Author Archives: gretchen

Att vara en Person av Det Nya Budskapet

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 september 2009
i Boulder, Colorado, USA

Det Nya Budskapet är här för att ge mänskligheten ett stort löfte och en stor styrka. Kraften av Kunskap som Gud har nedlagt i varje person är den stora gåvan; en gåva som väntar på att bli upptäckt.

Mänskligheten har ännu inte upptäckt sina större krafter, sin större styrka, sin större integritet och sin större etiska grund. Den krälar ännu i stoftet, som ett primitivt släkte, driven av girighet och snikenhet, hat och fördömande. Den är fortfarande primitiv i vad den föreskriver och håller sig till. Men detta förnekar inte det faktum att mänskligheten har större styrkor och större krafter som ännu återstår att upptäckas och utvecklas.

Skaparen av allt liv har sänt ett Nytt Budskap in i världen för att förbereda mänskligheten för De Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och att förbereda mänskligheten för dess möte med ett universum fyllt av intelligent liv. Men denna förberedelse kräver också att mänskligheten igenkänner och odlar sina större styrkor och sin större integritet.

Mänskligheten kan dock inte undervisas eller förberedas alla på en gång; ty instruktionen sker på individnivå, på nivån av den enskilda personen. Det är i förandet av en individ till medvetenhet om sina större styrkor, större krafter och större integritet som fröna kommer att sås och i vilket mänsklighetens löfte vilar. Grubbla således inte över vad alla människor borde göra; ty då kommer ni alltid att bli besviken och missmodig. Tänk istället på vad ni själv står inför.

Era samhällen och kulturer kanske bara vill att ni skall vara en passiviserad konsument, en passiviserad arbetare, en medlem av gruppen, en som bekänner sig till kulturens värden och prioriteringar. Men ni har ett större löfte i livet; ett större löfte som ni är försäkrad om eftersom det är en del av er djupare natur. I kulturen glöms er djupare natur bort och förbises och – i vissa fall – förnekas helt och hållet. Men ni kan inte för alltid förneka er djupare natur; ty den lever inom er bortom kulturens räckvidd, bortom korruptionens räckvidd och bortom räckvidden av manipulation och bedrägeri. Det är därför som den är er större styrka och innehåller för er era största förmågor och rentav ert större syfte med att komma in i världen.

Det som tidigare endast var till för eliten, för adepterna, måste nu bli en öppen dörr för er och för andra folk i världen. Ty världen står inför sina största prövningar, sina största faror. Mänskligheten är oförberedd på De Stora Vågorna av Förändring. Mänskligheten är okunnig och dåraktig när det gäller dess syn på och attityder rörande utsikten till intelligent liv i universum. Så mänsklighetens löfte är individens löfte, väckandet av den enskilda personen. Det är detta som kommer att ge mänskligheten en större kärnstyrka och en större möjlighet att utöva sann vishet i mötet med en sådan oförutsägbar och osäker framtid.

För att en person skall svara an på Guds Uppenbarelse, så måste de redan från början igenkänna att de inte kan förverkliga sig själva genom de vanliga vanorna, förströelserna eller nöjena som folk runtomkring dem är så djupt engagerade i. De måste inse att de har ett större behov och ett större ansvar i livet. Detta kommer inledningsvis att demonstreras av deras lidande och deras misströstan över världen runtomkring dem, allteftersom de gradvis förlorar intresse för de lekar och hobbies som upptar folk i deras närhet, i det att de har ett djupare behov som nu gryr.

Om de har tillfredsställt kroppens behov genom mat, kläder, tak över huvudet och trygghet; om de har tillfredsställt medvetandets behov genom tillgängligheten på utbildning och möjligheter; ja, då kommer det större behovet att börja framträda inom dem. Detta är själens behov, som endast kan uppfyllas genom att igenkänna, acceptera och uppfylla ert större syfte med att komma hit – något som vilar helt och hållet bortom intellektets sfär och räckvidd. Ni kan inte tänka ut det; men ni kan och måste uppleva det. Och det väntar på att bli upptäckt.

För att vara en Person av Det Nya Budskapet, måste ni inse att mänskligheten träder in i en ny tidsepok och står inför en oerhört mäktig och osäker tröskel. Ni kan inte bara förlita er på uråldriga läror, föreskrifter eller profetior nu för att vägleda er in i framtiden. Ty världen har förändrats och är i snabb förändring; men folk har inte förändrats med den och ser inte behovet av att förändras. Personen av Det Nya Budskapet måste således inse att de står på tröskeln av ett monumentalt skifte i världens realitet, i villkoren för livet här och i upptäckten att er isolering i universum är över och att ni aldrig kommer att återfå den.

Trycket här kommer att vara stort; men det är ett tryck med ett syfte. Det leder er till den allra djupaste upptäckt ni kan göra i livet: upptäckten av kraften och närvaron av Kunskap inom er – ett djupare medvetande, ett större medvetande, ett medvetande som är hängivet och fokuserat, ett medvetande som inte distraheras eller hindras av världen, ett medvetande som är rent och ofördärvat, ett medvetande som är obefläckat av världen med alla dess lockelser och tragedier.

Den Nya Uppenbarelsen talar om detta; ty mänskligheten måste vinna tillträde till sina större styrkor, sina större krafter och sin större integritet. Om den inte gör detta, så kommer den att misslyckas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring; och den kommer att övermannas genom list och bedrägeri av makter från universum som är här för att dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet.

På grund av den stora faran för den mänskliga civilisationen och för den mänskliga familjens välbefinnande och frihet, så har Skaparen av allt liv sänt ett Nytt Budskap in i världen – en Uppenbarelse lika stor som någon av de Uppenbarelser som tidigare sänts hit. Det är här i en ren form, ofördärvat av regeringar, obefläckat av ambitiösa individer, utan band till kultur eller politik eller mänsklighetens lägre syften.

Personen av Det Nya Budskapet inser att de lever i en tid av Uppenbarelse; en tid när denna Uppenbarelse behövs så eftersom folk runtomkring – även i politiska maktpositioner – inte alls tycks svara an på tecknen i världen eller på framväxandet av stora förändringar.

Individens förmåga att genomgå förberedelsen, att vinna tillträde till kraften av Kunskap och att följa denna troget – utan att försöka kontrollera eller manipulera denna större intelligens – är en oerhörd utmaning och möjlighet. Dock representerar den förlossning för individen; ty det är genom Kunskap som ni återknyter till Gud, återupptäcker att ni har ett större syfte i livet och är förmögna att följa stegen för dess uppenbarande, en personlig uppenbarelse.

Här inser ni att ni är en pionjär. Ni ägnar er åt något nytt. Ni står i begynnelsen av en stor rörelse, ett stort skifte. Som pionjär kommer ni att behöva konfrontera ensamheten och bristen på erkännande från andra. Ni kommer att behöva bygga upp er egen styrka och skapa nära band till andra som svarar an på Uppenbarelsen.

Här inser ni att ni inte har ett svar på framtiden och inte heller på ert liv; ty era svar är alla de svar som kulturen har gett er. Till och med de svar som ni känner att ni själv har skapat är fortfarande svar som andra har tillhandahållit. Men det finns bara ett svar; och det är att förbereda för De Stora Vågornas värld. Det är att förbereda ert liv och ert medvetande för att tjäna med högre förmåga. Det är att genomgå en stor förberedelse som ni inte uppfann för er själv, men som har givits er genom Nåd och Försyn.

Här bryter ni missbrukets bojor, behovet av samtycke och fasthållandet vid kulturen och er nations diktat, för att förena er med och knyta band till den Större Makt och kraft som är Källan till allt liv i Universum. Ni gör detta med ödmjukhet, utan att framhäva er själv; ty ni vet att Den Större Makten inte är er att äga eller använda eller kontrollera. Men ni är välsignad att ta emot den och tillåta den att omforma ert liv och er riktning, så att sant förverkligande och sann tillfredsställelse må bli tillgängliga för er.

Ni förbereder er således för att bli en man eller kvinna av Kunskap – inte bara för er egen förlossning eller ert eget förverkligande, utan för att spela er roll i en tid av stor övergång. Ni vet inte meningen med detta eller betydelsen av detta. Kanske tror ni att ni kommer att vara en stor ledare; men väldigt få människor kommer att vara stora ledare. Ni kommer blott att spela en roll som kommer att anta form och gestalt allteftersom ni fortskrider och era relationer till andra vinner större klarhet och ärlighet.

Ni är en person av en Ny Uppenbarelse, och ni blir frigjord och hindras inte av det förflutna; ty ni är framtidens fröbärare. Ni bär framtidens kärl. Det räcker inte att blott leva för ögonblicket; ty det är bara halva livets mening. Ni måste också förbereda för framtiden; och endast Kunskap inom er vet hurdan den framtiden kommer att vara och hur ni kan förbereda er för den vist, effektivt och säkert.

Vägen är i själva verket ganska enkel. Men eftersom den vilar bortom intellektets sfär, så kan folk snubbla och bli väldigt förvirrade rörande den, i försöken att sammankoppla dess realitet med deras egna nuvarande trosuppfattningar och attityder. Och självfallet är era nuvarande trosuppfattningar och attityder skapelser av kulturen och ofta produkter av rädsla. De har inget att göra med realiteten av ert större liv. De är bara slaggprodukter av det förflutna och av en gammal identitet, som ni fortfarande bär på och som ni måste lära er att växa ur.

Att på detta sätt växa ur en identitet är något helt och hållet naturligt. Det är som att växa ur tonårstiden för vuxenskapet. Som tonåring identifierar ni er med er ålder och era jämnåriga; och ni övertygas av deras värderingar och det de sysselsätter sig med. Men era prioriteringar ändras när ni blir vuxen. Ni söker det som har större mening och värde, och ni axlar ett större ansvar i livet. På samma sätt är det här med att växa ur den gamla personliga identiteten. Ni håller på att axla ett större ansvar, och ni söker större mening. Det ni förr ägnade er åt upplever ni nu som tomt och otillräckligt för era djupare behov.

Detta är att mogna andligt. Detta är vad det innebär att fortsätta att uppfylla behovshierarkin inom er. Och det är detta som återförenar er med världen och med de som sände er hit. Det är här ni finner ert största förverkligande, inom er egen integritet, inom kvaliteten på relationer som nu börjar komma till er och med känslan av mening som nu börjar genomsyra ert liv.

Det som var flyktigt tidigare blir nu mer essentiellt för ert fokus. Utövandet av andlighet är inte bara ett sätt att bli av med stress. Det blir det centrala kraftuppbyggandet, det centrala fokuset för era aktiviteter. Här för ni in er andliga praktik i allt ni gör, eftersom den är relevant för allt det ni gör; och den kommer att bistå er och bringa klarhet i allt ni gör.

Här är det inte fråga om något riktigt offer. Ni bara växer ifrån saker som framstår som tomma eller rentav dåraktiga; saker som tidigare var så viktiga för er. De flesta människor uppnår aldrig andlig mognad, så de blir kvar i ett tillstånd av andlig barndom eller tonårsskap. Trots att de blivit gråhåriga och åldras fysiskt, så växer de aldrig på allvar upp andligt. Men tillväxtprocessen är densamma: att växa ifrån det gamla; framväxandet av det nya; de ökande ansträngningarna att bli en mer ansvarsfull, mer effektiv person; och den stora möjligheten att uppleva relationer på nivån av ett högre syfte i livet – något som på det hela taget är bortom räckvidden av de som inte har genomgått denna större utveckling.

En Person av Det Nya Budskapet inser att de är en del av något större som håller på att växa fram. De behöver inte se slutsatserna eller slutresultatet; ty dessa är bortom deras räckvidd och bortom deras synvidd. Det är inte deras ansvar att försäkra sig om ett visst utfall, utan att spela sin roll i att röra mänskligheten i en positiv riktning. Och hur skulle mänskligheten kunna röra sig i en positiv riktning, utan den stora hjälp som Skaparen av allt liv tillhandahåller? Det är tragiskt uppenbart att mänskligheten inte själv klarar av att göra detta – eller inte vill göra det – vad nu fallet är.

Folk ber till Gud för hjälp, för möjlighet, för förlossning, för att slippa undan smärta och lidande, för förnyelse eller föryngring. Men när så Budskapet kommer i en sådan storartad form, så kan de inte se det, de svarar inte an på det, eller de förnekar det eftersom det inte motsvarar deras förväntningar eller tidigare uppfattningar.

Om ni verkligen vill att Gud skall hjälpa er, så måste ni vara redo att förändra ert liv. Gud kommer att bistå er fullständigt. Om ni inte är säker på att ni vill detta, så bör ni kanske avstå från era böner och affirmationer.

Folket av Det Nya Budskapet måste bistå Budbäraren medan han ännu är i världen. Hans uppgift är överväldigande. Den är långt bortom vad någon individ någonsin kan mäkta med. De måste vittna om detta. De måste representera detta. De måste ha modet att vara en del av Uppenbarelsen och inte bara dess betraktare eller publik.

Kraften hos Uppenbarelsen att återställa och förbereda mänskligheten kommer att bygga på många människors handlingar. Uppenbarelsen är ren. Den är ofördärvad. Den har givits i sin helhet. Budbäraren har inte gått under med Budskapet levererat endast till hälften. Skaparen av allt liv garanterade detta. Allt är på plats.

Uppenbarelsen talar till en annan realitet inom människor. Den vädjar inte till deras intellekt eller deras intellektuella stolthet. Den stöder inte deras fördomar eller deras inkompletta och felaktiga tänkande. Den är inte bunden av mänskliga preferenser eller mänsklig vilja. Således tycks den fantastisk men förvirrande; ny och annorlunda, men på något vis uråldrig och tidlös.

Personen av Det Nya Budskapet måste vara en del av Det Nya Budskapet. De kan inte bara vara en konsument som stjäl det, rövar bort det och försöker använda det för att bygga upp rikedom, personlig makt eller personliga fördelar. Som tjuvar i natten kommer de att stjäla det och utge dess makt, dess privilegium och dess författarskap för att vara deras egna. Förvisso kommer ni att se hur man försöker detta; ty mänskligheten är som helhet alltför korrupt för att handskas med något så rent som detta; och det är därför som fokuset ligger på individen och inte på de kollektiva massorna av folk.

Det är genom att människor lär sig och tillämpar Det Nya Budskapet som de kommer att kunna överföra och översätta dess kraft och vishet in i sina familjer, sina samfund, sina nationer, sina religioner – ja, allt – och på så vis skapa ett genomgripande skifte i mänsklig uppfattningsförmåga; något som kommer att ske nästan osynligt över tiden.

Folk kommer att börja betrakta sig själva som denna världs urinnevånare. De kommer att inse att de måste etablera sina egna regler för utbyte när det gäller utomjordiskt besök och intervention. Naturligtvis. Det är så självklart. Folk kommer att säga: ”Självfallet kan vi inte bara låta vem som helst komma hit och göra vadhelst de vill. Och vi kommer inte att låta oss övertalas av dessa makter att de är här för att rädda oss eller undsätta oss.”

Naturligtvis. Det kommer att vara sunt förnuft vid den tidpunkten; men i detta nu framstår det som fantastiskt och omöjligt. Hur skulle något sådant kunna vara? För folk tänker fortfarande på ett primitivt sätt. De tänker fortfarande att de är isolerade i universum. De tänker inte framåt. De ser inte att mänskligheten redan har förött världen så till den milda grad att den knappt kommer att kunna tillhandahålla det de behöver i framtiden. Att de på så vis har skapat De Stora Vågorna av Förändring.

Löftet ligger i individen; och så har det alltid varit. Alla nya uppenbarelser, alla nya förbättringar, innovationer och stora framsteg inom vetenskap, handel och social rättvisa har alltid främjats av enskilda individer som var inspirerade och hängivna att tjäna dessa saker. Det är på så vis som alla raser i universum gör framsteg och har löfte.

Personen av Det Nya Budskapet har ett stort ansvar här – kanske större än något de någonsin har tänkt för sig själva. En sida hos dem vill fortfarande sticka iväg någonstans där de kan vara lyckliga och bekymmerslösa; att leva ett slags idylliskt, ansvarslöst liv. Men djupt inom dem håller det på att växa fram en starkare kraft och en djupare röst och en känsla av hängivenhet och riktning som nu börjar bli deras ramverk och deras kontext.

De är förbundna med framtiden. De är förbundna med Det Större Samfundet. De är förbundna med sin tid och med de stora tider som stundar. De börjar svara an som om de verkligen sänts till världen för att åstadkomma något specifikt i samklang med vissa speciella individer. De börjar faktiskt tänka och känna som odödliga varelser som är här för att tjäna i en tidsbegränsad och orolig miljö.

Men för att nå fram till denna medvetenhet och styrkan av denna verklighet krävs det en oerhörd hängivenhet och förberedelse. Ni kan inte vara halvhjärtade i detta. Ni kan inte vara otåliga eller manipulativa eller låta er drivas av era preferenser, om ni ens skall kunna börja ta er an det. Ni kommer att råka ur kurs vid den första utmaningen eller det första hindret – den första motgången – när ni upptäcker att folk runtomkring er som ni trodde var så vänliga och stod er så nära i själva verket inte har en aning eller inte har något intresse för dessa saker och kommer att vända sig mot er om ni skulle framhäva er själv.

Här inser ni att ni inte har något val. Ni kommer antingen att följa den gryende kraften av Kunskap, hur mysteriös den än må vara, eller så kommer ni att rätta in er i ledet och följa er familjs eller era vänners behov och preferenser. Många människor misslyckas i just detta skede. De glider tillbaka in i kulturens minnesförlust, kulturens missbruk, kulturens manipulation. De vaknade till en kort stund. Men sedan inordnas de av krafterna i den mentala miljön runt omkring dem. Dessa krafter drar dem tillbaka in – in i förvirring, in i oansvarighet, in i fantasi.

Ni måste nu ägna er åt er egen kallelse och utveckling samt utvecklingen hos andra runtomkring er som ni kanske känner och som är förmögna att svara an på en Ny Uppenbarelse i livet. Men ni kan inte bestiga detta berg om ni väntar på andra. Ni själv måste bestiga detta berg – även om era bästa vänner inte kan följa med. Ni kommer att göra mer för världen och för dem om ni kan genomföra denna bestigning och denna resa än ni någonsin kunde ha gjort genom att dröja kvar och vara uppmuntrande.

Det finns så mycket vishet och klarhet att vinna längs vägen. Mycket av det kan ni inte se i detta ögonblick; men det väntar på er längs er resa. Och ni kan inte lära er dessa saker om ni inte ger er ut på denna resa. Ni kan inte lära er dem som regler eller idéer, för då kommer ni inte att kunna förkroppsliga dem, följa dem och demonstrera dem.

Personen av Det Nya Budskapet är en del av Det Nya Budskapet – som en som bidrar utan att försöka definiera er roll eller hävda er makt eller er position. Detta kommer att kräva en hel del återhållsamhet av er; ty alla dessa tendenser finns ännu inom er – ondskans frön, girighetens frön, bedrägeriets frön, självbedrägeriets frön. Alla finns de där. Många av dem är ganska så aktiva i detta nu. Så ni kommer att behöva hålla tillbaka alla dessa saker och vända er till Kunskap och be andra om hjälp när det blir nödvändigt.

Ty ni vill verkligen inte förlora denna kallelse. Ni har ju redan kommit så här långt. Ni vill inte behöva misslyckas. Ni har redan i stort mått rört er bortom kulturens besattheter. Ni vill inte misslyckas i detta, den största möjlighet ni någonsin kunnat få – ni som är utvald och så oerhört lyckligt lottad att vara bland de första att ta emot ett Nytt Budskap från Gud.

Inser ni vad det är ni har framför er? Har ni någon aning? I ert förringande av er själv – kan ni se vad ni har framför er? Gud har gett er en väg, en stig ut ur djungeln, den hopplösa labyrinten av mänsklig förvirring och kompromiss.

Var sålunda vid gott mod. Håll fast vid er förberedelse och er praktik. Låt världens tecken tala om för er vad som kommer; och låt tecknen inom er moderera era extrema beteenden och er kärva kritik – utan att ni för den skull minskar på den självkorrigering som ni måste utöva i ert tänkande, era antaganden och ert beteende. En vis lärare straffar inte eleven, utan erbjuder bara fast korrigering. Så måste ni göra med er själv. Detta är så som en vis och kärleksfull förälder är med sitt unga oskyldiga barn.

Ni är som ett barn nu i utvecklandet av en medvetenhet av Det Större Samfundet och i att upptäcka kraften av Kunskap. Ni befinner er på ett tidigt stadium; och framför er sträcker sig en större väg. Äntligen har ni ett syfte, en mening och en riktning. Men ni måste hålla er kurs och inte hejdas av hindren, distraktionerna eller de gamla idéer och uppfattningar som skymmer ert medvetande så att ni förlorar stigen uppför berget ur sikte. Låt er inte förföras till att vila på de vackra platserna längs vägen; ty ni har ett öde och en resa att företa er. Och det är på detta sätt som Gud kommer att förlossa er, på ett sätt som ni aldrig skulle kunna förlossa er själv.

Uppenbarelsens Röst

Hear the original spoken revelation (right-click to download)

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 14 april 2011
i Boulder, Colorado, USA

Idag kommer vi att tala om Uppenbarelsens Röst.

Rösten ni hör tillhör inte en individ. Den tillhör Änglarnas Härskara; Änglarna som talar tillsammans, med en enda Röst.

Den passerar genom en individ. Förvisso. Men på en högre nivå är individualitet något helt annat. Så olikt såsom det är i er värld.

Det är därför Vår Röst är så unik; ty detta är de mångas Röst.

Det är därför Vi talar på det sätt vi gör; ty det är de mångas Röst.

Folk i världen kan endast tänka på individer. De frågar: ”Nåväl, vad heter denna Ängel eller denna Varelse?”

Men namn är inte viktiga i sådana här angelägenheter – utom för de som inte kan tänka bortom sin egen separations gränser.

På sitt sätt är Vår Röst en del av Det Nya Budskapet – för ert medvetande – så att ni kan komma att förstå Uppenbarelseprocessen och vittna för denna.

Aldrig tidigare har denna process verkligen avslöjats – inte för den vanliga människan; inte för allmänheten; inte ens för forskare och experter, teologer och filosofer.

Tiden är nu inne för mänskligheten att lära sig om dessa saker; ty den lever i Uppenbarelsens Tidevarv.

Vi är Uppenbarelsen.

Gud talar inte; ty Gud är alltför stor.

Av denna anledning uttrycks och kommuniceras Guds Vilja till Änglanärvaron, som överser alla världar där intelligent liv har utvecklats.

Skaparens Vilja uttrycks sedan i den världens ord och språk – för det folket.

Det finns en sak som Gud inte kan vara; och det är icke-Gud. Detta är en märklig sak rörande er existens; ty Skapelsen kan i verkligheten inte vara icke-Skapelse; och ni är en del av Skapelsen.

Och det är er existens’ gåta och motsägelse.

Ni låtsas vara vad ni inte är. Men den förespeglingen är vad det innebär att vara i världen.

Många av Oss har varit i världar som denna. Vi förstår dessa saker.

Det är därför som Vi är den perfekta länken för att uttrycka Skaparens Vilja och syften och att föra denna Vilja och detta syfte till er; inte bara i form av ultimata läror, utan i form av kommentarer och tillämpning – att förklara vad dessa saker betyder, hur de kan erfaras och tillämpas i ert liv, och i synnerhet i en värld av omständigheter i förändring.

Ty världen står inför De Stora Vågorna av Förändring; och världen upplever intervention av raser från bortom denna värld.

Det är en stor vändpunkt för den mänskliga familjen. Men mänskligheten är omedveten och oförberedd och mycket sårbar för bedrägeri och missförstånd.

För Budbäraren att komma in i världen vid denna tidpunkt, måste Uppenbarelseprocessen i sig avslöjas. Annars kommer hans närvaro och syfte här inte att förstås; och han kommer att förväxlas med andra som har stora anspråk men som själva inte har det stora Budskapet att förmedla.

Folk kommer att vara förvirrade när det gäller vem de skall lyssna till.

De kommer att förvirras av Uppenbarelsens Röst. Ty det finns många röster som talar till mänskligheten vid denna tidpunkt – röster från Det Större Samfundet; röster från Interventionen; röster i ert eget medvetande; röster som spökar för er; röster som behagar er.

Men det finns endast en Uppenbarelsens Röst; och Vi är den enda Rösten.

För att ni skall acceptera detta krävs det att ni accepterar att ni är mottagare av Uppenbarelsen och att ni börjar tänka igenom det ansvar som det lägger på er.

Ni visas hur Gud talar till världen och att Gud har talat igen för att förbereda mänskligheten för en framtid olik det förflutna, för en ny uppsättning realiteter, för en ny existens och en större utmaning och svårighet.

Mänsklighetens utveckling följer mönstret av utvecklingen för de flesta varelsetyper i universum. När dessa raser börjar uttömma sina egna planeter och står inför Det Större Samfundets realitet av liv i universum, så har de nått en stor och svår och farlig tröskel.

De har nått en sann vändpunkt, där deras tidigare förståelse och deras tidigare antaganden inte tjänar dem och till och med kan förråda dem.

Mänskligheten har nått denna tröskel.

För att ni skall växa upp inte bara fysiskt utan även andligt i denna värld och förbereda er själva för Det Större Samfundet, så är ni i behov av en Ny Uppenbarelse från Gud; ty ni kan inte förbereda er själva för det som ni inte vet något om.

Folk är fortfarande alltför grundade i det förflutna, identifierade med det förflutna. Deras antaganden bygger på det förflutna; så att de inte på allvar kan se vad som kommer över horisonten.

Sedan finns det förstås problemet med den mänskliga förnekelsen; medvetandets svaghet i att stå upp till verkligheten och förbereda för eventualiteter.

Alla dessa är problem som tillhör den mänskliga familjen; och i sanning måste alla andra raser i universum handskas med detta slags problem också.

Så ni är inte ensamma; och ni följer evolutionens stig. Ni förbereder er för att komma ut ur er isolering i universum.

En sådan tröskel kräver en större andlig förståelse, ett större igenkännande av Den Gudomliga Närvaron i universum.

Ni har inte längre att göra med en lokal gud, en lokal gudom, en gud av kullen och trädet, en gud av havet och floden.

Ni har inte ens att göra med en gud av en värld och ett folk, såsom ni är vana vid att tänka.

Nu har ni att göra med en Gud av alla universa – och Skapelsen bortom dessa universa – en Gud så stor att ert medvetande bara kan falla ner i lovprisning.

Inte en mänsklig Gud, således. Inte en Gud som ni skapar i er egen föreställningsförmåga; utan en Gud som ni måste uppleva på ett djupare plan, under och bortom gränserna för ert ytmedvetande.

För att ni skall kunna förstå Det Större Samfundets Gud, så måste ni förstå Uppenbarelsens Röst.

Ett missförstånd här skulle kunna vara väldigt skadligt och farligt.

Ty ni kommer att höra många röster; men ni kommer inte att veta vad ni bör lyssna efter.

Utan den djupare Kunskap inom er som Gud har nedlagt där för att vägleda er – hur skulle ni kunna höra skillnaden?

Och om ni inte kan svara på Uppenbarelsen från Gud; hur kommer ni att svara på sanningen i något överhuvudtaget?

Så bundna av trosuppfattningar och självöverskattning; hur kan ni höra sanningen i något överhuvudtaget?

Det är en stor prövning och ett stort vittnesbörd; en stor utmaning för den som lyssnar.

Men det är inte bara en utmaning. Det är ett rop på uppvaknande och förberedelse.

Ty ni står inför en riskfylld framtid, en farlig framtid – en farlig och svår övergång in i Det Större Samfundet; en farlig och svår övergång in i en ny värld, en värld av sinande resurser och växande politisk och ekonomisk turbulens.

Detta är inte tiden för urgamla teorier. Det är inte tid ens för urgamla religioner att tala om dessa saker utan Skaparens välsignelse och vägledning.

Gud har talat ånyo. Och ingen i världen kan hävda att Gud inte kan tala igen. Och om de gör det, så är det deras okunskap och arrogans som får dem att tala på det viset.

Inte ens Guds Budbärare kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Inte ens Änglarnas Härskara kan avgöra vad Gud kommer att göra härnäst.

Så är det i tiden. Bortom tiden är det helt annorlunda; men det är inte för er att bekymra er om.

Vi är bryggan mellan tidens och rummets realitet och realiteten bortom tid och rum – två realiteter som skiljer sig så från varandra.

Ni kan inte föreställa er denna Större Realitet; ty er föreställningsförmåga kan endast handskas med bilder och tankar av denna världen.

Det är därför som mänsklighetens uppfattning av Paradiset – eller Himmelriket – är uppbyggd helt av världsliga bilder och världsliga angelägenheter.

Men verkligheten är helt annorlunda och bortom allt detta.

Detta är dock inte för er att ägna er åt; ty ni sändes inte in i världen för att drömma om Himmelriket.

Ni sändes in i världen för att tjäna världen; för att tjäna vad som nu är en ny värld, en värld i förändring, en utmanande värld; och dock en värld som har kraften att frammana större mänskligt samarbete och att kalla fram en större Kunskap som varje individ bär inom sig.

Den Nya Uppenbarelsen måste kalla fram denna Kunskap.

Detta är inte tiden för att tro på en stor ledare, en befriare, en frälsare.

Mänskligheten kommer att tvingas rädda sig själv nu.

En individ skulle bara polarisera befolkningen, skapa större mänsklig konflikt, och orsaka krig mellan de troende och de icke-troende.

Nej. Kallelsen måste vara för varje enskild nu; ty världen kommer att behöva många frälsare, många vägledda och inspirerade individer. Annars kan den mänskliga civilisationen misslyckas; och det misslyckandet skulle kunna vara det hemskaste som kunde hända den mänskliga familjen.

Ni skulle säkerligen falla under dominansen av främmande makter i universum.

Sådana makter har er under uppsikt. De lyssnar in på er. De planerar att genomföra sina aktiviteter genom oärliga, försåtliga och subtila metoder.

Detta är en farlig tid. Men för er är det rätt tid att vara i världen; ty detta är anledningen till att ni har kommit – inte för att gömma er i fantasin; inte för att berika er själva; inte för att låtsas att ni är något ni inte är; inte för att leva ett liv av undvikande och oansvarighet; utan för att vara i världen för att tjäna den vid denna tidpunkt; inte för att bara möta livets behov i nuet; utan för att förbereda för själva framtiden.

Endast Kunskap inom er – den större intelligensen – vet om dessa saker; och det är den som måste vägleda er i dessa angelägenheter. Ni måste lära er att följa den och att skilja den från alla de andra rösterna i ert medvetande och alla de inflytanden som drar i er från världen omkring er.

För detta är det väldigt viktigt att ni lär er om Uppenbarelsens Röst.

Och det är därför som detta delges er.

Det är därför som detta lärs ut för första gången i er framväxande värld.

Trots mänsklighetens långa existens i denna värld, så är ni ett ungt släkte – omoget, oförsiktigt och aningslöst.

Ni har många goda kvaliteter.

Ni har hållit andlighet och kreativitet vid liv i världen, där de i kontrast har dött i så många andra världar – avancerade teknologiska världar som är sterila och sekulära och där individuell frihet är okänd.

Ni har ett stort löfte. Men ni har stora problem; och ni har vissa handikapp också – tendensen till mänsklig förnekelse. Och er stamorganisation – som har tjänat er i det förflutna – kan nu förblinda er.

Den Nya Uppenbarelsen kallar på er att svara på Kunskap inom er och att lyssna till Uppenbarelsens Röst.

Ni kommer förstås att ha många frågor.

Ni kan uppleva rädslor och misstänksamhet.

Ni kan tänkas lida av svårt tvivel.

Allt detta måste man räkna med.

Men utmaningen till er är: kan ni svara på Den Nya Uppenbarelsen?

Kan ni höra Uppenbarelsens Röst?

Kan ni ha ödmjukheten och ansvarsfullheten att se att ni lever i Uppenbarelsens Tidevarv – och vad detta kan tänkas innebära för er?

Vad är ert ansvar när det gäller detta?

Vad betyder denna kallelse för er?

Grubbla inte över andra människor, om nu kallelsen är för er.

Detta är en sak mellan er och Gud, mellan er och Oss.

Vi är den enda Änglanärvaro som vakar över världen.

Välj andra röster och ni kommer att välja röster från Det Större Samfundet, som avser att dra fördel av mänsklighetens religiösa antaganden.

Även de kan projicera röster in i världen.

Hur skall ni veta skillnaden?

Hur kan ni skilja det sanna från det falska, det som är gott från det som endast tycks gott?

Utmaningen är för den som lyssnar.

Gud är sann mot er. Kan ni vara sann mot Gud?

Gud är ärlig mot er. Kan ni vara ärlig mot Gud?

Gud tjänar er och hjälper er på sätt som ni inte kan tjäna er själv.

Kan ni acceptera detta och följa den förberedelse som Gud ger för att rädda mänskligheten?

Bördan vilar på lyssnaren.

Beviset ligger i ert svars natur.

Beviset finns i vad det kallar fram i er och er resonans med Uppenbarelsens sanning.

Gud talar sanningen genom Änglanärvaron.

Kan ni höra detta, känna detta och svara på detta?

Eller är ert medvetande så fixerat, så fast i sina trosuppfattningar, sina rädslor och sin misstänksamhet att det inte kan höra; att det inte kan svara?

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen vid stora vägskäl för mänskligheten har varit tvungna att ställas inför denna oförmåga hos andra att svara.

De har förföljts på grund av detta.

Är det den ni är?

Kommer ni att vara en som förföljer Budbäraren – en förnekare av Uppenbarelsen?

I så fall är ni inte den enda; men – förstår ni – ni kommer att ha misslyckats i att bestå prövningen.

Ni kommer att ha gjort Skaparen besviken.

Skaparen kommer inte att straffa er; men ni kommer inte att kunna ta emot Den Nya Uppenbarelsens välsignelser, vägledning eller kraft.

Den stora självbestämmande makten kommer att ges till andra; och ni kommer inte att vara förmögen att ta emot.

Det vore en oerhörd tragedi för ert liv.

Och det vore också en tragedi för världen; ty tillräckligt många människor måste svara på Uppenbarelsen för att den skall ha styrka och vara effektiv i världen i att ge mänskligheten större uppmuntran, större styrka och ansvar, större ansvarighet gentemot varandra, och större samarbete mellan nationer, som nu måste förenas för att bevara världen och förbereda för Det Större Samfundet självt.

Allt detta baseras på individens respons.

Gud talar inte till världens regeringar.

Det talar inte endast till de rika eller privilegierade eller hemliga grupper.

Det talar till folket.

Det talar till er.

Om inte folket kan svara; vad kan då en regering göra?

Och om folket faktiskt svarar; då måste regeringen till slut förändras och svara på detta.

Det ni hör är Uppenbarelsens Röst.

Det är de mångas Röst.

Det är Vishetens och Kunskapens Röst, på en skala ni inte kan föreställa er.

Miraklet kommer att vara i er respons’ natur.

Kan de separerade nås av Skaparen av allt liv; eller kommer de att förbli i Separationens mörker, vägledda endast av sina rädslor och begär och antaganden?

Eller kommer de att svara och upptändas, så att de kan dra sig till minnes sitt större ansvar med att vara i världen och så att de får modet och beslutsamheten att följa en väldigt annorlunda stig i livet?

Kommer de att kunna ta emot Kunskap och vishet från universum, för att förbereda mänskligheten för universum?

Kommer de att kunna svara på Guds Uppenbarelse?

Den är det här och inget annat!

Det kommer inte någon annan.

Det kommer inte någon annan.

Det här är Uppenbarelsen för denna tid och för de tider som kommer.

Gud sänder endast en Uppenbarelse in i världen.

Alla andra uppenbarelser är antingen en mänsklig uppfinning eller en manipulering från de raser som intervenerar i världen idag.

Ni kan inte komma till Gud på era villkor.

Ni kan inte bestämma arten av och reglerna för ett utbyte.

Ni kan bara komma till Gud på Guds villkor. Gud etablerar villkoren på ett sådant sätt att folk kommer att bli starkare, mer medkännande, mer kraftfulla, mer engagerade i världen och mer samarbetsvilliga sinsemellan.

Ni kan inte få det på ert sätt.

Det måste vara Guds sätt; ty Gud vet och det gör inte ni.

Gud ser vad som kommer över horisonten, långt långt ut över havet.

Ni ser inte dessa saker.

Gud vet vad det mänskliga ödet vill säga.

Ni vet inte vad det mänskliga ödet vill säga.

Gud vet varför ni är i världen, vilka ni måste träffa och vart ni måste bege er.

Ni kan inte se detta; ty ni kan bara befinna er där ni är.

Ni kan inte förstå Uppenbarelsens Röst med ert intellekt.

Det kommer inte att generera sant igenkännande.

Igenkännande sker på en djupare nivå, under medvetandets yta, på nivån av ert hjärta och djupare samvete – inte ert sociala samvete, utan det samvete som Gud har skapat och som gör det möjligt för er att svara upp till sanningen och att bli immuna mot det som är osant.

Ni kan bara känna Oss och höra Oss med ert hjärta.

Ni kan bara känna och uppskatta Budbäraren med ert hjärta.

Det kan vara förvirrande för ert medvetande.

Det kan utmana era trosuppfattningar och antaganden.

Det kan kräva av er att ni omvärderar era religioner, er filosofi – beroende på i vilken grad ni har dessa saker. Men svaret finns på en djupare nivå.

Gud återställer och räddar de separerade genom Kunskap.

Om ni kunde förstå detta, så skulle det förändra saken totalt för er.

Om ni kunde höra våra Röster, som är en enda Röst, så skulle det förändra saken totalt för er och för er värld.

Budskapet och Budbäraren

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 26 januari 2008
i Boulder, Colorado, USA

Det är viktigt för förståelsen av Den Nya Uppenbarelsens natur att den gavs till någon som sändes in i världen i syfte att mottaga den. Han är en människa. Han är inte perfekt. Han är inte storslagen enligt folks förväntningar. Men han är den som är ödesbestämd att mottaga Det Nya Budskapet; och hans liv har orkestrerats för att göra detta möjligt. Han har vägletts för att förbereda för detta under en mycket lång tid, utan att egentligen veta vad det var för. Och han var tvungen att bevisa sig, utan att förstå att han bevisade sig för något väldigt betydelsefullt. Han var tvungen att bestå prövningar, utan att veta vad för slags prövningar det rörde sig om eller betydelsen av framgång eller misslyckande.

Född in i en konventionell familj och utbildad vid universitetet, så visade han få tecken på storheten i sitt framtida liv. Med honom från början var emellertid en återhållsamhet som han kände när det gällde att binda sig till någon enda specialiserad yrkesbana; likaså en återhållsamhet som han var tvungen att utöva rörande sina relationer till andra och att binda sig till företeelser i världen. Hans resa är oförklarlig för alla som lever i världen; ty att leva i världen är blott en begränsad upplevelse av er fullständiga verklighet. Oavsett hur gedigen er förklaring eller teori må vara, så är den per definition ofullständig.

Marshall gavs vissa uppgifter att odla: det inre lyssnandet, urskillning rörande andra, en förståelse av den mänskliga naturen, mänskliga relationer, och en direkt upplevelse av naturens värld. Han tilläts begå misstag och att experimentera som ung man. Han hade möjligheten att uppleva mänsklighetens tillstånd och att smaka på det mer välbärgade livets nöjen och sorger. Hans relationer hjälpte honom att lära sig att vara med andra människor på ett effektivt sätt, att samarbeta med andra människor, att leva med andra människor. Men han hölls från att bli en helt och hållet världslig människa – en person vars hela fokus och inriktning är på att åstadkomma något inom världen. För detta upplevde han att han hölls tillbaka. Han erbjöds möjligheter som han var tvungen att tacka nej till. Han fick mottaga uppmuntran som han inte kunde acceptera. Och han upplevde lockelser som han var tvungen att förneka.

Han begick misstag. Det är sant. Men inte några som skulle äventyra hans förberedelse för sitt framtida liv. Hans brister erkänns. Han känner dem själv. Hans roll kräver inte av honom att han lever upp till förväntningarna hos de som tror att om det kom ett Nytt Budskap från Gud, så skulle det levereras av något slags supermänniska – en superman eller superkvinna – någon som är utan brister, någon som är storslagen och kan utföra underverk. Dessa slags förväntningar ingår i den mänskliga föreställningen; ty folk förstår inte Guds natur, syfte och plan. Inte ens de heliga skrifterna kan avslöja detta fullständigt.

Marshall var tvungen att resa som ung man; att leva utan definition i samhällets kontext. Han var tvungen att hålla sitt fokus på att utveckla vissa slags kvaliteter: uppmärksamhetens kvalitet, bedömningens och medkännandets kvalitet – även när det gällde väldigt smärtsamma situationer. Men samtidigt hölls han borta från krig och konflikt. Han hölls borta från äktenskap och föräldraskap. Han hölls borta från en yrkesbana. Ty hans mål modererades alltid av närvaron av Kunskap, den djupare Intelligensen inom honom. Tålamod, ståndaktighet, självförtroende, ödmjukhet, medkännande, att vara vänlig men reserverad – dessa är de kvaliteter som han var tvungen att odla, långt innan han kunde ha någon som helst känsla för sitt större syfte och sin större kallelse i världen.

Det är sant att Budskapet måste ges till en enda person – för att bibehålla dess renhet – och att denna person måste vara rätt person, den som är utvald. Denna person måste ha assistans och kamratskap. För detta sändes Marshall en kvinna av stor styrka och integritet. Hon blev hans hustru och följeslagare. Och han gavs en son som skulle hjälpa honom uppfylla sitt stora uppdrag i världen. Även andra sändes för att hjälpa honom, några för att bli vid hans sida blott för en kort tid, andra för att fortsätta med honom ända fram till idag. Ty Budbäraren kan inte resa ensam. Budbäraren måste ha assistans i att mottaga och bringa en sådan stor undervisning in i världen. Och hans följeslagare måste vara starka och modiga, flexibla och anspråkslösa. Ni förstår: deras förbindelse med Marshall måste vara djup och förutbestämd.

Han kommer inte att vinna över människor med charm eller utstrålning eller intellektuell briljans. Han kommer inte att fängsla folk genom att uppfylla deras förväntningar om storhet eller makt eller styrka. Hans kraft ligger i Det Nya Budskapet och i hans kapacitet att mottaga och bära Det Nya Budskapet och i att vara dess första elev och främsta företrädare.

Folks idéer om makt är så förvridna, så felaktiga, att folk här söker efter fel saker. Älskvärdhet och ödmjukhet, ståndaktighet, pålitlighet, tålamod och tystnad – dessa är kvaliteterna hos den mäktiga individen. Men detta är inte vad era kulturer och nationer hyllar såsom demonstrerande en sann kraft eller effektivitet. De enda som erkänns på detta vis är de självsvåldiga, de äventyrliga, de ambitiösa, de som använder våld för att tillskansa sig det de hävdar för sig själva. Men det är inte Nådens kraft. Det är inte den makt som Gud betonar inom individen. Och det är inte Budbärarens makt.

Det skulle ta lång tid – även med hans följeslagare – innan realiteten av hans stora ansträngning skulle avslöjas för honom. Detta skedde för att förhindra några misstag från hans sida eller risken för förnekelse och undvikande. Ty om valet av tidpunkt inte är det rätta här, så kan en person känna sig överväldigad och dra sig tillbaka – även från något de är ödesbestämda att uträtta, något de är avsedda att uträtta, som de har kommit in i världen för att uträtta. De som skapar roller för sig själva, de som gör reklam för sig själva i sina självskapade roller har inte denna kvalitet. Kan ni se detta? De är inte i besittning av Budbärarens gåvor.

Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet kommer att vara överraskande även för Budbäraren. Han kommer knappt att kunna tro på det, ur sitt mänskliga perspektiv och efter att under så lång tid ha vant sig vid världen. Han har utvecklat en personlig identitet, en uppsättning vanor och självorienteringar. Så slog Uppenbarelsen ner i honom, och han välkomnade den inte. Han ville inte ha den.

Alla de stora Budbärarna som har sänts in i världen har upplevt exakt samma sak. Och när väl sanningen om deras uppdrag avslöjades för dem, så var de väldigt motvilliga. Det tycktes omöjligt. Det tycktes osannolikt. Det tycktes överväldigande. Det verkade farligt. Det verkade gå bortom deras förmåga. Det var inte i samklang med hur de uppfattade sig själva. Det talade om en styrka de knappt visste att de hade. Och det förnekade alla andra anspråk som den individen kunde ha för sig själv rörande vem de var och vad de måste ha och göra och så vidare.

Så det var inte förrän sent i processen av att mottaga Det Nya Budskapet som Marshall fick veta vad det verkligen var för något. Alla de åren av att mottaga Uppenbarelsen genomfördes av nödvändighet utan vissheten av vad det innebar, vad det syftade till, vad det skulle tjäna och göra och hur det kunde ges uttryck eller förklaras. Ni förstår: han var tvungen att genomföra detta utan att verkligen veta vad det var till för eller vad det i realiteten var för något. Han var tvungen att göra denna resa; och andra var tvungna att följa honom på denna resa. Det enda de visste var att resan de gett sig ut på var viktig och essentiell. Men bortom det förblev den mysteriös och förvirrande. När väl Uppenbarelsen gavs om den verkliga arten av det han hade mottagit, lärt och försökt kommunicera, så började en helt annan fas av hans förberedelse.

Han var nu tvungen att överskrida sin tidigare självbild för att möta kraven som hans uppdrag lade på honom. Istället för att bara vara en person som hade givits något viktigt att göra, så var han nu tvungen att bli ett redskap för den större gåva som han var bunden och ödesbestämd att mottaga och ge ut. Och han var tvungen att övervinna sitt självtvivel och sin motvillighet, alltmedan han hela tiden visste att det han höll på med var bortom hans förståelse och sannolikt till och med bortom hans förmåga att förstå.

Genom historien har de stora Budbärarna som kommit in i världen inte blivit förstådda; och deras Budskap misstolkades ofta och tillämpades på fel sätt. Sådan är svårigheten med att föra in något rent i världen, till en mänsklighet som är oren, som är full av klagomål och konflikt, ambition och degeneration.

Folk förstår inte uppdragets natur; ej heller den stora börda som Budbäraren måste axla. Istället uppfanns berättelser för att fånga den offentliga fantasin, att sälja in budskapet, att förstärka dess betydelse för de ovetande, att ge det en makt folk ville att det skulle ha istället för den kraft det verkligen besatt. I många fall skrevs Budskapet aldrig ner på rätt sätt. Det fanns i Budbäraren och demonstrerades av Budbäraren.

Men i denna situation var det nödvändigt att Budskapet skulle framställas, spelas in, transkriberas och publiceras, så att folk skulle ha tillgång till det rena Budskapet och den rena Undervisningen. Om något skulle hända Budbäraren, så skulle det verkliga Budskapet inte gå förlorat. Detta gjordes också för att bevara Budskapet i dess rena form, så att det inte genomgår radikala förändringar eller bearbetningar i framtiden, så att det inte förbinds med andra saker för att passa med folks förståelse eller för att gynna regeringar eller staten.

Därför var det nödvändigt att Marshall tog emot Budskapet innan han kunde kommunicera Budskapet. Han var tvungen att ge det en permanent form (även om han ibland fick ändra vissa ord för att göra dem mer begripliga) för att leverera Budskapet i en så ren form som möjligt, med stöd av de som sändes för att assistera honom. På så sätt: om något skulle hända Budbäraren, så är Budskapet ändå här. Folk kommer att behöva ta sig an Budskapet självt istället för att bara förkasta Budbäraren. De kommer att behöva brottas med Budskapet självt och allt som det utmanar i människor och allt som det erkänner som är sant.

Ni ser här för första gången hur Uppenbarelse går till, den verkliga naturen och det verkliga syftet hos en sann Budbärare i världen. Ni ser här för första gången hur Gud ger stora Budskap in i världen för att tjäna världen vid den tidpunkten och för de tider som kommer och hur sekvensen av Budskap som gavs över en lång tidsperiod har byggt på varandra och mött nya och utmanande förhållanden. Ni ser här för första gången hur Gud verkar i världen bortom det förflutnas berättelser, bortom kungörelserna och traditionerna, oavsett om de är sanna eller falska. Ni ser hur en Uppenbarelse äger rum.

Detta är viktigt att se; ty om Uppenbarelseprocessen inte förstås, så kommer Uppenbarelsen själv inte att förstås. Om Budbärarens börda inte igenkänns, så kommer Budbäraren inte att igenkännas. Skulle ni inte igenkänna Budbäraren, så är det till stor nackdel för er; ty han bringar med sig en medvetenhet och en förberedelse för de stora faror som mänskligheten står inför och stora möjligheter för mänsklig enhet och mänskligt samarbete. Han för med sig välsignelserna av syfte och integritet i vars och ens individuella liv och betydelsen av relationer på en högre, mer fullständig nivå. Han för med sig ett löfte om mänsklighetens framtid inom ett Större Samfund av intelligent liv i Universum och vad mänskligheten måste göra för att möta en värld av sinande resurser och ökande mänsklig konflikt.

Budbäraren har bringat Budskapet. Det är i en form som folk kan läsa. Det är inte någon senare tolkning. Det är inte något som har hållits hemligt av dolda kretsar eller inre cirklar allena. Det har givits folket under själva Uppenbarelseprocessen. Detta har aldrig tidigare skett. Ni lever nu i en värld där saker kan publiceras, där texter kan transkriberas och översättas till andra språk och presenteras i elektronisk form. Detta ger möjligheten för det skrivna ordet att ges överallt. Det är fenomenalt! Det är så viktigt nu; ty ni har inte mycket tid på er; för världen förändras alltför snabbt och farorna kommer – De Stora Vågorna av Förändring kommer till världen. Ni har inte årtionden eller århundraden på er att försöka begripa vad detta är eller att försöka översätta det eller låta det passera från blott en person till en annan i något slags muntlig tradition. Ni förstår: det finns ingen tid för det nu; och det är därför som Uppenbarelsen har givits på detta sätt.

Marshalls framsteg och förberedelse har fördröjts genom att vissa människor misslyckades i att komma och hjälpa honom. Han hölls tillbaka av omständigheterna. Vissa andra kallades, men svarade inte an. Och vissa som svarade kunde inte uppfylla sitt öde här. Allt detta höll tillbaka Uppenbarelsen av Det Nya Budskapet vid en tid när det behövdes; och detta sinkade hela processen. Detta är då svårigheten med att bringa en Uppenbarelse från Gud in i världen. Det finns så mycket som kan hålla den tillbaka, som kan sätta käppar i hjulet och som till och med kan hindra den från att tas emot och kommuniceras.

Detta Nya Budskap är inte blott för en nation, för en grupp, för en religion. Det är för världens hela folk. Det är en Uppenbarelse för världen. Det syftar inte till att ersätta världens religioner, utan till att kalla för deras enhet och styrka, att betona deras gemensamma sanning, att få ett slut på de ständiga konflikterna dem emellan och att förena dem så att de må kunna tjäna mänskligheten i dess tid av svår nöd.

Det kommer att vara en stor utmaning för folk att ta emot Budskapet och Budbäraren. Han kommer att peka på Det Nya Budskapet; ty ni måste först handskas med Det Nya Budskapet. Men hans närvaro och betydelsen och den stora tyngden av hans Gudomliga kommunikation är något som kommer att vara en stor utmaning att möta och ta sig an. Det kommer att ta lång tid att lära och förstå. Folk kommer att tro att de förstår det, men de kommer inte att förstå det. Folk kommer att hävda att det är lätt att förstå, men de kommer inte att ha förstått det. Folk kommer att förbinda det med andra saker – sådant de är bekanta med, andra saker som har lärts in och lärts ut i världen – men något som detta har aldrig tidigare förts in i världen. Kunskap och vishet från Det Större Samfundet och en undervisning om andlighet på nivån av Kunskap har bara varit kända för ett litet fåtal människor i världens historia och har aldrig presenterats som ett Budskap för mänskligheten själv.

Utmaningen ligger således på mottagaren – på er och på alla de som är så lyckligt lottade att de mottar Det Nya Budskapet vid en så tidig tidpunkt som möjligt. Det kommer att föra med sig klarhet, syfte och kraft till ert liv; och ni behöver detta just nu. Men dess gåva till världen är rentav större än vad det kommer att göra för ert liv. Men för att inse detta måste ni stå i en relation till Det Nya Budskapet. Ni kan inte stå vid sidan av det och döma det och kritisera det och bedöma det. Det är hopplöst. Det är dåraktigt. Det ni kommer att stöta på är era egna fördomar, era egna begränsningar och era egna antaganden och förutfattade meningar. Ni måste komma till detta med ett öppet sinne för att se vad Det Nya Budskapet kan avslöja för er. Om ni kommer med rädsla eller tänkande att det kommer att vända upp och ner på era trosuppfattningar eller ogiltigförklara era traditioner – ja, då kommer ni inte att kunna tränga in i det. Ni kommer bara att döma det i blindo. Ni kommer då inte att kunna ta emot dess nåd, dess kraft eller dess vision för framtiden.

Budbäraren kommer nu att behöva stor assistans från andra i att föra ut detta Nya Budskap i världen. Detta är inte något som en enda person mäktar med. Detta är inte något som en liten grupp individer – hur hängivna eller tjänstvilliga de än är – mäktar med. Det kommer att kräva assistans från andra. Det kommer att kräva att folk lär sig Kunskapens Väg; att de lär sig Det Nya Budskapet; att de lever Det Nya Budskapet och ser dess fullständiga relevans för den värld ni ser och dess fullständiga relevans för den värld ni ännu inte sett.

Budbäraren kommer att behöva beskydd. Han kommer att behöva sanna elever. Han kommer att behöva anhängare. Och han kommer att behöva andra som helt enkelt vittnar om denna stora händelse i mänsklighetens historia. Det kommer att tyckas otroligt, oförståeligt. Folk kommer inte att tro på det. De kommer att tänka att det är omöjligt. Gud gav alla Sina Uppenbarelser för så länge sedan. De finns i de heliga texterna. Många människor kommer inte att kunna acceptera att Gud har talat på nytt, att det finns en Ny Uppenbarelse i världen – som om de kunde anse sig känna Guds medvetande och vilja, som om de kunde insistera på att de känner Guds Plan och Guds sanning för sig själva. Detta är naturligtvis dåraktigt och arrogant; men många människor antar denna position utan att ens tänka efter.

För att känna Det Nya Budskapet, måste ni bevittna det. Ni måste lära känna det. Ni måste låta det tillhandahålla klarhet och mening för ert liv. Det är det enda sätt på vilket ni kan känna dess Källa, dess sanning och dess relevans för världen och för ert liv. Det representerar en Gudomlig relation; och det är denna relation som ni kan föra in i era andliga och religiösa traditioner. Ni tillåter då Det Nya Budskapet att tillföra ytterligare en dimension till er religiösa praktik och ert religiösa studium. Ni låter det fullfölja det som bevarats och presenterats i det förflutna. Ty mänskligheten står inför en ny uppsättning omständigheter som den aldrig tidigare har mött; och en Ny Uppenbarelse har givits för att förbereda mänskligheten, för att varna mänskligheten och för att stärka mänskligheten så att den må kunna förenas i mötet med De Stora Vågorna av Förändring.

Gud vet vad mänskligheten behöver även om mänskligheten förblir förvirrad. Gud vet vad som stundar för den mänskliga familjen även om den mänskliga familjen är besatt av sitt förflutna. Gud vet att mänskligheten måste förenas inför stor fara även fast människor fortsätter sina konflikter och fortsätter sina tillrättavisningar av varandra. Vad Gud vet och vad folk tror är inte samma sak.

Detta gör översättningen och framställandet av Det Nya Budskapet till en svår sak. Men ett sådant Budskap måste ges. Det måste nå de som kan höra, som kan se, som kan veta; de vars tillvägagångssätt är rent, som inte kommer hit med fördömande och som kommer hit för att ta emot klarhet och kraft, syfte och meningen med relation. De kommer för att välsignas av Det Nya Budskapet och för att stärkas av det och konfronteras med det.

Vad mänskligheten gör med detta Nya Budskap kommer att vara upp till mänskligheten själv. Gud kan inte kontrollera mänsklighetens respons. Gud kan inte kontrollera resultaten av mänsklighetens respons. Om ni förstod hur Guds relation till världen och till mänskligheten ser ut, så skulle detta vara väldigt tydligt för er. Men om ni inte förstår detta, så kommer det att verka förvirrande och förbryllande och kanske upprörande. Men Gud har i varje person nedlagt Kunskap – förmågan att se och erfara sanningen bortom bedrägeri och bortom personliga preferenser. Denna Kunskap måste komma fram i många människor nu, för att världen skall ha en framtid, för att mänskligheten skall kunna fortsätta och staka ut en ny kurs.

Det Nya Budskapet har ingen politisk agenda. Det är här för att inspirera rätt handling och ett igenkännande av nödvändigheten av samarbete inför verkliga förändringar och händelser i världen. Det kommer att lära er hur ni skall lyssna och vad Gud vill att ni skall göra i ert liv och vad som är tänkt för er och var era sanna styrkor och er sanna framgång står att finna – bortom alla världens övertalningsförsök och bedrägerier.

Budbäraren är nu i världen. Även i detta nu fortsätter han att föra Det Nya Budskapet in i världen. Han har genomfört sin stora uppgift av att ta emot större delen av Det Nya Budskapet. Det kommer att vara komplett. Han är inte här för att hävda sig själv som en härskare eller ledare eller stor makt. Han är här blott för att vittna om Det Nya Budskapet och att vara dess främsta företrädare. Han är inte här för att göra anspråk på politisk eller ekonomisk makt, eller för att putta undan andra människor eller omkullkasta någon. Hans närvaro här skall tjäna som en demonstration och som en presentation av Guds vishet och kärlek och de stora utmaningar som den mänskliga familjen nu står inför och för vilka mänskligheten inte är förberedd.

Ta därför emot Budbäraren och stöd honom på alla de sätt ni kan. Tillåt ert hjärta att tala om för er vad som måste göras. Igenkänn och ta emot Det Nya Budskapets välsignelser, som nu görs tillgängliga för världen för allra första gången.

Ta er tid att överväga det. Ta er tid att vara med det. Ta er tid att brottas med det. Ta er tid att tillåta det att avslöja för er saker som aldrig har visats er tidigare. Tillåt det att bekräfta det ni alltid har vetat vara sant och att avslöja den tråd av sanning som har löpt genom ert liv hela tiden. Tillåt det att upplysa era religiösa traditioner, att avslöja deras renhet, att avslöja deras kärnsanning, att avslöja att de alla har kommit från Gud, att avslöja mänsklighetens Enda Andlighet och att avslöja mänsklighetens stora tröskel i att möta ett Universum fullt av intelligent liv och av att lära er vända den stora nedgången som äger rum i världen idag.

Bördan vilar på mottagaren. Budbäraren har företagit en lång och svår resa. Även i detta nu vilar bördan på mottagaren. Det är hjärtats integritet, ärlighet och längtan som kommer att räknas och som kommer att göra det möjligt för er att ta emot Det Nya Budskapet för er egen räkning och att förstå dess betydelse för världen. Låt detta vara er förståelse.

Att träda in i det Större Samfundet

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 27 maj 2011
i Boulder, Colorado

Guds Nya Uppenbarelse öppnar dörrar mot ett universum av intelligent liv, den tillhandahåller perspektiv, inblick och förståelse som aldrig varit tillgängliga förut.

Den mänskliga familjen inser inte sin sårbarhet mot detta Större Samfund och inte heller sin relation med detta Större Samfund.

Då ni har levt i isolering så väldigt länge, är hela er uppfattning av er själv, er uppfattning av Skapelsen och det Gudomliga i hög grad associerade med denna värld allena. Och ändå har så många människor rötter i det Större Samfundet, ty en stor del av deras tidigare erfarenhet skedde där innan de kom in i denna värld, i detta liv.

Det är som om ni vore en isolerad stam som aldrig upptäckts av den yttre världen, och ni känner inte till de större makter som existerar omkring er och ni är fullständigt oförberedda för den dag då er existens skulle upptäckas utifrån.

Men givetvis har mänskligheten sänt ut signaler till rymden, tämligen dåraktigt så klart, och därför är er närvaro välkänd för era grannar och för andra grupper som betraktar världen med stort intresse.

För vissa, har ni studerats under en mycket lång tid. Samtidigt som de kan tänkas finna er djupare natur obegriplig, kan ert yttre beteende enkelt urskiljas och är alldeles förutsägbart.

Ni står vid tröskeln till en helt annorlunda realitet, ett icke-mänskligt universum–ett universum där mänskliga värderingar och strävanden inte delas universellt, ett universum där er existens och där er betydelse är av liten eller ingen konsekvens, förutom för de raser som antingen söker att stödja mänsklig frihet i världen eller de raser som söker att ta den ifrån er.

Det Större Samfundet kommer att ändra hur ni betraktar er själv, hur nationer här interagerar med varandra och mänsklighetens hela prioritet. Dess effekt kan vara extremt fördelaktig om ni kan förstå den korrekt.

Ty det är det Större Samfundet som kommer att slutligen övertyga era nationer att samarbeta, att enas för bevarandet av världen och för beskyddet av den mänskliga familjen.

Det är det Större Samfundet som kommer att visa er att ni inte har råd med era oupphörliga konflikter här på Jorden, att era resurser här är dyrbara och er självförsörjning är av största betydelse.

Med denna medvetenhet, skulle ni inte fortsätta att förslösa världen i den förskräckliga takt som ni gör nu. Ni skulle inte dåraktigt tänka att universum finns till så att ni kan ta för er när ni väl har förbrukat denna världs resurser. Ni skulle förstå att denna värld är allt som ni har.

Denna värld, detta solsystem, är allt som ni har. Bortom detta, träder ni in i regioner som ägs eller kontrolleras av andra, och ni kan inte ta detta ifrån dem.

Ni känner inte till reglerna för engagemang i universum eller relationerna mellan nationer eller vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i detta Större Samfund av liv. Ni är som barnet som träder in i metropolen–oskyldig, inbilsk, omedveten.

Människor vill ha många saker från besökare här. De förväntar sig många saker. Människor känner att det är mycket viktiga i universum och att andra naturligt skulle komma hit för att hjälpa er och för att ge er det ni vill ha och behöver. Människor tror att kontakt är som ett slags spännande äventyr, en semester från det mänskliga livets vardagligheter. De vill tro att denna kontakt skulle vara mycket positiv och fördelaktig därför att de inte har styrkan, modet eller förberedelsen att tänka på det på något annat sätt.

Guds Uppenbarelse tillhandahåller er en inblick i detta Större Samfund av liv, en inblick som endast Gud kan tillhandahålla. Ty det finns inget i universum som Gud inte är medveten om.

Ingen ras kan göra ett sådant påstående. Ingen ras förstår sig på ens denna galax. Ingen ras har en förståelse om mänsklighetens djupare natur. Inte ens de få raser i denna region av rymden som är fria och självbestämmande, inte ens de kan fullständigt förstå vad mänsklig natur egentligen betyder.

Men alla i universum söker resurser, och de mer teknologiskt avancerade nationerna är mycket beroende av detta. Man når inte en ställning där detta behov upphör att existera därför att samtidigt som man gör teknologiska framsteg, eskalerar behovet som svar på detta.

Mänskligheten vet inte om att den är vid en stor tröskel, en stor vändpunkt, en vändpunkt som kommer att skapa en framtid olik det förflutna. Ni lever i en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och avtagande möjligheter, och ser inte er stora sårbarhet mot rymden. Era gränser är oskyddade. Ert folk är omedvetet. Era regeringar lider under sina interna svårigheter och problem med varandra.

Denna värld, ett sådant vackert ställe, så rikt biologiskt, med så många viktiga resurser som är svåra att finna i ett universum av ofruktsamma världar.

Uppenbarelsen från Gud måste väcka er till realiteterna, svårigheterna och möjligheterna med att träda in i ett Större Samfund av liv. Inga av Guds tidigare Uppenbarelser behövde göra detta därför att behovet fanns inte. Mänskligheten hade inte fortskridit så långt.

Men nu har ni en global civilisation–splittrad, konflikterad, destruktiv, obetänksam, och ansvarslös. Men likväl är det ett världssamhälle. Ni har globala kommunikationer. Ni har global handel, och för många människor, en växande global medvetenhet. Det är vid denna tidpunkt som försök till intervention kommer att ske. Det är vid denna tidpunkt som mänskligheten blir en belöning att göra anspråk på.

De som kommer att komma hit och redan är här kan inte leva i den biologiskt komplexa värld som ni lever i och till vilken ni är anpassade. De behöver mänsklig assistans. De behöver mänsklig lojalitet. De behöver mänsklig medverkan för att nå suveränitet och kontroll här. De kommer att utnyttja era förväntningar, era önskningar, era fantasier och ert missnöje för att etablera denna position för sig själva.

Se på historien när det gäller intervention i er värld. Se hur enkelt urinvånare gav efter för närvaron av utländsk intervention. Detta får inte bli ert öde.

Om ni börjar att tänka inom denna större arena av liv, kommer ni att börja se saker ni inte kunde se förut, och ni kommer se att mänsklig enighet och mänskligt samarbete inte endast är ett önskvärt framtida mål eller ett föredraget alternativ, utan istället en nödvändighet för att försäkra den mänskliga familjens frihet och framtid.

Interventionen försöker inte att förgöra er, utan att utnyttja er, utnyttja er för sina egna syften. Detta är en verklighet ni inte kan undfly, och det bedrägeri som mänskligheten kommer att utsättas för och den pacificering som mänskligheten kommer att utsättas för för att ge efter, för att foga sig är mycket stark och övertygande.

Då de tappat tron på mänskligt ledarskap och institutioner, kommer människor att vända sig till andra makter i universum för att guida dem, med en ivrig tro på att en välgörande styrka kommer att komma hit för att återställa och rädda mänskligheten från sig själv. Det är denna förväntan, denna önskan, hur omedveten den än kan tänkas vara, som interventionen kommer utnyttja för sina egna syften.

Er frihet är dyrbar, i den mån den har etablerats i världen. Den har nåtts genom stor ansträngning och mänsklig uppoffring. Den måste skyddas med stor vaksamhet.

Ni bekymrar er endast för varandra i detta hänseende. Men nu har ni större bekymmer, och med dessa bekymmer, ett större behov att utbilda er om liv i universum och förbereda för innebörden av detta svåra och riskfyllda engagemang.

De som är allierade med mänskligheten, de fria raserna, de kommer inte att ingripa här, ty intervention för dem är en överträdelse. De inser att även om de kunde vinna ert förtroende och tilltro, skulle de behöva upprätthålla en kontrollerande närvaro här för att vägleda er in i det Större Samfundet. Detta kan de inte göra. De inser att mänskligheten kommer att behöva kämpa och lida för att ens komma till en insiktspunkt och en position av ansvar gällande sin framtid och sitt öde här.

De kan endast ge råd. De kommer att sända sina Briefings, Briefingsen från Mänsklighetens Bundsförvanter. Detta har de gjort som en del av Guds Nya Uppenbarelse, ty Skaparen vet att ni måste inse att ni inte är helt ensamma i universum och att frihet och självbestämmande existerar och har uppnåtts av andra. Men detta är inte en enkel bedrift, och det finns grundkrav för den.

Människor chockeras av dessa saker, inte för att de är osanna eller ens för att de verkar sensationella, men därför att de aldrig har tänkt på det, och de vill egentligen inte ens tänka på det, det är så stort och komplext och utmanande.

Men detta är er värld. Detta är anledningen till att ni har kommit. Ni kom inte för att sova på en vacker planet, utan för att hjälpa till med att bevara den och skydda den mänskliga familjen från nedgång och från underkuvelse.

Mänsklig konflikt håller på att förtära er. Då ni är okunniga, dåraktiga och omedvetna om vad som existerar bortom era gränser, håller mänsklig konflikt på att förtära er.

Det är dags för mänskligheten att mogna, att växa upp, att inse att ni lever i ett Större Samfund av liv–ett Större Samfund ni inte kan kontrollera, ett Större Samfund som är bortom era ansträngningar, er teknologi och till och med er förståelse.

Det är därför Skaparen av allt liv medför Uppenbarelsen om det Större Samfundet till världen. Det är dags nu–samtidigt som mänskligheten står inför en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och växande ekonomisk och politisk omvälvning och instabilitet; en tid då världens religioner har blivit partisinnade i en pågående konflikt och konkurrens för mänsklig acceptans och ledarskap; en tid då resurser i de fattigare nationerna håller på att ta slut och de rika nationerna håller på att hamna i stor skuldsättning.

Det är en perfekt tid för intervention. Det är det nödvändiga skedet för en större mänsklig medvetenhet att framträda och tillsammans med den, ett större ansvar mot världen–inte endast mot ens nation eller ens grupp eller ens religiösa anknytning, utan mot hela mänskligheten. Ty om nationer går omkull, kan hela världen gå omkull. Om interventionen lyckas i en del av världen, hotar det framtiden för alla här.

Människor är fulla av missnöje. De är fulla av behov. De är fulla av, i vissa fall, desperata behov–fattigdom och förtryck. Världens ledare är antingen blinda eller så kan de inte kommunicera vad de har fått reda på, vad de ser och vet. Så nationernas folk förblir okunniga om den mänskliga historiens största händelse, den största utmaningen mot mänsklig frihet och suveränitet och den största möjligheten för mänsklig enighet och mänskligt samarbete.

Ty ni kommer inte att kunna engagera er i ett Större Samfund av liv som en krigande och konflikterande uppsättning av stammar och nationer. Ni kommer inte att ha någon styrka och effektivitet där, och er sårbarhet kommer att vara så uppenbar för andra.

Mänskligheten håller på att förstöra världens rikedomar, och också detta har föranlett intervention.

Det finns så mycket för er att lära. Det kan inte kommuniceras i några få ord, utan i en stor serie Läror, vilka ingår i Guds Uppenbarelse.

Här måste en Kristen bli en Kristen med en medvetenhet om det Större Samfundet. En Muslim blir en Muslim med en medvetenhet om det Större Samfundet. En Buddhist och en Jude når ett större panorama av liv till vilket deras religiösa läror måste bli relevanta. Om religion i världen ska utbilda och upplysa, måste den ha denna större kapacitet och medvetenhet.

Ni kan inte vara oseriösa när ni står inför det Större Samfundet eller inför de Stora Vågor av förändring som redan inträffar i världen. Det är dags att växa upp.

Mänskligheten har stora styrkor. Ni har inte förlorat er förbindelse med den djupare Kunskap som existerar inom varje person. Ni har inte blivit ett reglementsenligt, sekulärt, teknologiskt samhälle, vilka är så vanliga i universum. Ni har inte förlorat er frihet eller er större medvetenhet helt och hållet, även om detta hotas med varje dag som går.

Livets behov är fundamentala överallt. Avancerad teknologi befriar er inte från dessa behov helt och hållet och kan faktiskt eskalera dem enormt. Tror ni att stora teknologiska samhällen i universum inte är desperata för resurser, resurser som de nu inte kan skapa själva utan måste bedriva handel för att skaffa och förhandla sig till, från platser långt, långt borta? De har förlorat sitt självbestämmande. De styrs nu av själva de handelsnätverk av vilka de är beroende.

För att vara fria i universum måste ni vara självförsörjande, ni måste vara enade och ni måste vara mycket diskreta. De är kraven som varje nation, varje värld, till och med varje ras måste etablera i ett Större Samfund av liv.

Här kan ni se faran och förförelsen i mänsklighetens mottagande av teknologi och resurser utifrån. Vilken stor lockelse det skulle vara. Vilken stor förförelse det är.

När ni väl förlorar ert självbestämmande, går allt som ni värdesätter förlorat. Ty ni kommer inte att kunna etablera engagemangsreglerna för att få tillgång till de saker vilka ni nu har blivit beroende av. Andra nationer kommer att bestämma ert beteende och ert deltagande. Det är en verklighet.

Ni kan inte erövra ert lokala universum därför att ni kommer att motarbetas av alla. Denna bild skiljer sig mycket från era filmer och er science fiction och era fantasier, era förhoppningar och era outtalade förväntningar.

Detta ger en mycket annorlunda bild gällande vikten av mänsklig enighet och mänskligt samarbete här på Jorden, vikten av att säkra och bygga mänsklig frihet och makten och närvaron av Kunskap som Gud har nedlagt inom varje person.

Här är frihet inte bara att bli eftergiven och oansvarig mot allt och alla. Den blir ett essentiellt element av er delaktighet i livet. Här kan era större gåvor framkallas, ty ni inser att ni är här för att tjäna mänsklighetens stora och hotade behov. Här aktiveras och påkallas allt som är sant och genuint inom er. Här kommer nationer att upphöra med sina ändlösa konflikter och försöka skapa stabilitet för sig själva och sina grannar för att säkra sitt framtida välbefinnande och för att skydda sig själva mot intervention utifrån.

Världen kommer inte att tas med tvång, ty det är inte tillåtet i denna del av universum. Den kommer att tas genom förförelse och övertalning, genom att utnyttja mänskliga svagheter och konflikt, mänsklig vidskepelse och ouppfyllda mänskliga behov.

Rå styrka används sällan i denna del av universum. Större, mer raffinerade medel nyttjas för att skydda världens resurser och vinna herravälde genom övertalning, bedrägeri och hemlighetsmakeri. Mänskligheten är fortfarande en klumpig, våldsam ras i detta avseende, men också detta förändras här på Jorden.

Vi ger er dessa perspektiv därför att detta representerar Skaparens kärlek. Även om det kanske är överväldigande och skrämmande först, är det en realitet vilken ni måste bli medveten om och van vid. Ni måste tänka nu inte bara på er själv eller ert samhälle eller er nation, utan på hela världen därför att det kommer att avgöra er lott och ert öde och era barns och världens barns välbefinnande. Det är en stor omställning i medvetandet, en stor och nödvändig omställning nu.

Människor kommer att göra motstånd mot detta, naturligtvis. De kommer att söka sin tillflykt i sina religioner. De kommer att söka sin tillflykt i sina politiska ideologier. De kommer att söka sin tillflykt i människans rationalitet.

Men liv i universum är inte beroende av dessa ting. Livet äger rum vare sig ni är medveten om det eller inte, vare sig ni är beredd på det eller inte. Det är inte en fråga om perspektiv. Det är inte en fråga om ideologisk orientering. Det handlar i själva verket om att vara uppmärksam, att vara observant och objektiv och ärlig med er själv.

Detta är en stor utmaning, men en nödvändig utmaning, och en återlösande utmaning om den kan mötas ärligt och uppriktigt. Ni har seende ögon och hörande öron, men ni tittar inte och ni lyssnar inte. Alla omkring er verkar vara besatta, upptagna eller förtryckta. Vem kommer att tala till dem? Vem kommer att lära dem? De kanske inte får höra Våra ord. Vem kommer att tala till dem?

Ni behöver endast peka mot Uppenbarelsen, ty ni själv kan inte förklara liv i universum. Ni själv kan inte förklara de Stora Vågor av förändring som håller på att komma till världen. Ni själv kan inte förklara vad människans andlighet på Kunskapens nivå betyder. Ni själv kan inte förklara visdom och Kunskap från universum. Ni själv kan inte förklara mänsklighetens större öde och vad som måste göras för att uppnå det.

För detta måste ni vända er till Uppenbarelsen, ty Uppenbarelsen är större än vad alla enskilda personer kan förstå. Peka mot Uppenbarelsen, ty den allena innehåller förberedelsen för mänsklighetens framtid och öde i en framväxande värld.

Gud ger mänskligheten det som den inte kan ge sig själv. Gud varnar mänskligheten om farorna och möjligheterna då den står vid tröskeln till rymden. Gud medför till världen ett klargörande om mänsklig andlighets natur och syfte, en natur och ett syfte som har förlorats och fördunklats så väldigt mycket i Guds tidigare Uppenbarelser.

Uppenbarelsen är oerhört stor. Den talar om så många saker. Ni kan inte uttömma den, och ni måste använda den och tillämpa den och dela dess verklighet med andra. Det är endast då ni kommer att se vad den verkligen betyder och varför den är nödvändig och varför den innehåller det stora löftet för denna världs folks framtid och frihet.

Ty framgång är inte säkerställt. Många folkslag i universum har fallit offer för övertalning och underkuvelse. Det har hänt otaliga gånger. Det är den oundvikliga följden av att folk inte varnas och förbereds för att engagera sig i en större arena av intelligent liv.

Akta er för era fantasier och förväntningar. Ifrågasätt dem. Beakta dem i ljuset av naturens och den mänskliga historiens verkligheter.

Om ni är ärlig med er själv, måste ni komma att se att ni inte vet vad som finns bortom denna världs gränser, och att hoppfulla förväntningar kan vara extremt förblindande. Ni måste vara beredd på vad som helst, precis som ni måste vara beredd på vad som helst då ni fungerar i denna värld i mänskliga relationer och genom själva livets aktiviteter.

För att vara fri, måste ni vara stark. För att vara stark, måste ert sinne vara klart. Ni måste se klart. Ni måste höra sanningen. Ni måste vara objektiv gällande ert liv och era omständigheter. Ni måste se på världen, inte med klagomål eller undvikande, utan med medlidande, tålamod och beslutsamhet. Om ni ska utforma grunden till en ny framtid här, spela er lilla men viktiga roll här, då måste ni ha denna attityd.

Acceptera denna gåva av kärlek och Uppenbarelse. Den medför stort ansvar, men också stor styrka och stort löfte.

Ni lever ännu inte det liv ni är avsedda att leva därför att ert liv är inte engagerat med den större verklighet som lever inom er och överallt omkring er. För mänskligheten, är detta en stor vändpunkt. För er, är detta en stor vändpunkt.

Världens folk måste vakna upp inför det Större Samfundet och inför tillståndet i den värld ni lever i. Ni måste bli medvetna om er större styrka och större visdom som Gud har nedlagt inom er för att vägleda er, för att förbereda er och för att skydda er.

Gud har talat igen. Det är för det största syftet för att möta den största uppsättningen av behov.

Försoningen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 2 maj 2011
i Boulder, Colorado

Ni lever i Separation – separerad från själva Skapelsen, separerad från er Källa, till och med separerad från er djupare natur – ni lever i en annan del av ert sinne, ett sinne som har formats och konditionerats av er erfarenhet av världen. Ni identifierar er med er kropp och era idéer. Ni ger er själv ett namn. Ni är distinkta och till synes skiljer ni er från alla omkring er. Ni lever i Separation.

Ni kom in i världen för ett syfte hitsända av er Andliga Familj, ett syfte att tjänas på ett unikt sätt inom ert livs förhållanden och världens tillstånd. Så medan ni lever i ett tillstånd av Separation, är ni fortfarande förbunden till er Källa. Ni är fortfarande förbunden till dem som sände in er i världen. Ni är fortfarande förbunden till Skapelsen.

Det är denna motsägelse inom er egen natur som är den verkliga innebörden av att vara en människa. Det är denna motsägelse som gör att ert liv blir löftesrikt, ty ni har kommit för ett större syfte – ett syfte som ni inte uppfann, ett syfte som ni egentligen inte kan ändra, ett syfte som er djupare natur är förbundet till på er själs nivå.

Om detta inte var fallet, då skulle ni vara vilsen i världen. Ni skulle vara ett fragment i det fysiska universum. Ert liv skulle inte ha någon verklig mening eller något verkligt värde bortom andra människors uppskattningar som ni är engagerade med. Livet skulle verka vara tomt och meningslöst. Och vare sig ni var rik eller fattig, oavsett era omständigheter, skulle sanningen av er separation alltid hemsöka er och generera rädsla – rädsla för att förlora, rädsla för att göras illa, rädsla för att bli berövad, rädsla för att förgöras.

Det är denna rädsla som styr människors liv, avgör deras beslut, överskuggar den lilla glädje som de till synes skapar och försöker att skapa. Det är den ständiga ångesten. Det är känslan av ånger. Det är den längtan och den otillfredsställelse som är en del av alla människors erfarenhet av världen.

Men Separationen skapades egentligen aldrig. Ni kan inte vara separerad från er Källa, och det är därför det inte finns något Helvete och någon fördömelse. Det finns bara en process för försoning. Oavsett hur länge det dröjer, så är detta slutresultatet. Er motsägelse och ert beslut är: vilken röst kommer ni att lyssna på inom er själv?

Gud har gett er ett djupare samvete – inte ett socialt samvete, utan ett inneboende samvete. Det är en del av den djupare intelligens Vi kallar för Kunskap. Den är inte förvirrad. Den är inte konflikterad. Och den räds inte världen, ty inget kan förstöra den. Världen kan fördunkla den, överskugga den, leda er bort från den, men i sig själv, är den komplett. Det är den del av er som är en del av själva Skapelsen.

Det är detta som kommer att rädda er, förstår ni. Det är detta som är förbundet till Gud och till alla som tjänar Gud – inom denna värld och alla världar och bortom själva den fysiska verkligheten. Detta finns bortom intellektets sfär. Det är något ni måste erfara och uttrycka och tillämpa i ert liv, och det är det som kommer att demonstrera dess makt, dess verklighet och dess effektivitet.

Ni vet inte vem ni är, oavsett era definitioner eller vad ni skriver på er namnbricka, men djupare inom er råder inget tvivel. Vem ni är i denna värld, i detta liv, är det som ni sändes hit för att uträtta och åstadkomma och processen av att ta de Steg till Kunskap som kommer att leda er mot försoningen.

Gud vet om hur besvärlig världen är. Gud styr inte världen och varje lilla händelse. Men Gud svarar på stora vändpunkter i mänsklighetens historia. Gud är medveten om den stora fara som existerar för den mänskliga familjen då den står inför en värld i nedgång och intervention från raser i universum som är här för att utnyttja mänsklighetens svagheter och splittring.

Ert syfte är således inte bara kopplat till er försoning, utan också till världens händelser och mänsklighetens behov. Er roll kommer att vara mycket specifik, ni kommer att engagera er med vissa människor för ett visst syfte. Ni kan inte fastställa detta med intellektet, även om ni kan försöka, och många har försökt. Det är något som kommer att framträda över ert inre livs horisont när ni väl tar Stegen till Kunskap och är engagerade i er förberedelse.

Er försoning är inte endast för att återlösa er, utan för att tillhandahålla en unik och viktig tjänst till andra och till själva världen. Skaparen av Universa skulle inte slösa bort detta tillfälle att se till att ert liv blir värdefullt och meningsfullt för andra.

Oavsett vad ni har gjort mot er själv tidigare, oavsett den förnedring och de misstag och de kompromisser ni har gjort som har skadat er, kan makten av detta syfte återlösa er. Ni kan vara den klenaste personen i världen, och Kunskapens makt kan fortfarande återlösa er.

Varje steg ni tar mot Kunskap är ett steg mot er försoning – med er Källa, med er Andliga Familj som har sänt in er i världen – en försoning med er djupare natur, en försoning med livet. Det är en försoning som emanerar ur Kunskap inom er och framkallar den del av er som är identifierad med världen och är vilse i världen.

Det som börjar leda er till försoningens stig är insikten att ni verkligen är vilse i världen och att andra omkring er befinner sig i samma tillstånd och lider av samma belastning. Denna insikt, som är fullständigt ärlig och som det finns ett stort behov för, kommer att desillusionera er till den grad att ni inser att ni måste söka en större mening för ert liv. Detta är början på försoningen.

Ni må känna att ni inte är ansvarig inför något speciellt, förutom möjligtvis era barn och er närmaste familj, er kärnfamilj, men i verkligheten är ni ansvarig inför dem som sände in er i världen. Det är dem som kommer att vänta på er när ni lämnar denna värld, och inför dem, kommer ni att inse om ni har uppfyllt era mål här eller inte.

Oavsett utfallet, kommer de att behandla er med kärlek och hänsyn, så det finns ingen fördömelse, förstår ni. Gud fördömer inte Skapelsen. Men Gud har satt i rörelse försoningens krafter som kommer att återlösa den lilla del av Skapelsen som lever i Separation, den lilla del av Skapelsen som ni kallar det fysiska universum. Ni kan omöjligen förstå vad detta betyder eller skapa er en bild av det för er själv. Självfallet inte. Detta är bortom intellektets räckvidd, liksom de flesta saker av större betydelse är det.

Er uppgift är att ta Stegen till Kunskap och att ha ärligheten att inse att utan denna större vägledning inom er, kommer era beslut att vara svaga, grundade på svaga antaganden, på skiftande begär, på tillfälliga lockelser och viktigast av allt baserade på rädslans förtryckande verklighet som i så hög grad genomsyrar ert liv och andra människors liv att den nästan inte uppmärksammas förutom då den uttrycker sig på extrema sätt.

Varaktigheten hos denna rädsla gör att den försvinner ur folks medvetande. De tror att detta är normalt – en normal form av ångest, en normal form av otillräcklighet. När människor uttrycker detta, säger de, ”Nå, det är bara normalt” – ett normalt tillstånd av rädsla och oro, ett normalt tillstånd av utmattning och förvirring. Människor har anpassat sig till detta bedrövliga tillstånd, och de kallar detta normalt.

Djupare inom er, på nivån av er sanna natur, på Kunskapens nivå, nå, då är det inte acceptabelt. Och när ni kommer till denna insikt, kommer det att vara ert livs vändpunkt, oavsett er ålder och omständigheter, oavsett huruvida ni är rik eller fattig, singel eller gift, oavsett vilken religiös tradition ni tillhör, eller om ni inte tillhör någon religiös tradition. Oavsett vilken nation eller kultur ni tillhör eller vad er regerings politiska övertygelse må vara, det gör ingen skillnad. Det är samma sak vare sig ni är en människa eller tillhör en annan ras i en annan värld. Det är samma dilemma, förstår ni. Det är inte begränsat till mänsklighetens tillstånd. Det är själva Separationens tillstånd.

Ert sinne kommer att försöka göra Separationen lyckad. Det kommer att försöka vara lyckligt och rikt och nöjd och samla på sig alla de saker och människor som det måste ha för att försäkra sin lycka. Men ju mer det samlar på sig, desto räddare kommer det vara för att förlora alla de saker som det har samlat på sig, och desto oroligare kommer det bli medan åren går och ni blir äldre och saker och ting börjar tyna bort.

Människor kämpar till stora kostnader för att försöka göra Separationen lyckad och njutbar och tillfredsställande och komplett, men de kan aldrig riktigt åstadkomma det, förstår ni. Men det krävs stor ödmjukhet för att ge upp jakten, att slutligen inse att ni behöver vara förbundna till en Större Makt – inte er makten av er regering eller makten av ert samhälle eller er makten av er religiösa anknytning eller er makten av er familj eller makten av något i världen, utan er Skapares makt, en Större Makt. Även om ni inte är religiös i ert tänkande och era associationer, är det sak samma. Ni kommer endast att beskriva det på ett annat sätt, det är allt.

Livet kan tjäna er genom att svika er på detta sätt, genom att föra er till den sanna insikten inom er själv, som är början på försoningen. Om ni inser att ni i själva verket inte kan svara på de större frågor som kommer uppkomma, då måste ni vända er till en Större Makt, en Större Källa, hur ni än må definiera det. Även om era definitioner kommer vara inkompletta och möjligen även dumma i början, är det begynnelsen på en större association.

Gud bryr sig inte om vilken religion ni tillhör. Gud är inte bunden till någon religions teologi, ty i universum finns otaliga religioner. Gud kommer att svara på att ert liv vänder, på öppnandet av ert hjärta, på er själs behov som växer fram, det största behov ni har, som är behovet att uppfylla ert syfte som ett medel till försoning.

Här är service i världen inte ett straff. Det är den process som tillåter Kunskapen inom er att träda fram i ert medvetande och bli den viktigaste makten i ert liv. Det är inte som om ni har sänts till världen för straffavtjäning som om ni vore en straffånge som måste utföra manuellt arbete för att avtjäna er dom. Så är det inte alls. Den service ni bidrar med är det som genererar försoningen för er och det som när och befrämjar försoning för andra.

Ty vad är ett mäktigare bevis för Gud i världen än beviset för osjälviskt givande, omtanke om andra även om de inte visar omtanke om er, omsorg om jorden även om jorden verkar likgiltig inför er existens? Det är den djupaste demonstrationen av Skaparen som finns. Det är detta som gör att människor blir rörda. Det är detta som öppnar människors hjärtan. Det är detta som förbinder dem till deras djupare samvete och ger dem en känsla att även de har en större förbindelse och ett större ansvar med att vara i världen.

Ni kan inte försona er själv. Detta är inte en intellektuell strävan. Ni kan formulera det elegantaste tänkbara trossystemet, men det är inte försoningen. Ni är fortfarande vilsen i era tankar. Ni är fortfarande disassocierad från er själv. Ni är fortfarande bortkopplad. Ni styrs av övertygelser och antaganden och har inte på allvar gett er ut på den större resan än.

Detta är en annorlunda sorts resa. Ni uppfinner den inte. Den är inte ett resultat av att ni sätter ihop olika religiösa eller andliga idéer som ni tycker har en positiv effekt. Det är inte resultatet av att ha en storslagen filosofi eller ideologi. Det är något som är mer verkligt och lever inom er, det är mer autentiskt, det sker på en djupare nivå som sätter ert liv i rörelse.

Detta är början på den Stora Dragningskraften som kommer från Skaparen till Skapelsen. När ni väl börjar ta stegen till försoningen, kommer ni, till en början mycket oregelbundet, att börja uppleva den Stora Dragningskraften. Det är såhär Gud återkallar er till er Källa, genom den Stora Dragningskraften.

Det är inte genom att hota er med Helvete och fördömelse. Det är inte genom att lova er paradiset, som ni endast kan föreställa er som ett fysiskt ställe. Det är inte genom att vinna över er med stora löften om glädje, extas och tillfredsställelse. Möjligen är det det som behövs för att övertyga er på nivån av ert världsliga sinne, men djupare inom er är det dragningskraften som är dragningskraften.

Det är den stora kärleken som verkar inom er och genererar sin egen dragningskraft. Det är den stora kärlek ni kommer att känna för vissa människor med vilka ni har ett större syfte och öde, en kärlek som tycks mycket olik de osunda, romantiska jakter som människor ägnar sig åt här.

Försoningen är viktigast av allt. Den är viktigare än allt annat som ni skapar därför att det är detta som kommer att försona er med er Källa, och det är detta som verkligen kommer att inspirera andra i deras umgänge tillsammans med er. Att skapa användbara saker för samhället är värdefullt och har stora fördelar, men även bortom detta, finns verkligheten av er närvaro i världen och makten av det som vägleder er och meningen av det som vägleder er.

Det är detta som ger er ett enastående mod. Det är detta som ger er en enastående ihärdighet. Det är detta som ger er ögon att se med och öron att höra med och klarheten att urskilja det som är sant och det som är falskt, det som är bra och det som endast ser bra ut. Det är på detta vis ni skiljer mellan en sann association med en annan person och en flyktig passion eller ett flyktigt begär.

Gud återlöser de separerade genom Kunskap, i denna värld och i alla världar. Det gör inget att ni inte kan förstå detta intellektuellt eller göra det till något slags enkelt recept som ni kan tro på. I själva fallet är allt som Gud gör obegripligt, men det betyder inte att det inte kan upplevas och uppskattas.

Människor som tror att Gud sköter varenda lilla grej i deras liv underskattar Skaparens storslagenhet och makt, ty Gud sköter inte varenda lilla grej i ert liv. Det är ert jobb att sköta varenda lilla grej i ert liv. Gud räddar inte världen. Gud har sänt hit er för att rädda världen. Ni har en liten men essentiell roll att spela. Om ni inte spelar denna roll, blir världen mörkare. Dess utsikter försvagas.

Ni kan inte undfly detta ansvar och denna ansvarsskyldighet. Det är en del av det som återlöser er, skänker er makt och mod, men det är inte en sanning som ni kan förhandla med. Oavsett ert livs omständigheter, som delvis kommer att avgöra vad ni kan göra och åstadkomma här, finns fortfarande överenskommelsen och förpliktelsen där.

Den del av er som är förbunden med Gud kan inte styras eller utnyttjas av den del av er som fortfarande är disassocierad från Gud. Det är därför ni inte kan utnyttja Kunskapen för att få det ni vill. Ni kan endast följa Kunskapen och tillåta den att föra er till ett större förverkligande och en större försoning.

Det är detta som ni beundrar hos verkligt kreativa och generösa personer. Det är detta som ni beundrar hos de som demonstrerar osjälviskt givande, inte bara på en storslagen skala, utan på en enkel skala. Det är denna tjänst som de sanna föräldrarna tillhandahåller åt sina barn. Det är denna tjänst som en sann medborgare tillhandahåller åt sitt samhälle.

Detta är den stora motiverande kraften. Den må förväxlas med andra själviska sysselsättningar, och ofta är det så, men när ni väl avlägsnar det som är falskt, då ser ni försoningens makt verka.

Människor vill ha många saker. De är rädda för att förlora vad de har och inte hitta vad de söker. Människor vill ha många saker. Men innerst inne, under sinnets yta, letar de efter försoningen.

Det är det som förbinder er med ert liv innan denna värld och det liv som kommer härnäst. Det är detta som förbinder er och ger er integritet och gör slut på den fruktansvärda konflikt och förvirring som människor kallar ett normalt liv. Det är detta som medför frid till er djupaste natur därför att den slutligen igenkänns och svaras an på. Det är detta som kommer att ge er en annorlunda resa i livet och medföra till ert liv relationer av en kvalitet som ni annars inte skulle kunna finna. Det är detta som kommer ge er ögon att se med och öron att höra med. Det är detta som kommer göra det möjligt för er att tillhandahålla en större tjänst och en större ansvarsskyldighet.

Här kommer ni att ha stunder då ni kommer att känna Himlens makt och närvaro, endast för en stund, för det räcker så. Här kommer ni att kunna övervinna er egen rädsla och lathet. Ni kommer att kunna övervinna er svaghet och er sårbarhet därför att det finns en Större Makt som framträder inom er, Kunskapens makt och närvaro.

Ni måste fortfarande vara en fungerande person i världen. Ni måste fortfarande sköta de otaliga uppgifter som hör till att vara i världen, och många av dessa uppgifter kommer att växa och bli viktigare. Detta är inte en flykt från världen, utan en förberedelse för världen, för engagemang i världen på ett större sätt, med ett större incitament och en större medvetenhet.

Gud kallar på de separerade att svara – inte för att ta dem ut ur världen utan för att föra in dem i världen med ett större syfte, en större riktning och en större makt.

Ni sändes hit för att tjäna, men ni sändes också hit för att uppleva försoning. Det är enkelt att känna sig försonad när ni inte är här. Ja, allt är solklart, allt är uppenbart. Era frågor avtar. Förhållanden finns överallt; de är allerstädes närvarande. Ni begrips. Ni begriper.

Men när ni kommer till världen, då förlorar ni detta. Ni är blind. Ni är okunnig. Ni är sårbar. Det är på denna nivå som försoningen måste ske. Ni kan inte springa hem till Himlen eller tro att om ni är en snäll pojke eller en snäll flicka, så får ni gå till Himlen – hur detta än ser ut i er fantasi. Nej, inte alls. Om ni lyckas bra, för ni en större tjänst. Bortom denna värld, börjar ni tjäna dem som halkar efter. Gud kommer inte att slösa bort er prestation, utan nyttja den på större vis.

När ni väl har nått försoningen, då kommer ni naturligt att vilja verka för den och stödja den hos andra. Detta är hjärtats naturliga begär. Ni kan inte behålla försoningen för er själv, som om ni höll fast vid en slags rikedom. Det är något som måste strömma genom er, och det kommer den att göra naturligt.

Guds Nya Uppenbarelse klargör detta, men det existerar i alla världens religioner. Men dessa sanningar har fördunklats där, täckts över med trosuppfattningar, pomp och ståt, historia och misstolkning. Det är därför Guds Uppenbarelse för denna tid och de tider som kommer måste klargöra dessa saker på enklast möjliga vis och måste upprepa dem konstant så att ni kan börja förstå och påminnas att ni är här för ett större syfte och att det finns en större försoning som måste ske i ert liv och vilken kommer att ske medan ni börjar ta Stegen till Kunskap och svara an på ert hjärtas och er själs djupare behov.

Budbärarens historia

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 23 maj, 2011
i Boulder, CO, USA

I dag skall vi berätta Budbärarens historia. Det är en historia som innehar stor makt och mening om den kan begripas.

Ty Budbäraren är ingen ordinär person, även om han till det yttre tycks vara ordinär. Och eftersom han är en ödmjuk man, upphöjer han inte sig själv på något vis. Han söker inte erkännande utan en djupare förbindelse med de som är ödesbestämda att möta honom och att motta Guds Nya Uppenbarelse.

I denna bemärkelse, är han underdriven och kommer att förbli tyst med andra. Hans kungörelse är inte om honom själv utan om Uppenbarelsen, ty det är därför han har kommit. Det är hans anledning till att vara i världen.

Under den största delen av hans liv hittills var han emellertid inte medveten om detta. Ty hans kallelse kom senare i livet vid en tid då han var beredd att motta den och att börja den långa förberedelse som skulle krävas för att förbereda på att motta Uppenbarelsen och sedan motta själva Uppenbarelsen.

Fyrtio år skulle det ta att göra allt detta. Fyrtio år av att vara tillgänglig, av att vandra genom vildmarken utan något säkert utfall, utan att inse betydelsen av sin strävan. Fyrtio år utan andra seriösa förpliktelser utöver sin familj. Fyrtio år att utveckla den tillit och det förtroende och den lojalitet och den integritet som skulle behövas för att bli Budbäraren.

Innan han sändes in i världen, förberedde Änglavärden honom och nedlade djupt inom hans sinne medvetenheten och förståelsen som han senare skulle föra in i världen – Kunskap och Visdom från universum, från de mest avancerade raserna i universum; en förståelse om världens framtid och vart mänskligheten är på väg i sin evolution och alla de stora farorna och riskerna förenat med detta; en större förståelse av mänskliga förhållanden som skulle ge honom en större mognad medan han växte upp i världen.

Dessa nedlades alla djupt inom honom, under sinnets yta – för att upptäckas senare, för att framträda senare och för att resonera med själva Uppenbarelsen senare. Ty Uppenbarelsen skulle inte vara främmande för honom på grund av det som givits till honom innan han kom till världen.

Han sändes till en familj, en konservativ familj, boende i USA, en familj som inte skulle ha någon aning om hans större öde och större förståelse. Där skulle han växa upp med ett minimum av inflytande från världen, avskild och skyddad från tragedierna och korruptionen av världen omkring sig. Han skulle växa upp i en familj med två äldre bröder och med en sjuk fader, en fader som annars skulle ha haft otillbörligt inflytande på honom.

Grunden började formas för något att framträda i den avlägsna framtiden. Han skulle avklara skolan, utexamineras från universitetet och den enda medvetenhet han skulle ha är att han hade ett större och mycket ovanligt öde och syfte i världen. Han avhölls från att ge sig själv till någon karriär eller till något förhållande, han avhölls från att förbinda sitt liv innan Uppenbarelsen skulle inträffa.

Under denna tid, skulle han lära sig en hel del om världens tillstånd och om mänskliga förhållanden. Han skulle träffa många människor och erfara denna världs sorger och nöjen i viss mån, men avhölls alltid för något större.

För detta, var han tvungen att utveckla tillit till att hans liv inte förlorades eller förslösades. Närvaron var endast med honom i den utsträckning att den kunde bibehålla hans sanna riktning och leda hans liv till de ödesbestämda rendezvous som skulle inträffa mycket senare.

När han var 33 år, presenterade Vi Oss för honom, och initiationen började – en initiation som skulle förändra hans liv fullkomligt. Men på grund av vem han var och vad som hade givits honom, skulle resonansen likväl finnas där. Vår närvaro och Vårt syfte skulle inte vara främmande för honom – endast chockerande och nytt och ovisst.

Ett år senare, skulle han möta sin betydelsefulla partner, hans fru, som skulle göra honom sällskap i hans resa genom alla de svåra och formande åren som skulle vara nödvändiga för honom för att förbereda för sin större roll i livet. Hans son skulle födas snart därefter, och även han skulle ha ett större öde med sin far.

Det fanns andra som skulle komma att ansluta sig till honom medan han började sin långa förberedelse. Inte alla kunde stanna hos honom dock. Vissa skulle vackla och slås ut eller kunde endast ge stöd under en mycket kort tid. Men hans sanna följeslagare skulle likväl börja anlända allteftersom han gjorde framsteg i sin förberedelse.

När han var 40 år gammal, gavs han Stegen till Kunskap, Uppenbarelsens stora Lära, Övningsboken. Han skulle förberedas att motta denna under en väldigt kort tid, under extraordinära omständigheter. Detta skulle inleda ett nytt skede i hans förberedelse för att vara Budbäraren. Men inte ens vid denna ålder skulle han veta om sitt öde och sin framtida roll, ty dessa saker kan inte avslöjas för tidigt, då personen kan bli förskräckt eller överväldigad och dra sig undan eller söka tillflykt. Så insikten om hans öde och hans betydelsefulla roll i världen gavs endast stegvis i den mån han gjorde framsteg.

Under denna tid, försökte han få andra att göra honom sällskap i sin oförklarliga resa, men få kunde ansluta sig till honom utöver hans fru och son och några få andra individer. Ty vem kan resa på Mysteriets väg och därvid bibehålla sin hälsa och välbefinnande och stabilitet i världen?

För att Marshall skulle kunna bli Budbäraren, skulle han behöva stå med en fot i vardera värld – en fot i den verkliga världen med samspel mellan människor, mänskliga förhållanden och svårigheterna och komplexiteterna i relationer mellan nationer. Han skulle behöva se saker som var mycket oroande. Han kunde inte gömma sig i en preferensvärld, och bara tro på glada saker eller vackra saker eller andliga saker.

Han skulle behöva stå med en fot i Mysteriet, djupt förankrat där så att framtidens utmaningar och lockelser inte skulle avleda honom från hans roll och syfte. Vem i all världen kan förstå dessa ting? Vem i all världen har träffat Budbäraren eller kan begripa mysteriet och makten av hans närvaro i världen?

Många kommer bara att vilja ha något av Budbäraren – mirakel, tilldelningar, tjänster. De vill helas. De vill välsignas. De vill berikas. De vill undsättas. De vill frälsas. De bryr sig inte om vem han är, så länge han kan tillhandahålla dessa saker, och sedan kommer de att tro, men endast för att motta, förstår ni. Hans resa skulle således vara ensam, isolerad, bortom räckvidden av ens de som sändes för att vara hans åtföljare, att hjälpa honom.

Han skulle behöva leva i två världar, överbrygga två realiteter – som är så olika varandra. Vem kan göra detta utan att förlora förståndet eller rasa samman eller förledas av mörkare krafter i världen eller gripas av tragedi och förlust och utslagenhet? Det har varit en mycket lång väg att färdas, en mycket utmanande väg med många risker, men Budbäraren har anlänt till sin destination.

Det har tagit honom tjugofem år att motta Uppenbarelsen, den är så stor. Det är den största Uppenbarelse som någonsin givits till denna värld därför att världen är en läs- och skrivkunnig värld, en värld av folkgrupper och ett världssamhälle, en värld av globala transporter, global infrastruktur och globala kommunikationer.

Så ni förbereder er inte för att leva ett ljuvligt liv i en idyllisk miljö någonstans. Ni förbereder er för en värld i nedgång, en värld av minskande resurser och växande ekonomisk och politisk omvälvning, och ni står inför verkligheten av liv i universum – en verklighet som innebär risker, faror och möjligheter som mänskligheten ännu inte har insett.

Detta är saker som Budbäraren har förberetts att tala om, ty de är en del av Uppenbarelsen, liksom de är en del av mänsklighetens öde – ett öde som få i världen ännu kan se klart utan förvrängning eller personlig preferens.

Budbäraren tycks vara en vanlig människa. Han är en ödmjuk man. Han hävdar sig inte personligen. Men inom honom finns Mysteriet och Skapelsens makt och bryggan mellan denna värld och den Gudomliga Närvaro som övervakar världen.

Han är delvis en av Oss och delvis en av er. Han måste uppehålla båda realiteter och vara herden som leder folk uppför det berg som är avsett för dem att klättra.

Är han lika stor som det förflutnas sändebud? Endast tid och omständigheter kan utvisa detta. Han kommer inte att kungöra detta själv, förstår Ni, för de ambitiösa väljs aldrig. De som söker självförhärligande ges aldrig större roller eller större Budskap för mänskligheten. Endast de som är motvilliga och ärliga och självreflekterande skulle någonsin väljas för en sådan stor och betydelsefull roll.

Ty det finns endast en Budbärare i världen, och denna Budbärare kommer att vara Budbäraren för denna tid och för de tider som kommer. Ingen annan som hävdar detta om sig själv kan bringa Uppenbarelsen. Ingen annan kan färdas den resa som Budbäraren har varit tvungen att färdas.

Andra kommer att skänka viktiga gåvor där de behövs, och i slutändan är alla ämnade att göra detta, ty det är en del av varje persons syfte. Alla kommer att vara en kanal för en större Närvaro och Makt. Men det finns endast en Budbärare, vars Budskap kommer att innebära en nyorientering av mänsklig förståelse och tala om den stora förändring som kommer att ändra kursen för det mänskliga ödet och evolutionen.

Utan det Nya Budskapet, skulle mänskligheten hemfalla till grava konflikter och en tvärbrant nedgång, som gör er sårbara för främmande makter som redan befinner sig i denna värld för att skaffa sig inflytande och maktbefogenhet här. Folk inser inte att de står vid avgrundens rand, inte endast till stor förändring men också till stort underkuvande.

Detta är det Större Mörkret i världen, ett Större Mörker som de flesta är för rädda för att ens tänka på. Men det är något som mänskligheten måste förbereda sig för, och det är därför som Gud har givit en Ny Uppenbarelse.

En ny Profet har kommit till världen. Döm honom som ni vill. Prisa honom eller förneka honom. Kalla honom stor eller kalla honom andra saker. Folks uppskattningar har inget med verkligheten av det hela att göra. Ty vad folk vill ha och vad Gud vet är inte desamma. Vad folk tror och vart världen är på väg är inte desamma.

Budbäraren kommer att förnekas. Han kommer att förlöjligas. Andra kommer att gå till angrepp mot honom. Andra kommer att känna sig hotade av hans närvaro och hans kungörelser – inte för att han har fel utan för att de inte kan acceptera att Gud har talat på nytt. De har inte mod eller ödmjukhet nog att ompröva sin position, sina idéer eller sina tidigare investeringar i sig själva.

Detta är utmaningen i att möta Budbäraren. Han för med sig en helt ny realitet, inom sig, omkring sig och genom sig – en realitet som mänskligheten ännu inte är mogen nog att möta kollektivt. Endast individer kommer att vara redo för honom, ty de har förberetts genom deras livserfarenhet, desillusionering, besvikelse och annat.

Det finns många som väntar på den Nya Uppenbarelsen. De måste bli medvetna om Budbäraren, ty han är demonstrationen för att Makten och Närvaron har kommit tillbaka till världen.

För att se detta, måste ni titta med öppna ögon. Ni måste lyssna. Ni måste lyssna med ett djupare lyssnande. Ni måste tillåta makten av Kunskap, den djupare intelligensen inom Er, att svara an.

Ty om Ni dömer Budbäraren baserat på idéer eller era egna projektioner av rädsla eller klander, kommer ni inte att se och inte att veta. Om ni inte kan mottaga Guds Nya Uppenbarelse, vad kan då Gud göra för er? Om ni inte kan följa det som Gud nedlagt inom er att följa, makten och närvaron av Kunskap, vad mer kan Gud göra för er eller världen?

Det finns otaliga världar i universum, bebodda världar. Detta är endast en. Denna världs Herre är alla världars Herre. Det är inte ett mänskligt universum som ni står inför, och det är därför som era föreställningar om Himmel och Helvete är så inkorrekta, så begränsade och verkligen patetiska.

Det är att leda er in i det Större Samfundet som representerar en del av Budbärarens och det Nya Budskapets syfte.

Budbäraren står inför en monumental uppgift. Han ensam kan inte föra in Uppenbarelsen i världen. Det kommer att kräva medverkandet, insatsen och kommuniceringen av många andra som kan bistå honom på detta vis.

Uppenbarelsen har givits med dess egna kommentarer och i sådan detalj och med sådan repetition att den inte kommer att vara beroende av människans tolkning i så hög grad som de tidigare Budskapen som har givits till mänskligheten. Den för med sig förståelsen av andlighet på nivån av Kunskap – Kunskap och Visdom från det Större Samfundet – en förberedelse för en ny och nedgående värld, en stor lära om mänskliga förhållanden och ansvar och vad nationer måste veta för att samarbeta med varandra ställda inför den stora förändring som kommer.

Detta är inte en mans filosofi. Detta är bortom filosofi. Detta är inte förbundet med någon världsreligion. Detta är början på en helt ny förståelse. Detta är inte ett förkastande av eller en reaktion på världens religioner. Detta är ett nytt Budskap från Gud. Budbäraren befinner sig i världen. Han kommer inte att vara i världen under en lång, lång tid framöver, och det är därför han måste igenkännas, av de som har denna stora möjlighet.

Hans liv har varit oförklarligt. Hans närvaro är oförklarlig. Ni måste se med öppna ögon och lyssna med ett djupare åhörande för att inse dessa saker. Bördan vilar så på åhöraren, på mottagaren.

Budbäraren har mottagit nästan hela kommunikationen. Det är tillräckligt för att räcka i generationer och århundraden. Ty ingen kan tala om för er hur ni ska förbereda för den nya världen. Ingen kan tala om för er hur ni ska förbereda er för ett Större Samfund av intelligent liv – en miljö av konkurrens på en skala ni inte ens kan föreställa er. Ingen kan berätta för er om det djupare sinnet. Ingen kan tillhandahålla den Nya Uppenbarelsen.

Uppenbarelserna ges alltid till en individ, så det inte finns någon förvirring. Det finns inga andra versioner. Det finns ingen tävling mellan olika individer som hävdar och kungör samma sak. Det är alltid en individ med hjälp av vissa modiga personer som kan föra in en ny medvetenhet och realitet i världen.

Var tidsålder har dess profeter, men Budbärarna kommer sällan för att ändra riktningen av den mänskliga förståelsen, medvetenheten och ödet.

Ni kommer se att Budbäraren kommer att dömas. Han kommer att fördömas. Andra kommer att göra det till deras syfte att förstöra honom. Ta lärdom av det förflutna i detta avseende. Han är inte blott här för att offra sig själv så att folk kan skapa en historia om honom. Han har sin egen historia – Budbärarens historia, en historia han är för ödmjuk att tala om, en historia som måste avslöjas för alla som kan höra och förstå.

Folk önskar av Budbäraren att vara många saker, att möta deras önskemål, deras övertygelser och deras preferenser. Men Budbäraren har förberetts av Större Makter och sänts från det Gudomliga för att vara i världen enligt en Större Plan och ett större öde.

Var då försiktig med hur ni närmar er denna sällsynta och betydelsefulla individ. Var försiktig gällande era förväntningar, era övertygelser, era förutfattade idéer, ert dömande och era missnöjen. Ty dessa kan alla förblinda er inför vem han är och inför vad han kan erbjuda till er och till hela världen.

Må välsignelsen vara med honom. Makten och Närvaron är med honom. Han är felbar. Han är inte perfekt. Han kommer att ställas inför många svårigheter. Det är det som finns inom honom och med honom och genom honom som är perfekt. Hans liv är ett uttrycksmedel för detta, liksom ert liv också är ett uttrycksmedel för något viktigt. Men han är början till en större framtid för mänskligheten, en ny förståelse av er existens inom ett Större Samfund av liv och av den stora vändpunkt som mänskligheten nu börjar att genomgå.

Låt detta vara er förståelse, men dra inga slutsatser, ty medvetenheten om Budbäraren håller just på att börja.

Vem är Marshall Vian Summers?

Who is Marshall Vian Summers?

Marshall Vian Summers är en andlig lärare och prisbelönt författare. Han har bland annat skrivit Greater Community Spirituality – A New Revelation (Det Större Samfundets Andlighet – en Ny Uppenbarelse) och Steps to Knowledge – The Book of Inner Knowing (Steg till Kunskap – det Inre Vetandets bok). Den senare vann det amerikanska ”Book of the Year Award for Spirituality” år 2000. Totalt har Marshall Vian Summers skrivit över tjugo böcker (men alla har inte publicerats än).

I över tjugofem år har Marshall Vian Summers varit mottagare av ett Nytt Budskap om den mänskliga andlighetens djupare natur och om den stora kris som världen står inför idag. Budskapet talar om en djupgående och genomgripande förändring: mänsklighetens kontakt med Det Större Samfundet, d.v.s. med det Samfund av intelligent liv som finns i universum.

Marshall Vian Summers bringar ett Budskap om enande och förtröstan i en för mänskligheten kritisk tid. Hans Budskap betonar starkt att vi människor måste utveckla en större sammanhållning och lära oss samarbeta på ett sätt som aldrig förr, om vi skall överleva de stora förändringar som väntar oss och kunna utvecklas vidare som släkte.

Summers’ Budskap presenterar en ny bild av mänsklighetens framtid – en framtid där vi ingår i ett större universum av intelligent liv. Han uppmanar mänskligheten att förbereda sig för de allvarliga konsekvenserna av miljöförstöringen, utarmningen av naturresurserna och de våldsamma klimatförändringarna. Han varnar också för ökande globala konflikter samt ingripandet i denna vår värld av utomjordiska krafter som söker dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet.

Summers’ böcker tillhandahåller en andlig förberedelse som fokuserar på den djupare intelligens som finns inom varje människa och som kallas för ”Kunskap”. Vi kommer alla att behöva förbinda oss med denna Kunskap inom oss om vi skall kunna finna vår riktning i de svåra tider som stundar. I takt med att nationer, kulturer och religioner allt oftare drabbar samman och blir mer instabila, kommer människor i hela världen att behöva låta denna djupare vägledning bestämma deras handlingar. Vi uppmanas att hjälpa varandra och bryta ny mark för det mänskliga släktet.

Mer information om Marshall Vian Summers och Det Nya Budskapet från Gud finns på internetsidorna www.newmessage.org och www.alliesofhumanity.org. Där finns ett flertal texter översatta till svenska. (Klicka på ”svenska”.)

Den Nya Guden

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 12 februari 2009
i Boulder, Colorado, USA

Det finns en Ny Uppenbarelse om Gud; en Uppenbarelse som tar Gud ut ur mänsklighetens urgamla historia, ut ur konflikterna, fantasierna och mänsklighetens missuppfattningar. Denna Uppenbarelse tar Gud in i det större panorama av liv i universum som kallas för Det Större Samfundet. Ni behöver denna nya förståelse av Gud nu, för det förflutnas Gud var en liten Gud – en Gud av er värld och er tid, en Gud av era kulturer, en Gud av era folk i det avlägsna förflutna. Men mänskligheten har vuxit ifrån denna Gud, denna mänskliga Gud, denna arga Gud, denna hämndgiriga Gud, denna Gud som tycks vara en projektion av er personlighet och era tendenser. Det är inte det att folk i det förflutna hade fel. Det är bara det att deras förståelse var begränsad. Det är inte det att de skulle ha skapat en Gud i deras egen avbild; det är bara det att de inte kunde förstå en Gud som var bortom att likna dem själva.

Den Nya Uppenbarelsen presenterar Gud inom en större kontext, inom kontexten av intelligent liv i universum. Detta är inte en mänsklig kontext; ty det är inte ett mänskligt universum ni nu möter. Det är inte en Gud som sysselsätter sig med denna enda värld allena. Det är inte en Gud som dömer på det sätt som ni skulle döma eller som fördömer på det sätt som ni skulle fördöma. Det är inte en Gud som är i behov av hyllningar och dyrkan, som kräver lydnad och beundran. Det är den gamla Guden som hörde stammen till. Det är den gamla Guden som favoriserar den ena nationen över den andra, det ena folket över det andra. Det är en förlegad Gudsbild.

Gud har nämligen aldrig varit sådan. Den Gud som folk har sett upp till och dyrkat, den Gud som folk har uppfattat och missuppfattat har alltid varit en Gud av Det Större Samfundet – den vida rymden, andra dimensioner av verkligheten och ett otal raser av varelser som skiljer sig så från den mänskliga familjen. Detta är universums enda Gud. Inte en Gud av en värld, ett folk eller en stam. Inte en Gud som tänker, agerar eller beter sig så som människor tänker, agerar eller beter sig. Denna Gud är inte begränsad till en enda Uppenbarelse för mänskligheten; för det har kommit upprepade Uppenbarelser till mänskligheten. Och nu har mänskligheten givits en Ny Uppenbarelse som syftar till att förbereda mänskligheten för den stora förändring som nu kommer till världen samt förbereda mänskligheten för dess framtid, öde och möte med Det Större Samfundet av intelligent liv i universum.

Om ni vill förstå Guds Nya Uppenbarelse för världen kommer det inte att vara möjligt för er att tänka på Gud i de gamla banorna. Om ni tänker på Gud i de gamla banorna kommer ni inte att vara förmögna att förstå realiteten och betydelsen av intelligent liv i universum. Ty den gamla Guden var bara till för människorna. Det var en Gud av en nation, en Gud av ett folk, en Gud av en ras, en Gud av en enda värld allena. Den gamla Guden var alltför begränsad och alltför mycket uppfattad såsom endast människolik för att folk skulle kunna se Guds sanna natur och syften, till och med i denna värld.

Den gamla Guden fick folk att gå ut i krig. Den gamla Guden tycktes inte bry sig om människors välfärd eller de nationer som Gud inte favoriserade. Den gamla Guden användes av kungar, monarker och nationer till att rättfärdiga och förstärka deras nations missnöjen och ambitioner. Den gamla Guden tycktes finna njutning i att straffa mänskligheten för de ofrånkomliga misstag som mänskligheten skulle begå i det separerade tillstånd i vilket människorna lever i denna värld. På så vis är hela idén om Himmel och Helvete uppbyggd kring tron på och föreställningarna om den gamla Guden.

Men den nya Guden, Det Större Samfundets Gud – en Gud av en större realitet än er egen – nödvändiggör en omdefinition av alla dessa saker. Ty Guds realitet är så väldigt olik hur Gud har uppfattats i det förflutna och genom dess tro. Gud favoriserar inte en nation över andra. Gud leder inte ut folk i krig. Gud vill inte se den ena nationens seger över den andra eller det ena folkets erövring av ett annat folk. Det är inte Guds vilja att naturkatastrofer, pester, sjukdomar eller andra hemskheter skall ske. Ni kan skylla dessa saker på den gamla Guden, men inte på den nya Guden. För Gud har satt i rörelse naturkrafterna, evolutionen och geologiska förändringsprocesser ända sedan tidernas begynnelse; och allt det där sköter sig självt nu.

Gud är intelligent. Gud behöver inte själv sköta varje liten sak. Gud behöver inte få blodet att flyta i era blodådror eller era miljontals celler att fungera. Gud behöver inte direktstyra världens väder. Gud behöver inte styra världens nationer eller ekonomier. Allt sådant är satt i rörelse. Det sattes i rörelse i tidernas begynnelse.

Gud vakar emellertid över denna värld och alla världar. Gud kallar de separerade att återvända; kallar genom religionens kanaler; kallar genom samvetets kanaler; kallar genom kanalerna av sann kärlek och sant igenkännande. Universums Gud bryr sig inte om vad era religiösa trosuppfattningar är, så länge som de kan hjälpa er att komma närmare den djupare Kunskap som Gud har nedlagt inom er; en djupare intelligens som Gud har placerat inom er för att vägleda er, skydda er och leda er till ett större tjänande och ert större bidrag i världen.

Den gamla Guden dominerades av religiösa institutioner. Om ni inte stödde de institutionerna och trodde på deras ideologi, så ansågs det att ni skulle skickas till Helvetet, att ni hade misshagat Gud. Men Gud bryr sig inte om dessa saker. Det är inte mänsklighetens trosuppfattningar och fascinationer, besattheter eller fantasier som berör Gud. Det är hjärtats och samvetets djupare rörelse. Det är handlingar av osjälviskt givande. Det är handlingar av förlåtelse och viljan att bidra bortom ens egna personliga behov eller preferenser. Det är den enes erkännande av den andre. Det är när en fiende blir en vän. Det är helandet av den naturliga världen som har utplundrats. Det är dessa saker som berör Universums Herre.

Om ni skall kunna förstå mänsklighetens öde och framtid inom ett Större Samfund av liv i universum; om ni skall kunna förstå hur ni kan förbereda er för De Stora Vågorna av Förändring som nu kommer till världen – ja, då måste ni ha en ny erfarenhet och en ny förståelse av det gudomliga. Om ni håller fast vid de gamla idéerna och de gamla definitionerna, så kommer ni inte att förstå vad mänskligheten nu står inför eller hur ni kan förbereda er. Ni kommer att tro att det är de yttersta tiderna. Ni kommer att tro att det är det stora straffet. Ni kommer att tro att det är slutstriden. Allt sådant som tycks indikera en grand finale för den mänskliga erfarenheten.

Men i själva verket är det bara så att mänskligheten nu lämnar ett stadium av sin utveckling och påbörjar ett annat. Det är en stor övergång från en värld av stamsamhällen och krigande fraktioner till en mer enad och mäktig mänsklighet – en mänsklighet som kan leva, fungera och behålla sin frihet inom ett Större Samfund av liv; en mänsklighet som kan möta ett Ingripande av andra raser från universum och som kan etablera sina egna regler för utbyte här; en enad mänsklighet som kan lära sig att leva inom gränserna för denna värld och dess begränsade resurser utan att driva den i förfall och fördärv.

En enad mänsklighet kommer att behöva en ny erfarenhet och förståelse av det gudomliga om den skall lyckas genomföra denna stora övergång och undvika de allt tilltagande frestelserna till konflikt, tävlan och krig. För ni står inför en värld av sinande resurser; en värld av kraftig miljöförstöring; en värld av våldsamt väder och ökande ekonomisk instabilitet; och i ljuset av detta kommer ni att behöva en större erfarenhet av det gudomliga och i synnerhet då kraften av Kunskap inom er själva. Ty det är på denna djupare nivå under ytan av ert intellekt som Gud kommer att beröra er och sätta er i rörelse genom själva attraktionskraften av det gudomliga.

Ni kan inte förstå Gud med ert intellekt. Ni kan inte reducera ner Gud till en rationell princip. Ni måste inse att Gud inte direktstyr alla funktioner i världen, för dessa sattes i rörelse i tidernas begynnelse. Det finns ingen konflikt här mellan skapelse och evolution. Det finns i realiteten ingen konflikt mellan religion och vetenskap. De uppstår båda ur samma realitet, samma behov av att förstå livet, samma behov av att korrigera mänskliga misstag och etablera en trygg och säker framtid för den mänskliga familjen. Religion och vetenskap korrumperas av samma krafter – begäret efter individuell makt, den ena gruppens dominans över den andra, samt institutioner som kämpar för herraväldet. Båda kan de sägas ha blivit ortodoxa; och båda tenderar att vara begränsade och självförsvarande.

Istället för att försöka knyta det förflutna till nuet och framtiden, är det bäst att släppa det förflutna, att se att mänsklighetens förståelse av det gudomliga är en evolutionär process i sig själv. Om ni försöker binda framtiden vid det förflutna, så kommer ni antingen att behöva förneka framtiden eller ändra er förståelse av det förflutna. Urgamla profetior kommer inte att gå i uppfyllelse. Messias kommer inte att återvända till världen. Tiden är inne för Kunskap att träda i dagen. Det är det mänskliga samarbetets och det mänskliga ansvarets tidsålder. Det kommer inte att komma någon stor ledare för att leda mänskligheten in i en storartad framtid. Det kommer inte att komma någon individ för att göra upp räkningen och utkräva hämnd på de onda. Det är den gamla Gudsbilden. Den är inte längre relevant och var aldrig egentligen sann ens i det förflutna. Den kommer sig av folks längtan efter en slutgiltig lösning på livets svårigheter, på frågorna kring livet och på livets problem.

Ni sändes in i världen för att ge ert bidrag här – ett specifikt bidrag rörande vissa människor i vissa situationer. Tro inte att ni förstår dessa ännu. Utgå inte från att ni är fullt involverade i dessa ännu. Tro inte att ni genom att tro på en religiös ideologi kommer att bli räddade. Ty om ni inte gör det ni kom hit för att göra; om ni inte inlåter er med dem ni är tänkta att inlåta er med och bidrar med era gåvor – ja, då kommer tron allena inte att överbrygga gapet eller terminera separationen mellan er och Gud.

För att återförenas med Gud, så måste ni bli mer lik vad Gud verkligen skapade i er. Gud har nedlagt Kunskap inom er för att vägleda och återlösa er. Trosuppfattningar är sekundära. De står ofta i vägen för denna förlossning. Tron att er religion är den enda sanna religionen kommer att stå i vägen för er förlossning. Att fördöma andra nationer, folkslag eller religioner kommer att hindra er från att motta denna förlossning. Om ni är självrättfärdiga och försvarare av er tro, så kommer ni att förblindas och vända Gud ryggen. Ni måste ha modet och tron på det gudomliga för att tänka på Gud på nytt, för att inse era förpliktelser här och för att se att ni sändes in i världen för att ge ert bidrag, inte för att vara domare eller kritiker.

Här måste ni inse att Gud har instiftat alla världens religioner och att de alla har ändrats av människor – ibland radikalt. Så för att korrigera det förflutnas misstag, för att förnya den sanna tron, och för att mana fram den stora sanningen i de gamla religionerna i deras rena form, så har Gud sänt en Ny Uppenbarelse in i världen – inte för att ersätta världens religioner, utan för att bringa klarhet i dem och ge dem en ny styrka och kraft samt en större enhet med varandra.

Det är emellertid inte bara en korrigering. Det är också en förberedelse för en framtid som kommer att vara olik det förflutna. Ni står inför ett icke-mänskligt universum. Ni står inför miljöförstörelse och en allt tilltagande instabilitet och osäkerhet i världen. Ni står inför en värld av sinande resurser; en värld där en allt ökande befolkning kommer att behöva dricka från en långsamt sinande källa. Ni kan be till Gud att rädda er; men det är Gud som har sänt er hit för att rädda världen, för att spela er lilla men essentiella roll i detta.

Detta är inte tidernas slut. Det är en stor övergång. Det är inte världens slut. Det är en stor vidräkning och en ny tid för Uppenbarelse. Många saker kommer att komma till ett slut. Många livsstilar kommer att behöva ändras. Mänsklig förståelse kommer att behöva förändras. Mänsklig förmåga till ansvar kommer att behöva tillta. Mänskligt medkännande kommer att behöva tillta. Mänsklig förlåtelse kommer att behöva tillta. Det kommer att tyckas vara tidernas slut, som om hela världen faller ner över er; en tid av kataklysmisk förändring och omstörtning; men det är i realiteten en tid då mänskligheten måste bli vuxen och vis samt förbereda sig för sin framtid.

Endast Gud vet vad som kommer över horisonten; och endast Gud kan förbereda er fullständigt för detta. Ni må kunna urskilja vissa lösningar på aspekter av världens problem; men ni kan inte förbereda er själva för De Stora Vågorna av Förändring eller för ert möte med intelligent liv i universum.

Gud har sänt en Ny Uppenbarelse in i världen för att förbereda mänskligheten på dess framtid, för att varna mänskligheten för de stora farorna inom världen och från bortom världen, och för att välsigna mänskligheten med kraften och närvaron av Kunskap. Denna Kunskap har nedlagts som en djupare styrka inom varje person, så att mänskligheten skall välja fred framför krig, samarbete framför splittring, viljestyrka över förlusten av förtröstan, frihet över kapitulation, och ansvarskänsla över svaghet. Detta är inte omtänksamhet över ett fåtal inspirerade individer eller ett fåtal små grupper som arbetar för att stödja den mänskliga familjen. Nej, detta är något som måste nå ut vida. Det är inte nödvändigt att alla mottar och tror på Det Nya Budskapet från Gud; men det måste nå tillräckligt många människor för att få en genomslagskraft här, för att tillhandahålla en ny medvetenhet och erfarenhet av det gudomliga i ert liv och den djupare rörelsen i ert liv.

Här kommer ni att behöva släppa era idéer om Himmel och Helvete och er tro på en yttersta dom – och alla sådana saker – för de kommer inte att passa med den större realitet som ni nu träder in i. Om ni följer Kunskap kommer ni att komma närmare Gud. Om ni förnekar Kunskap och följer era rädslor och ambitioner kommer ni att komma längre bort från Gud. Om ni bidrar med era gåvor till världen kommer ni inte att behöva återvända hit. Ni kommer att ha fullföljt denna cykel av er evolution och utveckling. Det är inte så att Gud bara kommer att föra er tillbaka till Himlen. Gud kommer att sätta er i arbete i universum, i separationens realitet. Ni har många uppgifter i nuet och många uppgifter i framtiden. Ni kan inte bara springa iväg från detta in i Himlen, för ni måste förstå att det finns en hel del arbete att uträtta. Gud förslösar inte detta tillfälle. Er förlösning måste vara en källa till inspiration för andra och måste fortsätta att ha en återklingande och positiv effekt på livet i universum.

Ingen kommer att skickas till Helvetet. Men folk lever redan i Helvetet, separerade som de är från Gud – Helvetet av deras egna rädslors inbillning; Helvetet av deras självhat och hat mot andra; Helvetet av deras omständigheter; Helvetet av deras isolering. Jo, det finns värre Helveten än detta; men Gud kommer inte att sända er dit. Om ni emellertid lämnas ute ur Guds nåd och kraft, Guds försyn och Guds vägledning – ja, då kommer ert Helvete att djupna och kan tyckas oändligt. Men det är inte oändligt. Ty Gud har nedlagt Kunskap inom er; och till slut kommer ni att inse att ni måste följa denna Kunskap. Ni måste acceptera denna Kunskap och det faktum att endast Kunskap kan ta er ut ur er separations Helvete, er isolerings Helvete, ert missnöjes och er självförnekelses Helvete.

I slutändan kommer Gud att vinna tillbaka alla – till och med de mest ondskefulla. De kommer blott att behöva arbeta längre på att förlösa sig själva. De kommer att behöva ge mer för att motverka deras skadliga påverkan på andra. Här kommer kungar att behöva bli vattenbärare och plöja åkrarna. Här kommer tyranner att behöva sopa gatorna.

Folk är otåliga. De vill den yttersta domen. De vill att allt skall avslutas. De vill inte behöva leva med stora frågor, stora olösta frågeställningar. De vill att Gud skall straffa andra som de själva antingen inte kan eller tänker straffa. De tror att de vet vad rättvisa är. Och det är därför som den gamla Guden är fylld av hämnd och vrede och förkastelse. Det är också därför som folk tvingas tro på hotet av död och Helvete.

Det är ett primitivt sätt att se på livet, ett okunnigt sätt att se på livet. Det gör inte rättvisa åt den gudomliga realiteten eller er egen gudomliga natur och ert eget gudomliga öde. Gud kommer i sinom tid att återkalla alla; men detta kan ta lång tid räknat från nu. Under tiden lider ni. Ni lever i mörker och förvirring. Ni inser inte er kraft, ert värde, eller den större styrkan av Kunskap inom er. Denna Kunskap väntar på att bli upptäckt; och den försöker rädda er även i detta nu.

Om mänskligheten skall lyckas undvika en stor kollaps i framtiden; om ni skall kunna undvika att domineras av andra raser i universum – ja, då måste ni nu lyssna och vinna en ny och större förståelse av den gudomliga närvaron och kraften i ert liv, det mänskliga ödets sanna natur, samt vad som kommer att krävas av folk, grupper och nationer när det gäller att göra visa val i mötet med en värld i förändring.

Här klargörs och renas era gamla trosuppfattningar. Här är det inte så att ni överger de stora traditionerna. Istället ser ni deras förbindelse med varandra och det stora värde och den stora vishet som är själva hjärtat i deras förkunnelse. Men er kosmologi kommer att förändras; ty ni träder in i Det Större Samfundet. Er religion kan nu inte vara en religion av en värld allena eller ett folk allena. Det kommer att behöva vara en religion av Det Större Samfundet, en Gud för hela universum, en andlighet för hela universum; en religion som förenar er och förbinder er med varandra trots era åsiktsskillnader och skilda tolkningar.

Slåss mot detta och ni slåss mot Guds vilja och syfte för mänskligheten. Förneka detta och ni förnekar er framtid, er evolution och den primära utbildning som ni måste erhålla i detta nu. Gå till angrepp mot Guds Nya Uppenbarelse och ni kommer att distansera er ytterligare från kraften och närvaron av Gud i ert liv. De hänger alla ihop, dessa Uppenbarelser; men ni måste se deras rena tråd och deras rena innehåll för att förstå detta.

Så mycket av vad folk tror på är en rent mänsklig skapelse. Berättelserna, miraklerna, traditionen av berättelser och mirakler – skapat av människor. Att Gud skulle ha skapat världen på några dagar – skapat av människor i ett försök av en begränsad förståelse att begripa Skapelsens realitet och mysterium. Det är som att be en femåring tala om världens utveckling. De kan bara göra det med ett så enkelt språk, enkla berättelser och en enkel tidsuppfattning; de kan ännu inte förstå vidden, storheten eller komplexiteten av vad de betraktar. Så när ni utvidgar er medvetenhet och er förståelse, så vinner ni ett större begrepp om det gudomliga och Skapelsens mirakel och det ännu större återlösningens mirakel.

Här är den nya Guden densamma som den gamla Guden, fast avslöjad och klargjord, inte instängd i urgamla förståelser eller urgamla mytologier. Ty det finns endast en Gud; och det är alla universums Gud, alla rasers Gud. Gud har en Återlösningsplan för var och en; och var och en kallas tillbaka genom Kunskap; ty Gud har nedlagt Kunskap i var och en.

De flesta raser i universum är vid denna tidpunkt betydligt mindre fria än mänskligheten. Många raser lider av underkuvande av andra raser eller har blivit helt och hållet sekulariserade och teknologiska i sin inriktning. Ändå finns det fortfarande en Återlösningsplan för dem alla. Men kan ni säga vad denna är? Naturligtvis inte. Kan ni definiera Gud vilja och Plan för universum? Naturligtvis inte. Kan ni ens begripa ett Större Samfund av intelligent liv – en miljard, miljard, miljard raser och många fler än detta?

Istället för att försöka få livet att passa er ideologi; istället för att pressa in allt i er begränsade förståelse; så börjar ni följa kraften och närvaron av Kunskap inom er. Detta avslöjar Guds närvaro och plan för ert liv; och ni inser att bortom intellektet finns en större dimension i er existens och att intellektet måste tjäna denna. Här upphör ni att hävda att ni känner Guds vilja. Ni blir ödmjuka och låter Guds vilja för er och för denna tid bli känd. Om er avsikt är ren, så kommer ni att följa något utan att komma till stora slutsatser, utan att hävda er egen storhet och utan att formulera en ny ideologi som i verkligheten är en mänsklig skapelse.

Kunskapen vet vart ni är på väg. Kunskapen vet vad som kommer över horisonten. Kunskapen försöker skydda och förbereda er redan i detta nu. Men ni är ännu inte tillräckligt medvetna om kraften och närvaron av Kunskap inom er för att höra dess budskap, för att hörsamma dess varningar, eller för att emotta dess vägledning. Det är därför som Guds Nya Uppenbarelse tillhandahåller Stegen till Kunskap, så att ni kan vinna tillträde till denna djupare realitet och denna djupare strömning i ert liv.

Mänskligheten kan inte rädda sig själv nu. Den kan inte hitta på en lösning för De Stora Vågorna av Förändring. Den vet inte hur den skall förbereda sig för ett universum av intelligent liv – en miljö av konkurrens i en skala ni inte ens kan föreställa er. Det är därför som ett Nytt Budskap från Gud finns i världen; för att tillhandahålla Uppenbarelsen; för att tillhandahålla varningen; för att tillhandahålla uppmuntran; och för att tillhandahålla förberedelsen. Här måste ni bli personer som kan fungera i Det Större Samfundet; personer som kan tänka i termer av hela universum; personer som inte är begränsade eller tillbakahållna av tidigare förståelser, som är alldeles för begränsade och otillräckliga för att göra det möjligt för er att uppfatta era omständigheter i förändring och de stora utmaningar som är på väg.

Den Nya Uppenbarelsen öppnar dörrar, vidgar er medvetenhet och uppfattningsförmåga, frigör er från gamla idéer som aldrig skulle tillåta er att se samtiden och framtiden, lösgör er från förkastelsedomar och för er tillbaka till mysteriet och kraften i ert liv och er större kallelse i världen.

Gud har en större Plan för den mänskliga familjen. Men denna Plan kan bara följas av individen genom Kunskap, genom samarbete och förståelse mellan folkslag, genom miljöansvar, genom ansvarighet gentemot den mänskliga familjen, och genom ödmjukhet och enkelhet, utan arrogans, utan anklagelser, och utan självgodhet. Ty alla dessa saker är skapade av människor; men de är inte begränsade till mänskligheten, för sådana tendenser existerar i hela universum. Det är resultatet av separation, den stora separation från Gud som satte i rörelse skapelsen och expansionen av det fysiska universum. Det fysiska universum är blott en liten del av Guds Skapelse. Men detta återstår för er att lära er om; och ni har nu en större resa och ett öde att företa er. Men ni måste tillåta ert medvetande att expandera, era ögon att öppna och era öron att höra, om ni skall kunna vinna denna större förberedelse och förståelse.

De gamla religionerna – om de föraktar varandra – har i realiteten blivit förlegade och kommer att bli så alltmer i framtiden. Ni måste nu se Jesus inom Det Större Samfundet; och Muhammed och Buddha och alla de stora helgonen och sändebuden inom en större kontext, i en större serie Uppenbarelser, som var och en bringar mänskligheten närmare till en global civilisation och till större samarbete och en djupare erfarenhet av det samvete som Gud har nedlagt inom er. I detta avseende är alla religioner ekumeniska. De är alla avsedda att stödja varandra istället för att tävla med och förkasta varandra.

Guds vilja är att mänskligheten skall enas, bevara världen och förbereda sig för framtiden i Det Större Samfundet – en framtid där mänsklighetens frihet kommer att utmanas om och om igen; en framtid där mänskligheten kommer att förföras av erbjudanden om utomjordisk teknologi; en framtid med många faror; men en framtid där mänskligheten måste upprätthålla mänsklig frihet och självständighet inom denna värld. Om ni förlorar detta, så förlorar ni allt – allt det mänskligheten har åstadkommit.

Det är endast Guds Nya Uppenbarelse som kan visa dessa saker; ty de var inte en del av Guds tidigare Uppenbarelser. I tidigare epoker var det inte nödvändigt för mänskligheten att känna till Det Större Samfundet; och mänskligheten stod då ännu inte inför en värld i nedgång. Men nu står ni inför dessa saker; och ni måste förbereda er; och det är därför som en Budbärare sändes in i världen med ett Nytt Budskap från Gud. Han är inte en frälsare. Han är inte storslagen. Han är enkel och ödmjuk. Han är Budbäraren.

Mänskligheten utmanas återigen av en Ny Uppenbarelse. Kan den ta emot denna? Kan den förstå denna? Kan den acceptera denna; eller kommer den att slåss och kämpa och förkasta och fortsätta sina våldsamma och okunniga sätt? Kommer det mänskliga intellektet fortfarande att försöka ersätta kraften av Kunskap inom individen? Kommer religionen att växa och expandera; eller kommer den att krympa och bli defensiv? Kommer människor att klara av att förändras? Kommer de att bli omvända i sina hjärtan så att de kan förbereda sig för framtiden och på så vis försäkras om ett större liv och en större säkerhet i världen? Detta är frågor som endast människor kan besvara. Men Uppenbarelsen är över er, för de stora behoven är över er.

Gud har mer att säga till den mänskliga familjen och har tillhandahållit en Ny Uppenbarelse och en ny väg framåt. Detta har kommit från den nya Guden. Ny endast i er förståelse; ty det finns endast en Gud, och den Guden är varken ny eller gammal, utan har alltid funnits. Det är mänsklighetens förståelse som måste utvecklas nu; och en Ny Uppenbarelse har givits för att möjliggöra detta.

Denna Uppenbarelse gavs inför en stor nödvändighet. Ty mänskligheten ser inte De Stora Vågorna av Förändring och svarar inte på närvaron av krafter från Det Större Samfundet som är i världen för att dra fördel av en svag och splittrad mänsklighet. Mänskligheten svarar inte på detta och kan inte förbereda sig själv i tid; och det är därför som Uppenbarelsen har givits. Den ges också för att upphöja mänsklighetens förståelse av sin andliga natur och realitet upp till nivån av Kunskap, där det inte finns några konflikter eller tvistefrågor mellan folken. Ty Kunskap kan inte stå i motsättning till sig själv; och er större andliga realitet och identitet skapades i harmoni med alla andras. Det är bara mänsklighetens arroganta självöverskattning och den allt överskuggande närvaron av rädsla och konkurrens som driver människor bort från deras sanna natur och syfte med att vara här.

Var vid gott mod. Ty ett stort Budskap håller på att sändas in i världen från Skaparen av allt liv i universum. Ha stort förtroende för att kraften och närvaron av Kunskap finns inom er; och när ni lär er att ta Stegen till Kunskap, så kommer ni att finna dess kraft, nåd och vägledning för er själva och för andra. Och ni kommer att se att ni sannerligen skapades av Gud och sändes in i världen för ett större syfte och att ni har ett större öde bortom denna värld och en större framtid inom och bortom tidens gränser.

Kapitel 3: Vad är Livskraft?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 21 september 1993
i Boulder Colorado

Vi introducerar här beteckningen Livskraft. Innan vi emellertid talar om det, skulle vi vilja föra in det i en större kontext, en kontext av Det Större Samfundet. Begreppet är välbekant för somliga människor, och det finns en hel del idealism och spekulation kring vad Livskraft egentligen är och vad det kan göra. Men återigen: när vi använder välbekanta ord eller terminologi, så måste vi föra in dem i en större kontext. Om ni kan träda in i denna större kontext, så kommer allt det vi säger att vara belysande och mycket användbart och värdefullt. Om ni inte kan träda in i denna större uppfattning och detta större perspektiv, så kommer ni att fortsätta att tolka saker enligt era egna intressen, era egna idéer och er egen förståelse.

Livskraft är en energi som existerar i alla levande varelser. Detta är en välbekant idé för många som läser dessa ord. I Det Större Samfundet har Livskraft emellertid ett större värde. Det är en faktisk kraft som odlas, används och utvecklas av vissa raser för vissa syften. Eftersom det finns invigda individer i alla samhällen över hela Det Större Samfundet, så förekommer det alltid demonstrationer av större skicklighet, större medvetenhet och större förmåga. Om emellertid dessa upptäcks av de makter som styr dessa samhällen, så kommer dessa krafter och förmågor att användas antingen som ett försvar eller som ett redskap för att kontrollera andra.

Upptäckten av större krafter, förmågor och medvetenhet blir en olägenhet för ett samhälle när väl dessa krafter har fått en bred användning och blir sedda som användbara i att dominera och kontrollera andra. Detta är orsaken till att De Visa förblir dolda: för att hålla sig vid liv och att upprätthålla de större krafter och förmågor som de har upptäckt. Dessa krafter och förmågor har en sann användbarhet i händerna på De Visa. Men så snart dessa krafter börjar användas för politiska eller militära ändamål, så börjar deras användbarhet att avta och de kan bli vapen som riktas mot andra. Detta uppvisas på många platser i Det Större Samfundet. Finare och mer subtila förmågor finns inom alla individer, och större krafter existerar inom vissa särskilda individer och inom vissa särskilda kulturer eller raser. Dessa kan alla exploateras för politiskt eller militärt värde. Därför är det en stor börda att bära Kunskap och Vishet: bördan av att hålla dem gömda, att veta vem man skall dela dem med och hur mycket man skall dela med sig.

Detta är anledningen till att populära läror rörande Livskraft är fundamentalt felaktiga. Även den goda avsikten att dela något av värde med andra är ofta född ur okunnighet. Kraft måste åtföljas av Vishet och återhållsamhet om den skall vara användbar och effektiv.

Allt det vi talar om i Kunskapens Böcker representerar ett mysterium och en stor möjlighet för er; men det är inte lättillgängligt. Ni måste studera och förbereda er; och ni måste bestå vissa prövningar i livet. Ni måste demonstrera er uppriktighet, er ödmjukhet och er ärlighet gentemot er själv för att ni skall kunna göra framsteg och vinna tillträde till de större krafter vi här talar om; krafter som är avsedda för er.

Livskraft är en kraft. Det finns inom er; men ni kan inte kontrollera det. Det är möjligt att använda sig av det i vissa situationer; men att verkligen ha auktoritet över det kräver ett högt utvecklat och invigt medvetande. Detta är betydelsefullt, ty i det fysiska livet har ni potential för kraft, förmåga och medvetande. Om dessa odlas på ett vist sätt och tillämpas ändamålsenligt, så blir de till nytta för er och för andra. Om de emellertid används för andra syften – om de används för försvar eller om de används för erövring, manipulation eller kontroll – ja, då blir de till sin essens ondskefulla, något som i sig själv är destruktivt och kontraproduktivt i förhållande till det större syftet i livet, som är att föra alla varelser till enhet och förverkligande.

Livskraft är viktigt, eftersom det representerar en del av er upplevelse av att vara i världen. Det är en kraft som löper genom er kropp. Den är neutral. Den är inte i sig själv varken god eller dålig. Frågan är då: hur kommer ni att använda den? Kommer ni att uppfinna ert eget syfte och tillämpa den där? Kommer ni att rättfärdiga ert försök att nyttja den baserat på era höga ideal, era stora tankar eller era altruistiska ambitioner? Om ni gör det, så kommer den att glida er ur händerna och bedra er. Den kommer att korrumpera er och verka mot er.

Vi talar om Livskraft här, eftersom det representerar makt i världen. Och vad vi har att säga om upptäckten och odlandet av denna kraft gäller för alla former av makt i världen. Livskraft kan tämjas och riktas. Det är neutralt och saknar därför en vilja. Om det odlas enligt Kunskaps riktlinjer – det större Vetande Medvetandet inom er – så kommer det likt alla former av kraft, alla förmågor, och alla former av medvetande att finna ett gott syfte här.

Här måste ni stanna upp och ställa er själv dessa frågor: ”Varför vill jag veta om detta? Vad betyder det för mig? Vad är mina ambitioner rörande detta? Är jag beredd att träna och förbereda långsamt och gradvis för att finna dessa större förmågor som det talas om här?” Ställ er själv dessa frågor; men ge inget färdigt svar. Dröj istället kvar vid frågorna, så att en djupare förståelse må kunna växa fram inom er över tiden.

Allt som är stort i livet kommer att gäcka er om ni söker det av själviska skäl. Allt som är genuint och meningsfullt kommer att surna om det sökes för att uppfylla era ambitioner eller personliga mål. Således förblir De Visa dolda för att värna sin utveckling, så att de kan ge sina gåvor på rätt sätt och skydda sig själva mot världens ocker. Ju mer man vet, desto mer diskret måste man vara. Ju mer man har, desto större urskiljningsförmåga måste man ha. Ju större ens kapacitet, desto mer återhållsamhet måste man utöva. Detta kräver stor självrening.

I Det Större Samfundet har Livskraft framgångsrikt utnyttjats av individer och små grupper av individer som tjänar ett större nätverk av De Visa. Detta nätverk kallas för Harimet. Detta ord, som kommer från det septoraliska språket, talar om de som upprätthåller Kunskap i alla världar. Deras syfte är inte lokalt eller ambitiöst. De representerar ett universellt syfte som förbinder dem med andra som är väldigt olika dem själva. Detta har skapat ett förbund av De Visa, som sannolikt aldrig kommer att möta varandra ansikte mot ansikte i det manifesterade livet. Det sträcker sig över hela nätverket och mönstret av genuina relationer bortom den synliga världen. Här överlappar Himmel och jord varandra. Inom dessa överlappande gränser, så existerar det ett större band av relation, en större medvetenhet och en större upplevelse av livet.

Kunskap inom er kommer att vägleda er till att göra bruk av alla aspekter av er själv på ett rätt och harmoniskt sätt och kommer att få er att utveckla vissa aspekter av er själv för vissa specifika syften. Det kommer inte att vägleda er till att odla alla aspekter av er själv, ty detta är orealistiskt. Det kommer inte att begära av er att ni skall utveckla alla era förmågor till en högt fungerande nivå, ty detta är inte möjligt. Emellertid kommer det att styra er till att utveckla vissa inneboende förmågor och vissa färdigheter som är relevanta för ert specifika syfte i världen vid denna tidpunkt. Detta är orsaken till att ni inte kan styras av era ambitioner om ni söker vinna tillträde till Det Större Samfundets Kunskap och Vishet.

Era motiv må vara rena; men skulle andra upptäcka era tilltagande förmågor, så kommer de att försöka använda er för sina egna syften. Några kommer att avguda er; några kommer att försöka följa er; några kommer att glorifiera er; och ytterligare andra kommer att försöka stjäla från er. Några kommer att försöka förgöra er. Många kommer att smutskasta er.

Denna sanning kommer som en stor chock för eleven till Kunskap i utveckling, som tidigt upptäcker att hans eller hennes strävan efter Kunskap inte delas av andra – inte ens de som den älskar och värderar. Senare upptäcker de att deras utveckling förändrar folks uppfattning av dem och att folk börjar att agera väldigt konstigt i deras närhet. Slutligen kommer de att förstå att deras gåva, som nu långsamt håller på att växa fram inom deras eget medvetande, måste skyddas och värnas och ges mycket specifikt till vissa individer vid vissa tidpunkter. Detta kräver en oerhörd återhållsamhet, ty varje person suktar efter makt och kontroll för att motväga sin osäkerhet i det fysiska livet. Äregirighet existerar inom varje person. I eleven till Kunskap måste den upptäckas och stoppas i alla sina manifestationer.

Det är inte makt som ni måste fokusera på; det är hur ni förhåller er till makt. Det är inte era förmågor som ni måste göra anspråk på; det är er förståelse av dem som måste odlas. När väl detta har uppnåtts – och detta kan förvisso ta riktigt lång tid – ja, då kan saker och ting skänkas er. Då kommer de att bära frukt inom er; och de kommer att finna sina rättmätiga mottagare inom era relationers domän. Ni kommer att ge till vissa men inte till andra. Ni kommer att tala till denna personen men inte till denna andra personen. Ni kommer att ge er gåva här men hålla tillbaka den någon annan stans. Denna förståelse är inte gripbar för den tillfällige betraktaren eller ens den kritiske betraktaren; ty de ser saker och ting blott enligt en uppsättning antaganden som de själva inte har utmanat eller konfronterat.

Livskraft inom er kan utöva en konkret fysisk effekt. Det kan göra avtryck i den fysiska miljön. I den mentala miljön kan det anta formen av tankar, energikrafter, starka idéer som upprätthåller sig själva, och så vidare. Det är en kraft. Livskraft är inte detsamma som Kunskap, ty Livskraft är inte intelligent. Det är som lera – man formar det och man använder det för specifika syften. Det är så subtilt att de flesta människor inte är medvetna om det. Det är genomsyrande, så det är väldigt effektivt. Det finns överallt, så det kan användas och utnyttjas. Det bor i alla levande varelser, så dess tillämpning är universell.

Skulle ni få i uppdrag att utveckla Livskraft inom er själv, så kommer ni att behöva lära er stor återhållsamhet. Det kommer att vända sig mot er om ni använder det för själviska syften till att uppfylla era mål eller ambitioner. Här kommer det att vända sig mot er även om ni önskar använda det för att hjälpa mänskligheten. Såvida inte Kunskap vägleder er, ger er råd och håller er tillbaka, så kommer ni att skapa disharmoni, förvirring, förtvivlan och misslyckande. Ni kan inte använda universums kraft för personliga syften och hoppas på att uppnå något av sant värde. Detta är en sanning som är universell. Den påverkar alla intelligenta varelser överallt. Med makt och kontroll följer stort ansvar och behovet av återhållsamhet. När dessa saknas är makt destruktivt. När dessa finns närvarande, så har makten en större och mer positiv verkan som kan göra ett stort och bestående avtryck varhelst den tillämpas.

Skulle ni bli en verklig elev till Kunskap, så kommer ni att börja känna saker konsekvent som ni blott sällan kände tidigare. Ni kommer att kunna uppleva livet på en mer subtil nivå när ni förbereder er i Steg till Kunskap. Här kommer ni att behöva sann undervisning, ty ni kommer att behöva identifiera och klargöra era ambitioner – både de ni känner till och de som kommer att växa fram inom er allteftersom ni utvecklas. Här kan frestelsen vara väldigt stor. Här kan ni inte undervisa er själv. Här måste ni överlämna er själv till er lärare och lita på att er lärare vägleder er och förbereder er, håller er tillbaka och sänder er framåt.

I Det Större Samfundet är Livskraft en kraft som används. Det kan ha stort inflytande på de ovetande. Dess motsvarighet i den mentala miljön är kraften av projicerade tankeformer. I den fysiska miljön utövar Livskraft ett konkret inflytande som sätter saker i rörelse och skapar ett avtryck och en reaktion. Någon kan fälla er till marken med Livskraft även om de står i andra änden av rummet. Någon kan försvaga er fysiskt med Livskraft även om de befinner sig på andra sidan gatan.

Livskraft är inte lika effektivt i den fysiska miljön som det är i den mentala miljön, där tankar kan riktas mot en individ från tusentals – ja, till och med miljontals – kilometer bort och få en effekt. Detta är sant, ty i den mentala miljön finns det inget motstånd utom motståndet av kontrande idéer. I den fysiska miljön finns det en hel del motstånd, såsom det motstånd som ett föremål i rörelse möter. I den mentala miljön finns det inget som påverkar hastigheten på en tanke i rörelse utom en kontrande tanke. Och en kontrande tanke måste födas ur ett medvetande som är medvetet om vad som träffar det och som kan väcka inom sig kraften i den mentala miljön att kontra, hindra och blockera den accelererande tanken från att nå fram till det. Vi kallar detta för mental avskärmning. Det är en stor förmåga. Ni kan inte använda denna förmåga konstruktivt såvida ni inte valts ut av De Visa och förbereder er under lång tid. Ni måste börja lära er om Livskraft nu, eftersom det representerar en del av vad som påverkar er individuellt och vad som formar er värld.

Allteftersom inflytanden från Det Större Samfundet vinner större makt i er värld, kommer deras förmågor, deras kraft och deras medvetenhet att göra ett allt starkare avtryck på alla aspekter av ert liv. Några av dessa är tydliga; men många är ganska så subtila. Ofta kan de inte ses. Dock kan de urskiljas, eftersom ni kan känna dem.

Varför är detta av betydelse i kontexten av andlighet? Jo, för det representerar den värld in i vilken Skaparen har sänt er. Med en sann förståelse av ert syfte och en sann upplevelse av dess mening, kommer ni att se att allt passar inom denna teologiska kontext, på grund av ert ursprung och ert öde – varifrån ni har kommit och vart ni är på väg. Världen är en ort som ni befinner er i tillfälligt. Således är det varifrån ni har kommit och vart ni är på väg som tillhandahåller den verkliga meningen med er existens här.

Livskraft är en kraft som få har upptäckt, och ännu färre har någonsin lärt sig att använda sig av det konstruktivt. Det finns de i Det Större Samfundet som kan använda det i vissa situationer; men det betyder inte att de kan kontrollera det. Det finns en väldigt stor skillnad mellan användning och kontroll. Till exempel, så använder ni elektricitet; men förmågan att kontrollera det, styra om det och leda det representerar en större uppsättning färdigheter och förmågor. Ni använder er av solens kraft för att odla grödor; men kan ni behärska själva solkraften? Kan ni kontrollera den?

Låt oss ge er denna förståelse: Ingen i det fysiska livet kan kontrollera universums mekanism. Ingen i det fysiska livet kan kontrollera tiden. De kan använda tiden; men de kan inte kontrollera den fullt ut. De Visa är medvetna om gränserna för kontroll och utövar sina förmågor på rätt sätt. De dåraktiga tror att det inte finns några begränsningar; att allt är där för dem att tillskansa sig, att erövra och att erhålla. Ingen enda individ eller grupp av individer kan vinna kontroll över det fysiska universum, eftersom alla existerar inom gränser.

Det kan tyckas som att ni har stor kraft och förmåga jämfört med andra människor. Men sett i en större kontext, så har ni tydliga begränsningar. Att veta om sina begränsningar representerar en aspekt av Vishet. Att veta vad ni kan utveckla och vad som är bortom er räckvidd representerar en aspekt av Vishet. Dessa lär ni er allteftersom ni fortskrider på Kunskapens Väg, eftersom ni här börjar skilja på större krafter och mindre krafter.

Ni kan inte kontrollera Kunskap, Det Vetande Medvetandet inom er. Ni kan inte styra det till att ge er vad ni vill ha. Ni kan inte fokusera det för att producera de resultat ni vill ha. Ni kan inte använda det för att påverka andra. Varför? Jo, för det är mer kraftfullt än vad ni är. Ni kan träda i en relation till det; ni kan återvinna det i ert medvetande; ni kan lära er att återknyta till det genom att ta stegen till Kunskap; men ni kan inte kontrollera det. Ni kan bara kontrollera hur ni uttrycker det – detta är inom räckvidden för ert ansvar. Tro dock inte för ett ögonblick att detta är ett litet ansvar. Det är i själva verket väldigt stort och representerar höjden av lärande i den mänskliga miljön.

Det är ett intressant faktum hos livet i Det Större Samfundet att alla De Visa är mycket lika varandra, medan de ovisa skiljer sig från varandra väldigt mycket. De Visa från er värld och De Visa från andra världar har så mycket gemensamt. Men de ovisa är så distinkta. De Visa i alla världar har ett sätt att kommunicera med varandra genom Kunskap; men de ovisa kan inte igenkänna eller kommunicera med varandra. De Visa ser likheterna; de ovisa ser olikheterna. De Visa identifierar det som är gemensamt; de ovisa identifierar det som skiljer åt.

För att mänskligheten skall ha någon fördel i Det Större Samfundet, måste vissa individer här bli visa inom en större livskontext. Och andra måste stödja dessa individer; ty för varje individ som gör framsteg krävs det en hel del stöd från andra. Det är på detta sätt som Kunskap hålls vid liv i världen. Och detta tillhandahåller ett sätt på vilket Kunskap kommuniceras i världen genom ett nätverk av relationer som alla stödjer ett centralt fokus. Det är på detta sätt som större saker kommuniceras genom hela Det Större Samfundet, genom hela det manifesterade livet och till och med bortom det manifesterade livet.

Sann Vishet vidareförs genom ett nätverk av relationer. Likt vatten som sipprar ner genom marken, så finner Vishet sina verkliga kanaler och de vägar som bjuder minst motstånd. Det skapar stigar där Kunskap kan överföras, vidarebefordras och initieras från person till person på ett sätt som är både underbart och mysteriöst.

Sökandet efter Kunskap och Vishet är inte en individuell strävan; det är en kollektiv ansträngning. För att någon enda skall kunna göra framsteg krävs meningsfull inblandning med många andra människor. Att utveckla denna förståelse är förvisso del av lärandet om att gå från ett individuellt angreppssätt till ett kollektivt angreppssätt, om att gå från en individuell syn på livet till en livsförståelse av Det Större Samfundet. Detta är en del av er utbildning. Detta är en del av övergången från att vara förlorad i er individualitet till att bli förkroppsligad i Den Större Realiteten.

Livskraft betyder olika saker i båda ändar av spektrumet; och er förståelse av det kommer att förändras allteftersom ni passerar genom spektrumet på vägen till en Större Realitet. Ja, allt som vi presenterar i Det Större Samfundets Andlighet är viktigt, eftersom det för er till en Större Realitet. Det kan inte användas inom en individuell realitet. Det Större Samfundets Väg till Kunskap inbjuder er att finna en flyktväg ut ur er egen isolering, en flyktväg ut ur att vara förlorad i er egen individualitet, och en flyktväg ut från att vara en fånge i ert eget medvetande. Den inbjuder er till att återupptäcka er inneboende relation till allt liv och det specifika syfte som är ert att återerövra och att bidra med i detta livet, vid denna tidpunkt, i denna värld.

Ni kommer att behöva Livskraft för att göra framsteg, för att fortskrida och för att fortsätta med er förberedelse och med ert bidragande. I hur stor omfattning ni kommer att behöva använda det – och hur ni kommer att behöva använda det – beror på den roll ni är här för att spela. Er roll här är förutbestämd; men hur den kommer att förverkligas och den tid det tar för den att förverkligas – i synnerhet den tid det tar att upptäcka den och att förbereda för den – kan variera en hel del. I detta är ert beslutsfattande av stor betydelse; och i själva verket är det ni som avgör om slutmålet kan uppnås. Vilket större ansvar skulle ni någonsin vilja axla för er själv?

Människor som tror att de kan skapa sitt eget öde och som kallar detta för sin frihet har ingen aning om den börda de lägger på sina egna axlar. Denna börda är stor eftersom den garanterar misslyckande. Ni kan inte kontrollera ert större öde; men ni kan uppleva det, och ni kan finna ett sätt att uttrycka det. I detta kommer ni att behöva fatta många beslut; i detta kommer ni att behöva axla större ansvarsuppgifter; i detta kommer ni att finna er kraft; och i detta kommer ni att anta auktoritet i ert liv.

Ni är ert skepps kapten. Men det är inte upp till er att avgöra vart skeppet seglar eller i vilket syfte. Till och med vad ert skepp bär på är bortom er makt. Överväg dessa ord nogsamt och begå inga misstag här. Att bli ert skepps kapten är ett ansvar och en makt som få människor någonsin har tagit sig an. Att bli en sann kapten innebär att ni är medveten om allt rörande er farkosts beskydd, upprätthållande och välfärd och att ni har respekt för dess hemliga last och dess sanna öde. Fastän många människor hävdar att de är sitt eget livs kapten, så har de ingen aning om vad detta innebär.

I Det Större Samfundet har personlig frihet en annorlunda kontext och ett annat värde. Avancerade teknologiska samhällen är oerhört välorganiserade. Individer är inte fria att göra vadhelst de behagar närhelst de behagar utan att ta hänsyn till andra. Det Större Samfundet är en konkurrensinriktad miljö på en skala och av en storlek som ni inte ens kan föreställa er. För att således bli effektiv och konkurrenskraftig i denna miljö – och, bortom detta, för att vinna Kunskap och Vishet av Det Större Samfundet – så måste ni över tiden omvärdera alla era värderingar och antaganden. Personlig frihet är kaos utan Kunskap. Det är källan till allas psykiska och fysiska sjukdomar. Kontrasten kommer att visa er detta, när ni lär er att associera med de som börjar upptäcka ett större syfte och en större mening i livet och när ni själv påbörjar er egen upptäckt av detta.

Kontrasten kommer att vara tydlig. Ni kommer att se er själv röra er i en helt annan riktning än alla andra. Ni kommer att se er själv värdera upplevelse mer än idéer, insikt mer än antaganden, tålamod mer än habegär, och samhörighet mer än ägodelar. Ni kommer att resa längs en annan stig; och klyftan mellan er växande förståelse och antagandena hos er nation, er kultur, er grupp eller till och med er familj kommer att växa sig allt större. Sådana är bördan och löftet av att upptäcka Kunskap genom hela Det Större Samfundet.

Livskraft finns inom er. Ni kan känna det i detta ögonblick. Det andas er kropp; det rör ert blod; det håller era nerver vid liv; det tänder er mentala medvetenhet. Det är här just i detta nu; och det kommer att växa i omfattning, mening och värde för er när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det kommer att växa när ni lämnar era idéer, trosuppfattningar och antaganden vid templets yttre port och träder in där Sann Vishet och Kunskap kan överföras till er.

Kapitel 2: Vad är världen?

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 20 september 1993
i Boulder Colorado

Er förståelse av världen och alla företeelser i världen kommer att förändras allteftersom ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Förvisso kommer er förståelse av er själv – era behov, ert syfte och er riktning – att förändras när ni fortskrider. Detta kommer att ge er ett annorlunda och växande perspektiv när ni rör er framåt.

I ett större sammanhang är världen ett ställe dit ni har kommit för att tjäna, för att ge och för att återförenas med dem som ni är ödesbestämd att möta, att känna och att samarbeta med. Denna definition, ehuru universellt sann, är en sanning som inte är tillgänglig för många människor i detta stadium av utveckling; ty de är alltför fokuserade på överlevnad och tillfredsställelse för att kunna se dess betydelse. När ni emellertid begriper denna idé och börjar erfara den inom räckvidden av er egen förståelse och era egna relationer, så öppnar den upp ett helt nytt panorama, en större utsiktspunkt där saker kan ses och vetas som tidigare inte kunde ses eller vetas.

Världen är i första hand en plats för givande. Ni lär er detta genom att ge. Det är en plats för att associera och återknyta. Ni lär er detta genom att associera och återknyta. Ni har kommit från bortom världen bärande på gåvor till världen. Detta är i högsta grad sant; men fall inte offer för tanken att detta skulle indikera en grandios roll för er. Nej, er roll kommer att vara mycket specifik, och endast i särdeles ovanliga fall kommer den att röna uppmärksamhet och bifall. Detta måste vara klart för er; ty ni ser här att världen är något mycket olikt mot vad ni hade tänkt tidigare. Istället för att vara en plats att hävda er själv och etablera er själv, så är det en plats att få något gjort bakom kulisserna, i hemlighet, utan erkännande eller bifall. Det är på detta sätt som Kunskap verkar i världen; och det är på detta sätt som ni kommer att lära er verka i världen, allteftersom ni börjar uppleva ett större syfte och en större riktning i livet.

Innan detta var världen en plats att överleva och förverkliga er själv; men nu blir den något annat. Detta är i enlighet med en sanning i det större panorama av liv som vi kallar för Det Större Samfundet, nämligen att De Visa överallt verkar med så stor hemlighetsfullhet som möjligt. De bidrar med sina gåvor till de individer för vilka deras gåvor är ämnade och av vilka de är behövda.

Kunskap är sällan välkommet i något enda samhälle i Det Större Samfundet, utom i de ytterst få som har fortskridit och avskiljt sig själva från svårigheterna och vedermödorna i att vara inblandad i Det Större Samfundet. I alla andra samhällen – oavsett arten av deras miljöer, deras kultur, deras etik, deras trosuppfattningar eller deras standard – så måste De Visa utöva sina gåvor och sin verksamhet med stor försiktighet. Kunskap finner unika uttryck i de olika samhällena i Det Större Samfundet; men dess syfte och dess öde är desamma: att återförena er med de som har blivit sända för att dela ert syfte i livet så att ni må kunna uppfylla ert specifika uppdrag här. Ni kommer sedan att återvända till er Andliga Familj bortom det uppenbarade livet; och där kommer ni att förbereda er för ert nästa uppdrag.

Det finns inga Himmelriken eller Helveten. Det finns bara ett arbete att uträtta; och det finns bara framgång eller misslyckande i detta avseende. Om ni lyckas, så avancerar ni och rör er framåt. Om ni misslyckas, så håller ni tillbaka er själv och er Andliga Familj. Misslyckande är inte alltid en fråga om försummelse. Ibland beror det på omständigheterna. I detta finns det ingen skuld. Att emellertid inse betydelsen av att lyckas i att finna ert syfte i livet som det verkligen är och inte som ni skulle vilja att det var, är en stor prestation. Det garanterar en tillfredsställelse och en upplevelse av mening som inte kan uppnås på något annat sätt.

Ni är inte här för att fördöma världen. Ni är inte ens här för att reparera världen. Men ni har kommit hit för att ge något, och er gåva vet vart den behöver riktas. Er gåva har sina egna ödesbestämda mottagare. Detta är något ni inte kan ändra på. Men ni kan avgöra om er gåva kan ges eller inte. Ni kan avgöra hur lång tid det tar för er gåva att ges. Ni kan avgöra utfallet. Men det slutgiltiga resultatet är bortom ert avgörande; ty detta är del av en Större Plan. Det är en Plan som inte förutbestämmer alla aktiviteter och händelser i livet, utan istället skänker en riktning för allt liv och för livets evolution. Här kommer mycket variation och skillnader att äga rum; men till slut måste slutresultatet etableras i tiden.

Ni har ett syfte i att vara här. Detta är religion. Ni har ett budskap till vissa speciella personer. Detta är tro. Ni är i världen för att ge eftersom ni har ett Ursprungligt Hem bortom världen. Ni har ett syfte som överskrider era överlevnadsimpulser och era önskemål om självtillfredsställelse. Detta syfte förnekar inte dessa andra impulser och önskemål, men det etablerar ett större fokus och en högre standard för ert liv.

Vad är då världen, för er som har kommit för att ge? Världen är en plats som behöver er gåva. Er gåva måste ges till vissa speciella människor vid en viss tidpunkt och på ett visst sätt. Den är inte för alla; och den är inte nödvändigtvis för dem ni skulle vilja att den var för. Världen är som den är eftersom det är en plats där Kunskap saknas. Det är en konfliktfylld plats. Bortom och under alla de skenbara konflikterna i det fysiska livet, finns den fundamentala kampen mellan att ta emot eller att stå emot Kunskap. Denna kamp finns inom varje person. Det är kampen mellan Kunskap och vilja, mellan förening och separation, mellan syfte och självbestämmande.

Hur få är inte de människor i världen som vet att de är här på ett uppdrag och som kan lämna det uppdraget odefinierat och oförklarat och dock stödja det helhjärtat. Hur få är inte de människor som kan ge sig själva till något som är känt och angeläget men som tycks oförklarligt och bortom beskrivning. Tänk så få dessa individer är – och dock hur viktiga de är för framåtskridandet i världen. Utan män och kvinnor av Kunskap, så skulle det mänskliga släktet ha tynat bort för länge sedan. Mänsklighetens löfte och arv hålls vid liv genom aktiviteterna hos de som verkar osedda och okända av befolkningen i stort. För dem är världen något väldigt annorlunda. Dess prövningar är möjligheter. Dess konflikter representerar dess kallelse. Dess svårigheter och katastrofer representerar dess tillstånd. Här hörs inga klagomål eller anklagelser. Det finns bara ett arbete att utföra – en stor gåva för en tillfällig plats.

Denna förståelse går bortom mänsklig moral och även moralen av något enda samhälle eller någon enda kultur inom Det Större Samfundet. Således är dess tillämpning universell. Den kan genomsyra vilken situation som helst och tillhandahålla värde och mening där. Den är fri från begränsningarna och inskränkningarna hos samhället i vilken den inträder. Detsamma gäller för personen som bär på ett sådant syfte i full medvetenhet.

Världen är inte ett meningslöst ställe. Den är inte ett hopplöst ställe. Den är inte ett ondskefullt ställe. Den är ett turbulent ställe. Personen av Kunskap måste komma hit för att arbeta; ty detta hjälper de som är i världen och de som är bortom världen att göra framsteg.

Det Större Samfundets Andlighet är inte en andlighet för blott en enda ras. Det är en andlighet för många raser. Ytterst är det en andlighet för hela universum. Som sådan kallar den på upplevelse snarare än på idéer. Enhetlighet i tänkandet är inte möjligt i Det Större Samfundet, på grund av variationerna i temperament, värden, miljöer och biologisk utveckling. Upplevelsen av Kunskap är dock universell. Den överskrider alla lokala traditioner och begränsningar. Detta har fördelar bortom er medvetenhets horisonter. Detta är källan till inspiration i ert liv. Detta är betydelsen av ert livs mysterium.

Försök inte att förklara Mysteriet, ty då kommer Mysteriet att gå förlorat för er. Definiera inte ert syfte, ty då kommer ert syfte att bli bara er definition. Hävda inte att ni förstår ert ursprung eller ert öde; ty att tro detta är att förneka er själv den direkta upplevelsen, som är er belöning för att ni vunnit tillträde till en Större Vishet och en Större Kraft inom er själv. Tillåt Mysteriet att vara oförklarligt och knyt an till det i er djupaste erfarenhet. Håll fast vid det med den största hängivenhet. Följ det utan återhållsamhet. Håll er själv kvar i dess omfamning; och ni kommer att veta vad andra inte kan veta; och ni kommer att se vad andra inte kan se; och ni kommer att höra vad varje hjärta längtar efter: frihet och återförening med livet som det verkligen är.

Det Större Samfundets Andlighet finns i hjärtat av varje religion; och dock är den bortom varje religion. Den är källan till all inspiration; och dock överskrider den alla uttryck för inspiration. Så är detta ert Arv – att finna detta, att ta emot detta, att omfamna detta, och att ge detta enligt en Större Plan i vilken ni ingår som en viktig del. Acceptera det faktum att er roll kommer att vara liten och specifik. Den kommer inte att vara självglorifierande. Nej, i själva verket kan den mycket väl leda bort från alla era planer på självförverkligande. Och dock innehåller den en större sanning, en större förståelse och en större trygghet i livet som ni inte kommer att finna någon annan stans.

Lev utan att döma världen. Om världen var ett perfekt ställe, så skulle ni inte behöva komma hit. Om världen var ett ställe som fungerade harmoniskt, utan friktion eller konflikt, så skulle detta inte vara stället för er. Världen representerar alla aspekter av den mänskliga existensen – från den högsta till den lägsta. Världen existerar också inom sammanhanget av Det Större Samfundet, något som i stort sett inte igenkänns här. Världen är ert ställe för att arbeta och att ge. Dess nöjen är små men verkliga. Dess smärtor och svårigheter är stora. Världen kan inte skänka er det ni söker; ty det ni söker har ni fört med er från bortom världen. Världen kan inte ge er svar på era stora frågor om livet eller tillfredsställa den större längtan som bor i hjärtat hos alla som vistas här. Det kräver en annorlunda förståelse. Det vilar i något annat, något vi kallar för Kunskap.

Kunskap är källan till all sann religion i Det Större Samfundet. Det är möjligt för er att finna Kunskap; men då måste er förståelse av världen och allt inom den förändras. Ni måste tillåta denna förändring att äga rum. Det är inte en förändring som ni tvingar på er själv eller på andra. Det är en förändring som äger rum naturligt. Det ni måste göra är att tillåta denna förändring att äga rum och att stödja denna process. Ert stöd illustreras genom det sätt på vilket ni lever, i vad ni lär er, i vad ni utövar och i vad ni ger er själv till.

Det Större Samfundets Teologi är inte en teologi av idéer. Det är en teologi av upplevelse och relationer; ty dessa är medierna genom vilka en sann förståelse förmedlas från ett medvetande till ett annat. Dessa är de medier genom vilka större Kunskap kan sändas och förkroppsligas långt innan förståelse har utvecklats över tiden. Ni kan förvisso ha en upplevelse som det kan ta åratal för er att förstå. Har inte detta varit sant i er egen erfarenhet?

Således måste ni vara mycket tålmodig för att sann förståelse skall utvecklas. Ni måste vara väldigt öppen för att sann upplevelse skall äga rum inom er. Då kommer allt det vi här säger er att förstås av er mycket tydligt. Ni kommer att höra det; ni kommer att känna det; ni kommer att veta det. Det kommer att kännas så välbekant för er på ett så djupt och genomgripande sätt. Till dess att detta sker, så kommer våra ord att verka udda och konstiga, märkliga och oroande. Dock är de den sanna födan som när er; inte på grund av just de ord vi väljer specifikt, utan på grund av deras avsikt och styrkan bakom dem.

Sanning kan vara vetas; den kan inte förstås. Syfte kan bara vetas; det kan inte förstås. Världen kan bara vetas; den kan inte förstås. Ni kanske har stor skicklighet och effektivitet i att urskilja den fysiska världens mekanismer; men detta garanterar inte att ni kommer att förstå dess syfte, dess värde, eller dess större betydelse i livet.

En stor fördel för mänskligheten i att lära sig Det Större Samfundets Andlighet – och dess mänskliga översättning i form av Det Större Samfundets Väg till Kunskap – är att den skänker er en möjlighet att se er själva utifrån. Den ger er en tydlig vision och förståelse av er själva, er situation, er belägenhet och era möjligheter. När ni uppnår denna medvetenhet, så kommer saker och ting att framstå för er som så uppenbara; sådant som ni tidigare inte kunde förstå. Och dock kommer ni att vara frustrerad eftersom ni ser saker som andra inte kan se; och ni kommer att veta saker som andra inte kan eller vill veta. Detta är priset för att veta sanningen. Det särskiljer er. Denna separation är dock tidsbegränsad. Det är bara för att ni skall kunna omplacera er i livet i syfte låta en större förståelse och Kunskap växa fram inom er. Detta möjliggör förening med livet och i livet.

Vad är världen? Svaret på den frågan måste alltid baseras på vem ni tror er vara och varför ni tror att ni är här. Ni kan inte ge mening åt världen utan att ta er an dessa fundamentala frågor om vem ni är och varför ni är här. Folk besvarar dessa frågor utan att veta om det genom att definiera sina mål och genom att ge sig själva till sina prioriteter – utan att någonsin ifrågasätta meningen med sina mål eller prioriteter eller varför de måste vara just så.

För att finna en större identitet och ett större syfte i livet, så måste ni gå bortom mänsklig spekulation och alla de bekväma idéer som ni finner bekräftande och välbekanta. Detta centrerar er i Mysteriet. Ur detta Mysterium kommer en större förståelse av världen att uppstå; och er upplevelse av den kommer att vara ganska så olik vad den var innan. Er fördel här är att världen inte längre kommer att vara en belastning för er i ert inre. Visst, den kommer att tillhandahålla den fysiska kontexten för er liv och definiera ert liv till viss del vad gäller det yttre; men den sanna motiverande kraften inom er kommer att vara fri från världen; och med detta kommer ni själv att bli fri från världen.

Detta är vad det innebär att övervinna världen. Här är det inte så att världen besegras. Den bannlyses inte. Den förnekas inte och förkastas inte. Detta innebär bara att ni har funnit er frihet i världen; och er frihet i världen är friheten att veta, att ge och att associera – inte enligt era vanor eller ert yttre livs krav, utan enligt en djupare Kunskap som nu brinner inom er och som nu lever inom ert medvetande. Denna sanning är giltig i vilken värld som helst, i vilken miljö som helst. Det är därför som den representerar en Andlighet av Det Större Samfundet; och det är därför som dess tillämpning är universell.

Hur mycket mänsklig sanning är universell? Hur mycket av vad mänskliga varelser håller kärt och tror på är i sanning universellt? Om ni kunde ha tillträde till den stora variationen av kulturer i Det Större Samfundet, så skulle ni se hur begränsad tillämpningen av mänsklig sanning är, hur självbekräftande och begränsad den är. Mänskliga värden, mänsklig etik, mänskliga fördelar, mänsklig begåvning – hur begränsade är inte deras tillämpning i Det Större Samfundet. Och således: hur begränsade är de inte i ert eget liv. Detta är sant eftersom ni lever i Det Större Samfundet, eftersom er värld befinner sig i Det Större Samfundet, och eftersom ni är en del av Det Större Samfundet.

Er värld håller på att träda in i Det Större Samfundet nu. Den rör sig mot en stor tröskel i livet; en tröskel som kommer att överskugga allt det ni gör, allt det ni ser och allt det ni tror på. Att förbereda er för Det Större Samfundet garanterar er överlevnad och er välgång. Men även bortom detta: att lära sig om och uppleva Det Större Samfundet placerar er i ett läge där ni får ut maximalt värde och kan ge det största bidraget inom realiteten av livets evolution. Detta uppfyller ert syfte här; ty ni har kommit för att delta i världens inträdande i Det Större Samfundet. Oavsett era specifika aktiviteter i livet – om de tycks relaterade till detta stora inträde eller inte – så har ni trätt in i världen för att stödja detta, eftersom detta är mänsklighetens stora behov och öde.

Inom Det Större Samfundets kontext, så kommer ni att ha en förståelse som är djup och i högsta grad användbar. Här kommer er förmåga att utveckla sant urskiljande, sant beslutsfattande, större association och vis insikt, att bli djup, eftersom den inte begränsas av ert vanetänkande, av er betingning av världen, av ert smärtsamma förflutna eller ens av de stora antaganden som de flesta människor ännu håller fast vid utan att tänka efter. Detta placerar er i ett läge att ge till mänskligheten i syfte att uppfylla mänsklighetens större behov. Sedd ur detta läge är världen en plats för givande. Den är en kontext för givande. Den är en tillfällig kontext i vilken ni kan ge något som är permanent.

Här kan ni acceptera världens smärtor och prövningar som en del av det sammanhang i vilket ni måste ge. Denna acceptans är en viktig utgångspunkt. Ty om ni känner att världen har svikit er och era större förhoppningar och ambitioner; vad kan ni då ge här? Om ni känner att världen är ett ondskefullt ställe som har förnekat människors större ideal och strävanden; vad kan ni då ge här? Givande börjar med förståelse och acceptans. Utan förståelse har ert givande ingen riktning. Utan acceptans blir ert givande en attack på livet. Ni kan inte hjälpa människor om ni attackerar dem. Ni kan inte hjälpa dem om ni finner dem förfärande, om ni är besviken på dem, om ni är frustrerad på dem, om ni är fientlig mot dem, arg på dem eller otålig med dem.

Universum är stort och människor är små. Kunskap är stort och medvetandet är litet. Dessa saker blir allt tydligare när ni gör framsteg i Kunskapens Väg. Det är en övergång från ett sätt att tänka till ett annat; från en varseblivning av världen till en annan; från en uppsättning förmågor till en annan.

Hittills har ni lärt er att överleva; och ni har funnit olika sätt att få tillfredsställelse. Gratulerar! Nu är det dags för er att lära er om Kunskap samt lära er Vishetens vägar såsom de i sanning existerar i livet. Det är er kallelse och er utmaning. Definiera inte ert syfte; ty ert syfte är nu att förbereda er. Ert syfte är nu att lära er. Ert syfte är nu att lära er Kunskapens Väg enligt dess realitet i livet, inte enligt mänskliga uppfinningar.

Varje sanning som är genuint sann måste vara universellt tillämpbar. Små sanningar gäller i vissa situationer under vissa omständigheter. Det är en liten sanning. Men en större sanning är universell. Var dock försiktig, ty en större sanning har otaliga sätt att uppenbara sig på. Tillämpningen av sanningen betingas av den rådande situationen; och dock är upplevelsen och medvetenheten om sanning universella.

Det enda sätt på vilket ni kan veta vilka era besökare från Det Större Samfundet är och vad de avser att göra här är genom denna medvetenhet om sanning och Kunskap. Det skulle ta er årtionden eller rentav århundraden att försöka lista ut det i ert tänkande. Men ni har inte årtionden eller århundraden på er att förstå vad som äger rum i världen. Att inse detta har betydelse för ert syfte med att komma hit.

Världen ställer er inför en stor möjlighet. Det är en plats att arbeta, att tycka om ert arbete och att göra framsteg för er själv och för de som sänt er. Ni som läser dessa ord har här en stor fördel och en stor möjlighet. Vi talar till den del av er som är bortom er förståelse och bortom ert vanetänkande. Ni erbjuds något av ojämförligt värde; men för att ta emot det och för att förstå det måste ni öppna er för det. Ni behöver inte tro på det; men ni måste uppleva det. Upplevelsen kommer att övertyga er. Tron kommer aldrig att övertyga er.

De som övervakar världens utveckling från bortom det fysiska livets gränser ser världen som en stor möjlighet för er. De ser världen som en perfekt plats för er att komma till. Ni kommer bara att inse denna plats’ perfektion allteftersom ni blir på det klara med ert sanna syfte i att vara här. Då kommer ni att se på världen och säga: ”Ja, detta är det perfekta stället för mig att vara på” – utan att ni för den skull rättfärdigar konflikten, lidandet och oenigheten som finns här. Det kommer inte att finnas något bedrägeri i denna varseblivning och denna förståelse. Det kommer att vara tydligt.

Detta är upplevelsens och relationernas teologi. Ur denna kommer en större förståelse och en större uppsättning idéer att växa fram. Större förståelse växer fram ur större upplevelse, om den upplevelsen kan tillämpas och förstås och tolkas på rätt sätt.

Det Större Samfundets Andlighet representerar en större religiös tradition. Det är en religiös tradition som ni är en del av, eftersom ni lever i universum. Det är en tradition som inte är bunden av någon enda världs idéer, vanor eller ritualer. Det är en tradition som inte är bunden av hängivenhet till en gud eller en person eller en idé. Den riktar in er på er Skapare och på allt det som existerar mellan er och er Skapare – det stora mönster av liv som existerar inom det fysiska universum och bortom det, och det stora mönster av relationer i vilket ni finner er invävd och ömsesidigt beroende. Upplev detta tillsammans med de som ni sändes för att ha med att göra och med de ni sändes hit för att tjäna – och i de mest vardagliga situationer kommer ni att inse den största sanningen.