Category Archives: God Has Spoken Again

14. Kallelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Att leva i en tid av Uppenbarelse och att bli erbjuden denna Uppenbarelse är en monumental händelse. Den kommer att vara så stor att den kommer att förändra ert liv och ert tänkande, er uppfattning och er förståelse av er själv, världen och ert öde. Även om ni säger nej till det Nya Budskapet och ifrågasätter det, kommer det ändå att förändra ert liv.

Ni kan inte råka på något så stort utan att det påverkar ert liv. Ni kan inte råka på en Uppenbarelse, vars like endast ges med flera århundrades mellanrum, utan att den har en stor inverkan på er.

Oavsett hur ni må svara i stunden, kommer den att nå djupare inom er, till en plats ni knappt må känna till, till en del av er ni endast har upplevt i stunder av klarhet och stark nykterhet. Den kommer att tala genom ert sinnes Uråldriga Korridorer.

Om ni studerar den och läser den och följer dess anvisningar, kommer ni att börja höra saker och se saker som ni inte hörde och såg förut. Ni kommer att ha en större vision och en mer omfattande förståelse, en förståelse som inte bara är självtjänande och självtillsfredsställande, utan något som kan möta verkligheten och som kan uppskatta att ni är i världen vid denna tidpunkt.

Om inte detta var ett Nytt Budskap från Gud, då skulle ni kunna betrakta det på nivån av idéer allena. Ni skulle kunna betrakta det som en teori. Ni skulle kunna betrakta det som en filosofi. Ni skulle kunna betrakta det som bara ytterligare en lära. Men det är mycket större än detta.

Det är därför det kommer att ha en inverkan på ert liv, om ni alls överhuvudtaget svarar. Det är meningen att det ska ha en inverkan på ert liv.

Ni kallas att motta den, att studera den och att lära er om den. Det är endast här ni kommer att inse dess värde och dess stora betydelse för den värld ni ser idag och för den värld ni kommer att behöva möta i framtiden – den stora förändring som kommer över horisonten och allt som mänskligheten kommer att behöva möta – de stora prövningar och de stora möjligheter som väntar er.

Det är något mycket stort att råka på Guds Uppenbarelse – större än era idéer, större än era övertygelser, större än era institutioner, till och med större än er nations eller kulturs eller religions idéer och trosuppfattningar. Ty dessa är i stort sett mänskliga uppfinningar.

Men nu råkar ni på något som inte är en produkt av mänsklig föreställning eller kreativitet. Ni kommer att veta att detta är sant genom den inverkan som den kommer att ha.

Den kommer från er Källa – ert livs största kärlek, Källan av ert liv, Källan av er djupare natur, Källan av ert syfte med att vara i världen, vilket ännu förblir okänt för er och ouppfyllt.

Detta är svaret på de stora böner om fred, om befrielse, om visdom och om styrka som har yttrats under senare tid och genom historien.

Ni kan inte skänka denna Större Makt till er själv, även om många har försökt. Den måste skänkas er från er större Källa – en Källa som trotsar all definiering, en Källa som inte går att föreställa sig eller begripa med intellektet.

Ty Skaparen lever bortom intellektets sfär, och likaså Skapelsen åtföljandes. Ni kan endast begripa era omedelbara omständigheter och händelseförloppen, men bortom detta ligger en Större Realitet, sannerligen åtskilligt större.

Det Nya Budskapet ställer krav på er. Det kräver att ni svarar. Det kräver att ni studerar och är tålmodig och inte drar förhastade slutsatser, inte följer era fördomar, er ilska eller era förbittringar. Det ber er att utforska, inte bara att tro, ty tron är svag. Den är inte tillräckligt gedigen.

Ni kommer att behöva en större grund inom er själv för att möta en värld i förändring och för att möta allt som mänskligheten måste möta under denna tid av Uppenbarelse.

Detta är inte bara en gåva till er personligen. Den är tänkt att flöda genom er till andra. Om ni ska motta, då måste ni ge. Ni måste vittna om Uppenbarelsen.

Ni måste hedra Budbäraren. Han är inte en Gud och kommer inte tillåta andra att avguda honom, men han är Budbäraren, och det finns ingen annan i världen som har fört hit ett Nytt Budskap från Gud.

Det var länge sedan en Uppenbarelse av denna omfattning gavs. Och aldrig tidigare har en Uppenbarelse givits så fullständigt, en Uppenbarelse som nu ges till en bildad värld – en värld av planetariska kommunikationer, en värld som är mer sofistikerad, en värld av större behov.

Ni inser det ännu inte, men ödet har bestämt att ni ska hitta detta. Det är ingen ren slump eller tillfällighet. Ödet har bestämt att ni ska råka på den Nya Uppenbarelsen. Ödet har bestämt att ni ska höra talas om den.

Det är en stor kallelse. Men vad Gud vill och vad folk gör är inte desamma.

Ni är fri att svara precis hur ni vill även om detta är en gåva till er, även om detta håller löftet om att avslöja ert större syfte och öde i världen för er och en större förståelse av ert liv och de föränderliga omständigheterna omkring er.

Gud kan inte kontrollera er respons. Gud kan inte kontrollera era tankar, ert lidande, er förvirring, era admonitioner, era passionerade övertygelser, era klagomål, era självdestruktiva beteenden, era beklagansvärda misstag och beslut.

Detta beror på att ni lever i Separation. Men det finns en del av er som aldrig separerade från Gud, och det är detta som det Nya Budskapet kommer att tala till inom er, en del av er som endast kan svara an. Det är det mest naturliga i världen. Det är ert syfte och ert öde.

Och om ni mottar det [det Nya Budskapet], då måste ni dela det med andra. Och ni måste medföra det till ert liv och tillämpa det där efter bästa förmåga och söka upp andra som gör detsamma så att de må bistå er i att bli stark och skapa balans och mening i era personliga angelägenheter.

Ni kan inte disputera ett Nytt Budskap från Gud. Ni kommer bara att framstå som dåraktig inför den Större Makten om ni skulle göra det.

Ni kommer att ha många frågor som ni inte kan besvara och många frågor som i sanning inte kan besvaras på ett bra tag.

Ni måste inse att detta är ett större engagemang. Det är inte en intellektuell strävan. Det är inte ett tidsfördriv eller en hobby. Det är inte här för att ge er nöje, komfort och säkerhet. Det är här för att kalla er till en större tjänst i en värld vars behov ökar för varje dag.

Er förpliktelse beror på att ni är här för ett större syfte – ett syfte ni inte uppfann och inte kan uppfinna, ett syfte som ännu inte fullständigt har avslöjats för er, ett syfte som skiljer sig från era önskningar och era preferenser och era idéer om ert liv.

Ni är förpliktigade därför att ni sändes in i världen. Förpliktelsen lever inom er. Den är en del av er djupare natur, en djupare natur Vi kallar Kunskap.

Den [förpliktelsen] är höjdpunkten i alla andliga studier, i alla religioner. Det är den som kommer att återlösa er. Det är den som kommer att transformera ert liv, er uppfattning och er förståelse. Men den måste aktiveras av Gud.

Ni har ett ansvar att vara i världen. Ni är ansvarig inför dem som sände hit er. Ni har en större roll att spela. Ni har en större tjänst att tillhandahålla.

Det Nya Budskapet påminner er om ert större syfte, era ansvar och er ansvarsskyldighet. Den gör detta utan att hota med straff eller skuldkänslor. Den gör detta för att återställa er, för att rädda er från er egen sorg och ert eget lidande, för att stärka er själ så att ni må återlösa ert liv och skapa balans där, ty ni har större arbete att uträtta i världen.

Endast en Ny Uppenbarelse kan medföra en sådan kallelse. Det är en kallelse runtom i världen. Det är inte bara till en grupp eller en nation, en religion eller en del av samhället. Den börjar nu ljuda världen runt.

Det är en blygsam början. Det Nya Budskapet kommer hit som en groddplanta, som ett barn – ren, ofördärvad av världen, sårbar, ömtålig, men med Skapelsens Makt bakom sig. Så länge den kan förbli ren och Budbärarens rykte inte besudlas, då kommer dess renhet att lysa fram.

Ni har detta stora tillfälle att motta ett rent Budskap, en Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer.

Tror ni att detta är en tillfällighet? Tror ni att detta sker av en slump? Om så är fallet, då underskattar ni vad ni erhåller här. Och ni överskattar era egna idéer och er egen förståelse.

Gud vill återföra makt till individen så att dem som sändes in i världen skall kunna bidra till en problemfylld värld. Världens framtid är beroende av detta.

Er roll kommer att vara anspråkslös. Den kommer inte att medföra stor uppmärksamhet och lovord. Ni kommer att arbeta bakom kulisserna, utan fanfar och erkännande. Och med detta, kommer ni komma undan ert eget sinnes fängelserum och allt som driver er och hemsöker er och håller er tillbaka.

Det Nya Budskapet kommer att förnekas och disputeras. Det kommer att förlöjligas. Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv.

Budbäraren kommer inte att möta människors förväntningar, ty han är en enkel och ödmjuk man. Han är inte gudalik och allsmäktig och full av charm och karisma. Ingen med dessa egenskaper skulle någonsin väljas ut att bli en Budbärare, att medföra ett Nytt Budskap från Gud till världen.

Hos honom finns ingen ambition. Han har förberetts under en mycket lång tid. Det har tagit mycket lång tid för honom att motta Budskapet, ty det är mycket stort och omfattande.

Det kommer att ta tid för er att motta det Nya Budskapet, ty det är större än vad ni tänker och tror och förstår i detta ögonblick. Inom den finns ett fönster mot ett större liv i världen och mot mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av liv i universum.

Inget har någonsin givits mänskligheten tidigare som liknar detta, men nu måste det ges. Nu är detta avgörande för att bestämma vilken framtid och vilket utfall som mänskligheten kommer att behöva gå till mötes.

Behandla således detta med ödmjukhet, och börja reflektera på att även ni har ett större liv, och att ni ännu inte lever detta liv, att ni behöver stor hjälp och en stor Uppenbarelse för att förstå och för att göra resan mot ett större liv, att ta Stegen till Kunskap, att vägledas av en större styrka, ett större mod och en större beslutsamhet.

Ni var förpliktigad redan innan ni ens kom in i världen. Förpliktelsen lever inom er nu.

Guds Uppenbarelser har makten att vara den tändande gnistan för och initiera detta djupare ansvar. Dra er inte undan detta, ty allt som är stort och meningsfullt kommer att utgå från detta. Allt som är mäktigt, allt som är barmhärtigt, allt som är frigörande, allt som är befriande kommer att utgå från detta.

Gud har planterat återlösningens fröer inom er, men de måste odlas, och ni måste ha rätt inställning och attityd. Och Kallelsen måste finnas där.

Detta är förpliktelsen. Den ber er endast att vara ärlig, verkligt ärlig, så ärlig att ni kan känna det ni vet – bortom era önskningar, era rädslor och preferenser [så att] ni kan se sanningen bortom det ni önskar och det ni förnekar.

Det Nya Budskapet ber er att vara ärlig. Hur ni svarar kommer att avgöra huruvida ni är ärlig och uppriktig.

Det är inte en fråga om vad ni tror på, huruvida detta är förenligt med det. Varför skulle Guds Uppenbarelse någonsin vara förenligt med det ni tänker och tror? Den rättar sig inte efter mänskliga förväntningar, mänskliga konventioner, väletablerade trosuppfattningar eller mänsklig spekulation därför att det är ett Nytt Budskap från Gud och inte en produkt av mänskliga idéer.

Den förbereder er för ett icke-mänskligt universum. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för en värld av minskande resurser och större omvälvning och spänningar. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för att leva ett större liv. Ni har ingen aning om hur ni ska uppnå detta.

Gud vet naturligtvis detta, och det är därför den Stora Uppenbarelsen måste ges, för denna tid och de tider som kommer, och påkalla den förpliktelse som lever inom människor – för de som är redo att svara, för de som har den inneboende ärligheten och friheten att svara, för de som inte begränsas av sin religiösa ideologi, sitt kulturella tänkande eller andras viljor och preferenser.

Det är utmaningen i att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det kommer att konfrontera er med er själv – er styrka och er svaghet och styrkan och svagheten hos de i er omgivning. Det är en konfrontation med en större sanning och ett större syfte.

Var tacksam att detta kunde ges till er, ty utan detta, skulle ni famla blint i välden, och jaga drömmar och nöjen, och alltid leva under rädslans hot, berövandets hot, tyngden av ert eget sinne – ett sinne som inte vägleds av Kunskap.

Var tacksam, ty Herren av alla universa ger mänskligheten exakt vad den behöver – inte för att besvara alla dess frågor eller för att uppfylla dess målsättningar och önskningar, utan för att ge den exakt vad den behöver för att finna sin styrka och gå vidare i ett större samarbete och en större harmoni inom världen.

Ni har kommit in i världen vid denna tidpunkt för att tjäna under dessa omständigheter. Detta är er tid, en tid av Uppenbarelse. Detta är er chans, en chans att utöva en djupare ärlighet och en djupare uppriktighet.

Detta är en kallelse – en kallelse bortom ert tänkande, era idéer och era känslor, till en djupare realitet inom er.

Försök inte att förstå detta. Det är bortom er förståelse. Jämför inte detta med andra saker, ty ni vet inte vad ni har att göra med. Ni har inte upptäckt, levt och tillämpat det Nya Budskapet, så ni kan inte döma det med någon större visdom eller ärlighet eller uppriktighet.

Detta är en gåva till världen, men den måste ges från person till person. Ni måste vittna om detta för andra, och hitta dem som är redo och villiga att svara an. Detta är en del av ert syfte, förstår ni. Detta är en del av er gåva. Detta är en del av vad som väntar på att igenkännas av er på en djupare nivå.

Ni var menade att leva i en tid av Uppenbarelse. Uppenbarelsen är här. Ert öde kallar er. Det är bara en fråga om huruvida ni är redo eller inte. Ni kan endast svara för er själv i detta hänseende.

Ni kan inte avgöra vad andra människor kommer att säga eller göra. Det är en utmaning till er och till varje individ som är välsignad att och har möjligheten att erhålla en Ny Uppenbarelse från Gud. Bekymra er inte om vad andra kommer göra, vad världen kommer göra. Detta är en kallelse till er.

Endast Gud vet hur man når den djupare delen av er. Ni kan inte finna detta själv. Endast Gud vet hur man framkallar det som är er största gåva och tjänst. Ni kan inte framkalla detta ur er själv.

Endast en Ny Uppenbarelse kommer att förbereda mänskligheten för en framtid som kommer att vara olik det förflutna och för att möta en större realitet av liv i universum.

Var tacksam. Var ödmjuk. Var mottaglig. Ni behöver inte tro, endast vittna och motta, lära och tillämpa. Gåvorna kommer att bli uppenbara för er, och de kommer att demonstrera sin relevans och sin fullkomlighet för er med tiden.

Mänskligheten kan inte förverkliga sig själv. Den måste ha stor hjälp. Den kan inte förbereda sig själv för framtiden. Den är för blind och arrogant i denna stund. Den ser inte vad som kommer över horisonten, ty den tror fortfarande att den lever i det förflutna.

Den ser inte att den träder in i ett Större Samfund av liv i universum, ett Större Samfund som är utmanande och svårt, där frihet är sällsynt och där konkurrens är omfattande och bedrivs med stor skicklighet och övertygelse.

Endast Gud kan förbereda er för detta. Endast Gud känner till människans hjärta och människans sinne, människans själ och människans historia.

Ni måste acceptera era begränsningar för att kunna erhålla en större förståelse. Detta är en del av er kallelse.

Mänskligheten, hör Mina ord. Vi talar om en Större Realitet – en större sanning som lever inom varje person, en större sanning som inte kan begripas genom intellektuell debatt eller spekulation, en större sanning som måste levas och upplevas för att förverkligas och uttryckas klart.

Världens folk, hör Mina ord. Ni har ett större öde i universum, men ni måste möta en nedgående värld. Ni måste möta de stora omvälvningar som kommer. Ni måste enas tillsammans och samarbeta med en större klarhet och beslutsamhet.

Detta är Guds Uppenbarelse. Det är en Uppenbarelse bortom mänsklig förståelse. Ni kan endast närma er den och börja lära er den, men ni kommer aldrig uttömma dess visdom, dess klarhet eller dess makt.

13. Världen måste motta Guds Nya Budskap

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 januari 2015
i Alexandria, Egypten

Gud vet vad som stundar för världen. Gud känner till världens tillstånd och dess folk. Och den Änglanärvaro som har tillsyn över denna värld vakar varje ögonlick.

Det är ingen hemlighet för de som vakar över er vad era större behov är, både i denna stund och i de tider som kommer.

Ni kan inte se dessa saker, ty ni känner inte er själv till fullo. Ni vet inte varför ni sändes in i världen, eller var ni bör vara i denna stund och varför ni inte är där i detta ögonblick. Ni kan inte se vad som kommer över den fjärran horisonten, vad som kommer till er. Men de som vakar över er och universums Herre vet dessa saker.

Människor begränsas av sina övertygelser och sina antaganden. De begränsas av tolkningar av religioner från det förflutna , vilket gör det ännu svårare för dem att förstå att Gud har talat på nytt för beskyddet och fortskridandet av mänskligheten.

Allt det som Gud någonsin har gett till världen i de stora Budskapen, som gavs i tider av stort behov och möjlighet, har givits för fortskridandet och beskyddet av mänskligheten.

Ni inser inte att ni lever i en värld inom ett Större Samfund av liv, där det finns många hot mot mänsklig frihet och suveränitet. Ni ser inte hela bilden av ert liv eller varför ni sändes in i världen i denna tid, för att tjäna världen under dessa förhållanden. Men Himlen kan se dessa saker, vilka ni, som lever i ert separationstillstånd, inte kan se.

Ni förblindas ytterligare av era antaganden och övertygelser, era attityder och ert fördömande av andra.

Människor lever för stunden. De har glömt bort att de också måste förbereda för framtiden. Liksom alla intelligenta varelser på Jorden, måste de göra dessa två saker.

Men Gud vet vad som kommer. Gud vet vad mänskligheten behöver i denna tid. Gud vet vad ni, som en enskild individ, måste ha för att igenkänna ert större syfte med att ha kommit och varför ni sändes och vad ni måste åstadkomma här, vilket är bortom er förståelse.

Ty ert intellekt är inte tillräckligt stort för att rymma större saker av detta slag. Den är ett perfekt redskap för att navigera en värld av omständigheter i förändring, men den kan inte förstå ert liv bortom tid och rymd, och de större krafter som leder er och har sänt hit er och som besitter ert större syfte i att vara här.

Nu har Gud talat på nytt, och gett en Uppenbarelse som är större och mer omfattande än allt som någonsin tidigare har givits till den mänskliga familjen, en Uppenbarelse som nu har givits till en läs- och skrivkunnig värld av globala kommunikationer och växande global medvetenhet, en Uppenbarelse som nu har givits vid en tid då världen träder in i ett nedgångstillstånd – nedgående resurser, en nedgående miljö, en atmosför i förändring, vilka alla har orsakats av mänsklig okunskap, girighet och korruption.

Så mänskligheten står blint vid tröskeln av akuta förändringar som kan förändra världen helt och hållet, den största förändring som någonsin har kommit för den mänskliga familjen i helhet.

Men människor lever för stunden och ser inte de tecken som världen visar. De hör inte bevisen inom sig själva – att de varnas, att de görs uppmärksamma, att de blir tillsagda att hålla tillbaka, att de blir tillsagda att tänka om så att de kan ha en stund att se, en stund av klarhet, så att de kan ha en stund att höra den större röst som Gud har nedlagt inom dem, Kunskapens röst.

Djupt nedanför sinnets yta finns den. Den försöker att ta er någonstans, att förbereda er för en större tjänst i världen och att förbereda er för en värld av monumental förändring och omvälvning.

Gud har talat nu till hela världen, inte till en liten grupp, inte till en religion allena, inte till en religiös tradition, inte till en utbildad folkklass, utan till alla samhällsklasser, i alla samhällen.

Ty världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse, annars kommer den inte att förbereda för den stora framtiden, för den värld den just börjar att uppleva. Den kommer inte att upphöra sina oändliga konflikter utan till och med försämra världens tillstånd ytterligare, och leda mänskligheten in i allt större mörker och förvirring.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Ty de förlutnas stora traditioner var inte avsedda att förbereda mänskligheten för denna stora tröskel i er evolution. De kan inte förbereda er för ett universum fullt av intelligent liv. De kan inte förbereda er för en värld i nedgång, en värld som kommer att förändra allt som ni ser och vet.

De gavs i olika tider i historien för att bygga den mänskliga civilisationen, för att bygga och stärka sann humanism, sann etik och höga principer. Trots att många inte har kunnat följa dessa saker, var det nödvändigt att de etablerades annars skulle mänskligheten för alltid vara en primitiv, våldsam, självdestruktiv ras, och degradera en vacker värld, vilken är så sällsynt i ett universum av ofruktbara planeter och ogästvänliga platser.

Världen måste höra talas om Guds Nya Uppenbarelse därför att det är endast den som innehåller nyckeln till er framtid, till er säkerhet, till mänsklig enighet, mänskligt syfte och samarbete. Det är för få människor i världen som värderar dessa tillräckligt för att kunna ändra och ställa om den kurs som ni planerar för er själva, även i denna stund. Den måste komma från Gud – er Källa, Skaparen av allt liv, Skaparen av allt.

Men för detta, måste ni höra med nya öron. Ni måste lyssna med ett öppet hjärta. Om ni förkastar detta, då förkastar ni den Gud som ni hävdar att ni prisar och tror på. Ni förkastar medvetenheten att Guds Plan är större än endast en Uppenbarelse vid en viss tidpunkt i historien.

Ty alla Budbärare har kommit från Änglanärvaron, och de tjänar alla i en Större Plan för mänskligheten – att bygga den mänskliga civilisationen, att främja mänsklig enighet och mänskligt samarbete, att lära mänskligheten, genom visdom och genom dess teknologi, hur man upprätthåller en vacker värld och inte plundrar den i ett tillstånd av toltalt förfall.

Det är en Större Plan. Redan från början, var den till för att förbereda er för er framtid i ett Större Samfund av liv i universum. Men först måste den [mänskligheten] bli en livsduglig civilisation. Den måste ha högre etik och principer för att vara en fri värld och för att ha någon frihet där frihet är så sällsynt.

Planen fanns alltid där. Den har inte förändrats, utan endast anpassat sig till föränderliga omständigheter och till skiftande stunder av stor möjlighet.

Ni kan inte se detta, ni som lever i stunden, ni som begränsas av en värld som ni inte förstår, ni som lever i era tankar och övertygelser och admonitioner, men inte kan känna ännu den större Närvaro som lever hos er och är er Källa, ert syfte och ert öde.

Det är nödvändigt att världen hör Guds Nya Uppenbarelse. Ty endast Gud vet vad som håller på att komma. Endast Gud vet hur ni kan förbereda er. Endast Gud förstår er bättre än ni förstår er själv. Endast Gud känner till mänsklighetens sanna tillstånd och vad mänskligheten måste göra för att rädda sig själv från kollaps inifrån och från risken för underkuvelse av andra utifrån.

Stå inte bakom era skrifter och förneka detta, ty detta är Guds fortsatta verk i världen. Detta uppfyller Muhammads och Jesu och Buddhas och de andra stora lärarnas verk – kända och okända, erkända och oerkända – i denna världs historia, vilka ni inte ens kan uppskatta fullständigt.

Var inte arroganta och dåraktiga, annars kommer ni att misslyckas då ni står inför de Stora Vågor av förändring som kommer. Och ni kommer inte att förbereda för ert möte med ett universum av intelligent liv, ett möte som redan sker genom styrkor som är här för att utnyttja en svag och aningslös mänsklighet.

Riskerna växer varje dag. Det Större Mörkret är i världen.

Mänskligheten håller på att förstöra sitt fundament i denna värld med en aldrig tidigare skådad skyndsamhet och dåraktighet – oförmögen att lägga band på sig själv, oförmögen att ändra kurs, oförmögen att sörja för de större behov som finns hos människor överallt, oförmögen eller ovillig att göra det som måste göras för att säkra mänsklighetens framtid under annorlunda omständigheter.

Ni kan inte förbereda er själv. Ni har ännu inte modet. Ni ser ännu inte behovet. Ni känner ännu inte igen tecknen. Ni har ännu inte samarbetet mellan er, mellan er, mellan era nationer, mellan era religioner, som nu övergår till allt större kaos och oengihet inom sig själva.

Det är inte det att ni är hjälplösa. Det är bara det att ni är ansvarslösa. Det är inte det att ni inte har vissa styrkor och förmågor. Det är det att ni är vilsna i en värld av rädsla och begär, konflikt, fattigdom och berövelse – en värld som ni har skapat.

Ni kan inte klandra Gud för detta. Ni kan inte ens klandra Gud för naturkatastroferna – torka, orkaner, pest – därför att allt detta är en del av naturens funktioner, vilka sattes i gång vid tidens begynnelse.

Så Änglanärvaron vakar över er och alla andra här för att se hur ni kommer att anpassa er, för att se vad ni kommer att välja. De har gett er friheten att leva i Separation. De har gett er friheten att misslyckas till och med. Men de har också gett er makten och riktningen för att lyckas – om ni kan svara, om ni kan svara på denna större vägledning, om ni kan svara på Kunskap inom er själv, vilken fortfarande är förbunden med Gud.

Herren av detta universum och andra universa och av Skapelsen, den tidlösa Skapelsen bortom alla fysiska manifestationer, tar inte hand om er fysiskt eller personligt. Det är Församlingens ansvarsområde. Ty det finns otaliga raser i universum, och var och en måste ha en Församling för att ha tillsyn över dem.

Det är en Plan på en skala som ni omöjligen ens kan föreställa er. Så stor, så ofantlig, så allomfattande, så perfekt, att endast Gud skulle kunna göra det. Endast Gud kan återta de separerade genom Kunskapens makt som har nedlagts inom alla förnimmande varleser.

Ni har nu ett tillfälle att förstå dessa saker i en Uppenbarelse som är mycket mer avancerad och komplett. Ty ni förstår ännu inte hur Gud verkar i världen, verkar genom människor från insidan och utåt – genom tjänande, genom bidragande, genom förlåtelse och genom konstruktiv och medlidsamt beteende.

Era uppfattningar av Gud är födda ur Läror från antiken. De är ofullständiga, ty människor vid den tiden hade inte sofistiken eller friheten eller den sociala utvecklingen för att förstå Guds Plans större natur i denna värld och bortom.

De stora religionerna har hållit mänskligheten igång, byggt den mänskliga civilisationen, varit en inspiration för otaliga människor. Tro inte att de saknar värde, trots allt som har gjorts som strider mot dem, och hur de har missbrukats och missbrukas även idag.

Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt vägledande intelligens. Det är förbunden med Gud. Den är inte rädd för världen. Den lockas inte av skönhet, rikedom eller charm. Den är endast här för att föra er till en rendezvous med er större mission i livet och en återförening med de som sände er – ett liv av syfte, mening, relation och inspiration.

Men ni är på drift. Om ni ska vara bland de första som svarar, måste ni svara kraftigt. Dröj er inte kvar i tvivel, ty det är oärligt. I ert hjärta kommer ni att veta, ni kommer att förstå vad Vi säger här idag. Det är en utmaning. Det är en utmaning att vara ärlig, att vara uppriktig och att vara helhjärtad.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Den är inte endast för er. Den är inte endast till för att
upplyfta er. Men det är meningen att ni ska vara en del av den, att motta den, att uttrycka den, att dela den och att hjälpa till med att översätta den till världens alla språk så att tillräckligt många människor i världen må svara och börja ändra mänsklighetens kurs, framkalla de typer av ansvar och förändringar som måste ske för att den mänskliga familjen inte ska sjunka ner i allvarlig obalans, konflikt och krig.

Ni se ännu inte de risker ni står inför nu. Så det är svårt för er att förstå det stora behovet som har medfört detta till världen.

För detta, måste ni öppna era ögon mot världen, inte mot vad ni vill ha, inte mot vad ni föredrar, utan mot det som verkligen sker här. Ni måste bli en ansvarsfull människa – en människa som kan svara an.
Ty ni måste höra Guds Nya Uppenbarelse, och ni måste medföra till den så mycket ärlighet och uppriktighet och ödmjukhet som ni kan. Den kommer att stärka er på alla vis. Den kommer att medföra beslutsamhet till ert liv. Den kommer att rehabilitera er från skam och ovärdighet. Den kommer att föra er tillbaka till er själv och till den sanna riktning som ni måste följa, vilken Gud redan har nedlagt inom er för att motta nu.

Budbäraren är i världen. Han var den som sändes för att medföra detta hit. Han är en ödmjuk man. Han har ingen världslig ställning. Han söker inte att leda nationer eller arméer eller en den ena gruppen mot den andra, ty han har ett Budskap för hela världen – att antingen mottas eller förkastas.

Tiden är av största vikt nu. De Stora Vågorna av förändring börjar slå till överallt, här och där, varje år degraderar de er infrastruktur, era samhällen, er ridekom och ert självförtroende. Det är dags att förbereda, men det finns inte mycket tid. Den är knapp. Den är nu.

Men alla kan inte svara. Ty alla vill inte bli medvetna om den. Alla är inte redo för den. Och många kommer att motsätta sig den, för att skydda sina tidigare idéer och övertygelser, sin rikedom eller sin ställning i samhället. Det är beklagligt, men det händer alltid vid Uppenbarelsens tidevarv.

Låt er vara bland de första som mottar Guds Nya Uppenbarelse för världen. Den är högst värdefull. Den är viktigast av allt i ert liv. Den kommer att göra hela skillnaden då allt annat har svikit er. Den kommer att göra hela skillnaden för er om ni kan motta den och följa den och ta de Steg till Kunskap som Gud har tillhandahållit för att återengagera er med ert djupare syfte och natur i att vara här.

Om mänskligheten skulle misslyckas med att motta den stora Uppenbarelsen, då kommer den att träda in i ett tillstånd av permanent nedgång – stor konflikt, stort mänskligt lidande och förluster. Ty ni kommer inte att vara beredda för denna nya värld. Ni kommer inte att vara beredda för det som kommer trots att tecknen framträder varje dag.

Ni kommer att försöka skydda era intressen, era preferenser, era hopp. Ni kommer inte att verkligen vilja ta itu med de saker som är på väg mot er. Men att ta itu med dem kommer att ge er styrka och mod och beslutsamhet. Utan denna förberedelse, kommer ni inte ha dessa styrkor och förmågor.

Det är en stor Uppenbarelse för er. Det är en stor Uppenbarelse för mänskligheten. Ty den kommer att hedra alla världens religioner och ena dem tillräckligt så att de kommer upphöra sina oändliga konflikter. Ni kommer se att de alla i grunden är förbundna med varandra, oavsett vad som har gjorts med dem över tiden.

Ni kommer att se att alla Budbärarna har kommit från Församlingen. Och ni kommer att se att ingen annan kan hävda att de medför stora Uppenbarelser till världen om de inte har denna Källa. Ty även om det finns profeter i varje tidsålder, kommer de stora Budskapen endast vid stora vändpunkter. Och de medför en helt ny realitet som kan ändra världens kurs och ödet hos otaliga människor som kan svara med tiden.

Det finns ett stort behov för världen att motta Guds Nya Uppenbarelse. Detta är er utmaning. Detta är er återlösning. Det finns inget viktigare för er att överväga nu.

Budbäraren är en äldre man. Han kommer endast att vara i världen några få år till, möjligtvis. Om ni kan träffa honom och lära er om honom, kommer det att vara en stor Välsignelse för er.

Han är inte en gud, men inga av Budbärarna var gudar. Han kommer inte tillåta er att prisa honom, ty alla pris måste gå till Gud och till Församlingen. Han har visat vad han går för genom lidande och isolering, genom stora utmaningar och stor förberedelse, bortom vad de omkring honom kan förstå, så när som på några få.

Vi bringar detta till er därför att det är Himlens Vilja. Det är Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad. Det är Vi som vakar över världen. Ni får inte veta Våra namn. Våra namn är inte viktiga, ty Vi talar som en och många, och många som en – en realitet com ni inte kan anamma, ni som lever i Separation, inte än.

Himlens Vilja är att mänskligheten ska förbereda för det Större Samfundet, att den ska bli stark och enad, att den ska bevara denna värld så att den inte faller offer för övertalning och dominans från andra nationer som söker utnyttja denna värld för sina egna syften.

För första gången i historien, slås universums dörrar upp för er så att ni kan se hur livet ser ut i det universum som omger er och vad Gud gör i detta universum. Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum – essentiellt, fundamentalt – och detta görs tillgängligt för allra första gången.

Må era ögon vara öppna. Må er förståelse av världen vara sann och ärlig. Må er utvärdering av er själv och era behov vara uppriktiga och präglade av ödmjukhet och innerlighet. Och må Himlens Gåva som ni mottar nu – ni är så lyckligt skattade att leva i en tid av Uppenbarelse – vara er att igenkänna, att motta och att ge till en värld med stort behov.

12. Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 22 april 2011
i Boulder, Colorado

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, en riktning som den inte har behövt röra sig i tidigare. Ty världen har förändrats, och mänskligheten står inför ett Större Samfund av liv i universum – en stor förändring, en stor tröskel i mänsklighetens långa evolution, en tid av enorm omvälvning och osäkerhet, en farlig tid för den mänskliga familjen, en tid som kommer att rinna iväg med händelser som utspelas snabbt.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, mot ett världssamhälle som kan bevara världen, som kan möta realiteterna av liv i universum, realiteter vilka kommer att överrumpla er och vilka redan nu överrumplar er. Det är en stor förändring som många människor känner, men inte förstår sig på.

Världens rörelse tilltar, där människors liv kommer att överväldigas och drabbas av den stora miljöförändring som äger rum och genom politisk och ekonomisk omvälvning. Allt detta pågår nu och kan inte stoppas, endast lindras. Detta kommer att kräva en stor anpassning.

Det är vid denna stora tröskel i mänsklighetens historia som en Ny Uppenbarelse har sänts till världen, och en Budbärare har sänts hit för att motta den, att förbereda den och att presentera den. För honom, är det en lång resa, en lång och svår resa.

Budskapet för mänskligheten är nu stort, mer omfattande och komplett än något annat Budskap som någonsin har sänts till världen, med tillhörande läror och kommentarer så att dess visdom och Kunskap kan urskiljas och tillämpas korrekt och inte bara överlåtas åt mänsklig tolkning.

Människor ser inte, de hör inte. De är främlingar för sig själva. Och deras naturliga förmågor i att bedöma omgivningen har för många glömts bort och är outvecklade.

Detta försvårar Budbärarens uppgift. Han måste bära på Mysteriet, ty Uppenbarelsen är bortom intellektets sfär och är förvisso inte beroende av människors förväntningar, övertygelser eller förståelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Det är en riktning som alltid varit avsikten, men den kommer att vara ny för världens folk. Den kommer att var ny i er förståelse.

Sådana är alltid de stora Uppenbarelserna från Skaparen. De presenterar alltid en ny verklighet, en ny medvetenhet, en ny dimension och ett större löfte.

Världen mörknar, och detta större löfte behövs nu. Endast Kunskapens ljus, den större intelligens som Skaparen har skänkt mänskligheten och alla raser i universum, endast denna kan nu göra det möjligt för er att begripa och svara an.

Ty ni återvänder till Gud på Guds villkor. Budskapen från Gud måste begripas, sådana de verkligen är och är avsedda att vara.

Det kommer att kämpas och stridas mycket med detta, och Budbäraren och Budbärarens följare måste möta denna svårighet, denna frustration, och vara mycket tålmodiga.

En sådan Uppenbarelse kommer inte att accepteras i början, och endast några få kommer att svara fullt ut. Men alltmedan tiden går och alltmedan världen blir turbulentare, kommer det Nya Budskapet att få större dragningskraft, större erkännande och större relevans.

Den besvarar frågor ni inte ens har ställt. Den är en förberedelse för framtiden liksom ett botemedel för närvarande tid.

Era filosofer och teologer kommer inte att veta vad de ska tro om den. De kommer att invända mot den. Den kommer inte att vara förenlig med deras förståelse, till vilken de i så hög grad har förbundit sig. Religiösa ledare kommer att strida mot den därför att den talar om en verklighet som de ännu inte igenkänner.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Budbäraren är här för att tillhandahålla Uppenbarelsen. Det har tagit honom årtionden att motta den. Det kommer att ta årtionden för att den ska erkännas i världen.

Men problemet är tid. Mänskligheten har inte mycket tid för att förbereda för en ny värld och för kontakt med liv i universum – kontakt som redan sker, kontakt med ett farligt syfte och en farlig intention.

Människor är besatta av sina behov, sina problem, sina längtanden och sina önskningar. De ser inte världens rörelse. Ty världen har förändrats, men människor har inte förändrats med den. Och nu står ni inför en ny samling realiteter.

Vad kommer Gud att säga om detta då folk känner sig överväldigade, då deras profetior för framtiden inte uppfylls, då deras räddares återkomst inte sker, då de tror att Gud skapar alla dessa problem för dem?

Uppenbarelsen behandlar alla dessa frågor, men ni måste vara öppen för Uppenbarelsen, och ni måste möta utsikten till stor förändring, ty den är över er och världen, och den kommer att röra sig framåt.

Ni kan inte gå tillbaka tusentals år och försöka begripa det som sker idag, ty mänsklighetens evolution har förflyttat sig till ett nytt läge, ett läge av dominans i världen och ett läge av större sårbarhet i universum.

Var kommer denna utbildning att börja för att förbereda er för en ny värld och för de Större Samfundet av liv – två händelser som kommer ändra kursen för människans historia och påverka varje persons liv?

Regeringarna vet inte. De religiösa ledarna vet inte. Experterna vet inte. Universiteten kan inte förbereda människor.

Uppenbarelsen måste komma från Skaparen av allt liv, och detta är vad som sker nu, ty ni lever i en tid av Uppenbarelse, och Budbäraren är i världen. Så länge han är i världen, har ni en tillfälle att motta och förbereda. När han är borta, kommer det vara annorlunda. Det kommer vara svårare. I detta avseende är han Ljuset i världen.

Han är en ödmjuk man och hävdar inget annat än att vara Budbäraren, ty det är den roll som har tilldelats honom. Han måste förbereda mänskligheten för en ny värld genom Uppenbarelsen. Han måste förbereda mänskligheten för det Större Samfundet genom Uppenbarelsen. Han måste tala om den stora förändring som kommer och som redan är över människor allestädes, genom Uppenbarelsen.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Kan mänskligheten röra sig? Kan människor svara? Kan ni svara? Kan ni acceptera att ni lever i en tid av Uppenbarelse och överväga vad detta betyder för ert liv och de utmaningar det medför för er?

Människor inser inte hur mycket deras liv och omständigheter är beroende av världens förhållanden och världens rörelse. Endast i de fattigare nationerna är denna större realitet närvarande på alla håll och kanter. I rika nationer, isolerar rikedomen er från livets större realiteter till en viss grad under en period. Men denna rikedom kommer att minska, och de större realiteterna är över er.

Hur mänskligheten svarar an och förbereder kommer att göra hela skillnaden. Vad som påverkar individers beslut kommer att göra hela skillnaden. Vilken röst de lyssnar till, huruvida det är makten och närvaron av Kunskap som Gud har givit dem för att vägleda dem och skydda dem, eller huruvida det är deras kulturs röst eller rädslans röst eller ilskans eller ambitionens röst.

Dessa beslut är grundläggande för individen, och vad individer beslutar kommer att avgöra mänsklighetens öde och framtid. Således faller ansvaret på alla, inte endast på ledare och institutioner.

Det är därför Gud medför det Nya Budskapet till folket och inte till nationernas ledare. Ty ledarna är inte fria. De är bundna till sina ämbeten och till dem som hjälpte dem att bli valda, till andras förväntningar. Det är därför Uppenbarelsen kommer till er och till folket. Det är deras beslut och beslutsamhet som kommer att göra hela skillnaden.

Människor vill ha många saker. De vill inte förlora vad de har. De är tagna av stunden. De har inte det perspektiv som krävs för att se vart deras liv är på väg.

Uppenbarelsen kommer att vara en stor chock och en stor utmaning för varje person, men denna chock och utmaning är Uppenbarelsens chock. Utmaningen är att konfronteras med Skaparens Vilja. Och utmaningen gäller huruvida ni kan svara och ert svars natur.

Ni kan inte stå där ni är, ty världen har förändrats, och den kommer att förändras ytterligare. Den rör sig. Ni måste röra er med den. Detta är vad det innebär att vara i harmoni med livet. Detta är vad det innebär att komma ut ur isolation. Detta är vad det innebär att frigöra sig själv från distraktioner och besattheter. Detta är vad det innebär att lära sig att lyssna, att se, att stilla ens sinne så man må se. Detta är vad det innebär att man slutar klaga så man må förstå var man är. Detta är vad det innebär att man tar Stegen till Kunskap så Guds närvaro och kraft må tala genom en och till en.

Detta är den Uppenbarelse som tar mänskligheten i en ny riktning. Är människor villiga att gå, eller kommer de att stanna kvar – att stå inför de Stora Vågorna av förändring, sovandes på stranden medan de Stora Vågorna formas, bo på strandlinjen och tro att allt är väl, leva för stunden, oförmögna att svara på världens signaler, inbilla sig saker som inte stämmer överens med livets realiteter?

Vem kan svara? Vem kommer att titta? Vem kommer att lyssna? Vem kommer att åsidosätta sina idéer, sina trosuppfattningar och sina preferenser tillräckligt länge för att se något, att höra något, att veta något?

Detta är vad Budbäraren kommer be er göra. Detta är vad Uppenbarelsen kräver. Detta är vad inträdet i ett Större Samfund av liv kräver.

Kommer mänskligheten att vara dåraktig och klumpig, ignorant och oemottaglig, samtidigt som dess större intelligens inte igenkänns och tillvaratas? Dessa är frågorna. Svaren är inte uppenbara, ty de har ännu inte blivit till. De har inte mött det stora test som nalkas den mänskliga familjen.

Men Skaparen av allt liv älskar världen och älskar mänskligheten och har sänt makten av återlösning till världen – för att återlösa individen och återställa deras makt och integritet, för att möta livets stora utmaningar som nu framträder över horisonten.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Tiden är inne att förbereda, att motta och att stödja Uppenbarelsen.

Människor kommer att klaga. De kommer att protestera. De kommer att göra motstånd. De kommer att anklaga Budbäraren. De kommer att brännmärka Uppenbarelsen. De kommer göra motstånd, då de är oförmögna att svara, oförmögna att tänka om sitt liv och sina idéer.

Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv. De som har investerat mest i det förflutna kommer att motstå den nya världen och allt som finns i den. De kan inte se. De vill inte veta. De har inte modet att tänka om sin position. De har inte ödmjukheten att stå upp och möta Uppenbarelsen.

Vad kan Gud göra för dem? De bad Skaparen om så mycket, men de kan inte svara an på Skaparens svar. Vad kan Gud göra för dem?

Var bland de första att svara så era större gåvor i livet må etableras och ha en möjlighet att framträda i ert livs dagar och år.

Detta är Uppenbarelsens makt – att frigöra visdom och Kunskap som mänskligheten nu desperat behöver för en framtid som kommer vara olik det förflutna.

Välsignelserna är med er. Makten av återlösning finns inom er, i Kunskap inom er. Men vad kan antända denna Kunskap och framkalla den och göra det möjligt för er att närma er den, att förstå den och framgångsrikt följa den?

Den måste antändas av Gud. Uppenbarelsen är här för att rulla i gång individernas större återlösning i förberedelse för den nya världen och för mänsklighetens öde i universum, som ännu inte igenkänts och uppfyllts.

Tiden är inne att svara. Tiden är inne att vara verkligt ärlig med sig själv, inte basera ens liv på ens preferenser eller ens rädslor, utan på sant igenkännande inom en själv.

Att möta Uppenbarelsen kommer utmana er att svara med denna djupare ärlighet. Att möta Uppenbarelsen kommer att utmana er med denna djupare ärlighet. Det är ert livs största utmaning. Det är ert livs viktigaste utmaning. Det är ert livs viktigaste händelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning.

11. Guds Nya Budskap för världen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 28 februari 2011
i Boulder, Colorado

Tiden är inne att erhålla ett Nytt Budskap från Gud. Tiden är inne att erhålla gåvan, makten och välsignelsen. Tiden är inne att inse att Gud har talat på nytt, efter en sådan lång tystnad.

Ty mänskligheten står nu inför de Stora Vågorna av förändring – stor miljömässig, ekonomisk och social förändring. Den står inför sina största utmaningar, sina svåraste hinder och sin största kallelse till enighet och samarbete.

Motta så det Nya Budskapet och lägg det på hjärtat. Studera det. Prioritera det. Döm det inte och bestrida det inte, för annars kommer ni inte att kunna erhålla den makt och den grace, den visdom och den styrka som den tillhandahåller.

Se världen nu vid en stor vändpunkt, där ett ständigt växande antal människor kommer att dricka från en långsamt minskande källa. Se ut bortom horisonten istället för att endast blicka in i den nära framtiden, och ni kommer se att de Stora Vågorna håller på att formas där. Ni kommer se att mänskligheten kommer behöva ändra på sig och anpassa till en ny samling omständigheter och att naturen, som under en så lång tid har ignorerats och misshandlats, nu kommer att bestämma spelreglerna.

Det är den stora räkenskapens tid. Det är en stor tid för att se över räkningen. Det är inte slutet för mänskligheten, utan det är en stor vändpunkt. Det representerar en ny början – en ny början som inte kan undvikas eller försummas.

De dåraktiga kommer att envisas. De blinda kommer fortsätta tro att framtiden kommer vara like det förflutna. Och de som är omedvetna kommer påstå att de vet vad som måste göras för världen.

Men oavsett de bästa och mest exakta förklaringarna och teorierna, måste ni ha en Ny Uppenbarelse, annars kommer hindren att vara alldeles för stora och för formidabla, farorna alldeles för överväldigande, människoanden för svag och för diffrakterad, nationerna för splittrade och för självtjänande och stridslystna.

Det är en tid då mänskligheten kommer att behöva tänka om sin position i världen och ändra sina prioriteringar från tillväxt och expansion till stabilitet och säkerhet för världens välfärd och för världens folk.

Det är den tid som kräver vision, en tid som kommer att utmana de som byggt sina karriärer på sina teorier och sina trossystem; en tid då era barn och deras barns välfärd kommer att allvarligt behöva övervägas istället för att endast tas för givet; en tid då de fattigare nationernas behov direkt kommer att påverka de starkare nationernas välfärd; en tid att upphöra era oändliga konflikter för att bygga en infrastruktur som kan bevara den mänskliga familjen.

Nationer kommer att behöva samarbeta, annars kommer de att äventyras och hotas i allt större utsträckning. Resurser kommer att bli allt dyrare och svårare att skaffa. Matproduktion kommer förloras. Världens kilmatsystem håller på att förändras. Teknologi allena kommer inte vara tillräckligt för att kunna möta många av de stora kommande utmaningarna.

Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse, en Ny Uppenbarelse från Gud därför att mänskligheten inte har svarat an tillräckligt – utom möjligtvis med några få exceptionella individer – på det förändringens spöke som nu finns mitt ibland er och framför er.

Det är inte blott en fråga om anpassning. Det är en fråga om fundamental förändring – en ändrad inställning, ett nytt förhållningssätt, en attitydändring. För vad som har fungerat tidigare kan komma att sluta fungera nu. Vad som har antagits kan visa sig vara ineffektivt och otillräckligt. Allt kommer att behöva övervägas på nytt.

Uppenbarelsen kommer att avslöja detta och varför det är sant. Den kommer att tala till vad de som kan se redan har upplevt och upplever i detta nu. Den kommer att genklinga med alla era religioners stora sanningar, likväl kommer den att avslöja saker som aldrig tidigare har avslöjats. Det är ett Budskap till individen som kämpar för att se och veta sanningen. Och det är ett Budskap till hela världen, som står inför de Stora Vågorna av förändring.

Det är inte en fråga om att vara positiv eller negativ. Det är en fråga om huruvida ni kan se eller ej, huruvida ni har ögon att se med och öron att höra med. Det är inte en fråga om politisk orientering eller ideologi eller tankeskola. Det är en fråga om huruvida ni kan se och svara – inte endast på dagens händelser, utan på de kommande händelserna, de händelser som förestår er, världens förhållanden som förändras under era fötter och som redan har förändrat världen till den grad att ni nu lever i och står inför en annan slags värld.

Det är inte era föräldrars eller era förfäders värld. Det är inte den värld på vilken civilisationen har byggts och säkrats. Det är inte den värld i vilken människans teori och filosofi har utvecklats genom flera århundradens lopp. Det är en annorlunda, svårare och osäkrare värld – en värld av urartning, en värld av förändring, en värld som inte ens vetenskapen kommer att kunna begripa fullständingt, en värld som är er nu.

Ni kommer att behöva en större intelligens för att navigera denna värld. Ni kommer att behöva makten av Kunskap inom individen för att veta och se vad som måste göras. Ni kommer behöva ett stort samarbete mellan människorna och nationerna, annars kommer utfallet vara katastrofalt.

Det Nya Budskapet tillhandahåller nyckelelementen som saknas. Den kommer inte att ta itu med allt. Den kommer inte att lösa alla problem. Den kommer inte att besvara alla frågor. Självklart inte. Men den kommer ge er ert livs prioriteringar och framtidens prioriteringar. Den kommer göra det möjligt för er att förbereda för saker som ni inte kan se och inte vet om än. Den kommer ge er styrkan att ompröva era idéer och övertygelser. Den kommer återställa till er visionens makt, som medför seende ögon och hörande öron.

Inte alla kommer att motta detta. Inte alla kommer att svara. Inte alla kommer att lära och vittna om det Nya Budskapet. Absolut inte. Men många kommer behöva göra det – i ledarpositioner, i befolkningen, i olika länder, olika kulturer, olika religioner – därför att detta är ett Budskap för världen.

Det är inte ett Budskap för ett land. Det är inte ett Budskap för en tidpunkt eller en händelse. Det är inte en reaktion på religion. Det är inte ett förkastelse av religion. Det är inte en förkastelse av regeringsmakt. Det är inte en förkastelse av vad som existerar, utan en varning, en välsignelse och en förberedelse för att leva och att avancera i en annorlunda värld.

Ni kan nu inte förlita er på det som har inträffat tidigare. Till och med naturen har fördärvats så till den grad att ni inte kommer att kunna förlita er på vissa saker. Nationer kommer ha det ekonomiskt kämpigt. Tillväxt kommer ske, men endast tillfälligt. Och den mänskliga familjens behov kommer, åtminstone till synes, överskrida kapaciteten så till den grad att det kommer överhopa alla framsteg som ni kan åstadkomma.

Detta kommer att skapa en förändring av prioriteringar. Säkerhet kommer nu inte blott att innebära att skydda en nation från en annan. Det kommer innebära att säkra stora befolkningsgruppers stabilitet. Alla kommer behöva vara engagerade i detta i någon mån. Det är inte endast en fråga för regeringar eller styrelser. Det handlar om hela världen.

Många människor kommer att förloras i denna stora övergång. Men förlusterna kan minimeras, och tragedierna kan lindras. Det kommer att krävas att alla deltar om mänskligheten ska kunna överleva de Stora Vågorna av förändring och ha rätt förutsättningar för att bygga en ny och mer samverkande värld – en värld som inte baseras på oändlig tillväxt och expansion, utan på världens folks stabilitet och säkerhet. Det kommer vara en framtid som skiljer sig mycket från den värld ni ser just nu.

Endast Gud vet vad som kommer över horisonten, men ni har fått seende ögon och hörande öron så att ni må se beviset på detta, idag och imorgon och under de dagar som följer. Ni ombeds inte att tro, utan att vara uppmärksamma, att ränsa ert sinne och att skärpa er iakttagelseförmåga. De minst sofistikerade bland er vet att vindarna förändras, medan experterna fortsätter debattera det verkligheter som hör till det förflutna. Det är inte en fråga om intellektuell briljans. Det är en fråga om uppmärksamhet och klarhet, vision och urskillningsförmåga.

Många människor kommer att misslyckas. Många människor kommer att förneka. Många människor kommer att undvika verkligheten, ty detta är en av mänsklighetens stora svagheter. Följaktligen kommer de som är starka, de som är klara, de som kan se, de som är engagerade i att tjäna en värld i förändring att vara desto viktigare i framtiden, oavsett vilken position de tillträder kultur- och samhällsmässigt.

Det är därför Uppenbarelsen måste ges. Den är inte en mänsklig uppfinning. Den är inte produkten av en mans tänkande eller föreställning. Knappast. Den är inte en revolution mot religiöst tänkande i dess nuvarande form. Den är helt ny. Den är inte här för att fördöma, utan för att korrigera och att ge er kraften att skapa. Det är ett Budskap för världen.

De mörknande skyarna tilltar. Mänsklighetens svårigheter eskalerar. Regeringar kommer att bli maktlösa inför detta såvida de inte vägleds av en större vision och en större förpliktelse.

Mänskligheten håller fortfarande på att lämna ett primitivt stadium, ett stadium av stamsamhällen för att träda in i ett världssamhälle. Det är en mycket svår och farlig övergång, men den måste ske, liksom den måste ske i alla världar i universum där intelligent liv har utvecklats.

Ni står nu inför dessa stora och svåra övergångar, från krigiska stamsamhällen till ett världssamhälle – ett samhälle baserat på nödvändighet och inte bara ideologi, ett samhälle baserat på att säkra och skydda världen från intern kollaps och skydda den från främmande intervention från universum runt omkring er.

Det är en annorlunda värld från den värld ni tänker på idag, men det är en värld som är i harmoni med naturen, ty naturen har inte förändrats. Världen har förändrats, men mänskligheten har inte förändrats med den. Nu träder ni in i nytt territorium. Främmande och farligt är det. Det kommer krävas stor aktsamhet medan ni tar stegen in i framtiden.

Vad kommer att vägleda människans uppfattningsförmåga? Vad kommer att påverka människors beslut? Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse. Den medförs till världen av en man tillsammans med en liten grupp assistenter. Han är Budbäraren för denna tidsålder, men han kommer inte att infria förväntingarna om en supermänniska. Han kommer inte att ha magiska krafter. Han kommer inte att vara karismatisk. Han kommer inte att vara underhållande. Men han är Budbäraren, och det är hans liv som har varit ett medel för överföringen av ett Nytt Budskap från Gud.

Motta så. Lyssna. Öppna era sinnen. Ni kan inte navigera framtiden utan denna större Uppenbarelse. Ni kommer inte att vara beredda. Ni kommer inte att förbereda i tid. Ni kommer inte att kunna övertyga andra att svara.

Gud älskar världen och har givit mänskligheten stora Läror vid viktiga vändpunkter för att etablera mänsklig civilisation och för att frigöra människor från stamidentiteter, för att göra det möjligt för civilisationen att utvecklas och att växa trots dess många tragedier och misstag.

Nu rör ni er från en civilisation mot ett världssamhälle, ty endast detta kommer att sörja för och skydda den mänskliga familjen in i framtiden. Det är en övergång som få ens kan tänka sig på ett konstruktivt sätt i denna stund. Men det är ert öde.

10. Församlingen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 16 februari 2013
i Boulder, Colorado

Det finns en stor Församling, den Änglanärvaro som vakar över denna värld och har vakat över denna värld sedan mycket lång tid tillbaka.

Vad mycket dock detta skiljer sig från människors antaganden och övertygelser, det sätt på vilket sådana stora Varelser tidigare har framställts i era böcker om religion och i vissa personers vittnesmål.

Gud styr inte världen. Gud sköter inte klimatet. Gud cirkulerar inte blodet genom era ådror och öser inte vatten över klipporna och får inte fröna i marken att spira – ty allt detta sattes i gång i tidens begynnelse.

Men Gud har satt en Närvaro till att vaka över världen genom alla dess kaotiska och tragiska sammandrabbningar och episoder i historien – den håller utkik efter löftesrika individer; medför saker till världen vid avgörande vändpunkter i mänsklighetens evolution; och sänder en av sina egna till världen för att medföra en ny Lära och en ny förståelse för att ändra mänsklighetens medvetande och, om möjligt, ändra mänsklighetens kurs på ett positivt sätt.

De ni hedrar som de stora Budbärarna, de stora Helgonen, de stora Lärarna – såsom Jesus, Buddha och Muhammad – kommer från denna Församling, förstår ni. Men när de är i världen, är de människor. Det som utmärker dem är att de är här på ett större uppdrag med en större samling skyldigheter och en större ansvarighet gentemot de som sände dem. Deras liv är prövningar. Deras liv är krävande. Det är inte en resa för de veka eller för de som söker njutningar och vila här på Jorden.

Församlingen vakar över världen – den lyssnar, väntar på de förfrågningar som är verkligt äkta och representerar en ärlig vädjan, särskilt om de markerar en vändpunkt i en persons liv, särskilt om de demonstrerar en större önskan om kontakt – inte född ur ambition, inte född ur okunskap eller experimentering.

Det är signalen på att personen är beredd att börja vakna. Endast Himlen vet vad denna signal är, hur den låter, vad den betyder och hur den bör betraktas.

För er här på Jorden, är Församlingen som Himlen – en brygga mellan denna värld och ert Ursprungliga Hem, från vilket ni har kommit och till vilket ni kommer att återvända så småningom.

Alla i världen, alla i universum som lever i separation i den fysiska verkligheten, kommer att återvända till sitt Ursprungliga Hem så småningom.

Men medan de är här, är de fångade i sina egna intentioner. De är fångade i sina kulturer och sina nationer, i ett universum där frihet är mycket sällsynt. Likväl har var och en sänts hit för ett större syfte – en potential, en visdomens frö, en möjlighet till att, under rätt omständigheter och med deras egen ärlighet och medvetenhet, ett nytt liv kan initieras.

Varje värld i universum där förnimmande varelser har utvecklats eller har migrerat dit och koloniserat, där finns en Församling – en stor Församling eller en liten Församling, beroende på antalet individer och naturen och förhållandena hos den kulturen och nationen i universum.

Det är en plan på en skala ni inte ens kan föreställa er. Era religioner kan inte förklara det. Räckvidden av er teologi är alldeles för begränsad för att omfatta något av denna magnitud. Ni kan fritt försöka tolka livets tecken och symboler här på Jorden, men likväl kan ni inte tolka detta. Ert intellekt skapades inte för att tolka något på denna skala.

Men inom er finns Makten av Kunskap som Gud har nedlagt där – en djupare intelligens, ett djupare sinne. Det är detta sinne som Församlingen väntar på. Ty om detta djupare sinne inom er kan gro inom ert livs och era omständigheters kontext och accepteras och följas och mottas, kommer ni nu att börja en ny resa i livet. Endast i detta hänseende kan det sägas att ni föds på nytt i världen. Endast i detta hänseende skulle det vara sant, meningsfullt och effektivt.

Församlingens medlemmar kommer att se till vissa individer som gör en större insats för världen, men endast om den djupare Kunskapen inom dessa individer sänder signalen – den signal som Församlingen väntar på och eftersöker hos de som lever i Separation.

Gud tillåter att ni lever i Separation. Gud tillåter att ni lider. Gud tillåter att ni begår misstag eftersom det är därför ni har valt Separation – för att ha denna frihet.

Men då det inte finns något verkligt alternativ till Skapelsen, är er existens här endast delvis verklig. Den står fortfarande i förbindelse med Skapelsen, men i en föränderlig, utvecklande miljö – en miljö där ert liv är tillfälligt och utmanas och hotas avsevärt av många saker, där misstag och misslyckande är konsekvenserna av att leva utan vägledning från denna Kunskap.

Gud tillåter att detta sker därför att ni skapades för att vara fri. Ni är till och med fri att försöka att inte vara vem ni egentligen är. Ni är till och med så pass fri.

Men ni kan aldrig lyckas med Separation därför att Kunskap lever inom er. Det är den del av er som aldrig lämnat Gud och fortfarande svarar an på Makten och Närvaron av Skapelsens Herre och av själva Skapelsen.

Tänk på era religiösa läror i världen – berättelserna, lärorna och den stora uppsättningen idéer som är associerad med dessa – och fundera på dem i ljuset av det Vi säger till er här idag. Ty Vi ger er den stora bilden av ert liv. Se kontrasten och ni kommer att börja se att ni måste ge er ut på en ny resa.

Era gamla idéer om religion och andlighet kan endast tjäna er till en viss grad. Bortom detta, måste de åsidosättas, ty endast Gud vet hur man återvänder. Endast Gud vet meningen av er sanna existens och det specifika syfte som har fört er till världen vid denna tidpunkt, under dessa omständigheter.

Intellektet måste ge med sig så småningom. Den kan endast följa om den tjänar en större verklighet. Detta kräver ödmjukhet. Detta kräver, med tiden, att ni underkastar er den Makt och den Närvaro som lever inom er, som endast kan svara på er Källa.

Församlingen tillåter att allt händer på Jorden. Såvida inte deras Närvaro är nödvändig och begärs med allra största uppriktighet, kommer de inte att ingripa. Endast vid en stor vändpunkt, då ett Nytt Budskap ska ges till världen, kommer de tillhandahålla en ny förståelse, en större medvetenhet åt mänskligheten. Och detta kommer att ske som svar på stor och potentiellt förödande förändring i världen. Det är därför de stora Uppenbarelserna endast ges vid vissa avgörande vändpunkter i den mänskliga civilisationens evolution. De kan inte fabriceras. De kan inte uppdiktas. De kan inte ens inbillas, även om många människor givetvis har försökt.

Det är baserat på dessa som de stora traditionerna har byggts. Men det är också baserat på dessa som de stora traditionerna har misslyckats med att följa andan av Uppenbarelsen som i början initierade deras tillkomst. Gud vet att utan Kunskap, skulle folk missta sig gällande dessa saker och de skulle begå många misstag på vägen. Det är dessa villkor som råder i livet i Separation.

Men när ni väl börjar upptäcka makten och närvaron av Kunskap inom er själv, börjar ni upphöra Separationen inom er själv – mellan ert världsliga sinne och er idé om er själv och den större intelligens som lever inom er, en intelligens ni hade innan ni kom in i världen och vilken ni kommer att återupptäcka när ni väl avgår.

Detta kräver en stor resonans med livet och inte blott en komplicerad teologi eller filosofi. Änglanärvaron svarar inte på dessa saker.

Men vid en stor vändpunkt, såsom sker i världen idag, kommer en av deras egna att komma till världen. En av deras egna kommer att sändas för att möta prövningarna av att vara Budbäraren – den stora svårigheten, det stora mysteriet, den stora osäkerheten, den stora Närvaron som kommer att vistas hos honom medan han genomgår processen av att bli en vuxen människa, med än så länge liten medvetenhet om sitt större öde och syfte tills hans kallelse har initierats.

Ingen förstår Budbärarens liv, men alla kan motta Budbärarens gåvor, som är gåvor som är större än någon person någonsin skulle kunna ge till världen – gåvor som är vida långvarigare, mer genomgripande, mäktigare och mer inspirerande än vad någon person någonsin skulle kunna skapa eller uppfinna. Människor må ha övertygande idéer, men inget som kan transformera en persons liv på det mest naturliga och vackra sätt.

Detta måste komma från Himlen. Det måste komma genom den Församling som tolkar Guds Vilja. Ty universums Gud är alldeles för stor för att vara upptagen med denna värld – Guden av de otaliga galaxerna, dimensionerna och Skapelsen bortom den fysiska manifestationen, som är ännu större, så stor att det inte finns någon möjlighet att ni skulle kunna begripa dess omfattning och dess stora inkludering i livet.

Herren av en miljard, miljard, miljard raser och många fler är minsann bortom vilken teologisk princip som helst som någonsin har skapats i denna värld. Men det är en del av Guds Nya Uppenbarelse, förstår ni, därför att mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum och måste nu börja tänka på Gud i ett större panorama.

Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum. Och för första gången, ges Uppenbarelsen beträffande detta till en mänsklighet som står på tröskeln till rymden, till en mänsklighet som står på tröskeln till att förstöra världens miljö och driva sig själv mot undergång och katastrof. Det är den största tröskel som mänskligheten någonsin har stått inför, och den mest avgörande.

Allt kommer att förändras och håller på att förändras även i detta ögonblick. På grund av denna stora vändpunkt, har Gud sänt, genom Änglanärvaron och Församlingen, en Ny Uppenbarelse för världen – en Uppenbarelse om liv i Universum och Guds verk överallt, inte baserat på en folkstam eller en region eller på ett naturfenomen eller på en grupps eller en nations begränsade historia, utan på livets verklighet överallt.

Detta större panorama ger er det största tillfället att igenkänna Makten och Närvaron som lever inom er och uppmuntrar er att använda ert intellekt för att stödja denna insikt, ty det är det den skapades för att göra, och detta är dess högsta tjänst till er.

Ni kommer inte att få reda på namnen på de i Församlingen, dock kan de ibland ge någon person ett namn i syfte att hjälpa dem att svara. Deras namn är betydelselösa, ty de är enskilda individer och samtidigt är de en – ett fenomen som ni inte kan begripa med intellektet, som endast kan tänka på denna världens angelägenheter.

Under tiden för stor Uppenbarelse, talar Församlingen som en Röst. Den talar genom en av sina medlemmar, men de talar alla samtidigt, ett fenomen som ni egentligen inte kan tänka på. Det är för fantastiskt. Det är för fenomenalt. Det talar helt och hållet bortom er verklighetsuppfattning. Ni kan endast föreställa er individer i universum, men Församlingen är en och många och en, därför att de är så nära Himlen, förstår ni, där de många är en, och en är många.

Er fokus i livet är inte att förälska er i Församlingen eller att koncentrera er på Församlingen, ty deras syfte är att engagera er med återtagandet av Kunskap som lever inom er.

Ty ni måste vara den som väljer. Ni måste vara den som möter konsekvenserna, svårigheterna och välsignelserna av era beslut. Det är ni som måste välja att motta eller att avböja den stora gåvan. Det är ni som måste bära ansvaret för allt ni gör.

Så gå inte runt och och berätta för människor att Gud vägleder er att göra si eller så, ty detta är ansvarslöst. Ni måste säga, ”jag gör detta därför att jag känner att det är det som måste göras.” Hävda ingen annan auktoritet, ty ni vet inte med säkerhet.

Ni kan inte känna Församlingen eller makten av den närvaro som lever inom er såvida inte Kunskap har aktiverats inom er och kraftigt håller på att börja gro i ert liv. Skapa inte en romans om er änglaupplevelse, vad den än må vara, vare sig den är äkta eller fabricerad därför att allt handlar om Kunskapens gryende inom er, förstår ni.

Församlingen bryr sig endast om detta, ty fram till dess att detta sker, är ni inte pålitlig. Ni är inte ansvarsfull. Ni är inte modig. Ni är inte autentisk. Ni drabbas fortfarande av världens övertalningar och era egna rädslor och preferenser. Ni är för svag.

Det är därför ni måste lyftas inom er själv till en högre nivå genom en stor transformationsprocess som endast kan initieras av Församlingen. Ni kan inte initiera er själv. Ni kan meditera i tjugo år utan att bli medveten om makten och närvaron av Kunskap.

Det är er bön som nu ges med största kraft, nodvändighet och autenticitet som kallar Församlingen till er. Ni ber inte om förmåner eller endast om att beskyddas från faror. Ni ber om att bli återlöst, utan att veta vad detta innebär, utan att försöka förstå återlösningen, utan att tro att ni vet hur ni renar er själv. Ty endast Församlingen vet detta.

Det är något fantastiskt, förstår ni. Det är det största miraklet av dem alla. Det är det mirakel som skapar alla andra mirakel.

Gud har nu sänt ett Nytt Budskap till världen för att förbereda mänskligheten på att möta en ny världsupplevelse och miljö, och för att möta den stora utmaningen att bevara och ena den mänskliga civilisationen.

Gud har sänt den stora Uppenbarelsen till världen för att förbereda mänskligheten för dess möte med liv i universum – den största händelsen i människans historia och den som medför de största utmaningarna, svårigheterna och möjligheterna för den mänskliga familjen.

En Budbärare är i världen. Han har förberetts under en mycket lång tid för att motta Uppenbarelsen, ty det är den största Uppenbarelse som någonsin har givits till mänskligheten – den ges nu till en utbildad värld, en läs- och skrivkunnig värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av global medvetenhet, till en viss grad.

Det är första gången i historien som ett Budskap har givits till hela världen samtidigt. Ty den måste nå världen på kort tid för att förbereda mänskligheten för den stora förändring som kommer till världen och för betydelsen av dess möte med intelligent liv i universum, vilket redan håller på att ske i världen.

Inga av Guds tidigare Uppenbarelser kan förbereda er för dessa saker, ty det var inte deras syfte eller ändamål. De gavs för att bygga människans medvetande, människans civilisation och människans samvete och den etik som eventuellt skulle kunna vägleda mänskligheten mot en större enighet och en större makt i världen.

Den mänskliga civilisationen har skapats, och även om den är ofullkomlig – full av korruption, splittring och misstag – visar den likväl stort löfte. Om ni var medvetna om förhållandena för liv i ert omgivande universum, skulle ni se detta stora löfte. Men ni kan inte se detta än. Ni har inte denna synvinkel. Men Församlingen ser givetvis detta, och det är därför som denna värld tillmäts stor betydelse, för att förbereda för denna stora tröskel. Så mycket ges nu, genom uppenbarelseprocessen.

Budbäraren står inför stora svårigheter, samma svårigheter som alla de tidigare Budbärarna ställdes inför – misstro, fiendskap, förkastelse, förlöjligande.

Människor kan inte se att den största händelsen i världen äger rum mitt ibland dem. De tror att det inkräktar på deras idéer eller är en utmaning mot deras övertygelser. De tror att den kommer underminera deras förmögenhet, deras makt och deras prestige i världen när den i själva verket erbjuder det största löftet om återlösning som de någonsin skulle kunna erhålla och den största förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna i så många avseenden.

Församlingen vakar över och vägleder Budbäraren, ty hans betydelse i världen kan inte överskattas. Hans betydelse i världen kan inte underskattas. Församlingen kommer att tala genom honom för att medföra Uppenbarelsen till världen. De kommer att tala som en därför att Budskapet är allt.

Om detta kan igenkännas av tillräckligt många människor, hörsammas och följas av tillräckligt många människor, kommer mänskligheten att ha makten att undvika upplösning och oändlig konflikt och krig för att bygga en ny grund för framtiden.

Uppenbarelsen har givit visionen för denna större värld för mänskligheten, men det kommer att vara en mycket annorlunda värld. Det kommer att krävas stor makt, stort mod och stor ärlighet för att skapa den och för att upprätthålla den i ett universum där det finns mäktiga styrkor och där frihet är sällsynt. Endast Gud vet hur detta kan åstadkommas. Endast Församlingen förstår dessa saker.

Er uppgift nu är att lära er att motta och att ta Stegen till Kunskap så att ni må finna er sanna grund i livet, att utmana era idéer, att lösa era dilemman från det förflutna, att förlåta er själv och andra och att betrakta världen utan förkastelse och fördömande, ty det är denna värld som, med tiden, kommer att framkalla från er era större gåvor och er större roll.

Det finns så mycket att avlära här, så mycket att överväga på nytt. Ni måste vara tillräckligt ödmjuk för att göra detta. Om ni tror er veta sanningen, om ni tror er veta Guds Vilja, om ni tror er veta vad universum är, kommer era chanser att upptäcka sanningen vara mycket små.

Församlingen vakar över världen. Kalla på Församlingen – inte i förbigående, ty de kommer inte att höra er. Inte för att uppfylla era ambitioner, era drömmar eller era fantasier, ty de kommer inte att höra er. Ni måste be med ert hjärta och er själ. Endast då kan er röst nå dem, ty de känner endast till det som är sant, ärligt och rent.

De kan inte manipuleras. De kan inte korrumperas. De kan inte influeras. Ni kan inte göra en uppgörelse med dem. Ni måste ha styrkan att med tiden motta deras råd och verkställa det utan kompromisser och utan förvanskning. Så pass stark kommer ni att behöva vara, för att vara en del av en större godhetens kraft i världen.

Människor kommer att tänka, “åh, detta är för mycket för mig att begrunda. Utmaningen är för stor!” Men Vi säger nej. Det är passande för vem ni är och varför ni är i världen och vem som sände hit er. Ni tänker på er själv på ett sådant förnedrande sätt. Ni har degenererat till ett patetiskt tillstånd när ni tänker såhär. Ni känner inte till er styrka, er makt och ert syfte, som endast Kunskap inom er kan tillhandahålla.

Församlingen vakar och väntar på de som kan svara på Budskapet som Gud sänder till världen i denna stund. Ty Budbäraren träder nu fram för att tala, att kungöra och att lära ut Uppenbarelsen. Han har avhållits under en lång tid tills Budskapet var komplett. Nu är det komplett, och världen är i stort behov av den, större än vad ni kan inse i denna stund.

Budbäraren representerar Församlingen även om han är en människa och även om han är ofullkomlig, ty alla människor är ofullkomliga. Han har begått misstag, men alla de stora Budbärarna har begått misstag.

Det är Himlens Makt inom honom som är hans styrka, som är hans fana, som är hans sköld. Ni kan förgöra hans kropp, men ni kan inte förgöra hans Budskap. Och ni kan inte förgöra det som han medför till världen och den Makt och den Närvaro som har sänt hit honom – den Makt och den Närvaro som väntar på att ni ska svara.

Ty gåvan ligger nu framför er, och Himlen vakar och väntar på att se vem som kan motta, vem som kan igenkänna, vem som kan ta Stegen till Kunskap och motta gåvan av ett större liv i en värld som blir mörkare och mer osäker för varje dag som går.

9. Att leva i en tid av Uppenbarelse

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 27 september 2011
i Leadville Colorado

För första gången i denna världs historia, har ni möjlighet att bevittna uppenbarelseprocessen. Med hjälp av modern teknologi, spelas hela processen in så att det inte kan finnas några misstag i framtida tolkningar, som så ofta har varit fallet i det förflutna.

Det är inte bara Uppenbarelsen som är betydelsefull. Det är själva uppenbarelseprocessen – att kunna höra Rösten, så lik den som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och många andra stora Lärare, både kända och oerkända i denna världs historia.

Detta är en unik möjlighet och en djupgående utbildning som kan klargöra många fel i religiöst tänkande och kasta Guds alla tidigare Uppenbarelser i ett nytt och mycket klarare ljus.

Ty i denna världs och alla världars historia, är uppenbarelseprocessen densamma. En individ väljs ut och sänds in i världen. När de når ett visst skede i sin utveckling och mognad, kallas de ut ur normala förhållanden, de kallas till en stor rendezvouz, ett stort möte med den Änglanärvaro som övervakar den världen. Sedan kallas de till en större tjänst och förbereds för en större tjänst, de förbereds för att medföra något nytt och revolutionerande till världen.

Detta är inte blott en förfining av tidigare förståelser eller trosuppfattningar. Det är något verkligen nytt och revolutionerande. Det är inte blott en förbättring eller ett stärkande av eller ett nytt perspektiv på något som redan har tillhandahållits och är väletablerat. Det är en ny tröskel.

Ni har möjligheten att bevittna Uppenbarelsen, uppenbarelseprocessen, klargörandet av Uppenbarelsen och betydelsen av Uppenbarelsen för ert liv och för hela världen.

Ty det är ett Budskap för hela världen, inte bara för en folkstam eller ett folkslag eller en nation eller en region. Det är inte en revidering av vad som har givits tidigare. Det är inte en reaktion på vad som har givits tidigare. Det är inte komplement till någon lära eller teologi som finns i världen. Det är något nytt och revolutionerande. Det representerar en stor tröskel och en stor utmaning för den mänskliga familjen.

Var ni än bor, i vilken nation ni än befinner er, vilka era omständigheter än må vara, lever ni i en tid av Uppenbarelse, lika stor som vilken tid av Uppenbarelse som helst i det förflutna.

Er förmåga att svara på Uppenbarelsen kommer att avgöra er beredskap, er öppenhet, er ärlighet och er uppriktighet. Ty allt som är falskt, allt som är oärligt, allt som är fördärvat eller felaktigt avslöjas i Ljuset av Uppenbarelsen.

Vem kan motta en ny Budbärare från Gud? Vem kommer att förkasta honom? Hur kommer människor att svara? Kommer de alls att svara?

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv – värdet av ens religiösa förståelse, renheten av ens religiösa tro, klarheten och ärligheten i ens inställning, öppenheten av ens hjärta och sinne. Allt detta avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv. Och ni lever nu i Uppenbarelsens tidevarv.

En man har förberetts och sänts in i världen. Det kan inte finnas några andra som kan påstå något sådant, ty Himlen vet vem som är vald och vem som inte är det. Och de som väljer sig själva och utser sig själva, nå, de kan inte medföra en ny Uppenbarelse till världen. De har inte makten eller klarheten, och viktigast av allt har de inte själva Uppenbarelsen.

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv.

Uppenbarelseprocessen skiljer sig i högsta grad från berättelserna och fantasierna och miraklerna som människor tillskriver sådana händelser, sådana nyskapande händelser i människans historia som har förhärligats och förstorats upp alldeles utöver det vanliga för att försöka framhäva och ge större betydelse åt de läror som uppstod ur en sådan stor händelse.

Men dessa stora händelser har alla en blygsam början. De är inte storslagna och sensationella. De är inte fyllda med mirakel och extraordinära händelser där alla står i förundran. Det är skillnaden mellan verklighet och mänskligt påhitt.

Men Uppenbarelsen är extraordinär. Den är sällsynt. Ty Gud sänder endast in ett Nytt Budskap i världen måhända en gång per årtusende, vid en stor tröskel, med stora utmaningar och svårigheter för den mänskliga familjen; vid en tid av stor möjlighet och stort behov, där en ny Uppenbarelse måste ges, inte bara vidare kommentarer på vad som har tillhandahållits tidigare.

Det är så detta som måste nå bortom lyssnarens idéer och övertygelser in i en djupare del av dem, en djupare intelligens inom dem, en del av dem som fortfarande är förbunden med Gud, den del av dem som Vi kallar Kunskap.

Man kan inte lura Kunskap. Det finns inga uppfattningsfel på denna nivå. Men tyvärr har så få personer uppnått detta sinnestillstånd, denna djupare förbindelse, tillräckligt att de kan se klart och följa Kunskap, vilket representerar riktningen av Guds Vilja och Syfte i världen.

Uppenbarelsen framför er är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin har givits mänskligheten, ty den talar till en bildad värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av större förfining och en värld av eskalerande och djupgående behov, förvirring och misär.

Det är den första stora Uppenbarelse som ska ges till ett världssamhälle, till en bildad befolkning. Och det är därför som den nu måste tala med större klarhet, större eftertryck, större förfining och komplexitet.

Ty ni kan inte vara barnasinnad och möta det ni kommer att möta i världen och bortom. Ni kan inte bara vara en blind efterföljare och förbereda er för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen eller för mänsklighetens möte med intelligent liv i universum – den största och mest betydande händelsen i historien.

Ni kan inte dyrka Gud och tro att ni uppfyller ert öde här, ty var och en av er har sänts in i världen för ett större syfte som hör ihop med världens evolution och verkligheten av det mänskliga behovet omkring er.

Endast Kunskap inom er vet vad detta innebär specifikt och vad som måste göras för att förbereda er för det och vad som måste uppnås genom er och genom andra som ni naturligt kommer att associera er med i ljuset av ett större syfte.

Uppenbarelsen är inte här för att skapa en panteon av gudar eller fantastiska berättelser som verkar tvivelaktiga och svåra att tro på. Den är inte här för att göra er till Guds tjänare lika mycket som för att uppmuntra er att representera den Gudomliga Viljan och Syftet, vilket endast Kunskap inom er kan ge er möjlighet att göra.

Det är en stor Uppenbarelse för en framtid som kommer att vara olik det förflutna – för en värld i nedgång; en värld av minskande resurser; en värld av miljöförstörelse; en värld där det kommer att vara svårare att ta hand om människor, att tillhandahålla mat, vatten, medicin och energi runt om i världen; en värld av större faror och stridigheter; och utöver detta en värld som står inför intervention från raser i universum som är här för att utnyttja mänsklig svaghet och mänskliga förväntningar.

Följaktligen är Budskapet mycket mäktigt, men det måste vara mycket klargörande. Och Budbäraren måste kungöra detta och också kunna lära ut vad det betyder. Detta är något som har krävt årtionden av förberedelse. Det har tagit Budbäraren årtionden att ens motta det Nya Budskapet från Gud, så omfattande och inkluderande är det.

Budbäraren måste vara en man utan någon ställning i världen, men han måste vara välutbildad och mycket medlidsam. Han måste vara enkel och ödmjuk. Han måste tala klarspråk men i ordalag som alla kan förstå. Han måste genom sitt liv demonstrera värdet av sitt Budskap och betydelsen av att leva och lära en Ny Uppenbarelse.

Han är inte perfekt, men inga av Budbärarna har någonsin varit perfekta. Han kommer inte att skapa mirakel för massorna därför att inga av Budbärarna har egentligen någonsin gjort detta. Han är här för att öppna dörren mot en djupare upplevelse av den Gudomliga Närvaron och Makten i människors liv överallt – rika och fattiga, nord och syd, öst och väst, i alla nationer, i alla religioner. Han är inte här för att ersätta världens religioner, utan för att tillhandahålla större klarhet och relevans åt dem.

Ty mänskligheten måste förbereda för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen om mänsklig civilisation ska överleva och vara stabil och vara en grund för mänsklighetens största prestationer i framtiden.

Mänskligheten måste också vara förberedd och utbildad om liv i universum, i den utsträckning som ni behöver förstå för att avgöra hur ni kommer att svara på närvaron av en intervention i er egen värld.

Inga av världens religioner kan förbereda er för dessa saker, ty de föddes ur en tidigare epok, och trots att de är enormt viktiga för mänskligheten, kommer det att krävas en Ny Uppenbarelse från Gud för att rädda mänsklig civilisation, för att medföra större enighet mellan världens religioner, för att få slut på krig och konflikt så att mänskligheten må förbereda sig för de stora utmaningar som kommer.

Ni kan inte vara förankrad i det förflutna och förstå framtidens Uppenbarelse. Ni kan inte vara orubblig i era religiösa uppfattningar och begripa hur Gud kommer att tala på nytt och varför Gud har talat på nytt och vad det kommer betyda för er och för andra. Ert hjärta kan inte vara slutet, för då kommer ni inte höra och inte se.

Ni måste älska mänskligheten tillräckligt för att värdera en sådan Uppenbarelse och att lära er att leva i enlighet med vad den lär ut och motta den kraft som den tillhandahåller, den Grace och det medlidande som den betonar.

Budbäraren står inför en mycket riskfylld resa, ty det kommer att finnas mycket motstånd till den Nya Uppenbarelsen, liksom det tidigare alltid har funnits stort motstånd till Guds Uppenbarelser i världen, närhelst och varhelst de gavs.

Han kommer inte att tala i varje stad. Han kommer inte att närvara vid varje evenemang. Han kommer endast att tala här och var, men hans Budskap kommer sändas ut till världen, och Uppenbarelsen kommer presenteras till världen med dess egna kommentarer, dess egen anvisning, dess eget klargörande. Det är inte något som kommer lämnas åt framtida lärda och individer att tolka, att kommentera, ty detta har visat sig vara riskfyllt och olyckligt i det förflutna.

Det är därför Uppenbarelsen är så tydlig och så upprepande. Det är därför den är så klargörande, för att minimera möjligheten till mänskligt felande, mänsklig missuppfattning och mänskligt missförstånd.

Den återställer till individen makten av Kunskap, som tidigare endast var elitens och de utvaldas privilegium. Den talar om mänsklighetens djupare samvete, det samvete som etablerades innan ni ens kom hit, för att vara er vägledare och råd i allt som är viktigt.

Budbäraren skall ej dyrkas. Han är inte en gud. Inga av Budbärarna var gudar. De var Budbärare – till hälften mänskliga, till hälften heliga – representerandes båda realiteterna, världens realitet och det Ursprungliga Hemmets realitet från vilket ni alla har kommit och till vilket ni alla kommer att återvända så småningom.

Hans närvaro kommer att klargöra det som måste klargöras. Hans röst kommer att tala till sinnena och hjärtana hos dem som kan höra. Han kommer tala till världens behov och hjärtats och själens behov. Han för inte med sig endast svaren, utan svaret självt. Ty Gud har nedlagt en större intelligens och ett större sinne inom varje person, men detta känns inte till i någon särskilt stor utsträckning i världen, så när som på av några få.

Det är inte så att bara människans teknologi och människans fyndighet kommer att kunna förbereda er tillräckligt för framtiden, för det Större Samfundet självt. Det kommer att behöva vara något mycket mer djupgående och essentiellt för er natur och er Varelse. Budbäraren kommer att tala om dessa saker.

Allt detta är en del av Uppenbarelsen, förstår ni. Gud ger er inte ett svar för dagen eller ett svar för morgondagen, utan ett svar för alla dagar och alla situationer. Gud behöver inte styra ert liv, ty Herren av alla universa är inte engagerad med er på detta vis. Gud är mer intelligent. Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt ledande intelligens att urskilja från alla andra röster och impulser, begär och rädslor i ert sinne.

Uppenbarelsen har tillhandahållit Stegen till Kunskap, stigen för att nå det som är den största begåvning som Gud någonsin kunde ge till mänskligheten eller till vilken framväxande eller avancerad ras som helst i universum.

Er förståelse av det Gudomliga måste nu föras in i ett större panorama av liv. Er förståelse kan inte vara förankrad i det förflutna utan måste vara flexibelt och kunna anpassas till framtiden, samtidigt som större och större förändring sker inom er och omkring er. Er Herre måste nu vara Herren av universa, en Herre av en miljard, miljard, miljard raser och många fler.

Detta är en del av Uppenbarelsen för mänskligheten, så väldigt annorlunda och mer expansiv än någon Uppenbarelse som någonsin har givits. Med detta, kommer ni att värdera alla Uppenbarelserna och erhålla visdom från dem alla.

Om ni är en from Kristen, kommer er Kristendom nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en from Muslim, kommer er tro och utövning nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en praktiserande Buddhist eller tillhör den Judiska tron eller vilken religiös stig som helst, kommer allt att utvidgas av den Nya Uppenbarelsen. Budbäraren kommer tala om dessa frågor. Uppenbarelsen talar om dessa frågor.

Och för första gången, kommer ni att höra Uppenbarelsens Röst. Det var aldrig möjligt att spela in denna tidigare av uppenbara skäl, men nu kommer ni att kunna höra Uppenbarelsens Röst. Det är något förunderligt, men det är också en utmaning för er, ty om ni inte kan höra denna, om ni inte kan igenkänna denna, då måste ni möta era egna hinder. Ni må kritisera, förneka och undvika detta, men det visar bara er svaghet och era begränsningar.

Vad mer behöver Gud göra föra er? Om ni inte kan motta Uppenbarelsen, vad kan då Gud göra för er? Gud har gett ett svar till hela världen och till er individuellt – till er tro, till er tradition, till er religion, till er kultur och till er nation. Vill ni ha tjänster? Vill ni ha tilldelningar? Vill ni bli befriad från livets svårigheter? Vill ni bli bortskämd? Vill ni ha mirakel vid varje tillfälle? Vill ni leva på någon sorts understöd hela vägen till Himlen, som om ni vore hjälplös och maktlös i världen?

Gud ger er styrka genom Kunskap och kallar på Kunskap genom den Nya Uppenbarelsen.

Det är inte Gud som kommer att rädda världen, utan det är det folk som sändes hit för att rädda världen som kommer att göra det. Och de kommer spela sin lilla men betydelsefulla roll, och den kommer vara större än de förstår. Den kommer skilja sig från deras personliga mål och ambitioner. Den kommer återlösa dem och återuppliva dem, återvända till dem styrkan och kraften av Himlen, som är uttryckt i Kunskap inom dem, djupt under sinnets yta.

Ni har möjligheten att förstå uppenbarelseprocessen. Om ni kan förstå denna, kommer ni att se vilket mirakel den verkligen är. Ni kommer inte att göra Budbäraren till en gud utan medge honom den respekt och aktning han förtjänar. Och ni kommer att vara ärlig i er inställning – inte avfärda eller förakta Uppenbarelsen, utan höra den, uppleva den och tillämpa den i ert liv tillräckligt så att ni må begripa dess större syfte och mening för er.

Människor vill att Gud ska göra många saker för dem – rädda dem från katastrof, ge dem möjligheter, hela de sjuka, stjälpa omkull korrupta och förtryckande regeringar, göra dem rika, göra dem lyckliga, göra dem nöjda eller fridfulla.

Men vad människor vill ha och Guds Vilja är inte desamma, inte först, ty ert hjärtas verkliga behov genklingar med Skaparens Vilja, men ert hjärtas och er själs verkliga behov må vara något som ni ännu inte är medveten om. Med en djupare ärlighet kommer ni att nå dit.

Gud har tillhandahållit Makten av Kunskap och tillsammans med denna den stigen och det engagemang med livet som kommer att återlösa individen. Detta tjänar alla, även de onda, även de fattigaste av de fattiga.

Här finns inga hjältar och mästare. Det finns bara de som är starkare med Kunskap som kan demonstrera dess välvilja och makt i världen.

Vad mycket detta skiljer sig från vad människor blir lärda att tänka och tro. Men tankar och trosuppfattningar finns vid sinnets yta. Under ytan finns den stora öppningen till din sanna natur och till Makten av Kunskap.

Ni inser ännu inte hur viktigt och centralt detta är för ert liv. Det är därför Uppenbarelsen måste medföra ett klargörande av vad religion egentligen är och betyder, vad andlighet egentligen är och betyder, och hur alla sanna andliga utövningar i grund och botten är steg till Kunskap.

Men det är svårt att finna detta i världens religioner, de har blivit så betäckta med ritual, tradition, kommentarer och misstolkning. För många, har de blivit rigorösa trosuppfattningar; för andra, bara en tröst. Deras sanna makt kan endast finnas inom dem med hjälp av en stor lärare och en vis vägledare.

Mänskligheten har inte tid till detta nu, ty timmen är sen. Detta är inte endast till för att vissa individer ska göra en större resa i livet. Det är för att hela den mänskliga familjen på de mest praktiska och grundläggande sätt ska förbereda sig för den stora förändring som kommer till världen och som redan börjar att slå mot kusterna och överväldiga städerna, att kasta nationer i konflikt med varandra, att förmörka era skyar, att förorena era floder och att hota just de resurser ni är beroende av varje dag.

Uppenbarelsen är inte här för att skrämma er utan för att stärka er; för att ger er styrka, mod och beslutsamhet; för att ge er medlidande och tolerans; för att skänka er Makten av Kunskap, som är källan av er verkliga styrka och integritet.

Världen är förändrad, men människor har inte förändrats med den. De Stora Vågorna kommer, men människor vet inte om det. Intervention sker i världen, men människor är omedvetna eller så kanske tror de att det är något underbart.

Det kommer krävas en Uppenbarelse från Skaparen av allt liv för att förbereda mänskligheten, för att väcka mänskligheten och för att stärka och ena mänskligheten så att den må ha en större framtid och överleva den stora utmaningen mot sin frihet och sitt öde.

Det finns så mycket att lära. Det finns så många saker att åsidosätta, så många saker att ifrågasätta, så många saker att överväga på nytt. En Uppenbarelse från Gud medför allt detta. Det är en stor utmaning till mottagaren och till de människor som är så välsignade att få motta den.

Och medan Budbäraren är i världen, har ni denna stora möjlighet att höra honom, att överväga hans ord och meningen med hans närvaro i världen vid denna tidpunkt.

Det kommer att vara en stor chock för många. Det kommer att motstås av många. Det kommer att mottas av många.

Men det kommer att krävas en stor chock för att väcka mänskligheten inför verkligheten av dess situation och inför de omständigheter för vilka den måste förbereda sig. Det kommer att kräva Uppenbarelsens chock. Det kommer att kräva framtidens chock. Det kommer att kräva verkligheten av detta nuet och insikten att man inte lever det liv man sändes hit för att leva och igenkännandet att ens idéer allena inte kan förbereda en för större ting, att man måste ha makten av Kunskap, vilken är Himlens styrka som har givits till er.

Detta är meningen med Uppenbarelse. Det är inte blott en uppenbarelse av idéer. Det är en uppenbarelse av upplevelse. Det är en uppenbarelse av ens sanna natur, ursprung och öde.

Må era ögon vara öppna för detta.

Må ert hjärta vara mottagligt.

Må era idéer vara tillräckligt flexibla för att omvärderas.

Och må ni inse att ni är här för att tjäna ett större syfte,

som ni själv inte kan uppfinna eller leda.

Må uppenbarelsen vara er, och genom er ges till andra.

Må Budbäraren erkännas och hedras under hans återstående tid på Jorden.

Och må detta vara en tid av stor välsignelse, klargörande och uppmuntran för er

som söker finna det större syftet och den större riktningen i ert liv.

8. Välsignelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 20 april 2007
i Istanbul, Turkiet

Välsignelsen är över mänskligheten, ty detta är en tid av Uppenbarelse. Detta är den tid då mänskligheten skänks en stor gåva, en stor gåva för att ge den syfte och riktning samtidigt som den står inför de svåra och osäkra tider som stundar.

Detta är den tid då mänskligheten erhåller en större förståelse av sin andlighet, en kallelse för sin enighet och samarbete och en uppenbarelse av sitt öde–både inom denna värld och bortom denna värld inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.

Ty mänskligheten har nått en stor tröskel, en tröskel från vilken det inte finns någon återvändo. Det är en tröskel olik alla andra trösklar som mänskligheten som helhet någonsin tidigare har nått.

Nu måste ni bli ett folk som tillhör världen–inte endast ett folk som tillhör en nation eller stam eller grupp. Ty ni träder in i ett Större Samfund av intelligent liv, där alla som ni kan komma att möta och alla som har ögonen på er redan i detta nu kommer att betrakta er som världens folk.

Här träder ni in i ett större panorama av liv, och ni träder in i en konkurrensbetonad miljö i universum olik allt ni ens kan föreställa er. Hur ni uppför er här, hur ni sköter era relationer med varandra, hur ni betraktar er position i universum–allt detta spelar en utslagsgivande roll i att bestämma er framtid och hur ert öde inom detta Större Samfund kommer att uppfyllas och om det ens kan uppfyllas.

Ni har nått den stora tröskel där ni har förmågan att förstöra denna världs livsförsörjande resurser och försätta mänskligheten i ett permanent tillstånd av nedgång.

Ni har makten att konkurrera med varandra liksom ni alltid har konkurrerat för att driva mänskligheten mot detta stora tillstånd av nedgång. Likväl har ni makten att välja en annan väg, en väg ut ur ett dilemma som bara kommer att bli besvärligare och svårhanterligare ju mer tiden går.

Vad ni som individ gör, vad ni som en del av en större grupp och en större nation gör, kommer att avgöra vilka av dessa två stora val ni kommer att göra. Om ni fortsätter att uppföra er som ni har i det förflutna, vilket är er vana, då är er framtid förutsägbar och extremt dyster.

Men om ni väljer en annan väg, då kan ni etablera en ny början, och ni kan uttrycka ett större löfte som lever i allas hjärtan som bor här.

Här är syftet med Välsignelsen att framkalla detta större löfte. Det börjar inom individen och utsträcks till människofamiljen.

Detta har frammanat ett Nytt Budskap från Gud till världen, ty endast ett Nytt Budskap från Gud kan inrymma en sådan Välsignelse. Endast det har förmågan att framkalla den större visdom och den större medkänsla som Skaparen av allt liv har nedlagt inom varje person.

Det finns ingen individ, det finns ingen filosofi, det finns ingen meningsinriktning som kan generera en sådan kallelse. Den måste komma från Skaparen av allt liv. Den måste komma från hela det Större Samfundets Gud–den Enda Guden, den Enda Källan, vars Änglar vakar över världen, men vars makt sträcker sig bortom vad mänskligheten ens kan föreställa sig.

Gud har nedlagt inom varje person fröet till Kunskap så att denna kallelse må besvaras. Denna Kunskap är en större intelligens inom varje person som väntar på att upptäckas, men hela dess verklighet står i relation med Skaparen av allt liv.

Det är ingen resurs som ni kan använda för att berika er själv eller för att vinna fördelar över andra, ty Kunskap kommer inte att göra dessa saker. Dess syfte och dess verklighet är att svara på Skaparen av allt liv och att svara på den stora kallelse som sänds ut samtidigt som mänskligheten fortsätter att närma sig denna stora tröskel i sin existens.

Ty det är vid denna stora vändpunkt som mänskligheten kommer att välja framgång eller misslyckande, då den står inför enorma svårigheter i världen och inför motstående och konkurrerande krafter från det Större Samfundet som söker utnyttja en kämpande och splittrad mänsklighet.

Många människor över hela världen känner ett stort obehag, en stor ängslan gällande världens tillstånd och är mycket oroade för världens framtid och för mänsklighetens framtid. De anar och känner och vet att de lever i ett tidevarv av stor betydelse, en tid som kommer att bestämma lotten och utfallet för mänskligheten. Detta är inte en intellektuell förståelse lika mycket som det är en intuitiv erfarenhet, ett kraftfullt igenkännande, en naturlig känsla av medvetenhet–som alla kommer från Kunskap inom människor.

Det finns ingen möjlighet att fly undan denna tid, denna stora tröskel. Ni kan inte längre försjunka er i era fantasier och era individuella passioner. Ty om ni träder in i detta stora tidevarv, denna stora tröskel och denna tid av Uppenbarelse blind och självupptagen, kommer ni inte att kunna se, att veta och att förbereda.

Ni må be till Gud för befrielse. Ni må be till Gud för Välsignelsen. Men Välsignelsen och befrielsen har redan nedlagts inom er–inom Kunskap inom er, i väntan på den tid då ni skulle ha mogenheten och förståelsen att en sådan kraft inom er måste påkallas, måste följas och måste hedras över allt annat.

Detta är ert förhållande med Gud, och den brådska ni känner inom er är Guds kallelse–kallelsen att vakna, att bli medveten och att svara.

Inbilla er inte att ert liv kommer att ha en större möjlighet utan ert deltagande. Inbilla er inte att ni kan sova er igenom den största händelsen i mänsklighetens historia och förvänta er att vinna på de förändrade förhållandena omkring er. Och tro inte att ni kan finna frid och sinneslugn genom att försöka blunda för de stora tider i vilka ni lever, ty någon frid och sinneslugn kommer inte att finnas där. Någon lindring eller tröst kommer inte att finnas där.

Ni lever i en tid av Uppenbarelse. Ni lever i en tid då mänskligheten står inför sin största tröskel, sina största utmaningar, sin största fara och likväl sin enda stora chans att etablera mänskligt samarbete och enighet då den står inför stora och fruktansvärda omständigheter.

För att se detta och veta detta själv, måste ni kunna övervinna er egen förnekelse. Ni måste kunna övervinna er kulturella betingning som förhindrar er från att se. Ni måste kunna övervinna era egna preferenser och er egen strävan efter att fly. Ni kanske tror att detta inte är möjligt, men kraften av Kunskap inom er kommer att möjliggöra det för er och möjliggöra det för andra.

Kallelsen sänds nu ut. Ett Nytt Budskap från Gud finns i världen. Budbäraren är i världen. Han är nu beredd att presentera det Nya Budskapet. Det innehåller Välsignelsen. Det innehåller Varningen. Det innehåller Förberedelsen.

Det Nya Budskapet är inte här för att ersätta världens religioner utan för att etablera och förstärka deras gemensamma grund, för att upplysa dem och för att ge dem styrka och syfte så att de må ha en framtid–både inom världen och inom det Större Samfund av liv i vilket mänskligheten nu träder in.

Ställda inför denna stora tröskel, kommer era regeringar att stå svarslösa. Era filosofer kommer att stå svarslösa. Måhända kommer människor att se en del av lösningen och försöka ge uttryck åt detta, och det är nödvändigt, men svaret måste komma från en större makt inom er och en Större Makt bortom er.

Ty vad som kommer att krävas är en stor omsvängning i mänsklig förståelse och en förändring i mänskligt beteende. Dessa saker måste påkallas av en större makt och ett större gensvar inom er och inom människor runt hela världen. Inte alla kommer att behöva svara, men tillräckligt många människor på många ställen kommer att behöva uppleva denna kallelse och detta gensvar.

Tiden är knapp. Det är inte läge att bli likgiltig och obeslutsam nu. Det finns ingen lyx i att förbli ovetande och dum när ni står inför de Stora Vågorna av förändring.

Ty det finns ett Större Mörker i världen. Det är ett mörker som är mer djupgående och mer betydande än något som mänskligheten någonsin har stått inför förut.

Det kommer till världen vid en tid av stor sårbarhet för människofamiljen–då ni står inför en värld i nedgång och samtidigt som ni har ett stort beslut framför er gällande huruvida mänskligheten kommer att välja vägen till självförstörelse–en väg som är resultatet av konkurrens, konflikt och krig–eller om den andra vägen, det andra valet, kommer att igenkännas, begäras och uttryckas–en väg mot samarbete och enighet då ni står inför en stor fara.

Många människor över hela världen börjar se bevisen på denna stora fara, men många människor sover ännu, drömmer om sitt eget personliga förverkligande, omedvetna och ouppmärksamma gällande de Stora Vågor av förändring som redan sköljer över världen.

Det kommer därför att vara nödvändigt för de som kan svara att de svarar till fullo–att de inser det stora hotet, att de hör den stora varningen och att ta de tar emot den stora Välsignelsen från Skaparen av allt liv.

Det finns ett svar för mänskligheten, men det är inte ett svar som mänskligheten kan uppfinna åt sig själv. Ty svaret måste kunna kalla människor till en större tjänstgöring för varandra. Det måste kunna överbrygga och överskugga de psykologiska, de sociala och de politiska ideologier och tendenser som fortsätter att ställa mänskligheten i opposition mot sig själv. Det måste vara en makt som är tillräckligt stor för att framkalla medlidande, tolerans och förlåtande inom människofamiljen.

Det är inte bara en samling idéer. Det är kraften av återlösning. Det är en kallelse från Gud och ett gensvar från Guds Skapelse–ett gensvar inom människor, ett gensvar inom er.

Ta så emot Välsignelsen. Ni kommer inte att kunna förstå den till fullo intellektuellt, men ni kan känna den och veta att den är sann. Ni kan känna att gensvaret rör om ert inre.

Hedra detta gensvar och tillåt det att spira i ert medvetande. Tillåt det leda er framåt. Det är den vägledning som Skaparen tillhandahåller åt er. Den har slumrat inom er liksom ni har slumrat omkring den.

Nu måste den vakna, ty tiden för dess framträdande har kommit. Nu måste ni blicka ut mot världen med öppna och objektiva ögon. Nu måste ni åsidosätta de barnsliga och enfaldiga upptagenheter som endast kan hålla er svag, blind och sårbar.

Detta är en tid av Uppenbarelse. Sådana tider inträffar endast mycket sällan–vid stora vändpunkter för den mänskliga familjen, vid stunder av stor möjlighet då Skaparen av allt liv kan ge mänskligheten en större visdom och Kunskap och tillföra ny inspiration och andlig kraft.

Detta är er tid. Detta är den tid ni kommit för, ty ni kom inte hela vägen till denna värld med hjälp av Änglavärden bara för att vara en konsument här–för att bygga ett bo åt er själv, för att berika er själv och kämpa mot andra för detta berikande.

Även om detta må vara verkligheten av ert liv här just nu, är det inte er större verklighet, vilken är att medföra något mer värdefullt till världen, något som världen inte själv kan tillhandahålla, och att tillåta denna gåva att omdana ert liv och leda ert liv i en ny riktning mot tjänande av mänskligheten och tjänande av liv inom denna värld.

Men ett syfte måste aktiveras av en större kallelse och en större samling omständigheter. Undvik så inte de Stora Vågor av förändring som kommer, utan möt dem. Ni kommer att vara rädd och osäker i deras skugga, men deras realitet kommer också att antända en andlig kraft inom er, och denna andliga kraft kommer att framkallas på grund av kallelsen, på grund av Välsignelsen.

Ty Gud kallar nu på alla som sover att vakna från sina drömmar om misär och förverkligande, att svara an på denna stora tid och förbereda att överlämna de gåvor som de sändes in i världen för att skänka en kämpande mänsklighet–en mänsklighet vars framtid nu till stor del kommer att bestämmas inom de närmaste åren. Detta är Välsignelsen.

Ni må be till Gud om många saker. Ni må be om att bli skyddade. Ni må be om möjligheter och fördelar. Ni må be om er familjs och käras välstånd. Men det finns inget större svar som Gud kan ge och det finns ingen större gåva som skulle kunna ges än Välsignelsen. Ty Välsignelsen svarar på en mycket större fråga som kommer från ert inre, från er själs behov. Det är en kommunikation långt bortom intellektet och stundens behov. Den tillgodoser mycket mer än ni har lärt er att be om.

Välsignelsen är en väg. Den är en stig. Den är en medvetenhet. Den är en resa. Den är ett berg som måste bestigas. Detta är Välsignelsen.

Detta är vad som kommer att ställa om ert liv och ge det mening. Detta är vad som kommer att organisera ert tänkande och ge er en flyktväg undan ambivalens och kaos. Detta, oavsett era omständigheter, kommer att medföra Välsignelsen till ert liv så att andra kan se den och känna den och svara an på den. Den är ogripbar. Den är obeskrivlig. Likväl har den förmågan att medföra alla de större gåvorna till den mänskliga familjen.

Det är endast Välsignelsen som kan förbereda och skydda mänskligheten. Det är endast Välsignelsen som kan erbjuda er vägen genom de osäkra och svåra tider som stundar. Och det är endast Välsignelsen som kan förbereda er för det Större Mörker som finns i världen–det Större Mörker som har makten att avgöra varje persons öde som befinner sig i världen nu och som kommer att befinna is i denna värld i framtiden.

Detta är en tid som kräver att mänsklig enighet, mänsklig makt och mänsklig visdom ska framträda. Ty ni står nu inför konkurrens från bortom världen, och också inför katastrofala omständigheter inom världen. Detta är en samling omständigheter som saknar motstycke i hela mänsklighetens existens.

Inbilla er inte att en sådan realitet ligger i någon avlägsen framtid eller att ni inte redan nu påverkas av den. Om ni inte kan se den stora utmaningen, kommer ni inte att känna det stora behovet. Om ni inte kan känna det stora behovet, kommer ni inte att känna igen Välsignelsen. Ni kommer inte att känna behovet av Välsignelsen. Och ni kommer inte att se att utan Välsignelsen, så kommer mänskligheten att gå in i en period av långvarig nedgång med allvarliga och enormt svåra omständigheter.

Gud förstår mänsklighetens svåra belägenhet även om mänskligheten inte kan inse den själv. Gud vet om er själs behov även om ni inte kan känna det inom er själv. Gud vet vad som är på väg för mänskligheten och kallar mänskligheten att förbereda sig–att bli vaken och medveten–att förbereda sig.

Guds vilja och människors beslut är inte desamma. Utfallet är därmed upp till människor. Skaparen har redan skänkt den stora gåvan av Kunskap. Änglarna vakar över världen. Men utfallet ligger i människors händer.

Människor kan välja–som många andra raser i det Större Samfundet sedan urminnes tider har valt–att misslyckas, att förfalla, att övertalas och hamna under andra makters styre. Detta har skett otaliga gånger både inom er värld och inom universums omätliga rymd.

Vad Gud vill och vad människor väljer och önskar sig själva är inte desamma. Detta är problemet. Detta är gåtan. Detta är vad som skapar den stora Separationen. Detta är vad som sätter er ur stånd att följa Kunskap inom er. Detta är vad som håller människor blinda och föder enfaldigt och skadligt beteende. Om ni således kan igenkänna problemet, ger ni er själv rätt förutsättning för att igenkänna lösningen.

Kallelsen har kommit från Gud. Svaret finns i Kunskap inom er och Kunskap inom var och en. Det finns ingen konkurrens eller konflikt mellan Kunskap, då den finns inom alla. Vad mycket detta skiljer sig från era teorier och idéer, era föreskrifter och era samhällens föreskrifter.

I slutändan måste mänskligheten handla djärvt och ta svåra beslut. Men Kallelsen är här.

Era beslut och era handlingar måste följa Välsignelsen och inte föregå den. Tillåt er själv att ta emot Välsignelsens gåva och sedan kommer ni, steg för steg, att veta vad ni ska göra–vilka åtgärder ni måste vidta, de trösklar ni måste genomgå och den förändring ni måste åstadkomma i ert eget tänkande och era egna omständigheter. Handling och förståelse följer Välsignelsen.

För att ge, måste ni först motta. För att veta, måste era ögon först vara öppna. För att ha förmågan och modet att svara, måste ni se behovet och känna betydelsen av de tider i vilka ni lever.

Ni måste förbereda ert sinne och era känslor. Ni måste förbereda er att motta Välsignelsen och att uppleva det större gensvaret inom er, den stora kallelsen till Kunskap inom er. Ni måste tillåta denna Kunskap att långsamt träda fram, utan att på något sätt försöka kontrollera den, dominera den eller manipulera den.

På så vis etableras Välsignelsen inom er och växer fram inom er. Ty Välsignelsen är inte någon flyktig företeelse. Den är inte något som ni upplever som en blixt. Det är inte så att den upplyser landskapet om natten endast för en sekund.

Den börjar en process av gryende. Den börjar en process av förnyelse. Den börjar en process av återlösning som kan vägleda och förverkliga återstoden av ert liv här. Sådan är mänsklighetens stora behov, och sådan är er själs och allas själars stora behov som bor här.

Må allvaret i er situation avslöja sig för er på ett ytterst kraftfullt sätt, och må ni ta er igenom de inledande känslorna av rädsla, osäkerhet och otillräcklighet för att tillåta Kunskapens djupare svar att äga rum i ert liv, som det också kommer att göra idag, imorgon och alla kommande dagar. Ty detta är Uppenbarelsens tidevarv. Ni är här i Uppenbarelsens tidevarv.

7. Initiationen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
Den 28 juni 2011
i Boulder, Colorado

Medan livet i världen går sin gilla gång, måste Budbäraren förkunna. Han måste förkunna Guds Nya Uppenbarelse, ty den håller nyckeln till så många människors liv och framtid.

Den kommer att initiera deras kallelse, deras större kallelse, som inte skulle kunna initieras genom någon annan lära eller någon annan realitet.

Den är här för att förbereda världen för den stora förändring som kommer, de Stora Vågorna av förändring – de stora miljömässiga, ekonomiska och politiska förändringarna, vilka är vida större än vad folk väntar sig idag.

Det finns många människor som väntar på den Nya Uppenbarelsen, ty de har inte funnit Initiationen i det förflutnas religioner, i världens traditioner. De har inte lyckats finna den djupare förbindelsen genom kärlek, genom arbete, eller genom någon annan aktivitet. De har väntat så länge. Så länge har de väntat på Uppenbarelsen.

För dem, är det inte bara en lära eller ett fenomen. För dem är det inte bara något att spekulera över eller kämpa mot eller förneka och förkasta. För dem, är Kungörelsen inte skandalös eller ovanlig. Det är den perfekta saken.

Det är deras Initiation. Den innehåller deras kallelse. Den talar genom de Uråldriga Korridorerna av deras sinne, talar till en del av dem de knappt känner, men som är centrum i deras Väsen och deras närvaro i världen.

För dem, är detta det största ögonblicket, även om de kanske inte förstår dess fulla betydelse eller vad det kommer att kräva i framtiden. För dem, är detta det de väntat på.

De sändes in i världen för att vara med om en tid av stor övergång. De sändes in i världen för att vara en del i byggandet av en ny framtid. Deras förbindelse är mer med framtiden än med det förflutna. De är framtidens barn.

Det som skett tidigare, det som uppenbarats tidigare, må vara inspirerande eller välgörande för dem, men det innehåller inte deras Initiation. Det innehåller inte deras större kallelse. Dessa saker innehåller inte vad de har letat efter och väntat på så länge. Det är deras öde, förstår ni.

Ni kan inte förändra det som etablerades innan ni kom in i världen. Även om dagens och årets händelser förändrar era omständigheter och era möjligheter, är ert öde fortfarande detsamma.

Ni kan tänkas slåss mot detta. Ni kan tänkas kämpa mot detta. Ni kanske försöker ersätta det med stora projekt, stora romanser, stora ansträngningar eller otaliga distraktioner och fantasier, men ni kan inte ändra på det som etablerades innan ni kom.

Hur det kommer att ske, huruvida det kommer att ske, var det kommer att ske, allt detta kan ändras, och det ändras också genom världens föränderliga omständigheter och genom de skiftande lojaliteterna inom människor och deras miljö och så vidare.

Om det är ert öde att mottaga den Nya Uppenbarelsen, då kan ni inte finna er kallelse någon annanstans. Ni är fri att försöka. Bjud motstånd. Förneka det. Ställ er vid sidan av. Försök att finna fel på det. Försök att förringa det. Försök att hålla det på avstånd. Men ni kan inte ändra på det faktum att det innehåller ert öde.

Ert sinne kanske spekulerar. Ert sinne kommer att ifrågasätta. Ert sinne kommer att tycka att det är löjligt; det kan inte vara på riktigt. Men ert hjärta kommer att veta. Er själ kommer att aktiveras.

Det är som Rösten som talade till er innan ni kom in i världen och förberedde er för att träda in i denna svåra och utmanande miljö. Det är den Rösten – som den Rösten, som Vår röst – som levandegör förbindelsen, som återställer det primära fokuset och meningen med ert liv.

Vid ögonblicket för Initiationen, kommer ni inte att förstå. Det kommer att vara så förvirrande. Det är så annorlunda mot era målsättningar och era idéer och era uppfattningar om er själv och det ni håller på med i världen.

Och plötsligt är det som om blixten slog ner i er, och för ett ögonblick i mörkret, är allt upplyst. Och ni ser sanningen om ert liv och hur långt ni verkligen är från ert större syfte och kallelse, roderlös som om ni befann er på en flotte ute på havet och fördes runt runt av världens vindar och vågor.

Men Gud har funnit er medan ni driver på havets oändlighet, funnit er. Som ett pyttelitet korn på havets yta har ni blivit funnen. Ni har blivit funnen av Uppenbarelsen.

Oavsett era omständigheter eller sinnesstämning, kommer kallelsen att tala till er, ty den representerar ert öde. Det är inte någon annans öde. Ni behöver inte oroa er över dem. Det är ert öde.

Ni må säga, ”Men hur blir det med andra människor? Hur blir det med min make eller maka? Hur blir det med mina barn? Hur blir det med min kära vän?”

Men Gud har funnit det lilla kornet på havet, och det är ni som är det kornet.

Detta är Initiationen. Det är mysteriöst. Ni kan inte begripa det med intellektet. Ni kan inte kontrollera vad det betyder eller vad det kommer att förmå er att göra. Det är bortom er kontroll, ty Gud är bortom er kontroll.

Era stora idéer, era fasta övertygelser, de framstår alla som ytliga och svaga när ni står inför Närvaron. Era argument är tomma. Er förkastelse är utan sann känsla. Er förnekelse är oärlig. Er vägran saknar övertygelse. Ty det är er Initiation.

Och när väl Initiationen har igenkännts, då, efter en del kamp, breder resan av förberedelse ut sig framför er. Stegen till Kunskap breder ut sig framför er. Återerövrandet av ert sanna liv och allt som det kommer att kräva av er, och era nuvarande omständigheter och förpliktelser, kommer steg för steg, att finnas framför er.

Ni kan inte nå fram till ert syfte från där ni är, ty ni driver löst och ni har inte funnit er trygga hamn. Ni har inte kunnat ta sikte på det land där ert liv är avsett att vara.

Vilken tid är så inte detta för att bli träffad av Uppenbarelsen. Flyktigt kan det tyckas, men så plötsligt, börjar allt kännas annorlunda. Ni har haft en upplevelse som står i kontrast till era normala erfarenheter, och det börjar skapa en kontrast som ni bär med er, ty inget som ni kan göra på egen hand kan mäta sig med detta. Det är större än någon erfarenhet ni någonsin försökt ha. Det är större än något mål ni någonsin satt upp för er själv.

Ni känner er skrämd och överväldigad. Förvirrad. Men det är i sin ordning. Det är naturligt. Att ens liv så plötsligt förändras måste självfallet skapa förvirring och desorientering. Det måste självfallet vara desillusionerande gällande era nuvarande besattheter och distraktioner.

När väl Gud har satt Guds märke på er, då är det inte så att ni kan sudda ut det från ert liv, eller täcka över det, eller få det att gå bort, eller förklara det, eller rationalisera det för er själv så att dess makt skulle avta. Tänker ni kämpa mot Uppenbarelsen för er?

Det är inte av en slump som ni råkade stöta på eller ens höra talas om den Nya Uppenbarelsen. Alla Himlens makter som stöder er har försökt att få er till denna erkännandets punkt och att hålla er från att förstöra ert liv i processen, att begränsa den skada ni redan har gjort och det slöseri ni redan skapat så att ni skulle vara tillgängliga och förmögna att svara.

Initiationen kan få er att känna er hjälplös och förvirrad och högst osäker. Ni kan till och med tro att det skulle vara en stor olycka. Men från Himlens ståndpunkt och ur dess perspektiv, så är ni en av ett fåtal välsignade, en person som har givits den största möjligheten. Än sen om det innebär att ni måste förändra ert liv och era omständigheter? Vad är väl det jämfört med vem ni är och anledningen till att ni blivit sänd?

Dessa saker är förvisso viktiga för er i detta ögonblick, och kanske meningsfulla för andra som har med er att göra. Men ni har givits en större möjlighet och till och med mer än en möjlighet – en kallelse.

När väl denna Initiation har ägt rum, kommer er resa att förändras, kanske omärkligt till att börja med, men något har ändrat ert livs riktning. Ni kommer aldrig egentligen att vara densamma. Även om ni ägnar resten av ert liv åt att förneka och säga nej till det som har skett, kommer ni aldrig att vara densamma.

Ni kommer aldrig att vara lycklig med enkla nöjen allena. Ni kommer aldrig att kunna nöja er med era tidigare mål eller distraktioner, hobbies eller intressen. Något har förändrats.

Ur Himlens synpunkt, är detta en stor välsignelse. Äntligen, har ert liv en möjlighet att återlösas. Men för er kan det tyckas väldigt annorlunda i stunden.

Ni måste således hålla fast vid Uppenbarelsen om det är er Initiation, och huruvida den är det kommer ni att veta i ert Väsens centrum. Det är inte en intellektuell diskussion med er själv. Det är inte en rationell process. Det mänskliga förnuftet är blott en mekanism för att hantera och handskas med en osäker och oförutsägbar värld. Det är ändamålsenligt i vissa sammanhang och hopplöst i andra.

Det är viktigt att ni känner till Budbäraren för om Initiationen äger rum medan han är i världen, då är er möjlighet större och mer betydelsefull. Det skulle vara mycket olyckligt för er om ni gick miste om honom medan han är här.

Uppenbarelsen kommer bara med några seklers mellanrum, eller kanske en gång varje årtusende, och ni råkar vara här vid den tidpunkten. Ur Himlens perspektiv, är det en stor välsignelse, en stor möjlighet.

Men vem kan känna igen Budbäraren? Han framstår som väldigt ordinär. Han ser inte speciellt märkvärdig ut. Han innehar inte någon viktig position i världen. Han skulle försvinna i en folkmängd. Han kan gå mitt ibland dem. Ingen kommer att igenkänna honom, utom möjligtvis de som har träffats av Uppenbarelsen.

Till dem som möter honom, kanske han inte avslöjar sitt sanna syfte eller arbete i världen, beroende på vilka de är. Hur kan det komma sig att någon inte skulle se detta? Hur kan det vara så att en person av sådan betydelse i världen inte skulle igenkännas av de människor som står bredvid honom?

Det är predikamentet i världen. Alla har ögon att se med och öron att höra med, men de tittar i en annan riktning, och de försöker höra vad de har i sitt eget sinne, det som bekräftar vad som är i deras eget sinne och inte vad som existerar i verkligheten.

Så de tittar, men de ser inte. De lyssnar, men de hör inte. De står alldeles bredvid Budbäraren, men de förstår inte att de står bredvid den viktigaste personen i hela världen vid denna tidpunkt.

Detta skulle han aldrig säga om sig själv. Han är alldeles för ödmjuk för det, så det måste sägas åt honom.

Det är som för flera hundratals år sedan. Ni drack te vid ett bord med Muhammed, men ni visste inte vem han var. Tja, han ser väl ut som vem som helst. Han utstrålar inte Närvaron. Han är inte så magnifik eller allsmäktig att alla runtomkring honom bara svimmar av hans närvaro. Han är bara en människa, traditionsenligt klädd, bara en människa. Där är han. Jag ser honom nu. Han är här borta. Inget speciellt. Han tvangs predika hårt för att få folk att ens lyssna på honom. Så blinda var alla runtomkring honom, endast ett fåtal kunde se. Sådan är dilemmat och bördan för Budbäraren vid alla uppenbarelseperioder.

Initiationen börjar med en stöt. Den börjar med missnöje och insikten om att ni söker, om att ni inte är nöjd med vad ni har, var ni är eller det som ni sysslar med, eftersom dessa inte representerar vem ni är och varför ni kom hit.

De som tror sig vara tillfreds har ännu inte nått djupt nog inom sig själva för att inse att de befinner sig långt ifrån där de behöver vara och det de behöver göra.

Målet är inte lycka, utan förberedelse, beredskap, kontakt, återförening och ytterst sett att bidra till världen, varhelst det än må vara lämpligt för individen. Det är därför som strävan efter att uppnå lycka är så bedräglig, ty Uppenbarelsen kommer att göra er obekväm. Den kommer att utmana er.

Tror ni att Gud kommer att komma och trösta er när ni sändes in i världen för att göra något som ni inte gör just nu och inte har något hopp om att göra såvida inte något större ges er, såvida ni inte kallas ut ur massan, såvida er resa inte ändras genom Himlens Makt?

Ni kommer bara att vara ett korn ute på havet, okänd för er själv, okänd för andra. Även om ni har en storartad position och har skaffat er rikedomar och en ställning i samhället, så kommer ert livs tomma natur att genomsyra allt, såvida ni inte har funnit ert större arbete och utför det till det yttersta av er förmåga.

De som gör detta upplever en tillfredsställelse och en känsla av värde och makt som är obegriplig för alla andra, oavsett vad de hävdar om sig själva.

Guds Nya Uppenbarelse kommer att klargöra den mänskliga andlighetens natur, som har målats över av kultur, av konvention och av politisk manipulering.

Den kommer att göra det klart för er att ni fötts med två sinnen – ett världsligt sinne som formas av världen och ett djupare sinne inom er som ännu är förbundet med Gud. Den kommer att göra det tydligt att intellektet har sina begränsningar, och bortom dessa begränsningar, måste ni gå under sinnets yta.

Den kommer att göra det klart för er att ni inte kan förverkliga er själv annat än genom ert större arbete och öde och att alla de njutningar som ni söker kommer att vara tillfälliga och inte tillfredsställa er själs djupare behov.

Den kommer att göra det klart för er att ni lever i en tid av stor förändring, då mänsklighetens isolering i universum kommer att komma till ett slut och där de Stora Vågorna av förändring kommer att slå mot världen – en tid av stor omvälvning och osäkerhet, en tid för Uppenbarelsen att äga rum.

Människor må vilja få ut många saker av Budbäraren – de hoppas på dispenser, på mirakler, de hoppas få tro på en övernaturlig person, de hoppas få sina liv berikade av hans närvaro och hans arbete.

De kommer att bli besvikna, på samma sätt som de tidigare Budbärarna gjorde många människor besvikna. Det är därför som Budbärare förnekas, förkastas, undviks och, i vissa fall, förgörs, eftersom folk inte får vad de vill ha ut. De får bara det de verkligen behöver.

Vad folk vill ha och Himlens Vilja är så väldigt olika. Men om ni i sanning kunde urskilja era djupare behov i livet bortom överlevnad och att skaffa de enkla saker som krävs för stabilitet och säkerhet i världen, skulle ni se att vad ni vill och Himlens Vilja i verkligheten är samma sak. Men denna insikt skulle komma endast vid ett väldigt djupt tillstånd av individens ärlighet med sig själv.

Det är osannolikt att ni funnit detta än, men ni som hör Våra ord har kommit till den punkt där Initiation kan äga rum. Ni måste lyssna med ert hjärta, inte med ert dömande och era idéer och alla de krav ni tror är nödvändiga för att Uppenbarelsen skall vara sann och meningsfull för er, som om ni kunde avgöra sådana saker.

Inte ens i sitt tillstånd av bedrövelse är folk ödmjuka nog att inse att de inte kan bestämma reglerna för utbyte vad gäller deras primära förhållande med Skaparen och med Himlens Vilja.

Era religiösa trosuppfattningar kan i realiteten inte göra detta, ty det sker bortom trons domäner. Tro kommer inte att hjälpa er in i ert Ursprungliga Hem, ert Himmelska tillstånd, därför att tro är alltför svagt, alltför tillfälligt. När ni lämnar denna värld, kommer ni inte att ha några trosuppfattningar. Alla dessa faller av med kroppen. Kvar finns bara ni, ni som ni verkligen är.

Er Andliga Familj kommer att ta emot er och fråga er om ni lyckades uppnå vissa saker, och i det ögonblicket, utan bördan av och de förblindande effekterna av era trosuppfattningar, kommer det att vara klart som dagen att ni antingen lyckades eller inte lyckades uppfylla dessa primära funktioner. Och ni kommer inte att dömas ut om ni skulle avböja. Det betyder endast att ert arbete ännu inte är utfört.

Ni måste arbeta er väg tillbaka till Himlen, förstår ni. Ni måste tjäna den separerade världen, det separerade universum. Ni måste arbeta er väg tillbaka, genom att bidra och genom självutveckling. Ni kan inte återvända till ert Ursprungliga Hem som en miserabel, konfliktfylld, trätande, missnöjd person. Om så var fallet, så skulle Himlen tyckas er som Helvetet.

Det är inte så att Gud bara löser alla dessa problem därför att Gud skapade dem inte. De måste omintetgöras. Gud har givit er kraften av Kunskap, den djupare intelligensen, och en större kallelse för att sudda ut tragedin från ert tidigare liv och existens, för att återställa er värdighet och det syfte som är ert att finna och det syfte som är ert att tjäna.

Allt börjar med Initiationen. Om det skall vara sant och ha effekt, så börjar det med Initiationen. Det är där som Gud fastslår villkoren för utbytet och etablerar början på er verkliga resa Hem.

Ni kan inte själva föra er tillbaka till ert sanna tillstånd därför att ni känner inte vägen. Ni kan inte bara följa ett recept ni fått av någon annan därför att någonstans längs vägen måste mötet ske med Kunskap och Närvaron, annars är detta ett intellektuellt företag och inte en själens resa.

Tiden är knapp för världen. Ni har inte årtionden eller århundraden för att spendera på att bli fullkomliga eller försöka utarbeta lösningar på era dilemman. Kallelsen gäller detta nu. Timmen är sen.

Detta kommer att innebära press på er om ni kan svara, men denna press kommer att förkorta tiden det tar för er att svara och förbereda er. Och det är en stor välsignelse, för tid är detsamma som lidande för dem som inte kan svara.

Gåvan finns inom er, men ni kan inte låsa upp dörren. Ni har inte nyckeln. Ni kan inte upptäcka er djupare natur därför att ni har ännu inte hela bilden. Ni står ännu inte i en relation till er Källa därför att er egen djupare natur är relationen till er Källa. Hur skulle ni någonsin kunna finna det medan ni lever i separation, förlorade i världens oceaner?

Detta är Himlens gåva – att ert liv kan återlösas, men ni måste tillåta stigen att visas för er.

Ni måste svara på Uppenbarelsen. Om ni inte har svarat på Guds tidigare Uppenbarelser, då väntar ni på den Nya Uppenbarelsen.

Förr eller senare, i ett ögonblick av förtvivlan och desillusion, kommer ni att känna en djupare rörelse inom er. Och ni kommer inse att ni har kommit för ett större syfte som ni ännu inte har upptäckt men som väntar på er, väntar på det ögonblick där ert liv kallas.

6. Budbärarens mission

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 10 april 2012
i Boulder Colorado

Gud har sänt en Ny Uppenbarelse till världen, olik allt som har sänts sedan tusen år tillbaka.

En Budbärare har sänts in i världen–en Budbärare som levde ett tämligen vanligt liv, en Budbärare som är en ödmjuk man och som har varit med om en väldigt lång förberedelse för denna roll.

Medan andra kan tänkas göra anspråk på en sådan titel som Budbäraren från Gud, finns det, i sanning, endast en som är sänd till världen. Himlen vet givetvis detta, även om människor kommer att påstå och hävda annat.

Folk är rädda för Budbäraren. De är rädda för vad det kan betyda för dem, hur det kan förändra deras idéer eller hur det skulle kunna kalla dem till någon slags större tjänst eller association.

Många människor kommer att förkasta Guds Nya Uppenbarelse uteslutande på denna grund därför att de fruktar att det finns en Ny Uppenbarelse i världen som skulle kunna ändra riktningen på mänsklighetens historia och öde och som skulle utmana många av de rådande åsikter och övertygelser som har institutionaliserats och blivit så väletablerade.

Men Skaparen av allt liv begränsas inte av dessa saker och tillhandahåller endast det essentiella Budskapet och den essentiella Uppenbarelsen för mänsklighetens välfärd och för mänsklighetens framtid och öde, både inom denna värld och inom ett Större Samfund av liv i universum.

Guds nya Uppenbarelse är mer omfattande och inkluderande och detaljerad än allt som någonsin har medförts till världen förut. Den ges vid en tid då den mänskliga familjen har blivit läs- och skrivkunnig och deltar i en global civilisation och ekonomi med internationella kommunikationer. Det är en väldigt annorlunda miljö än den som fanns under någon av de tidigare Uppenbarelserna, som till stor del var regionala företeelser och som spreds under en mycket lång tidsrymd efter mycket oenigheter, konflikter och våld.
Mänskligheten står vid tröskeln till ett universum fullt av intelligent liv–ett icke-mänskligt universum som den måste lära sig att handskas med.

Och mänskligheten lever i en värld av minskande resurser med en instabil miljö, olik allt som har skådats sedan tusentals år tillbaka. Inte ens er historia kan förklara vad detta skulle kunna betyda, undantagandes själva Jordens historia.

Uppenbarelsen medför sina egna kommentarer. Det är inte bara en mystisk lära som överlåts åt mänsklig tolkning, vilket tidigare har varit fallet. Denna Uppenbarelse är komplett och vittomfattande och vidrör närapå varje aspekt av individens liv och mänsklighetens liv, både nu och i framtiden.

Ändå talar den, precis som alla Uppenbarelser i historien, om större saker än mänsklighetens intressen idag. Den talar om frågor som kommer att spela en avgörande roll i huruvida mänskligheten väljer att enas i en värld som är i nedgång eller om den kommer att slåss och kämpa över vem som har tillgång till de återstående resurserna.

Den har en helt avgörande roll i huruvida mänskligheten kan förbereda sig för sin kontakt med det Större Samfundet, som redan äger rum på grund av en intervention i världen idag av raser som är här för att utnyttja mänsklig svaghet, konflikt och förväntningar.

Ett sådant stort Budskap har krävt enorma förberedelser för Budbäraren och för de få individer som har blivit kallade att bistå honom i hans förberedelse och kungörelse.

Han är inte här för att besvara alla frågor eller för att ha en lösning på alla behov. Hans Budskap talar till själens behov inom individen–behovet att åter förbinda sig med livets Källa och att erhålla den styrka som Gud har gett varje person genom närvaron av en djupare intelligens inom dem som kallas Kunskap.

Budbäraren är inte här för att argumentera eller för att debattera eller för att protestera mot världens angelägenheter eller olika gruppers, nationers eller folkstammars ambitioner. Han är här för att framföra ett Budskap om uppenbarelse och återlösning till hela världens folk, oavsett deras individuella kulturella tillhörighet eller religiösa anknytning, om de alls har någon.

Detta överskrider nationer och kultur och religiös ideologi. Detta överskrider kontroverserna beträffande dessa saker därför att det är ett Nytt Budskap från Gud för återlösningen och förberedandet av hela världen på en verklighet och en framtid som kommer att vara väldigt annorlunda än det förflutna.

Endast Gud kan tillhandahålla något sådant, ty redan idag är religionerna splittrade, även inbördes. De är stridslystna och oförmögna att tillräckligt behandla de stora växande globala problem som kommer att överväldiga mänskligheten i framtiden om den är oförberedd.

Att gräla om vem som har den bästa religionen eller den mäktigaste grundaren kan endast skada mänskligheten nu. Det är splittrande och uteslutande. Det leder till att mänsklighetens dilemma och dess uppdelning förstärks.

Gud vet bättre. Och den som är utvald att föra hit Uppenbarelsen är den perfekta. Han har klarat prövningarna. Han har inte misslyckats med den långa förberedelsen och allt den krävde av honom och hans familj.

Människor kommer att göra motstånd mot detta och ogilla det och anklaga Budbäraren för allt möjligt, men han är den utsedda. Att inte inse hans värde och hans roll är ett misslyckande från betraktarens sida, ett misslyckande med att igenkänna och att motta den stora välsignelse som Gud nu sänder in i världen.

Hos Budbäraren finns ingen stolthet. Han är en ödmjuk man, men han måste acceptera den stora kallelsen och det större ansvar detta innebär för honom och den stora bördan av att medföra en Ny Uppenbarelse till världen.

Gud har talat på nytt. Och Guds Uppenbarelse är inte för någon elit grupp eller de kulturellt privilegierade, de välbärgade och de överdådiga. Den är för personer från alla rang och samhällsklasser – från alla samhällen, även de mest primitiva, de mest avancerade, de mest isolerade och de mest globala.

Endast Skaparens visdom kan tala på detta sätt, genom Änglanärvaron, genom Uppenbarelsens Röst, som ni hör i detta ögonblick.

Budbärarens mission är att föra fram Uppenbarelsen till världen, att hitta dess första respondenter, att ge dem tillfället att engagera sig i Uppenbarelsen och att komma tillrätta med sin egen djupare natur och kallelse i livet.

Det är därför som en stor del av Läran har givits, för att bana väg för personlig uppenbarelse för de som kan erhålla den, anpassa till den och tillämpa den framgångsrikt i sina liv.

De krav den ställer är inte stora förutom att det krävs en större ärlighet än vad de flesta människor uppvisar just nu, en ärlighet som innebär att inte bara projicera ens ideér och trosuppfattningar på världen, utan att känna den djupare strömmen i ens liv, och, i ett tillstånd av ödmjukhet och beslutsamhet, välja att följa den, ty det är makten och närvaron av Kunskap inom individen, vilket Guds Uppenbarelse avslöjar för första gången.

Här finns inga hjältar att avguda. Här finns ingen Domedag. Här finns inget slutprov, vilket nästan alla skulle få underkänt på ändå.

Ty Gud vet bättre än så. Gud vet att utan Kunskap, kommer människor att stappla och misslyckas, göra dåraktiga misstag och överlämna sina liv åt och falla till föga för farliga och förtryckande styrkor. Ty utan Guds kraft som vägledning inom individen, vad skulle de annars göra än att demonstrera sin svaghet och sin förvirring och det faktum att deras liv domineras av andra?

Ni förstår att er världs Gud är hela det Större Samfundets Gud, hela universums–en miljard, miljard, miljard raser och många fler, bara i en galax, av många galaxer och andra dimensioner, och den oföränderliga Skapelsen bortom detta. Ni har nu att göra med en Gud av sådan storhet och expansion att era idéer och era trosuppfattningar bleknar och vacklar inför en sådan prakt.

Detta är den Gud som har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda er och välsigna er och förbereda er för ett större liv, för att ta er ur ert lismande och era patetiska engagemang och självömkan, för att återställa er heder och värdighet till er, självrespekt, välvilja, medlidande och ödmjukhet.

Det är Budbärarens mission att lära ut dessa saker, att erbjuda dessa saker, att utstå motståndet och förkastelsen hos de som inte kan se och inte vill veta.

Detta är den större kallelsen, förstår ni. Det är detta som återställer individen och ger löftet om ett större liv. Detta är vad som medför heder och värdighet till alla människor, även de fattigaste av de fattiga, vilka lever i förnedring.

Denna kallelse är till för att, inför en värld av minskande resurser, etablera en större enighets- och samarbetsetik. Kan ni ens föreställa er en sådan värld, ni som kanske har haft mer än tillräckligt? Kan ni föreställa er vad detta skulle kunna göra med den mänskliga familjen? Det skulle kunna förstöra den mänskliga civilisationen.

Mänsklighetens möte med aggressiva styrkor som agerar i hemlighet i världen skulle kunna sänka och förstöra den mänskliga civilisationen.

Människor vet inte om detta. De tänker inte på detta. Måhända är det för mycket för dem, de som har ägnat alla sina tankar åt småsaker, rädda för att förlora sina privilegier. De ser inte den större bilden, som kommer att bestämma utfallet för alla.

Men för de som kan se och höra, kommer Uppenbarelsen att tala till dem, och de kommer att vara de första som svarar. Och genom dem, kommer Uppenbarelsen att tala till dem som varit mer upptagna och mindre förmögna att se de stora händelser som kommer över horisonten. En ensam man kan inte göra allt detta. Det kommer att krävas engagemang från många som verkar i samförstånd med Budbäraren.

Sedan har vi problemet med människor som är egennyttiga och aggressiva, som tror att de är så oerhört viktiga i universum, de påstår sig ha sin egen version, agerar inte i samförstånd med Budbäraren och försöker förena den Nya Uppenbarelsen med andra läror eller med sina egna idéer.

Detta är den förvanskning som inträffar närhelst något som är rent medförs till världen. Och det är därför Uppenbarelsen ges innan Kungörelsen. Det är därför den finns i skrift. Det är därför ni för första gången i mänsklighetens historia kan höra Uppenbarelsens Röst. En sådan Röst som talade till Jesus, Buddha och Muhammad, kan ni höra.

Kan ni höra? Ni som lyssnar på så många andra saker av föga värde, kan ni höra dessa ord? Även om ni är tveksamma och misstänksamma, kan ni höra Budbäraren och Uppenbarelsen? Den är solklar, utan bedrägeri, utan tillkrångel, utan mänskliga kommentarer som fördunklar strömmen och förorenar Uppenbarelsens atmosfär.

Budbärarens mission är att etablera Guds Uppenbarelse här tillräckligt under sina återstående år så att mänskligheten kan börja förbereda för en värld i förändring och förbereda för att ha att göra med det Större Samfundet självt.

Detta kommer att ändra er teologi. Detta kommer att ändra er förståelse av Gud och hur Gud verkar i världen. Detta kommer att utmana era fundamentala religiösa övertygelser om vad återlösning betyder därför att när ni tänker på Gud i det Större Samfundet, förändrar det allt.

Vad betyder Himlen för en miljard, miljard, miljard raser och många fler? Vad betyder Helvetet när ni vet att Gud har nedlagt Kunskap inom er och ni aldrig kan undfly den – dess välsignelse och dess återlösning?

Vad betyder ens religiösa anknytning med förståelsen att det finns miljarder och miljarder av religioner i universum, som mer eller mindre står i förbindelse till verkligheten av Guds närvaro och makt?

Vem kan säga när Gud kommer att tala igen? Vem, utan arrogans och ignorans, kan säga att Gud inte kan tala igen? Inte ens Guds Budbärare kan säga det. Inte ens Änglavärden kan säga det. Så vilken människa kan påstå sig vara bemyndigad att bestämma vad Gud kommer att göra härnäst? Detta är ett typiskt uttryck för arrogans och dårskap.

Budbärarens mission kommer att konfronteras med alla dessa frågor. Den kommer att behöva möta intellektuell arrogans. Den kommer att behöva möta ren blind förkastelse. Den kommer att behöva möta alla former av anklagelser.

Detta riktas mot en som medför det största uttrycket av Guds kärlek som har mottagits sedan 1400 år tillbaka. Detta riktas mot en vars liv, även om det konfronteras med svårigheter och är ofullkomligt, icke desto mindre är en demonstration av själva Uppenbarelsen.

För första gången i mänsklighetens historia, kan hela världen bevittna uppenbarelseprocessen istället för att endast höra talas om den genom avlägsna berättelser och fantastiska historier.

För första gången, kan den mänskliga familjen höra Uppenbarelsens Röst, läsa Uppenbarelsens ord, inte som de framställdes århundraden senare av människor som inte kände Budbäraren, inte vidareförd genom muntlig tradition för obildade befolkningar, utan som något som sker just nu i denna stund.

Mänskligheten har inte århundraden på sig att finna sig i detta. Den förändring som är på väg sker alldeles för snabbt. Konvergensen av större krafter är alldeles för mäktig och överväldigande.

Över hela världen, har människor aningar och känner ångest gällande världens riktning. Vad de än skyller dessa farhågor på och hur de än försöker definiera det, är det för att de känner de Stora Vågor av förändring som kommer till världen. De känner att mänskligheten blir allt svagare, mer sårbar, nu underkastad krafter bortom sin medvetenhet.

Det är på grund av detta som Gud har sänt Uppenbarelsen till världen. Det är på grund av detta som Budbäraren är här.

Hedra honom. Respektera honom. Han är inte en Gud, men inga av Budbärarna var Gudar. Han är inte perfekt, men inga av Budbärarna var perfekta. Han har kämpat med Uppenbarelsen därför att alla Budbärarna har kämpat med sina Uppenbarelser.

Han kommer att attackeras och fördömas därför att alla Budbärarna har attackerats och fördömts av precis samma tanklöshet, arrogans och ignorans som Budbäraren idag kommer att behöva möta, och även i detta ögonblick möter.

Hans mission är inte att bygga broar eller ändra på regeringar eller rätta till varje problem och oriktighet och orättvisa i världen.

Hans mission är att ge det hemliga återställandet till individen och förbereda mänskligheten för de största händelserna i mänsklighetens historia, som är nära förestående och som kommer över horisonten redan i detta ögonblick.

Mänskligheten kommer inte att ha något om den inte kan överleva i en värld i nedgång. Era stora verk, skatter och konster kommer alla att gå förlorade.

Mänskligheten kommer stå tomhänt i det Större Samfundet, där frihet är ytterst sällsynt, om den inte kan etablera visdom och säkra sina gränser och ena sitt folk åtminstone tillräckligt att de kan svara an för sin gemensamma välfärd, sitt gemensamma beskydd och framåtskridande.

I ljuset av Uppenbarelsen, uppenbaras mänsklig dåraktighet, ignorans och arrogans till fullo. Det är som om ett stort ljus skiner på världen och allt som är mörkt och förteget, allt som är bedrägligt och illvilligt, blottas i Ljuset av Uppenbarelse – svagheten i människors ställningar; deras patetiska livskvalitet; deras stora behov för återställande, värdighet och återlösning; mänsklig korruption; mänskligt bedrägeri; och de som påstår sig vara religiösa, vilka inte är religiösa, utan som utnyttjar religion för makt och dominans.

Allt detta kommer att avslöjas i Ljuset av Uppenbarelse, och det är därför de som kommer att förneka Uppenbarelsen kommer bli tvungna att yttra sig ogillande om den, ty den kommer att hota deras ställning; den kommer att röja deras svaghet, deras misstag och deras farliga tendenser.

Uppenbarelsen är en produkt av Stor Kärlek, ty Gud är inte arg på mänskligheten. Gud vet att utan kraften och närvaron av Kunskap att vägleda människor tillräckligt i deras eget medvetande, kommer människor att agera dåraktigt, själviskt och destruktivt.

Gud vet om detta. Mänskligheten gör inte det. Att förstå detta är inte bara en fråga om tro. Det är en fråga om en djupare insikt, en djupare resonans inom er själv, en djupare ärlighet om att ni själv inte kan förverkliga er själv och att det finns ett stort behov för en större Uppenbarelse i världen.

Kan människor vara såpass ärliga? Kan människor vara såpass nyktra gällande sig själva utan fördömande? Kan människor verkligen utvärdera var de är och – vare sig de är rika eller fattiga, har hög eller låg samhällsställning – nivån av tomhet i deras liv? Kan de möta detta och inse att denna tomhet är ett rop till Gud och att Gud har svarat?

Budbärarens mission är att medföra Uppenbarelsen till så många människor som möjligt, under sin återstående tid här på Jorden, och för andra som med hans välsignelse kommer att föra hans stora arbete vidare till alltfler människor – till de som har det dåligt ställt, till de välbärgade, till de rika nationerna, till de fattiga nationerna, till ursprungsbefolkningarna som lever ute i naturen, till de stora städernas folk.

Uppenbarelsen är här. Den kan studeras ensam. Den kan studeras tillsammans med andra på ett effektivt sätt. Den kan höras. Den kan läsas. Den kan översättas tydligt. Den måste delas med andra. Det är varje persons plikt som mottar den, och det kommer att vara er naturliga önskan att göra det.

Men liksom alla de stora Uppenbarelserna vid deras tid, kommer den att mötas med motstånd och det kommer att vara svårt först, ty världen vet inte om att den behöver en ny Uppenbarelse från Gud. Världen är inte beredd på detta, och många människor motsätter sig den av olika och diverse anledningar.

Om ni kan se detta klart, kommer ni tids nog att se att Budbäraren i stor bemärkelse demonstrerar ert livs sanna verklighet – att ni sändes in i världen för att göra något viktigt. Måhända kommer det inte vara på en stor och global skala. Det är inte viktigt.

Alla sändes in i världen för ett större syfte, och det faktum att människor inte är medvetna om detta eller inte kan finna det på grund av politiskt eller religiöst förtryck, [eller] att människor är blinda för det, inte kan höra det, inte kan känna det, inte kan stödja det hos varandra – det är den mänskliga familjens tragedi. Det är orsaken till korruption, meningsskiljaktigheter, konflikt, hat och allt som plågar den mänskliga familjen och hindrar den från att bli ett större folk i universum.

Alla dessa saker som plågar mänskligheten står i vägen för dess frihet i det Större Samfundet. Allt detta måste nu inses av tillräckligt många människor – kanske inte alla, men tillräckligt många människor – så att en större rörelse kan äga rum i världen, att ett större samvete kan uppenbaras som faktiskt lever inom varje person i denna stund.

Att få höra om Uppenbarelsen betyder att man kommer tillbaka till relationen med Kunskap, som är den del av er som aldrig har lämnat Gud, som ännu kommunicerar, som är vis och ofördärvad av världen, som är orädd för världen, en vishet och en styrka som är källan av allt mod och all integritet som ni kanske har etablerat hittills i ert liv.

Detta är Budbärarens gåva. Detta var de tidigare Budbärarnas gåva. Men deras historia har ändrats. Och ofta har deras ord feltolkats.

Ty alla Guds Uppenbarelser [är ämnade] att återställa till individen makten och närvaron av Kunskap, ty detta är deras sanna samvete, och detta är vad som kommer att föra dem till Gud, på ett rent och effektivt sätt.

Världen är välsignad därför att Gud har talat på nytt. Världen är välsignad därför att Budbäraren är i världen.

Ta emot denna välsignelse. Dela den med andra. Uppenbarelsen är mycket stor. Ni kan inte förstå den i ett ögonblick. Ni kan inte läsa den i en mening. Ni måste komma till den sökandes dess visdom och betydelse för ert liv och för den värld ni ser.

Det är testet, förstår ni. Det är svårigheten och den stora möjligheten med att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det är testet – testet för mottagaren.

Gud kommer inte att straffa de som misslyckas, men de kommer inte ha rätt förutsättning för att motta Uppenbarelsen och den stora själskraft, klarhet och välsignelse som den kommer att medföra till deras liv och angelägenheter.

Gud straffar inte de onda, ty Gud vet att utan Kunskap, kommer ondska att uppstå.

Det är därför Uppenbarelsen kallar människor till den större intelligens som lever inom dem som är grundläggande för alla goda ting som kan inträffa för dem och för världen.

Detta medför stort klargörande till er förståelse av den Gudomliga Närvaron och Makten, Guds verkan i världen – Guden av universa.

Detta är er stora möjlighet, det största ögonblicket i mänsklighetens historia, den stora vändpunkten för den mänskliga familjen som kommer att avgöra huruvida den kommer att vara en fri och sammanhållen civilisation i framtiden eller om den kommer att förfalla och falla till föga för främmande övertalningar.

Det är den stora vändpunkten, den stora utmaningen, den stora möjligheten, den stora kallelsen och den stora återlösningen.

Låt detta vara er förståelse.

5. Profeternas sigill

Uppenbarat för
Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 21 maj 2014
i Boulder, Colorado

Det är mycket viktigt nu att Vi talar om Profeternas Sigill så att världens folk må förstå vad detta verkligen betyder och varför den är viktig för att skydda Guds stora Uppenbarelser, vilka endast ges vid särskilda nyckel-vändpunkter i mänsklighetens utveckling och evolution.

De stora Uppenbarelserna är så oerhört viktiga för världen. De tillhandahåller den mänskliga civilisationens byggstenar.

Nu har Gud talat på nytt för att skydda den mänskliga civilisationen från internt sönderfall och kollaps och från underkastelse från styrkor i universum som söker utnyttja mänsklig konflikt och okunskap.

Det är en tröskel som länge förutsetts och var ödesbestämd att komma, och den skulle komma vid en tid där mänskligheten hade börjat etablera en världscivilisation – förvisso inte en perfekt civilisation, men det är inte desto mindre en civilisation.

Det skulle ske när vissa villkor möttes och när mänsklighetens sårbarhet för dess egna misstag skulle växa till den grad att själva den mänskliga civilisationen skulle vara hotad genom miljönedgång och miljöproblem och genom att Jorden plundras så till den grad att den inte längre kan sörja tillräckligt för en växande mänsklighet.

Den skulle vänta tills mänsklighetens sårbarhet mot universum nådde en kritisk tröskel. Ty Jorden har länge iakttagits av vissa raser för deras egna syften och ändamål.

Gud vet naturligtvis om detta, ty detta är en del av alla världars evolution – både de världar som har varit en källa till framväxten av en ras och de världar som har odlats av besökare utifrån. Det är förutsägbart. Det kommer att hända förr eller senare. Och tiden för detta är nu inne för mänskligheten.

Gud skyddar de stora Uppenbarelserna med en Sigill. Sigillen innebär att Änglaförsamlingen inte kommer att tiillhandahålla någon mer stor Uppenbarelse fram till dess att universums Herre tillkännager att det måste ske. Det är deras Sigill, för att skydda Uppenbarelserna från orättmätigt utnyttjande, från förfalskningar och från de som förkunnar att de är sändebud och budbärare, vilket oundvikligen sker omedelbart efter en stor Uppenbarelse för världen.

Världens folk kommer inte veta om att denna Sigill existerar. Den är inte något de kan ta på. Den finns inte inskriven i deras konstitutioner. Den förstås och accepteras inte i allmänhet.

Men bland den Änglanärvaro och Församling som överser denna värld, är det ett mycket tydligt mandat och måste etableras, annars kan de stora Upenbarelserna förorenas bortom igenkännlighet. De kommer att påveraks och ändras av människan med tiden, genom okunskap och korruption och genom det misbruk som sker då de tas i bruk och anpassas. Men Sigillen i Himlen är komplett, förstår ni.

Emellertid är det så att vid en viss tidpunkt, kommer Gud att bryta Sigillen, ty en Ny Uppenbarelse måste komma. Ty de stora Läror som gavs tidigare skulle vara otillräckliga för att möta behovet hos mänskligheten i helhet.

Intervallet mellan de stora Uppenbarelserna skulle vara lång, i de flesta fall, ty de är tillräckliga för att möta mänsklighetens behov för en lång tidsperiod in i framtiden.

Men nu har ni nått den stora tröskel där Gud har talat på nytt – en stor tröskel inför vilken mänskligheten är okunnig och oberedd, en stor tröskel som de stora Uppenbarelserna som gavs i forna tider inte kan ta itu med. De utformades inte för detta ändamål. De var livsviktiga i att bygga mänsklig civilisation, en världscivilisation med tiden.

Men nu är det så att den mänskliga civilisation i sin nuvarande form hotas både inifrån och utifrån, den hotas så allvarligt att Gud har talat på nytt, ty riskerna är för stora, farorna är för stora, mänsklig okunskap är för djup.

Det är till och med så att de stora Uppenbarelserna som gavs tidigare är splittrade och stridslystna inom sig själva och mellan varandra. De kan inte förbereda mänskligheten för ett Större Samfund av liv i universum. De kan inte förbereda mänskligheren för en värld i miljönedgång – den största förändring som skulle hända vilken civilisation som helst i vilken värld som helst. De utformades inte för detta ändamål.

Gud vet naturligtvis detta. Men mänskligheten vet inte. Den inser inte vad som kommer över horisonten. Den begriper inte sitt tilstånd i ljuset av liv omkring den i universum. Den är inte tillräckligt medveten om Jordens tillstånd för att se hur mycket den har överskridit och överspenderat sitt naturarv i denna värld. Den befinner sig på en vårdslös kurs av självförstörelse och sönderfall med tiden.

De stora förändringar som kommer att komma till planeten är i sig själva tillräckliga för att bryta ned den mänskliga civilisationen allvarligt, om mänskligheten inte är redo.

Här är Sigillen bruten, ty en Ny Uppenbarelse måste ges. Sigillen bröts efter Jesu liv då Muhammad gavs hans stora uppdrag på Jorden. Och nu bryts Sigillen igen i Guds Nya Uppenbarelse [för] världen.

Här måste ni förstå att de stora Budbärarna alla har kommit från Änglanärvaron, de sändes in i världen vid stora vändpunkter och tillfällen. De har alla kommit från Församlingen. De har alla en gemensam Källa. De är inte Guds söner. De är inte universums centrum.

De har kommit från Församlingen som övervakar denna värld, en värld av stor vikt och betydelse i universum därför att mänskligheten har behållit sin andliga medvetenhet vid liv. Trots dess många misstag och tragiska historia – stora konflikter och stora olyckliga omständigheter som den har orsakat för sig själv och för världen – är det fortfarande en värld av stort löfte och stor betydelse. Gud kommer att skapa en ny Sigill när Kungörelsen i denna tid är komplett, och den kommer att vara i århundraden.

Människor kommer fortfarande att hävda att de har budskap från Gud eller att de är profeter eller återlösare. Men Änglanärvaron kommer inte att ge dem det som krävs för något sådant att vara verkligt sant och äkta. På så vis, gör Himlen vad den kan för att skydda de stora Uppenbarelserna, vilka är så sårbara inför mänskligt missbruk och missförståelse.

Guds Nya Uppenbarelse för världen vid denna stora vändpunkt är den mest expansiva som någonsin har givits till världen – den har nu givits till en läs- och skrivkunnig värld, en värld av global handel och kommunikation, en värld av globala faror och risker, den har nu givits med dess egna kommentarer för att begränsa möjligheten att den feltolkas och tillämpas felaktigt i framtiden, den har nu givits med mycket repetition, sagts på många sätt för att ge människor den största möjligheten att verkligen förstå vad de mottar och varför den måste ges i denna tid.

Guds Nya Uppenbarelse innehåller en varning, en välsignelse och en stor föreberedelse. Utan förberedelsen, skulle ni inte svara på varningen. Utan varningen, skulle ni inte kunna förstå vikten av föberedelsen. Och utan välsignelsen, skulle ni inte ha styrkan eller veta vart ni ska vända er inom er själv eller sinsemellan för modet och beslutsamheten att göra det som måste göras för världen, för att förstå den stora betydelsen av ert syfte här och varför ni har kommit vid denna stora vändpunkt.

Detta är inte en gåva för några få som har utsetts eller några få utvalda individer, eller för de rikaste och mest privilegierade. Den ges till hela världen, den ges med ett enkelt språk, den ges på tydligaste möjliga sätt, den ges med stor styrka, den talar till nästan alla delar av den mänskliga upplevelsen, den ges för att ge mänskligheten denna enda stora chans att återställa världen och att förbereda sig för det Större Samfundet av liv, inför vilket den nu måste lära sig att svara an.

Tänk inte att detta är irrelevant för era behov, ty detta är den värld ni har kommit för att tjäna. Dessa två stora händelser kommer att avgöra, på alla sätt och vis, vad för slags liv ni kommer att kunna ha, vad som kommer att inskränka ert liv och vad som kan få fram era större styrkor och det större syfte som ligger gömt inom er under ytan av ert sinne. Tänk inte att detta inte talar till er, ty ni har sänts in i världen för detta.

Det som sker i denna värld och bortom denna värld, gällande denna värld, kommer att avgöra lotten och framtiden för varje person som lever idag och för deras barn och de generationer som kommer. Detta är såpass mäktigt. Det är såpass nödvändigt.

Det [det Nya Budskapet från Gud] kommer att ändra er förståelse av religion och medföra stor klarhet här. Det kommer att etablera enigheten hos alla världens religioner och hur de har byggt på varandra för att tillhandahålla den sanna moraliska och etiska grunden för mänskligt beteende och förståelse.

Men ni lever i en annorlunda värld nu, och ni står inför en mycket annorlunda värld i framtiden – en värld av minskande resurser och instabilt klimat, en värld som kommer att påverka allas liv, rika eller fattiga, i alla världens hörn.

Såpass stort är behovet. Såpass stor är risken. Såpass stor är inflytelsen och makten av detta att Gud har talat på nytt och sänt en ny Budbärare in i världen. Sänd från Änglanärvaron är han, besläktad med alla de som sändes tidigare. De är på hans sida, ty han är Budbäraren för denna tid, denna era och de tider som kommer under en lång tid framöver.

Sigillen kommer att vara med honom, och Himlen kommer att se på för att se vem kom kan svara på hans närvaro på Jorden. Ty han är en äldre man nu och har inte mycket tid på sig för att lära ut detta.

[Han] har tillbringat sitt liv med att motta en Uppenbarelse som är mer omfattande och mer komplett än allt som någonsin har givits till mänskligheten tidigare.

Den kommer att avslöja meningen med livet i universum. Den kommer att avslöja det som kommer över horisonten för ert liv och för hela världen. Den kommer att avslöja den mänskliga andlighetens sanna natur på en högre nivå, på Kunskapens nivå. Den kommer avslöja det som mänskligheten måste lära sig för att skapa verkligt samarbete här på Jorden och att få ett slut på sina oupphörliga konflikter och sitt fruktansvärda plundrande av världen. Ty detta kommer att vara den enda värld som ni har som kan uppehålla livet för er.

Det universum som omger er kommer inte att vara där för er för att erövras eller utforskas bortom detta solsystem. Det finns stora faror där, om vilka mänskligheten inte vet något om. Den tittar ännu med primitiva ögon, okunskapens och den hoppfulla förväntans ögon. Den vet inte om vad den har att göra med i ett Större Samfund av liv i universum.

Gud måste nu tillhandahålla detta, åtminstone tillräckligt, så att mänskligheten kan förbereda och agera med visdom och omtanke för framtiden, istället för att bara agera utifrån opportunism i stunden.

Dett har allt att göra med vem ni är – er djupare natur, varför ni är som ni är och varför ni är designade på det sätt som ni är – vilket är något som ni inte kan förstå tills ni inser att det är för ett större syfte, vilket ni i själva verket ännu inte har upptäckt.

Ni måste acceptera att Profeternas Sigill har brutits. Inte av en person, inte av en religion, utan av Gud, som kommunicerar till världen genom den Änglanärvaro och den Änglaförsamling som har tillsyn över denna värld och den mänskliga familjens framsteg och evolution.

Här kommer finnas stor klarhet om religionens frågor, meningen med ert liv, mänsklighetens öde och de stora utmaningar som väntar, för vilka mänskligheten måste förbereda i denna tid.

Skygga inte för detta. Fall inte in i skuggorna av era egna upptagenheter. Förtvivla inte. Ty Gud har gett er en djupare styrka inom er själv för att göra det möjligt för er att svara, för att att förbereda på att möta en större värld och att uppleva ett större liv.

Ni förstår inte vad detta betyder än, men med tiden kommer det att bli solklart. Ty Gud har givit er seende ögon och hörande öron, men de är inte de ögon som ni ser med idag eller de öron som ni hör med nu. Likväl finns de inom er – djupare inom er.

Detta är ert livs sanna styrka. Detta är den mänskliga familjens sanna styrka. De är detta som kommer att göra hela skillnaden i resultatet av ert liv på Jorden och för mänsklighetens framtid och öde.

Endast Guds Nya Uppenbarelse för världen kan avslöja dessa saker för er nu. Utan detta, kommer mänskligheten att fortsätta på spåret av sin stridslystna, desperata nedgång, sin desperata, stridslystna väg i livet och utarma världen så allvarligt att den inte kommer att kunna bära upp den mänskliga civilisationen i någon igenkännlig form. Ni kommer att falla offer för dominerande styrkor i universum, och allt som ni har skapat av värde kommer att förloras.

Det är endast Guds Uppenbarelse för världen som kan avslöja detta för er klart och tydligt, utan snedvridning, utan att någon främmande ras intressen är inblandade, utan någon som helst manipulering eller bedrägeri.

I ert hjärta, kommer ni att svara därför att på en djupare nivå är ni fortfarande förbundna med Gud. Vare sig ni är religiös eller inte, vare sig ni har en trostradition eller inte, är ni fortfarande förbundna. Och det är detta som är er framtida återlösnings löfte, källan till er större styrka och er större lösning på vad som än som har hänt er tidigare.

Profeternas Sigill har brutits igen av Gud. Den var ödesbestämd att brytas när mänskligheten väl nådde en viss destination, nådde en stor vändpunkt där den skulle stå inför utmaningar som aldrig skådats av den mänskliga familjen i helhet, ståendes inför en värld i nedgång och realiteterna av det universum som omger er.

Gud har gett klarheten nu för att förstå det som alla de stora traditionerna verkligen talade om, innan de ändrades och togs i bruk och användes av individer och regeringar för deras egna syften.

Här hedrar ni alla de stora Budbärarna och förstår deras mission på Jorden mer fullständigt, i ett klarare ljus. Ty det bör inte finnas någon tvist och konkurrens mellan världens religioner, ty de initierades alla av Gud, och de har alla ändrats av människan.

Sigillen har brutits, men den kommer att återetableras när Guds Nya Uppenbarelse väl är avslutad, och när Budbäraren väl har tillfället att presentera den i sin egen tid, vilket måste ske nu för att Uppenbarelsen ska vara verkligt och fullständigt äkta. Den kan inte sammansättas senare av de som inte kände honom.

Det har varit hans stora uppgift att motta den största Uppenbarelsen som någonsin getts till dena värld – att sammanställa den, att försäkra dess riktighet, att lära sig om den så att den kan läras ut, att förstå den fullständigt medan han är en person här i världen, att samla runt sig modiga individer som skulle bistå honom i dessa stora uppgifter så att Uppenbarelsen kan återges i sin rena form, och samtidigt lösa ett dilemma som har plågat de tidigare Uppenbarelserna för mänskligheten.

Välsignelsen är över er. Den är över världen, men den kommer som en stor och brådskande nödvändighet. Den är inte något som ni använder för att försöka berika er själv eller bara för att pyssla lite med. Ni måste närma er den med vördnad och stor allvarsamhet och viljan att se vad den verkligen betyder för er och för världen.

Den måste tala till människor av alla trostraditioner och alla nationer och kulturer.

Den måste vara fri från alla sorters ägandeskap av en existerande religiös instititution bortom det som Budbäraren har etablerat för att motta, förbereda och återge den till världen.

Han kommer att behöva ert stöd. Men ni måste lära er om denna Uppenbarelse och tillämpa den i ert liv för att förstå. Ni kan inte stå utanför den och förstå den, ty det är inte möjligt med en stor Uppenbarelse född ur Himlen för välståndet och beskyddet av världen.

Må Välsignelsen vara över Budbäraren och alla de som bistår honom i hans återstående år på Jorden. Och må de som har mod, ödmjukhet och det stora behovet att förstå, motta detta i tid för att inse dess stora betydelse för deras liv och för framtiden av denna värld.