Category Archives: The Power of Knowledge

Försoningen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 2 maj 2011
i Boulder, Colorado

Ni lever i Separation – separerad från själva Skapelsen, separerad från er Källa, till och med separerad från er djupare natur – ni lever i en annan del av ert sinne, ett sinne som har formats och konditionerats av er erfarenhet av världen. Ni identifierar er med er kropp och era idéer. Ni ger er själv ett namn. Ni är distinkta och till synes skiljer ni er från alla omkring er. Ni lever i Separation.

Ni kom in i världen för ett syfte hitsända av er Andliga Familj, ett syfte att tjänas på ett unikt sätt inom ert livs förhållanden och världens tillstånd. Så medan ni lever i ett tillstånd av Separation, är ni fortfarande förbunden till er Källa. Ni är fortfarande förbunden till dem som sände in er i världen. Ni är fortfarande förbunden till Skapelsen.

Det är denna motsägelse inom er egen natur som är den verkliga innebörden av att vara en människa. Det är denna motsägelse som gör att ert liv blir löftesrikt, ty ni har kommit för ett större syfte – ett syfte som ni inte uppfann, ett syfte som ni egentligen inte kan ändra, ett syfte som er djupare natur är förbundet till på er själs nivå.

Om detta inte var fallet, då skulle ni vara vilsen i världen. Ni skulle vara ett fragment i det fysiska universum. Ert liv skulle inte ha någon verklig mening eller något verkligt värde bortom andra människors uppskattningar som ni är engagerade med. Livet skulle verka vara tomt och meningslöst. Och vare sig ni var rik eller fattig, oavsett era omständigheter, skulle sanningen av er separation alltid hemsöka er och generera rädsla – rädsla för att förlora, rädsla för att göras illa, rädsla för att bli berövad, rädsla för att förgöras.

Det är denna rädsla som styr människors liv, avgör deras beslut, överskuggar den lilla glädje som de till synes skapar och försöker att skapa. Det är den ständiga ångesten. Det är känslan av ånger. Det är den längtan och den otillfredsställelse som är en del av alla människors erfarenhet av världen.

Men Separationen skapades egentligen aldrig. Ni kan inte vara separerad från er Källa, och det är därför det inte finns något Helvete och någon fördömelse. Det finns bara en process för försoning. Oavsett hur länge det dröjer, så är detta slutresultatet. Er motsägelse och ert beslut är: vilken röst kommer ni att lyssna på inom er själv?

Gud har gett er ett djupare samvete – inte ett socialt samvete, utan ett inneboende samvete. Det är en del av den djupare intelligens Vi kallar för Kunskap. Den är inte förvirrad. Den är inte konflikterad. Och den räds inte världen, ty inget kan förstöra den. Världen kan fördunkla den, överskugga den, leda er bort från den, men i sig själv, är den komplett. Det är den del av er som är en del av själva Skapelsen.

Det är detta som kommer att rädda er, förstår ni. Det är detta som är förbundet till Gud och till alla som tjänar Gud – inom denna värld och alla världar och bortom själva den fysiska verkligheten. Detta finns bortom intellektets sfär. Det är något ni måste erfara och uttrycka och tillämpa i ert liv, och det är det som kommer att demonstrera dess makt, dess verklighet och dess effektivitet.

Ni vet inte vem ni är, oavsett era definitioner eller vad ni skriver på er namnbricka, men djupare inom er råder inget tvivel. Vem ni är i denna värld, i detta liv, är det som ni sändes hit för att uträtta och åstadkomma och processen av att ta de Steg till Kunskap som kommer att leda er mot försoningen.

Gud vet om hur besvärlig världen är. Gud styr inte världen och varje lilla händelse. Men Gud svarar på stora vändpunkter i mänsklighetens historia. Gud är medveten om den stora fara som existerar för den mänskliga familjen då den står inför en värld i nedgång och intervention från raser i universum som är här för att utnyttja mänsklighetens svagheter och splittring.

Ert syfte är således inte bara kopplat till er försoning, utan också till världens händelser och mänsklighetens behov. Er roll kommer att vara mycket specifik, ni kommer att engagera er med vissa människor för ett visst syfte. Ni kan inte fastställa detta med intellektet, även om ni kan försöka, och många har försökt. Det är något som kommer att framträda över ert inre livs horisont när ni väl tar Stegen till Kunskap och är engagerade i er förberedelse.

Er försoning är inte endast för att återlösa er, utan för att tillhandahålla en unik och viktig tjänst till andra och till själva världen. Skaparen av Universa skulle inte slösa bort detta tillfälle att se till att ert liv blir värdefullt och meningsfullt för andra.

Oavsett vad ni har gjort mot er själv tidigare, oavsett den förnedring och de misstag och de kompromisser ni har gjort som har skadat er, kan makten av detta syfte återlösa er. Ni kan vara den klenaste personen i världen, och Kunskapens makt kan fortfarande återlösa er.

Varje steg ni tar mot Kunskap är ett steg mot er försoning – med er Källa, med er Andliga Familj som har sänt in er i världen – en försoning med er djupare natur, en försoning med livet. Det är en försoning som emanerar ur Kunskap inom er och framkallar den del av er som är identifierad med världen och är vilse i världen.

Det som börjar leda er till försoningens stig är insikten att ni verkligen är vilse i världen och att andra omkring er befinner sig i samma tillstånd och lider av samma belastning. Denna insikt, som är fullständigt ärlig och som det finns ett stort behov för, kommer att desillusionera er till den grad att ni inser att ni måste söka en större mening för ert liv. Detta är början på försoningen.

Ni må känna att ni inte är ansvarig inför något speciellt, förutom möjligtvis era barn och er närmaste familj, er kärnfamilj, men i verkligheten är ni ansvarig inför dem som sände in er i världen. Det är dem som kommer att vänta på er när ni lämnar denna värld, och inför dem, kommer ni att inse om ni har uppfyllt era mål här eller inte.

Oavsett utfallet, kommer de att behandla er med kärlek och hänsyn, så det finns ingen fördömelse, förstår ni. Gud fördömer inte Skapelsen. Men Gud har satt i rörelse försoningens krafter som kommer att återlösa den lilla del av Skapelsen som lever i Separation, den lilla del av Skapelsen som ni kallar det fysiska universum. Ni kan omöjligen förstå vad detta betyder eller skapa er en bild av det för er själv. Självfallet inte. Detta är bortom intellektets räckvidd, liksom de flesta saker av större betydelse är det.

Er uppgift är att ta Stegen till Kunskap och att ha ärligheten att inse att utan denna större vägledning inom er, kommer era beslut att vara svaga, grundade på svaga antaganden, på skiftande begär, på tillfälliga lockelser och viktigast av allt baserade på rädslans förtryckande verklighet som i så hög grad genomsyrar ert liv och andra människors liv att den nästan inte uppmärksammas förutom då den uttrycker sig på extrema sätt.

Varaktigheten hos denna rädsla gör att den försvinner ur folks medvetande. De tror att detta är normalt – en normal form av ångest, en normal form av otillräcklighet. När människor uttrycker detta, säger de, ”Nå, det är bara normalt” – ett normalt tillstånd av rädsla och oro, ett normalt tillstånd av utmattning och förvirring. Människor har anpassat sig till detta bedrövliga tillstånd, och de kallar detta normalt.

Djupare inom er, på nivån av er sanna natur, på Kunskapens nivå, nå, då är det inte acceptabelt. Och när ni kommer till denna insikt, kommer det att vara ert livs vändpunkt, oavsett er ålder och omständigheter, oavsett huruvida ni är rik eller fattig, singel eller gift, oavsett vilken religiös tradition ni tillhör, eller om ni inte tillhör någon religiös tradition. Oavsett vilken nation eller kultur ni tillhör eller vad er regerings politiska övertygelse må vara, det gör ingen skillnad. Det är samma sak vare sig ni är en människa eller tillhör en annan ras i en annan värld. Det är samma dilemma, förstår ni. Det är inte begränsat till mänsklighetens tillstånd. Det är själva Separationens tillstånd.

Ert sinne kommer att försöka göra Separationen lyckad. Det kommer att försöka vara lyckligt och rikt och nöjd och samla på sig alla de saker och människor som det måste ha för att försäkra sin lycka. Men ju mer det samlar på sig, desto räddare kommer det vara för att förlora alla de saker som det har samlat på sig, och desto oroligare kommer det bli medan åren går och ni blir äldre och saker och ting börjar tyna bort.

Människor kämpar till stora kostnader för att försöka göra Separationen lyckad och njutbar och tillfredsställande och komplett, men de kan aldrig riktigt åstadkomma det, förstår ni. Men det krävs stor ödmjukhet för att ge upp jakten, att slutligen inse att ni behöver vara förbundna till en Större Makt – inte er makten av er regering eller makten av ert samhälle eller er makten av er religiösa anknytning eller er makten av er familj eller makten av något i världen, utan er Skapares makt, en Större Makt. Även om ni inte är religiös i ert tänkande och era associationer, är det sak samma. Ni kommer endast att beskriva det på ett annat sätt, det är allt.

Livet kan tjäna er genom att svika er på detta sätt, genom att föra er till den sanna insikten inom er själv, som är början på försoningen. Om ni inser att ni i själva verket inte kan svara på de större frågor som kommer uppkomma, då måste ni vända er till en Större Makt, en Större Källa, hur ni än må definiera det. Även om era definitioner kommer vara inkompletta och möjligen även dumma i början, är det begynnelsen på en större association.

Gud bryr sig inte om vilken religion ni tillhör. Gud är inte bunden till någon religions teologi, ty i universum finns otaliga religioner. Gud kommer att svara på att ert liv vänder, på öppnandet av ert hjärta, på er själs behov som växer fram, det största behov ni har, som är behovet att uppfylla ert syfte som ett medel till försoning.

Här är service i världen inte ett straff. Det är den process som tillåter Kunskapen inom er att träda fram i ert medvetande och bli den viktigaste makten i ert liv. Det är inte som om ni har sänts till världen för straffavtjäning som om ni vore en straffånge som måste utföra manuellt arbete för att avtjäna er dom. Så är det inte alls. Den service ni bidrar med är det som genererar försoningen för er och det som när och befrämjar försoning för andra.

Ty vad är ett mäktigare bevis för Gud i världen än beviset för osjälviskt givande, omtanke om andra även om de inte visar omtanke om er, omsorg om jorden även om jorden verkar likgiltig inför er existens? Det är den djupaste demonstrationen av Skaparen som finns. Det är detta som gör att människor blir rörda. Det är detta som öppnar människors hjärtan. Det är detta som förbinder dem till deras djupare samvete och ger dem en känsla att även de har en större förbindelse och ett större ansvar med att vara i världen.

Ni kan inte försona er själv. Detta är inte en intellektuell strävan. Ni kan formulera det elegantaste tänkbara trossystemet, men det är inte försoningen. Ni är fortfarande vilsen i era tankar. Ni är fortfarande disassocierad från er själv. Ni är fortfarande bortkopplad. Ni styrs av övertygelser och antaganden och har inte på allvar gett er ut på den större resan än.

Detta är en annorlunda sorts resa. Ni uppfinner den inte. Den är inte ett resultat av att ni sätter ihop olika religiösa eller andliga idéer som ni tycker har en positiv effekt. Det är inte resultatet av att ha en storslagen filosofi eller ideologi. Det är något som är mer verkligt och lever inom er, det är mer autentiskt, det sker på en djupare nivå som sätter ert liv i rörelse.

Detta är början på den Stora Dragningskraften som kommer från Skaparen till Skapelsen. När ni väl börjar ta stegen till försoningen, kommer ni, till en början mycket oregelbundet, att börja uppleva den Stora Dragningskraften. Det är såhär Gud återkallar er till er Källa, genom den Stora Dragningskraften.

Det är inte genom att hota er med Helvete och fördömelse. Det är inte genom att lova er paradiset, som ni endast kan föreställa er som ett fysiskt ställe. Det är inte genom att vinna över er med stora löften om glädje, extas och tillfredsställelse. Möjligen är det det som behövs för att övertyga er på nivån av ert världsliga sinne, men djupare inom er är det dragningskraften som är dragningskraften.

Det är den stora kärleken som verkar inom er och genererar sin egen dragningskraft. Det är den stora kärlek ni kommer att känna för vissa människor med vilka ni har ett större syfte och öde, en kärlek som tycks mycket olik de osunda, romantiska jakter som människor ägnar sig åt här.

Försoningen är viktigast av allt. Den är viktigare än allt annat som ni skapar därför att det är detta som kommer att försona er med er Källa, och det är detta som verkligen kommer att inspirera andra i deras umgänge tillsammans med er. Att skapa användbara saker för samhället är värdefullt och har stora fördelar, men även bortom detta, finns verkligheten av er närvaro i världen och makten av det som vägleder er och meningen av det som vägleder er.

Det är detta som ger er ett enastående mod. Det är detta som ger er en enastående ihärdighet. Det är detta som ger er ögon att se med och öron att höra med och klarheten att urskilja det som är sant och det som är falskt, det som är bra och det som endast ser bra ut. Det är på detta vis ni skiljer mellan en sann association med en annan person och en flyktig passion eller ett flyktigt begär.

Gud återlöser de separerade genom Kunskap, i denna värld och i alla världar. Det gör inget att ni inte kan förstå detta intellektuellt eller göra det till något slags enkelt recept som ni kan tro på. I själva fallet är allt som Gud gör obegripligt, men det betyder inte att det inte kan upplevas och uppskattas.

Människor som tror att Gud sköter varenda lilla grej i deras liv underskattar Skaparens storslagenhet och makt, ty Gud sköter inte varenda lilla grej i ert liv. Det är ert jobb att sköta varenda lilla grej i ert liv. Gud räddar inte världen. Gud har sänt hit er för att rädda världen. Ni har en liten men essentiell roll att spela. Om ni inte spelar denna roll, blir världen mörkare. Dess utsikter försvagas.

Ni kan inte undfly detta ansvar och denna ansvarsskyldighet. Det är en del av det som återlöser er, skänker er makt och mod, men det är inte en sanning som ni kan förhandla med. Oavsett ert livs omständigheter, som delvis kommer att avgöra vad ni kan göra och åstadkomma här, finns fortfarande överenskommelsen och förpliktelsen där.

Den del av er som är förbunden med Gud kan inte styras eller utnyttjas av den del av er som fortfarande är disassocierad från Gud. Det är därför ni inte kan utnyttja Kunskapen för att få det ni vill. Ni kan endast följa Kunskapen och tillåta den att föra er till ett större förverkligande och en större försoning.

Det är detta som ni beundrar hos verkligt kreativa och generösa personer. Det är detta som ni beundrar hos de som demonstrerar osjälviskt givande, inte bara på en storslagen skala, utan på en enkel skala. Det är denna tjänst som de sanna föräldrarna tillhandahåller åt sina barn. Det är denna tjänst som en sann medborgare tillhandahåller åt sitt samhälle.

Detta är den stora motiverande kraften. Den må förväxlas med andra själviska sysselsättningar, och ofta är det så, men när ni väl avlägsnar det som är falskt, då ser ni försoningens makt verka.

Människor vill ha många saker. De är rädda för att förlora vad de har och inte hitta vad de söker. Människor vill ha många saker. Men innerst inne, under sinnets yta, letar de efter försoningen.

Det är det som förbinder er med ert liv innan denna värld och det liv som kommer härnäst. Det är detta som förbinder er och ger er integritet och gör slut på den fruktansvärda konflikt och förvirring som människor kallar ett normalt liv. Det är detta som medför frid till er djupaste natur därför att den slutligen igenkänns och svaras an på. Det är detta som kommer att ge er en annorlunda resa i livet och medföra till ert liv relationer av en kvalitet som ni annars inte skulle kunna finna. Det är detta som kommer ge er ögon att se med och öron att höra med. Det är detta som kommer göra det möjligt för er att tillhandahålla en större tjänst och en större ansvarsskyldighet.

Här kommer ni att ha stunder då ni kommer att känna Himlens makt och närvaro, endast för en stund, för det räcker så. Här kommer ni att kunna övervinna er egen rädsla och lathet. Ni kommer att kunna övervinna er svaghet och er sårbarhet därför att det finns en Större Makt som framträder inom er, Kunskapens makt och närvaro.

Ni måste fortfarande vara en fungerande person i världen. Ni måste fortfarande sköta de otaliga uppgifter som hör till att vara i världen, och många av dessa uppgifter kommer att växa och bli viktigare. Detta är inte en flykt från världen, utan en förberedelse för världen, för engagemang i världen på ett större sätt, med ett större incitament och en större medvetenhet.

Gud kallar på de separerade att svara – inte för att ta dem ut ur världen utan för att föra in dem i världen med ett större syfte, en större riktning och en större makt.

Ni sändes hit för att tjäna, men ni sändes också hit för att uppleva försoning. Det är enkelt att känna sig försonad när ni inte är här. Ja, allt är solklart, allt är uppenbart. Era frågor avtar. Förhållanden finns överallt; de är allerstädes närvarande. Ni begrips. Ni begriper.

Men när ni kommer till världen, då förlorar ni detta. Ni är blind. Ni är okunnig. Ni är sårbar. Det är på denna nivå som försoningen måste ske. Ni kan inte springa hem till Himlen eller tro att om ni är en snäll pojke eller en snäll flicka, så får ni gå till Himlen – hur detta än ser ut i er fantasi. Nej, inte alls. Om ni lyckas bra, för ni en större tjänst. Bortom denna värld, börjar ni tjäna dem som halkar efter. Gud kommer inte att slösa bort er prestation, utan nyttja den på större vis.

När ni väl har nått försoningen, då kommer ni naturligt att vilja verka för den och stödja den hos andra. Detta är hjärtats naturliga begär. Ni kan inte behålla försoningen för er själv, som om ni höll fast vid en slags rikedom. Det är något som måste strömma genom er, och det kommer den att göra naturligt.

Guds Nya Uppenbarelse klargör detta, men det existerar i alla världens religioner. Men dessa sanningar har fördunklats där, täckts över med trosuppfattningar, pomp och ståt, historia och misstolkning. Det är därför Guds Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer måste klargöra dessa saker på enklast möjliga vis och måste upprepa dem konstant så att ni kan börja förstå och påminnas att ni är här för ett större syfte och att det finns en större försoning som måste ske i ert liv och vilken kommer att ske medan ni börjar ta Stegen till Kunskap och svara an på ert hjärtas och er själs djupare behov.