Category Archives: Greater Community Spirituality

Kapitel 3: Vad är Livskraft?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 21 september 1993
i Boulder Colorado

Vi introducerar här beteckningen Livskraft. Innan vi emellertid talar om det, skulle vi vilja föra in det i en större kontext, en kontext av Det Större Samfundet. Begreppet är välbekant för somliga människor, och det finns en hel del idealism och spekulation kring vad Livskraft egentligen är och vad det kan göra. Men återigen: när vi använder välbekanta ord eller terminologi, så måste vi föra in dem i en större kontext. Om ni kan träda in i denna större kontext, så kommer allt det vi säger att vara belysande och mycket användbart och värdefullt. Om ni inte kan träda in i denna större uppfattning och detta större perspektiv, så kommer ni att fortsätta att tolka saker enligt era egna intressen, era egna idéer och er egen förståelse.

Livskraft är en energi som existerar i alla levande varelser. Detta är en välbekant idé för många som läser dessa ord. I Det Större Samfundet har Livskraft emellertid ett större värde. Det är en faktisk kraft som odlas, används och utvecklas av vissa raser för vissa syften. Eftersom det finns invigda individer i alla samhällen över hela Det Större Samfundet, så förekommer det alltid demonstrationer av större skicklighet, större medvetenhet och större förmåga. Om emellertid dessa upptäcks av de makter som styr dessa samhällen, så kommer dessa krafter och förmågor att användas antingen som ett försvar eller som ett redskap för att kontrollera andra.

Upptäckten av större krafter, förmågor och medvetenhet blir en olägenhet för ett samhälle när väl dessa krafter har fått en bred användning och blir sedda som användbara i att dominera och kontrollera andra. Detta är orsaken till att De Visa förblir dolda: för att hålla sig vid liv och att upprätthålla de större krafter och förmågor som de har upptäckt. Dessa krafter och förmågor har en sann användbarhet i händerna på De Visa. Men så snart dessa krafter börjar användas för politiska eller militära ändamål, så börjar deras användbarhet att avta och de kan bli vapen som riktas mot andra. Detta uppvisas på många platser i Det Större Samfundet. Finare och mer subtila förmågor finns inom alla individer, och större krafter existerar inom vissa särskilda individer och inom vissa särskilda kulturer eller raser. Dessa kan alla exploateras för politiskt eller militärt värde. Därför är det en stor börda att bära Kunskap och Vishet: bördan av att hålla dem gömda, att veta vem man skall dela dem med och hur mycket man skall dela med sig.

Detta är anledningen till att populära läror rörande Livskraft är fundamentalt felaktiga. Även den goda avsikten att dela något av värde med andra är ofta född ur okunnighet. Kraft måste åtföljas av Vishet och återhållsamhet om den skall vara användbar och effektiv.

Allt det vi talar om i Kunskapens Böcker representerar ett mysterium och en stor möjlighet för er; men det är inte lättillgängligt. Ni måste studera och förbereda er; och ni måste bestå vissa prövningar i livet. Ni måste demonstrera er uppriktighet, er ödmjukhet och er ärlighet gentemot er själv för att ni skall kunna göra framsteg och vinna tillträde till de större krafter vi här talar om; krafter som är avsedda för er.

Livskraft är en kraft. Det finns inom er; men ni kan inte kontrollera det. Det är möjligt att använda sig av det i vissa situationer; men att verkligen ha auktoritet över det kräver ett högt utvecklat och invigt medvetande. Detta är betydelsefullt, ty i det fysiska livet har ni potential för kraft, förmåga och medvetande. Om dessa odlas på ett vist sätt och tillämpas ändamålsenligt, så blir de till nytta för er och för andra. Om de emellertid används för andra syften – om de används för försvar eller om de används för erövring, manipulation eller kontroll – ja, då blir de till sin essens ondskefulla, något som i sig själv är destruktivt och kontraproduktivt i förhållande till det större syftet i livet, som är att föra alla varelser till enhet och förverkligande.

Livskraft är viktigt, eftersom det representerar en del av er upplevelse av att vara i världen. Det är en kraft som löper genom er kropp. Den är neutral. Den är inte i sig själv varken god eller dålig. Frågan är då: hur kommer ni att använda den? Kommer ni att uppfinna ert eget syfte och tillämpa den där? Kommer ni att rättfärdiga ert försök att nyttja den baserat på era höga ideal, era stora tankar eller era altruistiska ambitioner? Om ni gör det, så kommer den att glida er ur händerna och bedra er. Den kommer att korrumpera er och verka mot er.

Vi talar om Livskraft här, eftersom det representerar makt i världen. Och vad vi har att säga om upptäckten och odlandet av denna kraft gäller för alla former av makt i världen. Livskraft kan tämjas och riktas. Det är neutralt och saknar därför en vilja. Om det odlas enligt Kunskaps riktlinjer – det större Vetande Medvetandet inom er – så kommer det likt alla former av kraft, alla förmågor, och alla former av medvetande att finna ett gott syfte här.

Här måste ni stanna upp och ställa er själv dessa frågor: ”Varför vill jag veta om detta? Vad betyder det för mig? Vad är mina ambitioner rörande detta? Är jag beredd att träna och förbereda långsamt och gradvis för att finna dessa större förmågor som det talas om här?” Ställ er själv dessa frågor; men ge inget färdigt svar. Dröj istället kvar vid frågorna, så att en djupare förståelse må kunna växa fram inom er över tiden.

Allt som är stort i livet kommer att gäcka er om ni söker det av själviska skäl. Allt som är genuint och meningsfullt kommer att surna om det sökes för att uppfylla era ambitioner eller personliga mål. Således förblir De Visa dolda för att värna sin utveckling, så att de kan ge sina gåvor på rätt sätt och skydda sig själva mot världens ocker. Ju mer man vet, desto mer diskret måste man vara. Ju mer man har, desto större urskiljningsförmåga måste man ha. Ju större ens kapacitet, desto mer återhållsamhet måste man utöva. Detta kräver stor självrening.

I Det Större Samfundet har Livskraft framgångsrikt utnyttjats av individer och små grupper av individer som tjänar ett större nätverk av De Visa. Detta nätverk kallas för Harimet. Detta ord, som kommer från det septoraliska språket, talar om de som upprätthåller Kunskap i alla världar. Deras syfte är inte lokalt eller ambitiöst. De representerar ett universellt syfte som förbinder dem med andra som är väldigt olika dem själva. Detta har skapat ett förbund av De Visa, som sannolikt aldrig kommer att möta varandra ansikte mot ansikte i det manifesterade livet. Det sträcker sig över hela nätverket och mönstret av genuina relationer bortom den synliga världen. Här överlappar Himmel och jord varandra. Inom dessa överlappande gränser, så existerar det ett större band av relation, en större medvetenhet och en större upplevelse av livet.

Kunskap inom er kommer att vägleda er till att göra bruk av alla aspekter av er själv på ett rätt och harmoniskt sätt och kommer att få er att utveckla vissa aspekter av er själv för vissa specifika syften. Det kommer inte att vägleda er till att odla alla aspekter av er själv, ty detta är orealistiskt. Det kommer inte att begära av er att ni skall utveckla alla era förmågor till en högt fungerande nivå, ty detta är inte möjligt. Emellertid kommer det att styra er till att utveckla vissa inneboende förmågor och vissa färdigheter som är relevanta för ert specifika syfte i världen vid denna tidpunkt. Detta är orsaken till att ni inte kan styras av era ambitioner om ni söker vinna tillträde till Det Större Samfundets Kunskap och Vishet.

Era motiv må vara rena; men skulle andra upptäcka era tilltagande förmågor, så kommer de att försöka använda er för sina egna syften. Några kommer att avguda er; några kommer att försöka följa er; några kommer att glorifiera er; och ytterligare andra kommer att försöka stjäla från er. Några kommer att försöka förgöra er. Många kommer att smutskasta er.

Denna sanning kommer som en stor chock för eleven till Kunskap i utveckling, som tidigt upptäcker att hans eller hennes strävan efter Kunskap inte delas av andra – inte ens de som den älskar och värderar. Senare upptäcker de att deras utveckling förändrar folks uppfattning av dem och att folk börjar att agera väldigt konstigt i deras närhet. Slutligen kommer de att förstå att deras gåva, som nu långsamt håller på att växa fram inom deras eget medvetande, måste skyddas och värnas och ges mycket specifikt till vissa individer vid vissa tidpunkter. Detta kräver en oerhörd återhållsamhet, ty varje person suktar efter makt och kontroll för att motväga sin osäkerhet i det fysiska livet. Äregirighet existerar inom varje person. I eleven till Kunskap måste den upptäckas och stoppas i alla sina manifestationer.

Det är inte makt som ni måste fokusera på; det är hur ni förhåller er till makt. Det är inte era förmågor som ni måste göra anspråk på; det är er förståelse av dem som måste odlas. När väl detta har uppnåtts – och detta kan förvisso ta riktigt lång tid – ja, då kan saker och ting skänkas er. Då kommer de att bära frukt inom er; och de kommer att finna sina rättmätiga mottagare inom era relationers domän. Ni kommer att ge till vissa men inte till andra. Ni kommer att tala till denna personen men inte till denna andra personen. Ni kommer att ge er gåva här men hålla tillbaka den någon annan stans. Denna förståelse är inte gripbar för den tillfällige betraktaren eller ens den kritiske betraktaren; ty de ser saker och ting blott enligt en uppsättning antaganden som de själva inte har utmanat eller konfronterat.

Livskraft inom er kan utöva en konkret fysisk effekt. Det kan göra avtryck i den fysiska miljön. I den mentala miljön kan det anta formen av tankar, energikrafter, starka idéer som upprätthåller sig själva, och så vidare. Det är en kraft. Livskraft är inte detsamma som Kunskap, ty Livskraft är inte intelligent. Det är som lera – man formar det och man använder det för specifika syften. Det är så subtilt att de flesta människor inte är medvetna om det. Det är genomsyrande, så det är väldigt effektivt. Det finns överallt, så det kan användas och utnyttjas. Det bor i alla levande varelser, så dess tillämpning är universell.

Skulle ni få i uppdrag att utveckla Livskraft inom er själv, så kommer ni att behöva lära er stor återhållsamhet. Det kommer att vända sig mot er om ni använder det för själviska syften till att uppfylla era mål eller ambitioner. Här kommer det att vända sig mot er även om ni önskar använda det för att hjälpa mänskligheten. Såvida inte Kunskap vägleder er, ger er råd och håller er tillbaka, så kommer ni att skapa disharmoni, förvirring, förtvivlan och misslyckande. Ni kan inte använda universums kraft för personliga syften och hoppas på att uppnå något av sant värde. Detta är en sanning som är universell. Den påverkar alla intelligenta varelser överallt. Med makt och kontroll följer stort ansvar och behovet av återhållsamhet. När dessa saknas är makt destruktivt. När dessa finns närvarande, så har makten en större och mer positiv verkan som kan göra ett stort och bestående avtryck varhelst den tillämpas.

Skulle ni bli en verklig elev till Kunskap, så kommer ni att börja känna saker konsekvent som ni blott sällan kände tidigare. Ni kommer att kunna uppleva livet på en mer subtil nivå när ni förbereder er i Steg till Kunskap. Här kommer ni att behöva sann undervisning, ty ni kommer att behöva identifiera och klargöra era ambitioner – både de ni känner till och de som kommer att växa fram inom er allteftersom ni utvecklas. Här kan frestelsen vara väldigt stor. Här kan ni inte undervisa er själv. Här måste ni överlämna er själv till er lärare och lita på att er lärare vägleder er och förbereder er, håller er tillbaka och sänder er framåt.

I Det Större Samfundet är Livskraft en kraft som används. Det kan ha stort inflytande på de ovetande. Dess motsvarighet i den mentala miljön är kraften av projicerade tankeformer. I den fysiska miljön utövar Livskraft ett konkret inflytande som sätter saker i rörelse och skapar ett avtryck och en reaktion. Någon kan fälla er till marken med Livskraft även om de står i andra änden av rummet. Någon kan försvaga er fysiskt med Livskraft även om de befinner sig på andra sidan gatan.

Livskraft är inte lika effektivt i den fysiska miljön som det är i den mentala miljön, där tankar kan riktas mot en individ från tusentals – ja, till och med miljontals – kilometer bort och få en effekt. Detta är sant, ty i den mentala miljön finns det inget motstånd utom motståndet av kontrande idéer. I den fysiska miljön finns det en hel del motstånd, såsom det motstånd som ett föremål i rörelse möter. I den mentala miljön finns det inget som påverkar hastigheten på en tanke i rörelse utom en kontrande tanke. Och en kontrande tanke måste födas ur ett medvetande som är medvetet om vad som träffar det och som kan väcka inom sig kraften i den mentala miljön att kontra, hindra och blockera den accelererande tanken från att nå fram till det. Vi kallar detta för mental avskärmning. Det är en stor förmåga. Ni kan inte använda denna förmåga konstruktivt såvida ni inte valts ut av De Visa och förbereder er under lång tid. Ni måste börja lära er om Livskraft nu, eftersom det representerar en del av vad som påverkar er individuellt och vad som formar er värld.

Allteftersom inflytanden från Det Större Samfundet vinner större makt i er värld, kommer deras förmågor, deras kraft och deras medvetenhet att göra ett allt starkare avtryck på alla aspekter av ert liv. Några av dessa är tydliga; men många är ganska så subtila. Ofta kan de inte ses. Dock kan de urskiljas, eftersom ni kan känna dem.

Varför är detta av betydelse i kontexten av andlighet? Jo, för det representerar den värld in i vilken Skaparen har sänt er. Med en sann förståelse av ert syfte och en sann upplevelse av dess mening, kommer ni att se att allt passar inom denna teologiska kontext, på grund av ert ursprung och ert öde – varifrån ni har kommit och vart ni är på väg. Världen är en ort som ni befinner er i tillfälligt. Således är det varifrån ni har kommit och vart ni är på väg som tillhandahåller den verkliga meningen med er existens här.

Livskraft är en kraft som få har upptäckt, och ännu färre har någonsin lärt sig att använda sig av det konstruktivt. Det finns de i Det Större Samfundet som kan använda det i vissa situationer; men det betyder inte att de kan kontrollera det. Det finns en väldigt stor skillnad mellan användning och kontroll. Till exempel, så använder ni elektricitet; men förmågan att kontrollera det, styra om det och leda det representerar en större uppsättning färdigheter och förmågor. Ni använder er av solens kraft för att odla grödor; men kan ni behärska själva solkraften? Kan ni kontrollera den?

Låt oss ge er denna förståelse: Ingen i det fysiska livet kan kontrollera universums mekanism. Ingen i det fysiska livet kan kontrollera tiden. De kan använda tiden; men de kan inte kontrollera den fullt ut. De Visa är medvetna om gränserna för kontroll och utövar sina förmågor på rätt sätt. De dåraktiga tror att det inte finns några begränsningar; att allt är där för dem att tillskansa sig, att erövra och att erhålla. Ingen enda individ eller grupp av individer kan vinna kontroll över det fysiska universum, eftersom alla existerar inom gränser.

Det kan tyckas som att ni har stor kraft och förmåga jämfört med andra människor. Men sett i en större kontext, så har ni tydliga begränsningar. Att veta om sina begränsningar representerar en aspekt av Vishet. Att veta vad ni kan utveckla och vad som är bortom er räckvidd representerar en aspekt av Vishet. Dessa lär ni er allteftersom ni fortskrider på Kunskapens Väg, eftersom ni här börjar skilja på större krafter och mindre krafter.

Ni kan inte kontrollera Kunskap, Det Vetande Medvetandet inom er. Ni kan inte styra det till att ge er vad ni vill ha. Ni kan inte fokusera det för att producera de resultat ni vill ha. Ni kan inte använda det för att påverka andra. Varför? Jo, för det är mer kraftfullt än vad ni är. Ni kan träda i en relation till det; ni kan återvinna det i ert medvetande; ni kan lära er att återknyta till det genom att ta stegen till Kunskap; men ni kan inte kontrollera det. Ni kan bara kontrollera hur ni uttrycker det – detta är inom räckvidden för ert ansvar. Tro dock inte för ett ögonblick att detta är ett litet ansvar. Det är i själva verket väldigt stort och representerar höjden av lärande i den mänskliga miljön.

Det är ett intressant faktum hos livet i Det Större Samfundet att alla De Visa är mycket lika varandra, medan de ovisa skiljer sig från varandra väldigt mycket. De Visa från er värld och De Visa från andra världar har så mycket gemensamt. Men de ovisa är så distinkta. De Visa i alla världar har ett sätt att kommunicera med varandra genom Kunskap; men de ovisa kan inte igenkänna eller kommunicera med varandra. De Visa ser likheterna; de ovisa ser olikheterna. De Visa identifierar det som är gemensamt; de ovisa identifierar det som skiljer åt.

För att mänskligheten skall ha någon fördel i Det Större Samfundet, måste vissa individer här bli visa inom en större livskontext. Och andra måste stödja dessa individer; ty för varje individ som gör framsteg krävs det en hel del stöd från andra. Det är på detta sätt som Kunskap hålls vid liv i världen. Och detta tillhandahåller ett sätt på vilket Kunskap kommuniceras i världen genom ett nätverk av relationer som alla stödjer ett centralt fokus. Det är på detta sätt som större saker kommuniceras genom hela Det Större Samfundet, genom hela det manifesterade livet och till och med bortom det manifesterade livet.

Sann Vishet vidareförs genom ett nätverk av relationer. Likt vatten som sipprar ner genom marken, så finner Vishet sina verkliga kanaler och de vägar som bjuder minst motstånd. Det skapar stigar där Kunskap kan överföras, vidarebefordras och initieras från person till person på ett sätt som är både underbart och mysteriöst.

Sökandet efter Kunskap och Vishet är inte en individuell strävan; det är en kollektiv ansträngning. För att någon enda skall kunna göra framsteg krävs meningsfull inblandning med många andra människor. Att utveckla denna förståelse är förvisso del av lärandet om att gå från ett individuellt angreppssätt till ett kollektivt angreppssätt, om att gå från en individuell syn på livet till en livsförståelse av Det Större Samfundet. Detta är en del av er utbildning. Detta är en del av övergången från att vara förlorad i er individualitet till att bli förkroppsligad i Den Större Realiteten.

Livskraft betyder olika saker i båda ändar av spektrumet; och er förståelse av det kommer att förändras allteftersom ni passerar genom spektrumet på vägen till en Större Realitet. Ja, allt som vi presenterar i Det Större Samfundets Andlighet är viktigt, eftersom det för er till en Större Realitet. Det kan inte användas inom en individuell realitet. Det Större Samfundets Väg till Kunskap inbjuder er att finna en flyktväg ut ur er egen isolering, en flyktväg ut ur att vara förlorad i er egen individualitet, och en flyktväg ut från att vara en fånge i ert eget medvetande. Den inbjuder er till att återupptäcka er inneboende relation till allt liv och det specifika syfte som är ert att återerövra och att bidra med i detta livet, vid denna tidpunkt, i denna värld.

Ni kommer att behöva Livskraft för att göra framsteg, för att fortskrida och för att fortsätta med er förberedelse och med ert bidragande. I hur stor omfattning ni kommer att behöva använda det – och hur ni kommer att behöva använda det – beror på den roll ni är här för att spela. Er roll här är förutbestämd; men hur den kommer att förverkligas och den tid det tar för den att förverkligas – i synnerhet den tid det tar att upptäcka den och att förbereda för den – kan variera en hel del. I detta är ert beslutsfattande av stor betydelse; och i själva verket är det ni som avgör om slutmålet kan uppnås. Vilket större ansvar skulle ni någonsin vilja axla för er själv?

Människor som tror att de kan skapa sitt eget öde och som kallar detta för sin frihet har ingen aning om den börda de lägger på sina egna axlar. Denna börda är stor eftersom den garanterar misslyckande. Ni kan inte kontrollera ert större öde; men ni kan uppleva det, och ni kan finna ett sätt att uttrycka det. I detta kommer ni att behöva fatta många beslut; i detta kommer ni att behöva axla större ansvarsuppgifter; i detta kommer ni att finna er kraft; och i detta kommer ni att anta auktoritet i ert liv.

Ni är ert skepps kapten. Men det är inte upp till er att avgöra vart skeppet seglar eller i vilket syfte. Till och med vad ert skepp bär på är bortom er makt. Överväg dessa ord nogsamt och begå inga misstag här. Att bli ert skepps kapten är ett ansvar och en makt som få människor någonsin har tagit sig an. Att bli en sann kapten innebär att ni är medveten om allt rörande er farkosts beskydd, upprätthållande och välfärd och att ni har respekt för dess hemliga last och dess sanna öde. Fastän många människor hävdar att de är sitt eget livs kapten, så har de ingen aning om vad detta innebär.

I Det Större Samfundet har personlig frihet en annorlunda kontext och ett annat värde. Avancerade teknologiska samhällen är oerhört välorganiserade. Individer är inte fria att göra vadhelst de behagar närhelst de behagar utan att ta hänsyn till andra. Det Större Samfundet är en konkurrensinriktad miljö på en skala och av en storlek som ni inte ens kan föreställa er. För att således bli effektiv och konkurrenskraftig i denna miljö – och, bortom detta, för att vinna Kunskap och Vishet av Det Större Samfundet – så måste ni över tiden omvärdera alla era värderingar och antaganden. Personlig frihet är kaos utan Kunskap. Det är källan till allas psykiska och fysiska sjukdomar. Kontrasten kommer att visa er detta, när ni lär er att associera med de som börjar upptäcka ett större syfte och en större mening i livet och när ni själv påbörjar er egen upptäckt av detta.

Kontrasten kommer att vara tydlig. Ni kommer att se er själv röra er i en helt annan riktning än alla andra. Ni kommer att se er själv värdera upplevelse mer än idéer, insikt mer än antaganden, tålamod mer än habegär, och samhörighet mer än ägodelar. Ni kommer att resa längs en annan stig; och klyftan mellan er växande förståelse och antagandena hos er nation, er kultur, er grupp eller till och med er familj kommer att växa sig allt större. Sådana är bördan och löftet av att upptäcka Kunskap genom hela Det Större Samfundet.

Livskraft finns inom er. Ni kan känna det i detta ögonblick. Det andas er kropp; det rör ert blod; det håller era nerver vid liv; det tänder er mentala medvetenhet. Det är här just i detta nu; och det kommer att växa i omfattning, mening och värde för er när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det kommer att växa när ni lämnar era idéer, trosuppfattningar och antaganden vid templets yttre port och träder in där Sann Vishet och Kunskap kan överföras till er.

Kapitel 2: Vad är världen?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 20 september 1993
i Boulder Colorado

Er förståelse av världen och alla företeelser i världen kommer att förändras allteftersom ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Förvisso kommer er förståelse av er själv – era behov, ert syfte och er riktning – att förändras när ni fortskrider. Detta kommer att ge er ett annorlunda och växande perspektiv när ni rör er framåt.

I ett större sammanhang är världen ett ställe dit ni har kommit för att tjäna, för att ge och för att återförenas med dem som ni är ödesbestämd att möta, att känna och att samarbeta med. Denna definition, ehuru universellt sann, är en sanning som inte är tillgänglig för många människor i detta stadium av utveckling; ty de är alltför fokuserade på överlevnad och tillfredsställelse för att kunna se dess betydelse. När ni emellertid begriper denna idé och börjar erfara den inom räckvidden av er egen förståelse och era egna relationer, så öppnar den upp ett helt nytt panorama, en större utsiktspunkt där saker kan ses och vetas som tidigare inte kunde ses eller vetas.

Världen är i första hand en plats för givande. Ni lär er detta genom att ge. Det är en plats för att associera och återknyta. Ni lär er detta genom att associera och återknyta. Ni har kommit från bortom världen bärande på gåvor till världen. Detta är i högsta grad sant; men fall inte offer för tanken att detta skulle indikera en grandios roll för er. Nej, er roll kommer att vara mycket specifik, och endast i särdeles ovanliga fall kommer den att röna uppmärksamhet och bifall. Detta måste vara klart för er; ty ni ser här att världen är något mycket olikt mot vad ni hade tänkt tidigare. Istället för att vara en plats att hävda er själv och etablera er själv, så är det en plats att få något gjort bakom kulisserna, i hemlighet, utan erkännande eller bifall. Det är på detta sätt som Kunskap verkar i världen; och det är på detta sätt som ni kommer att lära er verka i världen, allteftersom ni börjar uppleva ett större syfte och en större riktning i livet.

Innan detta var världen en plats att överleva och förverkliga er själv; men nu blir den något annat. Detta är i enlighet med en sanning i det större panorama av liv som vi kallar för Det Större Samfundet, nämligen att De Visa överallt verkar med så stor hemlighetsfullhet som möjligt. De bidrar med sina gåvor till de individer för vilka deras gåvor är ämnade och av vilka de är behövda.

Kunskap är sällan välkommet i något enda samhälle i Det Större Samfundet, utom i de ytterst få som har fortskridit och avskiljt sig själva från svårigheterna och vedermödorna i att vara inblandad i Det Större Samfundet. I alla andra samhällen – oavsett arten av deras miljöer, deras kultur, deras etik, deras trosuppfattningar eller deras standard – så måste De Visa utöva sina gåvor och sin verksamhet med stor försiktighet. Kunskap finner unika uttryck i de olika samhällena i Det Större Samfundet; men dess syfte och dess öde är desamma: att återförena er med de som har blivit sända för att dela ert syfte i livet så att ni må kunna uppfylla ert specifika uppdrag här. Ni kommer sedan att återvända till er Andliga Familj bortom det uppenbarade livet; och där kommer ni att förbereda er för ert nästa uppdrag.

Det finns inga Himmelriken eller Helveten. Det finns bara ett arbete att uträtta; och det finns bara framgång eller misslyckande i detta avseende. Om ni lyckas, så avancerar ni och rör er framåt. Om ni misslyckas, så håller ni tillbaka er själv och er Andliga Familj. Misslyckande är inte alltid en fråga om försummelse. Ibland beror det på omständigheterna. I detta finns det ingen skuld. Att emellertid inse betydelsen av att lyckas i att finna ert syfte i livet som det verkligen är och inte som ni skulle vilja att det var, är en stor prestation. Det garanterar en tillfredsställelse och en upplevelse av mening som inte kan uppnås på något annat sätt.

Ni är inte här för att fördöma världen. Ni är inte ens här för att reparera världen. Men ni har kommit hit för att ge något, och er gåva vet vart den behöver riktas. Er gåva har sina egna ödesbestämda mottagare. Detta är något ni inte kan ändra på. Men ni kan avgöra om er gåva kan ges eller inte. Ni kan avgöra hur lång tid det tar för er gåva att ges. Ni kan avgöra utfallet. Men det slutgiltiga resultatet är bortom ert avgörande; ty detta är del av en Större Plan. Det är en Plan som inte förutbestämmer alla aktiviteter och händelser i livet, utan istället skänker en riktning för allt liv och för livets evolution. Här kommer mycket variation och skillnader att äga rum; men till slut måste slutresultatet etableras i tiden.

Ni har ett syfte i att vara här. Detta är religion. Ni har ett budskap till vissa speciella personer. Detta är tro. Ni är i världen för att ge eftersom ni har ett Ursprungligt Hem bortom världen. Ni har ett syfte som överskrider era överlevnadsimpulser och era önskemål om självtillfredsställelse. Detta syfte förnekar inte dessa andra impulser och önskemål, men det etablerar ett större fokus och en högre standard för ert liv.

Vad är då världen, för er som har kommit för att ge? Världen är en plats som behöver er gåva. Er gåva måste ges till vissa speciella människor vid en viss tidpunkt och på ett visst sätt. Den är inte för alla; och den är inte nödvändigtvis för dem ni skulle vilja att den var för. Världen är som den är eftersom det är en plats där Kunskap saknas. Det är en konfliktfylld plats. Bortom och under alla de skenbara konflikterna i det fysiska livet, finns den fundamentala kampen mellan att ta emot eller att stå emot Kunskap. Denna kamp finns inom varje person. Det är kampen mellan Kunskap och vilja, mellan förening och separation, mellan syfte och självbestämmande.

Hur få är inte de människor i världen som vet att de är här på ett uppdrag och som kan lämna det uppdraget odefinierat och oförklarat och dock stödja det helhjärtat. Hur få är inte de människor som kan ge sig själva till något som är känt och angeläget men som tycks oförklarligt och bortom beskrivning. Tänk så få dessa individer är – och dock hur viktiga de är för framåtskridandet i världen. Utan män och kvinnor av Kunskap, så skulle det mänskliga släktet ha tynat bort för länge sedan. Mänsklighetens löfte och arv hålls vid liv genom aktiviteterna hos de som verkar osedda och okända av befolkningen i stort. För dem är världen något väldigt annorlunda. Dess prövningar är möjligheter. Dess konflikter representerar dess kallelse. Dess svårigheter och katastrofer representerar dess tillstånd. Här hörs inga klagomål eller anklagelser. Det finns bara ett arbete att utföra – en stor gåva för en tillfällig plats.

Denna förståelse går bortom mänsklig moral och även moralen av något enda samhälle eller någon enda kultur inom Det Större Samfundet. Således är dess tillämpning universell. Den kan genomsyra vilken situation som helst och tillhandahålla värde och mening där. Den är fri från begränsningarna och inskränkningarna hos samhället i vilken den inträder. Detsamma gäller för personen som bär på ett sådant syfte i full medvetenhet.

Världen är inte ett meningslöst ställe. Den är inte ett hopplöst ställe. Den är inte ett ondskefullt ställe. Den är ett turbulent ställe. Personen av Kunskap måste komma hit för att arbeta; ty detta hjälper de som är i världen och de som är bortom världen att göra framsteg.

Det Större Samfundets Andlighet är inte en andlighet för blott en enda ras. Det är en andlighet för många raser. Ytterst är det en andlighet för hela universum. Som sådan kallar den på upplevelse snarare än på idéer. Enhetlighet i tänkandet är inte möjligt i Det Större Samfundet, på grund av variationerna i temperament, värden, miljöer och biologisk utveckling. Upplevelsen av Kunskap är dock universell. Den överskrider alla lokala traditioner och begränsningar. Detta har fördelar bortom er medvetenhets horisonter. Detta är källan till inspiration i ert liv. Detta är betydelsen av ert livs mysterium.

Försök inte att förklara Mysteriet, ty då kommer Mysteriet att gå förlorat för er. Definiera inte ert syfte, ty då kommer ert syfte att bli bara er definition. Hävda inte att ni förstår ert ursprung eller ert öde; ty att tro detta är att förneka er själv den direkta upplevelsen, som är er belöning för att ni vunnit tillträde till en Större Vishet och en Större Kraft inom er själv. Tillåt Mysteriet att vara oförklarligt och knyt an till det i er djupaste erfarenhet. Håll fast vid det med den största hängivenhet. Följ det utan återhållsamhet. Håll er själv kvar i dess omfamning; och ni kommer att veta vad andra inte kan veta; och ni kommer att se vad andra inte kan se; och ni kommer att höra vad varje hjärta längtar efter: frihet och återförening med livet som det verkligen är.

Det Större Samfundets Andlighet finns i hjärtat av varje religion; och dock är den bortom varje religion. Den är källan till all inspiration; och dock överskrider den alla uttryck för inspiration. Så är detta ert Arv – att finna detta, att ta emot detta, att omfamna detta, och att ge detta enligt en Större Plan i vilken ni ingår som en viktig del. Acceptera det faktum att er roll kommer att vara liten och specifik. Den kommer inte att vara självglorifierande. Nej, i själva verket kan den mycket väl leda bort från alla era planer på självförverkligande. Och dock innehåller den en större sanning, en större förståelse och en större trygghet i livet som ni inte kommer att finna någon annan stans.

Lev utan att döma världen. Om världen var ett perfekt ställe, så skulle ni inte behöva komma hit. Om världen var ett ställe som fungerade harmoniskt, utan friktion eller konflikt, så skulle detta inte vara stället för er. Världen representerar alla aspekter av den mänskliga existensen – från den högsta till den lägsta. Världen existerar också inom sammanhanget av Det Större Samfundet, något som i stort sett inte igenkänns här. Världen är ert ställe för att arbeta och att ge. Dess nöjen är små men verkliga. Dess smärtor och svårigheter är stora. Världen kan inte skänka er det ni söker; ty det ni söker har ni fört med er från bortom världen. Världen kan inte ge er svar på era stora frågor om livet eller tillfredsställa den större längtan som bor i hjärtat hos alla som vistas här. Det kräver en annorlunda förståelse. Det vilar i något annat, något vi kallar för Kunskap.

Kunskap är källan till all sann religion i Det Större Samfundet. Det är möjligt för er att finna Kunskap; men då måste er förståelse av världen och allt inom den förändras. Ni måste tillåta denna förändring att äga rum. Det är inte en förändring som ni tvingar på er själv eller på andra. Det är en förändring som äger rum naturligt. Det ni måste göra är att tillåta denna förändring att äga rum och att stödja denna process. Ert stöd illustreras genom det sätt på vilket ni lever, i vad ni lär er, i vad ni utövar och i vad ni ger er själv till.

Det Större Samfundets Teologi är inte en teologi av idéer. Det är en teologi av upplevelse och relationer; ty dessa är medierna genom vilka en sann förståelse förmedlas från ett medvetande till ett annat. Dessa är de medier genom vilka större Kunskap kan sändas och förkroppsligas långt innan förståelse har utvecklats över tiden. Ni kan förvisso ha en upplevelse som det kan ta åratal för er att förstå. Har inte detta varit sant i er egen erfarenhet?

Således måste ni vara mycket tålmodig för att sann förståelse skall utvecklas. Ni måste vara väldigt öppen för att sann upplevelse skall äga rum inom er. Då kommer allt det vi här säger er att förstås av er mycket tydligt. Ni kommer att höra det; ni kommer att känna det; ni kommer att veta det. Det kommer att kännas så välbekant för er på ett så djupt och genomgripande sätt. Till dess att detta sker, så kommer våra ord att verka udda och konstiga, märkliga och oroande. Dock är de den sanna födan som när er; inte på grund av just de ord vi väljer specifikt, utan på grund av deras avsikt och styrkan bakom dem.

Sanning kan vara vetas; den kan inte förstås. Syfte kan bara vetas; det kan inte förstås. Världen kan bara vetas; den kan inte förstås. Ni kanske har stor skicklighet och effektivitet i att urskilja den fysiska världens mekanismer; men detta garanterar inte att ni kommer att förstå dess syfte, dess värde, eller dess större betydelse i livet.

En stor fördel för mänskligheten i att lära sig Det Större Samfundets Andlighet – och dess mänskliga översättning i form av Det Större Samfundets Väg till Kunskap – är att den skänker er en möjlighet att se er själva utifrån. Den ger er en tydlig vision och förståelse av er själva, er situation, er belägenhet och era möjligheter. När ni uppnår denna medvetenhet, så kommer saker och ting att framstå för er som så uppenbara; sådant som ni tidigare inte kunde förstå. Och dock kommer ni att vara frustrerad eftersom ni ser saker som andra inte kan se; och ni kommer att veta saker som andra inte kan eller vill veta. Detta är priset för att veta sanningen. Det särskiljer er. Denna separation är dock tidsbegränsad. Det är bara för att ni skall kunna omplacera er i livet i syfte låta en större förståelse och Kunskap växa fram inom er. Detta möjliggör förening med livet och i livet.

Vad är världen? Svaret på den frågan måste alltid baseras på vem ni tror er vara och varför ni tror att ni är här. Ni kan inte ge mening åt världen utan att ta er an dessa fundamentala frågor om vem ni är och varför ni är här. Folk besvarar dessa frågor utan att veta om det genom att definiera sina mål och genom att ge sig själva till sina prioriteter – utan att någonsin ifrågasätta meningen med sina mål eller prioriteter eller varför de måste vara just så.

För att finna en större identitet och ett större syfte i livet, så måste ni gå bortom mänsklig spekulation och alla de bekväma idéer som ni finner bekräftande och välbekanta. Detta centrerar er i Mysteriet. Ur detta Mysterium kommer en större förståelse av världen att uppstå; och er upplevelse av den kommer att vara ganska så olik vad den var innan. Er fördel här är att världen inte längre kommer att vara en belastning för er i ert inre. Visst, den kommer att tillhandahålla den fysiska kontexten för er liv och definiera ert liv till viss del vad gäller det yttre; men den sanna motiverande kraften inom er kommer att vara fri från världen; och med detta kommer ni själv att bli fri från världen.

Detta är vad det innebär att övervinna världen. Här är det inte så att världen besegras. Den bannlyses inte. Den förnekas inte och förkastas inte. Detta innebär bara att ni har funnit er frihet i världen; och er frihet i världen är friheten att veta, att ge och att associera – inte enligt era vanor eller ert yttre livs krav, utan enligt en djupare Kunskap som nu brinner inom er och som nu lever inom ert medvetande. Denna sanning är giltig i vilken värld som helst, i vilken miljö som helst. Det är därför som den representerar en Andlighet av Det Större Samfundet; och det är därför som dess tillämpning är universell.

Hur mycket mänsklig sanning är universell? Hur mycket av vad mänskliga varelser håller kärt och tror på är i sanning universellt? Om ni kunde ha tillträde till den stora variationen av kulturer i Det Större Samfundet, så skulle ni se hur begränsad tillämpningen av mänsklig sanning är, hur självbekräftande och begränsad den är. Mänskliga värden, mänsklig etik, mänskliga fördelar, mänsklig begåvning – hur begränsade är inte deras tillämpning i Det Större Samfundet. Och således: hur begränsade är de inte i ert eget liv. Detta är sant eftersom ni lever i Det Större Samfundet, eftersom er värld befinner sig i Det Större Samfundet, och eftersom ni är en del av Det Större Samfundet.

Er värld håller på att träda in i Det Större Samfundet nu. Den rör sig mot en stor tröskel i livet; en tröskel som kommer att överskugga allt det ni gör, allt det ni ser och allt det ni tror på. Att förbereda er för Det Större Samfundet garanterar er överlevnad och er välgång. Men även bortom detta: att lära sig om och uppleva Det Större Samfundet placerar er i ett läge där ni får ut maximalt värde och kan ge det största bidraget inom realiteten av livets evolution. Detta uppfyller ert syfte här; ty ni har kommit för att delta i världens inträdande i Det Större Samfundet. Oavsett era specifika aktiviteter i livet – om de tycks relaterade till detta stora inträde eller inte – så har ni trätt in i världen för att stödja detta, eftersom detta är mänsklighetens stora behov och öde.

Inom Det Större Samfundets kontext, så kommer ni att ha en förståelse som är djup och i högsta grad användbar. Här kommer er förmåga att utveckla sant urskiljande, sant beslutsfattande, större association och vis insikt, att bli djup, eftersom den inte begränsas av ert vanetänkande, av er betingning av världen, av ert smärtsamma förflutna eller ens av de stora antaganden som de flesta människor ännu håller fast vid utan att tänka efter. Detta placerar er i ett läge att ge till mänskligheten i syfte att uppfylla mänsklighetens större behov. Sedd ur detta läge är världen en plats för givande. Den är en kontext för givande. Den är en tillfällig kontext i vilken ni kan ge något som är permanent.

Här kan ni acceptera världens smärtor och prövningar som en del av det sammanhang i vilket ni måste ge. Denna acceptans är en viktig utgångspunkt. Ty om ni känner att världen har svikit er och era större förhoppningar och ambitioner; vad kan ni då ge här? Om ni känner att världen är ett ondskefullt ställe som har förnekat människors större ideal och strävanden; vad kan ni då ge här? Givande börjar med förståelse och acceptans. Utan förståelse har ert givande ingen riktning. Utan acceptans blir ert givande en attack på livet. Ni kan inte hjälpa människor om ni attackerar dem. Ni kan inte hjälpa dem om ni finner dem förfärande, om ni är besviken på dem, om ni är frustrerad på dem, om ni är fientlig mot dem, arg på dem eller otålig med dem.

Universum är stort och människor är små. Kunskap är stort och medvetandet är litet. Dessa saker blir allt tydligare när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det är en övergång från ett sätt att tänka till ett annat; från en varseblivning av världen till en annan; från en uppsättning förmågor till en annan.

Hittills har ni lärt er att överleva; och ni har funnit olika sätt att få tillfredsställelse. Gratulerar! Nu är det dags för er att lära er om Kunskap samt lära er Vishetens vägar såsom de i sanning existerar i livet. Det är er kallelse och er utmaning. Definiera inte ert syfte; ty ert syfte är nu att förbereda er. Ert syfte är nu att lära er. Ert syfte är nu att lära er Kunskapens Väg enligt dess realitet i livet, inte enligt mänskliga uppfinningar.

Varje sanning som är genuint sann måste vara universellt tillämpbar. Små sanningar gäller i vissa situationer under vissa omständigheter. Det är en liten sanning. Men en större sanning är universell. Var dock försiktig, ty en större sanning har otaliga sätt att uppenbara sig på. Tillämpningen av sanningen betingas av den rådande situationen; och dock är upplevelsen och medvetenheten om sanning universella.

Det enda sätt på vilket ni kan veta vilka era besökare från Det Större Samfundet är och vad de avser att göra här är genom denna medvetenhet om sanning och Kunskap. Det skulle ta er årtionden eller rentav århundraden att försöka lista ut det i ert tänkande. Men ni har inte årtionden eller århundraden på er att förstå vad som äger rum i världen. Att inse detta har betydelse för ert syfte med att komma hit.

Världen ställer er inför en stor möjlighet. Det är en plats att arbeta, att tycka om ert arbete och att göra framsteg för er själv och för de som sänt er. Ni som läser dessa ord har här en stor fördel och en stor möjlighet. Vi talar till den del av er som är bortom er förståelse och bortom ert vanetänkande. Ni erbjuds något av ojämförligt värde; men för att ta emot det och för att förstå det måste ni öppna er för det. Ni behöver inte tro på det; men ni måste uppleva det. Upplevelsen kommer att övertyga er. Tron kommer aldrig att övertyga er.

De som övervakar världens utveckling från bortom det fysiska livets gränser ser världen som en stor möjlighet för er. De ser världen som en perfekt plats för er att komma till. Ni kommer bara att inse denna plats’ perfektion allteftersom ni blir på det klara med ert sanna syfte i att vara här. Då kommer ni att se på världen och säga: ”Ja, detta är det perfekta stället för mig att vara på” – utan att ni för den skull rättfärdigar konflikten, lidandet och oenigheten som finns här. Det kommer inte att finnas något bedrägeri i denna varseblivning och denna förståelse. Det kommer att vara tydligt.

Detta är upplevelsens och relationernas teologi. Ur denna kommer en större förståelse och en större uppsättning idéer att växa fram. Större förståelse växer fram ur större upplevelse, om den upplevelsen kan tillämpas och förstås och tolkas på rätt sätt.

Det Större Samfundets Andlighet representerar en större religiös tradition. Det är en religiös tradition som ni är en del av, eftersom ni lever i universum. Det är en tradition som inte är bunden av någon enda världs idéer, vanor eller ritualer. Det är en tradition som inte är bunden av hängivenhet till en gud eller en person eller en idé. Den riktar in er på er Skapare och på allt det som existerar mellan er och er Skapare – det stora mönster av liv som existerar inom det fysiska universum och bortom det, och det stora mönster av relationer i vilket ni finner er invävd och ömsesidigt beroende. Upplev detta tillsammans med de som ni sändes för att ha med att göra och med de ni sändes hit för att tjäna – och i de mest vardagliga situationer kommer ni att inse den största sanningen.

Kapitel 1: Vad är Gud?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 17 augusti 1993
i USA

I Det Större Samfundet är Gud Kunskap. I Det Större Samfundet är Gud upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud kommunikationen av djup insikt och djupt igenkännande från den ena till den andra, genomsyrande allt manifesterat liv. Detta uppstår i er upplevelsesfär.

Gud tycks vara olika saker för olika människor och för olika varelsetyper i Det Större Samfundet; men den essentiella upplevelse som antänder begäret efter Gud, medvetenheten om Gud och relationen till Gud, är densamma överallt. Denna religiösa impuls, impulsen till förening med Gud, är universell. Fastän den tycks märkvärdigt frånvarande i somliga kulturer och abnormt uttryckt i andra, så är impulsen densamma. Vad Gud är måste ges uttryck enligt räckvidden av och kapaciteten för er upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud så total och fullständig att varje definition alltid måste vara osäker och misslyckas.

Låt oss därför säga att Gud är upplevelsen av total relation. Ni kan erfara detta momentant här och där och under längre perioder om ni förbereder er i Kunskapens Väg. Detta är en upplevelse som både kan översättas från en värld till en annan och delas och demonstreras mellan en varelse och en annan, förbipasserande och överskridande alla skillnader vad gäller ras, kultur, temperament eller miljö. Detta är Gud. Gud för er är Gud i handling. Gud för er är en upplevelse som är olik varje annan upplevelse i livet. Dock skänker denna upplevelse mening åt alla era andra upplevelser.

I Det Större Samfundet är Gud fullständig. I er värld är Gud en Gud av er värld, en Gud av ert släkte, en Gud av er historia, en Gud av ert temperament, en Gud av era rädslor och strävanden, era stora hjältars Gud, era stora tragediers Gud, en Gud som är relaterad till er stam och er tid. Men i Det Större Samfundet är Gud så mycket större, så fullständig – bortom någon enda ras’ definition, bortom någon enda ras’ historia, bortom någon enda ras’ temperament, rädslor och strävanden, bortom räckvidden av någon individuell eller kollektiv filosofi. Och dock finner ni Gud i en ren impuls, i ett tidlöst ögonblick av igenkännande, i begäret att agera bortom sfären av era egna personliga intressen och motiv, i erkännandet av en annan, i motivet att ge, i den oförklarliga upplevelsen av släktskap. Dessa är översättbara. Detta är Gud i handling. För er är detta Gud.

Ni måste nu tänka på Gud i Det Större Samfundet – inte en mänsklig Gud, inte en Gud av er nedskrivna historia, inte en Gud av era prövningar och vedermödor, utan en Gud för alla tider, för alla raser, för alla dimensioner, för de som är primitiva likväl som för de som är avancerade, för de som tänker som ni likväl som för de som tänker så annorlunda, för de som tror likväl som för de för vilka tro är oförklarligt. Detta är Gud i Det Större Samfundet. Och det är här ni måste börja.

Att tro på Det Större Samfundets Gud är en övermäktig uppgift; ty ni kommer att inse att ert släkte är litet och universum är stort. Här kommer ni att fokusera inte på en Gud av er värld och er tid, utan en Gud av alla världar och alla tider. Vad för slags teologi eller filosofi kan förkroppsliga en Gud av denna storhet? Vad för slags mänsklig spekulation eller mänsklig etik kan omfatta en Gud så fullständig som denna?

Dock måste er Gudsteologi vara en teologi om Guds verksamhet i denna värld. Och om den skall vara sann, korrekt och till nytta, så måste den fokusera på upplevelsen av Kunskap. Kunskap är all religions begynnelse. Kunskap är religionens fullständigande. Kunskap är vittnesbördet om Gud och beviset på att ni är en del av ett större liv bortom er tids begränsningar, bortom ert släktes gränser och bortom gränserna för er nuvarande intellektuella förmåga. Här finns ingen skapelseberättelse. Det finns inga hjältar. Det finns inga yttersta tider. Det finns bara den totala upplevelsen av relation, som är upplevelsen av Kunskap och upplevelsen av Gud.

Vad är mänsklig religion utan en skapelseberättelse, utan en hjälte att dyrka och utan en kulminering av mänsklig erfarenhet? Vad för slags mänsklig religion kan fokusera på en Gud av denna storhet, vars enda intresse inte är er värld allena, vars enda omsorg inte är er dagliga erfarenhet, vars medvetande är så fullständigt och vars välvilja välsignar de som skiljer sig så från er? Vad är då normen för mänskligt beteende? Vad är grundvalen för etik eller moral i en Gud av Det Större Samfundet? För detta måste ni gå bortom behovet blott av regler och förordningar och fantastiska historier som knappt går att tro på. Ni måste träda in i upplevelsen och livets Mysterium, som är porten till Gud, som vilar i själva hjärtat av ert liv och innehåller själva syftet med att ni kommit hit – ett syfte som är unikt för er men som ni delar med allt liv.

I Det Större Samfundets Andlighet finns det inga hjältar. Det finns ingen skapelseberättelse. Och det finns ingen kulminerande erfarenhet som för det kroppsliga livets svårigheter till ett slut. Så vad är då religion utan dessa saker? Dessa saker är stamföreteelser. Och ni är inte de enda i Det Större Samfundet i att önska dem, etablera dem och hålla fast vid dem. Överallt där religion har slagit rot och funnit uttryck, så har raser byggt sina praktiker och sin förståelse på sin egen tid, sin egen historia och sitt eget temperament. Men bortom detta är upplevelsen av Gud. Bortom detta är ren andlighet. Det är detta ni måste söka nu; ty mänsklig religion kan aldrig förkroppsliga en Gud av Det Större Samfundet. Detta är så oförklarligt, eftersom det överskrider era förväntningar på Det Gudomliga. Ni måste därför finna en annan väg, en mognare väg, ett fullständigare angreppssätt, en sann förberedelse.

I Det Större Samfundet har de som avancerat förverkligat Guds natur och syfte i sina respektive världar; men deras förståelse har gått bortom begripandet av Guds Vilja i specifika saker, till och med bortom omtänksamhet om deras egen ras’ välgång och överlevnad. De har gått bortom att befatta sig med dessa, för en större andlighet, en Andlighet av Det Större Samfundet – en andlighet av all tid och alla världar; en andlighet som är mysteriös, som inte definieras eller förkroppsligas i ritualer, ideal, trosuppfattningar, historiska berättelser eller fantastiska bilder; en andlighet som kan översättas fullständigt från en varelse till en annan genom ord eller gester, eller utan ord eller gester.

Det Större Samfundets Andlighet är en andlighet av större upplevelse, större varseblivning och större förmågor. I Det Större Samfundet räddas ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet fördöms ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet finns inget Himmelrike. Det finns bara vidare inblandning och en större kapacitet för relation. I Det Större Samfundet finns det inga lokala gudar eller demoner som utkämpar ett andligt krig. I Det Större Samfundet finns det de som vet och de som inte vet. Ur deras erfarenhet kommer de stora svårigheter som ställs i livet överallt.

Ni som lever i en mänsklig värld med mänskliga idéer, mänskliga trosuppfattningar och ett mänskligt perspektiv, har en stor möjlighet nu att uppleva Det Gudomliga och ett Gudomligt syfte och en Gudomlig vilja för ert liv och er tid genom en medvetenhet av Det Större Samfundet och genom ett annorlunda slags stig och riktning. Ni kommer att behöva detta nu; ty detta är religionen för alla tider, inte bara för er tid. Kliv över denna tröskel och ni kommer att förstå det förflutna, nuet och framtiden på ett sätt som kommer att binda dem samman.

Detta kommer att ge er styrka och förmågan att urskilja och förstå de som besöker er värld från Det Större Samfundet. Även fast de är i besittning av större teknologisk förmåga och har större social sammanhållning än ni, så kallas även de till att lära sig Det Större Samfundets Andlighet. Er gåva till dem är något mycket ovanligt och värdefullt. Ni har något de behöver. Ni har något som allt liv behöver. Det är därför som Det Större Samfundets Andlighet introduceras i denna värld innan den träder in i Det Större Samfundet. Den ges inte bara för er egen anpassning till Det Större Samfundet i syfte att etablera en grund för kommunikation, igenkännande och förståelse. Den ges också för att etablera att ni som mänskliga varelser, hur begränsade ni än må vara när det gäller era fysiska förmågor, icke desto mindre har en andlig gåva att ge – en gåva för all tid, en gåva av stor nytta. För att emellertid finna denna gåva och ge denna gåva, så måste ni ha en större förståelse, en större medvetenhet, en större teologi och en ny grund för att leva. Detta är en grund som kommer att frigöra er i ert dagliga liv och som kommer att göra era mänskliga angelägenheter – som verkar så komplexa och svåra – mycket enklare än de tycks idag.

Det Gud gör i er värld står i relation till det Gud gör i Det Större Samfundet. Om ni inte vet vad Gud gör i Det Större Samfundet, hur skall ni då kunna veta vad Gud gör i er värld? Och hur skall ni förstå den Gudomliga närvaron och upplevelsen här? Ni måste se er själv utifrån och blicka in för att se hur ni är, var ni är och vem ni är i detta nu. Ni kommer att behöva detta perspektiv för att se vad som omger er, vad som uppmuntrar er och vad som håller er tillbaka.

Vetskapen om vad Gud gör i universum kan bara översättas genom ren upplevelse; ty universum överskrider er intellektuella och begreppsliga kapacitet så till den grad att inget språk och ingen teknologi överhuvudtaget skulle kunna beskriva det. Och även om det kunde beskrivas, så skulle ni inte ha någon möjlighet att förstå det.

Detta är emellertid inte hur större medvetenhet och större sanning överförs och förverkligas. Om ni är villig att gå bortom era egna gränser; om ni är villig att gå bortom era begrepp, idéer och trosuppfattningar – ja, då kommer ni att öppna en dörr till Det Större Samfundets Andlighet och till en större Kunskap och Vishet, som är så nödvändiga i er värld vid denna tidpunkt. Detta erbjuder er varje fördel och en grund för att ge till andra i framtiden. Men för att göra detta måste ni vara väldigt modig. Ni måste ge er in i ett territorium där folk inte har rest förut, in i ett nytt slags helig upplevelse och in i ett universum oerhört mycket större och mer komplext än något ni behövt brottas med i det förflutna. Ni kommer att behöva lära er att vara tillfreds utan definitioner. Ni kommer att behöva vara trygg i en större grund inom er själv. Och ni kommer att behöva ha enastående följeslagare.

Detta är inte ett äventyr. Det är en resa – en resa av den största storhet; en resa ni inte kan företa er på egen hand; en resa med svårigheter och faror; men en resa som är nödvändig och som kallar på er. Den kallar på er bortom era idéer, era målsättningar och era omsorger. Den kallar på er nu.

Denna kallelse är en upplevelse som verkar så oförklarlig. Och dock är den så verklig, så genomsyrande och så fullständig – även för er här nu. Den är fönstret genom vilket ni ser ett större universum och en större Gud i verksamhet.

Detta är den rena upplevelsens teologi – en teologi av ren Vishet och ren Kunskap; en teologi som ni bara kan demonstrera och en teologi som ni bara kan uppleva. Det är en teologi som är större än något som kan läras ut i era seminarier eller religionsskolor. Vem kan svara an på en sådan stor gåva och ett sådant stort Mysterium som detta? Vem kan träda in i en sfär av ren upplevelse, av större förening med Gud?

Låt detta vara en kallelse för er som läser dessa ord. Låt detta kalla till er bortom er förståelse och er förmåga att förstå; ty ni kommer inte att förstå dessa ord förrän ni har haft denna stora upplevelse; och ni kommer inte att veta huruvida dessa ord är sanna förrän ni upplever deras sanning. Ni kommer inte att känna deras fullständiga relevans förrän ni själv kan förkroppsliga dem.

I Det Större Samfundet är Gud för stor för att endast generera tro. Tro kan bara föra er till tröskeln av upplevelse. Bortom denna är tro alltför svagt och otillförlitligt för att bära er längre. Här tjänar tron sitt enda och viktigaste syfte: att föra er till upplevelsens port. Detta är trons syfte och syftet med förberedelse. Detta är syftet med religiös träning i er värld och i alla världar. Bortom denna port finns Det Större Samfundets Gud. Till denna port leder Det Större Samfundets Andlighet; och bortom denna port finns Det Större Samfundets Andlighet.

För att förstå teologin om Gud i Det Större Samfundet krävs att ni har ett större medvetande, ett större ordförråd och en större räckvidd av upplevelser. Denna kan översättas åt er och ni kan översätta den åt andra; men era ord kan inte fånga den. Den kan bara överföras från den ena till den andra genom en mysteriös process av Gudomlig överföring. Ingen kan förstå den intellektuellt; ty dess miljö är alltför stor, alltför alltomfattande.

De som blott vill ha idéer kommer att behöva dröja kvar i sina lokala religioner; ty detta är alltför stort. De som blott vill ha riktlinjer för konstruktivt leverne kommer att finna detta alltför stort och förvirrande, alltför oförklarligt och mysteriöst. De som upplever Gud i Det Större Samfundet och de som kan överföra Gud i Det Större Samfundet representerar individer som har överskridit gränserna för sin egen ras’ arv och intellektuella förmåga. De har blivit universella i sitt tänkande. De ser vad andra inte kan se, och de vet vad andra inte kan veta. Detta är deras börda och deras gåva. För dem är tro inte av betydelse; ty de har gått bortom behovet av tro och bortom trons gränser. Deras upplevelse är alltför fantastisk för att översättas till något brett spektrum eller till en stor publik. Den måste ges från en till en annan. Deras kyrka och deras tempel är den miljö i vilken de tar emot Gudomlig överföring och kommunicerar den till andra. De har få elever. Deras resa är lång. Kraven på dem är stora. Deras hängivenhet är total och fullständig.

Är en sådan gåva möjlig för mänskligheten? Den är inte bara möjlig, utan nödvändig. Utan denna gåva, så kommer upplevelsen av Det Större Samfundet att ha en förkrossande effekt på mänskligheten. Utan denna gåva, så kommer mänsklighetens suktan efter makt och dominans att leda till katastrof. Utan denna gåva, så kommer ni inte att kunna förstå de som ni kommer att stöta på från Det Större Samfundet; och ni kommer inte att kunna förstå den stora förändringen och de stora händelser som äger rum i er värld.

Det Större Samfundets Väg till Kunskap presenteras för världen som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundet och som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundets Gud. Det är sättet på vilket ni förbereds för ett större syfte i livet som står i relation till livet överallt. Det Större Samfundet är den större miljö i vilken ni lever och till vilken ni nu måste bli ansvariga. Det Större Samfundets Väg till Kunskap är ett annorlunda slags andlighet; men ni kommer att finna att upplevelsen som ligger i själva hjärtat av denna är mer välbekant och mer bekräftande än något ni någonsin tidigare upplevt. Denna upplevelse kommer att påminna er om ert Ursprungliga Hem och om de som sänt er in i världen. Det kommer att påminna er om det större band av relationer som existerar även i detta nu och som går bortom gränserna för er tid och er plats i livet. Detta är en port in i ett större universum. Det är en väg till en större förmåga och Vishet i livet. Det är ett svar på ett större behov för mänskligheten och för livet överallt.

Det Större Samfundets Andlighet, Inledning

I Det Större Samfundet av världar presenteras Gudsidén annorlunda än i denna värld. I Det Större Samfundet måste Gudsidén vara översättbar från ett samhälle till ett annat, där vanorna och ritualerna, idéerna och områdena av specifik tillämpning kommer att vara unika för varje världs andliga medvetenhet och fromhetsövningar. Allt som kan översättas är den rena upplevelsen av Kunskap – upplevelsen av Det Universella Medvetandet, djup medvetenhet och total relation. Det är denna upplevelse som kommer att framställas i denna bok – en upplevelse av översättbar andlighet som delas mellan intelligent liv överallt. Dess tillämpning är universell. Dess upplevelse är universell. Dess kommunikation är universell. Den riktning som den etablerar för förnimmande varelser överallt är universell.

Det Större Samfundets Andlighet omfattar ett större panorama av liv och innefattar allt som har skapats här och bortom detta, i alla dimensioner, inom alla ramar. Så fullständig är den att ni inte kan famna dess Mysterium, uttömma dess Vishet eller tränga in i dess Kunskap. Men ni kan vara mottagare av dessa saker; och ni kan översätta dem till er egen upplevelse och tillämpa dem här till stort gagn för er själv och för andra.

Världen håller nu på att träda in i ett Större Samfund av Världar. Det är därför nödvändigt att här presentera Det Större Samfundets Andlighet för att göra det möjligt för mänskligheten att förbereda sig mentalt, känslomässigt och andligt för den stora förändring som stundar och de stora möjligheter som denna förändring representerar. För att lära er om Det Större Samfundet, så måste ni lära om dess realitet. Så är detta en välsignelse: att ni må få ta emot en Större Realitet, en Större Religion och en Större Gud.

Det Större Samfundets Andlighet, Förord

Som mottagare av och författare till denna bok och de andra böckerna i Det Större Samfundets Väg, känner jag att det är mitt ansvar att introducera denna uppenbarade Undervisning och den Tradition som den representerar så rent som möjligt, just så som den har uppenbarats för mig. När jag gör detta är det min uppriktiga önskan att representera det större andliga förbund som tjänar alla i det manifesterade livet genom hela Det Större Samfundet.

Jag kan inte säga varför jag utvaldes för denna uppgift. Till att börja med var det ett mysterium även för mig själv. Uppgiften i sig är klart mycket större än något jag hade förutsett i början. Det som började för femton år sedan som en ny och effektiv metod för att lösa problem och för att vinna andlig vägledning i vardagslivet har utvecklats till att bli en religiös tradition av andlig undervisning, förberedelse och bidragande som är ny för vår värld och dock äldre än vår mänskliga existens.

Jag är inte blott en nedtecknare i detta stora företag. Denna Undervisning och allt som den innehåller är produkten av mitt förhållande till De Osedda och mänsklighetens bundsförvanter. För att representera och uppfylla dessa relationer, var det nödvändigt för mig att bli den första eleven i denna Undervisning och företa en resa som kanske få i vår värld någonsin har genomfört förut. Märkligt nog har jag ända sedan barndomen varit begåvad med en mängd information om livet i Det Större Samfundet. Detta är inte resultatet av mitt läsande eller personliga intressen. Det bara finns där. Det har alltid funnits där. Det har oroat mig, inspirerat mig, pressat på mig och rört mig framåt dit ingen väg tycktes leda; och dock alltid med en känsla av en bestående och nåderik andlig närvaro. Det Större Samfundets Andlighet är resultatet av denna oförklarliga resa.

För er som kan läsa denna bok och begripa dess djupare mening och den stora styrka den talar och propagerar för, så erbjuder jag min uppmuntran. Ni står i begynnelsen av en stor och mysteriös resa – en resa in i ett större universum och en djupare upplevelse av det Gudomliga i ert eget liv. Denna bok kommer att vara en port för er och för andra som vet att de är del av ett större liv.

Det är en välsignelse för mig att få dela Det Större Samfundets Andlighet med er och att inbjuda er till att gå bortom den mänskliga medvetenhetens och förståelsens begränsningar in i ett större fysiskt och andligt universum som kallas för Det Större Samfundet. Som ni står i begrepp att få se, så står vår utbildning om vårt liv, vår mening och vår andlighet inför en ny begynnelse.

Marshall Vian Summers 1998