Category Archives: The Bridge to a New Life

Det heliga livet

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 15 mars 2013
i Boulder, Colorado

Det är meningen att ni ska leva ett heligt liv-ett liv med syfte, mening och riktning. Men världen är ett riskfyllt ställe, och många människor har inte möjlighet att åta sig ett större liv på grund av fattigdom och förtryck, religiöst förtryck och familjeåtaganden. Men för dem för vilka detta är en möjlighet, finns kallelsen. Önskan finns där inom er.

Himlens Vilja finns överallt omkring er, men världen har många lockelser, förförelser och distraktioner. Människor kallas bort, och som så ofta är fallet, ger de bort sitt liv för tidigt-i relationer, då de fäster sig vid människor, platser och saker. Detta fyller behovet tillfälligt, behovet av ett heligt liv.

Människor fyller sina liv med nödvändigheter, då de är rädda för att om de inte gör detta, kommer det inte att finnas något för dem. Då de drivs av rädslan för att inte ha, söker de ha så mycket de kan tills deras famn är full och de inte kan bära mer. De är för betungade nu av sina egna önskningar och osäkerheter för att kunna motta det heliga livet.

Ni har sänts in i världen för ett syfte. Detta syfte kräver av er att ni träder in en ny slags livserfarenhet-ett annat sinnestillstånd, en annan medvetenhet om er själv och andra och en annan relation med själva världen. Att göra dessa saker är ert öde, förstår ni, och ödet är allt. Det är det viktigaste. Men människor skapar sina egna öden, eller åtminstone försöker de. De kulturer i vilka de lever uppmuntrar dem att göra detta, de föreskriver det som måste göras, det som måste uppnås vid en given ålder-när man bör gifta sig, att ha familj innan man är redo, att fylla sitt liv med alla de saker som kulturen eller samhället föreskriver. Men Gud har en annan plan för er.

Människor tror att det heliga livet är ett klosterliv, men så är inte fallet. Ty folks arbete finns nästan alltid ute i världen. Det är där som de lära sig att leva det heliga livet. Men för att närma sig detta liv, måste det finnas en underkastelse och en insikt att era försök att förverkliga er själv är fruktlösa och inte kommer leda till framgång. Denna lärdom kan fås snabbare genom att inse objektiv människors liv omkring er-deras framgångar, deras misslyckanden och till slut deras besvikelser. Världen demonstrerar alla typer av misstag och misslyckanden. Om ni kan se detta, kommer ni att spara tid. Ni kommer att lida mindre. Ni kommer att behöva experimentera mindre. Ni kommer att drabbas mindre av allvarliga besvikelser. Det kommer att rädda er från att ge bort ert liv och sedan behöva arbeta mycket hårt för att återta det senare.

Människor är inte beredda att vänta. De drivs av sina kulturer, sin konditionering och sin osäkerhet. Tiden för insikt kanske ligger några år i framtiden. Vad kommer de att göra fram till dess? Kan de vänta? Kan de bygga Arbetets Pelare, Relationernas Pelare, Hälsans Pelare och den Andliga Utvecklingens Pelare? Ty detta är vad er ungdom är till för, förstår ni. Det finns mycket som ska uträttas. Det kräver stor fokus. Viktiga saker måste åstadkommas. Men människor vill ha svaret nu. De är ovilliga att leva med frågorna. Men det är endast genom att leva med frågorna som de riktiga svaren kan komma till er med tiden. Detta kräver självförtroende och själv-tillit och självuppskattning och stöd från åtminstone en vis kompanjon för att påminna er och för att varna er om era benägenheter och misstag.

Ni har ett mål och ett syfte, förstår ni, men ni måste bygga grunden för detta syfte. Ni måste bygga och odla förståelsen och medvetenheten om detta syfte och ert behov för det. Ty endast Himlen kan förverkliga er i denna värld, och Himlen förverkligar er genom att verka genom er, genom den djupare makten och närvaron inom er, Kunskapens makt. Allt annat är ett medel. Allt annat är tillfälligt och föremål för förändring och besvikelse.

Ni måste finna detta heliga liv. Ni börjar med er själv, inom er själv, för att hitta källan och centret av er makt och inre vägledning. Ni börjar att dra er ur de förhållanden och engagemang som inte representerar er hjärtas djupare längtan. Och ni hittar Uppenbarelsen i världen som kommer att antända er, ty ni måste antändas av krafter bortom er själv. Ni kan inte antända er själv.

Resan har stadier. Den har trösklar. Den är inte bara ett svar eller en tro eller ett tankesystem eller anslutning till en organisation. Dessa saker leder inte till ett heligt liv utan denna djupare räkenskap.

Det finns en tid i ert liv då Himlen kommer att kalla er. Ni behöver vara redo för detta. Ni kommer att behöva förbereda ert liv för detta. Det är ert arbete, förstår ni. Bortom er anställning för att försörja er och era grundläggande ansvar, är detta ert arbete. Men om Himlen kallar och ni inte är redo, kommer det att skapa en stor konflikt inom er, en stor förvirring, en stor frustration, därför att ni inte är redo, förstår ni. Ni har inte byggt grunden. Ni har inte nått den medvetenheten eller gjort den inre räkenskapen eller kommit att inse att ni är här för ett större syfte, att ni inte kan uppfinna detta för er själv eller överta det från andra och att ni måste ha stort tålamod och uthållighet för att förbereda för detta.

Se världen omkring er. Se människors uppgång och fall. Se framgångens tomhet. Se rastlösheten och ensamheten. Se lidandet och beroendet. Se ytligheten i mänsklig kommunikation och relationer. Allt detta kommer att påminna er om att ni är avsedd för ett heligt liv. Om ni kan se detta utan fördömande och utan undvikande eller avvisande, kommer ni se livet demonstrera allt för er, att det demonstrerar att dessa strävanden är hopplösa och förtärande.

Vad är det heliga livet som vi talar om? Det är ett liv där alt är viktigt. Er tid är viktig. Allt görs för ett syfte och är betydelsefullt. Till och era bekymmerslösa stunder eller då ni slappnar av djupt, även de är betydelsefulla. Livets tusen nöjen, de är betydelsefulla. I det heliga livet går tid aldrig förlorad. Den är dyrbar. Och ni måste vara närvarande för den och lära er att vara närvarande för den kontinuerligt, i ett tillstånd av inre lyssnande, ett tillstånd av iakttagelse av världen och ett tillstånd av djup tacksamhet för de framgångar och de misslyckanden ni ser där. Ty de påminner er om Kunskapens makt och behovet av Kunskap.

Det heliga livet har en stark grund. Livets Fyra Pelare har byggts tillräckligt för att ge er stabilitet så att ni kan lära er större saker och vara tillgänglig för ett större engagemang med Kunskapens makt och närvaro inom er och de Större Makter i universum som sänts av Gud, som sänts för att hjälpa er i er utveckling.

Här vet ni vem ni ska vara med och hur ni ska vara med dem, och det finns ingen förvirring i era relationer. Det finns ingen konflikt era förvirring gällande era skyldigheter och förpliktelser. Här arbetar ni ute i världen utan klagomål och ni gör det som måste göras för att försörja er så att ni må bygga ert större engagemang inombords. Här har ni förmågan att äntligen ta emot de individer som verkligen kan hjälpa er och med vilka ni har ett större syfte och öde. Här förbereder ni er själv för Uppenbarelsen i världen som kommer att kalla er att svara. Och ni kommer vara redo att svara, redo att ändra era omständigheter om nödvändigt, redo att flytta om nödvändigt, redo att gå dit Kunskap vill att ni ska gå och förmögen att göra detta.

Vilken underbar frihet detta är! Vilket djup, vilken resonans och makt detta skapar i ert liv. Medan andra är slavar till sina omständigheter och sina skyldigheter, har ni en frihet som är enastående i världen. Ni har tålamod. Ni kan sitta tyst och njuta av stundens gränslöshet. Ni kan njuta av de enkla saker som ni har som tjänar er, i tacksamhet och uppskattning. Ni lider inte oändligt på grund av ert längtande efter saker som ni inte har. Ni känner ingen allvarlig ånger. Ni dömer inte er själv med era misstag från det förflutna, ty ni har nått det heliga livet, och allt, oavsett om det var fördelaktigt eller ej, hjälpte er att hitta detta, att förbereda för detta och att träda in i denna sfär.

Detta låter möjligtvis som ett fantastiskt liv, endast reserverat för mycket utvalda individer. Men detta är avsett för er, förstår ni. Himlen sände inte in er i världen bara för att ni ska vara vilse och bortkastade här. Hela ert liv i världen är baserat på vilka som sände er, var ni kom ifrån, vart ni är på väg. Här definierar Himlen vem ni är och inte själva världen.

Ja, ni har en kropp. Ja, ni har ett sinne. Ja, ni är en del av samhället. Ja, ni måste lära er att komma överens med människor och att ta hand om er själv och ha ett ansvar mot världen, till en viss grad. Men ert större ansvar är mot Himlen och mot Kunskap som finns inom er för att vägleda er.

Detta är det heliga livet. Det är inte ett liv av konflikt och ständiga kompromisser. Det är inte ett liv av skyldigheter mot människor, platser och saker som inte representerar ert öde eller ert större arbete i världen. Det är inte ett liv av ständigt sökande och att vilja ha saker för att uppväga er ångest och er rädsla att ni faktiskt håller på att missa ert stora tillfälle-en rädsla som driver människor ständigt att skaffa sig allt mer och att fly sin egen erfarenhet, som skulle avslöja för dem deras verkliga tillstånd, vilket de måste inse för att igenkänna sitt behov för det heliga livet.

Det heliga livet kan finnas i vilket land som helst, i vilken religion som helst, men alla som kallas till denna nivå av erfarenhet har vissa saker gemensamt. De har kommit att inse världens begränsningar och det hopplösa i försöken till personligt förverkligande där. De har smakat på världens njutningar och sorger tillräckligt där de kan se att de måste svara på en större makt och en större källa i sitt liv. De har kommit att inse att Gud har nedlagt en djupare makt inom dem, en djupare röst, ett djupare begär, och med tiden har de lärt sig att lita på detta tillräckligt för att ta nästa steg.

De har frigjort sig från andra skyldigheter så att de kan tänka klart och se sitt liv objektivt utan att bli övertalade eller dominerade av andra människors viljor, intentioner eller vanor. De har nått en punkt där de värdesätter erfarenhet mer än tro. Och de har insett att deras verkliga säkerhet finns i en djupare association, snarare än i formuleringen och försvarandet av deras trosuppfattningar och idéer.

De är bland de lyckligaste människorna i världen. De har nått fysisk frihet, känslomässig frihet och psykologisk frihet. De har nått en punkt där de kan ta emot Himlens välsignelser och vägledning i en ren form. De är andliga, men inte nödvändigtvis religiösa. Ibland tillhör de en religiös gemenskap och följer en religiös tro eller tradition och ibland inte. I vilket fall som helst, svarar de på något bortom tro, bortom ideologi, bortom tradition. De har nått friheten att göra detta.

Ni är kallade till detta heliga liv. Ni är avsedda att ha denna frihet därför att det endast är här som era större gåvor kan igenkännas och ges till världen, där de är av sedda att ges. Det är endast här som ni är fri att gå dit Kunskap vill att ni ska gå. Ni är fri att lämna situationer som måste lämnas. Ni är fri att hitta de individer i världen med vilka ni har en större association. Ni har förmågan att förlåta ert förflutna och den ständiga konflikten och degraderingen i världen omkring er. Ni har blivit stark nog att vägleda ert sinne och dirigera ert tänkande tillräckligt så att ni kan hålla fast vid en större kurs i livet.

Men här är det så att allt detta kräver utveckling och förberedelse, förstår ni. Annars skulle ni inte kunna ta emot Himlens kallelse. Ni skulle inte kunna acceptera den, och likväl skulle det krossa ert hjärta. Ni skulle inte kunna företa er det som den skulle be er göra, ty ni är inte fri gällande era omständigheter, era känslor eller inombords för att göra det. Så det är meningslöst att säga, ”Nå, när kommer denna kallelsen från Himlen att ske i mitt liv?” därför att just nu måste ni göra allt arbete för att medföra balans till ert liv, att ta Stegen till Kunskap och att frigöra er själv från ert förflutnas ånger och smärta.

Guds Nya Uppenbarelse för världen lär er hur ni kan göra dessa saker, och ni måste göra dessa saker, annars kommer ni inte vara redo. Ni kommer inte att ha grunden. Ni kommer inte ha den friheten. Ni må ha väldigt frigörande tankar. Ni må tro på demokrati. Ni må tro på individens rätt att uttrycka sig, men ni är egentligen inte fri att fungera i ett fritt tillstånd. Ni är inte fri att vara hängiven, att vara enad, att vara vägledd, att vara engagerad.

Så arbetet ska göras just nu. Ty det är såhär ni bygger det meningsfulla livet, förstår ni. Ni bygger det därför att ni blir målmedveten gällande allt ni säger, allt ni gör och till slut allt ni tänker. Ni blir engagerad med er själv i denna utsträckning, närvarande för andra och närvarande för andra i denna utsträckning-ni är inte förlorad i fantasier eller ånger längre, ni lider inte längre på grund av det förflutna och ni drömmer er inte bort in i framtiden, ni bedras inte längre av romans och förförelse.

Ni har byggt denna frihet, stegvis. Sten för sten, bygger ni grunden. Det är ert arbete i dag, i morgon och under alla dagar som kommer. Ni börjar förbereda för det betydelsefulla livet genom att bli betydelsefull nu, mer och mer. Det är arbetet som ni har framför er.

Frihet måste förtjänas. Den måste byggas. Den måste åstadkommas med tiden, på så många sätt. Här börjar ni leva det heliga livet genom att förbereda för det heliga livet. Gud har gett er Kunskapens makt för att göra detta möjligt, för att ge er styrkan att övervinna era tendenser och era kulturers förtryckande natur och deras influens på er. Gud har gett er Kunskap för att ge er klarheten att fatta de viktiga besluten och att motstå frestelse, övertalning, manipulation och till och med världens onda makter.

Ni har denna stora styrka och makt. Ni har denna stora begåvning att vägleda er. Men ni måste vilja ha denna och vetta att ni behöver den och att inget annat alternativ i livet kommer att ge er det ni söker. Ni måste inse att ni inte kan bygga ert liv på egen hand. Ni kan inte bygga framgång. Ni kan inte bygga förverkligande eller tillfredsställelse därför att detta förtjänas genom ett djupare engagemang med de som sände in er i världen. Dessa saker är en produkt av Kunskap som arbetar genom ert liv på sätt som ni aldrig förväntade er, på sätt som skiljer sig från era planer, era mål och intriger för er lycka.

Gud har talat igen. Uppenbarelsen i världen ges nu för att förtydliga allt som Vi talar om här och för att förbereda er för ett större öde i en värld som står inför stor förändring.

Det kommer att finnas otaliga problem och frågor och beslut längs vägen. Här tar ni Stegen till Kunskap, och ni lär er hur man lyssnar inom sig själv. Ni lär er hur man kommer undan sina intriger och sina planer, sina rädslor och förargelser. Ni lär er hur man lyssnar och är observant.

Här börjar ni leva det heliga livet genom att utöva allt som det kräver och som det demonstrerar. Här börjar ni känna Närvaron, och ni börjar att aktivt efterfråga klarhet, att sanningen må visas för er. Ty ni kommer se att sanningen är det som kommer att säkra er glädje, er frihet och er säkerhet.

Detta är det heliga livet. Alla som har nått detta kommer att vara i resonans med andra som har gjort detsamma, både inom denna värld och bortom denna värld. Här resonerar människor från olika nationer och religioner med varandra, ty de följer samma Mysterium. Här erfars sanna relationer, associationer och föreningar, bortom världens alla splittringar, kvalifikationer och distinktioner. Här förbereder ni genom relationer att vara engagerad med er livs större makt, och ni finner det som ni alltid har sökt i engagerang med andra, vilket är syfte, mening och riktning och en djup resonans.

Men ni kan inte bygga det heliga livet ovanpå ert gamla liv. Ni måste, som en pilgrim, söka det heliga livet och stegvis bygga dess grund och börja utöva dess styrkor, dess kvaliteter och dess krav. Här kommer ni inte att nöja er bara med yttre aspekter hos saker och ting-andliga idéer, oviktigheter eller enkla saker-ty ni söker den djupa föreningen nu.

Himlen svarar till dem som bygger det heliga livet, som har modet, självärligheten och själsstyrkan att göra detta. Det är dem som Himlen kommer att se till, ty det är dem som är löftesrika när det gäller dem själva och när det gäller andras välmående och till sist mänsklighetens framskridande.

Alla erbjuds Guds Nya Uppenbarelse, även om få människor i världen ännu är medvetna om den. Men allt som Vi talar om har presenterats tidigare i de stora traditionerna, men de har blivit så övertäckta med tradition och tolkning-och alla de saker som människor olämpligt och felaktigt har lag till längs vägen-att det är svårt att finna den sanna vägen. Ni skulle behöva en exceptionell lärare inom dessa traditioner för att leda er dit, för att leda er bortom manifestationen in i Mysteriet.

Gud har talat igen för att ge mänskligheten Uppenbarelsens rena budskap-Stegen till Kunskap och stigen. Det är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin givits till mänskligheten. Den inriktar sig på kallelsen, syftet och behovet utomordentligt bra.

För de som har kommit att inse att de inte kan förverkliga sig själv i världen, de som har blivit såpass självärliga, såpass medvetna om sitt tillstånd, såpass medvetna om världens tillstånd, kommer Guds Nya Uppenbarelse vara den största gåva de över huvud taget skulle kunna motta. De kommer att ha nått en punkt där de kan inse detta stora behov. Ty det är endast detta större inre behov som kommer att ta er till och förbereda er för det heliga livet.