Category Archives: The New Messenger

Budbärarens historia

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 23 maj, 2011
i Boulder, CO, USA

I dag skall vi berätta Budbärarens historia. Det är en historia som innehar stor makt och mening om den kan begripas.

Ty Budbäraren är ingen ordinär person, även om han till det yttre tycks vara ordinär. Och eftersom han är en ödmjuk man, upphöjer han inte sig själv på något vis. Han söker inte erkännande utan en djupare förbindelse med de som är ödesbestämda att möta honom och att motta Guds Nya Uppenbarelse.

I denna bemärkelse, är han underdriven och kommer att förbli tyst med andra. Hans kungörelse är inte om honom själv utan om Uppenbarelsen, ty det är därför han har kommit. Det är hans anledning till att vara i världen.

Under den största delen av hans liv hittills var han emellertid inte medveten om detta. Ty hans kallelse kom senare i livet vid en tid då han var beredd att motta den och att börja den långa förberedelse som skulle krävas för att förbereda på att motta Uppenbarelsen och sedan motta själva Uppenbarelsen.

Fyrtio år skulle det ta att göra allt detta. Fyrtio år av att vara tillgänglig, av att vandra genom vildmarken utan något säkert utfall, utan att inse betydelsen av sin strävan. Fyrtio år utan andra seriösa förpliktelser utöver sin familj. Fyrtio år att utveckla den tillit och det förtroende och den lojalitet och den integritet som skulle behövas för att bli Budbäraren.

Innan han sändes in i världen, förberedde Änglavärden honom och nedlade djupt inom hans sinne medvetenheten och förståelsen som han senare skulle föra in i världen – Kunskap och Visdom från universum, från de mest avancerade raserna i universum; en förståelse om världens framtid och vart mänskligheten är på väg i sin evolution och alla de stora farorna och riskerna förenat med detta; en större förståelse av mänskliga förhållanden som skulle ge honom en större mognad medan han växte upp i världen.

Dessa nedlades alla djupt inom honom, under sinnets yta – för att upptäckas senare, för att framträda senare och för att resonera med själva Uppenbarelsen senare. Ty Uppenbarelsen skulle inte vara främmande för honom på grund av det som givits till honom innan han kom till världen.

Han sändes till en familj, en konservativ familj, boende i USA, en familj som inte skulle ha någon aning om hans större öde och större förståelse. Där skulle han växa upp med ett minimum av inflytande från världen, avskild och skyddad från tragedierna och korruptionen av världen omkring sig. Han skulle växa upp i en familj med två äldre bröder och med en sjuk fader, en fader som annars skulle ha haft otillbörligt inflytande på honom.

Grunden började formas för något att framträda i den avlägsna framtiden. Han skulle avklara skolan, utexamineras från universitetet och den enda medvetenhet han skulle ha är att han hade ett större och mycket ovanligt öde och syfte i världen. Han avhölls från att ge sig själv till någon karriär eller till något förhållande, han avhölls från att förbinda sitt liv innan Uppenbarelsen skulle inträffa.

Under denna tid, skulle han lära sig en hel del om världens tillstånd och om mänskliga förhållanden. Han skulle träffa många människor och erfara denna världs sorger och nöjen i viss mån, men avhölls alltid för något större.

För detta, var han tvungen att utveckla tillit till att hans liv inte förlorades eller förslösades. Närvaron var endast med honom i den utsträckning att den kunde bibehålla hans sanna riktning och leda hans liv till de ödesbestämda rendezvous som skulle inträffa mycket senare.

När han var 33 år, presenterade Vi Oss för honom, och initiationen började – en initiation som skulle förändra hans liv fullkomligt. Men på grund av vem han var och vad som hade givits honom, skulle resonansen likväl finnas där. Vår närvaro och Vårt syfte skulle inte vara främmande för honom – endast chockerande och nytt och ovisst.

Ett år senare, skulle han möta sin betydelsefulla partner, hans fru, som skulle göra honom sällskap i hans resa genom alla de svåra och formande åren som skulle vara nödvändiga för honom för att förbereda för sin större roll i livet. Hans son skulle födas snart därefter, och även han skulle ha ett större öde med sin far.

Det fanns andra som skulle komma att ansluta sig till honom medan han började sin långa förberedelse. Inte alla kunde stanna hos honom dock. Vissa skulle vackla och slås ut eller kunde endast ge stöd under en mycket kort tid. Men hans sanna följeslagare skulle likväl börja anlända allteftersom han gjorde framsteg i sin förberedelse.

När han var 40 år gammal, gavs han Stegen till Kunskap, Uppenbarelsens stora Lära, Övningsboken. Han skulle förberedas att motta denna under en väldigt kort tid, under extraordinära omständigheter. Detta skulle inleda ett nytt skede i hans förberedelse för att vara Budbäraren. Men inte ens vid denna ålder skulle han veta om sitt öde och sin framtida roll, ty dessa saker kan inte avslöjas för tidigt, då personen kan bli förskräckt eller överväldigad och dra sig undan eller söka tillflykt. Så insikten om hans öde och hans betydelsefulla roll i världen gavs endast stegvis i den mån han gjorde framsteg.

Under denna tid, försökte han få andra att göra honom sällskap i sin oförklarliga resa, men få kunde ansluta sig till honom utöver hans fru och son och några få andra individer. Ty vem kan resa på Mysteriets väg och därvid bibehålla sin hälsa och välbefinnande och stabilitet i världen?

För att Marshall skulle kunna bli Budbäraren, skulle han behöva stå med en fot i vardera värld – en fot i den verkliga världen med samspel mellan människor, mänskliga förhållanden och svårigheterna och komplexiteterna i relationer mellan nationer. Han skulle behöva se saker som var mycket oroande. Han kunde inte gömma sig i en preferensvärld, och bara tro på glada saker eller vackra saker eller andliga saker.

Han skulle behöva stå med en fot i Mysteriet, djupt förankrat där så att framtidens utmaningar och lockelser inte skulle avleda honom från hans roll och syfte. Vem i all världen kan förstå dessa ting? Vem i all världen har träffat Budbäraren eller kan begripa mysteriet och makten av hans närvaro i världen?

Många kommer bara att vilja ha något av Budbäraren – mirakel, tilldelningar, tjänster. De vill helas. De vill välsignas. De vill berikas. De vill undsättas. De vill frälsas. De bryr sig inte om vem han är, så länge han kan tillhandahålla dessa saker, och sedan kommer de att tro, men endast för att motta, förstår ni. Hans resa skulle således vara ensam, isolerad, bortom räckvidden av ens de som sändes för att vara hans åtföljare, att hjälpa honom.

Han skulle behöva leva i två världar, överbrygga två realiteter – som är så olika varandra. Vem kan göra detta utan att förlora förståndet eller rasa samman eller förledas av mörkare krafter i världen eller gripas av tragedi och förlust och utslagenhet? Det har varit en mycket lång väg att färdas, en mycket utmanande väg med många risker, men Budbäraren har anlänt till sin destination.

Det har tagit honom tjugofem år att motta Uppenbarelsen, den är så stor. Det är den största Uppenbarelse som någonsin givits till denna värld därför att världen är en läs- och skrivkunnig värld, en värld av folkgrupper och ett världssamhälle, en värld av globala transporter, global infrastruktur och globala kommunikationer.

Så ni förbereder er inte för att leva ett ljuvligt liv i en idyllisk miljö någonstans. Ni förbereder er för en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och växande ekonomisk och politisk omvälvning, och ni står inför verkligheten av liv i universum – en verklighet som innebär risker, faror och möjligheter som mänskligheten ännu inte har insett.

Detta är saker som Budbäraren har förberetts att tala om, ty de är en del av Uppenbarelsen, liksom de är en del av mänsklighetens öde – ett öde som få i världen ännu kan se klart utan förvrängning eller personlig preferens.

Budbäraren tycks vara en vanlig människa. Han är en ödmjuk man. Han hävdar sig inte personligen. Men inom honom finns Mysteriet och Skapelsens makt och bryggan mellan denna värld och den Gudomliga Närvaro som övervakar världen.

Han är delvis en av Oss och delvis en av er. Han måste uppehålla båda realiteter och vara herden som leder folk uppför det berg som är avsett för dem att klättra.

Är han lika stor som det förflutnas sändebud? Endast tid och omständigheter kan utvisa detta. Han kommer inte att kungöra detta själv, förstår Ni, för de ambitiösa väljs aldrig. De som söker självförhärligande ges aldrig större roller eller större Budskap för mänskligheten. Endast de som är motvilliga och ärliga och självreflekterande skulle någonsin väljas för en sådan stor och betydelsefull roll.

Ty det finns endast en Budbärare i världen, och denna Budbärare kommer att vara Budbäraren för denna tid och för de tider som kommer. Ingen annan som hävdar detta om sig själv kan bringa Uppenbarelsen. Ingen annan kan färdas den resa som Budbäraren har varit tvungen att färdas.

Andra kommer att skänka viktiga gåvor där de behövs, och i slutändan är alla ämnade att göra detta, ty det är en del av varje persons syfte. Alla kommer att vara en kanal för en större Närvaro och Makt. Men det finns endast en Budbärare, vars Budskap kommer att innebära en nyorientering av mänsklig förståelse och tala om den stora förändring som kommer att ändra kursen för det mänskliga ödet och evolutionen.

Utan det Nya Budskapet, skulle mänskligheten hemfalla till grava konflikter och en tvärbrant nedgång, som gör er sårbara för främmande makter som redan befinner sig i denna värld för att skaffa sig inflytande och maktbefogenhet här. Folk inser inte att de står vid avgrundens rand, inte endast till stor förändring men också till stort underkuvande.

Detta är det Större Mörkret i världen, ett Större Mörker som de flesta är för rädda för att ens tänka på. Men det är något som mänskligheten måste förbereda sig för, och det är därför som Gud har givit en Ny Uppenbarelse.

En ny Profet har kommit till världen. Döm honom som ni vill. Prisa honom eller förneka honom. Kalla honom stor eller kalla honom andra saker. Folks uppskattningar har inget med verkligheten av det hela att göra. Ty vad folk vill ha och vad Gud vet är inte desamma. Vad folk tror och vart världen är på väg är inte desamma.

Budbäraren kommer att förnekas. Han kommer att förlöjligas. Andra kommer att gå till angrepp mot honom. Andra kommer att känna sig hotade av hans närvaro och hans kungörelser – inte för att han har fel utan för att de inte kan acceptera att Gud har talat på nytt. De har inte mod eller ödmjukhet nog att ompröva sin position, sina idéer eller sina tidigare investeringar i sig själva.

Detta är utmaningen i att möta Budbäraren. Han för med sig en helt ny realitet, inom sig, omkring sig och genom sig – en realitet som mänskligheten ännu inte är mogen nog att möta kollektivt. Endast individer kommer att vara redo för honom, ty de har förberetts genom deras livserfarenhet, desillusionering, besvikelse och annat.

Det finns många som väntar på den Nya Uppenbarelsen. De måste bli medvetna om Budbäraren, ty han är demonstrationen för att Makten och Närvaron har kommit tillbaka till världen.

För att se detta, måste ni titta med öppna ögon. Ni måste lyssna. Ni måste lyssna med ett djupare lyssnande. Ni måste tillåta makten av Kunskap, den djupare intelligensen inom Er, att svara an.

Ty om Ni dömer Budbäraren baserat på idéer eller era egna projektioner av rädsla eller klander, kommer ni inte att se och inte att veta. Om ni inte kan mottaga Guds Nya Uppenbarelse, vad kan då Gud göra för er? Om ni inte kan följa det som Gud nedlagt inom er att följa, makten och närvaron av Kunskap, vad mer kan Gud göra för er eller världen?

Det finns otaliga världar i universum, bebodda världar. Detta är endast en. Denna världs Herre är alla världars Herre. Det är inte ett mänskligt universum som ni står inför, och det är därför som era föreställningar om Himmel och Helvete är så inkorrekta, så begränsade och verkligen patetiska.

Det är att leda er in i det Större Samfundet som representerar en del av Budbärarens och det Nya Budskapets syfte.

Budbäraren står inför en monumental uppgift. Han ensam kan inte föra in Uppenbarelsen i världen. Det kommer att kräva medverkandet, insatsen och kommuniceringen av många andra som kan bistå honom på detta vis.

Uppenbarelsen har givits med dess egna kommentarer och i sådan detalj och med sådan repetition att den inte kommer att vara beroende av människans tolkning i så hög grad som de tidigare Budskapen som har givits till mänskligheten. Den för med sig förståelsen av andlighet på nivån av Kunskap – Kunskap och Visdom från det Större Samfundet – en förberedelse för en ny och nedgående värld, en stor lära om mänskliga förhållanden och ansvar och vad nationer måste veta för att samarbeta med varandra ställda inför den stora förändring som kommer.

Detta är inte en mans filosofi. Detta är bortom filosofi. Detta är inte förbundet med någon världsreligion. Detta är början på en helt ny förståelse. Detta är inte ett förkastande av eller en reaktion på världens religioner. Detta är ett nytt Budskap från Gud. Budbäraren befinner sig i världen. Han kommer inte att vara i världen under en lång, lång tid framöver, och det är därför han måste igenkännas, av de som har denna stora möjlighet.

Hans liv har varit oförklarligt. Hans närvaro är oförklarlig. Ni måste se med öppna ögon och lyssna med ett djupare åhörande för att inse dessa saker. Bördan vilar så på åhöraren, på mottagaren.

Budbäraren har mottagit nästan hela kommunikationen. Det är tillräckligt för att räcka i generationer och århundraden. Ty ingen kan tala om för er hur ni ska förbereda för den nya världen. Ingen kan tala om för er hur ni ska förbereda er för ett Större Samfund av intelligent liv – en miljö av konkurrens på en skala ni inte ens kan föreställa er. Ingen kan berätta för er om det djupare sinnet. Ingen kan tillhandahålla den Nya Uppenbarelsen.

Uppenbarelserna ges alltid till en individ, så det inte finns någon förvirring. Det finns inga andra versioner. Det finns ingen tävling mellan olika individer som hävdar och kungör samma sak. Det är alltid en individ med hjälp av vissa modiga personer som kan föra in en ny medvetenhet och realitet i världen.

Var tidsålder har dess profeter, men Budbärarna kommer sällan för att ändra riktningen av den mänskliga förståelsen, medvetenheten och ödet.

Ni kommer se att Budbäraren kommer att dömas. Han kommer att fördömas. Andra kommer att göra det till deras syfte att förstöra honom. Ta lärdom av det förflutna i detta avseende. Han är inte blott här för att offra sig själv så att folk kan skapa en historia om honom. Han har sin egen historia – Budbärarens historia, en historia han är för ödmjuk att tala om, en historia som måste avslöjas för alla som kan höra och förstå.

Folk önskar av Budbäraren att vara många saker, att möta deras önskemål, deras övertygelser och deras preferenser. Men Budbäraren har förberetts av Större Makter och sänts från det Gudomliga för att vara i världen enligt en Större Plan och ett större öde.

Var då försiktig med hur ni närmar er denna sällsynta och betydelsefulla individ. Var försiktig gällande era förväntningar, era övertygelser, era förutfattade idéer, ert dömande och era missnöjen. Ty dessa kan alla förblinda er inför vem han är och inför vad han kan erbjuda till er och till hela världen.

Må välsignelsen vara med honom. Makten och Närvaron är med honom. Han är felbar. Han är inte perfekt. Han kommer att ställas inför många svårigheter. Det är det som finns inom honom och med honom och genom honom som är perfekt. Hans liv är ett uttrycksmedel för detta, liksom ert liv också är ett uttrycksmedel för något viktigt. Men han är början till en större framtid för mänskligheten, en ny förståelse av er existens inom ett Större Samfund av liv och av den stora vändpunkt som mänskligheten nu börjar att genomgå.

Låt detta vara er förståelse, men dra inga slutsatser, ty medvetenheten om Budbäraren håller just på att börja.