Att vara en Person av Det Nya Budskapet

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 september 2009
i Boulder, Colorado, USA

Det Nya Budskapet är här för att ge mänskligheten ett stort löfte och en stor styrka. Kraften av Kunskap som Gud har nedlagt i varje person är den stora gåvan; en gåva som väntar på att bli upptäckt.

Mänskligheten har ännu inte upptäckt sina större krafter, sin större styrka, sin större integritet och sin större etiska grund. Den krälar ännu i stoftet, som ett primitivt släkte, driven av girighet och snikenhet, hat och fördömande. Den är fortfarande primitiv i vad den föreskriver och håller sig till. Men detta förnekar inte det faktum att mänskligheten har större styrkor och större krafter som ännu återstår att upptäckas och utvecklas.

Skaparen av allt liv har sänt ett Nytt Budskap in i världen för att förbereda mänskligheten för De Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och att förbereda mänskligheten för dess möte med ett universum fyllt av intelligent liv. Men denna förberedelse kräver också att mänskligheten igenkänner och odlar sina större styrkor och sin större integritet.

Mänskligheten kan dock inte undervisas eller förberedas alla på en gång; ty instruktionen sker på individnivå, på nivån av den enskilda personen. Det är i förandet av en individ till medvetenhet om sina större styrkor, större krafter och större integritet som fröna kommer att sås och i vilket mänsklighetens löfte vilar. Grubbla således inte över vad alla människor borde göra; ty då kommer ni alltid att bli besviken och missmodig. Tänk istället på vad ni själv står inför.

Era samhällen och kulturer kanske bara vill att ni skall vara en passiviserad konsument, en passiviserad arbetare, en medlem av gruppen, en som bekänner sig till kulturens värden och prioriteringar. Men ni har ett större löfte i livet; ett större löfte som ni är försäkrad om eftersom det är en del av er djupare natur. I kulturen glöms er djupare natur bort och förbises och – i vissa fall – förnekas helt och hållet. Men ni kan inte för alltid förneka er djupare natur; ty den lever inom er bortom kulturens räckvidd, bortom korruptionens räckvidd och bortom räckvidden av manipulation och bedrägeri. Det är därför som den är er större styrka och innehåller för er era största förmågor och rentav ert större syfte med att komma in i världen.

Det som tidigare endast var till för eliten, för adepterna, måste nu bli en öppen dörr för er och för andra folk i världen. Ty världen står inför sina största prövningar, sina största faror. Mänskligheten är oförberedd på De Stora Vågorna av Förändring. Mänskligheten är okunnig och dåraktig när det gäller dess syn på och attityder rörande utsikten till intelligent liv i universum. Så mänsklighetens löfte är individens löfte, väckandet av den enskilda personen. Det är detta som kommer att ge mänskligheten en större kärnstyrka och en större möjlighet att utöva sann vishet i mötet med en sådan oförutsägbar och osäker framtid.

För att en person skall svara an på Guds Uppenbarelse, så måste de redan från början igenkänna att de inte kan förverkliga sig själva genom de vanliga vanorna, förströelserna eller nöjena som folk runtomkring dem är så djupt engagerade i. De måste inse att de har ett större behov och ett större ansvar i livet. Detta kommer inledningsvis att demonstreras av deras lidande och deras misströstan över världen runtomkring dem, allteftersom de gradvis förlorar intresse för de lekar och hobbies som upptar folk i deras närhet, i det att de har ett djupare behov som nu gryr.

Om de har tillfredsställt kroppens behov genom mat, kläder, tak över huvudet och trygghet; om de har tillfredsställt medvetandets behov genom tillgängligheten på utbildning och möjligheter; ja, då kommer det större behovet att börja framträda inom dem. Detta är själens behov, som endast kan uppfyllas genom att igenkänna, acceptera och uppfylla ert större syfte med att komma hit – något som vilar helt och hållet bortom intellektets sfär och räckvidd. Ni kan inte tänka ut det; men ni kan och måste uppleva det. Och det väntar på att bli upptäckt.

För att vara en Person av Det Nya Budskapet, måste ni inse att mänskligheten träder in i en ny tidsepok och står inför en oerhört mäktig och osäker tröskel. Ni kan inte bara förlita er på uråldriga läror, föreskrifter eller profetior nu för att vägleda er in i framtiden. Ty världen har förändrats och är i snabb förändring; men folk har inte förändrats med den och ser inte behovet av att förändras. Personen av Det Nya Budskapet måste således inse att de står på tröskeln av ett monumentalt skifte i världens realitet, i villkoren för livet här och i upptäckten att er isolering i universum är över och att ni aldrig kommer att återfå den.

Trycket här kommer att vara stort; men det är ett tryck med ett syfte. Det leder er till den allra djupaste upptäckt ni kan göra i livet: upptäckten av kraften och närvaron av Kunskap inom er – ett djupare medvetande, ett större medvetande, ett medvetande som är hängivet och fokuserat, ett medvetande som inte distraheras eller hindras av världen, ett medvetande som är rent och ofördärvat, ett medvetande som är obefläckat av världen med alla dess lockelser och tragedier.

Den Nya Uppenbarelsen talar om detta; ty mänskligheten måste vinna tillträde till sina större styrkor, sina större krafter och sin större integritet. Om den inte gör detta, så kommer den att misslyckas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring; och den kommer att övermannas genom list och bedrägeri av makter från universum som är här för att dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet.

På grund av den stora faran för den mänskliga civilisationen och för den mänskliga familjens välbefinnande och frihet, så har Skaparen av allt liv sänt ett Nytt Budskap in i världen – en Uppenbarelse lika stor som någon av de Uppenbarelser som tidigare sänts hit. Det är här i en ren form, ofördärvat av regeringar, obefläckat av ambitiösa individer, utan band till kultur eller politik eller mänsklighetens lägre syften.

Personen av Det Nya Budskapet inser att de lever i en tid av Uppenbarelse; en tid när denna Uppenbarelse behövs så eftersom folk runtomkring – även i politiska maktpositioner – inte alls tycks svara an på tecknen i världen eller på framväxandet av stora förändringar.

Individens förmåga att genomgå förberedelsen, att vinna tillträde till kraften av Kunskap och att följa denna troget – utan att försöka kontrollera eller manipulera denna större intelligens – är en oerhörd utmaning och möjlighet. Dock representerar den förlossning för individen; ty det är genom Kunskap som ni återknyter till Gud, återupptäcker att ni har ett större syfte i livet och är förmögna att följa stegen för dess uppenbarande, en personlig uppenbarelse.

Här inser ni att ni är en pionjär. Ni ägnar er åt något nytt. Ni står i begynnelsen av en stor rörelse, ett stort skifte. Som pionjär kommer ni att behöva konfrontera ensamheten och bristen på erkännande från andra. Ni kommer att behöva bygga upp er egen styrka och skapa nära band till andra som svarar an på Uppenbarelsen.

Här inser ni att ni inte har ett svar på framtiden och inte heller på ert liv; ty era svar är alla de svar som kulturen har gett er. Till och med de svar som ni känner att ni själv har skapat är fortfarande svar som andra har tillhandahållit. Men det finns bara ett svar; och det är att förbereda för De Stora Vågornas värld. Det är att förbereda ert liv och ert medvetande för att tjäna med högre förmåga. Det är att genomgå en stor förberedelse som ni inte uppfann för er själv, men som har givits er genom Nåd och Försyn.

Här bryter ni missbrukets bojor, behovet av samtycke och fasthållandet vid kulturen och er nations diktat, för att förena er med och knyta band till den Större Makt och kraft som är Källan till allt liv i Universum. Ni gör detta med ödmjukhet, utan att framhäva er själv; ty ni vet att Den Större Makten inte är er att äga eller använda eller kontrollera. Men ni är välsignad att ta emot den och tillåta den att omforma ert liv och er riktning, så att sant förverkligande och sann tillfredsställelse må bli tillgängliga för er.

Ni förbereder er således för att bli en man eller kvinna av Kunskap – inte bara för er egen förlossning eller ert eget förverkligande, utan för att spela er roll i en tid av stor övergång. Ni vet inte meningen med detta eller betydelsen av detta. Kanske tror ni att ni kommer att vara en stor ledare; men väldigt få människor kommer att vara stora ledare. Ni kommer blott att spela en roll som kommer att anta form och gestalt allteftersom ni fortskrider och era relationer till andra vinner större klarhet och ärlighet.

Ni är en person av en Ny Uppenbarelse, och ni blir frigjord och hindras inte av det förflutna; ty ni är framtidens fröbärare. Ni bär framtidens kärl. Det räcker inte att blott leva för ögonblicket; ty det är bara halva livets mening. Ni måste också förbereda för framtiden; och endast Kunskap inom er vet hurdan den framtiden kommer att vara och hur ni kan förbereda er för den vist, effektivt och säkert.

Vägen är i själva verket ganska enkel. Men eftersom den vilar bortom intellektets sfär, så kan folk snubbla och bli väldigt förvirrade rörande den, i försöken att sammankoppla dess realitet med deras egna nuvarande trosuppfattningar och attityder. Och självfallet är era nuvarande trosuppfattningar och attityder skapelser av kulturen och ofta produkter av rädsla. De har inget att göra med realiteten av ert större liv. De är bara slaggprodukter av det förflutna och av en gammal identitet, som ni fortfarande bär på och som ni måste lära er att växa ur.

Att på detta sätt växa ur en identitet är något helt och hållet naturligt. Det är som att växa ur tonårstiden för vuxenskapet. Som tonåring identifierar ni er med er ålder och era jämnåriga; och ni övertygas av deras värderingar och det de sysselsätter sig med. Men era prioriteringar ändras när ni blir vuxen. Ni söker det som har större mening och värde, och ni axlar ett större ansvar i livet. På samma sätt är det här med att växa ur den gamla personliga identiteten. Ni håller på att axla ett större ansvar, och ni söker större mening. Det ni förr ägnade er åt upplever ni nu som tomt och otillräckligt för era djupare behov.

Detta är att mogna andligt. Detta är vad det innebär att fortsätta att uppfylla behovshierarkin inom er. Och det är detta som återförenar er med världen och med de som sände er hit. Det är här ni finner ert största förverkligande, inom er egen integritet, inom kvaliteten på relationer som nu börjar komma till er och med känslan av mening som nu börjar genomsyra ert liv.

Det som var flyktigt tidigare blir nu mer essentiellt för ert fokus. Utövandet av andlighet är inte bara ett sätt att bli av med stress. Det blir det centrala kraftuppbyggandet, det centrala fokuset för era aktiviteter. Här för ni in er andliga praktik i allt ni gör, eftersom den är relevant för allt det ni gör; och den kommer att bistå er och bringa klarhet i allt ni gör.

Här är det inte fråga om något riktigt offer. Ni bara växer ifrån saker som framstår som tomma eller rentav dåraktiga; saker som tidigare var så viktiga för er. De flesta människor uppnår aldrig andlig mognad, så de blir kvar i ett tillstånd av andlig barndom eller tonårsskap. Trots att de blivit gråhåriga och åldras fysiskt, så växer de aldrig på allvar upp andligt. Men tillväxtprocessen är densamma: att växa ifrån det gamla; framväxandet av det nya; de ökande ansträngningarna att bli en mer ansvarsfull, mer effektiv person; och den stora möjligheten att uppleva relationer på nivån av ett högre syfte i livet – något som på det hela taget är bortom räckvidden av de som inte har genomgått denna större utveckling.

En Person av Det Nya Budskapet inser att de är en del av något större som håller på att växa fram. De behöver inte se slutsatserna eller slutresultatet; ty dessa är bortom deras räckvidd och bortom deras synvidd. Det är inte deras ansvar att försäkra sig om ett visst utfall, utan att spela sin roll i att röra mänskligheten i en positiv riktning. Och hur skulle mänskligheten kunna röra sig i en positiv riktning, utan den stora hjälp som Skaparen av allt liv tillhandahåller? Det är tragiskt uppenbart att mänskligheten inte själv klarar av att göra detta – eller inte vill göra det – vad nu fallet är.

Folk ber till Gud för hjälp, för möjlighet, för förlossning, för att slippa undan smärta och lidande, för förnyelse eller föryngring. Men när så Budskapet kommer i en sådan storartad form, så kan de inte se det, de svarar inte an på det, eller de förnekar det eftersom det inte motsvarar deras förväntningar eller tidigare uppfattningar.

Om ni verkligen vill att Gud skall hjälpa er, så måste ni vara redo att förändra ert liv. Gud kommer att bistå er fullständigt. Om ni inte är säker på att ni vill detta, så bör ni kanske avstå från era böner och affirmationer.

Folket av Det Nya Budskapet måste bistå Budbäraren medan han ännu är i världen. Hans uppgift är överväldigande. Den är långt bortom vad någon individ någonsin kan mäkta med. De måste vittna om detta. De måste representera detta. De måste ha modet att vara en del av Uppenbarelsen och inte bara dess betraktare eller publik.

Kraften hos Uppenbarelsen att återställa och förbereda mänskligheten kommer att bygga på många människors handlingar. Uppenbarelsen är ren. Den är ofördärvad. Den har givits i sin helhet. Budbäraren har inte gått under med Budskapet levererat endast till hälften. Skaparen av allt liv garanterade detta. Allt är på plats.

Uppenbarelsen talar till en annan realitet inom människor. Den vädjar inte till deras intellekt eller deras intellektuella stolthet. Den stöder inte deras fördomar eller deras inkompletta och felaktiga tänkande. Den är inte bunden av mänskliga preferenser eller mänsklig vilja. Således tycks den fantastisk men förvirrande; ny och annorlunda, men på något vis uråldrig och tidlös.

Personen av Det Nya Budskapet måste vara en del av Det Nya Budskapet. De kan inte bara vara en konsument som stjäl det, rövar bort det och försöker använda det för att bygga upp rikedom, personlig makt eller personliga fördelar. Som tjuvar i natten kommer de att stjäla det och utge dess makt, dess privilegium och dess författarskap för att vara deras egna. Förvisso kommer ni att se hur man försöker detta; ty mänskligheten är som helhet alltför korrupt för att handskas med något så rent som detta; och det är därför som fokuset ligger på individen och inte på de kollektiva massorna av folk.

Det är genom att människor lär sig och tillämpar Det Nya Budskapet som de kommer att kunna överföra och översätta dess kraft och vishet in i sina familjer, sina samfund, sina nationer, sina religioner – ja, allt – och på så vis skapa ett genomgripande skifte i mänsklig uppfattningsförmåga; något som kommer att ske nästan osynligt över tiden.

Folk kommer att börja betrakta sig själva som denna världs urinnevånare. De kommer att inse att de måste etablera sina egna regler för utbyte när det gäller utomjordiskt besök och intervention. Naturligtvis. Det är så självklart. Folk kommer att säga: ”Självfallet kan vi inte bara låta vem som helst komma hit och göra vadhelst de vill. Och vi kommer inte att låta oss övertalas av dessa makter att de är här för att rädda oss eller undsätta oss.”

Naturligtvis. Det kommer att vara sunt förnuft vid den tidpunkten; men i detta nu framstår det som fantastiskt och omöjligt. Hur skulle något sådant kunna vara? För folk tänker fortfarande på ett primitivt sätt. De tänker fortfarande att de är isolerade i universum. De tänker inte framåt. De ser inte att mänskligheten redan har förött världen så till den milda grad att den knappt kommer att kunna tillhandahålla det de behöver i framtiden. Att de på så vis har skapat De Stora Vågorna av Förändring.

Löftet ligger i individen; och så har det alltid varit. Alla nya uppenbarelser, alla nya förbättringar, innovationer och stora framsteg inom vetenskap, handel och social rättvisa har alltid främjats av enskilda individer som var inspirerade och hängivna att tjäna dessa saker. Det är på så vis som alla raser i universum gör framsteg och har löfte.

Personen av Det Nya Budskapet har ett stort ansvar här – kanske större än något de någonsin har tänkt för sig själva. En sida hos dem vill fortfarande sticka iväg någonstans där de kan vara lyckliga och bekymmerslösa; att leva ett slags idylliskt, ansvarslöst liv. Men djupt inom dem håller det på att växa fram en starkare kraft och en djupare röst och en känsla av hängivenhet och riktning som nu börjar bli deras ramverk och deras kontext.

De är förbundna med framtiden. De är förbundna med Det Större Samfundet. De är förbundna med sin tid och med de stora tider som stundar. De börjar svara an som om de verkligen sänts till världen för att åstadkomma något specifikt i samklang med vissa speciella individer. De börjar faktiskt tänka och känna som odödliga varelser som är här för att tjäna i en tidsbegränsad och orolig miljö.

Men för att nå fram till denna medvetenhet och styrkan av denna verklighet krävs det en oerhörd hängivenhet och förberedelse. Ni kan inte vara halvhjärtade i detta. Ni kan inte vara otåliga eller manipulativa eller låta er drivas av era preferenser, om ni ens skall kunna börja ta er an det. Ni kommer att råka ur kurs vid den första utmaningen eller det första hindret – den första motgången – när ni upptäcker att folk runtomkring er som ni trodde var så vänliga och stod er så nära i själva verket inte har en aning eller inte har något intresse för dessa saker och kommer att vända sig mot er om ni skulle framhäva er själv.

Här inser ni att ni inte har något val. Ni kommer antingen att följa den gryende kraften av Kunskap, hur mysteriös den än må vara, eller så kommer ni att rätta in er i ledet och följa er familjs eller era vänners behov och preferenser. Många människor misslyckas i just detta skede. De glider tillbaka in i kulturens minnesförlust, kulturens missbruk, kulturens manipulation. De vaknade till en kort stund. Men sedan inordnas de av krafterna i den mentala miljön runt omkring dem. Dessa krafter drar dem tillbaka in – in i förvirring, in i oansvarighet, in i fantasi.

Ni måste nu ägna er åt er egen kallelse och utveckling samt utvecklingen hos andra runtomkring er som ni kanske känner och som är förmögna att svara an på en Ny Uppenbarelse i livet. Men ni kan inte bestiga detta berg om ni väntar på andra. Ni själv måste bestiga detta berg – även om era bästa vänner inte kan följa med. Ni kommer att göra mer för världen och för dem om ni kan genomföra denna bestigning och denna resa än ni någonsin kunde ha gjort genom att dröja kvar och vara uppmuntrande.

Det finns så mycket vishet och klarhet att vinna längs vägen. Mycket av det kan ni inte se i detta ögonblick; men det väntar på er längs er resa. Och ni kan inte lära er dessa saker om ni inte ger er ut på denna resa. Ni kan inte lära er dem som regler eller idéer, för då kommer ni inte att kunna förkroppsliga dem, följa dem och demonstrera dem.

Personen av Det Nya Budskapet är en del av Det Nya Budskapet – som en som bidrar utan att försöka definiera er roll eller hävda er makt eller er position. Detta kommer att kräva en hel del återhållsamhet av er; ty alla dessa tendenser finns ännu inom er – ondskans frön, girighetens frön, bedrägeriets frön, självbedrägeriets frön. Alla finns de där. Många av dem är ganska så aktiva i detta nu. Så ni kommer att behöva hålla tillbaka alla dessa saker och vända er till Kunskap och be andra om hjälp när det blir nödvändigt.

Ty ni vill verkligen inte förlora denna kallelse. Ni har ju redan kommit så här långt. Ni vill inte behöva misslyckas. Ni har redan i stort mått rört er bortom kulturens besattheter. Ni vill inte misslyckas i detta, den största möjlighet ni någonsin kunnat få – ni som är utvald och så oerhört lyckligt lottad att vara bland de första att ta emot ett Nytt Budskap från Gud.

Inser ni vad det är ni har framför er? Har ni någon aning? I ert förringande av er själv – kan ni se vad ni har framför er? Gud har gett er en väg, en stig ut ur djungeln, den hopplösa labyrinten av mänsklig förvirring och kompromiss.

Var sålunda vid gott mod. Håll fast vid er förberedelse och er praktik. Låt världens tecken tala om för er vad som kommer; och låt tecknen inom er moderera era extrema beteenden och er kärva kritik – utan att ni för den skull minskar på den självkorrigering som ni måste utöva i ert tänkande, era antaganden och ert beteende. En vis lärare straffar inte eleven, utan erbjuder bara fast korrigering. Så måste ni göra med er själv. Detta är så som en vis och kärleksfull förälder är med sitt unga oskyldiga barn.

Ni är som ett barn nu i utvecklandet av en medvetenhet av Det Större Samfundet och i att upptäcka kraften av Kunskap. Ni befinner er på ett tidigt stadium; och framför er sträcker sig en större väg. Äntligen har ni ett syfte, en mening och en riktning. Men ni måste hålla er kurs och inte hejdas av hindren, distraktionerna eller de gamla idéer och uppfattningar som skymmer ert medvetande så att ni förlorar stigen uppför berget ur sikte. Låt er inte förföras till att vila på de vackra platserna längs vägen; ty ni har ett öde och en resa att företa er. Och det är på detta sätt som Gud kommer att förlossa er, på ett sätt som ni aldrig skulle kunna förlossa er själv.