Category Archives: The Time of Revelation

Uppenbarelsens Röst

Hear the original spoken revelation (right-click to download)

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 14 april 2011
i Boulder, Colorado, USA

Idag kommer vi att tala om Uppenbarelsens Röst.

Rösten ni hör tillhör inte en individ. Den tillhör Änglarnas Härskara; Änglarna som talar tillsammans, med en enda Röst.

Den passerar genom en individ. Förvisso. Men på en högre nivå är individualitet något helt annat. Så olikt såsom det är i er värld.

Det är därför Vår Röst är så unik; ty detta är de mångas Röst.

Det är därför Vi talar på det sätt vi gör; ty det är de mångas Röst.

Folk i världen kan endast tänka på individer. De frågar: ”Nåväl, vad heter denna Ängel eller denna Varelse?”

Men namn är inte viktiga i sådana här angelägenheter – utom för de som inte kan tänka bortom sin egen separations gränser.

På sitt sätt är Vår Röst en del av Det Nya Budskapet – för ert medvetande – så att ni kan komma att förstå Uppenbarelseprocessen och vittna för denna.

Aldrig tidigare har denna process verkligen avslöjats – inte för den vanliga människan; inte för allmänheten; inte ens för forskare och experter, teologer och filosofer.

Tiden är nu inne för mänskligheten att lära sig om dessa saker; ty den lever i Uppenbarelsens Tidevarv.

Vi är Uppenbarelsen.

Gud talar inte; ty Gud är alltför stor.

Av denna anledning uttrycks och kommuniceras Guds Vilja till Änglanärvaron, som överser alla världar där intelligent liv har utvecklats.

Skaparens Vilja uttrycks sedan i den världens ord och språk – för det folket.

Det finns en sak som Gud inte kan vara; och det är icke-Gud. Detta är en märklig sak rörande er existens; ty Skapelsen kan i verkligheten inte vara icke-Skapelse; och ni är en del av Skapelsen.

Och det är er existens’ gåta och motsägelse.

Ni låtsas vara vad ni inte är. Men den förespeglingen är vad det innebär att vara i världen.

Många av Oss har varit i världar som denna. Vi förstår dessa saker.

Det är därför som Vi är den perfekta länken för att uttrycka Skaparens Vilja och syften och att föra denna Vilja och detta syfte till er; inte bara i form av ultimata läror, utan i form av kommentarer och tillämpning – att förklara vad dessa saker betyder, hur de kan erfaras och tillämpas i ert liv, och i synnerhet i en värld av omständigheter i förändring.

Ty världen står inför De Stora Vågorna av Förändring; och världen upplever intervention av raser från bortom denna värld.

Det är en stor vändpunkt för den mänskliga familjen. Men mänskligheten är omedveten och oförberedd och mycket sårbar för bedrägeri och missförstånd.

För Budbäraren att komma in i världen vid denna tidpunkt, måste Uppenbarelseprocessen i sig avslöjas. Annars kommer hans närvaro och syfte här inte att förstås; och han kommer att förväxlas med andra som har stora anspråk men som själva inte har det stora Budskapet att förmedla.

Folk kommer att vara förvirrade när det gäller vem de skall lyssna till.

De kommer att förvirras av Uppenbarelsens Röst. Ty det finns många röster som talar till mänskligheten vid denna tidpunkt – röster från Det Större Samfundet; röster från Interventionen; röster i ert eget medvetande; röster som spökar för er; röster som behagar er.

Men det finns endast en Uppenbarelsens Röst; och Vi är den enda Rösten.

För att ni skall acceptera detta krävs det att ni accepterar att ni är mottagare av Uppenbarelsen och att ni börjar tänka igenom det ansvar som det lägger på er.

Ni visas hur Gud talar till världen och att Gud har talat igen för att förbereda mänskligheten för en framtid olik det förflutna, för en ny uppsättning realiteter, för en ny existens och en större utmaning och svårighet.

Mänsklighetens utveckling följer mönstret av utvecklingen för de flesta varelsetyper i universum. När dessa raser börjar uttömma sina egna planeter och står inför Det Större Samfundets realitet av liv i universum, så har de nått en stor och svår och farlig tröskel.

De har nått en sann vändpunkt, där deras tidigare förståelse och deras tidigare antaganden inte tjänar dem och till och med kan förråda dem.

Mänskligheten har nått denna tröskel.

För att ni skall växa upp inte bara fysiskt utan även andligt i denna värld och förbereda er själva för Det Större Samfundet, så är ni i behov av en Ny Uppenbarelse från Gud; ty ni kan inte förbereda er själva för det som ni inte vet något om.

Folk är fortfarande alltför grundade i det förflutna, identifierade med det förflutna. Deras antaganden bygger på det förflutna; så att de inte på allvar kan se vad som kommer över horisonten.

Sedan finns det förstås problemet med den mänskliga förnekelsen; medvetandets svaghet i att stå upp till verkligheten och förbereda för eventualiteter.

Alla dessa är problem som tillhör den mänskliga familjen; och i sanning måste alla andra raser i universum handskas med detta slags problem också.

Så ni är inte ensamma; och ni följer evolutionens stig. Ni förbereder er för att komma ut ur er isolering i universum.

En sådan tröskel kräver en större andlig förståelse, ett större igenkännande av Den Gudomliga Närvaron i universum.

Ni har inte längre att göra med en lokal gud, en lokal gudom, en gud av kullen och trädet, en gud av havet och floden.

Ni har inte ens att göra med en gud av en värld och ett folk, såsom ni är vana vid att tänka.

Nu har ni att göra med en Gud av alla universa – och Skapelsen bortom dessa universa – en Gud så stor att ert medvetande bara kan falla ner i lovprisning.

Inte en mänsklig Gud, således. Inte en Gud som ni skapar i er egen föreställningsförmåga; utan en Gud som ni måste uppleva på ett djupare plan, under och bortom gränserna för ert ytmedvetande.

För att ni skall kunna förstå Det Större Samfundets Gud, så måste ni förstå Uppenbarelsens Röst.

Ett missförstånd här skulle kunna vara väldigt skadligt och farligt.

Ty ni kommer att höra många röster; men ni kommer inte att veta vad ni bör lyssna efter.

Utan den djupare Kunskap inom er som Gud har nedlagt där för att vägleda er – hur skulle ni kunna höra skillnaden?

Och om ni inte kan svara på Uppenbarelsen från Gud; hur kommer ni att svara på sanningen i något överhuvudtaget?

Så bundna av trosuppfattningar och självöverskattning; hur kan ni höra sanningen i något överhuvudtaget?

Det är en stor prövning och ett stort vittnesbörd; en stor utmaning för den som lyssnar.

Men det är inte bara en utmaning. Det är ett rop på uppvaknande och förberedelse.

Ty ni står inför en riskfylld framtid, en farlig framtid – en farlig och svår övergång in i Det Större Samfundet; en farlig och svår övergång in i en ny värld, en värld av sinande resurser och växande politisk och ekonomisk turbulens.

Detta är inte tiden för urgamla teorier. Det är inte tid ens för urgamla religioner att tala om dessa saker utan Skaparens välsignelse och vägledning.

Gud har talat ånyo. Och ingen i världen kan hävda att Gud inte kan tala igen. Och om de gör det, så är det deras okunskap och arrogans som får dem att tala på det viset.

Inte ens Guds Budbärare kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Inte ens Änglarnas Härskara kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Så är det i tiden. Bortom tiden är det helt annorlunda; men det är inte för er att bekymra er om.

Vi är bryggan mellan tidens och rummets realitet och realiteten bortom tid och rum – två realiteter som skiljer sig så från varandra.

Ni kan inte föreställa er denna Större Realitet; ty er föreställningsförmåga kan endast handskas med bilder och tankar av denna världen.

Det är därför som mänsklighetens uppfattning av Paradiset – eller Himmelriket – är uppbyggd helt av världsliga bilder och världsliga angelägenheter.

Men verkligheten är helt annorlunda och bortom allt detta.

Detta är dock inte för er att ägna er åt; ty ni sändes inte in i världen för att drömma om Himmelriket.

Ni sändes in i världen för att tjäna världen; för att tjäna vad som nu är en ny värld, en värld i förändring, en utmanande värld; och dock en värld som har kraften att frammana större mänskligt samarbete och att kalla fram en större Kunskap som varje individ bär inom sig.

Den Nya Uppenbarelsen måste kalla fram denna Kunskap.

Detta är inte tiden för att tro på en stor ledare, en befriare, en frälsare.

Mänskligheten kommer att tvingas rädda sig själv nu.

En individ skulle bara polarisera befolkningen, skapa större mänsklig konflikt, och orsaka krig mellan de troende och de icke-troende.

Nej. Kallelsen måste vara för varje enskild nu; ty världen kommer att behöva många frälsare, många vägledda och inspirerade individer. Annars kan den mänskliga civilisationen misslyckas; och det misslyckandet skulle kunna vara det hemskaste som kunde hända den mänskliga familjen.

Ni skulle säkerligen falla under dominansen av främmande makter i universum.

Sådana makter har er under uppsikt. De lyssnar in på er. De planerar att genomföra sina aktiviteter genom oärliga, försåtliga och subtila metoder.

Detta är en farlig tid. Men för er är det rätt tid att vara i världen; ty detta är anledningen till att ni har kommit – inte för att gömma er i fantasin; inte för att berika er själva; inte för att låtsas att ni är något ni inte är; inte för att leva ett liv av undvikande och oansvarighet; utan för att vara i världen för att tjäna den vid denna tidpunkt; inte för att bara möta livets behov i nuet; utan för att förbereda för själva framtiden.

Endast Kunskap inom er – den större intelligensen – vet om dessa saker; och det är den som måste vägleda er i dessa angelägenheter. Ni måste lära er att följa den och att skilja den från alla de andra rösterna i ert medvetande och alla de inflytanden som drar i er från världen omkring er.

För detta är det väldigt viktigt att ni lär er om Uppenbarelsens Röst.

Och det är därför som detta delges er.

Det är därför som detta lärs ut för första gången i er framväxande värld.

Trots mänsklighetens långa existens i denna värld, så är ni ett ungt släkte – omoget, oförsiktigt och aningslöst.

Ni har många goda kvaliteter.

Ni har hållit andlighet och kreativitet vid liv i världen, där de i kontrast har dött i så många andra världar – avancerade teknologiska världar som är sterila och sekulära och där individuell frihet är okänd.

Ni har ett stort löfte. Men ni har stora problem; och ni har vissa handikapp också – tendensen till mänsklig förnekelse. Och er stamorganisation – som har tjänat er i det förflutna – kan nu förblinda er.

Den Nya Uppenbarelsen kallar på er att svara på Kunskap inom er och att lyssna till Uppenbarelsens Röst.

Ni kommer förstås att ha många frågor.

Ni kan uppleva rädslor och misstänksamhet.

Ni kan tänkas lida av svårt tvivel.

Allt detta måste man räkna med.

Men utmaningen till er är: kan ni svara på Den Nya Uppenbarelsen?

Kan ni höra Uppenbarelsens Röst?

Kan ni ha ödmjukheten och ansvarsfullheten att se att ni lever i Uppenbarelsens Tidevarv – och vad detta kan tänkas innebära för er?

Vad är ert ansvar när det gäller detta?

Vad betyder denna kallelse för er?

Grubbla inte över andra människor, om nu kallelsen är för er.

Detta är en sak mellan er och Gud, mellan er och Oss.

Vi är den enda Änglanärvaro som vakar över världen.

Välj andra röster och ni kommer att välja röster från Det Större Samfundet, som avser att dra fördel av mänsklighetens religiösa antaganden.

Även de kan projicera röster in i världen.

Hur skall ni veta skillnaden?

Hur kan ni skilja det sanna från det falska, det som är gott från det som endast tycks gott?

Utmaningen är för den som lyssnar.

Gud är sann mot er. Kan ni vara sann mot Gud?

Gud är ärlig mot er. Kan ni vara ärlig mot Gud?

Gud tjänar er och hjälper er på sätt som ni inte kan tjäna er själv.

Kan ni acceptera detta och följa den förberedelse som Gud ger för att rädda mänskligheten?

Bördan vilar på lyssnaren.

Beviset ligger i ert svars natur.

Beviset finns i vad det kallar fram i er och er resonans med Uppenbarelsens sanning.

Gud talar sanningen genom Änglanärvaron.

Kan ni höra detta, känna detta och svara på detta?

Eller är ert medvetande så fixerat, så fast i sina trosuppfattningar, sina rädslor och sin misstänksamhet att det inte kan höra; att det inte kan svara?

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen vid stora vägskäl för mänskligheten har varit tvungna att ställas inför denna oförmåga hos andra att svara.

De har förföljts på grund av detta.

Är det den ni är?

Kommer ni att vara en som förföljer Budbäraren – en förnekare av Uppenbarelsen?

I så fall är ni inte den enda; men – förstår ni – ni kommer att ha misslyckats i att bestå prövningen.

Ni kommer att ha gjort Skaparen besviken.

Skaparen kommer inte att straffa er; men ni kommer inte att kunna ta emot Den Nya Uppenbarelsens välsignelser, vägledning eller kraft.

Den stora självbestämmande makten kommer att ges till andra; och ni kommer inte att vara förmögen att ta emot.

Det vore en oerhörd tragedi för ert liv.

Och det vore också en tragedi för världen; ty tillräckligt många människor måste svara på Uppenbarelsen för att den skall ha styrka och vara effektiv i världen i att ge mänskligheten större uppmuntran, större styrka och ansvar, större ansvarighet gentemot varandra, och större samarbete mellan nationer, som nu måste förenas för att bevara världen och förbereda för Det Större Samfundet självt.

Allt detta baseras på individens respons.

Gud talar inte till världens regeringar.

Det talar inte endast till de rika eller privilegierade eller hemliga grupper.

Det talar till folket.

Det talar till er.

Om inte folket kan svara; vad kan då en regering göra?

Och om folket faktiskt svarar; då måste regeringen till slut förändras och svara på detta.

Det ni hör är Uppenbarelsens Röst.

Det är de mångas Röst.

Det är Vishetens och Kunskapens Röst, på en skala ni inte kan föreställa er.

Miraklet kommer att vara i er respons’ natur.

Kan de separerade nås av Skaparen av allt liv; eller kommer de att förbli i Separationens mörker, vägledda endast av sina rädslor och begär och antaganden?

Eller kommer de att svara och upptändas, så att de kan dra sig till minnes sitt större ansvar med att vara i världen och så att de får modet och beslutsamheten att följa en väldigt annorlunda stig i livet?

Kommer de att kunna ta emot Kunskap och vishet från universum, för att förbereda mänskligheten för universum?

Kommer de att kunna svara på Guds Uppenbarelse?

Den är det här och inget annat!

Det kommer inte någon annan.

Det kommer inte någon annan.

Det här är Uppenbarelsen för denna tid och för de tider som kommer.

Gud sänder endast en Uppenbarelse in i världen.

Alla andra uppenbarelser är antingen en mänsklig uppfinning eller en manipulering från de raser som intervenerar i världen idag.

Ni kan inte komma till Gud på era villkor.

Ni kan inte bestämma arten av och reglerna för ett utbyte.

Ni kan bara komma till Gud på Guds villkor. Gud etablerar villkoren på ett sådant sätt att folk kommer att bli starkare, mer medkännande, mer kraftfulla, mer engagerade i världen och mer samarbetsvilliga sinsemellan.

Ni kan inte få det på ert sätt.

Det måste vara Guds sätt; ty Gud vet och det gör inte ni.

Gud ser vad som kommer över horisonten, långt långt ut över havet.

Ni ser inte dessa saker.

Gud vet vad det mänskliga ödet vill säga.

Ni vet inte vad det mänskliga ödet vill säga.

Gud vet varför ni är i världen, vilka ni måste träffa och vart ni måste bege er.

Ni kan inte se detta; ty ni kan bara befinna er där ni är.

Ni kan inte förstå Uppenbarelsens Röst med ert intellekt.

Det kommer inte att generera sant igenkännande.

Igenkännande sker på en djupare nivå, under medvetandets yta, på nivån av ert hjärta och djupare samvete – inte ert sociala samvete, utan det samvete som Gud har skapat och som gör det möjligt för er att svara upp till sanningen och att bli immuna mot det som är osant.

Ni kan bara känna Oss och höra Oss med ert hjärta.

Ni kan bara känna och uppskatta Budbäraren med ert hjärta.

Det kan vara förvirrande för ert medvetande.

Det kan utmana era trosuppfattningar och antaganden.

Det kan kräva av er att ni omvärderar era religioner, er filosofi – beroende på i vilken grad ni har dessa saker. Men svaret finns på en djupare nivå.

Gud återställer och räddar de separerade genom Kunskap.

Om ni kunde förstå detta, så skulle det förändra saken totalt för er.

Om ni kunde höra våra Röster, som är en enda Röst, så skulle det förändra saken totalt för er och för er värld.

Budskapet och Budbäraren

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 26 januari 2008
i Boulder, Colorado, USA

Det är viktigt för förståelsen av Den Nya Uppenbarelsens natur att den gavs till någon som sändes in i världen i syfte att mottaga den. Han är en människa. Han är inte perfekt. Han är inte storslagen enligt folks förväntningar. Men han är den som är ödesbestämd att mottaga Det Nya Budskapet; och hans liv har orkestrerats för att göra detta möjligt. Han har vägletts för att förbereda för detta under en mycket lång tid, utan att egentligen veta vad det var för. Och han var tvungen att bevisa sig, utan att förstå att han bevisade sig för något väldigt betydelsefullt. Han var tvungen att bestå prövningar, utan att veta vad för slags prövningar det rörde sig om eller betydelsen av framgång eller misslyckande.

Född in i en konventionell familj och utbildad vid universitetet, så visade han få tecken på storheten i sitt framtida liv. Med honom från början var emellertid en återhållsamhet som han kände när det gällde att binda sig till någon enda specialiserad yrkesbana; likaså en återhållsamhet som han var tvungen att utöva rörande sina relationer till andra och att binda sig till företeelser i världen. Hans resa är oförklarlig för alla som lever i världen; ty att leva i världen är blott en begränsad upplevelse av er fullständiga verklighet. Oavsett hur gedigen er förklaring eller teori må vara, så är den per definition ofullständig.

Marshall gavs vissa uppgifter att odla: det inre lyssnandet, urskillning rörande andra, en förståelse av den mänskliga naturen, mänskliga relationer, och en direkt upplevelse av naturens värld. Han tilläts begå misstag och att experimentera som ung man. Han hade möjligheten att uppleva mänsklighetens tillstånd och att smaka på det mer välbärgade livets nöjen och sorger. Hans relationer hjälpte honom att lära sig att vara med andra människor på ett effektivt sätt, att samarbeta med andra människor, att leva med andra människor. Men han hölls från att bli en helt och hållet världslig människa – en person vars hela fokus och inriktning är på att åstadkomma något inom världen. För detta upplevde han att han hölls tillbaka. Han erbjöds möjligheter som han var tvungen att tacka nej till. Han fick mottaga uppmuntran som han inte kunde acceptera. Och han upplevde lockelser som han var tvungen att förneka.

Han begick misstag. Det är sant. Men inte några som skulle äventyra hans förberedelse för sitt framtida liv. Hans brister erkänns. Han känner dem själv. Hans roll kräver inte av honom att han lever upp till förväntningarna hos de som tror att om det kom ett Nytt Budskap från Gud, så skulle det levereras av något slags supermänniska – en superman eller superkvinna – någon som är utan brister, någon som är storslagen och kan utföra underverk. Dessa slags förväntningar ingår i den mänskliga föreställningen; ty folk förstår inte Guds natur, syfte och plan. Inte ens de heliga skrifterna kan avslöja detta fullständigt.

Marshall var tvungen att resa som ung man; att leva utan definition i samhällets kontext. Han var tvungen att hålla sitt fokus på att utveckla vissa slags kvaliteter: uppmärksamhetens kvalitet, bedömningens och medkännandets kvalitet – även när det gällde väldigt smärtsamma situationer. Men samtidigt hölls han borta från krig och konflikt. Han hölls borta från äktenskap och föräldraskap. Han hölls borta från en yrkesbana. Ty hans mål modererades alltid av närvaron av Kunskap, den djupare Intelligensen inom honom. Tålamod, ståndaktighet, självförtroende, ödmjukhet, medkännande, att vara vänlig men reserverad – dessa är de kvaliteter som han var tvungen att odla, långt innan han kunde ha någon som helst känsla för sitt större syfte och sin större kallelse i världen.

Det är sant att Budskapet måste ges till en enda person – för att bibehålla dess renhet – och att denna person måste vara rätt person, den som är utvald. Denna person måste ha assistans och kamratskap. För detta sändes Marshall en kvinna av stor styrka och integritet. Hon blev hans hustru och följeslagare. Och han gavs en son som skulle hjälpa honom uppfylla sitt stora uppdrag i världen. Även andra sändes för att hjälpa honom, några för att bli vid hans sida blott för en kort tid, andra för att fortsätta med honom ända fram till idag. Ty Budbäraren kan inte resa ensam. Budbäraren måste ha assistans i att mottaga och bringa en sådan stor undervisning in i världen. Och hans följeslagare måste vara starka och modiga, flexibla och anspråkslösa. Ni förstår: deras förbindelse med Marshall måste vara djup och förutbestämd.

Han kommer inte att vinna över människor med charm eller utstrålning eller intellektuell briljans. Han kommer inte att fängsla folk genom att uppfylla deras förväntningar om storhet eller makt eller styrka. Hans kraft ligger i Det Nya Budskapet och i hans kapacitet att mottaga och bära Det Nya Budskapet och i att vara dess första elev och främsta företrädare.

Folks idéer om makt är så förvridna, så felaktiga, att folk här söker efter fel saker. Älskvärdhet och ödmjukhet, ståndaktighet, pålitlighet, tålamod och tystnad – dessa är kvaliteterna hos den mäktiga individen. Men detta är inte vad era kulturer och nationer hyllar såsom demonstrerande en sann kraft eller effektivitet. De enda som erkänns på detta vis är de självsvåldiga, de äventyrliga, de ambitiösa, de som använder våld för att tillskansa sig det de hävdar för sig själva. Men det är inte Nådens kraft. Det är inte den makt som Gud betonar inom individen. Och det är inte Budbärarens makt.

Det skulle ta lång tid – även med hans följeslagare – innan realiteten av hans stora ansträngning skulle avslöjas för honom. Detta skedde för att förhindra några misstag från hans sida eller risken för förnekelse och undvikande. Ty om valet av tidpunkt inte är det rätta här, så kan en person känna sig överväldigad och dra sig tillbaka – även från något de är ödesbestämda att uträtta, något de är avsedda att uträtta, som de har kommit in i världen för att uträtta. De som skapar roller för sig själva, de som gör reklam för sig själva i sina självskapade roller har inte denna kvalitet. Kan ni se detta? De är inte i besittning av Budbärarens gåvor.

Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet kommer att vara överraskande även för Budbäraren. Han kommer knappt att kunna tro på det, ur sitt mänskliga perspektiv och efter att under så lång tid ha vant sig vid världen. Han har utvecklat en personlig identitet, en uppsättning vanor och självorienteringar. Så slog Uppenbarelsen ner i honom, och han välkomnade den inte. Han ville inte ha den.

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen har upplevt exakt samma sak. Och när väl sanningen om deras uppdrag avslöjades för dem, så var de väldigt motvilliga. Det tycktes omöjligt. Det tycktes osannolikt. Det tycktes överväldigande. Det verkade farligt. Det verkade gå bortom deras förmåga. Det var inte i samklang med hur de uppfattade sig själva. Det talade om en styrka de knappt visste att de hade. Och det förnekade alla andra anspråk som den individen kunde ha för sig själv rörande vem de var och vad de måste ha och göra och så vidare.

Så det var inte förrän sent i processen av att mottaga Det Nya Budskapet som Marshall fick veta vad det verkligen var för något. Alla de åren av att mottaga Uppenbarelsen genomfördes av nödvändighet utan vissheten av vad det innebar, vad det syftade till, vad det skulle tjäna och göra och hur det kunde ges uttryck eller förklaras. Ni förstår: han var tvungen att genomföra detta utan att verkligen veta vad det var till för eller vad det i realiteten var för något. Han var tvungen att göra denna resa; och andra var tvungna att följa honom på denna resa. Det enda de visste var att resan de gett sig ut på var viktig och essentiell. Men bortom det förblev den mysteriös och förvirrande. När väl Uppenbarelsen gavs om den verkliga arten av det han hade mottagit, lärt och försökt kommunicera, så började en helt annan fas av hans förberedelse.

Han var nu tvungen att överskrida sin tidigare självbild för att möta kraven som hans uppdrag lade på honom. Istället för att bara vara en person som hade givits något viktigt att göra, så var han nu tvungen att bli ett redskap för den större gåva som han var bunden och ödesbestämd att mottaga och ge ut. Och han var tvungen att övervinna sitt självtvivel och sin motvillighet, alltmedan han hela tiden visste att det han höll på med var bortom hans förståelse och sannolikt till och med bortom hans förmåga att förstå.

Genom historien har de stora Budbärarna som kommit in i världen inte blivit förstådda; och deras Budskap misstolkades ofta och tillämpades på fel sätt. Sådan är svårigheten med att föra in något rent i världen, till en mänsklighet som är oren, som är full av klagomål och konflikt, ambition och degeneration.

Folk förstår inte uppdragets natur; ej heller den stora börda som Budbäraren måste axla. Istället uppfanns berättelser för att fånga den offentliga fantasin, att sälja in budskapet, att förstärka dess betydelse för de ovetande, att ge det en makt folk ville att det skulle ha istället för den kraft det verkligen besatt. I många fall skrevs Budskapet aldrig ner på rätt sätt. Det fanns i Budbäraren och demonstrerades av Budbäraren.

Men i denna situation var det nödvändigt att Budskapet skulle framställas, spelas in, transkriberas och publiceras, så att folk skulle ha tillgång till det rena Budskapet och den rena Undervisningen. Om något skulle hända Budbäraren, så skulle det verkliga Budskapet inte gå förlorat. Detta gjordes också för att bevara Budskapet i dess rena form, så att det inte genomgår radikala förändringar eller bearbetningar i framtiden, så att det inte förbinds med andra saker för att passa med folks förståelse eller för att gynna regeringar eller staten.

Därför var det nödvändigt att Marshall tog emot Budskapet innan han kunde kommunicera Budskapet. Han var tvungen att ge det en permanent form (även om han ibland fick ändra vissa ord för att göra dem mer begripliga) för att leverera Budskapet i en så ren form som möjligt, med stöd av de som sändes för att assistera honom. På så sätt: om något skulle hända Budbäraren, så är Budskapet ändå här. Folk kommer att behöva ta sig an Budskapet självt istället för att bara förkasta Budbäraren. De kommer att behöva brottas med Budskapet självt och allt som det utmanar i människor och allt som det erkänner som är sant.

Ni ser här för första gången hur Uppenbarelse går till, den verkliga naturen och det verkliga syftet hos en sann Budbärare i världen. Ni ser här för första gången hur Gud ger stora Budskap in i världen för att tjäna världen vid den tidpunkten och för de tider som kommer och hur sekvensen av Budskap som gavs över en lång tidsperiod har byggt på varandra och mött nya och utmanande förhållanden. Ni ser här för första gången hur Gud verkar i världen bortom det förflutnas berättelser, bortom kungörelserna och traditionerna, oavsett om de är sanna eller falska. Ni ser hur en Uppenbarelse äger rum.

Detta är viktigt att se; ty om Uppenbarelseprocessen inte förstås, så kommer Uppenbarelsen själv inte att förstås. Om Budbärarens börda inte igenkänns, så kommer Budbäraren inte att igenkännas. Skulle ni inte igenkänna Budbäraren, så är det till stor nackdel för er; ty han bringar med sig en medvetenhet och en förberedelse för de stora faror som mänskligheten står inför och stora möjligheter för mänsklig enhet och mänskligt samarbete. Han för med sig välsignelserna av syfte och integritet i vars och ens individuella liv och betydelsen av relationer på en högre, mer fullständig nivå. Han för med sig ett löfte om mänsklighetens framtid inom ett Större Samfund av intelligent liv i Universum och vad mänskligheten måste göra för att möta en värld av sinande resurser och ökande mänsklig konflikt.

Budbäraren har bringat Budskapet. Det är i en form som folk kan läsa. Det är inte någon senare tolkning. Det är inte något som har hållits hemligt av dolda kretsar eller inre cirklar allena. Det har givits folket under själva Uppenbarelseprocessen. Detta har aldrig tidigare skett. Ni lever nu i en värld där saker kan publiceras, där texter kan transkriberas och översättas till andra språk och presenteras i elektronisk form. Detta ger möjligheten för det skrivna ordet att ges överallt. Det är fenomenalt! Det är så viktigt nu; ty ni har inte mycket tid på er; för världen förändras alltför snabbt och farorna kommer – De Stora Vågorna av Förändring kommer till världen. Ni har inte årtionden eller århundraden på er att försöka begripa vad detta är eller att försöka översätta det eller låta det passera från blott en person till en annan i något slags muntlig tradition. Ni förstår: det finns ingen tid för det nu; och det är därför som Uppenbarelsen har givits på detta sätt.

Marshalls framsteg och förberedelse har fördröjts genom att vissa människor misslyckades i att komma och hjälpa honom. Han hölls tillbaka av omständigheterna. Vissa andra kallades, men svarade inte an. Och vissa som svarade kunde inte uppfylla sitt öde här. Allt detta höll tillbaka Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet vid en tid när det behövdes; och detta sinkade hela processen. Detta är då svårigheten med att bringa en Uppenbarelse från Gud in i världen. Det finns så mycket som kan hålla den tillbaka, som kan sätta käppar i hjulet och som till och med kan hindra den från att tas emot och kommuniceras.

Detta Nya Budskap är inte blott för en nation, för en grupp, för en religion. Det är för världens hela folk. Det är en Uppenbarelse för världen. Det syftar inte till att ersätta världens religioner, utan till att kalla för deras enhet och styrka, att betona deras gemensamma sanning, att få ett slut på de ständiga konflikterna dem emellan och att förena dem så att de må kunna tjäna mänskligheten i dess tid av svår nöd.

Det kommer att vara en stor utmaning för folk att ta emot Budskapet och Budbäraren. Han kommer att peka på Det Nya Budskapet; ty ni måste först handskas med Det Nya Budskapet. Men hans närvaro och betydelsen och den stora tyngden av hans Gudomliga kommunikation är något som kommer att vara en stor utmaning att möta och ta sig an. Det kommer att ta lång tid att lära och förstå. Folk kommer att tro att de förstår det, men de kommer inte att förstå det. Folk kommer att hävda att det är lätt att förstå, men de kommer inte att ha förstått det. Folk kommer att förbinda det med andra saker – sådant de är bekanta med, andra saker som har lärts in och lärts ut i världen – men något som detta har aldrig tidigare förts in i världen. Kunskap och vishet från Det Större Samfundet och en undervisning om andlighet på nivån av Kunskap har bara varit kända för ett litet fåtal människor i världens historia och har aldrig presenterats som ett Budskap för mänskligheten själv.

Utmaningen ligger således på mottagaren – på er och på alla de som är så lyckligt lottade att de mottar Det Nya Budskapet vid en så tidig tidpunkt som möjligt. Det kommer att föra med sig klarhet, syfte och kraft till ert liv; och ni behöver detta just nu. Men dess gåva till världen är rentav större än vad det kommer att göra för ert liv. Men för att inse detta måste ni stå i en relation till Det Nya Budskapet. Ni kan inte stå vid sidan av det och döma det och kritisera det och bedöma det. Det är hopplöst. Det är dåraktigt. Det ni kommer att stöta på är era egna fördomar, era egna begränsningar och era egna antaganden och förutfattade meningar. Ni måste komma till detta med ett öppet sinne för att se vad Det Nya Budskapet kan avslöja för er. Om ni kommer med rädsla eller tänkande att det kommer att vända upp och ner på era trosuppfattningar eller ogiltigförklara era traditioner – ja, då kommer ni inte att kunna tränga in i det. Ni kommer bara att döma det i blindo. Ni kommer då inte att kunna ta emot dess nåd, dess kraft eller dess vision för framtiden.

Budbäraren kommer nu att behöva stor assistans från andra i att föra ut detta Nya Budskap i världen. Detta är inte något som en enda person mäktar med. Detta är inte något som en liten grupp individer – hur hängivna eller tjänstvilliga de än är – mäktar med. Det kommer att kräva assistans från andra. Det kommer att kräva att folk lär sig Kunskapens Väg; att de lär sig Det Nya Budskapet; att de lever Det Nya Budskapet och ser dess fullständiga relevans för den värld ni ser och dess fullständiga relevans för den värld ni ännu inte sett.

Budbäraren kommer att behöva beskydd. Han kommer att behöva sanna elever. Han kommer att behöva anhängare. Och han kommer att behöva andra som helt enkelt vittnar om denna stora händelse i mänsklighetens historia. Det kommer att tyckas otroligt, oförståeligt. Folk kommer inte att tro på det. De kommer att tänka att det är omöjligt. Gud gav alla Sina Uppenbarelser för så länge sedan. De finns i de heliga texterna. Många människor kommer inte att kunna acceptera att Gud har talat på nytt, att det finns en Ny Uppenbarelse i världen – som om de kunde anse sig känna Guds medvetande och vilja, som om de kunde insistera på att de känner Guds Plan och Guds sanning för sig själva. Detta är naturligtvis dåraktigt och arrogant; men många människor antar denna position utan att ens tänka efter.

För att känna Det Nya Budskapet, måste ni bevittna det. Ni måste lära känna det. Ni måste låta det tillhandahålla klarhet och mening för ert liv. Det är det enda sätt på vilket ni kan känna dess Källa, dess sanning och dess relevans för världen och för ert liv. Det representerar en Gudomlig relation; och det är denna relation som ni kan föra in i era andliga och religiösa traditioner. Ni tillåter då Det Nya Budskapet att tillföra ytterligare en dimension till er religiösa praktik och ert religiösa studium. Ni låter det fullfölja det som bevarats och presenterats i det förflutna. Ty mänskligheten står inför en ny uppsättning omständigheter som den aldrig tidigare har mött; och en Ny Uppenbarelse har givits för att förbereda mänskligheten, för att varna mänskligheten och för att stärka mänskligheten så att den må kunna förenas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring.

Gud vet vad mänskligheten behöver även om mänskligheten förblir förvirrad. Gud vet vad som stundar för den mänskliga familjen även om den mänskliga familjen är besatt av sitt förflutna. Gud vet att mänskligheten måste förenas inför stor fara även fast människor fortsätter sina konflikter och fortsätter sina tillrättavisningar av varandra. Vad Gud vet och vad folk tror är inte samma sak.

Detta gör översättningen och framställandet av Det Nya Budskapet till en svår sak. Men ett sådant Budskap måste ges. Det måste nå de som kan höra, som kan se, som kan veta; de vars tillvägagångssätt är rent, som inte kommer hit med fördömande och som kommer hit för att ta emot klarhet och kraft, syfte och meningen med relation. De kommer för att välsignas av Det Nya Budskapet och för att stärkas av det och konfronteras med det.

Vad mänskligheten gör med detta Nya Budskap kommer att vara upp till mänskligheten själv. Gud kan inte kontrollera mänsklighetens respons. Gud kan inte kontrollera resultaten av mänsklighetens respons. Om ni förstod hur Guds relation till världen och till mänskligheten ser ut, så skulle detta vara väldigt tydligt för er. Men om ni inte förstår detta, så kommer det att verka förvirrande och förbryllande och kanske upprörande. Men Gud har i varje person nedlagt Kunskap – förmågan att se och erfara sanningen bortom bedrägeri och bortom personliga preferenser. Denna Kunskap måste komma fram i många människor nu, för att världen skall ha en framtid, för att mänskligheten skall kunna fortsätta och staka ut en ny kurs.

Det Nya Budskapet har ingen politisk agenda. Det är här för att inspirera rätt handling och ett igenkännande av nödvändigheten av samarbete inför verkliga förändringar och händelser i världen. Det kommer att lära er hur ni skall lyssna och vad Gud vill att ni skall göra i ert liv och vad som är tänkt för er och var era sanna styrkor och er sanna framgång står att finna – bortom alla världens övertalningsförsök och bedrägerier.

Budbäraren är nu i världen. Även i detta nu fortsätter han att föra Det Nya Budskapet in i världen. Han har genomfört sin stora uppgift av att ta emot större delen av Det Nya Budskapet. Det kommer att vara komplett. Han är inte här för att hävda sig själv som en härskare eller ledare eller stor makt. Han är här blott för att vittna om Det Nya Budskapet och att vara dess främsta företrädare. Han är inte här för att göra anspråk på politisk eller ekonomisk makt, eller för att putta undan andra människor eller omkullkasta någon. Hans närvaro här skall tjäna som en demonstration och som en presentation av Guds vishet och kärlek och de stora utmaningar som den mänskliga familjen nu står inför och för vilka mänskligheten inte är förberedd.

Ta därför emot Budbäraren och stöd honom på alla de sätt ni kan. Tillåt ert hjärta att tala om för er vad som måste göras. Igenkänn och ta emot Det Nya Budskapets välsignelser, som nu görs tillgängliga för världen för allra första gången.

Ta er tid att överväga det. Ta er tid att vara med det. Ta er tid att brottas med det. Ta er tid att tillåta det att avslöja för er saker som aldrig har visats er tidigare. Tillåt det att bekräfta det ni alltid har vetat vara sant och att avslöja den tråd av sanning som har löpt genom ert liv hela tiden. Tillåt det att upplysa era religiösa traditioner, att avslöja deras renhet, att avslöja deras kärnsanning, att avslöja att de alla har kommit från Gud, att avslöja mänsklighetens Enda Andlighet och att avslöja mänsklighetens stora tröskel i att möta ett Universum fullt av intelligent liv och av att lära er vända den stora nedgången som äger rum i världen idag.

Bördan vilar på mottagaren. Budbäraren har företagit en lång och svår resa. Även i detta nu vilar bördan på mottagaren. Det är hjärtats integritet, ärlighet och längtan som kommer att räknas och som kommer att göra det möjligt för er att ta emot Det Nya Budskapet för er egen räkning och att förstå dess betydelse för världen. Låt detta vara er förståelse.