Category Archives: Unreleased Revelations

Andliga Krafter i Universum

I hela det fysiska Universum – och även i er del av galaxen – finns det många andliga krafter som arbetar för Skaparen. Det finns inspirerade människor; det finns andligt högt utvecklade raser; och det finns Änglar och deras medhjälpare.

Mänskligheten har betydelsefulla bundsförvanter i Universum. Det är oerhört viktigt att ni vet detta. När ni väl börjar få vetskap om Interventionen och det Större Mörker som finns i världen, kommer det att vara allt viktigare för er att veta att ni har bundsförvanter i Universum; för annars kan ni bli mycket rädda.

Era bundsförvanter är fysiska varelser som lever i Universum. De representerar andligt högt utvecklade nationer som söker bevara och främja frihet i Universum. De är speciellt intresserade av världar i deras närhet, sådana som er egen, som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, eftersom de vet att de som först besöker världar som dessa oftast är prospekterare av naturtillgångar eller ekonomiska karteller. Era bundsförvanter förstår att mänskligheten, precis som så många andra raser som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, är försvarslösa inför och utlämnade till en Intervention som den ni är med om.

När ni börjar lära er om hur livet i Det Större Samfundet är kommer ni kanske att tycka att livet i Universum är ganska trivialt och att det inte finns mycket därute som kan väcka särskilt mycket hopp. Så är det dock inte. I Universum, precis som i er värld, finns det krafter som verkar för det goda och krafter som är – skulle man kunna säga – ”dissonanta”, som strävar efter att hindra eller omintetgöra Skaparens avsikter. Detta görs oftast av ren okunskap. Det finns emellertid också verkligt ondskefulla krafter i Universum, som ägnar sig åt erövring och förstörelse. De som intervenerar i er värld hör mer till den förstnämnda kategorin. De är okunniga. De har ingen egen andlig tradition. De är omedvetna om att alla har Kunskap inom sig. De representerar materialistiska krafter i Universum som söker efter naturtillgångar och allianser med strategiskt viktiga världar.

Frihet befordras överallt i Universum; men precis som i er värld, är det inget som tillämpas i någon större utsträckning. Det beror, precis som i er värld, på en bristande andlig utveckling och en avsaknad av den personliga frihet man behöver för att kunna utforska och undersöka verklighetens alla plan. Det finns faktiskt inte särskilt många fria samhällen i Det Större Samfundet som är teknologiskt utvecklade. Det finns det inte heller i er värld. Verklig frihet är bara i sitt begynnelsestadium i er värld, medan det har tillämpats under längre tider på andra platser i Universum. Mänsklighetens sanna bundsförvanter har tillämpat frihet under lång tid. Denna frihet var svår att uppnå och svår att bevara, precis som den också kommer att vara för er.

Eftersom frihet är svårt att bevara i den fysiska dimensionen är det därför viktigt att ni förstår vilka era verkliga bundsförvanter är. De som intervenerar i er värld kommer att framställa sig själva som mänsklighetens bundsförvanter. De kommer att hävda att de har kommit hit för att lära mänskligheten att leva i fred och för att rädda miljön. Detta är emellertid bara ett knep för att vinna mänsklighetens förtroende och medgörlighet; för det är nämligen grundfalskt.

Mänsklighetens sanna bundsförvanter besöker inte er värld. De har istället sänt flera sändebud för att placera sig i solsystemet, nära jorden. Dessas uppgift är att bevaka den utomjordiska Interventionen som pågår på jorden och avlägga rapport och analys till er och era bundsförvanter, vilket de också har gjort. Denna rapport från mänsklighetens bundsförvanter är ytterst nödvändig för att ni skall kunna förstå vad Interventionen innebär och hur intelligent liv i er del av galaxen interagerar. Utan denna hjälp skulle ni aldrig till fullo kunna förstå vad det är ni har att göra med. Ni skulle inte veta hur de som intervenerar i er värld är organiserade. Ni skulle inte förstå deras avsikter eller metoder; ej heller vad som hindrar eller begränsar deras aktiviteter här.

Rapporten från mänsklighetens bundsförvanter är nu tillgänglig i bokform. Den förklarar allt detta och tillhandahåller den information som mänskligheten kommer att behöva. Här kanske ni frågar er: ”Varför måste Skaparen vända sig till mänsklighetens bundsförvanter för att vi skall få rapporter om vad som försiggår? Varför inte bara låta Änglarna tala om detta för oss direkt?” Det finns två grundläggande orsaker till detta. Den första är att det är viktigt för er att veta att ni har allierade i Universum, som är medvetna om er belägenhet, förstår er styrka och era svagheter och som till fullo begriper sig på de krafter som intervenerar i er värld just nu.

Den andra är att ni behöver få lära av dem som redan har upplevt det ni nu är på väg att genomgå. Det är viktigt att ni får lära av dem som lever i det fysiska Universum, av dem som över lång tid har utvecklat Det Större Samfundets medvetenhet och vishet. De har själva stått inför liknande interventioner när deras egna världar var på väg att träda in i Det Större Samfundet. De har egen erfarenhet av det ni nu står inför. De har full förståelse för era svårigheter med att ta till er det som pågår. De förstår hur lätt det är att förneka denna större verklighet som nu börjar öppna sig för er. De har själva genomgått hela processen av att falla under en intervention och att under mycket svåra förhållanden tvingas återvinna sin frihet.

Deras vittnesmål är därför synnerligen viktigt för er som just håller på att utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. De tjänar Skaparen i sitt tjänande av mänskligheten. Deras vittnesmål stödjer de avslöjanden om Det Större Samfundet som Det Nya Budskapet från Gud delvis handlar om.

Andliga Krafter i Universum måste förhålla sig till de olika begränsningar som finns i varje värld. Dessa begränsningar utgörs bl.a. av världarnas kultur, graden av frihet deras befolkningar har, och även av världarnas religioner eftersom dessa tar sig många olika former i Det Större Samfundet. Dessa begränsningar är mycket kännbara på många platser. Individuell frihet – som ni förstår den i er värld – är faktiskt mycket sällsynt i Universum. Teknologiskt högt utvecklade samhällen är mycket likformiga och styrs med en stränghet och en konformism som ni skulle ha svårt att tolerera. Individuell frihet är en gåva mänskligheten skulle kunna ge till andra raser, om ni bara lyckades bevara och stärka den. För att kunna göra det måste ni ta er över den svåra tröskel som inträdandet i Det Större Samfundet innebär. Alla sanna Andliga Krafter som tjänar mänskligheten idag, både i den fysiska verkligheten och bortom den, verkar för att ni skall kunna ta er över denna tröskel och framgångsrikt träda in i Det Större Samfundet.

Här är det viktigt att beakta, att det största motståndet som Det Nya Budskapet från Gud kommer att möta blir från just de religiösa ledare och religiösa institutioner som finns i er värld. Just det de ber om, nämligen Guds frälsning, kommer att vara precis det de motsätter sig när den slutligen kommer; för Budskapet kommer inte nödvändigtvis att tala genom deras traditioner, inte nödvändigtvis att bekräfta deras övertygelser och inte heller särskilt att hedra deras andliga lärare och grundare. Det kommer emellertid inte heller att vända sig emot deras institutioner. Guds Nya Budskap söker inte att framhålla en religion över en annan, utan söker att tala till det som är sant, äkta och väsentligt inom dem alla. Detta till trots kommer ni ändå att få se hur många av de religiösa traditionernas representanter i världen idag reser motstånd mot och förnekar Guds Nya Budskap. Skaparen förstår detta. Änglaväsendena kommer att förstå detta. Det kommer också era utomjordiska bundsförvanter att göra, trots att de har helt andra livserfarenheter.

Detta motstånd mot Guds Nya Budskap är en del av mänsklighetens dilemma, ett dilemma som delvis orsakas av de begränsningar som livet i den fysiska dimensionen utgör. Det är definitivt inte någon bra situation för lärande, utan en mycket begränsad sådan. Dock måste ni acceptera detta om mänskligheten skall kunna överleva och utvecklas och om Det Nya Budskapet från Gud överhuvudtaget skall kunna tas emot här. Alla som är starkt förankrade i religiösa samfund och dessas övertygelser kommer att tvingas visa stort mod om de skall ta till sig Det Nya Budskapet från Gud. Det är svårt att lära sig något nytt när man redan tror sig ha det rätta svaret. Det är svårt att se och erkänna ett problem som man egentligen inte vill se eller erkänna.

Ni kan vara förvissade om att alla de betydelsefulla Sändebuden – de erkända och de icke erkända – som har kommit till er värld vill att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt släkte. De är alla i harmoni med Guds Nya Budskap. Hur skulle de kunna vara annat? Vad som däremot kanske inte är överensstämmande med Guds Nya Budskap är de religiösa övertygelser, seder och traditioner, som har byggts upp omkring Sändebudens vittnesmål och det exempel deras liv utgjorde under den tid de levde på jorden. Dessa övertygelser, seder och traditioner är mänskliga skapelser och inte gudomliga.

Ni kan därför vara helt förvissade om att Jesus, Buddha, Muhammed och alla andra stora Sändebud – både kända och okända – är helt eniga med vad som presenteras här. Också de fick möta oenighet och konflikt, avvisande och förlöjligande. De vet vilka problem som kan uppstå eftersom överbringandet av ett Nytt Budskap från Gud till denna eller någon annan värld i det fysiska Universum alltid utlöser negativa reaktioner. De fysiska världarna är begränsade miljöer för lärande. Ju högre den andliga utvecklingen hos raserna och samhällena är, desto mindre är motståndet; men detta är och förblir alltjämt ett stort problem.

Det kan kanske vara intressant för er att veta att religioner, så som de förekommer i er värld, inte är vanliga i Det Större Samfundet, särskilt inte i teknologiskt utvecklade samhällen. Många av dessa samhällen har blivit helt och hållet sekulariserade. En del av dem har haft väldigt lite i sin senare historia som tyder på någon som helst religiös tradition eller andlig medvetenhet. Precis som ni drivs de av praktiska behov. På grund av sin ökade teknologi har deras behov av resurser ökat alltmer. Om de har kolonier på andra platser i Universum är de tvungna att utöva stark kontroll över dessa. Det är en mycket komplicerad situation. Den är emellertid inte lika komplicerad när man har ett Större Samfunds medvetenhet.

Guds vilja är att mänskligheten förbereder sig för framtiden. Men för att kunna göra det måste ni utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. Ni måste ha ett nyktert förhållningssätt till det intelligenta livets villkor i Universum och veta att ni har bundsförvanter där. Annars kommer ni att känna er alltför ensamma och isolerade, och därmed försvarslösa.

Mänskligheten är som en infödingsstam som lever i djungeln, isolerad i sin egen livsåskådning och föreställningsvärld. När ni möter upptäcktsresanden från fjärran platser kommer ni att göra er en mycket romantisk bild av dem. Ni kommer att bländas av deras teknologi och vara lätta att lura. Låt er egen historia lära er interventionens viktiga läxor. Det är likadant i detta nya scenario som i er egen historia, förutom att denna Intervention är världsomfattande och att det nu är hela mänskligheten som är infödingarna.

Interventionen använder sig av försåtlighet och inte teknologi för att uppnå sina mål. En regelrätt invasion av er värld är inte tillåten i denna del av galaxen och kan inte öppet genomföras av de som intervenerar. Mänsklighetens bundsförvanter avslöjar i sitt vittnesmål anledningen till detta. På grund av dessa restriktioner måste Interventionen förlita sig på övertalning och list. De som intervenerar i er värld är inte många till antalet och kan därför inte använda sig av militär styrka för att uppnå sina mål.

Här har mänskligheten ett stort övertag, ett övertag den knappt är medveten om. Det är detta övertag som måste utvecklas och stärkas, inte bara för att förhindra denna Intervention, utan även framtida sådana. Utvecklandet av detta övertag kommer att ge mänskligheten den grundval den behöver för att bli ett starkare och mer enat släkte i Universum.

Ni håller i en mycket oroväckande takt på att tömma er världs rikedomar – de resurser som inte bara säkrar er framtida försörjning utan också ger er fördelar i Det Större Samfundet. När ni väl uppnår ett Större Samfunds medvetenhet och perspektiv kommer ni att förstå detta till fullo och också förstå vilken katastrof ni håller på att skapa. Människor ser naturligtvis mycket kortsiktigt på det hela. De varken ser eller förstår vad som är på väg att hända. Ett Större Samfunds medvetenhet är emellertid mycket mer vittomfattande och har ett mer långsiktigt perspektiv på allt. Om mänskligheten förslösar sina naturtillgångar nu kommer den att lida stor nöd i framtiden. Detta kommer att göra er väldigt sårbara för utomjordisk intervention.

Lösningen på problemet med era sinande naturtillgångar är inte att erövra andra världar. Lösningen är att lära er bli omdömesgilla, visa och självständiga i Det Större Samfundet. Detta är vad de Visa överallt har behövt lära sig, ofta efter svåra prövningar och många misstag. Detta är ett universellt faktum – ett faktum i er värld och i alla andra världar i Universum. Det är därför era bundsförvanters vittnesmål är så viktigt. De har ju klarat av det som mänskligheten först nu har börjat gripa sig an.

Skaparen förstår naturligtvis allt detta. Skaparen förstår att mänskligheten måste uppnå denna styrka och resa hinder mot Interventionen. Detta måste emellertid göras med en klar insikt; och drivkraften måste komma från Kunskap inom er; ty detta är den verkliga kärleken som Skaparen har ingjutit i er för att ge till världen. En del människor kommer kanske att tänka: ”Att göra motstånd mot Interventionen är väl inte särskilt kärleksfullt?” Men det är just det det är! Att foga sig efter Interventionen skulle inte vara kärleksfullt. Många människor tror emellertid att kärlek är ett slags passivt beteende. Verklig kärlek är dock att göra det som måste göras för att bevara människors frihet och välfärd. Ibland måste man agera mycket aggressivt för att bevara andras frihet och välfärd. Ibland måste man utöva sin makt och sitt inflytande mycket bestämt för att vara säker på att uppnå detta. Skulle ni bara passivt se på om ert barn var i fara? Naturligtvis inte! Ni skulle reagera mycket kraftfullt, mycket aggressivt och kanske också mycket dramatiskt. Det är helt som sig bör.

Visst kan mänskligheten fortsätta att skapa fattigdom, nöd och konflikter i världen; men den kan inte kosta på sig att ignorera Interventionen. Interventionen blir starkare för var dag som går. Allt fler människor låter sig övertalas av den och ännu fler håller på att bli dess försvarare och representanter. Ni kan inte nonchalera detta utan att det får svåra konsekvenser. Därför är mänsklighetens mest trängande och viktigaste uppgift just nu att bli medveten om och uppresa sig mot Interventionen.

Det finns stora Andliga Krafter som tjänar alla varelser i det fysiska livet. Hur stor hjälp de olika världarna får beror på hurdana samhällena och kulturerna är som de har sänts att tjäna. Till och med de som intervenerar i er värld har Andliga Krafter som försöker kommunicera med dem även om det är svårt.

Vetskapen om att det finns stora Andliga Krafter som bevarar och stärker frihet i Universum och vetskapen om att ni har bundsförvanter i Universum som är medvetna om er belägenhet och försöker hjälpa er utan att ingripa direkt i er värld, kommer inte att gagna er särskilt mycket om ni själva inte förmår se det som hotar er och reagerar på det på ett adekvat och konstruktivt sätt. Ytterst handlar därför allting om medvetenhet och ansvar. Ni håller på att inleda en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Detta är en tid för samarbete och personligt ansvar. Det Nya Budskapet från Gud har sänts för att göra detta möjligt. Människor måste dock vakna.

De som har maktställningar i olika regeringar har kanske inte frihet att reagera för en sådan stor kallelse och ett sådant stort behov. De har kanske inte frihet att ställa sig bakom Det Nya Budskapet från Gud. På grund av detta sänds Guds Nya Budskap till folket – människor som har frihet att reagera för Budskapet, människor som har frihet att tala för Budskapet.

Ytterst handlar Guds Nya Budskap om frihet – friheten att överleva, friheten att bevara er självständighet och bortom detta friheten att finna er individuella andliga kallelse och mening i livet. Emellertid skulle det bli svårt för er att finna mening och kallelse om ni inte har frihet att bevara och stärka er självständighet.

Skaparen försöker rädda mänskligheten från en stor olycka, en olycka som har drabbat många andra världar på väg att träda in i Universum. Det är en olycka som drabbar alla världar som hamnar under en annan världs herravälde. Skaparens vilja är att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt och självständigt släkte.

Detta är den stora transformation som måste ske. Detta är sannerligen det nödvändigaste i er tid. Av alla de många problem som mänskligheten ständigt brottas med är detta det största. För vad kan mänskligheten hoppas på att vidare kunna uppnå som civilisation om den ger upp sin frihet till en främmande makt? Det kommer inte att vara en jordisk makt, utan en främmande makt med ett helt annat synsätt och helt andra etiska normer än era. Sådan är den stora utmaningen ni har framför er. Ni är andligt utrustade att kunna möta den. Ni måste dock vara fria för att alls kunna göra det.

Många människor i världen idag är så begränsade av sina övertygelser, politiska uppfattningar, religiösa åskådningar och sina kulturers och regimers förtryck att de inte är fria att agera. Därför kommer de kanske inte att kunna ta emot gåvan som Gud har sänt. Sålunda handlar allt, på alla plan, om kampen för frihet. Vad är emellertid denna frihet ytterst till för? I första hand är den till för medvetandets frihet att tänka. Detta leder i sin tur till Själens frihet att uttrycka sig. Därför handlar frihet ytterst om Själens möjlighet att uttrycka sig. Det är friheten att finna och fullborda ert större syfte i världen; vilket är en sällsynt och ovärderlig frihet. Ta den aldrig för given. Utgå aldrig från att den är vanlig i Universum. Och upphör aldrig att tro på frihet och sträva mot den. Ty om ni gör det kommer ni genast att ha förlorat den.

Det finns ett Större Mörker i världen

Det Nya Budskapet från Gud är ett svar på ett större behov; ett behov så stort att mänskligheten varken är medveten om det eller kan förbereda sig för det på egen hand. Detta behov tvingar Gud att ingripa. Ty Gud kan inte låta mänskligheten utan hjälp träda in på en ny och för mänskligheten okänd arena för att där möta en ny utmaning.

Guds ingripanden är sällsynta men ytterst nödvändiga när de väl sker. Ankomsten av sådana stora, andliga Budbärare som Jesus, Buddha och Muhammed är alla exempel på sådana ingripanden. Hur deras gärning än tolkades och hur de än bemöttes, så förde dessa stora Budbärare med sig någonting till mänskligheten som den var i desperat behov av och inte kunde finna på egen hand.

Ni har nu kommit till en sådan viktig och avgörande vändpunkt i er utveckling, att ni ännu en gång är i behov av en sådan Uppenbarelse. Denna Uppenbarelse är inte bara en upprepning av de Budskap ni tidigare fått, utan är ett helt Nytt Budskap; en ny kunskap; en kunskap som bygger på alla de Gudomliga Budskap som tidigare förmedlats till världen för att hjälpa mänskligheten. Just på grund av att det är nytt kan det utlösa en hel del meningsskiljaktigheter och förvirring. Det är ofrånkomligt. Tiden är inne för en Ny Uppenbarelse. Det har föranletts av mänsklighetens utveckling och av närvaron av intelligent liv av utomjordiskt ursprung i er värld.

Det finns ett Större Mörker i världen – ett mörker mänskligheten aldrig tidigare upplevt. Det hotar er frihet och integritet på ett sätt som aldrig förr. Det pågår en utomjordisk Intervention i er värld; och den har pågått länge. Dess avsikt är att ta över världen och dess befolkning. Den är bedräglig, för den utger sig för att vara en god kraft som kommit till världen för att hjälpa mänskligheten i dess stora praktiska nöd. Den utger sig för att vara mer andlig än den i själva verket är och vill därigenom förleda mänskligheten och invagga den i tron att den är i behov av Interventionens hjälp och att det skulle ligga i mänsklighetens intresse att följa de råd och de anvisningar den ger.

Interventionen har pågått i många år nu. Likväl är de flesta människor helt omedvetna om att deras värld är infiltrerad av utomjordiska besökare; och de som är medvetna om det har en mycket diffus bild av vad som egentligen pågår. Mänskligheten är helt oförberedd på konsekvenserna av dessa besök. Den har inte varit med om en Intervention tidigare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse kan ni genom att se hur det går till i naturen förstå vad en Intervention egentligen handlar om. Genom erfarenhet vet ni ju redan att överlägsenhet och styrka är något som alltid utmanas i naturen; att naturen är en konkurrensbetingad värld där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Detta faktum gäller för allt liv i det fysiska Universum. Så är det däremot inte i ert Ursprungliga Hem. Världen ni lever i nu är inte det Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni skall återvända. Den är inte er andliga verklighet, utan en fysisk verklighet där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Det Större Samfundet, i vilket ni håller på att träda in, myllrar av intelligent liv i alla stadier av mognad och utveckling. Det finns många teknologiskt avancerade raser; men att de är teknologiskt utvecklade betyder inte nödvändigtvis att de är andligt utvecklade. Mänskligheten har mycket att lära om livet i Universum, för den är som ett övermodigt barn som håller på att upptäcka en större värld. Hur skall ni kunna förstå vad som pågår i er värld och hur skall ni kunna förbereda er för den stora omvälvning ni står inför på ett sådant sätt att ni kan fullfölja er bestämmelse i Det Större Samfundet och som ett fritt släkte träda in på denna större arena av intelligent liv?

Detta är den största utmaningen mänskligheten står inför; och det viktigaste för mänskligheten nu är att förbereda sig för den. De flesta är emellertid varken medvetna om eller förstår situationen på rätt sätt. Därför får världen nu ett Nytt Budskap från Gud; ty det vilar ett Större Mörker över mänskligheten. Syftet med Det Nya Budskapet är att göra mänskligheten medveten om sin situation och att ge den verktyg för att utveckla den medvetenhet den kommer att behöva för att kunna behålla sin frihet i Det Större Samfundet och skapa enighet i världen. Endast en enad mänsklighet är nämligen stark nog att kunna behålla sin självständighet.

Det är Guds vilja att ni förbereder er för framtiden. Det är Guds vilja att mänskligheten överlever som ett fritt släkte inom Det Större Samfundet av intelligent liv, där friheten ständigt utmanas. Men Guds vilja och mänskligt förstånd är olika saker. Är ni villiga att överbrygga denna klyfta? Är ni villiga att se er situation sådan den verkligen är? Är ni villiga att ta emot den gåva Gud skänker er för att ni skall kunna förbereda er, skydda er och överleva i Det Större Samfundet? Dessa frågor måste alla som får ta emot Guds Nya Budskap ställa sig; och de måste själva besvara dem.

Det finns ett Större Mörker i världen. Mänsklighetens frihet och välfärd står på spel. Mänsklig frihet är ingenting som besökarna i er värld respekterar. Och även om de vill bevara det mänskliga samhället så att det skall kunna tjäna dem, betraktar de inte människorna som sina jämlikar. De ser på er på samma sätt som ni ser på era tamdjur. De anser er vara förvirrade och destruktiva och i färd med att förstöra er värld; en värld de vill ha för sig själva. Det faktum att de håller på att etablera sig här utan att mänskligheten reagerar har föranlett Gud att sända ett Nytt Budskap.

Om någon annan än Gud skulle försöka upplysa världen om att den har utomjordiska besökare skulle hon eller han inte bli tagen på allvar; inte ens om personen i fråga till fullo förstod den rådande situationen; något som i det närmaste är omöjligt, eftersom den människa inte finns som helt på egen hand kan förstå vad som pågår. Och skulle den personen mot all förmodan verkligen ha en fullständigt klar bild av situationen skulle hon eller han ändå inte bli trodd. Människor skulle säga: ”Han är galen! Det är fullständigt befängt! Vad vi behöver göra är att koncentrera oss på det som verkligen hotar mänskligheten.”

Ni får ett Nytt Budskap från Gud därför att Budskapet måste komma från Gud. Det måste komma från Gud för att verkligen bli förstått. Det kan inte komma från en människa. Ingen människa förstår vad Universum är eller hur livsvillkoren där är. Ingen människa förstår vad Interventionen verkligen innebär eller hur den går till. Ni behöver ett Nytt Budskap från Gud för att kunna förstå.

Även om det inte är Skaparens vilja att mänskligheten skall misslyckas kan den ändå göra det. Ty detta är er värld. Mänskligheten ville skapa sin egen verklighet. Det vill allt intelligent liv i Universum. Det var denna önskan som skiljde er från Gud till att börja med; och det var den som skapade det Universum som ni kan se och röra vid – ett Universum som är föränderligt, storslaget och farligt. Av den anledningen kan Skaparen endast ge vägledning. Av den anledningen styr inte Skaparen det Universum ni ser. Det finns emellertid starka andliga krafter som är verksamma i den fysiska verkligheten – krafter som uppmuntrar Kunskap, samarbete och sanning i alla manifestationer av liv. Ni delges nu denna information så att ni skall kunna se, känna och veta vad Guds Budskap verkligen innebär för er.

Det Större Mörker som finns i världen verkar i det fördolda. Det är bedrägligt. Det utger sig för att vara välvilligt och en tillgång för er. Det vill förmå människor att acceptera dess närvaro och att samarbeta med det. Det är inte en andlig kraft det är frågan om här, utan om en fysisk kraft. Det utgörs inte av multidimensionella varelser, utan av fysiska varelser från Universum som framställer sig själva på ett sätt som får människor att tro att de är mystiska och andliga ”besökare” med övernaturliga krafter. De enda övernaturliga krafter de har är sin teknologi och förmågan att kunna övertala er genom påtryckningar på det mentala planet.

Det finns bara en enda sann kraft; och det är den kraft ni har i er själva. Den kraften är kraften av Kunskap; och den ger er förmågan att genomskåda bedräglighet. Kraften av Kunskap är emellertid svag hos mänskligheten och måste därför stärkas. Den är en kraft som de som intervenerar i er värld varken använder eller är medvetna om. Om de vore det skulle de inte intervenera i er värld; de skulle inte försöka ta över er värld och dess befolkning. Ty Kunskap har sitt ursprung i Gud; och Gud kan inte angripa sig själv.

Den största kraften i Universum finns inom er; men ni använder den inte. Ni behöver nu denna kraft, som aldrig förr. Det överhängande hotet mot mänsklig frihet saknar motstycke. Ändå lever människorna sina liv fullständigt omedvetna om detta hot; och skulle de vara medvetna om det skulle de rationalisera bort det för att kunna känna sig lugna och trygga. Hur skall mänskligheten då kunna förklara den utomjordiska Interventionen? Hur förklarar mänskligheten det Större Mörker som finns i världen? Vem kan göra mänskligheten medveten om det? Och hur kan mänskligheten förbereda sig för att få ett slut på Interventionen och börja förverkliga sitt öde, som är att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv som ett fritt släkte? Ingen filosofi kan svara på detta, utan bara Gud; och det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Det Större Mörkret kommer att påverka varenda människa på jorden. Det kommer att påverka era barn och alla kommande generationer. Det kommer att påverka hela mänsklighetens framtid. Det kommer att påverka alla folk. Ni står alla inför samma utmaning och kommer alla att få ta konsekvenserna av ett misslyckande. Detta kommer att få er att inse att er fientlighet och misstänksamhet mot varandra inte har något utrymme i Universum. De som intervenerar i er värld anser er alla vara av samma slag. Ingen anses bättre eller sämre än den andre såvida inte den personen kan vara dem till nytta i deras sak.

Mänskligheten kommer att helas, era gamla konflikter och er oförsonlighet mot varandra få sin lösning, när ni tillsammans möter en större utmaning. Ni står inför denna utmaning nu. Den berör hela världen. Detta är den stora omvälvning ni alla känner är på väg. Detta är orsaken till er oro för framtiden. Detta är vad som manar er att reagera.

Den stora andliga pånyttfödelse som pågår i världen idag handlar inte enbart om att ni skall må bättre. Den manar er att svara an på en stor utmaning. Är ni emellertid inte medvetna om utmaningen, så kommer ni att misstolka och missförstå kallelsen.

Det Universum ni är på väg att möta är en mycket konkurrensinriktad miljö med starka krafter som vill utnyttja genombrytande världar som er. Ni kan emellertid göra motstånd mot ett sådant utnyttjande. Det går verkligen att hindra. Men för att kunna göra det måste ni börja acceptera den andliga kraft ni har inom er och också finna den och bejaka den hos era medmänniskor. Mänskligheten har förutsättningen att vara ett fritt och starkt släkte; men ni måste vara oberoende för att kunna vara det. Ni måste lära er se er gemensamma grund och era gemensamma behov. Ni måste sluta upp med att utnyttja varandra för egen vinning. Det är avgörande för er överlevnad och er frihet.

De utomjordiska krafter som finns i världen idag och som intervenerar i mänskliga angelägenheter vill ta ifrån er denna frihet. Det kan de emellertid bara göra om ni själva tillåter det och vägrar att se sanningen. Skulle ni aktivt resa hinder för dessa krafter, så skulle de tvingas att lämna er värld; ty de är helt beroende av mänsklighetens medgörlighet. De räknar med er svaghet, inte med er styrka.

Det Nya Budskapet från Gud uppenbarar vad det Större Mörkret som finns i världen är, hur det verkar, och vad ni måste göra. Det kallar på det ni innerst inne vet. Det låter er veta att ni faktiskt har kapacitet att förstå vad som verkligen pågår i världen – ni kan och är tvungna att förstå det. Det manar er att höja er över era personliga angelägenheter för att kunna bli medvetna om ett större behov; ett behov som är avgörande för er frihet och välfärd.

Genom Det Nya Budskapet vill Gud förmå er alla att inte ge företräde åt en filosofi eller religion på bekostnad av en annan; utan att bli varse ett större behov i världen. Det manar er att använda den inneboende vishet som era kulturer och religioner besitter för att hörsamma detta större behov. I alla världsreligioner finns en gemensam sanning; och det är att det finns en andlig dimension och att människan är en andlig varelse. Hur fördunklad denna sanning än är, hur förlorad den än kan verka i era religioner och hur den än har förmedlats, så består denna centrala sanning. Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förstärker denna centrala sanning, vidgar den och ger den ett större tillämpningsområde.

Vissa människor kommer kanske att reagera på Guds Nya Budskap genom att säga: ”Detta är mycket skrämmande. Jag tror inte jag klarar av det!” Men det är era liv och er värld som nu är hotade. Därför kan och måste ni reagera. Kunskap, eller Ande inom er, kan och kommer att hörsamma det – om ni bara tillåter det.

Det finns ett Större Mörker i världen. Det går inte att undkomma. Ni har ingenstans att ta vägen. Att förneka eller undvika problemet underminerar er och era möjligheter att skydda er framtid och bevara både ert personliga och ert kollektiva oberoende.

Guds Nya Budskap manar människor att lyssna på det som Kunskap – eller Ande inom dem – säger; och inte följa det de vill, tror eller föredrar. Det manar människor att lyssna på den större andliga intelligens de har inom sig och som är deras Väsens själva hjärta och själ. Det är inte tro som krävs nu, utan medvetenhet och ansvarstagande.

Ni är alla i stånd att ta itu med de villkor som gäller i världen i denna tid. Ni kanske känner er svaga och maktlösa, känner att ni inte kan göra något; men det är inte sant. Era kulturer och samhällen har kanske fått er att tro att ni är odugliga och ineffektiva; men det stämmer inte.

Det Nya Budskapet från Gud manar till ansvarstagande. Detta är samförståndets och ansvarstagandets tidsålder. Ni skall inte överlämna er till något stort helgon eller någon stor avatar nu; inte heller följa en dold eller oåtkomlig ledare. Detta är en tid för mänskligt ansvarstagande och samarbete. Det är ert enda alternativ nu.

Ni kommer att förstå, att även om den utomjordiska Interventionen – det Större Mörkret i världen – är en synnerligen allvarlig och olycksbådande företeelse som utgör ett enormt hot mot er, så är den på samma gång det enda som kommer att kunna ena mänskligheten, tvinga den att lösa sina gamla konflikter, och få den att bygga upp en ny grundval för en ny verklighet på jorden. Ty det är bara genom att vara enad och oberoende som mänskligheten kan hoppas på att förbli fri i Universum.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att presentera allt detta så att ni kan förstå det. Ty ni förmår faktiskt förstå verkligheten även om ni är rädda för den, även om ni inte är säkra på att ni verkligen vill vara en del av den eller tror er kunna vara starka i den. Guds Nya Budskap riktar sig inte till människors tro. Det riktar sig till en djupare del av var och en av er. Hur varje enskild människa kommer att reagera på Budskapet beror på hur mycket hon eller han är i kontakt med sin sanna andliga natur och intelligens.

Kallelsen

Det Nya Budskapet från Gud är inte bara en idé. Det är inte bara en varning. Det är inte bara en samling föreskrifter. Egentligen presenterar Det Nya Budskapet grundreglerna för hur ni skall leva i den nya verklighet som Det Större Samfundet utgör. Därför måste Budskapet behandla inte bara hur mänskligheten skall förhålla sig till sina vardagliga angelägenheter, utan också vad mänskligheten behöver lära sig och göra för att bevara sin frihet i Det Större Samfundet. Det Nya Budskapets undervisning omfattar relationer, arbete, bidragande, hälsa, andlig utveckling, urskiljning, omdöme, samt hur man skall lära sig Kunskaps Väg. Med andra ord: hur ni skall utveckla tankar och idéer som hjälper er att uppnå Kunskap. En sådan lära måste vara mycket omfattande och allsidig. Den måste nå många olika sorters människor med olika naturer och olika sätt att inhämta kunskap. Den måste tala till människor med olika traditioner. Den måste ta upp mänsklighetens grundläggande behov – de behov den redan känner till och de behov den ännu inte är medveten om.

Denna lilla bok är bara en introduktion till Det Nya Budskapet från Gud; för Budskapet i sig är mycket mer omfattande. Budskapet innehåller lärandet om livet i Det Större Samfundet. Det handlar om hur ni skall lära er Kunskaps Väg och ta stegen till Kunskap. Det handlar om hur mänskligheten skall uppnå den vishet som redan har uppnåtts i Det Större Samfundet och hur man kan börja utöva den redan nu. Det talar om livets Fyra Pelare och ger människor de redskap de behöver för att grundlägga verklig visshet, stabilitet och klarhet i sina liv. Det visar människor hur de skall finna sätt att uttrycka sitt sanna jag och ge sitt bidrag till världen och hur de redan nu kan hjälpa mänskligheten att återfå en större medvetenhet och bevara sin frihet.

Själva kärnan i Budskapet är en uppmaning till handling. Människor måste agera. Guds Nya Budskap är inte stoff för ytterligare funderingar. Det är inte bara en uppsättning tankar och idéer att spekulera kring eller diskutera om, inte heller att jämföra med eller ställa mot andra tankar och idéer. Visserligen är Det Nya Budskapet från Gud verkligt genomgripande på idéernas plan; men det är inte på idéplanet som dess verkliga budskap ligger. Det Nya Budskapet är i själva verket en kommunikation från Skaparen till Den Stora Närvaro som finns i varje människa. Denna kommunikation är bortom allt förnuft, all spekulation, alla diskussioner, allt ifrågasättande och alla kontroverser. Den är den mest fundamentala kommunikation som finns i Universum. Det Nya Budskapet är en direkt kommunikation från Skaparen till det Skapade. Det är en kommunikation som går direkt från Skaparens hjärta till hjärtat hos den som tar emot Det Nya Budskapet.

Att förstå Budskapet är viktigt; men alla kommer kanske inte att förstå det med detsamma. Det verkligt viktiga är den mysteriösa kommunikationen mellan er och Skaparen. Ni kan ställa miljoner frågor; men det ni verkligen behöver veta står att finna i Det Nya Budskapet från Gud. Vad som krävs av er är en djupare eftertänksamhet och en mer aktiv användning av ert medvetande än att bara söka svar på era frågor. För vad är ett svar från Skaparen om inte en inbjudan till att vara delaktiga, till att lära er mer, till att tränga djupare in i ert livs mysterium och mening, och till att bli mer aktiva i världen istället för att dra er undan den?

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den. Det Nya Budskapet från Gud poängterar detta mycket bestämt. Det är en kallelse till större medvetenhet och till handling. Interventionen som pågår i er värld, det Större Mörkret som vilar över mänskligheten, går inte att blunda för. Ni kan inte skjuta den ifrån er. Den är alldeles för brännande. Den är alldeles för uppfordrande. Den är alldeles för verklig. Hur får ni då bekräftat att den faktiskt är en realitet? Jo, på Kunskaps nivå. Hur vet ni att Det Nya Budskapet från Gud – och Det Större Samfundets Väg till Kunskap, i vilken det ingår – är tillförlitligt och verkligen viktigt? Jo, på Kunskaps nivå.

Att föra människor till Kunskap är därför att föra dem till det som är väsentligast och viktigast för deras liv. Det är att föra dem tillbaka till en kommunikation med Skaparen. Det är att göra dem medvetna om världens stora behov av frihet. Det är att hjälpa dem inse vad det är de måste göra, både i världen i stort och i vardagens små bestyr.

Det Nya Budskapet från Gud betonar människans nära relation till miljön. Här öppnar det för en ny medvetenhet om detta. En del människor tror att de är en produkt av sin miljö, medan andra tror att miljön på något sätt är deras egen skapelse. Guds Nya Budskap förenar dessa två synsätt genom att få er att förstå att ni samspelar med er miljö på ett dynamiskt sätt. Ni påverkar den. Den påverkar er. Detta gäller både den fysiska miljön, som ni kan röra vid, och den mentala miljön, som påverkar era tankar och känslor.

Det Nya Budskapet från Gud hjälper er att förstå vad detta verkligen betyder och hur ni skall kunna uppleva det varje dag. När ni börjar ta stegen till Kunskap, så börjar ni också praktisera denna medvetenhet – låter den påverka alla era möten, alla situationer, varje tanke, känsla och stämning ni upplever. Detta är vad som menas med att gå den andliga vägen. Att läsa om vägen och att verkligen gå den är två helt skilda ting. Ni kan läsa om vägen för att ta reda på om den känns rätt för er och om den kallar på er; men det är endast genom att gå vägen som ni verkligen kan få reda på vad den är.

Kallelsen att gå den andliga vägen är både omedelbar och avgörande. Människor som är redo att hörsamma den måste börja skaffa sig kunskap om Det Större Samfundet. De måste skaffa sig kunskap om Interventionen och lära sig att höja sina röster i försvar för mänsklig frihet och självständighet. Alla kommer inte att kunna detta i början; men några människor är redan redo. Livet har förberett dem. Deras inre utveckling har förberett dem. I dessa fall tjänar Guds Nya Budskap som en bekräftelse. Detta är Budskapet de har väntat på och nu funnit.

För andra kommer det att ta längre tid. Dock måste vi återigen betona att Guds Nya Budskap är grunden i varje människas väsen och att det därför talar till varje människas verkliga behov. Naturligtvis kommer inte alla ord eller idéer att göra intryck på alla; men Det Större Samfundets medvetande är något alla behöver, även om inte alla kan gå den väg som förordas här. Alla måste bli medvetna om att de lever i ett Större Samfund och att vissa krafter i Det Större Samfundet intervenerar i mänsklighetens angelägenheter och hotar mänsklighetens frihet och självständighet. Alla måste få höra detta, oavsett om de för ögonblicket kan acceptera det eller inte. Det är ett ansvar.

Denna kommunikation måste börja omedelbart. Den kan inte vänta. Detta beror på att det ni har att göra med är ett naturligt och inte ett mystiskt fenomen. Interventionen väntar inte. Den pågår varje dag. För att motverka Interventionens effekter måste ni därför agera utan dröjsmål. Det Nya Budskapet från Gud talar om vad det är ni kan och måste göra för att höja ert medvetande, återvinna er styrka, försvara era Gudagivna rättigheter och sprida information till andra. Det är detta som kommer att vara avgörande. Ni kanske undrar vad ni skulle kunna göra. Svaret finns i Det Nya Budskapet från Gud. Den verkliga frågan är emellertid om ni har modet att göra det som måste göras. Är ni tillräckligt starka i Kunskap för att göra det som måste göras? Har ni självtilliten och tron på mänskligheten som krävs eller har den blivit så urholkad att ni bara kommer att vända er bort uppgivet och tänka: ”Vad spelar det för roll? Det gör detsamma.”

Människans självtillit och hennes tro på mänskligheten har blivit så underminerad att många människor bara kommer att säga: ”Jag orkar inte bry mig om vad som händer” eller ”Vad skulle jag kunna göra?” De har förlorat sin kraft och styrka. De har förlorat kontakt med Kunskap. Insikt om att denna kontakt går och måste återupprättas får de genom andras exempel och förkunnelse.

Personen som har valts ut att ta emot och representera Guds Nya Budskap kommer att vara språkröret. Men hans är endast en röst. Det behövs många fler röster som stämmer upp i försvar för mänsklig frihet och självständighet i Det Större Samfundet. Förnuftighet i era kontakter med andra raser i Universum är av yttersta vikt; likaså att ni är införstådda med att era bundsförvanter aldrig någonsin skulle intervenera i mänsklighetens angelägenheter och inte heller försöka omintetgöra mänsklighetens självbestämmande. Ni måste skaffa er kunskap både om Interventionen och om livet i Universum.

Det finns så mycket som människor kan göra just nu. Det finns inga ursäkter för passivitet. Här visar människor prov på eller brist på självförtroende. Guds Nya Budskap kommer i en kritisk tid. Tiden är avgörande nu. Om ingenting görs kommer Interventionen att lyckas. Då kommer det knappast att finnas någon återvändo. Mänskligheten kommer att ha förlorat sitt självbestämmande; världen kommer att styras från en fjärran plats; och era möjligheter att reagera eller agera mot denna auktoritet kommer att vara mycket begränsad. Låt inte detta ske. Det är mycket som måste göras. Varje dag är kritisk.

Kom ihåg att det ni har att göra med här är mycket större än någonting ni har haft att göra med tidigare. Om ni söker efter er storhet, Den Stora Närvaron inom er, är detta vad som kommer att få er att finna den. Ni kommer inte att finna den genom ständig meditation. Ni kommer att finna er storhet genom att låta den tjäna ett större behov och en värdefull sak. Människor finner sin storhet genom att göra stora och betydelsefulla ting. De kommer ur uppfattningen om sin egen ynklighet genom att ta ett större ansvar. Detta är Gud i verksamhet. Detta är kärlek i verksamhet. Detta är sanning i verksamhet. Dess effekt har långtgående verkningar. Underskatta aldrig vad ett enskilt liv kan åstadkomma när det styrs av den största kraften i Universum. Denna kraft finns inom er. Ni kan inte kontrollera den. Ni kan inte manipulera den. Men ni kan låta den bryta fram till ert medvetande och komma till uttryck genom er. Det finns ingen större gåva eller tillfredsställelse än detta. Här finns det ingen främmande makt som styr eller manipulerar. Det är detta som är att vara sann mot sig själv och ärlig mot världen. Det helar er relation till er själva. Det helar er relation till andra. Det helar er relation till världen. Ytterst helar det er relation till Skaparen – den mest ursprungliga relation ni har.

Alla behövs i detta arbete: människor från alla religioner och traditioner, människor utan någon specifik tro eller tradition, människor ur alla läger, av alla nationaliteter, d.v.s. världens alla folk. Det Nya Budskapet från Gud är ämnat för dem. Det är ämnat för er. De människor som har störst förmåga att hörsamma Budskapet kommer att vara de som först tar till sig det; men ytterst är det en gåva till hela mänskligheten.

Det finns så mycket ni kan göra just nu för att lära er mer om Det Nya Budskapet från Gud och om hur ni skall återuppbygga och återuppväcka er ursprungliga relation till Kunskap. De ingår i lärandet och utövandet av Det Nya Budskapet. Det finns så mycket ni kan göra just nu; men ni måste börja någonstans. Ni måste hitta startpunkten. Redan det första steget är en fri och självständig handling. Redan första steget hjälper er att spränga de bojor som er prägling har fjättrat er i. Redan första steget börjar neutralisera effekterna av det passiviseringsprogram som Interventionen har inlett.

Första steget är viktigt. Varje steg är viktigt. Varje steg bekräftar att det är ni som bestämmer över ert eget liv. Varje steg kallar fram den större kraftkälla som finns inom er, i er Kunskap. Detta är vad mänskligheten behöver allra mest. Mänskligheten kommer inte – på den korta tid den har på sig – att kunna utveckla teknologin som behövs för att hejda Interventionen. Mänskligheten har ännu inte den sociala sammanhållning, som den behöver för att kunna stå enad i mötet med Universum. Därför är det upp till enskilda individer och små grupper att förändra detta. Här finns det varken något helgon eller någon guru som kan leda er. Ej heller Budbäraren – d.v.s. personen som har valts ut för att ta emot Guds Budskap – är rörelsens ledare. Detta är en så kallad revolution utan ledare. Det måste bli en global uppresning; och det kan det också bli. Gud tror att det är möjligt. Mänsklighetens bundsförvanter tror att det är möjligt. Ni själva måste också tro att det är möjligt. Låt inte världens tillstånd göra er modfällda. Låt inte passiviseringsprogrammet göra er fogliga eller få er att känna er hjälplösa eller maktlösa. Det är bara någonting ni har blivit förledda att tro. Ni måste möta Interventionen. Ni måste påminna er själva om att ni bär ett frö av Gudsmedvetande inom er, att Den Stora Närvaron finns inom er; och att det är detta ni måste sätta er lit till, eftersom det är där den hör hemma.

En del människor kommer att beskylla mottagaren av Det Nya Budskapet för att vilja sko sig på Budskapet och försöka bli en guru eller liknande. Det är dumheter. Han utsätter sig för den största av risker. Det finns ingen personlig vinst i detta för hans del. Han sätter sitt eget liv åt sidan för att främja alla andras välfärd. Ni kanske kommer att behöva se detta med egna ögon för att kunna tro det; men det är likväl sant. Gud skulle aldrig välja någon till Budbärare som skulle korrumpera denna tids allra viktigaste Budskap från Gud. Det är inte hjältar som behövs nu. Det som behövs är ansvarstagande människor – människor som är beredda att ta större ansvar och öppna sig för en större medvetenhet. Ni måste se bortom ert eget livs begränsningar och bli mer ansvarstagande. Alla måste, som sagt, lära sig mer om Det Större Samfundet; men detta sker på flera olika plan – från de allra enklaste och mest triviala aktiviteterna och till att nå ut till stora grupper av människor. Det är på det sättet som allting kommer att avancera.

Det Nya Budskapet från Gud finns i världen. Denna lilla bok är endast ett första steg. Den är gnistan. Bakom gnistan finns den ovärderliga kommunikationen från Skaparen – en outsinlig källa till information och kunskap. En kommunikation som denna måste av nödvändighet ha en enorm kraft bakom sig för att kunna hejda Interventionen och motverka alla de skadliga tankar och negativa krafter som finns i världen idag.

Det finns så mycket som undergräver den mänskliga tilliten och samarbetsviljan. Därför måste motgiftet vara mycket kraftigt. Det kan inte vara en produkt av en enda människas tankar eller ideologi. Det måste bära med sig Skaparens styrka. Det är precis det världen får nu. Mänskligheten har mist sitt självförtroende. Den har mist sitt egenvärde. Det får mänskligheten att vädja till andra makter i Universum om räddning. Det får många människor att utan motstånd underkasta sig nya dominerande krafter i världen. Emellertid är ni, som sagt, på väg in i en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Det framhäver individens makt, relationernas makt och kollektivets makt – Kunskaps makt uttryckt på alla dessa tre nivåer.

Som vi sagt i början av denna bok är Nya Budskap från Gud sällsynta. Dock för de alltid med sig en enorm kraft och energi, en enorm långsiktighet och ett enormt djup. Ni kommer att upptäcka detta i de människor som hörsammar Guds Nya Budskap; och ni kommer att se det i Det Nya Budskapet i sig.

Det Nya Budskapet börjar läka klyftan mellan er och Skaparen eftersom ni nu tjänar Skapelsen. Ni börjar bli en kraft som verkar för det goda i världen. Ni börjar bidra till att misstänksamheten och förtrycket i världen börjar minska. Ni börjar bli ett språkrör för Kunskap och för frihet. Behovet av sådana språkrör är enormt.

Det handlar inte om att tro på Jesus, Buddha eller Muhammed. Det handlar inte om en sträng trohet till en religiös tradition. Det handlar om er andlighets självaste essens och om ert ansvar gentemot Skaparen. Mänskligheten måste hitta sin gemensamma grund samtidigt som den bibehåller sin religiösa och kulturella mångfald. Denna gemensamma grund utgör dess framtid och dess frihet. Utan den kommer mänskligheten att vara förlorad. Med den kommer mänskligheten att få den styrka som den alltid har längtat efter men aldrig uppnått.

Hur skall mänskligheten kunna uppnå detta? Endast genom att tvingas konfrontera ett problem som är så stort att alla och envar måste reagera. Interventionen är detta problem. Det är ett problem som utmanar alla i lika hög grad. Det är en utmaning som inte bara angår hjältar eller hjältinnor. Det är en utmaning som alla och envar måste reagera för; och det omgående. Det är brådskande. Det kräver en omedelbar reaktion. Vad annat än en total förstörelse av er miljö skulle kunna skaka om mänskligheten så mycket att den reagerade? När ni därför iakttar Interventionen och tänker: ”Gud! Detta är det mest skrämmande som någonsin hänt!”, måste ni samtidigt ta i beaktande att det kanske också är det bästa som någonsin hänt er. Det är det enda som skulle kunna få mänskligheten att enas för sin egen välfärds skull.

Här förstår man kraften och oföränderligheten i Det Nya Budskapet från Gud. Börja studera det idag. Börja lära det idag. Börja utöva det idag. Idag är rätt dag för detta. Se er om i världen. Ni har inte kommit hit av en slump. Ni är här på ett uppdrag. På tankens plan kan detta kanske verka svårt att tro på; men djupt inom er, på Kunskaps plan, vet ni att det är sant. Kunskap längtar efter och väntar på att få uttrycka sig, väntar på att ni skall bli det instrument genom vilket Guds vilja och kärlek får komma till uttryck.

Medan ert medvetande fortsätter att vara stimulerat och distraherat förblir er själ en fånge inom er; och det är detta som är roten till allt ert lidande. Släpp själen fri. Om ni slår upp era inre portar för den kommer den att börja manifestera sig inom er alltmer. Den kommer att väcka nytt liv i ert medvetande och skingra all förvirring som skymmer er sikt och fördunklar ert medvetande. Den kommer att få er att kunna genomskåda falskhet i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk. Och den kommer att få er att kunna se Kunskaps sanning i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk.

Guds Nya Budskap har kommit vid en kritisk tidpunkt. Vid rätt tidpunkt. Resten beror av mänsklighetens beredvillighet att ta sitt ansvar och dess förmåga att reagera. Det är därför detta är det mänskliga samarbetets och ansvarstagandets tid. Det går inte längre att vara självfixerad. Det går inte längre att gömma sig. Det är för sent för allt detta. Livet kallar er ut ur skuggorna. Det kallar er ut ur er självupptagenhet. Det kallar er ut ur er förvirring och kallar till och med ut er ur era antaganden och övertygelser.

Det finns en stor nöd i världen. Det finns ett Större Mörker i världen. Gud har kommit med ett Nytt Budskap, ett nytt svar och en ny början. Det är dags att sätta igång.

Den Stora Närvaron inom er

Ni har en Stor Närvaro inom er. Skaparen sätter sin lit till att det är den som skall få er att hörsamma Det Nya Budskapet. Era bundsförvanter i Det Större Samfundet måste anse att ni har stora möjligheter; ty annars skulle de inte, med så stor risk för sig själva, ha brytt sig om att skicka sina sändebud för att rapportera om Interventionen som pågår i er värld.

Både Skaparen och era bundsförvanter har stor tilltro till mänsklighetens andliga integritet; men det har inte mänskligheten själv. Inte ännu. Läget är väldigt allvarligt, för människor har fortfarande inte förstått att deras frihet är hotad, att denna frihet måste försvaras och stärkas, och att de faktiskt redan har förmågan att göra det. Människor känner sig för närvarande så svaga och hjälplösa och så beroende av att världens auktoriteter skall leda dem och avgöra deras verklighet, så beroende av att världens vetenskaper skall definiera hur världen är beskaffad, att mänskligheten faktiskt befinner sig i ett ganska ömkansvärt tillstånd.

Kontrasten mellan Skaparens och er egen syn på er själva är mycket påtaglig. Skaparen har en tilltro till att er inneboende vishet skall reagera för Budskapet. Era bundsförvanter har en tilltro till att er styrka och integritet skall få er att hörsamma deras vägledning. Dock har inte ni samma tilltro till eller uppfattning om er själva; och det är där det verkliga problemet ligger.

Återknytandet till Den Stora Närvaron inom er är det som kommer att återge er er självrespekt, självtillit, värdighet och integritet. Det kommer ni att inse när ni går den förestående situationen till mötes; för ni kommer att upptäcka att ni inte kan förlita er på att era regeringar talar om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Ni kommer inte att kunna förlita er på vetenskapen; för den vet i stort sett ingenting om den. Inte heller kommer ni att kunna förlita er på era religiösa ledare att ge er information eller råd om vad ni skall göra; för de vet faktiskt inte. Det är därför ni får ett Nytt Budskap från Gud. Gud kan tala direkt till er via Budskapet; och eftersom er innersta kärna är skapad av Gud kommer den att ta det till sig.

Denna direktkontakt med Gud innebär att mänskligheten inte behöver några myndighetspersoner för att tala om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Auktoriteterna vet för lite för att kunna uttala sig om vad ni står inför och kan dessutom ha en skev bild. Det är inte heller säkert att de är fria att uttala sig även om de är medvetna om situationen. Det finns ingen på jorden som till fullo förstår vad Interventionen är, hur den fungerar eller vad den innebär för mänskligheten. Kunskap inom människor kan göra dem medvetna om Interventionen; men de får inte en fullständig bild av den. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Budskapet måste komma från Gud eller från era bundsförvanter, om ni skall kunna se sådant ni inte kan upptäcka på egen hand eller få sådan information som ni inte kan skaffa på egen hand, men som er värld är i så stort behov av idag.

Hur stort genomslag Budskapet får beror på Den Stora Närvaron inom er. Ty det är endast denna Närvaro som kan få er att reagera för Guds Nya Budskap och få er att ta till er den sanning det förmedlar. Bara Den Stora Närvaron kan få er att förstå att Interventionen verkligen är en realitet. Människors tankevärld är en produkt av deras prägling och är formad av deras tidigare erfarenheter. Människor försöker fortfarande lära sig att leva efter de Budskap som tidigare har förmedlats av Gud; Budskap som förmedlades för länge sedan. Många tror fortfarande att jorden är isolerad i Universum och att ingen utifrån kan ta sig hit.

Det är därför upp till Den Stora Närvaron inom varje människa att ta emot och hörsamma Budskapet. Guds Nya Budskap erbjuder befrielse till var och en som hörsammar det. Ert medvetande kommer kanske inte att förstå det; men ert hjärta kommer att svara an på det. Det är på det sättet Budskapet kommer att visa er var er sanna kraft och ert livs sanna auktoritet finns.

Skaparen ber er inte följa någon enskild person. Skaparen ber er att följa er inre Kunskap och att förena er med andra människor på Kunskaps medvetandeplan; för det är endast på detta plan som verkliga relationer uppstår. Människors relationer är fortfarande baserade på personlig attraktion och gemensamma värderingar och intressen. Dessa relationer är därför svaga och utan en verklig gemensam grund som kan bära dem. Relationerna blir då snart slentrianmässiga och utan liv. Det är endast när Den Stora Närvaron i en människa förenar sig med Den Stora Närvaron i en annan människa som en verklig förbindelse och en verklig relation kan uppstå; d.v.s. ett verkligt äktenskap, en verklig vänskap eller ett verkligt partnerskap. En sådan relation kan utjämna alla olikheter mellan parterna och övervinna de destruktiva tendenser som alla människor har inom sig.

Den Stora Närvaron vill förmå er att inte svika vare sig er själva, världen eller mänskligheten. Den vill visa att ni egentligen aldrig kan vara skilda från Gud. Den vill visa att separation inte fungerar och att upplevelsen av separation i grunden inte är verklig. Den Stora Närvaron är allt det som presenteras här. Den kommer att bekräfta Guds Nya Budskap. Den kan se Interventionen och möta den. Er själs största glädje och mening är att fullfölja det ni kom hit för att göra; men så länge ni inte har fått kontakt med Den Stora Närvaron inom er får själen träda tillbaka. Den är medvetandets fånge. Den tystnar och drar sig tillbaka för att bli en vag möjlighet inom er.

Guds Nya Budskap kallar på Den Stora Närvaron i ert medvetande. Detta är inte bara en underbar möjlighet ni har nu. Det är ert enda alternativ – ett alternativ som är avgörande för er fortsatta överlevnad och er frihet. Människor måste vakna upp ur sina drömmar om den egna självuppfyllelsen och inse att hela mänskligheten står inför ett allvarligt hot – ett hot som både går att se och få kännedom om och att avvärja.

Ni måste börja förlita er på Den Stora Närvaron inom er. Den är sanningen inom er. I början kommer ni kanske att ha svårt att förstå den. Ni kommer att behöva lära er att lyssna på den för att förstå vad den verkligen betyder och slutligen bli förvissade om att den är en verklig kraft inom er som vill ert bästa.

Interventionen använder sig av bedrägeri, list och övertalning för att uppnå sitt mål att få herravälde över jorden. Kunskap inom er kan dock inte övertalas eller luras. En människa som är stark i Kunskap kan varken manipuleras eller duperas, förledas eller förföras. De som inte är starka i Kunskap, däremot, kan förledas på alla möjliga sätt. Deras ideal kan manipuleras och utnyttjas; likaså deras passioner, böjelser, drömmar, rädslor, ängslan, problem, smärta och oförsonlighet; och de kommer att falla offer för en eller flera av dessa.

Mänsklighetens frihet är beroende av Den Stora Närvaron inom er. Eftersom den frihet som en del människor i världen åtnjuter idag inte är förankrad i Den Stora Närvaron inom dem är den i grunden inte till någon verklig glädje och kan heller inte upplevas till fullo. De tar sin frihet för given. De förstår inte hur värdefull frihet är eller hur mycket som har offrats för att trygga och bevara den. I Det Större Samfundet, precis som i er värld, måste frihet förtjänas och upprätthållas. Er frihet kommer alltid att utmanas, både inifrån och utifrån, så länge ni befinner er i det fysiska livet.

Hur ni reagerar på denna utmaning och hur ni väljer att agera kommer att vara avgörande för er framtid. Om ni inte reagerar kommer ni att berövas er frihet och bli slavar under andra makter. Det spelar ingen roll om ni anser er leva i en demokrati; för ni kommer likväl att vara slavar under andra makter. Frihet i Universum är det viktigaste av allt, eftersom den utgör grundvalen för allt det goda som sker. Det är svårt att bidra till livet om man inte är fri. Kan man inte bidra till livet är det svårt att uppleva vare sig glädje eller tillfredsställelse och svårt att finna mening i relationer. Allt det som ger mänskligheten en känsla av mening, värde och självkänsla kommer ur dess möjligheter och dess frihet att bidra till livet. Utan de möjligheterna blir mänskligheten utarmad.

Det Nya Budskapet från Gud överlämnas först i USA, därför att det är den nation som på ytan verkar vara den friaste och mest inflytelserika i världen. Dock står denna frihet i direkt relation till människornas medvetenhet om Den Stora Närvaron inom dem. Oavsett vilken frihet era regeringar ger er kommer ni ändå att vara slavar under andra makter om ni inte kan finna och låta er ledsagas av Kunskap. Ni kommer ändå att vara olyckliga. Era problem kommer kanske att te sig annorlunda än de problem som mindre fria nationer har; men i grunden kommer er hopplöshet att vara densamma.

Det finns två slags frihet – medvetandets frihet och själens frihet. Båda måste finnas. Om inte medvetandet har frihet kommer själens frihet att vara mycket svårare att uppnå.

Skaparen vill göra er medvetna om Den Stora Närvaron inom er. I Det Större Samfundet kallas den för Kunskap, d.v.s. förmågan att veta. Den utgör er frihets och er sanna verklighets grundval. Den är också den frihet och den verklighet ni delar med allt intelligent liv i Universum, oavsett om de är fria eller inte, oavsett om de intervenerar i er värld eller inte. Ni kan inte lära de som intervenerar i er värld vad frihet är, för ni har varken förmågan eller styrkan som krävs. Ni är inte tillräckligt utvecklade. Ni måste emellertid själva uppvisa exempel på denna frihet och ytterst uppvisa den även för alla dem som håller uppsikt över jorden.

Ni behöver alla lära er mer om Den Stora Närvaron inom er, för den är det enda som kan säkra er frihet. Ni kommer inte att kunna avstyra Interventionen med teknologi; för den teknologin har ni inte ännu. Ni kommer inte att kunna hindra Interventionen med kollektiv sammanhållning; för den kollektiva sammanhållningen har ni inte heller ännu. Ert största och enda hopp är att utveckla Kunskap och att förmedla den till andra.

Alla människor vill ha frihet. Alla människor värdesätter frihet – personlig frihet om inte annat. Behovet och strävan efter frihet är det alla människor har gemensamt. Oavsett vilket land de kommer ifrån, hur gamla de är, vilket språk de talar, om de är rika eller fattiga, är frihet det väsentligaste och mest grundläggande behovet.

Vad är då denna Stora Närvaro inom er? Det finns många olika sätt att beskriva den; men den är egentligen bortom alla ord. Man skulle kunna säga att Den Stora Närvaron är den verklighet ni befann er i innan ni kom till denna värld och den verklighet ni kommer att återvända till när ni lämnar denna värld. Det är den verklighet som Gud skapade inom er. Det är ni, den ni egentligen är. Ta bort allt det som för er på avvägar i världen – rädsla, begär, bindningar, identifieringar – och det som finns kvar är denna verklighet, denna Stora Närvaro. Somliga kallar den Kristusmedvetandet, andra Buddhanaturen, Vishet, eller Upplysning. Dessa begrepp är förknippade med en massa olika förväntningar och föreställningar, men dem behöver ni inte känna till för att förstå vad som sägs här.

Ni behöver inte vara upplysta för att hejda Interventionen. Det är fullt tillräckligt att ni är andligt förankrade i Kunskap. Ni behöver inte vara perfekta, helgonlika eller ofelbara för att säkra er kollektiva frihet. Ni behöver bara vara andligt förankrade i Kunskap. Det går att uppnå. Det räcker med att tio procent av jordens befolkning är andligt förankrad i Kunskap och medveten om Interventionen för att hindra den.

Alla era religioner har en gemensam grund. Denna gemensamma grund är Den Stora Närvaron inom er och dennas länk till allt livs Skapare. I Det Nya Budskapet från Gud är det inte upplysning som betonas, utan den andliga förankringen i Kunskap. Upplysning är ett alltför avlägset mål, som alltför få människor skulle kunna uppnå på den korta tid ni har på er. Dock skulle tillräckligt många människor kunna bli andligt förankrade i Kunskap för att göra det möjligt att hejda Interventionen och verka för Kunskap hos alla människor. Detta är en realistisk målsättning som går att uppnå. Det enda hindret är mänsklig okunskap och förmätenhet.

Interventionen kommer att göra vad den kan för att hindra er från att bli medvetna om Den Stora Närvaron inom er. Detta kan den emellertid endast göra om ni tillåter det. Den Stora Närvaron inom er, Kunskaps närvaro, kan varken duperas eller manipuleras. Tänk på vad detta verkligen betyder. Det betyder att Den Stora Närvaron inom er är det enda hos er som är verkligt pålitligt. Det är det enda hos er som är ofördärvat, vad ni än har gjort i era liv. Det är det enda hos er som vet vem ni är, varför ni är här och vad som egentligen pågår i världen. Det är det enda hos er som verkligen kan förena sig med en annan människa i en meningsfull relation.

Kunskap inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att ge något, åstadkomma något och möta ett verkligt behov i världen. Varför skulle ni annars ha kommit till världen? En del människor tror att de har kommit till världen för sitt eget helande och egen terapi. Det stämmer dock inte helt. Det enda som verkligen kan hela er är återknytandet till den Kunskap ni har förnekat. Ert helande och era terapeutiska vinster är bara bieffekter av att ni fullbordar ert uppdrag här. Om inte den egna helandeprocessen är förenad med en känsla av syfte och mening blir den inget annat än en inkrökt och egoistisk process, ett uttryck för okunskap och världsfrånvändhet. Här blir strävandet efter helande det som vidmakthåller den ursprungliga sjukdomen.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp allt detta i detalj. Det talar om livets Fyra Pelare som människor måste upprätta: Relationernas Pelare, Hälsans Pelare, Arbetets Pelare och Den Andliga Utvecklingens Pelare. De Fyra Pelarna utgör grunden i ert liv. Det Nya Budskapet talar om hur dessa Pelare skall byggas och varför det är så viktigt att var och en av dessa fyra byggs.

Guds Nya Budskap talar om de tre stadierna av mänsklig utveckling – beroende, oberoende och ömsesidighet – och hur relationer fungerar på de olika stadierna. Det talar om hur man skall utveckla relationer med ett högre syfte; relationer som utgår ifrån Den Stora Andliga Närvaron inom varje enskild individ. Det talar om hur man finner dessa relationer och vådan av att låta sig luras in i andra lockande relationer, som ser ut att ha dessa kvaliteter, men som i själva verket saknar dem. Guds Nya Budskap talar om vad arbete och bidragande till livet innebär. Det talar om mod och tillit, om kraft, styrka och förlåtelse, på ett sätt som det aldrig tidigare har talats om i er värld.

En del människor kommer att tänka: ”Jovisst, men det här har jag hört förr.” Det har ni inte. Om ni tar er tid att läsa Guds Nya Budskap i dess helhet kommer ni att inse detta. Visst kommer ni att känna igen delar av den sanning som alltid har funnits i det mänskliga medvetandet; men det mesta kommer att vara nytt för er. Förutsättningen för sanning finns redan inom er. Det finns en kärna av sanning i alla era religiösa traditioner; men de kan inte förbereda er för Det Större Samfundet. De kan inte hjälpa er att hejda Interventionen. Här bygger Gud på det Gud redan har grundlagt. Här kan ingenting förstöras. Allt vilar på en fast grund; ja, så fast mänskligheten nu tillåter.

Detta är anledningen till att människor från olika religiösa traditioner med starka bindningar till sina traditioner inte behöver känna sig hotade av Det Nya Budskapet från Gud. De borde istället välkomna det; för det kommer att stärka deras tradition och deras tro och ge dessa en möjlighet att bli verkligt användbara i Det Större Samfundet.

Mänsklighetens isolering är nu över. Ni kan inte vända tillbaka. Ni måste fortsätta framåt. Era accelererande sociala, ekonomiska och politiska utvecklingar leder alla till denna stora tröskel. Ni kan inte gå tillbaka och leva det liv som era far- och morföräldrar eller ens era föräldrar levde; för allt håller nu på att förändras mycket snabbt. Ni är i full fart på väg in i framtiden; men ni är inte förberedda. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Världens olika kulturer och religioner tvingas alltmer att lära sig samexistera och hitta sin gemensamma grund. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Om världens naturtillgångar skall kunna bevaras och om ni skall kunna vara självförsörjande i framtiden är det av yttersta vikt att mänskligheten lär sig att samarbeta. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Hur kommer ert liv i Det Större Samfundet att gestalta sig? Vad kommer att vara grundvalen för era relationer med andra raser i Universum och då i synnerhet för era relationer med de samhällen och världar som visar sig vara positiva till och förmånliga för er? Ni kan inte träda in på denna nya arena med ett förlegat synsätt som är grundat på en antropocentrisk världsbild. Mänskligheten är inte Universums medelpunkt. Mänskligheten är inte skapelsens krona. Mänskligheten är inte det intelligenta livets i Universum högsta nivå eller uttryck. Alla dessa antaganden kommer att vara meningslösa när er isolering i Universum är över.

Era framtida relationer i Det Större Samfundet måste grundas på er medvetenhet om Den Stora Närvaron inom er och på er förmåga att uppnå ett nytt perspektiv och en ny vishet rörande livet i Universum. Annars kommer ni att vara som de primitiva infödingarna som hamnar under främmande makters herravälde.

Kan mänskligheten uppnå detta på kort tid? Det kan den om tillräckligt många människor tar till sig det som presenteras här. Det kan den om tillräckligt många människor tar emot, studerar och lär sig Guds Nya Budskap och förstår hur de skall tillämpa det. Det kan den om tillräckligt många människor blir företrädare för Det Nya Budskapet från Gud.

Skaparen har tilltro till detta. Mänsklighetens bundsförvanter har tilltro till detta. Har ni själva det? Om inte, så måste ni återfå denna tro på er själva. Skaparen och era bundsförvanter ser nämligen sådant som inte ni kan se, vet sådant som inte ni vet, men som ni måste få veta. Att hindra Interventionen är en sak i sig; men utöver det måste också människors medvetenhet och andlighet återuppväckas. Mänsklighetens andlighet är dess största gåva till livet i Universum. Många raser i Universum har helt förlorat sin andliga medvetenhet och sina andliga traditioner. Deras andlighet har ställts i skuggan av deras teknologi och undergrävts av påverkan från andra krafter i Det Större Samfundet.

Andliga Krafter både i er värld och i Universum vill förmå er att inte gå samma väg. Låt inte teknologi bli er religion; ty om ni gör det kommer ni helt säkert att bli offer för raser som är mer teknologiskt utvecklade än ni. Om Kunskap blir er andliga medvetenhets grundval kan ingen i Universum få herravälde över er, för ingen annans Kunskap är större än er. Förutsättningen för Kunskap är densamma hos alla intelligenta raser i Universum, oavsett deras teknologi eller sociala utveckling. Ju mer ni förankrar er i er inre Kunskap, desto mer kommer ni att förstå och se hur ni med framgång skall kunna etablera relationer med andra raser och mota och tillbakavisa ovälkomna raser när det blir nödvändigt.

Självaste kärnan i Guds Nya Budskap är undervisningen i Kunskaps Väg, den viktigaste andliga lära som finns – grundvalen för världens alla religioner, det största löftet för mänskligheten och nu mänsklighetens största behov. Varje framsteg som en människa gör på Kunskaps Väg säkrar mänsklighetens framtida frihet och välfärd. Som redan nämnts är det inte upplysning som betonas här, utan den andliga förankringen i Kunskap – en förankring som gör er sansade, klartänkta, observanta, redo att reagera och redo att ge den gåva som ni kom hit för att ge, var den än är ämnad att ges. Detta är vad som har hållit mänskligheten vid liv genom alla dess umbäranden. Detta är också vad som kommer att trygga mänsklighetens framtid i Det Större Samfundet; en framtid som kommer att vara ljusare än dess förflutna.

Att finna ert syfte i livet

Er kallelse är de stora utmaningarna i världen. Er kallelse är inte att hörsamma alla dessa; utan endast en specifik utmaning. Många människor har ett väldigt dysfunktionellt förhållande till världen. De vill inte att världen skall kräva något av dem. De vill bara bli lämnade ifred och få förverkliga sig själva utan att livet ställer krav på dem. De förstår inte att de har ett ansvar för världen. Detta beror på att de är omedvetna om sin andlighets verkliga natur och verkliga syfte.

Ni har alla kommit hit från ert Ursprungliga Hem för att bidra till världen. Ni har något som världen behöver. Det är något specifikt. Givetvis finns det alldeles för många problem i världen för att ni skall kunna ta er an alla; men något av dem kommer att särskilt tala till er. Utan denna kallelse är människor tyvärr mer intresserade av egen tillfredsställelse. De försöker tillfredsställa det de tror sig vilja ha, det som har fångat deras intresse, det de tror kommer att göra dem lyckliga – rikedom, romantik, nöjen, frosseri, ett liv utan förpliktelser. Ni behöver bara se er omkring i världen för att förstå hur destruktivt detta kan vara. Verkliga relationer och verkligt arbete, verkliga familjer och verkliga samhällen, bygger på att man konfronterar de verkliga utmaningarna och bidrar med något viktigare till livet. Detta ser ni prov på överallt i världen om ni bara ser efter.

Ert verkliga syfte i livet är att ge något till världen som den verkligen behöver. När ni återvänder till ert Ursprungliga Hem kommer ni att möta ett lugn och en trygghet, som ni aldrig kommer att finna i den fysiska världen. Medan ni är här skall ni arbeta, bidra med något och åstadkomma något. Detta arbete blir då grundvalen för era meningsfulla relationer och alla meningsfulla aktiviteter.

Det Nya Budskapet från Gud talar om relationer, om arbete och om det ni gör i världen. Det ger er ett helt nytt sätt att se på hur ni skall förhålla er till världen, så att ni både kan vara andligt förankrade och samtidigt fullborda ert uppdrag genom att bidra till den.

Det Större Mörkrets närvaro i världen tydliggör ett problem som kommer att påverka alla. Dock kommer detta problem att tala mer direkt till vissa människor därför att det är deras bestämda uppgift att ta sig an det. Det finns många andra problem som kräver människors engagemang; men att gripa sig an Interventionen och förbereda sig för Det Större Samfundet kommer att vara den viktigaste uppgiften för vissa människor. De är födda till det. Det är deras uppdrag. Det är detta de kom hit för att göra. De kan misstolka detta uppdrag; de kan förneka det; men de kan inte förändra det. Det är oförstört inom dem.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att kalla på dessa människor direkt. Det kommer att vara deras kallelse. Det kommer att vara tecknet att tiden kommit för dem att höja sig över sina egna problem och angelägenheter. Det kommer att vara katalysatorn som får den andliga kraften inom dem att komma upp till ytan och aktiveras.

Nog har ni sett att det i er historia har varit vissa människors öde att föra in något alldeles nytt i världen? De var en del av en ny verklighet. Detta var inte bara något de önskade. Det var något som uppenbarades för dem; något som väckte deras innersta till liv.

Ni måste söka i världen och sedan i Det Större Samfundet för att finna er kallelse. Svaret finns inom er; men inte kallelsen. Den finns därute. Det är den som helar er relation till världen. Det är den som återger er er sanna kraft. Det är den som tar er ut ur det lidande, som den verklighet ni själva har skapat orsakar er, och för er in i den verklighet som skapade er och som ni sändes av för att tjäna.

Många människor tror att de kan skapa sin egen verklighet och att det är just det man bör eftersträva. Detta är bara delvis sant. Det viktigaste är att finna den verklighet som skapade er. Sedan måste ni svara an på den verklighet ni sändes till för att tjäna. De är två olika verkligheter. Den ena är Guds absoluta verklighet. Den andra är den fysiska världens relativa verklighet.

Det mänskligheten hittills har lärt sig genom sina religiösa läror och sina kulturers utveckling kan inte helt förbereda den för det som väntar. Det finns inte tillräckligt med tid. Ni har inte flera århundraden på er att vänja er vid och finna er tillrätta i Det Större Samfundets verklighet. Den finns mitt ibland er redan. Det finns ett Större Mörker i världen. Tiden är avgörande nu. Därför är det av yttersta vikt att människor reagerar; att de till fullo förstår vad det är de har att göra med och förstår vari deras verkliga ansvar ligger. Ni kan ägna ett helt liv åt att tillfredsställa sinnets önskningar eller ni kan fokusera på er själs verkliga behov. Er själs verkliga behov är att fullfölja det uppdrag ni kom hit för att utföra. Detta uppdrag uppenbaras för er genom de problem och utmaningar som finns i världen.

Det finns mycket som måste göras på det mänskliga livets alla plan. Det finns mycket som måste göras för att återställa er miljö så att den skall kunna livnära er i ert nya liv i Det Större Samfundet. Ni kan inte ge er ut i Universum och hämta hem allt det ni har förbrukat och förslösat i er egen värld. De tillgångarna ägs av andra. Ni kommer att få slåss för dem eller så kommer ni att tvingas köpa dem. Tvingas ni köpa dem kommer ni att få ge upp mycket av ert oberoende. Här får er miljövård ett helt annat innehåll. Den kommer inte enbart att handla om att skapa vackra naturmiljöer utan om att kunna tillgodose mänsklighetens grundläggande behov i framtiden; behov som ni annars inte i tillräckligt stor utsträckning kommer att kunna tillgodose. Blir ni beroende av främmande makter i Universum för era behov kommer ni att förlora den auktoritet ni tidigare haft. Ni kommer att tvingas betala det pris som krävs från andra världar för att få det ni behöver. Nog förstår ni detta?

Skaparen vill inte att mänskligheten skall hamna i ett sådant underläge. Allt andligt arbete som har gjorts, allt som har gjorts för att hjälpa och bevara mänskligheten, kunde gå förlorat. Många människor förlitar sig på att Skaparen kommer att ingripa och mota bort alla mörka krafter; men så fungerar det inte i Universum.

Ert liv är er möjlighet att återta er sanna styrka och integritet och använda dessa egenskaper på bästa sätt genom att bidra till världen. Livet är inget välfärdssamhälle. Detta är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud vill få er att förstå. Mänsklig integritet, mänsklig styrka, mänsklig suveränitet i denna värld, bevarandet av miljön och en enad mänsklighet är avgörande för er framtid. Det är vad Det Nya Budskapet från Gud förespråkar.

Ni kommer så småningom att komma till en punkt i livet där ni tvingas börja fundera över varför ni finns i världen. När ni kommer till den punkt där ni känner att ni har prövat livets alla glädjeämnen och sorger, kommer ni att fråga er: ”Vad är det egentligen jag är här för att göra? Vad är den verkliga meningen med mitt liv?” Visst skulle ni kunna uppleva ännu mer glädje och sorg, men efter en viss punkt skulle det bara kännas som upprepningar. Ni kommer att känna att dessa upplevelser och känslor inte längre tillfredsställer er. Ni kan inte längre förlora er i era hobbies, i era intressen, i era kärleksaffärer, i era krig eller i era konflikter. Ni tvingas kanske till och med att avstå från er tvångsmässiga strävan efter upplysning; för vad är den annat än ännu ett sätt att försöka slippa ifrån ert verkliga ansvar.

Ni kommer till denna viktiga tröskel uppriktigt sökande efter sanningen om ert liv. Det blir en ny början för er. Det blir en avgörande vändpunkt. Kan ni komma över denna tröskel, så kommer ni att väckas till nytt liv och ny energi och kraft. Ert liv kommer att få en helt ny riktning och mening. Ni kommer att vända er till världen och fråga: ”Var kan jag bäst göra nytta? Var kan jag, utifrån vem jag är och utifrån mina förutsättningar, verkligen göra en skillnad?”

Världen kommer att tala till er. Kanske kommer ni att få söka; men ni kommer att finna det ni söker; för världens behov är trängande. Även utan hotet från Interventionen är detta sant; men Interventionen skapar ett större nödläge; och detta nödläge ger upphov till en större andlig kallelse – en uppmaning till människor att vakna upp ur sin självupptagenhet och självbegränsning. Det som verkar hota er mest är samtidigt det som kan tvinga er ur ert personliga helvete och få in er på en väg som ger sann lycka och tillfredsställelse.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp de mest förhärskande missuppfattningar som förvirrar människor. Dessa måste tas upp, för annars kommer ni inte att kunna förstå Budskapet. Ni kommer antingen att helt förkasta det eller helt missuppfatta det. Allt det ni tycker är viktigt – relationer, lycka, trygghet, hälsa, självförverkligande – måste sättas i rätt perspektiv; annars kommer Guds Nya Budskap att gå förlorat. Det kommer att missförstås och missbrukas.

Sanningen hålls vid liv av människor som förmår hörsamma den. Den hålls vid liv av de Änglaväsen som vakar över mänsklighetens utveckling och uppmuntrar sanningen i alla hjärtan och sinnen. Här handlar det inte om vilken filosofi eller personlig världsbild som är rätt. Dessa är inget annat än mentala skapelser. På nivån av Kunskap – d.v.s. er andliga intelligens – finns bara sanningen; allt annat är sekundärt. Tolkningar av sanningen kan skilja sig markant, liksom också hur den kommer till uttryck. Dock är sanningen i sig odelbar, fulländad och helgjuten. Det finns ingen förvirring inom den. Sanning är inte en produkt av egna funderingar eller värderingar. Den är bortom detta.

Det Nya Budskapet från Gud talar till denna fundamentala sanning inom er. Frågan är om ni kan känna och förstå den på egen hand? Kan ni göra resan till den plats inom er där ni kan upptäcka den? Sanningen är uppenbar för alla som på ett ärligt och uppriktigt sätt har närmat sig den; men ni måste först ta det nödvändiga steg som krävs för att komma den närmare. Ni är inte där än. Den stora utmaningen som mänskligheten står inför kommer att föra er närmare sanningen; för sanningen kommer att tala till Kunskap inom er. Det Större Mörkret kallar på Kunskap inom er. Ert medvetande kommer kanske inte att vilja kännas vid den. Ert medvetande kan kanske motsätta sig den. Ert medvetande kan kanske ifrågasätta den. Ert medvetande kan kanske förneka den helt. Ert medvetande kan kanske teoretisera om den. Ert medvetande kan kanske jämföra den med och ställa den mot allt annat. Guds Nya Budskap riktar sig emellertid inte till ert medvetande. Den riktar sig till ert hjärta. Den riktar sig till er själ. Det är därför det är en andlig kallelse. Det är därför ni på djupet försonas med er själva och Kunskap placeras över ert medvetande i ert Väsens sanna hierarki när ni hörsammar det.

Det Nya Budskapet från Gud kallar på er. Det framställer ett problem som i sig är en kallelse. Ytterst är den befriande; men denna befrielse kan endast uppnås genom verklig medverkan. Utgången är viktig. För att mänskligheten skall kunna utvecklas och komma vidare måste den överleva och stärka den frihet den redan har grundlagt. Detta är svårt att göra i Det Större Samfundet. Ni har inte behövt hävda er mot andra former av intelligent liv tidigare. Ni hävdar er mot varandra på många sätt som är destruktiva; men ni har aldrig behövt hävda er mot andra former av intelligent liv. Detta har nu förändrats; och det har förändrats för alltid. Dock kan denna konkurrens göra er både starkare och mer visa. Den kan också ena mänskligheten, om ni förhåller er till den på rätt sätt.

När ni väl börjar förstå detta kommer ni att tycka att det är självskrivet. Insikt uppnår ni emellertid endast genom att röja vägen, utveckla inre balans och påtaga er ett större ansvar som kommer ur ert allra innersta. Medvetandet kräver och räds, medan Kunskap vet, eftersom den är den större andliga verkligheten inom er. Vad många människor tror sig veta är i själva verket vad de önskar sig. Önskningar grundar sig alltid på rädsla – rädsla för att inte få det man önskar sig och vill ha. Kunskap är emellertid djupare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse går den att upptäcka. Den går inte att undvika. Den pågår inte på ett annat plan, utan är en naturlig händelse. Interventionen består av flera utomjordiska raser som konkurrerar om era naturtillgångar och som genom försåt försöker tillskansa sig det de vill ha. Detta borde inte vara förvirrande; såvida ni inte redan är förvirrade.

Inkräktarna är inte multidimensionella varelser. De är inte andliga varelser. De är inte änglar. De är inte demoner. De är fysiska varelser som ni själva, som använder sig av sin teknologi och sin list för att framställa sig själva på ett sätt som väcker förtroende, tillit och till och med vördnad. De är dock inte här i andligt syfte. De är här av rent materialistiska skäl.

När ni själva väl ser, känner och förstår hur det ligger till kommer det inte längre att finnas något missförstånd kring deras avsikter. Det kommer att vara hur tydligt som helst. Det kanske kommer att ta er lite tid att förstå eftersom ert medvetande är belamrat med allsköns andra tankar och föreställningar.

Ytterst måste alla i världen verka för mänsklighetens frihet och välfärd. Detta är tillräckligt för att få människor ur sitt privata lidande och röra sig i positiv riktning. Här kan människor verka på alla tänkbara plan; men alltid för allas och helhetens bästa. Det tillfredsställer själen. Det ger verkligt välbefinnande och sann integritet.

En enad mänsklighet i Universum skulle kunna bli en mycket stark kraft. Den skulle kunna bli en mycket positiv kraft, som skulle kunna åstadkomma sådant som världen aldrig har sett eller upplevt tidigare. Detta är inte blott ett bättre utan ert enda alternativ nu. Om ni inte tar kontroll över er värld nu, så kommer någon annan att göra det; och ni kommer då att hamna under främmande makters kontroll. Vad detta innebär och hur det kan hindras är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud handlar om.

Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förlitar sig på Kunskap inom er. Den är er andlighets grundval. Det Nya Budskapet representerar inte nödvändigtvis era religioners trossatser eller era kulturers uppfattningar och föreställningar. Det representerar grundvalen av Kunskap. Denna grundval utgör er inneboende styrka, i motsats till era föreställningar och uppfattningar, som oftast utgör er inneboende svaghet. Det är denna styrka som Skaparen förlitar sig på. Det Skaparen har givit er kan inte förstöras. Det kan endast förnekas eller förvrängas. Det är beständigt och oförstörbart. Dock måste det tjäna världen i denna tid för att ni skall kunna förstå dess verkliga innebörd och realitet.

Gå då ut i världen. Gå Interventionen till mötes. Gå Det Större Samfundet till mötes; för det kommer att ta er ur villfarelsen om er obetydlighet. Det kommer att ta er ur er självfixering och ert personliga lidande och öppna dörrarna till ett nytt liv av aktiv medverkan, nya relationer och större integritet – för er personligen och för alla andra som främjas av att känna er.