Category Archives: Other Revelations

Den stora kärleken

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 23 november 2007
i Boulder, Colorado

Över hela världen värderas kärleken högst, som höjdpunkten av den mänskliga upplevelsen. Det sjungs om kärlek i låtar, skrivs om den i poesin. Den förhärligas i stora litterära verk. Det talas om den i normala konversationer. Människor påstår att de är kära, att kärleken är det ultimata, att allt som behövs i världen är kärlek och då kommer allting att ordna sig. Men mycket få människor förstår vad kärlek egentligen är. Och mycket få människor har upplevt kärlek på en djupare nivå — bortom förtrollning, bortom förälskelse och att vara fäst. Få människor har upplevt kärlekens verkliga makt och ström.

Dessutom associerar många människor vissa slags beteenden, trosuppfattningar och attityder med kärlek-ömhet, passivitet associeras med kärlek. Fred och harmoni associeras med kärlek. Men vad är egentligen denna djupare kärlek, inte en kärlek som endast är en fixering, en förälskelse eller att vara fäst vid någon, utan en djupare slags kärlek som är försonande, som utgår från ett djupare ställe inom individen.

Och bortom detta, vad är Guds kärlek, kärleken från Gud? Är detta blott en förälskelse, en fixering eller att vara fäst? De flesta skulle säga nej, men de är osäkra på vad Guds kärlek egentligen innebär och hur denna kärlek uttrycks och hur den kan omsättas i världen effektivt.

Så i dag kommer vi att tala om Kärleken, den större kärleken som lever inom varje individ och Guds större kärlek, som är summan av all kärlek i Universum, och är källan av all sann kärlek överallt-i denna värld och i det Större Samfundet av världar. Och vi skall tala om vad Guds Nya Budskap för världen lär ut om kärlek, ty det finns ett Nytt Budskap från Gud i världen, och kärlek är en del av dess budskap.

Det är nödvändigt här att börja med att säga vad kärlek inte är. Kärlek är inte förtrollning. Kärlek är inte fixering. Kärlek är inte att vara fäst. Kärlek är inte romans där ni är förälskad eller tagen av någon annans utseende eller någon aspekt av deras personlighet. Det är inte dyrkan, där ni avgudar någon, ni dyrkar någon, inte ens då det handlar om en gudom, inte ens då det handlar om en Budbärare, inte ens då det handlar om Gud. Detta representerar inte en verklig relation, en fungerande relation, en relation av förenade viljor.

Kärlek är inte ett beteende, en attityd, ett speciellt sätt att vara. Det är inte etikett. Det är inte konvention. Kärlek kan uttrycka sig på många olika sätt-mjukt eller kraftfullt. Kärlek kan verka undergiven. Kärlek kan verka stark. Kärlek kan utmana er. Kärlek kan kritisera er. Kärlek kan avslöja era illusioner, era fantasier och ert självbedrägeri. Kärlek är inte det som människor menar då de talar om kärlek, under nästan alla förhållanden.

Kärlek är en djupare makt som får folk att göra saker som skiljer sig från deras idéer, deras trosuppfattningar och deras pliktkänsla. Kärlek är något bortom den kärlek ni hör talas om i konversationer. Uppriktigt talat är det bättre att demonstrera kärlek än att tala om den, ty äkta kärlek demonstreras. Det är vad som får människor att ändra sina liv, att skifta sina prioriteringar, att associera med något djupare inom sig själva. Det är något som har makten att överskugga mänsklig ambition, mänsklig själviskhet, människors klagomål, alla sekteristiska trosuppfattningar och attityder och religiös ideologi.

Ty kärlek är inte bundet av dessa saker. Den bara hindras, hålls tillbaka eller döljs av dessa saker. Men kärlek rör sig självmant, då det är förbundet med den djupare Kunskap som gud nedlagt inom varje person. Ty ni förstår, ni föddes med två sinnen-ett sinne att tänka med och ett sinne för att veta. Det sinne som ni tänker med är en produkt av all er sociala konditionering. Det är en produkt av att vara i världen. Det är en ansamling idéer, associationer och tankemönster som ni har lärt er sedan dagen ni föddes. Mycket av detta är användbart, och en del av det är skadligt och farligt för er. Ni har förvisso behövt lära er hur man överlever i världen-hur man överlever fysiskt, hur man överlever socialt, hur man deltar inom en familjemiljö, inom en kultur och möjligen inom ett religiöst ramverk. Ni har behövt lära er det som samhället har sagt till er att ni måste lära er. Som vi har sagt är en del av detta användbart och viktigt och en del av det är skadligt och ligger inte i ert intresse.

Men ni föddes med ett djupare sinne, Kunskapens sinne. Detta sinne tänker inte som ert intellekt tänker. Det ser och det vet. Det är inte vad folk tänker på när de talar om det omedvetna sinnet. Det är mer förknippat med ert världsliga sinne, eller intellekt. Detta djupare sinne är inte underkastat konditionering i världen. Det formas inte och konditioneras inte av världen. Det är hotas inte och skräms inte av världen. Detta djupare sinne kallas Kunskap i det Nya Budskapet därför att det är relaterat till upplevelsen av direkt vetande, upplevelsen av affinitet, upplevelsen av sann igenkänning och upplevelsen av sanna relationer.

Äkta kärlek emanerar från Kunskap. Den är i grund och botten Kunskapens uttryck. När Kunskap får er att göra något-möjligen något ni aldrig planerade att göra, något ni inte förstår, något som går stick i stäv mot era planer och mål och ambitioner-detta uttrycker kärlek därför att ni uttrycker Guds Vilja, vilket är Guds Kärlek. Ty Guds Kärlek är inte skild från Guds Vilja. Gud tänker inte som ert intellekt tänker-glad ena dagen, ledsen nästa, belåten med det här, arg på det där, grym och straffande gällande dem som gör misstag eller som lever fel. Detta är inte Gud. Detta är det mänskliga sinnet som projicerar ett mänskligt sinne på Gud och projicerar på Gud mänskliga känslor och missnöjen. Allt detta är en projicering av det mänskliga sinnet. Men Gud är bortom allt detta. Och Guds Kärlek och Guds Vilja är bortom allt detta.

Så ni lever i ert personliga sinne eller det som man kan kalla för ert ”ytliga sinne”, alla era uppfattningar om Gud är förknippade med ert personliga sinner. Ni tror att Gud bara är en superpersonlighet, ett gigantiskt stort intellekt, men ett intellekt som är underkastat rädsla och ångest, hat och anklagelser, dom och straff, bestämda idéer, rättfärdighet och kätteri. Detta är en Gud som människor tror tänker som dem, handlar som dem och beter sig som dem.

Men när ni tänker på vad Gud verkligen är-det Större Samfundets Gud, allt intelligent liv i universums Gud, är det säkerligen så att en Gud som är universums och det Större Samfundets Gud inte kan konditioneras av mänskliga trosuppfattningar, mänskliga attityder, mänskliga känslor, mänskliga sociala konventioner och alla de småaktiga saker som håller kvar mänskligheten i ett primitivt och outvecklat tillstånd.

Om Gud är det Större Samfundets Gud, då är Gud författaren till otaliga former av intelligent liv och otaliga världar där intelligent liv har utvecklats. Gud är författaren till evolutionen. Gud är författaren och källan till universums expansion. Gud är författaren till alla vetenskapliga sanningar. Gud är otaliga raser av varelsers skapare som inte ser ut som er, inte tänker som er och inte har ert värdesystem. Gud är författaren till naturen, som fungerar inom världen och bortom världen och inom alla världar i detta universum och bortom-på alla manifestationsnivåer. Detta är en Gud så stor att det överskrider alla teologiska idéer, religiösa trossystem och religiösa organisationer.

Eftersom ni inte kan förstå Gud, betyder det att ni inte kan förstå Guds Vilja. Det betyder också att ni inte kan förstå Guds Kärlek, Kärleken från Gud. Men ni kan uppleva dessa saker därför att Gud har gett er ett djupare, större sinne-Kunskapens sinne. Ni kan spekulera, ni kan teoretisera, ni kan etablera detaljerade tankesystem, detaljerade mentala konstruktioner. Men om ni inte kan uppleva Kunskapens rörelse i ert liv och Kunskapens visdom i ert liv, som ger er råd hela tiden-råd som ni inte kan höra, råd som ni inte svarar an på därför att er uppmärksamhet är fäst på ytan, på ert intellekt och er uppfattning av världen-om ni inte kan känna denna djupare rörelse, då är Gud främmande för er. Gud är endast en idé som ni antingen kan acceptera eller ignorera.

Gud har nedlagt ett uttryck av Guds Vilja och Kärlek inom er, djupt inom er, djupt under intellektet, en Vilja och Kärlek ni inte kan kontrollera och som ni inte kan dominera. Ni kan inte använda den för att nå rikedom, makt eller inflytande. Ni kan endast underkasta er den. Ni kan endast följa den, lära från den och utföra det som den ger er att göra för att återetablera ert liv, för att återbygga ert sinne, för att återbygga er hälsa, för att ändra riktning i ert liv och för att återetablera en större samling prioriteter för er själv, och tillsammans med dessa en större möjlighet för relationer med andra.

Det är denna Större Kärlek som går så långt över och är så olik den kärlek ni hör talas om i konversationer. Människor säger, ”Jag älskar det här. Jag älskar honom. Jag älskar henne. Jag älskar den här maten. Jag älskar det här stället. Jag älskar din klänning. Jag älskar naturen. Jag älskar skogen. Jag älskar havet.”

Äkta kärlek är bortom allt detta. Den äkta kärleken som får er att ge ert liv, som ändrar ert livs riktning, som talar om för er att ni har fel, som konfronterar er med det faktum att ert liv har förspillts och ni försöker leda det i en riktning som inte är dess sanna riktning, denna kärlek-kärleken som fortsätter att orientera er mot ert större syfte med att komma in i världen oavsett era planer och mål, kärleken som inte förändras, kärleken som inte anpassar sig till era önskningar. Detta är kärleken. Stundvis är den konfronterande och utmanande, och ni känner att det bara är för mycket. Och stundvis är den tröstande och uppmuntrande, och ni välkomnar den är så glad att den existerar och att den är sann.

Detta är den Stora Kärleken-Guds kärlek som har nedlagts i er, i Kunskap inom er, i det djupare sinnet inom er. Detta djupare sinne är här på ett uppdrag. Det är här för ett syfte, ty ni har kommit in i världen på ett uppdrag, för ett syfte, för att göra specifika saker med specifika människor. Kunskap inom er försöker ta er dit, att leda er i rätt riktning så att ni kan ha era rendezvous med särskilda individer och hitta de omständigheter och den miljö där ert större syfte kan framträda och kan aktiveras. Medan människor spår detaljerade planer och underbygger vad de sysslar med och vad de tror försöker Kunskap inom dem att ta dem någonstans.

Tänk således aldrig att människor alltid är på rätt plats och gör vad de bör göra. Det är inte sant. Detta är bara en ursäkt. Det är vad människor säger för att ställa saker tillrätta och för att allt ska vara bra, samtidigt som deras liv i verkligheten missbrukas. De är inte där de bör vara. De verkar på en nivå som inte representerar deras större syfte med att komma hit. Eller så inskränks de på grund av fattigdom eller politiskt förtryck, där de är fastlåsta och inte kan finna en annan väg.

Men Guds kärlek uppehåller sig fortfarande inom dem. Den kommer aldrig att ge upp. Den är inte som ert intellekt, i dess skiftande önskningar, dess varierande trosuppfattningar, dess förvirring och i dess radikala idéer och dess fundamentalism. Det enda verkligt fundamentala inom er är Kunskap därför att det är det enda som är permanent inom er. Och Kunskap inskränks inte av religiös ideologi eller av nationalistiska passioner. Den kan inte användas som ett vapen. Den kan inte användas för att förtrycka andra. Den kan inte användas för att söndra och erövra. Kunskap kan endast följas. Den kan inte användas.

Sinnet måste tjäna Anden. Det är inte tvärtom. Människor vill att gud ska göra saker åt dem, som om Gud är deras tjänare. Människor vill att Gud ska skydda dem från faror eller katastrofer. De vill att Gud ska överlämna åt dem vad de vill ha, som om Gud är en slags tjänare. Här vill sinnet att Anden ska tjäna sinnet. Intellektet vill att Gud tjänar och stärker intellektet. Detta är helt baklänges. Detta är upp-och-nedvänt. Ty i sanning är det meningen att er kropp ska tjäna sinnet, och det är meningen att ert sinne ska tjäna Anden, eller Kunskap. Och Kunskap är här för att tjäna Gud. Detta är er Varelses sanna hierarki. Detta är det arrangemang där er integritet kan upplevas och etableras, där ni kan finna förening med er själv.

I slutändan tjänar allt Gud här därför att om kroppen tjänar sinnet, och sinnet tjänar Anden och Anden tjänar Gud, då tjänar allt Gud. Men för att nå denna integritet, för att nå denna inre harmoni, denna förening av alla era aspekter krävs en stor förberedelse-en förberedelse ni inte kan uppfinna för er själv, en förberedelse som inte är en slags eklektisk inställning, där ni tar det ni gillar från en tradition och det ni gillar från en annan tradition och liksom sätter ihop allt, baserat på era preferenser. Detta är bara att använda Anden för att bekräfta sinnet. Det är inkorrekt från början till slut.

Kunskap kommer att ta er någonstans ni inte skulle kunna ta er själv. Kunskap kommer att ta er bortom era rädslor och era preferenser därför att alla preferenser är baserade på rädsla-rädslan för att inte ha, rädslan för att ha fel, rädslan för att förlora och rädslan för döden.

I denna värld har mycket åstadkommits inom religion och andlighet. Om ni kunde förstå livets utveckling i andra världar, skulle ni se hur mycket mänskligheten har åstadkommit, trots sina många misstag. Ni skulle se att religion i denna värld faktiskt har kommit mycket långt. Ni skulle se att andra mer teknologiskt avancerade racer [i universum] har förlorat all sin religion och all sin förståelse av andlighet. De har blivit mycket mer mekaniska, mycket striktare-baserat på idéer, baserat på sin vetenskap, baserat på sina politiska diktat och sociala struktur

Tro inte att religion i denna värld är ett stort misstag. Det är faktiskt det enda som mänskligheten har att erbjuda det Större Samfundet i detta skede. Vad som har åstadkommits med avseende på personlig frihet och andlig medvetenhet är faktiskt mycket bra i ljuset av er position i universum som helhet. Detta är en viktig förståelse därför att mänsklighetens framtid kommer att vara i det Större Samfundet, och huruvida ni kommer att förbli en fri och självbestämmande ras kommer att avgöras av era interaktioner med det Större Samfundet.

Vad är kärlek? Kärlek är Kunskapens rörelse. Eller sagt med andra ord, kärlek är Guds Vilja som uttrycker sig genom er. Här är kärlek förknippat med inspiration, där sinnet fylls med Anden, där sinnet underkastar sig Anden, där sinnet leds av Anden. Ibland sker detta spontant. Ibland sker detta vid ett tillfälle där ni är extremt besviken, och ni hör något inom er själv som tillhandahåller hopp när ni känner er hopplös.

Men för att få tillgång till Kunskap och ta Stegen till Kunskap krävs en mycket fokuserad inställning. Och denna inställning måste ges av Gud därför att endast Gud vet hur ni kan återförbinda ert tänkande sinne och Kunskapens djupare sinne inom er.

Det finns mycket för ert intellekt att göra och överväga, och det är till och med så att dess stora talanger egentligen inte har odlats fullständigt inom människor. Men i detta avseende, måste ni motta Guds Grace, som är Guds Kärlek. Ni är vilse i livet. Ni vet inte vem ni är eller vad ni gör och slutligen kommer ni till en punkt av besvikelse där ni inser att detta faktiskt är ert tillstånd och har varit ert tillstånd hela tiden. Och Gud sänder er Stegen till Kunskap. Ni kanske önskar att Gud gav er ett nytt jobb, en ny relation, en finare kropp eller att Gud befriade er från era svårigheter. Det är vad människor vill att Gud ska göra åt dem.

Gud sänder människor det som kan återlösa dem, inte det de vill ha. Det de vill ha kommer endast att föreviga deras tillstånd och deras disassociering och kommer endast att hindra dem från möjligheten att få tillgång till Kunskap. Så Gud och Guds Kärlek ger det som behövs för återlösning.

Det är endast när ni inser att det inte kommer att göra någon skillnad om ni får mer av det ni vill ha som ni vänder er till Kunskap. Det är endast då era planer för personligt förverkligande visar sig vara svaga, bristfälliga och otillfredsställande som ni vänder er till Kunskap. Här är djup besvikelse extremt viktig och innehar en stor möjlighet för er. Men extrem besvikelse är vad alla vill undvika, så de fortsätter att försöka planera och intrigera och fokusera sina liv på att få vad de vill ha. Deras predikament fördjupas endast. Kunskap talar till dem hela tiden, men de kan inte höra. De är inte öppna för det. De vill ha vad de vill ha. De drivs av rädsla och preferenser. Så kärlek är okänt för dem.

Kärlek är det som ger dem vad de vill ha. Kärlek är det som ser bra ut. Kärlek är det som känns bra i stunden. Och som en följd av detta blir människors uppfattning av kärlek en källa till deras beroende. Och Kärlek blir ett sorts beroende. Ni måste ha denna person. Ni måste leva på detta ställe. Ni måste ha denna mat. Ni måste ha detta nöje. Ni måste ha denna drog.

Guds Kärlek är Kunskapens rörelse inom er, ty denna rörelse förflyttar er i en riktning mot er återlösning och ert förverkligande i världen. För att finna denna återlösning och detta förverkligande, måste ni befrias från de relationer och de förpliktelser som håller er fastlåsta i ert liv. Återlösning är inte något som ni bara lägger till i ert liv eller ännu en sak som ni sköter i ert liv. Det är inte blott ett tillägg. Det är ert liv.

Allt som Kunskap får er att göra, vare sig det är att uppmana er att undvika något eller att uppmana er att närma er något, är allt avsett att leda till er återlösning. Er återlösning innebär att ni har förbundit ert tänkande sinne med Kunskap. Det är återlösning. Det är början på verkligt löfte för er.

Ni återlöses inte till Gud. Ni har aldrig varit separerad från Gud. Hos Gud finns ingen ilska mot er. Ni har försatt er själv i exil. Ni har inträtt i en verklighet där Gud är okänd, där Gud är bortglömd, där Gud är avguderi, trosuppfattningar och ritualer. Det som återlöser er är att ta Stegen till Kunskap, att förbinda sinnet med Anden, ert tänkande sinne med Kunskapens verkliga makt inom er-inte era trosuppfattningar om Anden eller andlighet eller religion, utan med verkligheten.

Många människor kan inte göra skillnad på sina trosuppfattningar och verkligheten. De tror att deras trosuppfattningar är verkligheten. ”Det jag tror är verkligt,” säger de. ”Det jag tror är sanningen,” säger de. ”Det jag tror är Guds vilja,” säger de. Och ändå är det så att ju orubbligare de är, desto mer visar de att de ännu inte är förbundna med Kunskap. De har ännu inte återlösts.

Intellektet måste underkasta sig det som Gud har nedlagt inom er. Det som Gud har nedlagt inom er är Guds Plan och Vilja för ert liv, vilket hör ihop med Guds Vilja och Plan för allt liv-inom denna värld, bortom denna värld och genom hela det Större Samfundet av världar i det universum i vilket ni bor. Detta är så stort. När ni ser hur stort det är, inser ni att era tankar aldrig kommer att rymma det eller definiera det.

Kunskap inom er är fullständigt enhetlig. Den är i fullständig harmoni med Kunskap inom alla andra. Och det är därför som den är den stora fredsmäklaren i världen. All verklig fred som har befrämjats och etablerats har kommit från Kunskap. Annars är fredsavtal i grunden ekonomiska eller politiska uppgörelser för att hindra krig och konflikt. Ingen fred har egentligen etablerats. Fred är resultatet av att människor värdesätter och knyter an till varandra, inte bara att de bedriver handel med varandra över en gräns, inte bara att de tittar på varandra på avstånd, utan att de lär sig att igenkänna och att kommunicera och relatera till varandra.

Med världens växande befolkning som det ser ut nu, har ni en stor möjlighet att etablera mänsklig enighet, en stor nödvändighet att etablera mänsklig enighet. Denna växande befolkning som lever i en värld av minskande resurser kommer vara tvungen att enas för sin egen överlevnad. Själva detta tillstånd av underskott som ni skapar frambringar en större sporre för mänsklig enighet. Allt detta är ett verk av Kunskap.

Gud vill inte att mänskligheten ska ha en överbefolkad värld, en värld av minskande resurser. Men Kunskap kommer att fortsätta förflytta människor mot deras återlösning oavsett omständigheterna. Även om ni skapar ett mardrömsscenario, kommer Kunskap inom er och andra att leda er mot återlösningen.

Gud är alltså inte författaren till det ni tänker och gör. Gud är författaren till er återlösning. Gud är källan till det större syfte som har fört er och alla andra personer in i världen. Alla som kan återfå sitt Ursprungliga Minne kommer att uppleva Guds makt och auktoriet. Alla som kan ta Stegen till Kunskap för att medföra Kunskap till sitt medvetande kommer att uppleva Guds Kärlek.

Kärlek är som luften ni andas. Ni tar den för givet. Ni tänker aldrig på den. Men ni behöver den varje stund. Kärleken är här. Kan ni känna den? Kan ni höra den? Är ni villig att gå till den med öppna händer, utan krav, utan trosuppfattningar, bara gå till den? ”Jag går till Gud.” Gå till Gud. ”Vad är Guds vilja för mig? Vad måste jag göra i denna situation? Bör jag vara med denna person? Ja eller nej? Bör jag gå till denna plats? Ja eller nej? Bör jag engagera mig i denna aktivitet? Ja eller nej?”

Allt är enkelt. Inga uppgörelser. Inga kompromisser. ”Nå, jag gör lite av det här, om Gud ger lite av det där. Jag ingår en uppgörelse med Gud.” Inga uppgörelser. Ni är antingen öppen för vägledning eller så är ni inte det. Detta betyder inte att ni överlämnar er själv till Gud. Det kan möjligen ske mycket senare. Detta är endast en liten öppning, lite villighet, en början. Ni måste börja som en nybörjare. Ni kan inte kliva in i ett moget tillstånd i er relation med Gud. Ni måste ta stegen. Och Gud tillhandahåller stegen.

Kärlek är Kunskapens rörelse inom er. Kunskap är den större intelligens som Gud har nedlagt inom er för att vägleda, för att skydda och för att leda er till upptäckten av ert större syfte med att vara i denna värld vid denna tidpunkt. Allt annat som kallar sig själv för kärlek är endast en uppvisning. Det saknar tillgivenhet. Det finns ingen visdom i det. Det finns ingen substans i det. Livet kommer inte att stödja det.

Det är därför som människor blir kära, inleder en relation och får sedan reda på i relationen om de ens kan vara i relationen, vilket de ofta inte kan. Så var finns kärleken? Vad är kärleken här? Endast en inledande förtrollning? Att bli fäst vid något som ni tror kommer att rädda er eller göra er till det ni vill vara?

Människor blir gamla. De förlorar sin skönhet. De förlorar sin charm. Livet ställer er inför svårigheter och krav. Ni måste producera. Ni måste arbeta. Ni måste hantera motgångar. Vad hände med kärleken där i början som var så extatisk och underbar? Då blir det som människor trodde var kärlek en slags överlevnadsavtal eller bekvämlighet.

Det finns en större kärlek. Den Stora Kärleken finns, den kärlek som Gud har nedlagt inom er, inom varje person, och som väntar på att upptäckas, väntar på att uttryckas och upplevas. Denna kärlek uppträder inte endast på ett sätt. Den är inte förknippad med ett visst slags beteende eller etikett. Den är inte en social konvention. Denna kärlek kommer att rycka er bort från faror. Denna kärlek kommer att utmana ert tänkande och era attityder. Denna kärlek kommer att visa er att ert liv inte leder någonvart. Denna kärlek kommer att få er att gå åt ett håll när ni vill gå åt ett annat. Denna kärlek kommer att hålla er tillbaka. Denna kärlek kommer att leda er i ny riktning. Detta är en Stor Kärlek. Det är äkta vara.

Även om ni är helt ensam i livet, om ni kan känna Kunskapens rörelse, kommer ni att känna Guds Kärlek. Ni kommer inte att förstå den. Ni kommer inte att vara säker på vart den tar er. Ni kommer inte att vara säker på vad det betyder. Men om ni kan följa den, kommer ni att uppleva den. Och steg för steg, i ökande grad, kommer den att leda ert liv in i en annan position och öppna en större möjlighet för er.

Här måste ni utöva tålamod och fördragsamhet. Ni måste upphöra med dömande och skjuta upp ert behov av slutsatser därför att ni behöver ta emot från Gud. Innan ni kan ge vad Gud har gett er att ge, måste ni ta emot från Gud. Ni måste låta Gud återlösa ert liv.

Vissa människor tror att återlösning bara är att anta ett trossystem: ”Jag är nu återlöst därför att jag tror!” Men detta är inte återlösning. Tro är svagt och bristfälligt. Den måste ständigt förstärkas. Den har inte Kunskapens makt. Den är ett mänskligt påhitt. Ni kommer att behöva ha tro på Kunskap inom er själv, men även här inser ni att Kunskap är större än er förståelse. Vart Kunskap tar er är bortom ert nuvarande medvetande. Om ni kan följa, kan ni hitta. Om ni kan hitta, kan ni uppfylla. Om ni kan uppfylla, kan ni uttrycka.

Detta är den Stora Kärleken. Och behovet för denna Stora Kärlek är ofantligt. Se på världen omkring er. Så många människor. Så mycket svårigheter. Så många faror, med större faror som hotar på horisonten. Var är den Stora Kärleken? I ert liv, med er sysselsatthet och era aktiviteter, era upptagenheter och bekymmer, era missnöjen, era fixeringar, var är den Stora Kärleken-den Stora Kärlek som väcker er och rör er och förbinder er? Det är detta som ni måste ta emot. Detta är Guds Kärlek, som är Kunskapens rörelse. Det är såhär Gud kommer att återlösa er. Ni har försökt återlösa er själv, men det är såhär Gud kommer att återlösa er.

Ta allt som ni gör i livet, och fråga er själv, ”Är detta i grund och botten verkligen det jag måste göra?” Varje relation, ”Hjälper denna relation mig? Är den viktig för mig nu?” Allt! Och på en djupare nivå kommer ni att få en känsla om det, en känsla som kommer från Kunskap, djupt inom er. Det kanske är en känsla. Det kanske är en bild. Svaret kanske kommer om en vecka. Ni måste ständigt fråga och lyssna.

Ni ber att den Stora Kärleken återlöser er, återförenar er och placerar er i ett läge där era större gåvor kan förverkligas och ges till världen. Detta kräver att ni befinner er i vissa omständigheter, associerar med vissa människor, i vissa miljöer. Om ni inte är i rätt miljö med rätt människor, kommer upptäckten inte att äga rum. Var ni är rent fysiskt är mycket viktigt i detta avseende. Vem ni är med är mycket viktigt i detta avseende.

Om er insikt ska inträffa i en viss stad gällande vissa människor där och ni inte är i den staden, hur ska upptäckten då äga rum? Även om ni är på rätt plats, hur ska ni hitta de rätta människorna. Ni kan inte klura ut detta. Detta är för stort för intellektet. Endast Kunskap kan ta er dit. Kunskap kan föra samman två människor från världens motsatta ändar för ett större syfte. Det är den Stora Kärlekens makt. Och den Stora Kärleken är vad världen behöver nu.

Kärlek och rädsla

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 11 april 2001
i Boulder Colorado

Det är nu dags att ta upp begreppen kärlek och rädsla. Vetskapen om det Större Mörkrets närvaro i er värld kan skrämma er; i synnerhet när ni börjar förstå vad det Större Mörkret är och hur fritt det får verka i världen utan att mänskligheten vare sig är medveten om det eller reser hinder mot det. Många människor kommer att slå ifrån sig Det Nya Budskapet därför att det också tycks skrämmande och att de inte litar på att Budskapet kommer från en kärleksfull källa. Budskapets källa är emellertid absolut kärleksfull. Ty Gud älskar mänskligheten och vill inte se den förlora sin frihet och förslavas av andra krafter i Det Större Samfundet.

Det är viktigt att komma ihåg att det fysiska Universum i vilket ert liv utspelar sig inte är ert Ursprungliga Hem. Det fysiska Universum är en relativ verklighet. Det är en verklighet som är stadd i ständig förändring. Gud vakar över det fysiska Universum, men griper sällan direkt in i händelserna annat än för att överbringa viktiga Budskap, såsom det som nu presenteras för er.

Människor är väldigt förvirrade över vad verkligheten egentligen är. Många tror att den andliga verkligheten och den fysiska verkligheten är en och densamma och försöker därför applicera sin andliga kunskap på den fysiska världen. Andra tror inte på en andlig verklighet överhuvudtaget, utan endast på en fysisk verklighet. Ingen av dessa uppfattningar är emellertid rätt.

Det fysiska livet är konkurrensbetingat. Detta gäller både för er värld för Det Större Samfundet i stort. I Det Större Samfundet finns det raser som är andligt utvecklade och andligt medvetna – och raser som inte är det. Många är teknologiskt utvecklade – och andra inte. I den del av galaxen ni lever i finns det starka kommersiella krafter som vill komma åt nyfunnet biologiskt material och nyfunna mineraler och därför söker exploatera unga världar som är i samma utvecklingsfas som er egen. Dessa krafter är inte andligt utvecklade, för då hade de inte utnyttjat er för egen vinning så som de gör nu.

Dessa krafter lever i en relativ verklighet, precis som ni. Denna verklighet är emellertid den verklighet som gäller för er endast så länge ni befinner er i den fysiska världen. Ni finns i den fysiska världen först och främst för att bidra till den och bidra till människors välfärd och andliga utveckling.

Så fungerar det också i Det Större Samfundet i övrigt. Där finns krafter som verkar för det goda – och krafter som arbetar mot det. Det finns inga neutrala krafter i Universum. Alla i Universum är i färd med att antingen främja eller motarbeta den stora befrielseprocess som alla är involverade i; denna väldiga process vars syfte är att förnya och återge kraft åt den andliga verkligheten. Med andra ord skulle man kunna säga att alla är i färd med att antingen främja eller hindra den ständigt pågående återföreningsprocessen med Skaparen. Vi måste tala i stora ordalag som dessa för att ni skall kunna få rätt perspektiv på situationen och bättre kunna förstå den. Det kommer att hjälpa er se skillnaden mellan de krafter som är måna om mänsklighetens frihet och de som inte är det.

Rädslans enda positiva syfte är att varna er för fara. Denna sorts rädsla är medfödd och instinktiv. Den ingår i självbevarelsedriften och har som syfte att göra er varse de hot som finns i naturen, d.v.s. i er fysiska verklighet. Den rädsla som emellertid mest plågar människan är den som hennes tankar skapar. Den rädslan är inte verklig. Även om det ständigt sker saker i världen som är väldigt skrämmande, så drivs människor till största delen av en rädsla som är en produkt av deras fantasi; och den rädslan är enbart destruktiv.

Kärlek emanerar ur er inre Kunskap, som är er andliga verklighet och intelligens. Kärlekens uttryck är dock inte alltid goda, milda eller lugnande; ty kärlek måste ibland utmana er. Kärlek tvingas ibland att tillrättavisa både er och era handlingar. De flesta människor har en väldigt romantisk syn på kärlek som inte stämmer överens med vad kärlek är. Prov på sann kärlek ser ni i Skaparens försök att dra er uppmärksamhet till Interventionen och försök att förbereda er för framtiden i Det Större Samfundet. Vore ni medvetna om denna kärlek skulle ni inte längre tveka mellan kärlek och rädsla. Ni skulle kunna se rädslan som gör er passiva och svaga och får er att tro att ni är ynkliga och ur stånd att skapa er en inflytelserik och ansvarsfull position i världen. Kärlek bringar rädsla i dagen. Den avslöjar rädsla. Den omtransformerar rädsla.

När människor väl blir medvetna om att det faktiskt finns ett Större Mörker i världen kan deras omedelbara reaktion bli rädsla. Till viss del kommer denna rädsla att utgöras av den medfödda instinktiva rädslan som varnar för fara; men till största delen kommer den att utgöras av fantasier om vad det Större Mörkret är och vad dess närvaro i världen kan tänkas innebära; och denna rädsla kommer att förlama dem.

Medan den instinktiva rädslan är en varningssignal, är fantasiernas rädsla enbart destruktiv. Verkligheten kommer att frambringa denna destruktiva rädsla för att ersätta den med kärlek som är medveten, närvarande och ansvarsfull. Detta är inte en kärlek som passiviserar och lugnar. Det är inte det som är sann kärlek. Det är inte kärlek att tro att allt kommer att ordna sig och att Gud tar hand om allting. Nej, faktiskt är det så att Gud har hitsänt er för att ta hand om allting! Kärlek är ett tillstånd av självacceptans, ansvarstagande, samarbetsvilja och aktiv medverkan i livet. Detta är kärlek. Den är ren; den är förnuftig; och den möter vad livet än ställer den inför. Kärleken ser problem som en möjlighet. Den förnekar inte livets villkor. Den försöker inte vinna egna fördelar genom att förneka verkligheten. Den försöker inte låtsas att verkligheten är bättre än den är. Detta är kärlek. Detta är Guds kärlek.

Många människor tror att Guds kärlek är som ett berusningsmedel som kommer att få dem att glömma allt och försätta dem i ett tillstånd av underbar sällhet. Den enda sanna sällheten är förankringen i Guds kärlek, för den ger er all den inre trygghet ni behöver. Den ger er emellertid också ett ansvar att göra en insats för er problemfyllda värld. Här finns det ingen motsättning mellan det fysiska livet och ert Ursprungliga Hem. Här är ni andligt förankrade men ändå i färd med att lära er att vara effektiva i den fysiska världen. Här kommer ni att förstå vilken oerhörd gåva Guds Nya Budskap är. Här kommer ni att förstå, att även om Interventionen är allvarlig och oroande, olik allt annat som mänskligheten tidigare mött, så kan den samtidigt ge mänskligheten motivation att enas för sin egen överlevnads skull.

I Det Större Samfundet, det fysiska Universum i vilket ni lever, försöker de starka alltid dominera de svaga. Sådana är betingelserna i den fysiska världen. Det ser ni prov på överallt i naturen. Arternas utveckling och kampen om livsrum är en grundläggande del av naturen. Att förneka detta vore att förneka livsbetingelserna både i den fysiska världen, för era kroppar och ert liv. Många förnekar dock detta faktum därför att de är rädda och därför inte förstår att det fysiska livet och det himmelska tillståndet är två helt olika verkligheter som måste bemötas på olika sätt.

Den andliga verkligheten finns inom er, i er Kunskap. Det är en verklighet som Skaparen har givit er och som redan finns inom er. Den är den sanna kärlekens, medkänslans och det sanna engagemangets källa. Kunskapen inom er söker inte flykt. Den inbillar sig inte att allt är underbart. Den tror inte att Gud tar hand om allt som om ni vore hjälplösa barn. Kunskapen inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att göra en insats. Den är här för att möta världen sådan den är och bidra till och förbättra den så att en större andlig medvetenhet skall kunna utvecklas.

Teknologiskt avancerade raser i Det Större Samfundet är sällan andligt utvecklade. De som ger sig ut på resa för att finna och exploatera andra världar är inte andligt utvecklade. I Det Större Samfundet är det nämligen precis som det är i er värld; så detta är säkert något ni redan känner till och har erfarenhet av. Frågan är bara om ni är beredda att acceptera det.

Kärlek kommer alltid att uppmuntra er att se verkligheten så som den är. Den kommer alltid att uppmuntra er att möta alla de utmaningar verkligheten ställer er inför och öppna er för alla dess möjligheter. Rädsla kommer alltid att fjärma er från och få er att blunda för verkligheten, eftersom ni är rädda för er själva, rädda för att era övertygelser skall vara felaktiga, rädda för att er trygghet skall utmanas, rädda för att ni inte skall veta vad ni skall göra, rädda för att ni kommer att vara hjälplösa, rädda för att ni skall bli förtryckta och för att ni skall misslyckas. Kärlek kommer att hjälpa er möta dessa utmaningar. Rädsla kommer att få er att undvika dem. Kärlek kommer att möta Interventionen. Rädsla kommer att förneka den. Kärlek kommer att ta emot Det Nya Budskapet från Gud. Rädsla kommer att ifrågasätta det.

Gud måste hjälpa er förstå vad kärlek och rädsla är; ty annars kommer ni att bli väldigt förvirrade. Det är alltid rädsla som styr era prioriteringar i situationer som denna. Ni blundar för verkligheten därför att ni önskar något annat. Ni vill inte att verkligheten skall sätta käppar i hjulet för era personliga mål; och därför vill ni inte vidkännas den. Ni vill att Universum skall vara en plats fylld av upplysta varelser – för att ni inte skall behöva utmanas.

Interventionen utnyttjar redan era prioriteringar och rädslor. Den försöker få människor – om de ens är medvetna om Interventionen – att tro att den är här för deras bästa. Många människor styrs av sina rädslor och kommer därför att vara mottagliga för sådana övertalningsförsök; givetvis för att få egna fördelar.

Finns det någon på jorden som vill ha en Intervention? Ja, inte är det många; men likväl pågår det en Intervention i er värld. Det är ett faktum. Om ni konfronterar den kommer kärlek att stärkas. Om ni förnekar den är det rädsla som kommer att stärkas. Gud talar till den del av er som har förmåga till sann kärlek. Interventionen talar till den del av er som redan är rädd.

De som intervenerar i er värld skulle kanske kunna räddas av Kunskap; men det är i så fall Guds sak och inte er. Er uppgift är att bevara mänsklig frihet och att etablera er i Universum som ett fritt och självständigt släkte. Misslyckas ni kommer allt det mänskligheten har uppnått att gå förlorat. All kunskap, all sann andlig insikt, all konst, all kultur, allt ni har åstadkommit kan gå förlorat. Omöjligt, säger ni? Nå, tänk då på alla civilisationer som har försvunnit i er värld. Allt det de uppnådde är borta utan att lämna annat än spridda spår.

Ni har nu en möjlighet att etablera en större grundval för mänskligheten; en möjlighet att öppna er för ett Större Samfunds medvetenhet och kunnande; en möjlighet att verka för en sann enighet och ett sant samarbete som grundar sig på ett verkligt behov och ett verkligt nödläge. Ryggar ni för detta kommer ni att gå rädslans ärende och tjäna Interventionen – medvetet eller omedvetet. Skapandet av denna grundval kommer att ställa stora krav på er. Problemet är inte att sanningen är svår att förstå, utan huruvida människor är villiga att höra den. Frågan är inte om livet är för svårt, utan huruvida människor förmår möta det på ett modigt sätt och är beredda att höja sig över och använda det för att uppnå större mognad, större harmoni och större inflytande. Gåvan som Guds Nya Budskap utgör är ren; men kan den tas emot på ett rent sätt? Detta är den stora frågan.

Interventionen är i sig en gåva som kan ena mänskligheten till kollektivt självförsvar. Den är emellertid en gåva endast om ni kan ta emot Det Nya Budskapet från Gud; för ni kan inte på egen hand förbereda er för Interventionen. Med era begränsade perspektiv kan ni omöjligt förstå hur livet är utanför era jordiska gränser. Ni kan omöjligt förstå vad som har föranlett Interventionen, hur den går till, hurdan naturen är hos de som håller på att genomföra den eller hur de är organiserade. Det kräver ett helt annat slags och större medvetenhet. Det kräver ett Nytt Budskap från Gud.

Därför är det viktigt att ni förstår hurdan den kärlek ni har inom er verkligen är. Kärlek bekräftar er styrka, er integritet, ert ansvar, er heder, ert mod och det ni ger till andra. Den uppmuntrar till osjälviskt engagemang i världen. Kärlek är er styrkas essens. Den är inte sentimental. Den är inte de romantiska föreställningar människor har skapat för att beskriva den. Den har inget med feghet eller ansvarslöshet att göra.

Vad är rädsla? Rädsla är tron att ni är maktlösa och utan inflytande. Rädsla är det som får er att hänge er åt era preferenser och tvångsbeteenden. Rädsla är det som gör er svaga. Rädsla är det som hindrar er från att reagera för världens verkliga behov och från att göra det ni vet att ni egentligen behöver göra för er själva. Rädsla är det som hindrar er från att tjäna andra på ett genuint och ärligt sätt.

Det finns både kärlek och rädsla i världen; men människor är dock fortfarande förvirrade när det gäller dessa känslor. Interventionen kommer att tala till er rädsla. Guds Nya Budskap kommer att tala till er kärlek. För att kunna uppfatta detta måste ni emellertid allvarligt begrunda det. Ni måste våga möta er tids stora utmaning och vara beredda att se betydelsen av det svar Gud har givit er.

Att befinna sig i den fysiska verkligheten innebär i sig en begränsad medvetenhet. Ert personliga jag vill överleva. Det fruktar döden och vill inte lida. Det Gud har skapat inom er går emellertid inte att förstöra. Ni kan förlora det ur sikte. Ni kan undvika det. Ni kan förneka det eller inte låtsas om det. Likväl finns det inom er. Det är beständigt. Det kan inte utplånas. Det kan förnekas. Och nu behövs det som aldrig förr.

När ni väl börjar bli medvetna om att det finns ett Större Mörker i världen och att detta Mörker kan ta ifrån er allt ni själva har och allt mänskligheten har uppnått och utvecklat under historiens gång, så kommer ni att förstå vad som väntar er. Kanske kommer ni att förlora tron på er själva och tänka: ”Vad skulle jag kunna göra? Det är redan för sent!” Det är inte för sent. Om det vore för sent skulle Gud inte sända ett Nytt Budskap till världen. Allt skulle redan vara över.

Det är dock inte över annat än kanske i er fantasi. Det har just börjat. Interventionen är den största utmaning mänskligheten någonsin ställts inför och är samtidigt det som kan få mänskligheten att bli stark och enad. Ingen på jorden kommer att vinna något på att möta Interventionen ensam. Inte ens de människor som har rekryterats för att tjäna Interventionen kommer att få några egna fördelar av det.

Det är endast genom att möta en större utmaning som mänskligheten kan övervinna och lösa sina gamla konflikter. Denna utmaning är inte tillfällig, utan är något ni alltid kommer att behöva förhålla er till; för ni lever i en vacker värld som är högt eftertraktad av andra i Universum. Världen ni lever i är rik på mineraler och biologiska resurser. Den är en juvel i Universum. Platser som denna är mer sällsynta än ni kanske tror. Andra nationer i Universum, som har uttömt sina naturtillgångar, tvingas nu att idka kommers och byteshandel för att få vad de behöver och även att försöka hitta det de behöver på andra platser i Universum. Ni lever i det som av andra raser anses vara en paradisisk ö i Universum; men ni förstår inte vad ni har och håller på att förstöra det.

Bara en verklig medvetenhet enligt Det Större Samfundet kommer att kunna ändra detta. Hade ni haft denna medvetenhet och till fullo förstått vad konsekvenserna skulle bli, så skulle ni aldrig skövla er värld. Många människor tror att Universum bara är en stor och tom plats som mänskligheten kommer att kunna ge sig ut i och kolonisera för egen vinning. Så är det definitivt inte.

Er situation har blivit mycket allvarlig. Det går att stoppa Interventionen. Men för att kunna göra det måste mänskligheten börja samarbeta. Fler människor måste börja reagera; och denna reaktion måste komma ur kärlek och inte ur rädsla. Att tjäna mänskligheten – även inför stor fara – är en akt av djup kärlek och osjälviskhet. Var förvissade om detta.

Också Skaparen oroar sig för att mänskligheten kanske kommer att misslyckas. Denna oro kommer ur kärlek; samma kärlek som får föräldrar att oroa sig för sina barns välfärd. Förkasta inte denna oro som om den vore negativ eller oberättigad. Faktiskt bekräftar Det Nya Budskapet från Gud vilken oändlig kärlek och medkänsla Skaparen har för hela sin Skapelse.

Ni kommer först inte att till fullo kunna förstå vidden av Guds kärlek; för den insikten kräver en lång resa. Ni måste börja där ni är. Gud räddar er från era personliga svårigheter genom att ge er större problem att ta itu med och en större uppgift att fullborda i världen. Gud räddar er från era hopplösa försök att tillfredsställa er själva genom att ge er någonting som verkligen kan tjäna världen.

Det finns inget värde i personlig tillfredsställelse. Är det enbart lycka ni söker, kommer ni att kompromettera er själva och låta er styras av rädsla. Ni kommer att förneka verkligheten och vända ryggen åt världens stora behov, som ni har kommit hit för att ta er an. I era försök att tillfredsställa egna intressen kommer ni att förneka även de stora problem som det är meningen att ni skall ta itu med, som ni sändes hit för att ta itu med. Ni kanske försöker få det ni tror er vilja ha; men det som kommer att tillfredsställa ert hjärta är att ni uppfyller det ni kom hit för att göra.