Author Archives: gretchen

Kapitel 1: Vad är Gud?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 17 augusti 1993
i USA

I Det Större Samfundet är Gud Kunskap. I Det Större Samfundet är Gud upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud kommunikationen av djup insikt och djupt igenkännande från den ena till den andra, genomsyrande allt manifesterat liv. Detta uppstår i er upplevelsesfär.

Gud tycks vara olika saker för olika människor och för olika varelsetyper i Det Större Samfundet; men den essentiella upplevelse som antänder begäret efter Gud, medvetenheten om Gud och relationen till Gud, är densamma överallt. Denna religiösa impuls, impulsen till förening med Gud, är universell. Fastän den tycks märkvärdigt frånvarande i somliga kulturer och abnormt uttryckt i andra, så är impulsen densamma. Vad Gud är måste ges uttryck enligt räckvidden av och kapaciteten för er upplevelse. I Det Större Samfundet är Gud så total och fullständig att varje definition alltid måste vara osäker och misslyckas.

Låt oss därför säga att Gud är upplevelsen av total relation. Ni kan erfara detta momentant här och där och under längre perioder om ni förbereder er i Kunskapens Väg. Detta är en upplevelse som både kan översättas från en värld till en annan och delas och demonstreras mellan en varelse och en annan, förbipasserande och överskridande alla skillnader vad gäller ras, kultur, temperament eller miljö. Detta är Gud. Gud för er är Gud i handling. Gud för er är en upplevelse som är olik varje annan upplevelse i livet. Dock skänker denna upplevelse mening åt alla era andra upplevelser.

I Det Större Samfundet är Gud fullständig. I er värld är Gud en Gud av er värld, en Gud av ert släkte, en Gud av er historia, en Gud av ert temperament, en Gud av era rädslor och strävanden, era stora hjältars Gud, era stora tragediers Gud, en Gud som är relaterad till er stam och er tid. Men i Det Större Samfundet är Gud så mycket större, så fullständig – bortom någon enda ras’ definition, bortom någon enda ras’ historia, bortom någon enda ras’ temperament, rädslor och strävanden, bortom räckvidden av någon individuell eller kollektiv filosofi. Och dock finner ni Gud i en ren impuls, i ett tidlöst ögonblick av igenkännande, i begäret att agera bortom sfären av era egna personliga intressen och motiv, i erkännandet av en annan, i motivet att ge, i den oförklarliga upplevelsen av släktskap. Dessa är översättbara. Detta är Gud i handling. För er är detta Gud.

Ni måste nu tänka på Gud i Det Större Samfundet – inte en mänsklig Gud, inte en Gud av er nedskrivna historia, inte en Gud av era prövningar och vedermödor, utan en Gud för alla tider, för alla raser, för alla dimensioner, för de som är primitiva likväl som för de som är avancerade, för de som tänker som ni likväl som för de som tänker så annorlunda, för de som tror likväl som för de för vilka tro är oförklarligt. Detta är Gud i Det Större Samfundet. Och det är här ni måste börja.

Att tro på Det Större Samfundets Gud är en övermäktig uppgift; ty ni kommer att inse att ert släkte är litet och universum är stort. Här kommer ni att fokusera inte på en Gud av er värld och er tid, utan en Gud av alla världar och alla tider. Vad för slags teologi eller filosofi kan förkroppsliga en Gud av denna storhet? Vad för slags mänsklig spekulation eller mänsklig etik kan omfatta en Gud så fullständig som denna?

Dock måste er Gudsteologi vara en teologi om Guds verksamhet i denna värld. Och om den skall vara sann, korrekt och till nytta, så måste den fokusera på upplevelsen av Kunskap. Kunskap är all religions begynnelse. Kunskap är religionens fullständigande. Kunskap är vittnesbördet om Gud och beviset på att ni är en del av ett större liv bortom er tids begränsningar, bortom ert släktes gränser och bortom gränserna för er nuvarande intellektuella förmåga. Här finns ingen skapelseberättelse. Det finns inga hjältar. Det finns inga yttersta tider. Det finns bara den totala upplevelsen av relation, som är upplevelsen av Kunskap och upplevelsen av Gud.

Vad är mänsklig religion utan en skapelseberättelse, utan en hjälte att dyrka och utan en kulminering av mänsklig erfarenhet? Vad för slags mänsklig religion kan fokusera på en Gud av denna storhet, vars enda intresse inte är er värld allena, vars enda omsorg inte är er dagliga erfarenhet, vars medvetande är så fullständigt och vars välvilja välsignar de som skiljer sig så från er? Vad är då normen för mänskligt beteende? Vad är grundvalen för etik eller moral i en Gud av Det Större Samfundet? För detta måste ni gå bortom behovet blott av regler och förordningar och fantastiska historier som knappt går att tro på. Ni måste träda in i upplevelsen och livets Mysterium, som är porten till Gud, som vilar i själva hjärtat av ert liv och innehåller själva syftet med att ni kommit hit – ett syfte som är unikt för er men som ni delar med allt liv.

I Det Större Samfundets Andlighet finns det inga hjältar. Det finns ingen skapelseberättelse. Och det finns ingen kulminerande erfarenhet som för det kroppsliga livets svårigheter till ett slut. Så vad är då religion utan dessa saker? Dessa saker är stamföreteelser. Och ni är inte de enda i Det Större Samfundet i att önska dem, etablera dem och hålla fast vid dem. Överallt där religion har slagit rot och funnit uttryck, så har raser byggt sina praktiker och sin förståelse på sin egen tid, sin egen historia och sitt eget temperament. Men bortom detta är upplevelsen av Gud. Bortom detta är ren andlighet. Det är detta ni måste söka nu; ty mänsklig religion kan aldrig förkroppsliga en Gud av Det Större Samfundet. Detta är så oförklarligt, eftersom det överskrider era förväntningar på Det Gudomliga. Ni måste därför finna en annan väg, en mognare väg, ett fullständigare angreppssätt, en sann förberedelse.

I Det Större Samfundet har de som avancerat förverkligat Guds natur och syfte i sina respektive världar; men deras förståelse har gått bortom begripandet av Guds Vilja i specifika saker, till och med bortom omtänksamhet om deras egen ras’ välgång och överlevnad. De har gått bortom att befatta sig med dessa, för en större andlighet, en Andlighet av Det Större Samfundet – en andlighet av all tid och alla världar; en andlighet som är mysteriös, som inte definieras eller förkroppsligas i ritualer, ideal, trosuppfattningar, historiska berättelser eller fantastiska bilder; en andlighet som kan översättas fullständigt från en varelse till en annan genom ord eller gester, eller utan ord eller gester.

Det Större Samfundets Andlighet är en andlighet av större upplevelse, större varseblivning och större förmågor. I Det Större Samfundet räddas ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet fördöms ni inte. Ni bara utvecklas. I Det Större Samfundet finns inget Himmelrike. Det finns bara vidare inblandning och en större kapacitet för relation. I Det Större Samfundet finns det inga lokala gudar eller demoner som utkämpar ett andligt krig. I Det Större Samfundet finns det de som vet och de som inte vet. Ur deras erfarenhet kommer de stora svårigheter som ställs i livet överallt.

Ni som lever i en mänsklig värld med mänskliga idéer, mänskliga trosuppfattningar och ett mänskligt perspektiv, har en stor möjlighet nu att uppleva Det Gudomliga och ett Gudomligt syfte och en Gudomlig vilja för ert liv och er tid genom en medvetenhet av Det Större Samfundet och genom ett annorlunda slags stig och riktning. Ni kommer att behöva detta nu; ty detta är religionen för alla tider, inte bara för er tid. Kliv över denna tröskel och ni kommer att förstå det förflutna, nuet och framtiden på ett sätt som kommer att binda dem samman.

Detta kommer att ge er styrka och förmågan att urskilja och förstå de som besöker er värld från Det Större Samfundet. Även fast de är i besittning av större teknologisk förmåga och har större social sammanhållning än ni, så kallas även de till att lära sig Det Större Samfundets Andlighet. Er gåva till dem är något mycket ovanligt och värdefullt. Ni har något de behöver. Ni har något som allt liv behöver. Det är därför som Det Större Samfundets Andlighet introduceras i denna värld innan den träder in i Det Större Samfundet. Den ges inte bara för er egen anpassning till Det Större Samfundet i syfte att etablera en grund för kommunikation, igenkännande och förståelse. Den ges också för att etablera att ni som mänskliga varelser, hur begränsade ni än må vara när det gäller era fysiska förmågor, icke desto mindre har en andlig gåva att ge – en gåva för all tid, en gåva av stor nytta. För att emellertid finna denna gåva och ge denna gåva, så måste ni ha en större förståelse, en större medvetenhet, en större teologi och en ny grund för att leva. Detta är en grund som kommer att frigöra er i ert dagliga liv och som kommer att göra era mänskliga angelägenheter – som verkar så komplexa och svåra – mycket enklare än de tycks idag.

Det Gud gör i er värld står i relation till det Gud gör i Det Större Samfundet. Om ni inte vet vad Gud gör i Det Större Samfundet, hur skall ni då kunna veta vad Gud gör i er värld? Och hur skall ni förstå den Gudomliga närvaron och upplevelsen här? Ni måste se er själv utifrån och blicka in för att se hur ni är, var ni är och vem ni är i detta nu. Ni kommer att behöva detta perspektiv för att se vad som omger er, vad som uppmuntrar er och vad som håller er tillbaka.

Vetskapen om vad Gud gör i universum kan bara översättas genom ren upplevelse; ty universum överskrider er intellektuella och begreppsliga kapacitet så till den grad att inget språk och ingen teknologi överhuvudtaget skulle kunna beskriva det. Och även om det kunde beskrivas, så skulle ni inte ha någon möjlighet att förstå det.

Detta är emellertid inte hur större medvetenhet och större sanning överförs och förverkligas. Om ni är villig att gå bortom era egna gränser; om ni är villig att gå bortom era begrepp, idéer och trosuppfattningar – ja, då kommer ni att öppna en dörr till Det Större Samfundets Andlighet och till en större Kunskap och Vishet, som är så nödvändiga i er värld vid denna tidpunkt. Detta erbjuder er varje fördel och en grund för att ge till andra i framtiden. Men för att göra detta måste ni vara väldigt modig. Ni måste ge er in i ett territorium där folk inte har rest förut, in i ett nytt slags helig upplevelse och in i ett universum oerhört mycket större och mer komplext än något ni behövt brottas med i det förflutna. Ni kommer att behöva lära er att vara tillfreds utan definitioner. Ni kommer att behöva vara trygg i en större grund inom er själv. Och ni kommer att behöva ha enastående följeslagare.

Detta är inte ett äventyr. Det är en resa – en resa av den största storhet; en resa ni inte kan företa er på egen hand; en resa med svårigheter och faror; men en resa som är nödvändig och som kallar på er. Den kallar på er bortom era idéer, era målsättningar och era omsorger. Den kallar på er nu.

Denna kallelse är en upplevelse som verkar så oförklarlig. Och dock är den så verklig, så genomsyrande och så fullständig – även för er här nu. Den är fönstret genom vilket ni ser ett större universum och en större Gud i verksamhet.

Detta är den rena upplevelsens teologi – en teologi av ren Vishet och ren Kunskap; en teologi som ni bara kan demonstrera och en teologi som ni bara kan uppleva. Det är en teologi som är större än något som kan läras ut i era seminarier eller religionsskolor. Vem kan svara an på en sådan stor gåva och ett sådant stort Mysterium som detta? Vem kan träda in i en sfär av ren upplevelse, av större förening med Gud?

Låt detta vara en kallelse för er som läser dessa ord. Låt detta kalla till er bortom er förståelse och er förmåga att förstå; ty ni kommer inte att förstå dessa ord förrän ni har haft denna stora upplevelse; och ni kommer inte att veta huruvida dessa ord är sanna förrän ni upplever deras sanning. Ni kommer inte att känna deras fullständiga relevans förrän ni själv kan förkroppsliga dem.

I Det Större Samfundet är Gud för stor för att endast generera tro. Tro kan bara föra er till tröskeln av upplevelse. Bortom denna är tro alltför svagt och otillförlitligt för att bära er längre. Här tjänar tron sitt enda och viktigaste syfte: att föra er till upplevelsens port. Detta är trons syfte och syftet med förberedelse. Detta är syftet med religiös träning i er värld och i alla världar. Bortom denna port finns Det Större Samfundets Gud. Till denna port leder Det Större Samfundets Andlighet; och bortom denna port finns Det Större Samfundets Andlighet.

För att förstå teologin om Gud i Det Större Samfundet krävs att ni har ett större medvetande, ett större ordförråd och en större räckvidd av upplevelser. Denna kan översättas åt er och ni kan översätta den åt andra; men era ord kan inte fånga den. Den kan bara överföras från den ena till den andra genom en mysteriös process av Gudomlig överföring. Ingen kan förstå den intellektuellt; ty dess miljö är alltför stor, alltför alltomfattande.

De som blott vill ha idéer kommer att behöva dröja kvar i sina lokala religioner; ty detta är alltför stort. De som blott vill ha riktlinjer för konstruktivt leverne kommer att finna detta alltför stort och förvirrande, alltför oförklarligt och mysteriöst. De som upplever Gud i Det Större Samfundet och de som kan överföra Gud i Det Större Samfundet representerar individer som har överskridit gränserna för sin egen ras’ arv och intellektuella förmåga. De har blivit universella i sitt tänkande. De ser vad andra inte kan se, och de vet vad andra inte kan veta. Detta är deras börda och deras gåva. För dem är tro inte av betydelse; ty de har gått bortom behovet av tro och bortom trons gränser. Deras upplevelse är alltför fantastisk för att översättas till något brett spektrum eller till en stor publik. Den måste ges från en till en annan. Deras kyrka och deras tempel är den miljö i vilken de tar emot Gudomlig överföring och kommunicerar den till andra. De har få elever. Deras resa är lång. Kraven på dem är stora. Deras hängivenhet är total och fullständig.

Är en sådan gåva möjlig för mänskligheten? Den är inte bara möjlig, utan nödvändig. Utan denna gåva, så kommer upplevelsen av Det Större Samfundet att ha en förkrossande effekt på mänskligheten. Utan denna gåva, så kommer mänsklighetens suktan efter makt och dominans att leda till katastrof. Utan denna gåva, så kommer ni inte att kunna förstå de som ni kommer att stöta på från Det Större Samfundet; och ni kommer inte att kunna förstå den stora förändringen och de stora händelser som äger rum i er värld.

Det Större Samfundets Väg till Kunskap presenteras för världen som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundet och som ett sätt att förbereda er för Det Större Samfundets Gud. Det är sättet på vilket ni förbereds för ett större syfte i livet som står i relation till livet överallt. Det Större Samfundet är den större miljö i vilken ni lever och till vilken ni nu måste bli ansvariga. Det Större Samfundets Väg till Kunskap är ett annorlunda slags andlighet; men ni kommer att finna att upplevelsen som ligger i själva hjärtat av denna är mer välbekant och mer bekräftande än något ni någonsin tidigare upplevt. Denna upplevelse kommer att påminna er om ert Ursprungliga Hem och om de som sänt er in i världen. Det kommer att påminna er om det större band av relationer som existerar även i detta nu och som går bortom gränserna för er tid och er plats i livet. Detta är en port in i ett större universum. Det är en väg till en större förmåga och Vishet i livet. Det är ett svar på ett större behov för mänskligheten och för livet överallt.

Det Större Samfundets Andlighet, Inledning

I Det Större Samfundet av världar presenteras Gudsidén annorlunda än i denna värld. I Det Större Samfundet måste Gudsidén vara översättbar från ett samhälle till ett annat, där vanorna och ritualerna, idéerna och områdena av specifik tillämpning kommer att vara unika för varje världs andliga medvetenhet och fromhetsövningar. Allt som kan översättas är den rena upplevelsen av Kunskap – upplevelsen av Det Universella Medvetandet, djup medvetenhet och total relation. Det är denna upplevelse som kommer att framställas i denna bok – en upplevelse av översättbar andlighet som delas mellan intelligent liv överallt. Dess tillämpning är universell. Dess upplevelse är universell. Dess kommunikation är universell. Den riktning som den etablerar för förnimmande varelser överallt är universell.

Det Större Samfundets Andlighet omfattar ett större panorama av liv och innefattar allt som har skapats här och bortom detta, i alla dimensioner, inom alla ramar. Så fullständig är den att ni inte kan famna dess Mysterium, uttömma dess Vishet eller tränga in i dess Kunskap. Men ni kan vara mottagare av dessa saker; och ni kan översätta dem till er egen upplevelse och tillämpa dem här till stort gagn för er själv och för andra.

Världen håller nu på att träda in i ett Större Samfund av Världar. Det är därför nödvändigt att här presentera Det Större Samfundets Andlighet för att göra det möjligt för mänskligheten att förbereda sig mentalt, känslomässigt och andligt för den stora förändring som stundar och de stora möjligheter som denna förändring representerar. För att lära er om Det Större Samfundet, så måste ni lära om dess realitet. Så är detta en välsignelse: att ni må få ta emot en Större Realitet, en Större Religion och en Större Gud.

Det Större Samfundets Andlighet, Förord

Som mottagare av och författare till denna bok och de andra böckerna i Det Större Samfundets Väg, känner jag att det är mitt ansvar att introducera denna uppenbarade Undervisning och den Tradition som den representerar så rent som möjligt, just så som den har uppenbarats för mig. När jag gör detta är det min uppriktiga önskan att representera det större andliga förbund som tjänar alla i det manifesterade livet genom hela Det Större Samfundet.

Jag kan inte säga varför jag utvaldes för denna uppgift. Till att börja med var det ett mysterium även för mig själv. Uppgiften i sig är klart mycket större än något jag hade förutsett i början. Det som började för femton år sedan som en ny och effektiv metod för att lösa problem och för att vinna andlig vägledning i vardagslivet har utvecklats till att bli en religiös tradition av andlig undervisning, förberedelse och bidragande som är ny för vår värld och dock äldre än vår mänskliga existens.

Jag är inte blott en nedtecknare i detta stora företag. Denna Undervisning och allt som den innehåller är produkten av mitt förhållande till De Osedda och mänsklighetens bundsförvanter. För att representera och uppfylla dessa relationer, var det nödvändigt för mig att bli den första eleven i denna Undervisning och företa en resa som kanske få i vår värld någonsin har genomfört förut. Märkligt nog har jag ända sedan barndomen varit begåvad med en mängd information om livet i Det Större Samfundet. Detta är inte resultatet av mitt läsande eller personliga intressen. Det bara finns där. Det har alltid funnits där. Det har oroat mig, inspirerat mig, pressat på mig och rört mig framåt dit ingen väg tycktes leda; och dock alltid med en känsla av en bestående och nåderik andlig närvaro. Det Större Samfundets Andlighet är resultatet av denna oförklarliga resa.

För er som kan läsa denna bok och begripa dess djupare mening och den stora styrka den talar och propagerar för, så erbjuder jag min uppmuntran. Ni står i begynnelsen av en stor och mysteriös resa – en resa in i ett större universum och en djupare upplevelse av det Gudomliga i ert eget liv. Denna bok kommer att vara en port för er och för andra som vet att de är del av ett större liv.

Det är en välsignelse för mig att få dela Det Större Samfundets Andlighet med er och att inbjuda er till att gå bortom den mänskliga medvetenhetens och förståelsens begränsningar in i ett större fysiskt och andligt universum som kallas för Det Större Samfundet. Som ni står i begrepp att få se, så står vår utbildning om vårt liv, vår mening och vår andlighet inför en ny begynnelse.

Marshall Vian Summers 1998

Introduktion

STK - Swedish Book Cover

Steg till Kunskap är det Inre Vetandets bok. Dess ettåriga studieplan, som är indelad i 365 ”steg” eller lektioner, är utformad för att möjliggöra för eleverna att lära sig erfara och tillämpa sin Själv-Kunskap, eller Andliga Kraft, i världen. Steg till Kunskap söker åstadkomma detta steg för steg, allteftersom eleverna introduceras till de essentiella idéer och praktiker som gör ett sådant företag möjligt. Det dagliga utövandet tillhandahåller en solid grund av erfarenhet och utvecklar det tänkande, den perception och den självmotivation som är nödvändiga för både världslig framgång och andligt fortskridande.

Kunskap är det djupare andliga sinne som Skaparen har givit varje person. Det är källan till all meningsfull handling, allt meningsfullt bidragande och alla meningsfulla relationer. Det är vår naturliga Inre Kompass. Dess realitet är mysteriös, men dess Närvaro kan upplevas direkt. Kunskap är oerhört vist och effektivt i att vägleda varje person i att finna sina rätta relationer, sitt rätta arbete och sitt rätta bidragande. Det är lika effektivt i att förbereda en för att igenkänna de många fallgropar och bedrägerier som finns längs vägen. Det är grunden för seende, vetande, och handlande med visshet och styrka. Det är livets grund.

Steg till Kunskap har tillhandahållits som en Väg för individer som känner att en andlig kallelse och ett andligt syfte håller på att växa fram i deras liv, men som behöver ett nytt tillvägagångssätt för att till fullo begripa vad detta innebär. Ofta har dessa individer känt denna dragning under en längre tid. Steg till Kunskap tillhandahåller en grund på vilken de kan börja svara på denna kallelse. Det enda inträdeskravet är beslutsamheten att lära känna ens syfte, mening och riktning.

Steg till Kunskap representerar både en stig till Gud och en stig till bidragande i världen. Den engagerar eleven i att lösa livets två mest fundamentala frågor: Vem är jag? och Varför är jag här? Steg till Kunskap tar upp dessa frågor inom en kontext av syfte, relationer och gemenskap. Den betonar att alla söker efter dessa i världen och att denna strävan ligger bakom alla de begär och ansträngningar som anses meningsfulla här. Upplevelsen av syfte, relationer och gemenskap ger varje person den känsla av mening och identitet som de har i varje givet ögonblick. Steg till Kunskap indikerar att dessa behov är inneboende i varje person och att var och en har fört med sig svaret på dem från sitt Ursprungliga Hem. Den säger således att varje person – utan att veta om det – bär sin egen uppfyllelse inom sig själv, inom sin Själv-Kunskap.

Genom utövande och uppenbarelse, så ger Steg till Kunskap eleverna den nödvändiga strukturen för att finna Kunskap, att ge sig i kast med Kunskap, och att följa Kunskap i varje situation. Med detta börjar de finna sin sanna riktning i livet. Genom ett dagligt studium byggs förmågan och självförtroendet upp som bara en konsekvent självtillämpning kan tillhandahålla.

Syftet med denna bok av andlig övning – och dess undervisning – är återerövrandet och tillämpandet av Själv-Kunskap. Betoningen i varje steg ligger på att utveckla elevens inre och yttre liv i samklang, ty Kunskap (Självförverkligande) och Vishet (Självtillämpning) måste uppstå hand i hand. Genom att således studera och tillämpa Vägen till Kunskap, utvecklar eleven naturligt tålamod, objektivitet, insikt, styrka, tolerans och en kvardröjande känsla av självvärde.

14. Kallelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 1 april 2011
i Boulder, Colorado

Att leva i en tid av Uppenbarelse och att bli erbjuden denna Uppenbarelse är en monumental händelse. Den kommer att vara så stor att den kommer att förändra ert liv och ert tänkande, er uppfattning och er förståelse av er själv, världen och ert öde. Även om ni säger nej till det Nya Budskapet och ifrågasätter det, kommer det ändå att förändra ert liv.

Ni kan inte råka på något så stort utan att det påverkar ert liv. Ni kan inte råka på en Uppenbarelse, vars like endast ges med flera århundrades mellanrum, utan att den har en stor inverkan på er.

Oavsett hur ni må svara i stunden, kommer den att nå djupare inom er, till en plats ni knappt må känna till, till en del av er ni endast har upplevt i stunder av klarhet och stark nykterhet. Den kommer att tala genom ert sinnes Uråldriga Korridorer.

Om ni studerar den och läser den och följer dess anvisningar, kommer ni att börja höra saker och se saker som ni inte hörde och såg förut. Ni kommer att ha en större vision och en mer omfattande förståelse, en förståelse som inte bara är självtjänande och självtillsfredsställande, utan något som kan möta verkligheten och som kan uppskatta att ni är i världen vid denna tidpunkt.

Om inte detta var ett Nytt Budskap från Gud, då skulle ni kunna betrakta det på nivån av idéer allena. Ni skulle kunna betrakta det som en teori. Ni skulle kunna betrakta det som en filosofi. Ni skulle kunna betrakta det som bara ytterligare en lära. Men det är mycket större än detta.

Det är därför det kommer att ha en inverkan på ert liv, om ni alls överhuvudtaget svarar. Det är meningen att det ska ha en inverkan på ert liv.

Ni kallas att motta den, att studera den och att lära er om den. Det är endast här ni kommer att inse dess värde och dess stora betydelse för den värld ni ser idag och för den värld ni kommer att behöva möta i framtiden – den stora förändring som kommer över horisonten och allt som mänskligheten kommer att behöva möta – de stora prövningar och de stora möjligheter som väntar er.

Det är något mycket stort att råka på Guds Uppenbarelse – större än era idéer, större än era övertygelser, större än era institutioner, till och med större än er nations eller kulturs eller religions idéer och trosuppfattningar. Ty dessa är i stort sett mänskliga uppfinningar.

Men nu råkar ni på något som inte är en produkt av mänsklig föreställning eller kreativitet. Ni kommer att veta att detta är sant genom den inverkan som den kommer att ha.

Den kommer från er Källa – ert livs största kärlek, Källan av ert liv, Källan av er djupare natur, Källan av ert syfte med att vara i världen, vilket ännu förblir okänt för er och ouppfyllt.

Detta är svaret på de stora böner om fred, om befrielse, om visdom och om styrka som har yttrats under senare tid och genom historien.

Ni kan inte skänka denna Större Makt till er själv, även om många har försökt. Den måste skänkas er från er större Källa – en Källa som trotsar all definiering, en Källa som inte går att föreställa sig eller begripa med intellektet.

Ty Skaparen lever bortom intellektets sfär, och likaså Skapelsen åtföljandes. Ni kan endast begripa era omedelbara omständigheter och händelseförloppen, men bortom detta ligger en Större Realitet, sannerligen åtskilligt större.

Det Nya Budskapet ställer krav på er. Det kräver att ni svarar. Det kräver att ni studerar och är tålmodig och inte drar förhastade slutsatser, inte följer era fördomar, er ilska eller era förbittringar. Det ber er att utforska, inte bara att tro, ty tron är svag. Den är inte tillräckligt gedigen.

Ni kommer att behöva en större grund inom er själv för att möta en värld i förändring och för att möta allt som mänskligheten måste möta under denna tid av Uppenbarelse.

Detta är inte bara en gåva till er personligen. Den är tänkt att flöda genom er till andra. Om ni ska motta, då måste ni ge. Ni måste vittna om Uppenbarelsen.

Ni måste hedra Budbäraren. Han är inte en Gud och kommer inte tillåta andra att avguda honom, men han är Budbäraren, och det finns ingen annan i världen som har fört hit ett Nytt Budskap från Gud.

Det var länge sedan en Uppenbarelse av denna omfattning gavs. Och aldrig tidigare har en Uppenbarelse givits så fullständigt, en Uppenbarelse som nu ges till en bildad värld – en värld av planetariska kommunikationer, en värld som är mer sofistikerad, en värld av större behov.

Ni inser det ännu inte, men ödet har bestämt att ni ska hitta detta. Det är ingen ren slump eller tillfällighet. Ödet har bestämt att ni ska råka på den Nya Uppenbarelsen. Ödet har bestämt att ni ska höra talas om den.

Det är en stor kallelse. Men vad Gud vill och vad folk gör är inte desamma.

Ni är fri att svara precis hur ni vill även om detta är en gåva till er, även om detta håller löftet om att avslöja ert större syfte och öde i världen för er och en större förståelse av ert liv och de föränderliga omständigheterna omkring er.

Gud kan inte kontrollera er respons. Gud kan inte kontrollera era tankar, ert lidande, er förvirring, era admonitioner, era passionerade övertygelser, era klagomål, era självdestruktiva beteenden, era beklagansvärda misstag och beslut.

Detta beror på att ni lever i Separation. Men det finns en del av er som aldrig separerade från Gud, och det är detta som det Nya Budskapet kommer att tala till inom er, en del av er som endast kan svara an. Det är det mest naturliga i världen. Det är ert syfte och ert öde.

Och om ni mottar det [det Nya Budskapet], då måste ni dela det med andra. Och ni måste medföra det till ert liv och tillämpa det där efter bästa förmåga och söka upp andra som gör detsamma så att de må bistå er i att bli stark och skapa balans och mening i era personliga angelägenheter.

Ni kan inte disputera ett Nytt Budskap från Gud. Ni kommer bara att framstå som dåraktig inför den Större Makten om ni skulle göra det.

Ni kommer att ha många frågor som ni inte kan besvara och många frågor som i sanning inte kan besvaras på ett bra tag.

Ni måste inse att detta är ett större engagemang. Det är inte en intellektuell strävan. Det är inte ett tidsfördriv eller en hobby. Det är inte här för att ge er nöje, komfort och säkerhet. Det är här för att kalla er till en större tjänst i en värld vars behov ökar för varje dag.

Er förpliktelse beror på att ni är här för ett större syfte – ett syfte ni inte uppfann och inte kan uppfinna, ett syfte som ännu inte fullständigt har avslöjats för er, ett syfte som skiljer sig från era önskningar och era preferenser och era idéer om ert liv.

Ni är förpliktigade därför att ni sändes in i världen. Förpliktelsen lever inom er. Den är en del av er djupare natur, en djupare natur Vi kallar Kunskap.

Den [förpliktelsen] är höjdpunkten i alla andliga studier, i alla religioner. Det är den som kommer att återlösa er. Det är den som kommer att transformera ert liv, er uppfattning och er förståelse. Men den måste aktiveras av Gud.

Ni har ett ansvar att vara i världen. Ni är ansvarig inför dem som sände hit er. Ni har en större roll att spela. Ni har en större tjänst att tillhandahålla.

Det Nya Budskapet påminner er om ert större syfte, era ansvar och er ansvarsskyldighet. Den gör detta utan att hota med straff eller skuldkänslor. Den gör detta för att återställa er, för att rädda er från er egen sorg och ert eget lidande, för att stärka er själ så att ni må återlösa ert liv och skapa balans där, ty ni har större arbete att uträtta i världen.

Endast en Ny Uppenbarelse kan medföra en sådan kallelse. Det är en kallelse runtom i världen. Det är inte bara till en grupp eller en nation, en religion eller en del av samhället. Den börjar nu ljuda världen runt.

Det är en blygsam början. Det Nya Budskapet kommer hit som en groddplanta, som ett barn – ren, ofördärvad av världen, sårbar, ömtålig, men med Skapelsens Makt bakom sig. Så länge den kan förbli ren och Budbärarens rykte inte besudlas, då kommer dess renhet att lysa fram.

Ni har detta stora tillfälle att motta ett rent Budskap, en Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer.

Tror ni att detta är en tillfällighet? Tror ni att detta sker av en slump? Om så är fallet, då underskattar ni vad ni erhåller här. Och ni överskattar era egna idéer och er egen förståelse.

Gud vill återföra makt till individen så att dem som sändes in i världen skall kunna bidra till en problemfylld värld. Världens framtid är beroende av detta.

Er roll kommer att vara anspråkslös. Den kommer inte att medföra stor uppmärksamhet och lovord. Ni kommer att arbeta bakom kulisserna, utan fanfar och erkännande. Och med detta, kommer ni komma undan ert eget sinnes fängelserum och allt som driver er och hemsöker er och håller er tillbaka.

Det Nya Budskapet kommer att förnekas och disputeras. Det kommer att förlöjligas. Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv.

Budbäraren kommer inte att möta människors förväntningar, ty han är en enkel och ödmjuk man. Han är inte gudalik och allsmäktig och full av charm och karisma. Ingen med dessa egenskaper skulle någonsin väljas ut att bli en Budbärare, att medföra ett Nytt Budskap från Gud till världen.

Hos honom finns ingen ambition. Han har förberetts under en mycket lång tid. Det har tagit mycket lång tid för honom att motta Budskapet, ty det är mycket stort och omfattande.

Det kommer att ta tid för er att motta det Nya Budskapet, ty det är större än vad ni tänker och tror och förstår i detta ögonblick. Inom den finns ett fönster mot ett större liv i världen och mot mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av liv i universum.

Inget har någonsin givits mänskligheten tidigare som liknar detta, men nu måste det ges. Nu är detta avgörande för att bestämma vilken framtid och vilket utfall som mänskligheten kommer att behöva gå till mötes.

Behandla således detta med ödmjukhet, och börja reflektera på att även ni har ett större liv, och att ni ännu inte lever detta liv, att ni behöver stor hjälp och en stor Uppenbarelse för att förstå och för att göra resan mot ett större liv, att ta Stegen till Kunskap, att vägledas av en större styrka, ett större mod och en större beslutsamhet.

Ni var förpliktigad redan innan ni ens kom in i världen. Förpliktelsen lever inom er nu.

Guds Uppenbarelser har makten att vara den tändande gnistan för och initiera detta djupare ansvar. Dra er inte undan detta, ty allt som är stort och meningsfullt kommer att utgå från detta. Allt som är mäktigt, allt som är barmhärtigt, allt som är frigörande, allt som är befriande kommer att utgå från detta.

Gud har planterat återlösningens fröer inom er, men de måste odlas, och ni måste ha rätt inställning och attityd. Och Kallelsen måste finnas där.

Detta är förpliktelsen. Den ber er endast att vara ärlig, verkligt ärlig, så ärlig att ni kan känna det ni vet – bortom era önskningar, era rädslor och preferenser [så att] ni kan se sanningen bortom det ni önskar och det ni förnekar.

Det Nya Budskapet ber er att vara ärlig. Hur ni svarar kommer att avgöra huruvida ni är ärlig och uppriktig.

Det är inte en fråga om vad ni tror på, huruvida detta är förenligt med det. Varför skulle Guds Uppenbarelse någonsin vara förenligt med det ni tänker och tror? Den rättar sig inte efter mänskliga förväntningar, mänskliga konventioner, väletablerade trosuppfattningar eller mänsklig spekulation därför att det är ett Nytt Budskap från Gud och inte en produkt av mänskliga idéer.

Den förbereder er för ett icke-mänskligt universum. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för en värld av minskande resurser och större omvälvning och spänningar. Ni har ingen aning om hur ni ska förbereda er för detta. Den förbereder er för att leva ett större liv. Ni har ingen aning om hur ni ska uppnå detta.

Gud vet naturligtvis detta, och det är därför den Stora Uppenbarelsen måste ges, för denna tid och de tider som kommer, och påkalla den förpliktelse som lever inom människor – för de som är redo att svara, för de som har den inneboende ärligheten och friheten att svara, för de som inte begränsas av sin religiösa ideologi, sitt kulturella tänkande eller andras viljor och preferenser.

Det är utmaningen i att leva i Uppenbarelsens tidevarv. Det kommer att konfrontera er med er själv – er styrka och er svaghet och styrkan och svagheten hos de i er omgivning. Det är en konfrontation med en större sanning och ett större syfte.

Var tacksam att detta kunde ges till er, ty utan detta, skulle ni famla blint i välden, och jaga drömmar och nöjen, och alltid leva under rädslans hot, berövandets hot, tyngden av ert eget sinne – ett sinne som inte vägleds av Kunskap.

Var tacksam, ty Herren av alla universa ger mänskligheten exakt vad den behöver – inte för att besvara alla dess frågor eller för att uppfylla dess målsättningar och önskningar, utan för att ge den exakt vad den behöver för att finna sin styrka och gå vidare i ett större samarbete och en större harmoni inom världen.

Ni har kommit in i världen vid denna tidpunkt för att tjäna under dessa omständigheter. Detta är er tid, en tid av Uppenbarelse. Detta är er chans, en chans att utöva en djupare ärlighet och en djupare uppriktighet.

Detta är en kallelse – en kallelse bortom ert tänkande, era idéer och era känslor, till en djupare realitet inom er.

Försök inte att förstå detta. Det är bortom er förståelse. Jämför inte detta med andra saker, ty ni vet inte vad ni har att göra med. Ni har inte upptäckt, levt och tillämpat det Nya Budskapet, så ni kan inte döma det med någon större visdom eller ärlighet eller uppriktighet.

Detta är en gåva till världen, men den måste ges från person till person. Ni måste vittna om detta för andra, och hitta dem som är redo och villiga att svara an. Detta är en del av ert syfte, förstår ni. Detta är en del av er gåva. Detta är en del av vad som väntar på att igenkännas av er på en djupare nivå.

Ni var menade att leva i en tid av Uppenbarelse. Uppenbarelsen är här. Ert öde kallar er. Det är bara en fråga om huruvida ni är redo eller inte. Ni kan endast svara för er själv i detta hänseende.

Ni kan inte avgöra vad andra människor kommer att säga eller göra. Det är en utmaning till er och till varje individ som är välsignad att och har möjligheten att erhålla en Ny Uppenbarelse från Gud. Bekymra er inte om vad andra kommer göra, vad världen kommer göra. Detta är en kallelse till er.

Endast Gud vet hur man når den djupare delen av er. Ni kan inte finna detta själv. Endast Gud vet hur man framkallar det som är er största gåva och tjänst. Ni kan inte framkalla detta ur er själv.

Endast en Ny Uppenbarelse kommer att förbereda mänskligheten för en framtid som kommer att vara olik det förflutna och för att möta en större realitet av liv i universum.

Var tacksam. Var ödmjuk. Var mottaglig. Ni behöver inte tro, endast vittna och motta, lära och tillämpa. Gåvorna kommer att bli uppenbara för er, och de kommer att demonstrera sin relevans och sin fullkomlighet för er med tiden.

Mänskligheten kan inte förverkliga sig själv. Den måste ha stor hjälp. Den kan inte förbereda sig själv för framtiden. Den är för blind och arrogant i denna stund. Den ser inte vad som kommer över horisonten, ty den tror fortfarande att den lever i det förflutna.

Den ser inte att den träder in i ett Större Samfund av liv i universum, ett Större Samfund som är utmanande och svårt, där frihet är sällsynt och där konkurrens är omfattande och bedrivs med stor skicklighet och övertygelse.

Endast Gud kan förbereda er för detta. Endast Gud känner till människans hjärta och människans sinne, människans själ och människans historia.

Ni måste acceptera era begränsningar för att kunna erhålla en större förståelse. Detta är en del av er kallelse.

Mänskligheten, hör Mina ord. Vi talar om en Större Realitet – en större sanning som lever inom varje person, en större sanning som inte kan begripas genom intellektuell debatt eller spekulation, en större sanning som måste levas och upplevas för att förverkligas och uttryckas klart.

Världens folk, hör Mina ord. Ni har ett större öde i universum, men ni måste möta en nedgående värld. Ni måste möta de stora omvälvningar som kommer. Ni måste enas tillsammans och samarbeta med en större klarhet och beslutsamhet.

Detta är Guds Uppenbarelse. Det är en Uppenbarelse bortom mänsklig förståelse. Ni kan endast närma er den och börja lära er den, men ni kommer aldrig uttömma dess visdom, dess klarhet eller dess makt.

13. Världen måste motta Guds Nya Budskap

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 1 januari 2015
i Alexandria, Egypten

Gud vet vad som stundar för världen. Gud känner till världens tillstånd och dess folk. Och den Änglanärvaro som har tillsyn över denna värld vakar varje ögonlick.

Det är ingen hemlighet för de som vakar över er vad era större behov är, både i denna stund och i de tider som kommer.

Ni kan inte se dessa saker, ty ni känner inte er själv till fullo. Ni vet inte varför ni sändes in i världen, eller var ni bör vara i denna stund och varför ni inte är där i detta ögonblick. Ni kan inte se vad som kommer över den fjärran horisonten, vad som kommer till er. Men de som vakar över er och universums Herre vet dessa saker.

Människor begränsas av sina övertygelser och sina antaganden. De begränsas av tolkningar av religioner från det förflutna , vilket gör det ännu svårare för dem att förstå att Gud har talat på nytt för beskyddet och fortskridandet av mänskligheten.

Allt det som Gud någonsin har gett till världen i de stora Budskapen, som gavs i tider av stort behov och möjlighet, har givits för fortskridandet och beskyddet av mänskligheten.

Ni inser inte att ni lever i en värld inom ett Större Samfund av liv, där det finns många hot mot mänsklig frihet och suveränitet. Ni ser inte hela bilden av ert liv eller varför ni sändes in i världen i denna tid, för att tjäna världen under dessa förhållanden. Men Himlen kan se dessa saker, vilka ni, som lever i ert separationstillstånd, inte kan se.

Ni förblindas ytterligare av era antaganden och övertygelser, era attityder och ert fördömande av andra.

Människor lever för stunden. De har glömt bort att de också måste förbereda för framtiden. Liksom alla intelligenta varelser på Jorden, måste de göra dessa två saker.

Men Gud vet vad som kommer. Gud vet vad mänskligheten behöver i denna tid. Gud vet vad ni, som en enskild individ, måste ha för att igenkänna ert större syfte med att ha kommit och varför ni sändes och vad ni måste åstadkomma här, vilket är bortom er förståelse.

Ty ert intellekt är inte tillräckligt stort för att rymma större saker av detta slag. Den är ett perfekt redskap för att navigera en värld av omständigheter i förändring, men den kan inte förstå ert liv bortom tid och rymd, och de större krafter som leder er och har sänt hit er och som besitter ert större syfte i att vara här.

Nu har Gud talat på nytt, och gett en Uppenbarelse som är större och mer omfattande än allt som någonsin tidigare har givits till den mänskliga familjen, en Uppenbarelse som nu har givits till en läs- och skrivkunnig värld av globala kommunikationer och växande global medvetenhet, en Uppenbarelse som nu har givits vid en tid då världen träder in i ett nedgångstillstånd – nedgående resurser, en nedgående miljö, en atmosför i förändring, vilka alla har orsakats av mänsklig okunskap, girighet och korruption.

Så mänskligheten står blint vid tröskeln av akuta förändringar som kan förändra världen helt och hållet, den största förändring som någonsin har kommit för den mänskliga familjen i helhet.

Men människor lever för stunden och ser inte de tecken som världen visar. De hör inte bevisen inom sig själva – att de varnas, att de görs uppmärksamma, att de blir tillsagda att hålla tillbaka, att de blir tillsagda att tänka om så att de kan ha en stund att se, en stund av klarhet, så att de kan ha en stund att höra den större röst som Gud har nedlagt inom dem, Kunskapens röst.

Djupt nedanför sinnets yta finns den. Den försöker att ta er någonstans, att förbereda er för en större tjänst i världen och att förbereda er för en värld av monumental förändring och omvälvning.

Gud har talat nu till hela världen, inte till en liten grupp, inte till en religion allena, inte till en religiös tradition, inte till en utbildad folkklass, utan till alla samhällsklasser, i alla samhällen.

Ty världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse, annars kommer den inte att förbereda för den stora framtiden, för den värld den just börjar att uppleva. Den kommer inte att upphöra sina oändliga konflikter utan till och med försämra världens tillstånd ytterligare, och leda mänskligheten in i allt större mörker och förvirring.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Ty de förlutnas stora traditioner var inte avsedda att förbereda mänskligheten för denna stora tröskel i er evolution. De kan inte förbereda er för ett universum fullt av intelligent liv. De kan inte förbereda er för en värld i nedgång, en värld som kommer att förändra allt som ni ser och vet.

De gavs i olika tider i historien för att bygga den mänskliga civilisationen, för att bygga och stärka sann humanism, sann etik och höga principer. Trots att många inte har kunnat följa dessa saker, var det nödvändigt att de etablerades annars skulle mänskligheten för alltid vara en primitiv, våldsam, självdestruktiv ras, och degradera en vacker värld, vilken är så sällsynt i ett universum av ofruktbara planeter och ogästvänliga platser.

Världen måste höra talas om Guds Nya Uppenbarelse därför att det är endast den som innehåller nyckeln till er framtid, till er säkerhet, till mänsklig enighet, mänskligt syfte och samarbete. Det är för få människor i världen som värderar dessa tillräckligt för att kunna ändra och ställa om den kurs som ni planerar för er själva, även i denna stund. Den måste komma från Gud – er Källa, Skaparen av allt liv, Skaparen av allt.

Men för detta, måste ni höra med nya öron. Ni måste lyssna med ett öppet hjärta. Om ni förkastar detta, då förkastar ni den Gud som ni hävdar att ni prisar och tror på. Ni förkastar medvetenheten att Guds Plan är större än endast en Uppenbarelse vid en viss tidpunkt i historien.

Ty alla Budbärare har kommit från Änglanärvaron, och de tjänar alla i en Större Plan för mänskligheten – att bygga den mänskliga civilisationen, att främja mänsklig enighet och mänskligt samarbete, att lära mänskligheten, genom visdom och genom dess teknologi, hur man upprätthåller en vacker värld och inte plundrar den i ett tillstånd av toltalt förfall.

Det är en Större Plan. Redan från början, var den till för att förbereda er för er framtid i ett Större Samfund av liv i universum. Men först måste den [mänskligheten] bli en livsduglig civilisation. Den måste ha högre etik och principer för att vara en fri värld och för att ha någon frihet där frihet är så sällsynt.

Planen fanns alltid där. Den har inte förändrats, utan endast anpassat sig till föränderliga omständigheter och till skiftande stunder av stor möjlighet.

Ni kan inte se detta, ni som lever i stunden, ni som begränsas av en värld som ni inte förstår, ni som lever i era tankar och övertygelser och admonitioner, men inte kan känna ännu den större Närvaro som lever hos er och är er Källa, ert syfte och ert öde.

Det är nödvändigt att världen hör Guds Nya Uppenbarelse. Ty endast Gud vet vad som håller på att komma. Endast Gud vet hur ni kan förbereda er. Endast Gud förstår er bättre än ni förstår er själv. Endast Gud känner till mänsklighetens sanna tillstånd och vad mänskligheten måste göra för att rädda sig själv från kollaps inifrån och från risken för underkuvelse av andra utifrån.

Stå inte bakom era skrifter och förneka detta, ty detta är Guds fortsatta verk i världen. Detta uppfyller Muhammads och Jesu och Buddhas och de andra stora lärarnas verk – kända och okända, erkända och oerkända – i denna världs historia, vilka ni inte ens kan uppskatta fullständigt.

Var inte arroganta och dåraktiga, annars kommer ni att misslyckas då ni står inför de Stora Vågor av förändring som kommer. Och ni kommer inte att förbereda för ert möte med ett universum av intelligent liv, ett möte som redan sker genom styrkor som är här för att utnyttja en svag och aningslös mänsklighet.

Riskerna växer varje dag. Det Större Mörkret är i världen.

Mänskligheten håller på att förstöra sitt fundament i denna värld med en aldrig tidigare skådad skyndsamhet och dåraktighet – oförmögen att lägga band på sig själv, oförmögen att ändra kurs, oförmögen att sörja för de större behov som finns hos människor överallt, oförmögen eller ovillig att göra det som måste göras för att säkra mänsklighetens framtid under annorlunda omständigheter.

Ni kan inte förbereda er själv. Ni har ännu inte modet. Ni ser ännu inte behovet. Ni känner ännu inte igen tecknen. Ni har ännu inte samarbetet mellan er, mellan er, mellan era nationer, mellan era religioner, som nu övergår till allt större kaos och oengihet inom sig själva.

Det är inte det att ni är hjälplösa. Det är bara det att ni är ansvarslösa. Det är inte det att ni inte har vissa styrkor och förmågor. Det är det att ni är vilsna i en värld av rädsla och begär, konflikt, fattigdom och berövelse – en värld som ni har skapat.

Ni kan inte klandra Gud för detta. Ni kan inte ens klandra Gud för naturkatastroferna – torka, orkaner, pest – därför att allt detta är en del av naturens funktioner, vilka sattes i gång vid tidens begynnelse.

Så Änglanärvaron vakar över er och alla andra här för att se hur ni kommer att anpassa er, för att se vad ni kommer att välja. De har gett er friheten att leva i Separation. De har gett er friheten att misslyckas till och med. Men de har också gett er makten och riktningen för att lyckas – om ni kan svara, om ni kan svara på denna större vägledning, om ni kan svara på Kunskap inom er själv, vilken fortfarande är förbunden med Gud.

Herren av detta universum och andra universa och av Skapelsen, den tidlösa Skapelsen bortom alla fysiska manifestationer, tar inte hand om er fysiskt eller personligt. Det är Församlingens ansvarsområde. Ty det finns otaliga raser i universum, och var och en måste ha en Församling för att ha tillsyn över dem.

Det är en Plan på en skala som ni omöjligen ens kan föreställa er. Så stor, så ofantlig, så allomfattande, så perfekt, att endast Gud skulle kunna göra det. Endast Gud kan återta de separerade genom Kunskapens makt som har nedlagts inom alla förnimmande varleser.

Ni har nu ett tillfälle att förstå dessa saker i en Uppenbarelse som är mycket mer avancerad och komplett. Ty ni förstår ännu inte hur Gud verkar i världen, verkar genom människor från insidan och utåt – genom tjänande, genom bidragande, genom förlåtelse och genom konstruktiv och medlidsamt beteende.

Era uppfattningar av Gud är födda ur Läror från antiken. De är ofullständiga, ty människor vid den tiden hade inte sofistiken eller friheten eller den sociala utvecklingen för att förstå Guds Plans större natur i denna värld och bortom.

De stora religionerna har hållit mänskligheten igång, byggt den mänskliga civilisationen, varit en inspiration för otaliga människor. Tro inte att de saknar värde, trots allt som har gjorts som strider mot dem, och hur de har missbrukats och missbrukas även idag.

Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt vägledande intelligens. Det är förbunden med Gud. Den är inte rädd för världen. Den lockas inte av skönhet, rikedom eller charm. Den är endast här för att föra er till en rendezvous med er större mission i livet och en återförening med de som sände er – ett liv av syfte, mening, relation och inspiration.

Men ni är på drift. Om ni ska vara bland de första som svarar, måste ni svara kraftigt. Dröj er inte kvar i tvivel, ty det är oärligt. I ert hjärta kommer ni att veta, ni kommer att förstå vad Vi säger här idag. Det är en utmaning. Det är en utmaning att vara ärlig, att vara uppriktig och att vara helhjärtad.

Världen måste höra Guds Nya Uppenbarelse. Den är inte endast för er. Den är inte endast till för att
upplyfta er. Men det är meningen att ni ska vara en del av den, att motta den, att uttrycka den, att dela den och att hjälpa till med att översätta den till världens alla språk så att tillräckligt många människor i världen må svara och börja ändra mänsklighetens kurs, framkalla de typer av ansvar och förändringar som måste ske för att den mänskliga familjen inte ska sjunka ner i allvarlig obalans, konflikt och krig.

Ni se ännu inte de risker ni står inför nu. Så det är svårt för er att förstå det stora behovet som har medfört detta till världen.

För detta, måste ni öppna era ögon mot världen, inte mot vad ni vill ha, inte mot vad ni föredrar, utan mot det som verkligen sker här. Ni måste bli en ansvarsfull människa – en människa som kan svara an.
Ty ni måste höra Guds Nya Uppenbarelse, och ni måste medföra till den så mycket ärlighet och uppriktighet och ödmjukhet som ni kan. Den kommer att stärka er på alla vis. Den kommer att medföra beslutsamhet till ert liv. Den kommer att rehabilitera er från skam och ovärdighet. Den kommer att föra er tillbaka till er själv och till den sanna riktning som ni måste följa, vilken Gud redan har nedlagt inom er för att motta nu.

Budbäraren är i världen. Han var den som sändes för att medföra detta hit. Han är en ödmjuk man. Han har ingen världslig ställning. Han söker inte att leda nationer eller arméer eller en den ena gruppen mot den andra, ty han har ett Budskap för hela världen – att antingen mottas eller förkastas.

Tiden är av största vikt nu. De Stora Vågorna av förändring börjar slå till överallt, här och där, varje år degraderar de er infrastruktur, era samhällen, er ridekom och ert självförtroende. Det är dags att förbereda, men det finns inte mycket tid. Den är knapp. Den är nu.

Men alla kan inte svara. Ty alla vill inte bli medvetna om den. Alla är inte redo för den. Och många kommer att motsätta sig den, för att skydda sina tidigare idéer och övertygelser, sin rikedom eller sin ställning i samhället. Det är beklagligt, men det händer alltid vid Uppenbarelsens tidevarv.

Låt er vara bland de första som mottar Guds Nya Uppenbarelse för världen. Den är högst värdefull. Den är viktigast av allt i ert liv. Den kommer att göra hela skillnaden då allt annat har svikit er. Den kommer att göra hela skillnaden för er om ni kan motta den och följa den och ta de Steg till Kunskap som Gud har tillhandahållit för att återengagera er med ert djupare syfte och natur i att vara här.

Om mänskligheten skulle misslyckas med att motta den stora Uppenbarelsen, då kommer den att träda in i ett tillstånd av permanent nedgång – stor konflikt, stort mänskligt lidande och förluster. Ty ni kommer inte att vara beredda för denna nya värld. Ni kommer inte att vara beredda för det som kommer trots att tecknen framträder varje dag.

Ni kommer att försöka skydda era intressen, era preferenser, era hopp. Ni kommer inte att verkligen vilja ta itu med de saker som är på väg mot er. Men att ta itu med dem kommer att ge er styrka och mod och beslutsamhet. Utan denna förberedelse, kommer ni inte ha dessa styrkor och förmågor.

Det är en stor Uppenbarelse för er. Det är en stor Uppenbarelse för mänskligheten. Ty den kommer att hedra alla världens religioner och ena dem tillräckligt så att de kommer upphöra sina oändliga konflikter. Ni kommer se att de alla i grunden är förbundna med varandra, oavsett vad som har gjorts med dem över tiden.

Ni kommer att se att alla Budbärarna har kommit från Församlingen. Och ni kommer att se att ingen annan kan hävda att de medför stora Uppenbarelser till världen om de inte har denna Källa. Ty även om det finns profeter i varje tidsålder, kommer de stora Budskapen endast vid stora vändpunkter. Och de medför en helt ny realitet som kan ändra världens kurs och ödet hos otaliga människor som kan svara med tiden.

Det finns ett stort behov för världen att motta Guds Nya Uppenbarelse. Detta är er utmaning. Detta är er återlösning. Det finns inget viktigare för er att överväga nu.

Budbäraren är en äldre man. Han kommer endast att vara i världen några få år till, möjligtvis. Om ni kan träffa honom och lära er om honom, kommer det att vara en stor Välsignelse för er.

Han är inte en gud, men inga av Budbärarna var gudar. Han kommer inte tillåta er att prisa honom, ty alla pris måste gå till Gud och till Församlingen. Han har visat vad han går för genom lidande och isolering, genom stora utmaningar och stor förberedelse, bortom vad de omkring honom kan förstå, så när som på några få.

Vi bringar detta till er därför att det är Himlens Vilja. Det är Vi som talade till Jesus, Buddha och Muhammad. Det är Vi som vakar över världen. Ni får inte veta Våra namn. Våra namn är inte viktiga, ty Vi talar som en och många, och många som en – en realitet com ni inte kan anamma, ni som lever i Separation, inte än.

Himlens Vilja är att mänskligheten ska förbereda för det Större Samfundet, att den ska bli stark och enad, att den ska bevara denna värld så att den inte faller offer för övertalning och dominans från andra nationer som söker utnyttja denna värld för sina egna syften.

För första gången i historien, slås universums dörrar upp för er så att ni kan se hur livet ser ut i det universum som omger er och vad Gud gör i detta universum. Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum – essentiellt, fundamentalt – och detta görs tillgängligt för allra första gången.

Må era ögon vara öppna. Må er förståelse av världen vara sann och ärlig. Må er utvärdering av er själv och era behov vara uppriktiga och präglade av ödmjukhet och innerlighet. Och må Himlens Gåva som ni mottar nu – ni är så lyckligt skattade att leva i en tid av Uppenbarelse – vara er att igenkänna, att motta och att ge till en värld med stort behov.

12. Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 22 april 2011
i Boulder, Colorado

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, en riktning som den inte har behövt röra sig i tidigare. Ty världen har förändrats, och mänskligheten står inför ett Större Samfund av liv i universum – en stor förändring, en stor tröskel i mänsklighetens långa evolution, en tid av enorm omvälvning och osäkerhet, en farlig tid för den mänskliga familjen, en tid som kommer att rinna iväg med händelser som utspelas snabbt.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning, mot ett världssamhälle som kan bevara världen, som kan möta realiteterna av liv i universum, realiteter vilka kommer att överrumpla er och vilka redan nu överrumplar er. Det är en stor förändring som många människor känner, men inte förstår sig på.

Världens rörelse tilltar, där människors liv kommer att överväldigas och drabbas av den stora miljöförändring som äger rum och genom politisk och ekonomisk omvälvning. Allt detta pågår nu och kan inte stoppas, endast lindras. Detta kommer att kräva en stor anpassning.

Det är vid denna stora tröskel i mänsklighetens historia som en Ny Uppenbarelse har sänts till världen, och en Budbärare har sänts hit för att motta den, att förbereda den och att presentera den. För honom, är det en lång resa, en lång och svår resa.

Budskapet för mänskligheten är nu stort, mer omfattande och komplett än något annat Budskap som någonsin har sänts till världen, med tillhörande läror och kommentarer så att dess visdom och Kunskap kan urskiljas och tillämpas korrekt och inte bara överlåtas åt mänsklig tolkning.

Människor ser inte, de hör inte. De är främlingar för sig själva. Och deras naturliga förmågor i att bedöma omgivningen har för många glömts bort och är outvecklade.

Detta försvårar Budbärarens uppgift. Han måste bära på Mysteriet, ty Uppenbarelsen är bortom intellektets sfär och är förvisso inte beroende av människors förväntningar, övertygelser eller förståelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Det är en riktning som alltid varit avsikten, men den kommer att vara ny för världens folk. Den kommer att var ny i er förståelse.

Sådana är alltid de stora Uppenbarelserna från Skaparen. De presenterar alltid en ny verklighet, en ny medvetenhet, en ny dimension och ett större löfte.

Världen mörknar, och detta större löfte behövs nu. Endast Kunskapens ljus, den större intelligens som Skaparen har skänkt mänskligheten och alla raser i universum, endast denna kan nu göra det möjligt för er att begripa och svara an.

Ty ni återvänder till Gud på Guds villkor. Budskapen från Gud måste begripas, sådana de verkligen är och är avsedda att vara.

Det kommer att kämpas och stridas mycket med detta, och Budbäraren och Budbärarens följare måste möta denna svårighet, denna frustration, och vara mycket tålmodiga.

En sådan Uppenbarelse kommer inte att accepteras i början, och endast några få kommer att svara fullt ut. Men alltmedan tiden går och alltmedan världen blir turbulentare, kommer det Nya Budskapet att få större dragningskraft, större erkännande och större relevans.

Den besvarar frågor ni inte ens har ställt. Den är en förberedelse för framtiden liksom ett botemedel för närvarande tid.

Era filosofer och teologer kommer inte att veta vad de ska tro om den. De kommer att invända mot den. Den kommer inte att vara förenlig med deras förståelse, till vilken de i så hög grad har förbundit sig. Religiösa ledare kommer att strida mot den därför att den talar om en verklighet som de ännu inte igenkänner.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Budbäraren är här för att tillhandahålla Uppenbarelsen. Det har tagit honom årtionden att motta den. Det kommer att ta årtionden för att den ska erkännas i världen.

Men problemet är tid. Mänskligheten har inte mycket tid för att förbereda för en ny värld och för kontakt med liv i universum – kontakt som redan sker, kontakt med ett farligt syfte och en farlig intention.

Människor är besatta av sina behov, sina problem, sina längtanden och sina önskningar. De ser inte världens rörelse. Ty världen har förändrats, men människor har inte förändrats med den. Och nu står ni inför en ny samling realiteter.

Vad kommer Gud att säga om detta då folk känner sig överväldigade, då deras profetior för framtiden inte uppfylls, då deras räddares återkomst inte sker, då de tror att Gud skapar alla dessa problem för dem?

Uppenbarelsen behandlar alla dessa frågor, men ni måste vara öppen för Uppenbarelsen, och ni måste möta utsikten till stor förändring, ty den är över er och världen, och den kommer att röra sig framåt.

Ni kan inte gå tillbaka tusentals år och försöka begripa det som sker idag, ty mänsklighetens evolution har förflyttat sig till ett nytt läge, ett läge av dominans i världen och ett läge av större sårbarhet i universum.

Var kommer denna utbildning att börja för att förbereda er för en ny värld och för de Större Samfundet av liv – två händelser som kommer ändra kursen för människans historia och påverka varje persons liv?

Regeringarna vet inte. De religiösa ledarna vet inte. Experterna vet inte. Universiteten kan inte förbereda människor.

Uppenbarelsen måste komma från Skaparen av allt liv, och detta är vad som sker nu, ty ni lever i en tid av Uppenbarelse, och Budbäraren är i världen. Så länge han är i världen, har ni en tillfälle att motta och förbereda. När han är borta, kommer det vara annorlunda. Det kommer vara svårare. I detta avseende är han Ljuset i världen.

Han är en ödmjuk man och hävdar inget annat än att vara Budbäraren, ty det är den roll som har tilldelats honom. Han måste förbereda mänskligheten för en ny värld genom Uppenbarelsen. Han måste förbereda mänskligheten för det Större Samfundet genom Uppenbarelsen. Han måste tala om den stora förändring som kommer och som redan är över människor allestädes, genom Uppenbarelsen.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Kan mänskligheten röra sig? Kan människor svara? Kan ni svara? Kan ni acceptera att ni lever i en tid av Uppenbarelse och överväga vad detta betyder för ert liv och de utmaningar det medför för er?

Människor inser inte hur mycket deras liv och omständigheter är beroende av världens förhållanden och världens rörelse. Endast i de fattigare nationerna är denna större realitet närvarande på alla håll och kanter. I rika nationer, isolerar rikedomen er från livets större realiteter till en viss grad under en period. Men denna rikedom kommer att minska, och de större realiteterna är över er.

Hur mänskligheten svarar an och förbereder kommer att göra hela skillnaden. Vad som påverkar individers beslut kommer att göra hela skillnaden. Vilken röst de lyssnar till, huruvida det är makten och närvaron av Kunskap som Gud har givit dem för att vägleda dem och skydda dem, eller huruvida det är deras kulturs röst eller rädslans röst eller ilskans eller ambitionens röst.

Dessa beslut är grundläggande för individen, och vad individer beslutar kommer att avgöra mänsklighetens öde och framtid. Således faller ansvaret på alla, inte endast på ledare och institutioner.

Det är därför Gud medför det Nya Budskapet till folket och inte till nationernas ledare. Ty ledarna är inte fria. De är bundna till sina ämbeten och till dem som hjälpte dem att bli valda, till andras förväntningar. Det är därför Uppenbarelsen kommer till er och till folket. Det är deras beslut och beslutsamhet som kommer att göra hela skillnaden.

Människor vill ha många saker. De vill inte förlora vad de har. De är tagna av stunden. De har inte det perspektiv som krävs för att se vart deras liv är på väg.

Uppenbarelsen kommer att vara en stor chock och en stor utmaning för varje person, men denna chock och utmaning är Uppenbarelsens chock. Utmaningen är att konfronteras med Skaparens Vilja. Och utmaningen gäller huruvida ni kan svara och ert svars natur.

Ni kan inte stå där ni är, ty världen har förändrats, och den kommer att förändras ytterligare. Den rör sig. Ni måste röra er med den. Detta är vad det innebär att vara i harmoni med livet. Detta är vad det innebär att komma ut ur isolation. Detta är vad det innebär att frigöra sig själv från distraktioner och besattheter. Detta är vad det innebär att lära sig att lyssna, att se, att stilla ens sinne så man må se. Detta är vad det innebär att man slutar klaga så man må förstå var man är. Detta är vad det innebär att man tar Stegen till Kunskap så Guds närvaro och kraft må tala genom en och till en.

Detta är den Uppenbarelse som tar mänskligheten i en ny riktning. Är människor villiga att gå, eller kommer de att stanna kvar – att stå inför de Stora Vågorna av förändring, sovandes på stranden medan de Stora Vågorna formas, bo på strandlinjen och tro att allt är väl, leva för stunden, oförmögna att svara på världens signaler, inbilla sig saker som inte stämmer överens med livets realiteter?

Vem kan svara? Vem kommer att titta? Vem kommer att lyssna? Vem kommer att åsidosätta sina idéer, sina trosuppfattningar och sina preferenser tillräckligt länge för att se något, att höra något, att veta något?

Detta är vad Budbäraren kommer be er göra. Detta är vad Uppenbarelsen kräver. Detta är vad inträdet i ett Större Samfund av liv kräver.

Kommer mänskligheten att vara dåraktig och klumpig, ignorant och oemottaglig, samtidigt som dess större intelligens inte igenkänns och tillvaratas? Dessa är frågorna. Svaren är inte uppenbara, ty de har ännu inte blivit till. De har inte mött det stora test som nalkas den mänskliga familjen.

Men Skaparen av allt liv älskar världen och älskar mänskligheten och har sänt makten av återlösning till världen – för att återlösa individen och återställa deras makt och integritet, för att möta livets stora utmaningar som nu framträder över horisonten.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning. Tiden är inne att förbereda, att motta och att stödja Uppenbarelsen.

Människor kommer att klaga. De kommer att protestera. De kommer att göra motstånd. De kommer att anklaga Budbäraren. De kommer att brännmärka Uppenbarelsen. De kommer göra motstånd, då de är oförmögna att svara, oförmögna att tänka om sitt liv och sina idéer.

Detta sker alltid i Uppenbarelsens tidevarv. De som har investerat mest i det förflutna kommer att motstå den nya världen och allt som finns i den. De kan inte se. De vill inte veta. De har inte modet att tänka om sin position. De har inte ödmjukheten att stå upp och möta Uppenbarelsen.

Vad kan Gud göra för dem? De bad Skaparen om så mycket, men de kan inte svara an på Skaparens svar. Vad kan Gud göra för dem?

Var bland de första att svara så era större gåvor i livet må etableras och ha en möjlighet att framträda i ert livs dagar och år.

Detta är Uppenbarelsens makt – att frigöra visdom och Kunskap som mänskligheten nu desperat behöver för en framtid som kommer vara olik det förflutna.

Välsignelserna är med er. Makten av återlösning finns inom er, i Kunskap inom er. Men vad kan antända denna Kunskap och framkalla den och göra det möjligt för er att närma er den, att förstå den och framgångsrikt följa den?

Den måste antändas av Gud. Uppenbarelsen är här för att rulla i gång individernas större återlösning i förberedelse för den nya världen och för mänsklighetens öde i universum, som ännu inte igenkänts och uppfyllts.

Tiden är inne att svara. Tiden är inne att vara verkligt ärlig med sig själv, inte basera ens liv på ens preferenser eller ens rädslor, utan på sant igenkännande inom en själv.

Att möta Uppenbarelsen kommer utmana er att svara med denna djupare ärlighet. Att möta Uppenbarelsen kommer att utmana er med denna djupare ärlighet. Det är ert livs största utmaning. Det är ert livs viktigaste utmaning. Det är ert livs viktigaste händelse.

Gud förflyttar mänskligheten i en ny riktning.

11. Guds Nya Budskap för världen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 28 februari 2011
i Boulder, Colorado

Tiden är inne att erhålla ett Nytt Budskap från Gud. Tiden är inne att erhålla gåvan, makten och välsignelsen. Tiden är inne att inse att Gud har talat på nytt, efter en sådan lång tystnad.

Ty mänskligheten står nu inför de Stora Vågorna av förändring – stor miljömässig, ekonomisk och social förändring. Den står inför sina största utmaningar, sina svåraste hinder och sin största kallelse till enighet och samarbete.

Motta så det Nya Budskapet och lägg det på hjärtat. Studera det. Prioritera det. Döm det inte och bestrida det inte, för annars kommer ni inte att kunna erhålla den makt och den grace, den visdom och den styrka som den tillhandahåller.

Se världen nu vid en stor vändpunkt, där ett ständigt växande antal människor kommer att dricka från en långsamt minskande källa. Se ut bortom horisonten istället för att endast blicka in i den nära framtiden, och ni kommer se att de Stora Vågorna håller på att formas där. Ni kommer se att mänskligheten kommer behöva ändra på sig och anpassa till en ny samling omständigheter och att naturen, som under en så lång tid har ignorerats och misshandlats, nu kommer att bestämma spelreglerna.

Det är den stora räkenskapens tid. Det är en stor tid för att se över räkningen. Det är inte slutet för mänskligheten, utan det är en stor vändpunkt. Det representerar en ny början – en ny början som inte kan undvikas eller försummas.

De dåraktiga kommer att envisas. De blinda kommer fortsätta tro att framtiden kommer vara like det förflutna. Och de som är omedvetna kommer påstå att de vet vad som måste göras för världen.

Men oavsett de bästa och mest exakta förklaringarna och teorierna, måste ni ha en Ny Uppenbarelse, annars kommer hindren att vara alldeles för stora och för formidabla, farorna alldeles för överväldigande, människoanden för svag och för diffrakterad, nationerna för splittrade och för självtjänande och stridslystna.

Det är en tid då mänskligheten kommer att behöva tänka om sin position i världen och ändra sina prioriteringar från tillväxt och expansion till stabilitet och säkerhet för världens välfärd och för världens folk.

Det är den tid som kräver vision, en tid som kommer att utmana de som byggt sina karriärer på sina teorier och sina trossystem; en tid då era barn och deras barns välfärd kommer att allvarligt behöva övervägas istället för att endast tas för givet; en tid då de fattigare nationernas behov direkt kommer att påverka de starkare nationernas välfärd; en tid att upphöra era oändliga konflikter för att bygga en infrastruktur som kan bevara den mänskliga familjen.

Nationer kommer att behöva samarbeta, annars kommer de att äventyras och hotas i allt större utsträckning. Resurser kommer att bli allt dyrare och svårare att skaffa. Matproduktion kommer förloras. Världens kilmatsystem håller på att förändras. Teknologi allena kommer inte vara tillräckligt för att kunna möta många av de stora kommande utmaningarna.

Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse, en Ny Uppenbarelse från Gud därför att mänskligheten inte har svarat an tillräckligt – utom möjligtvis med några få exceptionella individer – på det förändringens spöke som nu finns mitt ibland er och framför er.

Det är inte blott en fråga om anpassning. Det är en fråga om fundamental förändring – en ändrad inställning, ett nytt förhållningssätt, en attitydändring. För vad som har fungerat tidigare kan komma att sluta fungera nu. Vad som har antagits kan visa sig vara ineffektivt och otillräckligt. Allt kommer att behöva övervägas på nytt.

Uppenbarelsen kommer att avslöja detta och varför det är sant. Den kommer att tala till vad de som kan se redan har upplevt och upplever i detta nu. Den kommer att genklinga med alla era religioners stora sanningar, likväl kommer den att avslöja saker som aldrig tidigare har avslöjats. Det är ett Budskap till individen som kämpar för att se och veta sanningen. Och det är ett Budskap till hela världen, som står inför de Stora Vågorna av förändring.

Det är inte en fråga om att vara positiv eller negativ. Det är en fråga om huruvida ni kan se eller ej, huruvida ni har ögon att se med och öron att höra med. Det är inte en fråga om politisk orientering eller ideologi eller tankeskola. Det är en fråga om huruvida ni kan se och svara – inte endast på dagens händelser, utan på de kommande händelserna, de händelser som förestår er, världens förhållanden som förändras under era fötter och som redan har förändrat världen till den grad att ni nu lever i och står inför en annan slags värld.

Det är inte era föräldrars eller era förfäders värld. Det är inte den värld på vilken civilisationen har byggts och säkrats. Det är inte den värld i vilken människans teori och filosofi har utvecklats genom flera århundradens lopp. Det är en annorlunda, svårare och osäkrare värld – en värld av urartning, en värld av förändring, en värld som inte ens vetenskapen kommer att kunna begripa fullständingt, en värld som är er nu.

Ni kommer att behöva en större intelligens för att navigera denna värld. Ni kommer att behöva makten av Kunskap inom individen för att veta och se vad som måste göras. Ni kommer behöva ett stort samarbete mellan människorna och nationerna, annars kommer utfallet vara katastrofalt.

Det Nya Budskapet tillhandahåller nyckelelementen som saknas. Den kommer inte att ta itu med allt. Den kommer inte att lösa alla problem. Den kommer inte att besvara alla frågor. Självklart inte. Men den kommer ge er ert livs prioriteringar och framtidens prioriteringar. Den kommer göra det möjligt för er att förbereda för saker som ni inte kan se och inte vet om än. Den kommer ge er styrkan att ompröva era idéer och övertygelser. Den kommer återställa till er visionens makt, som medför seende ögon och hörande öron.

Inte alla kommer att motta detta. Inte alla kommer att svara. Inte alla kommer att lära och vittna om det Nya Budskapet. Absolut inte. Men många kommer behöva göra det – i ledarpositioner, i befolkningen, i olika länder, olika kulturer, olika religioner – därför att detta är ett Budskap för världen.

Det är inte ett Budskap för ett land. Det är inte ett Budskap för en tidpunkt eller en händelse. Det är inte en reaktion på religion. Det är inte ett förkastelse av religion. Det är inte en förkastelse av regeringsmakt. Det är inte en förkastelse av vad som existerar, utan en varning, en välsignelse och en förberedelse för att leva och att avancera i en annorlunda värld.

Ni kan nu inte förlita er på det som har inträffat tidigare. Till och med naturen har fördärvats så till den grad att ni inte kommer att kunna förlita er på vissa saker. Nationer kommer ha det ekonomiskt kämpigt. Tillväxt kommer ske, men endast tillfälligt. Och den mänskliga familjens behov kommer, åtminstone till synes, överskrida kapaciteten så till den grad att det kommer överhopa alla framsteg som ni kan åstadkomma.

Detta kommer att skapa en förändring av prioriteringar. Säkerhet kommer nu inte blott att innebära att skydda en nation från en annan. Det kommer innebära att säkra stora befolkningsgruppers stabilitet. Alla kommer behöva vara engagerade i detta i någon mån. Det är inte endast en fråga för regeringar eller styrelser. Det handlar om hela världen.

Många människor kommer att förloras i denna stora övergång. Men förlusterna kan minimeras, och tragedierna kan lindras. Det kommer att krävas att alla deltar om mänskligheten ska kunna överleva de Stora Vågorna av förändring och ha rätt förutsättningar för att bygga en ny och mer samverkande värld – en värld som inte baseras på oändlig tillväxt och expansion, utan på världens folks stabilitet och säkerhet. Det kommer vara en framtid som skiljer sig mycket från den värld ni ser just nu.

Endast Gud vet vad som kommer över horisonten, men ni har fått seende ögon och hörande öron så att ni må se beviset på detta, idag och imorgon och under de dagar som följer. Ni ombeds inte att tro, utan att vara uppmärksamma, att ränsa ert sinne och att skärpa er iakttagelseförmåga. De minst sofistikerade bland er vet att vindarna förändras, medan experterna fortsätter debattera det verkligheter som hör till det förflutna. Det är inte en fråga om intellektuell briljans. Det är en fråga om uppmärksamhet och klarhet, vision och urskillningsförmåga.

Många människor kommer att misslyckas. Många människor kommer att förneka. Många människor kommer att undvika verkligheten, ty detta är en av mänsklighetens stora svagheter. Följaktligen kommer de som är starka, de som är klara, de som kan se, de som är engagerade i att tjäna en värld i förändring att vara desto viktigare i framtiden, oavsett vilken position de tillträder kultur- och samhällsmässigt.

Det är därför Uppenbarelsen måste ges. Den är inte en mänsklig uppfinning. Den är inte produkten av en mans tänkande eller föreställning. Knappast. Den är inte en revolution mot religiöst tänkande i dess nuvarande form. Den är helt ny. Den är inte här för att fördöma, utan för att korrigera och att ge er kraften att skapa. Det är ett Budskap för världen.

De mörknande skyarna tilltar. Mänsklighetens svårigheter eskalerar. Regeringar kommer att bli maktlösa inför detta såvida de inte vägleds av en större vision och en större förpliktelse.

Mänskligheten håller fortfarande på att lämna ett primitivt stadium, ett stadium av stamsamhällen för att träda in i ett världssamhälle. Det är en mycket svår och farlig övergång, men den måste ske, liksom den måste ske i alla världar i universum där intelligent liv har utvecklats.

Ni står nu inför dessa stora och svåra övergångar, från krigiska stamsamhällen till ett världssamhälle – ett samhälle baserat på nödvändighet och inte bara ideologi, ett samhälle baserat på att säkra och skydda världen från intern kollaps och skydda den från främmande intervention från universum runt omkring er.

Det är en annorlunda värld från den värld ni tänker på idag, men det är en värld som är i harmoni med naturen, ty naturen har inte förändrats. Världen har förändrats, men mänskligheten har inte förändrats med den. Nu träder ni in i nytt territorium. Främmande och farligt är det. Det kommer krävas stor aktsamhet medan ni tar stegen in i framtiden.

Vad kommer att vägleda människans uppfattningsförmåga? Vad kommer att påverka människors beslut? Det är därför det finns en Ny Uppenbarelse. Den medförs till världen av en man tillsammans med en liten grupp assistenter. Han är Budbäraren för denna tidsålder, men han kommer inte att infria förväntingarna om en supermänniska. Han kommer inte att ha magiska krafter. Han kommer inte att vara karismatisk. Han kommer inte att vara underhållande. Men han är Budbäraren, och det är hans liv som har varit ett medel för överföringen av ett Nytt Budskap från Gud.

Motta så. Lyssna. Öppna era sinnen. Ni kan inte navigera framtiden utan denna större Uppenbarelse. Ni kommer inte att vara beredda. Ni kommer inte att förbereda i tid. Ni kommer inte att kunna övertyga andra att svara.

Gud älskar världen och har givit mänskligheten stora Läror vid viktiga vändpunkter för att etablera mänsklig civilisation och för att frigöra människor från stamidentiteter, för att göra det möjligt för civilisationen att utvecklas och att växa trots dess många tragedier och misstag.

Nu rör ni er från en civilisation mot ett världssamhälle, ty endast detta kommer att sörja för och skydda den mänskliga familjen in i framtiden. Det är en övergång som få ens kan tänka sig på ett konstruktivt sätt i denna stund. Men det är ert öde.

10. Församlingen

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 16 februari 2013
i Boulder, Colorado

Det finns en stor Församling, den Änglanärvaro som vakar över denna värld och har vakat över denna värld sedan mycket lång tid tillbaka.

Vad mycket dock detta skiljer sig från människors antaganden och övertygelser, det sätt på vilket sådana stora Varelser tidigare har framställts i era böcker om religion och i vissa personers vittnesmål.

Gud styr inte världen. Gud sköter inte klimatet. Gud cirkulerar inte blodet genom era ådror och öser inte vatten över klipporna och får inte fröna i marken att spira – ty allt detta sattes i gång i tidens begynnelse.

Men Gud har satt en Närvaro till att vaka över världen genom alla dess kaotiska och tragiska sammandrabbningar och episoder i historien – den håller utkik efter löftesrika individer; medför saker till världen vid avgörande vändpunkter i mänsklighetens evolution; och sänder en av sina egna till världen för att medföra en ny Lära och en ny förståelse för att ändra mänsklighetens medvetande och, om möjligt, ändra mänsklighetens kurs på ett positivt sätt.

De ni hedrar som de stora Budbärarna, de stora Helgonen, de stora Lärarna – såsom Jesus, Buddha och Muhammad – kommer från denna Församling, förstår ni. Men när de är i världen, är de människor. Det som utmärker dem är att de är här på ett större uppdrag med en större samling skyldigheter och en större ansvarighet gentemot de som sände dem. Deras liv är prövningar. Deras liv är krävande. Det är inte en resa för de veka eller för de som söker njutningar och vila här på Jorden.

Församlingen vakar över världen – den lyssnar, väntar på de förfrågningar som är verkligt äkta och representerar en ärlig vädjan, särskilt om de markerar en vändpunkt i en persons liv, särskilt om de demonstrerar en större önskan om kontakt – inte född ur ambition, inte född ur okunskap eller experimentering.

Det är signalen på att personen är beredd att börja vakna. Endast Himlen vet vad denna signal är, hur den låter, vad den betyder och hur den bör betraktas.

För er här på Jorden, är Församlingen som Himlen – en brygga mellan denna värld och ert Ursprungliga Hem, från vilket ni har kommit och till vilket ni kommer att återvända så småningom.

Alla i världen, alla i universum som lever i separation i den fysiska verkligheten, kommer att återvända till sitt Ursprungliga Hem så småningom.

Men medan de är här, är de fångade i sina egna intentioner. De är fångade i sina kulturer och sina nationer, i ett universum där frihet är mycket sällsynt. Likväl har var och en sänts hit för ett större syfte – en potential, en visdomens frö, en möjlighet till att, under rätt omständigheter och med deras egen ärlighet och medvetenhet, ett nytt liv kan initieras.

Varje värld i universum där förnimmande varelser har utvecklats eller har migrerat dit och koloniserat, där finns en Församling – en stor Församling eller en liten Församling, beroende på antalet individer och naturen och förhållandena hos den kulturen och nationen i universum.

Det är en plan på en skala ni inte ens kan föreställa er. Era religioner kan inte förklara det. Räckvidden av er teologi är alldeles för begränsad för att omfatta något av denna magnitud. Ni kan fritt försöka tolka livets tecken och symboler här på Jorden, men likväl kan ni inte tolka detta. Ert intellekt skapades inte för att tolka något på denna skala.

Men inom er finns Makten av Kunskap som Gud har nedlagt där – en djupare intelligens, ett djupare sinne. Det är detta sinne som Församlingen väntar på. Ty om detta djupare sinne inom er kan gro inom ert livs och era omständigheters kontext och accepteras och följas och mottas, kommer ni nu att börja en ny resa i livet. Endast i detta hänseende kan det sägas att ni föds på nytt i världen. Endast i detta hänseende skulle det vara sant, meningsfullt och effektivt.

Församlingens medlemmar kommer att se till vissa individer som gör en större insats för världen, men endast om den djupare Kunskapen inom dessa individer sänder signalen – den signal som Församlingen väntar på och eftersöker hos de som lever i Separation.

Gud tillåter att ni lever i Separation. Gud tillåter att ni lider. Gud tillåter att ni begår misstag eftersom det är därför ni har valt Separation – för att ha denna frihet.

Men då det inte finns något verkligt alternativ till Skapelsen, är er existens här endast delvis verklig. Den står fortfarande i förbindelse med Skapelsen, men i en föränderlig, utvecklande miljö – en miljö där ert liv är tillfälligt och utmanas och hotas avsevärt av många saker, där misstag och misslyckande är konsekvenserna av att leva utan vägledning från denna Kunskap.

Gud tillåter att detta sker därför att ni skapades för att vara fri. Ni är till och med fri att försöka att inte vara vem ni egentligen är. Ni är till och med så pass fri.

Men ni kan aldrig lyckas med Separation därför att Kunskap lever inom er. Det är den del av er som aldrig lämnat Gud och fortfarande svarar an på Makten och Närvaron av Skapelsens Herre och av själva Skapelsen.

Tänk på era religiösa läror i världen – berättelserna, lärorna och den stora uppsättningen idéer som är associerad med dessa – och fundera på dem i ljuset av det Vi säger till er här idag. Ty Vi ger er den stora bilden av ert liv. Se kontrasten och ni kommer att börja se att ni måste ge er ut på en ny resa.

Era gamla idéer om religion och andlighet kan endast tjäna er till en viss grad. Bortom detta, måste de åsidosättas, ty endast Gud vet hur man återvänder. Endast Gud vet meningen av er sanna existens och det specifika syfte som har fört er till världen vid denna tidpunkt, under dessa omständigheter.

Intellektet måste ge med sig så småningom. Den kan endast följa om den tjänar en större verklighet. Detta kräver ödmjukhet. Detta kräver, med tiden, att ni underkastar er den Makt och den Närvaro som lever inom er, som endast kan svara på er Källa.

Församlingen tillåter att allt händer på Jorden. Såvida inte deras Närvaro är nödvändig och begärs med allra största uppriktighet, kommer de inte att ingripa. Endast vid en stor vändpunkt, då ett Nytt Budskap ska ges till världen, kommer de tillhandahålla en ny förståelse, en större medvetenhet åt mänskligheten. Och detta kommer att ske som svar på stor och potentiellt förödande förändring i världen. Det är därför de stora Uppenbarelserna endast ges vid vissa avgörande vändpunkter i den mänskliga civilisationens evolution. De kan inte fabriceras. De kan inte uppdiktas. De kan inte ens inbillas, även om många människor givetvis har försökt.

Det är baserat på dessa som de stora traditionerna har byggts. Men det är också baserat på dessa som de stora traditionerna har misslyckats med att följa andan av Uppenbarelsen som i början initierade deras tillkomst. Gud vet att utan Kunskap, skulle folk missta sig gällande dessa saker och de skulle begå många misstag på vägen. Det är dessa villkor som råder i livet i Separation.

Men när ni väl börjar upptäcka makten och närvaron av Kunskap inom er själv, börjar ni upphöra Separationen inom er själv – mellan ert världsliga sinne och er idé om er själv och den större intelligens som lever inom er, en intelligens ni hade innan ni kom in i världen och vilken ni kommer att återupptäcka när ni väl avgår.

Detta kräver en stor resonans med livet och inte blott en komplicerad teologi eller filosofi. Änglanärvaron svarar inte på dessa saker.

Men vid en stor vändpunkt, såsom sker i världen idag, kommer en av deras egna att komma till världen. En av deras egna kommer att sändas för att möta prövningarna av att vara Budbäraren – den stora svårigheten, det stora mysteriet, den stora osäkerheten, den stora Närvaron som kommer att vistas hos honom medan han genomgår processen av att bli en vuxen människa, med än så länge liten medvetenhet om sitt större öde och syfte tills hans kallelse har initierats.

Ingen förstår Budbärarens liv, men alla kan motta Budbärarens gåvor, som är gåvor som är större än någon person någonsin skulle kunna ge till världen – gåvor som är vida långvarigare, mer genomgripande, mäktigare och mer inspirerande än vad någon person någonsin skulle kunna skapa eller uppfinna. Människor må ha övertygande idéer, men inget som kan transformera en persons liv på det mest naturliga och vackra sätt.

Detta måste komma från Himlen. Det måste komma genom den Församling som tolkar Guds Vilja. Ty universums Gud är alldeles för stor för att vara upptagen med denna värld – Guden av de otaliga galaxerna, dimensionerna och Skapelsen bortom den fysiska manifestationen, som är ännu större, så stor att det inte finns någon möjlighet att ni skulle kunna begripa dess omfattning och dess stora inkludering i livet.

Herren av en miljard, miljard, miljard raser och många fler är minsann bortom vilken teologisk princip som helst som någonsin har skapats i denna värld. Men det är en del av Guds Nya Uppenbarelse, förstår ni, därför att mänskligheten träder in i ett Större Samfund av liv i universum och måste nu börja tänka på Gud i ett större panorama.

Ty för att förstå vad Gud gör i denna värld, måste ni förstå vad Gud gör i universum. Och för första gången, ges Uppenbarelsen beträffande detta till en mänsklighet som står på tröskeln till rymden, till en mänsklighet som står på tröskeln till att förstöra världens miljö och driva sig själv mot undergång och katastrof. Det är den största tröskel som mänskligheten någonsin har stått inför, och den mest avgörande.

Allt kommer att förändras och håller på att förändras även i detta ögonblick. På grund av denna stora vändpunkt, har Gud sänt, genom Änglanärvaron och Församlingen, en Ny Uppenbarelse för världen – en Uppenbarelse om liv i Universum och Guds verk överallt, inte baserat på en folkstam eller en region eller på ett naturfenomen eller på en grupps eller en nations begränsade historia, utan på livets verklighet överallt.

Detta större panorama ger er det största tillfället att igenkänna Makten och Närvaron som lever inom er och uppmuntrar er att använda ert intellekt för att stödja denna insikt, ty det är det den skapades för att göra, och detta är dess högsta tjänst till er.

Ni kommer inte att få reda på namnen på de i Församlingen, dock kan de ibland ge någon person ett namn i syfte att hjälpa dem att svara. Deras namn är betydelselösa, ty de är enskilda individer och samtidigt är de en – ett fenomen som ni inte kan begripa med intellektet, som endast kan tänka på denna världens angelägenheter.

Under tiden för stor Uppenbarelse, talar Församlingen som en Röst. Den talar genom en av sina medlemmar, men de talar alla samtidigt, ett fenomen som ni egentligen inte kan tänka på. Det är för fantastiskt. Det är för fenomenalt. Det talar helt och hållet bortom er verklighetsuppfattning. Ni kan endast föreställa er individer i universum, men Församlingen är en och många och en, därför att de är så nära Himlen, förstår ni, där de många är en, och en är många.

Er fokus i livet är inte att förälska er i Församlingen eller att koncentrera er på Församlingen, ty deras syfte är att engagera er med återtagandet av Kunskap som lever inom er.

Ty ni måste vara den som väljer. Ni måste vara den som möter konsekvenserna, svårigheterna och välsignelserna av era beslut. Det är ni som måste välja att motta eller att avböja den stora gåvan. Det är ni som måste bära ansvaret för allt ni gör.

Så gå inte runt och och berätta för människor att Gud vägleder er att göra si eller så, ty detta är ansvarslöst. Ni måste säga, ”jag gör detta därför att jag känner att det är det som måste göras.” Hävda ingen annan auktoritet, ty ni vet inte med säkerhet.

Ni kan inte känna Församlingen eller makten av den närvaro som lever inom er såvida inte Kunskap har aktiverats inom er och kraftigt håller på att börja gro i ert liv. Skapa inte en romans om er änglaupplevelse, vad den än må vara, vare sig den är äkta eller fabricerad därför att allt handlar om Kunskapens gryende inom er, förstår ni.

Församlingen bryr sig endast om detta, ty fram till dess att detta sker, är ni inte pålitlig. Ni är inte ansvarsfull. Ni är inte modig. Ni är inte autentisk. Ni drabbas fortfarande av världens övertalningar och era egna rädslor och preferenser. Ni är för svag.

Det är därför ni måste lyftas inom er själv till en högre nivå genom en stor transformationsprocess som endast kan initieras av Församlingen. Ni kan inte initiera er själv. Ni kan meditera i tjugo år utan att bli medveten om makten och närvaron av Kunskap.

Det är er bön som nu ges med största kraft, nodvändighet och autenticitet som kallar Församlingen till er. Ni ber inte om förmåner eller endast om att beskyddas från faror. Ni ber om att bli återlöst, utan att veta vad detta innebär, utan att försöka förstå återlösningen, utan att tro att ni vet hur ni renar er själv. Ty endast Församlingen vet detta.

Det är något fantastiskt, förstår ni. Det är det största miraklet av dem alla. Det är det mirakel som skapar alla andra mirakel.

Gud har nu sänt ett Nytt Budskap till världen för att förbereda mänskligheten på att möta en ny världsupplevelse och miljö, och för att möta den stora utmaningen att bevara och ena den mänskliga civilisationen.

Gud har sänt den stora Uppenbarelsen till världen för att förbereda mänskligheten för dess möte med liv i universum – den största händelsen i människans historia och den som medför de största utmaningarna, svårigheterna och möjligheterna för den mänskliga familjen.

En Budbärare är i världen. Han har förberetts under en mycket lång tid för att motta Uppenbarelsen, ty det är den största Uppenbarelse som någonsin har givits till mänskligheten – den ges nu till en utbildad värld, en läs- och skrivkunnig värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av global medvetenhet, till en viss grad.

Det är första gången i historien som ett Budskap har givits till hela världen samtidigt. Ty den måste nå världen på kort tid för att förbereda mänskligheten för den stora förändring som kommer till världen och för betydelsen av dess möte med intelligent liv i universum, vilket redan håller på att ske i världen.

Inga av Guds tidigare Uppenbarelser kan förbereda er för dessa saker, ty det var inte deras syfte eller ändamål. De gavs för att bygga människans medvetande, människans civilisation och människans samvete och den etik som eventuellt skulle kunna vägleda mänskligheten mot en större enighet och en större makt i världen.

Den mänskliga civilisationen har skapats, och även om den är ofullkomlig – full av korruption, splittring och misstag – visar den likväl stort löfte. Om ni var medvetna om förhållandena för liv i ert omgivande universum, skulle ni se detta stora löfte. Men ni kan inte se detta än. Ni har inte denna synvinkel. Men Församlingen ser givetvis detta, och det är därför som denna värld tillmäts stor betydelse, för att förbereda för denna stora tröskel. Så mycket ges nu, genom uppenbarelseprocessen.

Budbäraren står inför stora svårigheter, samma svårigheter som alla de tidigare Budbärarna ställdes inför – misstro, fiendskap, förkastelse, förlöjligande.

Människor kan inte se att den största händelsen i världen äger rum mitt ibland dem. De tror att det inkräktar på deras idéer eller är en utmaning mot deras övertygelser. De tror att den kommer underminera deras förmögenhet, deras makt och deras prestige i världen när den i själva verket erbjuder det största löftet om återlösning som de någonsin skulle kunna erhålla och den största förberedelsen för en framtid som kommer att vara olik det förflutna i så många avseenden.

Församlingen vakar över och vägleder Budbäraren, ty hans betydelse i världen kan inte överskattas. Hans betydelse i världen kan inte underskattas. Församlingen kommer att tala genom honom för att medföra Uppenbarelsen till världen. De kommer att tala som en därför att Budskapet är allt.

Om detta kan igenkännas av tillräckligt många människor, hörsammas och följas av tillräckligt många människor, kommer mänskligheten att ha makten att undvika upplösning och oändlig konflikt och krig för att bygga en ny grund för framtiden.

Uppenbarelsen har givit visionen för denna större värld för mänskligheten, men det kommer att vara en mycket annorlunda värld. Det kommer att krävas stor makt, stort mod och stor ärlighet för att skapa den och för att upprätthålla den i ett universum där det finns mäktiga styrkor och där frihet är sällsynt. Endast Gud vet hur detta kan åstadkommas. Endast Församlingen förstår dessa saker.

Er uppgift nu är att lära er att motta och att ta Stegen till Kunskap så att ni må finna er sanna grund i livet, att utmana era idéer, att lösa era dilemman från det förflutna, att förlåta er själv och andra och att betrakta världen utan förkastelse och fördömande, ty det är denna värld som, med tiden, kommer att framkalla från er era större gåvor och er större roll.

Det finns så mycket att avlära här, så mycket att överväga på nytt. Ni måste vara tillräckligt ödmjuk för att göra detta. Om ni tror er veta sanningen, om ni tror er veta Guds Vilja, om ni tror er veta vad universum är, kommer era chanser att upptäcka sanningen vara mycket små.

Församlingen vakar över världen. Kalla på Församlingen – inte i förbigående, ty de kommer inte att höra er. Inte för att uppfylla era ambitioner, era drömmar eller era fantasier, ty de kommer inte att höra er. Ni måste be med ert hjärta och er själ. Endast då kan er röst nå dem, ty de känner endast till det som är sant, ärligt och rent.

De kan inte manipuleras. De kan inte korrumperas. De kan inte influeras. Ni kan inte göra en uppgörelse med dem. Ni måste ha styrkan att med tiden motta deras råd och verkställa det utan kompromisser och utan förvanskning. Så pass stark kommer ni att behöva vara, för att vara en del av en större godhetens kraft i världen.

Människor kommer att tänka, “åh, detta är för mycket för mig att begrunda. Utmaningen är för stor!” Men Vi säger nej. Det är passande för vem ni är och varför ni är i världen och vem som sände hit er. Ni tänker på er själv på ett sådant förnedrande sätt. Ni har degenererat till ett patetiskt tillstånd när ni tänker såhär. Ni känner inte till er styrka, er makt och ert syfte, som endast Kunskap inom er kan tillhandahålla.

Församlingen vakar och väntar på de som kan svara på Budskapet som Gud sänder till världen i denna stund. Ty Budbäraren träder nu fram för att tala, att kungöra och att lära ut Uppenbarelsen. Han har avhållits under en lång tid tills Budskapet var komplett. Nu är det komplett, och världen är i stort behov av den, större än vad ni kan inse i denna stund.

Budbäraren representerar Församlingen även om han är en människa och även om han är ofullkomlig, ty alla människor är ofullkomliga. Han har begått misstag, men alla de stora Budbärarna har begått misstag.

Det är Himlens Makt inom honom som är hans styrka, som är hans fana, som är hans sköld. Ni kan förgöra hans kropp, men ni kan inte förgöra hans Budskap. Och ni kan inte förgöra det som han medför till världen och den Makt och den Närvaro som har sänt hit honom – den Makt och den Närvaro som väntar på att ni ska svara.

Ty gåvan ligger nu framför er, och Himlen vakar och väntar på att se vem som kan motta, vem som kan igenkänna, vem som kan ta Stegen till Kunskap och motta gåvan av ett större liv i en värld som blir mörkare och mer osäker för varje dag som går.

9. Att leva i en tid av Uppenbarelse

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 27 september 2011
i Leadville Colorado

För första gången i denna världs historia, har ni möjlighet att bevittna uppenbarelseprocessen. Med hjälp av modern teknologi, spelas hela processen in så att det inte kan finnas några misstag i framtida tolkningar, som så ofta har varit fallet i det förflutna.

Det är inte bara Uppenbarelsen som är betydelsefull. Det är själva uppenbarelseprocessen – att kunna höra Rösten, så lik den som talade till Jesus, Buddha och Muhammad och många andra stora Lärare, både kända och oerkända i denna världs historia.

Detta är en unik möjlighet och en djupgående utbildning som kan klargöra många fel i religiöst tänkande och kasta Guds alla tidigare Uppenbarelser i ett nytt och mycket klarare ljus.

Ty i denna världs och alla världars historia, är uppenbarelseprocessen densamma. En individ väljs ut och sänds in i världen. När de når ett visst skede i sin utveckling och mognad, kallas de ut ur normala förhållanden, de kallas till en stor rendezvouz, ett stort möte med den Änglanärvaro som övervakar den världen. Sedan kallas de till en större tjänst och förbereds för en större tjänst, de förbereds för att medföra något nytt och revolutionerande till världen.

Detta är inte blott en förfining av tidigare förståelser eller trosuppfattningar. Det är något verkligen nytt och revolutionerande. Det är inte blott en förbättring eller ett stärkande av eller ett nytt perspektiv på något som redan har tillhandahållits och är väletablerat. Det är en ny tröskel.

Ni har möjligheten att bevittna Uppenbarelsen, uppenbarelseprocessen, klargörandet av Uppenbarelsen och betydelsen av Uppenbarelsen för ert liv och för hela världen.

Ty det är ett Budskap för hela världen, inte bara för en folkstam eller ett folkslag eller en nation eller en region. Det är inte en revidering av vad som har givits tidigare. Det är inte en reaktion på vad som har givits tidigare. Det är inte komplement till någon lära eller teologi som finns i världen. Det är något nytt och revolutionerande. Det representerar en stor tröskel och en stor utmaning för den mänskliga familjen.

Var ni än bor, i vilken nation ni än befinner er, vilka era omständigheter än må vara, lever ni i en tid av Uppenbarelse, lika stor som vilken tid av Uppenbarelse som helst i det förflutna.

Er förmåga att svara på Uppenbarelsen kommer att avgöra er beredskap, er öppenhet, er ärlighet och er uppriktighet. Ty allt som är falskt, allt som är oärligt, allt som är fördärvat eller felaktigt avslöjas i Ljuset av Uppenbarelsen.

Vem kan motta en ny Budbärare från Gud? Vem kommer att förkasta honom? Hur kommer människor att svara? Kommer de alls att svara?

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv – värdet av ens religiösa förståelse, renheten av ens religiösa tro, klarheten och ärligheten i ens inställning, öppenheten av ens hjärta och sinne. Allt detta avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv. Och ni lever nu i Uppenbarelsens tidevarv.

En man har förberetts och sänts in i världen. Det kan inte finnas några andra som kan påstå något sådant, ty Himlen vet vem som är vald och vem som inte är det. Och de som väljer sig själva och utser sig själva, nå, de kan inte medföra en ny Uppenbarelse till världen. De har inte makten eller klarheten, och viktigast av allt har de inte själva Uppenbarelsen.

Allt avslöjas i Uppenbarelsens tidevarv.

Uppenbarelseprocessen skiljer sig i högsta grad från berättelserna och fantasierna och miraklerna som människor tillskriver sådana händelser, sådana nyskapande händelser i människans historia som har förhärligats och förstorats upp alldeles utöver det vanliga för att försöka framhäva och ge större betydelse åt de läror som uppstod ur en sådan stor händelse.

Men dessa stora händelser har alla en blygsam början. De är inte storslagna och sensationella. De är inte fyllda med mirakel och extraordinära händelser där alla står i förundran. Det är skillnaden mellan verklighet och mänskligt påhitt.

Men Uppenbarelsen är extraordinär. Den är sällsynt. Ty Gud sänder endast in ett Nytt Budskap i världen måhända en gång per årtusende, vid en stor tröskel, med stora utmaningar och svårigheter för den mänskliga familjen; vid en tid av stor möjlighet och stort behov, där en ny Uppenbarelse måste ges, inte bara vidare kommentarer på vad som har tillhandahållits tidigare.

Det är så detta som måste nå bortom lyssnarens idéer och övertygelser in i en djupare del av dem, en djupare intelligens inom dem, en del av dem som fortfarande är förbunden med Gud, den del av dem som Vi kallar Kunskap.

Man kan inte lura Kunskap. Det finns inga uppfattningsfel på denna nivå. Men tyvärr har så få personer uppnått detta sinnestillstånd, denna djupare förbindelse, tillräckligt att de kan se klart och följa Kunskap, vilket representerar riktningen av Guds Vilja och Syfte i världen.

Uppenbarelsen framför er är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin har givits mänskligheten, ty den talar till en bildad värld, en värld av globala kommunikationer, en värld av större förfining och en värld av eskalerande och djupgående behov, förvirring och misär.

Det är den första stora Uppenbarelse som ska ges till ett världssamhälle, till en bildad befolkning. Och det är därför som den nu måste tala med större klarhet, större eftertryck, större förfining och komplexitet.

Ty ni kan inte vara barnasinnad och möta det ni kommer att möta i världen och bortom. Ni kan inte bara vara en blind efterföljare och förbereda er för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen eller för mänsklighetens möte med intelligent liv i universum – den största och mest betydande händelsen i historien.

Ni kan inte dyrka Gud och tro att ni uppfyller ert öde här, ty var och en av er har sänts in i världen för ett större syfte som hör ihop med världens evolution och verkligheten av det mänskliga behovet omkring er.

Endast Kunskap inom er vet vad detta innebär specifikt och vad som måste göras för att förbereda er för det och vad som måste uppnås genom er och genom andra som ni naturligt kommer att associera er med i ljuset av ett större syfte.

Uppenbarelsen är inte här för att skapa en panteon av gudar eller fantastiska berättelser som verkar tvivelaktiga och svåra att tro på. Den är inte här för att göra er till Guds tjänare lika mycket som för att uppmuntra er att representera den Gudomliga Viljan och Syftet, vilket endast Kunskap inom er kan ge er möjlighet att göra.

Det är en stor Uppenbarelse för en framtid som kommer att vara olik det förflutna – för en värld i nedgång; en värld av minskande resurser; en värld av miljöförstörelse; en värld där det kommer att vara svårare att ta hand om människor, att tillhandahålla mat, vatten, medicin och energi runt om i världen; en värld av större faror och stridigheter; och utöver detta en värld som står inför intervention från raser i universum som är här för att utnyttja mänsklig svaghet och mänskliga förväntningar.

Följaktligen är Budskapet mycket mäktigt, men det måste vara mycket klargörande. Och Budbäraren måste kungöra detta och också kunna lära ut vad det betyder. Detta är något som har krävt årtionden av förberedelse. Det har tagit Budbäraren årtionden att ens motta det Nya Budskapet från Gud, så omfattande och inkluderande är det.

Budbäraren måste vara en man utan någon ställning i världen, men han måste vara välutbildad och mycket medlidsam. Han måste vara enkel och ödmjuk. Han måste tala klarspråk men i ordalag som alla kan förstå. Han måste genom sitt liv demonstrera värdet av sitt Budskap och betydelsen av att leva och lära en Ny Uppenbarelse.

Han är inte perfekt, men inga av Budbärarna har någonsin varit perfekta. Han kommer inte att skapa mirakel för massorna därför att inga av Budbärarna har egentligen någonsin gjort detta. Han är här för att öppna dörren mot en djupare upplevelse av den Gudomliga Närvaron och Makten i människors liv överallt – rika och fattiga, nord och syd, öst och väst, i alla nationer, i alla religioner. Han är inte här för att ersätta världens religioner, utan för att tillhandahålla större klarhet och relevans åt dem.

Ty mänskligheten måste förbereda för de Stora Vågor av förändring som kommer till världen om mänsklig civilisation ska överleva och vara stabil och vara en grund för mänsklighetens största prestationer i framtiden.

Mänskligheten måste också vara förberedd och utbildad om liv i universum, i den utsträckning som ni behöver förstå för att avgöra hur ni kommer att svara på närvaron av en intervention i er egen värld.

Inga av världens religioner kan förbereda er för dessa saker, ty de föddes ur en tidigare epok, och trots att de är enormt viktiga för mänskligheten, kommer det att krävas en Ny Uppenbarelse från Gud för att rädda mänsklig civilisation, för att medföra större enighet mellan världens religioner, för att få slut på krig och konflikt så att mänskligheten må förbereda sig för de stora utmaningar som kommer.

Ni kan inte vara förankrad i det förflutna och förstå framtidens Uppenbarelse. Ni kan inte vara orubblig i era religiösa uppfattningar och begripa hur Gud kommer att tala på nytt och varför Gud har talat på nytt och vad det kommer betyda för er och för andra. Ert hjärta kan inte vara slutet, för då kommer ni inte höra och inte se.

Ni måste älska mänskligheten tillräckligt för att värdera en sådan Uppenbarelse och att lära er att leva i enlighet med vad den lär ut och motta den kraft som den tillhandahåller, den Grace och det medlidande som den betonar.

Budbäraren står inför en mycket riskfylld resa, ty det kommer att finnas mycket motstånd till den Nya Uppenbarelsen, liksom det tidigare alltid har funnits stort motstånd till Guds Uppenbarelser i världen, närhelst och varhelst de gavs.

Han kommer inte att tala i varje stad. Han kommer inte att närvara vid varje evenemang. Han kommer endast att tala här och var, men hans Budskap kommer sändas ut till världen, och Uppenbarelsen kommer presenteras till världen med dess egna kommentarer, dess egen anvisning, dess eget klargörande. Det är inte något som kommer lämnas åt framtida lärda och individer att tolka, att kommentera, ty detta har visat sig vara riskfyllt och olyckligt i det förflutna.

Det är därför Uppenbarelsen är så tydlig och så upprepande. Det är därför den är så klargörande, för att minimera möjligheten till mänskligt felande, mänsklig missuppfattning och mänskligt missförstånd.

Den återställer till individen makten av Kunskap, som tidigare endast var elitens och de utvaldas privilegium. Den talar om mänsklighetens djupare samvete, det samvete som etablerades innan ni ens kom hit, för att vara er vägledare och råd i allt som är viktigt.

Budbäraren skall ej dyrkas. Han är inte en gud. Inga av Budbärarna var gudar. De var Budbärare – till hälften mänskliga, till hälften heliga – representerandes båda realiteterna, världens realitet och det Ursprungliga Hemmets realitet från vilket ni alla har kommit och till vilket ni alla kommer att återvända så småningom.

Hans närvaro kommer att klargöra det som måste klargöras. Hans röst kommer att tala till sinnena och hjärtana hos dem som kan höra. Han kommer tala till världens behov och hjärtats och själens behov. Han för inte med sig endast svaren, utan svaret självt. Ty Gud har nedlagt en större intelligens och ett större sinne inom varje person, men detta känns inte till i någon särskilt stor utsträckning i världen, så när som på av några få.

Det är inte så att bara människans teknologi och människans fyndighet kommer att kunna förbereda er tillräckligt för framtiden, för det Större Samfundet självt. Det kommer att behöva vara något mycket mer djupgående och essentiellt för er natur och er Varelse. Budbäraren kommer att tala om dessa saker.

Allt detta är en del av Uppenbarelsen, förstår ni. Gud ger er inte ett svar för dagen eller ett svar för morgondagen, utan ett svar för alla dagar och alla situationer. Gud behöver inte styra ert liv, ty Herren av alla universa är inte engagerad med er på detta vis. Gud är mer intelligent. Gud har nedlagt Kunskap inom er, en perfekt ledande intelligens att urskilja från alla andra röster och impulser, begär och rädslor i ert sinne.

Uppenbarelsen har tillhandahållit Stegen till Kunskap, stigen för att nå det som är den största begåvning som Gud någonsin kunde ge till mänskligheten eller till vilken framväxande eller avancerad ras som helst i universum.

Er förståelse av det Gudomliga måste nu föras in i ett större panorama av liv. Er förståelse kan inte vara förankrad i det förflutna utan måste vara flexibelt och kunna anpassas till framtiden, samtidigt som större och större förändring sker inom er och omkring er. Er Herre måste nu vara Herren av universa, en Herre av en miljard, miljard, miljard raser och många fler.

Detta är en del av Uppenbarelsen för mänskligheten, så väldigt annorlunda och mer expansiv än någon Uppenbarelse som någonsin har givits. Med detta, kommer ni att värdera alla Uppenbarelserna och erhålla visdom från dem alla.

Om ni är en from Kristen, kommer er Kristendom nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en from Muslim, kommer er tro och utövning nu att växa och bli mer expansiv. Om ni är en praktiserande Buddhist eller tillhör den Judiska tron eller vilken religiös stig som helst, kommer allt att utvidgas av den Nya Uppenbarelsen. Budbäraren kommer tala om dessa frågor. Uppenbarelsen talar om dessa frågor.

Och för första gången, kommer ni att höra Uppenbarelsens Röst. Det var aldrig möjligt att spela in denna tidigare av uppenbara skäl, men nu kommer ni att kunna höra Uppenbarelsens Röst. Det är något förunderligt, men det är också en utmaning för er, ty om ni inte kan höra denna, om ni inte kan igenkänna denna, då måste ni möta era egna hinder. Ni må kritisera, förneka och undvika detta, men det visar bara er svaghet och era begränsningar.

Vad mer behöver Gud göra föra er? Om ni inte kan motta Uppenbarelsen, vad kan då Gud göra för er? Gud har gett ett svar till hela världen och till er individuellt – till er tro, till er tradition, till er religion, till er kultur och till er nation. Vill ni ha tjänster? Vill ni ha tilldelningar? Vill ni bli befriad från livets svårigheter? Vill ni bli bortskämd? Vill ni ha mirakel vid varje tillfälle? Vill ni leva på någon sorts understöd hela vägen till Himlen, som om ni vore hjälplös och maktlös i världen?

Gud ger er styrka genom Kunskap och kallar på Kunskap genom den Nya Uppenbarelsen.

Det är inte Gud som kommer att rädda världen, utan det är det folk som sändes hit för att rädda världen som kommer att göra det. Och de kommer spela sin lilla men betydelsefulla roll, och den kommer vara större än de förstår. Den kommer skilja sig från deras personliga mål och ambitioner. Den kommer återlösa dem och återuppliva dem, återvända till dem styrkan och kraften av Himlen, som är uttryckt i Kunskap inom dem, djupt under sinnets yta.

Ni har möjligheten att förstå uppenbarelseprocessen. Om ni kan förstå denna, kommer ni att se vilket mirakel den verkligen är. Ni kommer inte att göra Budbäraren till en gud utan medge honom den respekt och aktning han förtjänar. Och ni kommer att vara ärlig i er inställning – inte avfärda eller förakta Uppenbarelsen, utan höra den, uppleva den och tillämpa den i ert liv tillräckligt så att ni må begripa dess större syfte och mening för er.

Människor vill att Gud ska göra många saker för dem – rädda dem från katastrof, ge dem möjligheter, hela de sjuka, stjälpa omkull korrupta och förtryckande regeringar, göra dem rika, göra dem lyckliga, göra dem nöjda eller fridfulla.

Men vad människor vill ha och Guds Vilja är inte desamma, inte först, ty ert hjärtas verkliga behov genklingar med Skaparens Vilja, men ert hjärtas och er själs verkliga behov må vara något som ni ännu inte är medveten om. Med en djupare ärlighet kommer ni att nå dit.

Gud har tillhandahållit Makten av Kunskap och tillsammans med denna den stigen och det engagemang med livet som kommer att återlösa individen. Detta tjänar alla, även de onda, även de fattigaste av de fattiga.

Här finns inga hjältar och mästare. Det finns bara de som är starkare med Kunskap som kan demonstrera dess välvilja och makt i världen.

Vad mycket detta skiljer sig från vad människor blir lärda att tänka och tro. Men tankar och trosuppfattningar finns vid sinnets yta. Under ytan finns den stora öppningen till din sanna natur och till Makten av Kunskap.

Ni inser ännu inte hur viktigt och centralt detta är för ert liv. Det är därför Uppenbarelsen måste medföra ett klargörande av vad religion egentligen är och betyder, vad andlighet egentligen är och betyder, och hur alla sanna andliga utövningar i grund och botten är steg till Kunskap.

Men det är svårt att finna detta i världens religioner, de har blivit så betäckta med ritual, tradition, kommentarer och misstolkning. För många, har de blivit rigorösa trosuppfattningar; för andra, bara en tröst. Deras sanna makt kan endast finnas inom dem med hjälp av en stor lärare och en vis vägledare.

Mänskligheten har inte tid till detta nu, ty timmen är sen. Detta är inte endast till för att vissa individer ska göra en större resa i livet. Det är för att hela den mänskliga familjen på de mest praktiska och grundläggande sätt ska förbereda sig för den stora förändring som kommer till världen och som redan börjar att slå mot kusterna och överväldiga städerna, att kasta nationer i konflikt med varandra, att förmörka era skyar, att förorena era floder och att hota just de resurser ni är beroende av varje dag.

Uppenbarelsen är inte här för att skrämma er utan för att stärka er; för att ger er styrka, mod och beslutsamhet; för att ge er medlidande och tolerans; för att skänka er Makten av Kunskap, som är källan av er verkliga styrka och integritet.

Världen är förändrad, men människor har inte förändrats med den. De Stora Vågorna kommer, men människor vet inte om det. Intervention sker i världen, men människor är omedvetna eller så kanske tror de att det är något underbart.

Det kommer krävas en Uppenbarelse från Skaparen av allt liv för att förbereda mänskligheten, för att väcka mänskligheten och för att stärka och ena mänskligheten så att den må ha en större framtid och överleva den stora utmaningen mot sin frihet och sitt öde.

Det finns så mycket att lära. Det finns så många saker att åsidosätta, så många saker att ifrågasätta, så många saker att överväga på nytt. En Uppenbarelse från Gud medför allt detta. Det är en stor utmaning till mottagaren och till de människor som är så välsignade att få motta den.

Och medan Budbäraren är i världen, har ni denna stora möjlighet att höra honom, att överväga hans ord och meningen med hans närvaro i världen vid denna tidpunkt.

Det kommer att vara en stor chock för många. Det kommer att motstås av många. Det kommer att mottas av många.

Men det kommer att krävas en stor chock för att väcka mänskligheten inför verkligheten av dess situation och inför de omständigheter för vilka den måste förbereda sig. Det kommer att kräva Uppenbarelsens chock. Det kommer att kräva framtidens chock. Det kommer att kräva verkligheten av detta nuet och insikten att man inte lever det liv man sändes hit för att leva och igenkännandet att ens idéer allena inte kan förbereda en för större ting, att man måste ha makten av Kunskap, vilken är Himlens styrka som har givits till er.

Detta är meningen med Uppenbarelse. Det är inte blott en uppenbarelse av idéer. Det är en uppenbarelse av upplevelse. Det är en uppenbarelse av ens sanna natur, ursprung och öde.

Må era ögon vara öppna för detta.

Må ert hjärta vara mottagligt.

Må era idéer vara tillräckligt flexibla för att omvärderas.

Och må ni inse att ni är här för att tjäna ett större syfte,

som ni själv inte kan uppfinna eller leda.

Må uppenbarelsen vara er, och genom er ges till andra.

Må Budbäraren erkännas och hedras under hans återstående tid på Jorden.

Och må detta vara en tid av stor välsignelse, klargörande och uppmuntran för er

som söker finna det större syftet och den större riktningen i ert liv.