Author Archives: gretchen

Uppfostra Barn

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 18 december 2007
i Boulder Colorado

Det är viktigt att komma ihåg att det är allas uppgift i världen att upptäcka Kunskapen som Gud har placerat inom dem och att göra detta efter bästa förmåga, utifrån sina förutsättningar och sina möjligheter att bidra.

På många platser i världen idag är dessa möjligheter och omständigheter mycket begränsade eftersom människor kämpar för att klara sig själva under mycket svåra miljömässiga och politiska omständigheter.  I vissa fall begränsas de dessutom av deras religiösa övertygelse. Detta skapar stora problem för människor när det gäller förståelsen av deras sanna gudomliga natur och begränsar deras möjligheter att upptäcka och uttrycka kunskapen, den djupare intelligens som Skaparen av allt liv har placerat inom varje människa som en potential.

Möjligheten att få barn i en stöttande äktenskaplig miljö är alltså mycket unik i de möjligheter som den kan ge en person att få en verklig fördel när det gäller att utveckla kopplingen till Kunskapen och att uppleva Kunskapens kraft och närvaro, till och med från en tidig ålder. Här har du som förälder möjlighet att skapa en mer optimal miljö för Kunskapen att upplevas och komma till uttryck hos den unga personen.

Mycket unga barn upplever ofta Kunskap i en väldigt stor utsträckning, men de tvingas anpassa sig till miljöer där Kunskapen inte erkänns eller uttrycks, där riktig ärlighet inte värderas eller upplevs. De är extremt påverkbara och känsliga, och därför fångar de upp alla kraftfulla influenser i den mentala miljön—tanke miljön runt omkring dem. Och eftersom de är hjälplösa och ännu inte har styrkan att avgöra sin egen medvetenhet och sina egna gränser är de öppna för alla dessa krafter och influenser.

Att ha en positiv mental miljö för barn är mycket viktigt—en miljö som uppmuntrar och samtidigt betonar en slags praktisk visdom som de kommer att behöva för att fungera framgångsrikt i världen och lära sig att komma överens med andra ungdomar, och även med andra vuxna.

Även om det inte är nödvändigt att en ung person lär sig om det Nya Budskapet från Gud, är det viktigt att de kan delta i arbetet med att skaffa sig de färdigheter som det Nya Budskapet ger—att lära sig att uppleva Kunskap, att lära sig att urskilja vad som sker objektivt sätt, att lära sig att värdera sin egen erfarenhet framför andras förväntningar, att känna igen världens faror och möjligheter, att utveckla visdom kring hur man deltar med människor: när man ska uttrycka sig, när man inte ska uttrycka sig, hur man lyssnar på andra för att urskilja vad de verkligen kommunicerar, hur man tolkar krafterna runt omkring dem.

Allt detta verkar väldigt avancerat, men i själva verket är det i grunden ganska enkelt om individen kan värdera sin egen erfarenhet och med tiden skaffa sig färdigheter i att tolka det som sker inom sig och runt omkring honom eller henne.

Här är det kontraproduktivt att ge ett litet barn en massa saker att tro på. Det börjar begränsa medvetenheten och låsa in sinnet. Här kan religiös undervisning i tidig ålder vara mycket skadlig för en ung människa.

I slutändan är det nödvändigt att människor, i stället för att prisa Gud eller tro på en viss religions föreskrifter eller principer, värdesätter och följer det som Gud har placerat inom dem.

I det Nya Budskapet kallas detta för Kunskap. Det är det djupare sinnet inom varje person. Du föddes med detta djupare sinne. Och medan ditt intellekt formas och bildas av världen runt omkring dig, av dina föräldrars och din familjs inflytande, lever Kunskapen fortfarande inom dig. Den sänder meddelanden till dig. Den ger dig till och med råd i en mycket tidig ålder.

Vid uppfostran av ett litet barn kan man inte förstöra Kunskapen inom barnet, men man kan överlagra Kunskapen med idéer, trosuppfattningar och förväntningar. Och eftersom barnet också föds med en mänsklig natur kommer det även att ha mänskliga tendenser. De kommer att ha ilska. De kommer att ha besvikelser. De kommer att känna svartsjuka. De kommer att vilja ha saker som inte är bra för dem. De kommer ännu inte att ha förmågan att skilja på vad som är hälsosamt, vad som inte är hälsosamt, vad som är farligt och vad som är fördelaktigt. Allt detta är en del av den visdoms träning som är så viktig för dem att börja ackumulera, även vid mycket tidig ålder.

Så även om barnet föds med Kunskapen helt intakt måste de lära sig visdom. Visdom måste läras in. Därför är det mycket viktigt när du börjar stötta ditt barn att lära dem visdom på en mycket grundläggande nivå: vad som kommer att hjälpa dem från det som kommer att skada dem, vad som ser bra ut från det som verkligen är bra, vad som är fördelaktigt och vad som är farligt.

Det är sorgligt att de flesta föräldrar inte ens själva kan göra dessa distinktioner på ett effektivt sätt, och därför kan de inte lära sina barn vad de själva inte har lärt sig ännu. Det är därför det inte inte läggs någon större vikt, i det Nya Budskapet, vid att undervisa barnen, eftersom det är föräldrarna som måste skaffa sig en grund i Kunskapen och lära sig att urskilja sin egen världsliga visdom, i den mån den har etablerats hittills, från sina egna önskningar, övertygelser och preferenser.

Att förbereda föräldrarna är alltså verkligen det första steget, för de kan inte ge sina barn vad de själva inte har lärt sig än. Om föräldern ännu inte har lärt sig riktig urskiljningsförmåga, ännu inte har lärt sig värdet av att vara diskret, ännu inte har lärt sig att lyssna objektivt inom sig själv, ännu inte har lärt sig att hålla tillbaka sina bedömningar och fördömanden av andra, vad kan de då ge sina barn förutom sina egna fördomar, sina egna förväntningar och bördan av det som lades på dem under deras barndom?

Det som är viktigt för barn är vad som är viktigt för vuxna – Kunskap, visdom, relationer och syfte.

Som Vi har sagt så föds alla med Kunskapen intakt. Faktum är att Kunskapen, till och med hos det nyfödda barnet, är helt intakt. Den innehåller personens syfte och riktning. Den innehåller information om vem de måste möta, vad de måste åstadkomma och den inneboende visdom som de behöver för att kunna finna allt detta under livets gång, under de många osäkra händelseförlopp som livet kommer att placera framför dem och i vilka de kommer att finna sig själva.

Du behöver inte lära barnen Kunskap eftersom du inte kan lära ut Kunskap. Ni kan bara påminna folk om att Kunskapen lever inom dem och att det finns en väg till Kunskap, att det finns Steg till Kunskap som de kan ta.

För det unga barnet är det alltså viktigt att få dem att börja värdera vad det ser och känner. Det är för tidigt att i en mycket tidig ålder lära sig att diskriminera sina egna erfarenheter. Först måste man lära sig hur man uppmärksammar sin egen erfarenhet och hur man värderar sin egen erfarenhet. Detta kommer före diskriminering, innan man lär sig att skilja vad som verkligen är sant från det som inte är sant.

Om man säger till ett barn att hans eller hennes drömmar är falska, att hans eller hennes känslor är oviktiga, kommer han eller hon inte att värdera sin egen erfarenhet. Du kommer att lära dem att deras egna erfarenheter är värdelösa, att de inte har något värde och att de bara måste lära sig att följa kulturens och religionens diktat.

Detta är oerhört farligt. Och för många människor, sätter detta verkligen upp ett mönster av nederlag för dem som de måste leva med resten av sitt liv—ett mönster av nederlag som de kanske aldrig kommer att kunna övervinna.

Man vill att ett barn ska börja lyssna till sina egna erfarenheter. Fråga dem vad de ser. Fråga dem vad de känner. Låt dem få uttrycka sig. Även om vad de ser och känner verkar absurt eller osant är det viktiga att de kan lära sig att lyssna inom sig själva. Vad de hör är ännu inte så viktigt, inte lika viktigt som önskan och förmågan att höra och lyssna och känna vad ens egna erfarenhet säger en.

Utvärdering kommer senare. Att urskilja sin egen erfarenhet kommer senare. Om man inte har tillgång till sin egen erfarenhet, ja, då vet man inte vad man ska urskilja. Man kommer inte att kunna se skillnaden mellan sin erfarenhet och sina idéer.

Detta är det stora problem som mänskligheten och andra former av intelligent liv i universum alla måste möta. För du föds med två sinnen—ett sinne att tänka med och ett Sinne för att Veta. Sinnet för att Veta är den permanenta delen av dig. Det är Skaparens gåva för att vägleda dig, beskydda dig och leda dig till dina större prestationer i livet.

Sinnet att tänka med är egentligen till för att navigera genom livets alla partikulära detaljer, för att kunna ta itu med den fysiska verkligheten, för att lära sig färdigheter och kommunikation. Den har naturligtvis en grundläggande roll, men den bör inte vara vägledaren i ditt liv, för den är tänkt att tjäna Kunskapen, på samma sätt som sinnet är tänkt att tjäna Anden.

Så när det gäller det mycket unga barnet, låt dem lyssna till sin erfarenhet: “Vad kände du i dag när du såg den här saken? Hur kände du dig när du umgicks med dessa människor? Vad känner du just nu?” Och låt dem bara uttrycka sig. Låt dem lyssna. Låt dem försöka förstå vad deras egen erfarenhet är och uppmuntra dem att uttrycka sig.

När de blir äldre kan man börja lära dem, om man känner sig själv, skillnaden mellan att tänka och att verkligen uppleva Kunskapen. Skillnaden här är ganska djupgående, men de flesta människor kan ännu inte urskilja den särskilt effektivt.

Vad som är känt är väldigt genomträngande inom dig. Det förändras inte. Det vacklar inte. Det är inte subjekt för andras åsikter eller sociala präglingar eller rådande uppfattningar i ert samhälle. Du känner det genom hela din kropp. Kanske känner du det som en idé. Kanske upplever du det som en idé. Kanske upplever du det som en känsla. Kanske ser du en bild som är förknippad med det. Det är helt skilt från dina tankar. Det är permanent. Det är genomträngande. Det känns igenom hela din kropp.

Men sinnet tänker hela tiden, så dessa upplevelser kan tyckas sällsynta, och de kan gå förlorade i ditt tänkande, dina attityder, dina övertygelser och dina reaktioner på världen runt omkring dig.

Att låta en ung person lyssna till sin erfarenhet är början på att lära sig att lyssna till Kunskap—att lyssna, känna, se, titta, att börja lyssna inom sig själv medan man lyssnar på världen, att börja lyssna inom sig själv medan man upplever världen. Detta är naturligt för mycket små barn, men de har ännu inte utvecklat någon visdom. Kunskap är alltså bara en potential inom dem.

Tro inte att barn är kloka. De har ingen visdom ännu. De kommer att gå av klippan om du låter dem. De kommer att lägga händerna i elden om du låter dem. De har ingen visdom ännu.

Visdom nu är mycket viktigt. Alla föräldrar vet säkert att de måste lära sina barn vissa grundläggande saker för att undvika fara. Detta är den allra första början på visdoms träningen, som i slutändan handlar om hur man ska vara i världen—hur man ska vara i världen under kunskapens ledning.

Men man måste lära sig dessa saker. Att vara i världen är så väldigt annorlunda jämfört med att vara i ert Forna Hem. Det tar år och år och år att lära sig dessa saker. Den mänskliga civilisationen, mänskliga involveringar, mänskliga relationer är mycket komplexa och mycket konfliktfyllda. Det krävs riktig skicklighet för att kunna navigera i allt detta på ett effektivt sätt utan att förlora sig själv, eller utan att falla offer för missbruk och depression och självförstörelse.

Så när du tar ditt barn ut ur huset och ut i världen, börjar du lära dem saker om världen. Låt dem titta på. Berätta för dem vad de tittar på väldigt objektivt. Kasta inga omdömen om andra människor. Säg inte: “Det här är bra.” “Det här är dåligt.” Låt dem bara titta. Berätta för dem vad som händer där borta—vad de där människorna gör.  Ta med dem ut i naturen. Låt dem titta på djuren och växterna, för det är en mycket uppfriskande mental miljö för ett barn.

Låt dem vandra inom gränser. Låt dem utforska. Barn älskar att utforska. Håll koll på dem, men var inte överdrivet beskyddande. Fråga dem vad de upplever. Peka ut saker och ting för dem. Tillbringa den här tiden med dem och titta som de tittar – med friska, öppna ögon.

Om du är för upptagen för att tillbringa den här tiden med barnen bör du inte ha några barn. Och om du har barn måste du acceptera att detta är en del av deras gåva till dig, och detta är en del av din gåva till dem.

Denna visdoms träning bör inte åtföljas av ett mycket räddhågat språkbruk. Ni vill inte terrorisera barn. Ni vill helt enkelt att de ska kunna förstå på egen hand vad de tittar på, samtidigt som ni ger dem vissa riktlinjer: platser som är säkra, platser som är osäkra, mänskliga engagemang? som är säkra, mänskliga engagemang som inte är säkra.  Detta är naturligtvis normalt i nästan alla familjer, men det tas inte särskilt långt i de flesta fall. Man måste hålla fast vid detta under hela barnets utveckling.

Vid en viss punkt i tonåren, ja, då kan man inte längre lära dem visdoms träning mer.  De kommer inte att lyssna till dig. De behöver lära sig av andra. Därför är det bra att ha andra vuxna i deras liv som kan hjälpa dem att lära sig saker och uppleva saker—andra familjemedlemmar eller nära vänner. Det är viktigt att barn har tillgång till fler vuxna än bara sina föräldrar.

Den tredje saken är urskiljningsförmåga. Här vill du att ditt barn ska kunna lyssna till sina egna erfarenheter och med tiden lära sig att urskilja vad som är väsentligt i deras erfarenheter och vad som inte är det, vad de känner på djupet i från saker som de bara har på ytan i sitt sinne.

Vad är det de egentligen hör hos någon?  Hur bedömer de andra människor? Ett barn kan till exempel uppleva sina föräldrars eller andra vuxnas lidande som de exponeras för. Det är viktigt att låta dem uttrycka detta genom att fråga: “Vad såg du hos den här personen? Vad kände du när du var tillsammans med den här personen?” Allt detta är en del av att engagera dem i en mycket naturlig urskiljningsförmåga som är en av Kunskapens stora gåvor inom dem.

Även om du kan berätta något som är osant för någon kan du inte få Kunskapen inom dem att tro på det. Medan du kan vara falsk i hur du presenterar dig själv så kan du inte lura Kunskapen i en annan. Om du är arg kommer de att känna det. Om du är bekymrad kommer de att känna det. Om du är rädd kommer de att känna det. Om du är oärlig kommer de att känna det.

Det är denna urskiljningsförmåga du vill ha hos ditt barn, för det är en grundläggande färdighet i livet. Detta kommer att rädda dem från många olyckor och kommer att ge dem ständigt ökande styrka när de växer upp genom barndomen och tonåren.

Dela visdomen från andra människor—från lärare, poeter, musiker och stora tänkare. Exponera dem för visdom. Tala inte om för dem vad det betyder eller hur de ska betrakta den. Låt dem ta itu med det själva—när de kan, när de når en ålder då de kan överväga mer komplexa tankar eller djupare insikter, när deras utvärderings förmåga växer.

Och för all del, dela med dig av den visdom som du har lärt dig under ditt liv—de saker du gjorde som inte fungerade, de saker du gjorde som var riktiga misstag; de saker du gjorde som verkligen gjorde skillnad, som var mycket kloka och effektiva.  Dela med dig av dina erfarenheter här, men lägg inte till en massa utvärderingar. Säg bara: “Jag gjorde det här och det här är vad som hände och det var ett misstag. Eller “Jag gjorde detta och det här är vad som hände och det fungerade verkligen mycket bra för mig”.

Alla insikter du har som visar sig vara korrekta, dela dem med dina barn. De vill veta. De är intresserade av dessa saker. Men du måste börja tidigt. Du kan inte börja tala med ditt barn när de är tonåringar, för då kanske de inte längre lyssnar till dig. De försöker lyssna till andra människor. De  differentierar sig redan från dig.

Därefter har vi syfte, men syftet är något som kommer att utvecklas naturligt inom individen om deras grund är byggd på Kunskap och om de har fått ett växande lager av visdom i sitt liv. Ofta finns det förväntningar på att barn tidigt ska veta vad deras liv kommer att bli, vad deras liv handlar om, och detta är inte till någon hjälp, eller så kan de behöva lära sig yrkeskunskaper, eller så behöver de utbildning.

Tvinga inte fram frågan om syfte för tidigt. När de är tonåringar, säg efter fjorton och femton års ålder, är det viktigt att börja föreslå att de överväger vad deras största färdigheter är och vad de kan göra i världen. Men detta är i början. Det är en fråga, inte ett svar. Det är en möjlighet, inte ett krav. Det är något du vill att de ska fundera över på egen hand.

Många av deras slutsatser kommer inte att vara värdefulla, men det är okej eftersom de funderar på det. De lämnar frågan öppen, för här är frågan viktigare än svaret. Eftersom de måste lära sig att fundera över frågor som inte har omedelbara svar. Detta kommer att vara en del av deras visdoms träning—att leva med frågor i stället för att anta svar.

Det finns många vuxna som har många svar men ingen visdom, som inte har förmågan, förmågan att leva med frågan. De är för osäkra. De är alltför inriktade på sina idéer och övertygelser. De tror att deras övertygelser är sanningen. De tror att deras idéer är vilka de är eftersom de har aldrig lärt sig om det Djupare sinnet inom dem, och de har aldrig byggt en grund där.

Slutligen, den största gåvan du kan ge ditt barn, när det gäller syfte, är att leva ett riktigt syfte själv, att själv vara en demonstration av syfte. Faktum är att alla dessa fyra saker som vi har nämnt – Kunskap, visdom, urskiljningsförmåga och syfte – lärs ut bäst genom demonstration. Om ett barn växer upp i en miljö där hans eller hennes föräldrar är engagerade i riktigt meningsfullt arbete, ja, då är det värt mer än alla ord i världen. Det säger mer än vad ord kan förmedla.

Det är därför som det Nya Budskapet är fokuserat på den vuxna och inte på det lilla barnet. Men vuxna har barn, och när man kan börja lära ut vad man lärt sig till sitt barn genom demonstration och genom uppmuntrande insikter och observationer, då kan man föra vidare det man lärt sig till dom som är i din omvårdnad, som ser till dig för att lära sig om Kunskap och visdom.

Nu kommer ditt barn att behöva handskas med världen och ta itu med utbildning i världen och hantera den sociala miljön med andra barn och andra vuxna. Och här finns det många problem och många faror.

Låt oss först säga att det är viktigt, om möjligt, att ditt barn inte placeras i en miljö där det måste umgås med det motsatta könet under en längre tid. Det är optimalt att flickor lär sig med flickor och pojkar lär sig med pojkar i tidiga åldrar. Det är viktigt att unga människor har möjlighet att få en känsla för sig själva och sina egna djupare böjelser innan de kastas in i situationer där det råder mycket starka sociala krafter till konformitet.

En del av detta kan inte undvikas eftersom det är så världen ser ut, men det är mycket viktigt att barn i mycket liten utsträckning exponeras för sexualitet och för försök att ha meningsfulla förbindelser med barn av motsatt kön. I mycket unga år kommer vänskapsrelationer att utvecklas i leken och det är bra, men när barnen kommer in i tonåren är det viktigt att de får en känsla av sig själva innan de tvingas anpassa sig till de komplexa förhållanden och kompromisser som ingår i verkliga sociala miljöer med andra barn.

Sexualitet i förtid är skadligt. Den är förebyggande. Den flyttar en persons fokus innan han eller hon har fått en uppfattning om sig själv och sin riktning i livet. Och det är sant att unga pojkar och flickor som inte hade haft mycket social exponering på detta sätt senare blev riktiga bidragsgivare och framgångsrika i sina ansträngningar i livet.

För en ung pojke bör kultivera sina färdigheter i arbete. Han bör överväga sitt yrke. Han bör utveckla praktiska färdigheter och inte jaga runt flickor, och detsamma gäller för flickor. De [båda] måste fokusera på utbildning, på att utveckla färdigheter i livet, på att bygga upp det som i det Nya Budskapet kallas de Fyra Pelarna i deras liv: Pelaren för Relationer, Pelaren för Hälsa, Pelaren för Arbete och Pelaren för Andlig utveckling, som—på detta sätt, i detta sammanhang—är kultiveringen av vishet och erfarenheten av Kunskap.

Ni vill att era barn ska vara fria tänkare och inte enbart ekon av kulturen. Ni vill att barn ska tänka själva, fatta beslut och inte bara följa vad deras vänner säger till dem eller vad de tror att de måste tro för att vara socialt acceptabla.

Ni kommer behöva hantera dessa kompromissande krafter, och i många fall kan de inte övervinnas. Men ju större styrka ett barn har i att tänka själv och omvärdera sina idéer och övertygelser, desto större fördel kommer det att ha i framtiden att kunna fastställa en riktig kurs i sitt liv när det växer upp.

Återigen, värdet av den mentala miljön i hemmet, engagemanget för att lära sig och se och veta tillsammans med föräldrarna gör en enorm skillnad. Om föräldrarna är frånvarande, inte är uppmärksamma, kommer barnen naturligt att dras till den som ger dem uppmärksamhet, och det är vanligtvis deras vänner och sociala miljöer.

Barn absorberar kulturella värderingar och förväntningar. Även om de gör uppror mot dessa saker antar de dem ändå, eftersom upproret i sig självt är en form av anpassning. Ju mer man gör uppror mot något, desto mer tror man att det är verkligt, desto mer har man själv antagit det.

För att barn ska kunna tänka fritt måste de alltså ha en miljö där detta uppmuntras, vilket kanske inte är fallet i skolan eller bland deras vänner. Unga pojkar och flickor bör lära sig färdigheter som är värdefulla. De kommer att behöva dem i de svåra tider som väntar. De kommer att behöva lära sig hur man tillverkar och lagar saker och praktiska färdigheter i urskiljning och relationer—vem man ska vara med och vem man inte ska vara med. Det är så viktigt.

I tonåren kan ett barn börja lära sig Stegen till Kunskap, men bara om de verkligen är redo och önskar det för sig själva, bara om de ser den fördel som det kommer att ge dem i deras umgänge med andra och när de navigerar i de komplexa sociala miljöer som de sannolikt kommer att befinna sig i.

Här måste föräldrarna släppa kontrollen gradvis när ens barn går in i tonåren. Här måste man vara ett gott exempel. Här måste man visa återhållsamhet och tolerans. Här måste man ställa bestämda förväntningar på sina barn som måste vara realistiska, uppnåeliga och humana. Här måste ens liv och ens hem skötas på ett sådant sätt att det finns en visshet om vad som är acceptabelt och vad som inte är det. För när det inte finns några gränser verkar ingenting spela någon roll. När det inte finns några konsekvenser verkar ingenting spela någon roll. Och detta leder människor till förtvivlan.

Gränser sätts i hemmet i enlighet med vad föräldrarna har fastställt för sig själva som levnadsstandard. Ett barn måste växa upp inom dessa normer, och normerna måste vara tillräckligt flexibla för att passa barnen. Men om föräldrarna är otydliga kommer barnen att vara otydliga. Om det inte finns några gränser kommer barnet att känna sig osäkert och bli vårdslöst.

Ju mer säkerhet ni kan skapa i ert hem, och ju mer denna säkerhet förstärks på ett mänskligt och medmänskligt sätt, desto större blir grunden för barnets säkerhet. De kommer att ha upplevt vad verklig stabilitet är. De kommer att se att deras föräldrar lär dem konsekvens, ärlighet och integritet, och de kommer att ta till sig dessa saker. Om dessa saker saknas kommer ditt barn att känna sig osäkert och utan stöd. De kommer att bli vårdslösa, och de kommer att investera sig i andra saker, vilket kommer att vara farligt för dem.

Föräldrarnas styrka i Kunskapen, styrkan i deras relation och det gemensamma syftet i den relationen är avgörande för att skapa en säker och fokuserad miljö för barnen. Här, när ditt barn går in i tonåren, bör du visa dem vad du som förälder står inför – svårigheterna att försörja sig, problemen i lokala samhällen. Barn bör känna till dessa saker, för det är en del av deras visdoms träning.

Tyvärr lär skolorna inte ut livets Fyra Pelare, så unga människor kan gå hela vägen till och med till högre utbildning och ha väldigt lite styrka eller stabilitet i sina liv. Lär era barn när de har möjlighet att lära sig om de Fyra Pelarna, om stabilitet, om urskiljningsförmåga, om riskerna med att umgås med människor som är hänsynslösa och självdestruktiva. Ge dem en mycket stabil miljö så långt det är möjligt.  Var konsekvent i det du lär ut, i det du visar upp.

Se inte till att dina barn ska vägleda dig, för det är ditt ansvar att vägleda dem. Tro inte att dina barn är klokare än du, för det är ditt ansvar att lära dem visdom.  Tro inte att ditt barn är som din vän, för du har en lärare/elev relation med dem. Låt inte dina barn driva runt, särskilt inte när de är väldigt unga. Var uppmärksam på dem och till deras influenser.

Lär dem urskiljningsförmåga och visdom. Lär dem att lyssna till sin djupare erfarenhet. Lär dem kraften av syfte genom demonstration. Lär dem att värdera sitt liv och sin framtid och hur man investerar i sitt liv i framtiden. Lär dem om pengar.  Lär dem om arbete. Lär dem om sexualitet. Lär dem vad de behöver veta för att få ett fokuserat liv, ett liv utan katastrofer.

För att kunna lära ut dessa saker måste du själv känna till dem och demonstrera dem. Här har ditt Student skap nu en större betydelse. Här lär du dig inte bara för dig själv utan för dina barn. Här är din styrka i Kunskapen inte bara till för din uppbyggnad; den är till för dina barns välbefinnande och för deras framtid. Här blir utvecklingen av din egen visdom och din egen utbildning i visdom en del av den resurs som dina barn kan använda sig av.

Därför måste föräldrarna själva bli Studenter av Kunskap. De måste själva bli elever av visdom. De måste bli elever i urskiljningsförmåga, elever av syfte.

Vad det Nya Budskapet avslöjar här är av allra största innebörd, och det är mycket relevant för den tid ni lever i. För det ges för att förbereda er för att leva fullt ut i nuet och för att förbereda er för en framtid som kommer att vara olik det förflutna. Och här lär ni era barn att leva fullt ut i nuet och att förbereda sig för en framtid som kommer att vara olik det förflutna.

Ni lär er inte bara för er själva nu, utan även för andra. Och er framgång och ert misslyckande som Studenter av Kunskap kommer att ha stor inverkan på resultatet för era barn, och för andra människor som ni påverkar, och för andra människor som känner er också.

När det gäller barn måste du bli en lärare. För att bli en bra lärare, en stark lärare, måste du vara en stark elev. Det Nya Budskapet kommer att lära dig hur man blir en stark elev.  Och att vara en stark elev kommer att lära dig hur du blir en bra lärare.

Dina barn är dina elever.  Du kan inte undgå detta. Vid en viss tidpunkt kommer de inte att vilja lära sig särskilt mycket av dig. Kanske kommer de från tonåren till det tidiga vuxenlivet att vilja lyssna till andra, men du är deras främsta lärare.

Om du ska ha barn måste du acceptera detta ansvar. Det är ovärderligt och kommer att välsigna ditt liv om du kan acceptera detta ansvar och ta itu med det på ett effektivt sätt.

Det som det Nya Budskapet avslöjar för dig kommer att vara en del av din gåva till dina barn, men det måste vara en gåva som de kan uppleva, inte något de tror på. För erfarenhet är bestående, och tro är som vinden.

Möta Pandemin och de Stora Vågorna av förändring

Som uppenbarats för
Marshall Vian Summers
den 7 november, 2021
i Boulder, CO

I detta ögonblick i historien står mänskligheten inför en stor pandemi, en världsomfattande pandemi, en pandemi som kommer från naturen, en pandemi som är ytterst farlig, smittsam och högeffektiv när det gäller att förflytta sig runt om i världen med alla de resor och den interaktion som mänskliga nationer och befolkningar har med varandra.

Det är en stort test för den mänskliga familjen. Kan den svara? Kommer den att utbilda sig om detta? Eller kommer den helt enkelt att hoppas att det bara är en övergående fas, ett moln som passerar över deras liv och till vilket de försöker återvända som om inget allvarligt har hänt?

Men dessvärre är pandemin ett stort förändringselement för den mänskliga familjen, eftersom den kommer att pågå i flera år, och förstörelsen som den kommer att medföra kommer att vara så stor och så livsavgörande att det kommer att påverka människor bokstavligen överallt: deras ekonomier, deras sociala strukturer, hur de umgås med andra människor, förbindelserna mellan nationer och så vidare.

Den är en stor utjämningsfaktor. Den diskriminerar inte när det gäller vem den vill påverka, för den kommer att ta sig varthelst möjligheten finns, oavsett om man är rik eller fattig.

Till och med med den moderna medicinen utgör den en mycket stor svårighet, för många människor kommer inte att ta emot denna medicin, i tron att det är en invasion i deras liv, eller att det är tvivelaktigt, eller misstänksamt, eller att det kommer från en regering som de inte litar på. Men den kommer att vara till hjälp och effektiv. Men det kommer att krävas mycket mer än så.

Till och med i detta ögonblick, till och med efter det att detta redan orsakat oerhörd skada för den mänskliga familjen, för nationer över hela världen, till och med nu är människor skeptiska och ambivalenta. De svarar inte riktigt på lämpligt sätt. De tror att detta bara är ett omfattande dilemma, ett omfattande problem, att det kommer passera snart och alla kommer att återgå till att sova, eller att försöka överleva, eller vad de nu gjorde tidigare, huruvida meningsfullt det är eller inte.

Men detta är en Stor Våg av förändring, en Stor Våg över världen. För mänskligheten har stört naturen så mycket att den har synliggjort element i naturen som den aldrig borde ha haft direkt kontakt med, genom att gå in i och exploatera världens dolda resurser, världens underjordiska grottor, och alla de sjukdomar som nu finns inbäddade i de stora arktiska områdena och som kan släppas ut under detta århundrade och de kommande århundradena till en mänsklighet som inte har något motstånd mot dem.

Därför måste ni möta dessa saker. Sluta låtsas. Sluta berätta historier för er själva om varifrån det kom och hur det kommer att lösas och hur det snart kommer att vara över och att ni inte behöver oroa er för det eftersom ni är friska, eller att ni är unga, eller något liknande. Sluta lura era själva. Ni står inför en enorm motståndare, en motståndare som bokstavligen finns överallt nu. Överallt där människor fungerar och interagerar så kommer den att finnas där. Den kommer att hitta alla vägar för transmission.

Ni kan inte skylla på Gud. Detta har att göra med er relation till naturen—en relation som ni har skövlat, som ni inte har tagit på allvar; en relation som ni har glömt bort eller inte kände er kopplade till; en relation som medför stora fördelar men också ett stort ansvar; en relation som kräver enorm återhållsamhet, försiktighet och visdom, vilket till stor del har saknats i mänsklighetens exploatering av världen.

Detta får konsekvenser. Det är inte Guds vilja. Det är helt enkelt ett resultat av att leva i er naturliga miljö. Det finns krafter där som ni inte vet hur ni ska brottas med, osynlig kanske, något som ni aldrig skulle kunna tänka er, något som de forntida befolkningarna aldrig kunnat tänka sig. Det är inte mystiskt. Det kommer inte från någon annan planet eller någon annan dimension av verkligheten. Det är en del av den materiella livsväv i vilken ni lever. Separation i den “här” världen.

Se dig omkring och du kommer att se vem som svarar och vem som inte gör det, vem som tar ansvar och vem som inte gör det, vem som vidtar försiktighetsåtgärder och vem som inte gör det, hur få människor i dag som verkligen är utbildade om vad de står inför.

Det här har skett i världen i stor utsträckning genom mänsklighetens historia. Mer förödande än världskrigen är det, med mer konsekvenser än något som någonsin har hänt på planeten tidigare under mänsklighetens tid. Och ändå förblir människor ignoranta gällande detta. De studerar inte det förflutna, så de är inte förberedda för framtiden eller ens för det nuvarande ögonblicket.

Ni måste bli starka för att kunna möta detta. Att möta detta kommer att göra er starka. Det bär mycket osäkerhet med sig. Det kommer inte att ta slut någon gång i framtiden, så vad kommer du att göra? Vilken typ av förändring kommer du att åstadkomma i ditt liv och ditt beteende? Vilka idéer eller övertygelser måste du överge? Hur kommer du att förändra ditt tänkande och din inställning till livet?

Du kan inte fly från detta. Du kan inte gömma dig någonstans tills det går över. Du kan inte låsa in dig i ett rum och hoppas att det inte når dig.

Vi säger dessa saker till er i dag eftersom det finns större vågor av förändring som kommer till världen. Ni lever i en värld som blir allt hetare. Ni har förändrat världens klimat och atmosfärens kemi.

Gradvis, ögonblick för ögonblick, ni kanske inte märker av det om ni inte bor på en väldigt förorenad plats, men ni förändrar världens atmosfär, och konsekvenserna av detta kommer att bli ännu större än pandemin.

Hela regioner i världen kommer att bli obeboeliga för människor. Vart ska de ta vägen? Vilka kommer att ta emot dem i sina länder? Vilka kommer att svara? Det bär med sig ännu större konsekvenser och utmaningar än vad ni står inför här i dag.

En pandemi, så omfattande som den är—och den är stor—är bara en av de Stora Vågorna av förändring. Den kan förbereda er för det som kommer att komma bortom den, men om ni inte kan förbereda er, om ni inte vill förbereda er, om ni inte utbildar er och anpassar er till förändrade omständigheter, då kommer ni inte att klara er väl i framtiden.

Gud har givit er en större styrka av Kunskap, en djupare intelligens inom er, för att lära er hur ni ska svara, för att vägleda er vart ni ska gå och inte gå, vad ni ska göra och inte göra, vad ni ska tänka och inte tänka. Det är så Gud kommer att rädda er.

Gud ingriper inte i världen i sista sekund för att rädda alla. Detta är dumheter. Miraklet av Guds Nåd och assistans lever inom er i detta ögonblick och väntar på att bli upptäckt. Men så få människor som känner till detta i världen idag. Det betonas inte riktigt i världens religioner, även om det finns där som en del av undervisningen.

Människor följer varandra som får. Människor gör bara det som är enklast. Människor vill inte ta itu med saker och ting—sin hälsa, sina relationer, sitt arbete, deras livskvalite, vad de gör för sig själva och andra människor. Så mycket självbelåtenhet, så mycket förnekelse.

Och så har vi de fattigaste människorna i världen som bokstavligen inte kan göra något av större omfattning på grund av sina omständigheter—strävar varje dag bara för att överleva under mycket svåra förhållanden och berövelse.

För att få veta sanningen måste du först möta sanningen, sanningen om dina omständigheter, personligen—ditt liv, din hälsa, ditt välbefinnande, din stabilitet och alla de faktorer som stöder eller underminerar den, kvalitén på dina relationer, för ingen i ditt liv är neutral. Alla kastar ett inflytande över dig, på gott och ont. Du kan inte vänta på att saker och ting ska hända, för när de gör det kommer du att lida. Och du kommer att vara maktlös när det gäller att svara.

Det är så mycket mänskligheten har att lära sig. Med sina rikedomar, rikedomen som relativt få människor i världen faktiskt har, har den blivit lat. Den har blivit oresponsiv för världen, till naturen—till naturen runt omkring dem och även deras djupare natur inom dem själva, som är verkligheten av Kunskapen som Gud har placerat där.

Låt det inte finnas några fantasier om detta. Låt det inte förekomma någon förnekelse om detta. Tro inte att ni kommer att klara er bra under dessa omständigheter utan att förbereda er för dem, medvetet och på ett beslutsamt sätt—inte bara för stunden här och där, utan på ett hållbart sätt.

Ni kommer att leva i en svårare och farligare värld. Ni kan inte tramsa omkring inför det här om ni önskar överleva och ha väl-mående av något riktig värde och mening.

Detta är verkligheten ni lever i. Ni kan inte få den att försvinna. Det är omständigheterna av vad som har skapats tidigare, för att mänskligheten har förstört så mycket av naturens rikedomar och stabilitet runt omkring sig. Nu måste ni möta konsekvenserna av det förflutna, liksom era barn och ni kommer att möta konsekvenserna av det som är nu när ni går vidare i livet.

Detta är en gåva, det som Vi berättar för er här i dag. Det är inte vad ni vill höra, men det är vad som kommer att rädda er. Det är inte vad ni föredrar, utan det ni föredrar kommer bara att göra er svaga och oemottagliga och kasta ert väl—mående och välfärd för framtiden i tvivel.

Människor kan vara väldigt bestämda när det gäller saker de vill ha, men du måste möta saker du inte vill ha. Det är verkligheten. Du måste åter-engagera dig med verkligheten—inte som du vill att den ska vara eller hoppas på att den ska vara eller insisterar att den ska vara, utan så som den verkligen är.

Det finns inga konspirationer här, utan bara det riktiga samspelet med livet, vad som faktist sker. Detta är verkligheten som du måste engagera dig med. En del av den kommer att vara hoppfull. En del av den kommer inte att vara hoppfullt. En del av det kommer att vara betryggande. En del av det kommer att vara ganska oroväckande. Du måste möta allt detta.

Kräv inte att andra människor ska möta det. Förvänta dig inte att andra människor kommer att möta det. Du måste möta det först. Om du inte gör det kommer livet att vara hårt för dig, och du kommer att känna dig hjälplös i dess kölvatten och manifestationer.

Detta är ett stort “wakeup call” för människor. Ni kan inte drömma nu om lycka och alla de underbara saker ni kommer att vara, göra och ha. Ni måste svara till det förändrade landskapet.

När er miljö förändras förändras allting. När klimatet förändras förändras allting. När resurserna tar slut så förändras allting.

De som kan se detta och möta detta kommer att hitta sätt att förbereda sig på ett konstruktivt sätt, inte bara för att förstärka sig själva, utan för att sätta sig sig i en position där de kan vara tillräckligt stabila för att vara till hjälp för andra. Det är målet här. Man kan inte gömma sig någonstans och bygga en fästning runt omkring sig själv, för det finns inget skydd för detta i framtiden.

Jag talar inte till dina personliga önskemål eller din personlighet. Jag talar till en djupare del av dig som kan svara och kommer att svara om du tillåter det. Det är därför du har kommit.

Du kommer aldrig att finna ditt sanna syfte i livet genom att jaga lycka och fantasier. Det är genom att möta verkliga utmaningar som du är skapad och avsedd att möta som verkligen kommer att återställa dig och ge dig ett liv med syfte, mening och större riktning.

Du kan argumentera. Du kan debattera. Du kan tro på vad som helst. Men det enda som betyder något är att du kan möta och engagera dig med verkligheten och bli en kraft för service och bidragande där.

Behoven i framtiden kommer att vara så övergripande att ni inte ens kan föreställa er det. Ni utkämpar nu en kamp med naturen. Det är inte en kamp som naturen hade i avsikt att låta ske. Det är en kamp som ni har etablerat och satt rörelse—ni och alla de som kom före er, som trodde att världen var en oändlig källa, ett överflöd av fördelar och rikedomar.

Men tyvärr har ni utarmat markerna, förorenat luften och vattnet och urholkat jordarna. Det kommer att krävas ett enormt mänskligt samarbete och ansträngning som upprätthålls över tid för att kunna rätta till dessa saker. Och det är inte upp till någon annan att göra det. Du ser, du kommer att spela en viss roll i allt detta, utifrån dina färdigheter och din naturliga benägenhet.

Redan nu blir Jorden allt mer svår. Klimatet förändras redan och katastrofer återkommer med ökad frekvens, styrka och destruktivitet. Redan nu så sträcker sig Pandemin långt in i det mänskliga samhället, till de mest avlägsna platserna. Ni kommer inte att stoppa den genom att fly eller gömma er.

Den kan bli konfronterad, men människor måste verkligen vara delaktiga och inse att det är ett långsiktigt arbete, inte något man är villig att göra under några veckor eller månader. Det är en omfattande ansträngning. Och den kan förena människor och stärka människor och göra det möjligt för dem att övervinna sina olikheter, sin idealism, sitt övertygande och ideologier som drabbar samman och skapar oändliga konflikter och dissonanser i världen.

Pandemin är er träning nu. Först, skydda dig själv, antingen genom vaccinering eller på något annat sätt om det är effektivt, men du måste skydda dig själv, för den kan antingen döda dig eller ge dig men för livet. Och den kan åter-inträffa, för även med vaccinering, om det inte upprätthålls, så kan det åter-inträffa. Du ser, det är så stort detta problemet är.

Du behöver inte bara hålla med. Gå bara runt detta. Överväg det. Begrunda det. Se var du är svag och var du är stark. Se var du sannolikt kommer att ge upp och hur du har gett upp tidigare. Och kom sedan ihåg tillfällen då du gjorde saker som var starka och krävande och svåra. Du kommer att leva i en svårare värld nu. Du kan inte vara svag och bräcklig och dumdristig i dess kölvatten.

Guds vilja är att mänskligheten ska förbereda sig, och denna pandemi kommer att vara en del av förberedelsen. Ni möter stora faror här på Jorden och stora faror bortom Jorden från raser som kommer söka använda den här världen för sina egna ändamål när mänskligheten går neråt och kämpar med sina egna svårigheter.

Detta har förutsetts av vissa människor. Det är en del av de storartade tider för vilka ni har kommit. Och du har kommit hit med ett syfte sänd från Himlen för att göra en skillnad i den här världen som du hellre skulle undvika eller förneka.

Detta är ert mer storartade liv, inte bara att vara svag och ytlig och inkompetent. Vissa människor kommer att välja den vägen, och har redan valt den. Låt det inte bli ditt beslut, för utgången för dem kommer säkerligen inte att vara gynnsam.

Naturen är obarmhärtig mot de som är oförberedda. Och ni har att göra med naturen nu. Gud iaktar för att se vad du kommer att göra, för Gud har redan placerat Kunskap inom varje person som väntar på att bli upptäckt. Om de inte nyttjar den, om de inte blir medvetna om den, om de inte följer den, då kommer de att få ta konsekvenserna—svårigheten att leva i det fysiska livet, den stora tragedin av att leva i separation från sitt ursprung i en tillfällig fysisk verklighet som är full av faror, förändringar och osäkerhet.

Innan du kan hjälpa andra måste du stabilisera ditt liv, för att förbereda ditt liv på att leva i en ekonomiskt instabil värld, en praktiskt instabil värld. Du måste stärka din hälsa, din beslutsamhet och endast associera med människor som kan stödja detta inom dig. Tjäna de som är svagare, ja, men de ska inte vara dina kompanjoner.

Det här är stor Visdom som Vi presenterar för er här i dag. Om ni negligerar den, eller inte håller med, eller undviker den, eller gör motstånd mot den, ja, då stänger ni bara dörren till era större möjligheter i livet. För storslagenhet är inte bara att ha stora idéer och fantasifulla föreställningar, det är en produkt av att möta riktiga händelser, att bistå med stor service under stress och press. Detta är vad som utformar stora män och kvinnor inom alla områden av strävande.

Om du vill vara säker och skyddad kommer du att gömma dig någonstans, och världen kommer att bli mörkare. Och du kommer att bli ännu mer livrädd för den, med väldigt lite lättnad.

Du föddes med Kunskapen inom dig själv. Det är din förbindelse till Gud. Bygg upp din förbindelse till Gud. Men för att göra det behöver du något från Gud som hjälper dig, eftersom du inte vet vad Kunskap är. Du tror att det är dina idéer eller dina känslor eller emotioner. Du kanske tror att det är dina fasta och fixerade övertygelser. Men det är inte den Kunskap som Vi talar om här i dag.

Ni kommer att behöva ta Stegen till Kunskap som Gud nu har försett världen med inför den stora pandemin och de stora Vågorna av Förändring som nu byggs upp på horisonten, av vilka en del ni kan se och en del ni ännu inte kan se. De håller alla på att byggas upp där.

Sök inte inte att vara bekväma och lyckliga i alla situationer, för ni har ett stort arbete att utföra, ett stärkande att uppnå som är omfattande och en stor förändring att åstadkomma i ert tänkande, era attityder och ert beteende.

Alla kommer naturligtvis inte att göra detta, men alla kommer inte heller att överleva de Stora Vågorna av förändring. Det är inte alla som kommer att engagera sig med Kunskapen, men det är inte alla som har styrkan och modet att navigera i de svåra tider framöver.

Du minns inte, men du gjorde en överenskommelse innan du kom till den här världen att det fanns vissa saker som du skulle försöka åstadkomma under mycket svåra omständigheter. Det är vägen som ligger framför dig. Det är vad som kommer att ge dig styrka, mod, självrespekt och själv-acceptans. Allt annat kommer med största sannolikhet att ta dessa saker ifrån dig.

Som du kan se runt omkring dig strävar folk efter fantasier eller nöjen eller bekvämligheter, och hur olyckliga och vilsna och distraherade de verkligen är.

Gud vill att ni ska lyckas, men för att lyckas måste ni bli modiga och beslutsama. Du kan inte skapa det själv. Du behöver rejält stöd, vilket Källan till allt liv nu har gett dig genom en Ny Uppenbarelse för världen, för inget annat kommer verkligen att rädda dig.

Att tro på Jesus kommer inte att rädda dig. Att försöka rena dig själv och inte vara bunden till någonting kommer inte att rädda dig, för det är inte därför du har kommit till världen. Att enbart följa religionens föreskrifter kommer inte att rädda dig, för de gavs i antiken och kan inte riktigt besvara ditt liv nu och ditt liv framöver.

Gud vet naturligtvis om detta, men människorna är förvirrade. Det är genom denna förvirring du nu måste passera och inte bli ett offer för den eller en anhängare av den. Det är som moln och dimma som hindrar dig från att se vart du måste gå och vad du måste göra—den fördunklar ditt sinne, fyller upp ditt liv och dominerar kanske dina associationer med andra.

Detta är den stora vägen framåt. Den leder inte till ett behagligt liv utan till ett utmanande liv. Den leder inte till oändlig lycka utan till stark beslutsamhet, till omfattande service och större belöningar. Det är inte nödvändigtvis vad du vill, men det är vad du vet eftersom Gud har placerat Kunskapen inuti dig, och den delen av dig vet vad vi talar om här i dag och kommer att resonera fullständigt med detta om du kan uppleva denna Kunskap inom dig själv.

Oavsett hur svår och farlig och osäker världen kan tyckas vara så finns Välsignelsen inom dig. Gud har redan skänkt dig gåvan. Om du lär dig att upptäcka den, rätta dig efter den och följa den kommer du att se exakt vad detta innebär. Innan dess kommer du att behöva tro. Du kommer att behöva ha tillit till den. Du måste låta den bevisa sig själv för dig genom verkliga omständigheter och verkliga utmaningar.

Välsignelsen går med dig varje dag, för en del av dig är fortfarande förbunden till din Källa. Det är inte den del av dig som har en namnlapp och identifieras som en medlem av samhället här, utan den djupare delen av dig som är permanent och som finns i världen för ett större syfte, vilket måste upptäckas och åtas i dag.

Andliga Krafter i Universum

I hela det fysiska Universum – och även i er del av galaxen – finns det många andliga krafter som arbetar för Skaparen. Det finns inspirerade människor; det finns andligt högt utvecklade raser; och det finns Änglar och deras medhjälpare.

Mänskligheten har betydelsefulla bundsförvanter i Universum. Det är oerhört viktigt att ni vet detta. När ni väl börjar få vetskap om Interventionen och det Större Mörker som finns i världen, kommer det att vara allt viktigare för er att veta att ni har bundsförvanter i Universum; för annars kan ni bli mycket rädda.

Era bundsförvanter är fysiska varelser som lever i Universum. De representerar andligt högt utvecklade nationer som söker bevara och främja frihet i Universum. De är speciellt intresserade av världar i deras närhet, sådana som er egen, som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, eftersom de vet att de som först besöker världar som dessa oftast är prospekterare av naturtillgångar eller ekonomiska karteller. Era bundsförvanter förstår att mänskligheten, precis som så många andra raser som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, är försvarslösa inför och utlämnade till en Intervention som den ni är med om.

När ni börjar lära er om hur livet i Det Större Samfundet är kommer ni kanske att tycka att livet i Universum är ganska trivialt och att det inte finns mycket därute som kan väcka särskilt mycket hopp. Så är det dock inte. I Universum, precis som i er värld, finns det krafter som verkar för det goda och krafter som är – skulle man kunna säga – ”dissonanta”, som strävar efter att hindra eller omintetgöra Skaparens avsikter. Detta görs oftast av ren okunskap. Det finns emellertid också verkligt ondskefulla krafter i Universum, som ägnar sig åt erövring och förstörelse. De som intervenerar i er värld hör mer till den förstnämnda kategorin. De är okunniga. De har ingen egen andlig tradition. De är omedvetna om att alla har Kunskap inom sig. De representerar materialistiska krafter i Universum som söker efter naturtillgångar och allianser med strategiskt viktiga världar.

Frihet befordras överallt i Universum; men precis som i er värld, är det inget som tillämpas i någon större utsträckning. Det beror, precis som i er värld, på en bristande andlig utveckling och en avsaknad av den personliga frihet man behöver för att kunna utforska och undersöka verklighetens alla plan. Det finns faktiskt inte särskilt många fria samhällen i Det Större Samfundet som är teknologiskt utvecklade. Det finns det inte heller i er värld. Verklig frihet är bara i sitt begynnelsestadium i er värld, medan det har tillämpats under längre tider på andra platser i Universum. Mänsklighetens sanna bundsförvanter har tillämpat frihet under lång tid. Denna frihet var svår att uppnå och svår att bevara, precis som den också kommer att vara för er.

Eftersom frihet är svårt att bevara i den fysiska dimensionen är det därför viktigt att ni förstår vilka era verkliga bundsförvanter är. De som intervenerar i er värld kommer att framställa sig själva som mänsklighetens bundsförvanter. De kommer att hävda att de har kommit hit för att lära mänskligheten att leva i fred och för att rädda miljön. Detta är emellertid bara ett knep för att vinna mänsklighetens förtroende och medgörlighet; för det är nämligen grundfalskt.

Mänsklighetens sanna bundsförvanter besöker inte er värld. De har istället sänt flera sändebud för att placera sig i solsystemet, nära jorden. Dessas uppgift är att bevaka den utomjordiska Interventionen som pågår på jorden och avlägga rapport och analys till er och era bundsförvanter, vilket de också har gjort. Denna rapport från mänsklighetens bundsförvanter är ytterst nödvändig för att ni skall kunna förstå vad Interventionen innebär och hur intelligent liv i er del av galaxen interagerar. Utan denna hjälp skulle ni aldrig till fullo kunna förstå vad det är ni har att göra med. Ni skulle inte veta hur de som intervenerar i er värld är organiserade. Ni skulle inte förstå deras avsikter eller metoder; ej heller vad som hindrar eller begränsar deras aktiviteter här.

Rapporten från mänsklighetens bundsförvanter är nu tillgänglig i bokform. Den förklarar allt detta och tillhandahåller den information som mänskligheten kommer att behöva. Här kanske ni frågar er: ”Varför måste Skaparen vända sig till mänsklighetens bundsförvanter för att vi skall få rapporter om vad som försiggår? Varför inte bara låta Änglarna tala om detta för oss direkt?” Det finns två grundläggande orsaker till detta. Den första är att det är viktigt för er att veta att ni har allierade i Universum, som är medvetna om er belägenhet, förstår er styrka och era svagheter och som till fullo begriper sig på de krafter som intervenerar i er värld just nu.

Den andra är att ni behöver få lära av dem som redan har upplevt det ni nu är på väg att genomgå. Det är viktigt att ni får lära av dem som lever i det fysiska Universum, av dem som över lång tid har utvecklat Det Större Samfundets medvetenhet och vishet. De har själva stått inför liknande interventioner när deras egna världar var på väg att träda in i Det Större Samfundet. De har egen erfarenhet av det ni nu står inför. De har full förståelse för era svårigheter med att ta till er det som pågår. De förstår hur lätt det är att förneka denna större verklighet som nu börjar öppna sig för er. De har själva genomgått hela processen av att falla under en intervention och att under mycket svåra förhållanden tvingas återvinna sin frihet.

Deras vittnesmål är därför synnerligen viktigt för er som just håller på att utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. De tjänar Skaparen i sitt tjänande av mänskligheten. Deras vittnesmål stödjer de avslöjanden om Det Större Samfundet som Det Nya Budskapet från Gud delvis handlar om.

Andliga Krafter i Universum måste förhålla sig till de olika begränsningar som finns i varje värld. Dessa begränsningar utgörs bl.a. av världarnas kultur, graden av frihet deras befolkningar har, och även av världarnas religioner eftersom dessa tar sig många olika former i Det Större Samfundet. Dessa begränsningar är mycket kännbara på många platser. Individuell frihet – som ni förstår den i er värld – är faktiskt mycket sällsynt i Universum. Teknologiskt högt utvecklade samhällen är mycket likformiga och styrs med en stränghet och en konformism som ni skulle ha svårt att tolerera. Individuell frihet är en gåva mänskligheten skulle kunna ge till andra raser, om ni bara lyckades bevara och stärka den. För att kunna göra det måste ni ta er över den svåra tröskel som inträdandet i Det Större Samfundet innebär. Alla sanna Andliga Krafter som tjänar mänskligheten idag, både i den fysiska verkligheten och bortom den, verkar för att ni skall kunna ta er över denna tröskel och framgångsrikt träda in i Det Större Samfundet.

Här är det viktigt att beakta, att det största motståndet som Det Nya Budskapet från Gud kommer att möta blir från just de religiösa ledare och religiösa institutioner som finns i er värld. Just det de ber om, nämligen Guds frälsning, kommer att vara precis det de motsätter sig när den slutligen kommer; för Budskapet kommer inte nödvändigtvis att tala genom deras traditioner, inte nödvändigtvis att bekräfta deras övertygelser och inte heller särskilt att hedra deras andliga lärare och grundare. Det kommer emellertid inte heller att vända sig emot deras institutioner. Guds Nya Budskap söker inte att framhålla en religion över en annan, utan söker att tala till det som är sant, äkta och väsentligt inom dem alla. Detta till trots kommer ni ändå att få se hur många av de religiösa traditionernas representanter i världen idag reser motstånd mot och förnekar Guds Nya Budskap. Skaparen förstår detta. Änglaväsendena kommer att förstå detta. Det kommer också era utomjordiska bundsförvanter att göra, trots att de har helt andra livserfarenheter.

Detta motstånd mot Guds Nya Budskap är en del av mänsklighetens dilemma, ett dilemma som delvis orsakas av de begränsningar som livet i den fysiska dimensionen utgör. Det är definitivt inte någon bra situation för lärande, utan en mycket begränsad sådan. Dock måste ni acceptera detta om mänskligheten skall kunna överleva och utvecklas och om Det Nya Budskapet från Gud överhuvudtaget skall kunna tas emot här. Alla som är starkt förankrade i religiösa samfund och dessas övertygelser kommer att tvingas visa stort mod om de skall ta till sig Det Nya Budskapet från Gud. Det är svårt att lära sig något nytt när man redan tror sig ha det rätta svaret. Det är svårt att se och erkänna ett problem som man egentligen inte vill se eller erkänna.

Ni kan vara förvissade om att alla de betydelsefulla Sändebuden – de erkända och de icke erkända – som har kommit till er värld vill att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt släkte. De är alla i harmoni med Guds Nya Budskap. Hur skulle de kunna vara annat? Vad som däremot kanske inte är överensstämmande med Guds Nya Budskap är de religiösa övertygelser, seder och traditioner, som har byggts upp omkring Sändebudens vittnesmål och det exempel deras liv utgjorde under den tid de levde på jorden. Dessa övertygelser, seder och traditioner är mänskliga skapelser och inte gudomliga.

Ni kan därför vara helt förvissade om att Jesus, Buddha, Muhammed och alla andra stora Sändebud – både kända och okända – är helt eniga med vad som presenteras här. Också de fick möta oenighet och konflikt, avvisande och förlöjligande. De vet vilka problem som kan uppstå eftersom överbringandet av ett Nytt Budskap från Gud till denna eller någon annan värld i det fysiska Universum alltid utlöser negativa reaktioner. De fysiska världarna är begränsade miljöer för lärande. Ju högre den andliga utvecklingen hos raserna och samhällena är, desto mindre är motståndet; men detta är och förblir alltjämt ett stort problem.

Det kan kanske vara intressant för er att veta att religioner, så som de förekommer i er värld, inte är vanliga i Det Större Samfundet, särskilt inte i teknologiskt utvecklade samhällen. Många av dessa samhällen har blivit helt och hållet sekulariserade. En del av dem har haft väldigt lite i sin senare historia som tyder på någon som helst religiös tradition eller andlig medvetenhet. Precis som ni drivs de av praktiska behov. På grund av sin ökade teknologi har deras behov av resurser ökat alltmer. Om de har kolonier på andra platser i Universum är de tvungna att utöva stark kontroll över dessa. Det är en mycket komplicerad situation. Den är emellertid inte lika komplicerad när man har ett Större Samfunds medvetenhet.

Guds vilja är att mänskligheten förbereder sig för framtiden. Men för att kunna göra det måste ni utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. Ni måste ha ett nyktert förhållningssätt till det intelligenta livets villkor i Universum och veta att ni har bundsförvanter där. Annars kommer ni att känna er alltför ensamma och isolerade, och därmed försvarslösa.

Mänskligheten är som en infödingsstam som lever i djungeln, isolerad i sin egen livsåskådning och föreställningsvärld. När ni möter upptäcktsresanden från fjärran platser kommer ni att göra er en mycket romantisk bild av dem. Ni kommer att bländas av deras teknologi och vara lätta att lura. Låt er egen historia lära er interventionens viktiga läxor. Det är likadant i detta nya scenario som i er egen historia, förutom att denna Intervention är världsomfattande och att det nu är hela mänskligheten som är infödingarna.

Interventionen använder sig av försåtlighet och inte teknologi för att uppnå sina mål. En regelrätt invasion av er värld är inte tillåten i denna del av galaxen och kan inte öppet genomföras av de som intervenerar. Mänsklighetens bundsförvanter avslöjar i sitt vittnesmål anledningen till detta. På grund av dessa restriktioner måste Interventionen förlita sig på övertalning och list. De som intervenerar i er värld är inte många till antalet och kan därför inte använda sig av militär styrka för att uppnå sina mål.

Här har mänskligheten ett stort övertag, ett övertag den knappt är medveten om. Det är detta övertag som måste utvecklas och stärkas, inte bara för att förhindra denna Intervention, utan även framtida sådana. Utvecklandet av detta övertag kommer att ge mänskligheten den grundval den behöver för att bli ett starkare och mer enat släkte i Universum.

Ni håller i en mycket oroväckande takt på att tömma er världs rikedomar – de resurser som inte bara säkrar er framtida försörjning utan också ger er fördelar i Det Större Samfundet. När ni väl uppnår ett Större Samfunds medvetenhet och perspektiv kommer ni att förstå detta till fullo och också förstå vilken katastrof ni håller på att skapa. Människor ser naturligtvis mycket kortsiktigt på det hela. De varken ser eller förstår vad som är på väg att hända. Ett Större Samfunds medvetenhet är emellertid mycket mer vittomfattande och har ett mer långsiktigt perspektiv på allt. Om mänskligheten förslösar sina naturtillgångar nu kommer den att lida stor nöd i framtiden. Detta kommer att göra er väldigt sårbara för utomjordisk intervention.

Lösningen på problemet med era sinande naturtillgångar är inte att erövra andra världar. Lösningen är att lära er bli omdömesgilla, visa och självständiga i Det Större Samfundet. Detta är vad de Visa överallt har behövt lära sig, ofta efter svåra prövningar och många misstag. Detta är ett universellt faktum – ett faktum i er värld och i alla andra världar i Universum. Det är därför era bundsförvanters vittnesmål är så viktigt. De har ju klarat av det som mänskligheten först nu har börjat gripa sig an.

Skaparen förstår naturligtvis allt detta. Skaparen förstår att mänskligheten måste uppnå denna styrka och resa hinder mot Interventionen. Detta måste emellertid göras med en klar insikt; och drivkraften måste komma från Kunskap inom er; ty detta är den verkliga kärleken som Skaparen har ingjutit i er för att ge till världen. En del människor kommer kanske att tänka: ”Att göra motstånd mot Interventionen är väl inte särskilt kärleksfullt?” Men det är just det det är! Att foga sig efter Interventionen skulle inte vara kärleksfullt. Många människor tror emellertid att kärlek är ett slags passivt beteende. Verklig kärlek är dock att göra det som måste göras för att bevara människors frihet och välfärd. Ibland måste man agera mycket aggressivt för att bevara andras frihet och välfärd. Ibland måste man utöva sin makt och sitt inflytande mycket bestämt för att vara säker på att uppnå detta. Skulle ni bara passivt se på om ert barn var i fara? Naturligtvis inte! Ni skulle reagera mycket kraftfullt, mycket aggressivt och kanske också mycket dramatiskt. Det är helt som sig bör.

Visst kan mänskligheten fortsätta att skapa fattigdom, nöd och konflikter i världen; men den kan inte kosta på sig att ignorera Interventionen. Interventionen blir starkare för var dag som går. Allt fler människor låter sig övertalas av den och ännu fler håller på att bli dess försvarare och representanter. Ni kan inte nonchalera detta utan att det får svåra konsekvenser. Därför är mänsklighetens mest trängande och viktigaste uppgift just nu att bli medveten om och uppresa sig mot Interventionen.

Det finns stora Andliga Krafter som tjänar alla varelser i det fysiska livet. Hur stor hjälp de olika världarna får beror på hurdana samhällena och kulturerna är som de har sänts att tjäna. Till och med de som intervenerar i er värld har Andliga Krafter som försöker kommunicera med dem även om det är svårt.

Vetskapen om att det finns stora Andliga Krafter som bevarar och stärker frihet i Universum och vetskapen om att ni har bundsförvanter i Universum som är medvetna om er belägenhet och försöker hjälpa er utan att ingripa direkt i er värld, kommer inte att gagna er särskilt mycket om ni själva inte förmår se det som hotar er och reagerar på det på ett adekvat och konstruktivt sätt. Ytterst handlar därför allting om medvetenhet och ansvar. Ni håller på att inleda en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Detta är en tid för samarbete och personligt ansvar. Det Nya Budskapet från Gud har sänts för att göra detta möjligt. Människor måste dock vakna.

De som har maktställningar i olika regeringar har kanske inte frihet att reagera för en sådan stor kallelse och ett sådant stort behov. De har kanske inte frihet att ställa sig bakom Det Nya Budskapet från Gud. På grund av detta sänds Guds Nya Budskap till folket – människor som har frihet att reagera för Budskapet, människor som har frihet att tala för Budskapet.

Ytterst handlar Guds Nya Budskap om frihet – friheten att överleva, friheten att bevara er självständighet och bortom detta friheten att finna er individuella andliga kallelse och mening i livet. Emellertid skulle det bli svårt för er att finna mening och kallelse om ni inte har frihet att bevara och stärka er självständighet.

Skaparen försöker rädda mänskligheten från en stor olycka, en olycka som har drabbat många andra världar på väg att träda in i Universum. Det är en olycka som drabbar alla världar som hamnar under en annan världs herravälde. Skaparens vilja är att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt och självständigt släkte.

Detta är den stora transformation som måste ske. Detta är sannerligen det nödvändigaste i er tid. Av alla de många problem som mänskligheten ständigt brottas med är detta det största. För vad kan mänskligheten hoppas på att vidare kunna uppnå som civilisation om den ger upp sin frihet till en främmande makt? Det kommer inte att vara en jordisk makt, utan en främmande makt med ett helt annat synsätt och helt andra etiska normer än era. Sådan är den stora utmaningen ni har framför er. Ni är andligt utrustade att kunna möta den. Ni måste dock vara fria för att alls kunna göra det.

Många människor i världen idag är så begränsade av sina övertygelser, politiska uppfattningar, religiösa åskådningar och sina kulturers och regimers förtryck att de inte är fria att agera. Därför kommer de kanske inte att kunna ta emot gåvan som Gud har sänt. Sålunda handlar allt, på alla plan, om kampen för frihet. Vad är emellertid denna frihet ytterst till för? I första hand är den till för medvetandets frihet att tänka. Detta leder i sin tur till Själens frihet att uttrycka sig. Därför handlar frihet ytterst om Själens möjlighet att uttrycka sig. Det är friheten att finna och fullborda ert större syfte i världen; vilket är en sällsynt och ovärderlig frihet. Ta den aldrig för given. Utgå aldrig från att den är vanlig i Universum. Och upphör aldrig att tro på frihet och sträva mot den. Ty om ni gör det kommer ni genast att ha förlorat den.

Det finns ett Större Mörker i världen

Det Nya Budskapet från Gud är ett svar på ett större behov; ett behov så stort att mänskligheten varken är medveten om det eller kan förbereda sig för det på egen hand. Detta behov tvingar Gud att ingripa. Ty Gud kan inte låta mänskligheten utan hjälp träda in på en ny och för mänskligheten okänd arena för att där möta en ny utmaning.

Guds ingripanden är sällsynta men ytterst nödvändiga när de väl sker. Ankomsten av sådana stora, andliga Budbärare som Jesus, Buddha och Muhammed är alla exempel på sådana ingripanden. Hur deras gärning än tolkades och hur de än bemöttes, så förde dessa stora Budbärare med sig någonting till mänskligheten som den var i desperat behov av och inte kunde finna på egen hand.

Ni har nu kommit till en sådan viktig och avgörande vändpunkt i er utveckling, att ni ännu en gång är i behov av en sådan Uppenbarelse. Denna Uppenbarelse är inte bara en upprepning av de Budskap ni tidigare fått, utan är ett helt Nytt Budskap; en ny kunskap; en kunskap som bygger på alla de Gudomliga Budskap som tidigare förmedlats till världen för att hjälpa mänskligheten. Just på grund av att det är nytt kan det utlösa en hel del meningsskiljaktigheter och förvirring. Det är ofrånkomligt. Tiden är inne för en Ny Uppenbarelse. Det har föranletts av mänsklighetens utveckling och av närvaron av intelligent liv av utomjordiskt ursprung i er värld.

Det finns ett Större Mörker i världen – ett mörker mänskligheten aldrig tidigare upplevt. Det hotar er frihet och integritet på ett sätt som aldrig förr. Det pågår en utomjordisk Intervention i er värld; och den har pågått länge. Dess avsikt är att ta över världen och dess befolkning. Den är bedräglig, för den utger sig för att vara en god kraft som kommit till världen för att hjälpa mänskligheten i dess stora praktiska nöd. Den utger sig för att vara mer andlig än den i själva verket är och vill därigenom förleda mänskligheten och invagga den i tron att den är i behov av Interventionens hjälp och att det skulle ligga i mänsklighetens intresse att följa de råd och de anvisningar den ger.

Interventionen har pågått i många år nu. Likväl är de flesta människor helt omedvetna om att deras värld är infiltrerad av utomjordiska besökare; och de som är medvetna om det har en mycket diffus bild av vad som egentligen pågår. Mänskligheten är helt oförberedd på konsekvenserna av dessa besök. Den har inte varit med om en Intervention tidigare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse kan ni genom att se hur det går till i naturen förstå vad en Intervention egentligen handlar om. Genom erfarenhet vet ni ju redan att överlägsenhet och styrka är något som alltid utmanas i naturen; att naturen är en konkurrensbetingad värld där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Detta faktum gäller för allt liv i det fysiska Universum. Så är det däremot inte i ert Ursprungliga Hem. Världen ni lever i nu är inte det Ursprungliga Hem från vilket ni har kommit och till vilket ni skall återvända. Den är inte er andliga verklighet, utan en fysisk verklighet där de starka alltid försöker dominera de svaga.

Det Större Samfundet, i vilket ni håller på att träda in, myllrar av intelligent liv i alla stadier av mognad och utveckling. Det finns många teknologiskt avancerade raser; men att de är teknologiskt utvecklade betyder inte nödvändigtvis att de är andligt utvecklade. Mänskligheten har mycket att lära om livet i Universum, för den är som ett övermodigt barn som håller på att upptäcka en större värld. Hur skall ni kunna förstå vad som pågår i er värld och hur skall ni kunna förbereda er för den stora omvälvning ni står inför på ett sådant sätt att ni kan fullfölja er bestämmelse i Det Större Samfundet och som ett fritt släkte träda in på denna större arena av intelligent liv?

Detta är den största utmaningen mänskligheten står inför; och det viktigaste för mänskligheten nu är att förbereda sig för den. De flesta är emellertid varken medvetna om eller förstår situationen på rätt sätt. Därför får världen nu ett Nytt Budskap från Gud; ty det vilar ett Större Mörker över mänskligheten. Syftet med Det Nya Budskapet är att göra mänskligheten medveten om sin situation och att ge den verktyg för att utveckla den medvetenhet den kommer att behöva för att kunna behålla sin frihet i Det Större Samfundet och skapa enighet i världen. Endast en enad mänsklighet är nämligen stark nog att kunna behålla sin självständighet.

Det är Guds vilja att ni förbereder er för framtiden. Det är Guds vilja att mänskligheten överlever som ett fritt släkte inom Det Större Samfundet av intelligent liv, där friheten ständigt utmanas. Men Guds vilja och mänskligt förstånd är olika saker. Är ni villiga att överbrygga denna klyfta? Är ni villiga att se er situation sådan den verkligen är? Är ni villiga att ta emot den gåva Gud skänker er för att ni skall kunna förbereda er, skydda er och överleva i Det Större Samfundet? Dessa frågor måste alla som får ta emot Guds Nya Budskap ställa sig; och de måste själva besvara dem.

Det finns ett Större Mörker i världen. Mänsklighetens frihet och välfärd står på spel. Mänsklig frihet är ingenting som besökarna i er värld respekterar. Och även om de vill bevara det mänskliga samhället så att det skall kunna tjäna dem, betraktar de inte människorna som sina jämlikar. De ser på er på samma sätt som ni ser på era tamdjur. De anser er vara förvirrade och destruktiva och i färd med att förstöra er värld; en värld de vill ha för sig själva. Det faktum att de håller på att etablera sig här utan att mänskligheten reagerar har föranlett Gud att sända ett Nytt Budskap.

Om någon annan än Gud skulle försöka upplysa världen om att den har utomjordiska besökare skulle hon eller han inte bli tagen på allvar; inte ens om personen i fråga till fullo förstod den rådande situationen; något som i det närmaste är omöjligt, eftersom den människa inte finns som helt på egen hand kan förstå vad som pågår. Och skulle den personen mot all förmodan verkligen ha en fullständigt klar bild av situationen skulle hon eller han ändå inte bli trodd. Människor skulle säga: ”Han är galen! Det är fullständigt befängt! Vad vi behöver göra är att koncentrera oss på det som verkligen hotar mänskligheten.”

Ni får ett Nytt Budskap från Gud därför att Budskapet måste komma från Gud. Det måste komma från Gud för att verkligen bli förstått. Det kan inte komma från en människa. Ingen människa förstår vad Universum är eller hur livsvillkoren där är. Ingen människa förstår vad Interventionen verkligen innebär eller hur den går till. Ni behöver ett Nytt Budskap från Gud för att kunna förstå.

Även om det inte är Skaparens vilja att mänskligheten skall misslyckas kan den ändå göra det. Ty detta är er värld. Mänskligheten ville skapa sin egen verklighet. Det vill allt intelligent liv i Universum. Det var denna önskan som skiljde er från Gud till att börja med; och det var den som skapade det Universum som ni kan se och röra vid – ett Universum som är föränderligt, storslaget och farligt. Av den anledningen kan Skaparen endast ge vägledning. Av den anledningen styr inte Skaparen det Universum ni ser. Det finns emellertid starka andliga krafter som är verksamma i den fysiska verkligheten – krafter som uppmuntrar Kunskap, samarbete och sanning i alla manifestationer av liv. Ni delges nu denna information så att ni skall kunna se, känna och veta vad Guds Budskap verkligen innebär för er.

Det Större Mörker som finns i världen verkar i det fördolda. Det är bedrägligt. Det utger sig för att vara välvilligt och en tillgång för er. Det vill förmå människor att acceptera dess närvaro och att samarbeta med det. Det är inte en andlig kraft det är frågan om här, utan om en fysisk kraft. Det utgörs inte av multidimensionella varelser, utan av fysiska varelser från Universum som framställer sig själva på ett sätt som får människor att tro att de är mystiska och andliga ”besökare” med övernaturliga krafter. De enda övernaturliga krafter de har är sin teknologi och förmågan att kunna övertala er genom påtryckningar på det mentala planet.

Det finns bara en enda sann kraft; och det är den kraft ni har i er själva. Den kraften är kraften av Kunskap; och den ger er förmågan att genomskåda bedräglighet. Kraften av Kunskap är emellertid svag hos mänskligheten och måste därför stärkas. Den är en kraft som de som intervenerar i er värld varken använder eller är medvetna om. Om de vore det skulle de inte intervenera i er värld; de skulle inte försöka ta över er värld och dess befolkning. Ty Kunskap har sitt ursprung i Gud; och Gud kan inte angripa sig själv.

Den största kraften i Universum finns inom er; men ni använder den inte. Ni behöver nu denna kraft, som aldrig förr. Det överhängande hotet mot mänsklig frihet saknar motstycke. Ändå lever människorna sina liv fullständigt omedvetna om detta hot; och skulle de vara medvetna om det skulle de rationalisera bort det för att kunna känna sig lugna och trygga. Hur skall mänskligheten då kunna förklara den utomjordiska Interventionen? Hur förklarar mänskligheten det Större Mörker som finns i världen? Vem kan göra mänskligheten medveten om det? Och hur kan mänskligheten förbereda sig för att få ett slut på Interventionen och börja förverkliga sitt öde, som är att träda in i ett Större Samfund av intelligent liv som ett fritt släkte? Ingen filosofi kan svara på detta, utan bara Gud; och det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Det Större Mörkret kommer att påverka varenda människa på jorden. Det kommer att påverka era barn och alla kommande generationer. Det kommer att påverka hela mänsklighetens framtid. Det kommer att påverka alla folk. Ni står alla inför samma utmaning och kommer alla att få ta konsekvenserna av ett misslyckande. Detta kommer att få er att inse att er fientlighet och misstänksamhet mot varandra inte har något utrymme i Universum. De som intervenerar i er värld anser er alla vara av samma slag. Ingen anses bättre eller sämre än den andre såvida inte den personen kan vara dem till nytta i deras sak.

Mänskligheten kommer att helas, era gamla konflikter och er oförsonlighet mot varandra få sin lösning, när ni tillsammans möter en större utmaning. Ni står inför denna utmaning nu. Den berör hela världen. Detta är den stora omvälvning ni alla känner är på väg. Detta är orsaken till er oro för framtiden. Detta är vad som manar er att reagera.

Den stora andliga pånyttfödelse som pågår i världen idag handlar inte enbart om att ni skall må bättre. Den manar er att svara an på en stor utmaning. Är ni emellertid inte medvetna om utmaningen, så kommer ni att misstolka och missförstå kallelsen.

Det Universum ni är på väg att möta är en mycket konkurrensinriktad miljö med starka krafter som vill utnyttja genombrytande världar som er. Ni kan emellertid göra motstånd mot ett sådant utnyttjande. Det går verkligen att hindra. Men för att kunna göra det måste ni börja acceptera den andliga kraft ni har inom er och också finna den och bejaka den hos era medmänniskor. Mänskligheten har förutsättningen att vara ett fritt och starkt släkte; men ni måste vara oberoende för att kunna vara det. Ni måste lära er se er gemensamma grund och era gemensamma behov. Ni måste sluta upp med att utnyttja varandra för egen vinning. Det är avgörande för er överlevnad och er frihet.

De utomjordiska krafter som finns i världen idag och som intervenerar i mänskliga angelägenheter vill ta ifrån er denna frihet. Det kan de emellertid bara göra om ni själva tillåter det och vägrar att se sanningen. Skulle ni aktivt resa hinder för dessa krafter, så skulle de tvingas att lämna er värld; ty de är helt beroende av mänsklighetens medgörlighet. De räknar med er svaghet, inte med er styrka.

Det Nya Budskapet från Gud uppenbarar vad det Större Mörkret som finns i världen är, hur det verkar, och vad ni måste göra. Det kallar på det ni innerst inne vet. Det låter er veta att ni faktiskt har kapacitet att förstå vad som verkligen pågår i världen – ni kan och är tvungna att förstå det. Det manar er att höja er över era personliga angelägenheter för att kunna bli medvetna om ett större behov; ett behov som är avgörande för er frihet och välfärd.

Genom Det Nya Budskapet vill Gud förmå er alla att inte ge företräde åt en filosofi eller religion på bekostnad av en annan; utan att bli varse ett större behov i världen. Det manar er att använda den inneboende vishet som era kulturer och religioner besitter för att hörsamma detta större behov. I alla världsreligioner finns en gemensam sanning; och det är att det finns en andlig dimension och att människan är en andlig varelse. Hur fördunklad denna sanning än är, hur förlorad den än kan verka i era religioner och hur den än har förmedlats, så består denna centrala sanning. Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förstärker denna centrala sanning, vidgar den och ger den ett större tillämpningsområde.

Vissa människor kommer kanske att reagera på Guds Nya Budskap genom att säga: ”Detta är mycket skrämmande. Jag tror inte jag klarar av det!” Men det är era liv och er värld som nu är hotade. Därför kan och måste ni reagera. Kunskap, eller Ande inom er, kan och kommer att hörsamma det – om ni bara tillåter det.

Det finns ett Större Mörker i världen. Det går inte att undkomma. Ni har ingenstans att ta vägen. Att förneka eller undvika problemet underminerar er och era möjligheter att skydda er framtid och bevara både ert personliga och ert kollektiva oberoende.

Guds Nya Budskap manar människor att lyssna på det som Kunskap – eller Ande inom dem – säger; och inte följa det de vill, tror eller föredrar. Det manar människor att lyssna på den större andliga intelligens de har inom sig och som är deras Väsens själva hjärta och själ. Det är inte tro som krävs nu, utan medvetenhet och ansvarstagande.

Ni är alla i stånd att ta itu med de villkor som gäller i världen i denna tid. Ni kanske känner er svaga och maktlösa, känner att ni inte kan göra något; men det är inte sant. Era kulturer och samhällen har kanske fått er att tro att ni är odugliga och ineffektiva; men det stämmer inte.

Det Nya Budskapet från Gud manar till ansvarstagande. Detta är samförståndets och ansvarstagandets tidsålder. Ni skall inte överlämna er till något stort helgon eller någon stor avatar nu; inte heller följa en dold eller oåtkomlig ledare. Detta är en tid för mänskligt ansvarstagande och samarbete. Det är ert enda alternativ nu.

Ni kommer att förstå, att även om den utomjordiska Interventionen – det Större Mörkret i världen – är en synnerligen allvarlig och olycksbådande företeelse som utgör ett enormt hot mot er, så är den på samma gång det enda som kommer att kunna ena mänskligheten, tvinga den att lösa sina gamla konflikter, och få den att bygga upp en ny grundval för en ny verklighet på jorden. Ty det är bara genom att vara enad och oberoende som mänskligheten kan hoppas på att förbli fri i Universum.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att presentera allt detta så att ni kan förstå det. Ty ni förmår faktiskt förstå verkligheten även om ni är rädda för den, även om ni inte är säkra på att ni verkligen vill vara en del av den eller tror er kunna vara starka i den. Guds Nya Budskap riktar sig inte till människors tro. Det riktar sig till en djupare del av var och en av er. Hur varje enskild människa kommer att reagera på Budskapet beror på hur mycket hon eller han är i kontakt med sin sanna andliga natur och intelligens.

Kallelsen

Det Nya Budskapet från Gud är inte bara en idé. Det är inte bara en varning. Det är inte bara en samling föreskrifter. Egentligen presenterar Det Nya Budskapet grundreglerna för hur ni skall leva i den nya verklighet som Det Större Samfundet utgör. Därför måste Budskapet behandla inte bara hur mänskligheten skall förhålla sig till sina vardagliga angelägenheter, utan också vad mänskligheten behöver lära sig och göra för att bevara sin frihet i Det Större Samfundet. Det Nya Budskapets undervisning omfattar relationer, arbete, bidragande, hälsa, andlig utveckling, urskiljning, omdöme, samt hur man skall lära sig Kunskaps Väg. Med andra ord: hur ni skall utveckla tankar och idéer som hjälper er att uppnå Kunskap. En sådan lära måste vara mycket omfattande och allsidig. Den måste nå många olika sorters människor med olika naturer och olika sätt att inhämta kunskap. Den måste tala till människor med olika traditioner. Den måste ta upp mänsklighetens grundläggande behov – de behov den redan känner till och de behov den ännu inte är medveten om.

Denna lilla bok är bara en introduktion till Det Nya Budskapet från Gud; för Budskapet i sig är mycket mer omfattande. Budskapet innehåller lärandet om livet i Det Större Samfundet. Det handlar om hur ni skall lära er Kunskaps Väg och ta stegen till Kunskap. Det handlar om hur mänskligheten skall uppnå den vishet som redan har uppnåtts i Det Större Samfundet och hur man kan börja utöva den redan nu. Det talar om livets Fyra Pelare och ger människor de redskap de behöver för att grundlägga verklig visshet, stabilitet och klarhet i sina liv. Det visar människor hur de skall finna sätt att uttrycka sitt sanna jag och ge sitt bidrag till världen och hur de redan nu kan hjälpa mänskligheten att återfå en större medvetenhet och bevara sin frihet.

Själva kärnan i Budskapet är en uppmaning till handling. Människor måste agera. Guds Nya Budskap är inte stoff för ytterligare funderingar. Det är inte bara en uppsättning tankar och idéer att spekulera kring eller diskutera om, inte heller att jämföra med eller ställa mot andra tankar och idéer. Visserligen är Det Nya Budskapet från Gud verkligt genomgripande på idéernas plan; men det är inte på idéplanet som dess verkliga budskap ligger. Det Nya Budskapet är i själva verket en kommunikation från Skaparen till Den Stora Närvaro som finns i varje människa. Denna kommunikation är bortom allt förnuft, all spekulation, alla diskussioner, allt ifrågasättande och alla kontroverser. Den är den mest fundamentala kommunikation som finns i Universum. Det Nya Budskapet är en direkt kommunikation från Skaparen till det Skapade. Det är en kommunikation som går direkt från Skaparens hjärta till hjärtat hos den som tar emot Det Nya Budskapet.

Att förstå Budskapet är viktigt; men alla kommer kanske inte att förstå det med detsamma. Det verkligt viktiga är den mysteriösa kommunikationen mellan er och Skaparen. Ni kan ställa miljoner frågor; men det ni verkligen behöver veta står att finna i Det Nya Budskapet från Gud. Vad som krävs av er är en djupare eftertänksamhet och en mer aktiv användning av ert medvetande än att bara söka svar på era frågor. För vad är ett svar från Skaparen om inte en inbjudan till att vara delaktiga, till att lära er mer, till att tränga djupare in i ert livs mysterium och mening, och till att bli mer aktiva i världen istället för att dra er undan den?

Det är visserligen sant att vissa människor behöver dra sig undan världen en tid för att kunna bygga upp sin andliga grund; men det yttersta syftet med allt verkligt andligt arbete är ändå att föra er tillbaka till världen som en aktiv deltagare som bidrar på ett positivt sätt till den. Det Nya Budskapet från Gud poängterar detta mycket bestämt. Det är en kallelse till större medvetenhet och till handling. Interventionen som pågår i er värld, det Större Mörkret som vilar över mänskligheten, går inte att blunda för. Ni kan inte skjuta den ifrån er. Den är alldeles för brännande. Den är alldeles för uppfordrande. Den är alldeles för verklig. Hur får ni då bekräftat att den faktiskt är en realitet? Jo, på Kunskaps nivå. Hur vet ni att Det Nya Budskapet från Gud – och Det Större Samfundets Väg till Kunskap, i vilken det ingår – är tillförlitligt och verkligen viktigt? Jo, på Kunskaps nivå.

Att föra människor till Kunskap är därför att föra dem till det som är väsentligast och viktigast för deras liv. Det är att föra dem tillbaka till en kommunikation med Skaparen. Det är att göra dem medvetna om världens stora behov av frihet. Det är att hjälpa dem inse vad det är de måste göra, både i världen i stort och i vardagens små bestyr.

Det Nya Budskapet från Gud betonar människans nära relation till miljön. Här öppnar det för en ny medvetenhet om detta. En del människor tror att de är en produkt av sin miljö, medan andra tror att miljön på något sätt är deras egen skapelse. Guds Nya Budskap förenar dessa två synsätt genom att få er att förstå att ni samspelar med er miljö på ett dynamiskt sätt. Ni påverkar den. Den påverkar er. Detta gäller både den fysiska miljön, som ni kan röra vid, och den mentala miljön, som påverkar era tankar och känslor.

Det Nya Budskapet från Gud hjälper er att förstå vad detta verkligen betyder och hur ni skall kunna uppleva det varje dag. När ni börjar ta stegen till Kunskap, så börjar ni också praktisera denna medvetenhet – låter den påverka alla era möten, alla situationer, varje tanke, känsla och stämning ni upplever. Detta är vad som menas med att gå den andliga vägen. Att läsa om vägen och att verkligen gå den är två helt skilda ting. Ni kan läsa om vägen för att ta reda på om den känns rätt för er och om den kallar på er; men det är endast genom att gå vägen som ni verkligen kan få reda på vad den är.

Kallelsen att gå den andliga vägen är både omedelbar och avgörande. Människor som är redo att hörsamma den måste börja skaffa sig kunskap om Det Större Samfundet. De måste skaffa sig kunskap om Interventionen och lära sig att höja sina röster i försvar för mänsklig frihet och självständighet. Alla kommer inte att kunna detta i början; men några människor är redan redo. Livet har förberett dem. Deras inre utveckling har förberett dem. I dessa fall tjänar Guds Nya Budskap som en bekräftelse. Detta är Budskapet de har väntat på och nu funnit.

För andra kommer det att ta längre tid. Dock måste vi återigen betona att Guds Nya Budskap är grunden i varje människas väsen och att det därför talar till varje människas verkliga behov. Naturligtvis kommer inte alla ord eller idéer att göra intryck på alla; men Det Större Samfundets medvetande är något alla behöver, även om inte alla kan gå den väg som förordas här. Alla måste bli medvetna om att de lever i ett Större Samfund och att vissa krafter i Det Större Samfundet intervenerar i mänsklighetens angelägenheter och hotar mänsklighetens frihet och självständighet. Alla måste få höra detta, oavsett om de för ögonblicket kan acceptera det eller inte. Det är ett ansvar.

Denna kommunikation måste börja omedelbart. Den kan inte vänta. Detta beror på att det ni har att göra med är ett naturligt och inte ett mystiskt fenomen. Interventionen väntar inte. Den pågår varje dag. För att motverka Interventionens effekter måste ni därför agera utan dröjsmål. Det Nya Budskapet från Gud talar om vad det är ni kan och måste göra för att höja ert medvetande, återvinna er styrka, försvara era Gudagivna rättigheter och sprida information till andra. Det är detta som kommer att vara avgörande. Ni kanske undrar vad ni skulle kunna göra. Svaret finns i Det Nya Budskapet från Gud. Den verkliga frågan är emellertid om ni har modet att göra det som måste göras. Är ni tillräckligt starka i Kunskap för att göra det som måste göras? Har ni självtilliten och tron på mänskligheten som krävs eller har den blivit så urholkad att ni bara kommer att vända er bort uppgivet och tänka: ”Vad spelar det för roll? Det gör detsamma.”

Människans självtillit och hennes tro på mänskligheten har blivit så underminerad att många människor bara kommer att säga: ”Jag orkar inte bry mig om vad som händer” eller ”Vad skulle jag kunna göra?” De har förlorat sin kraft och styrka. De har förlorat kontakt med Kunskap. Insikt om att denna kontakt går och måste återupprättas får de genom andras exempel och förkunnelse.

Personen som har valts ut att ta emot och representera Guds Nya Budskap kommer att vara språkröret. Men hans är endast en röst. Det behövs många fler röster som stämmer upp i försvar för mänsklig frihet och självständighet i Det Större Samfundet. Förnuftighet i era kontakter med andra raser i Universum är av yttersta vikt; likaså att ni är införstådda med att era bundsförvanter aldrig någonsin skulle intervenera i mänsklighetens angelägenheter och inte heller försöka omintetgöra mänsklighetens självbestämmande. Ni måste skaffa er kunskap både om Interventionen och om livet i Universum.

Det finns så mycket som människor kan göra just nu. Det finns inga ursäkter för passivitet. Här visar människor prov på eller brist på självförtroende. Guds Nya Budskap kommer i en kritisk tid. Tiden är avgörande nu. Om ingenting görs kommer Interventionen att lyckas. Då kommer det knappast att finnas någon återvändo. Mänskligheten kommer att ha förlorat sitt självbestämmande; världen kommer att styras från en fjärran plats; och era möjligheter att reagera eller agera mot denna auktoritet kommer att vara mycket begränsad. Låt inte detta ske. Det är mycket som måste göras. Varje dag är kritisk.

Kom ihåg att det ni har att göra med här är mycket större än någonting ni har haft att göra med tidigare. Om ni söker efter er storhet, Den Stora Närvaron inom er, är detta vad som kommer att få er att finna den. Ni kommer inte att finna den genom ständig meditation. Ni kommer att finna er storhet genom att låta den tjäna ett större behov och en värdefull sak. Människor finner sin storhet genom att göra stora och betydelsefulla ting. De kommer ur uppfattningen om sin egen ynklighet genom att ta ett större ansvar. Detta är Gud i verksamhet. Detta är kärlek i verksamhet. Detta är sanning i verksamhet. Dess effekt har långtgående verkningar. Underskatta aldrig vad ett enskilt liv kan åstadkomma när det styrs av den största kraften i Universum. Denna kraft finns inom er. Ni kan inte kontrollera den. Ni kan inte manipulera den. Men ni kan låta den bryta fram till ert medvetande och komma till uttryck genom er. Det finns ingen större gåva eller tillfredsställelse än detta. Här finns det ingen främmande makt som styr eller manipulerar. Det är detta som är att vara sann mot sig själv och ärlig mot världen. Det helar er relation till er själva. Det helar er relation till andra. Det helar er relation till världen. Ytterst helar det er relation till Skaparen – den mest ursprungliga relation ni har.

Alla behövs i detta arbete: människor från alla religioner och traditioner, människor utan någon specifik tro eller tradition, människor ur alla läger, av alla nationaliteter, d.v.s. världens alla folk. Det Nya Budskapet från Gud är ämnat för dem. Det är ämnat för er. De människor som har störst förmåga att hörsamma Budskapet kommer att vara de som först tar till sig det; men ytterst är det en gåva till hela mänskligheten.

Det finns så mycket ni kan göra just nu för att lära er mer om Det Nya Budskapet från Gud och om hur ni skall återuppbygga och återuppväcka er ursprungliga relation till Kunskap. De ingår i lärandet och utövandet av Det Nya Budskapet. Det finns så mycket ni kan göra just nu; men ni måste börja någonstans. Ni måste hitta startpunkten. Redan det första steget är en fri och självständig handling. Redan första steget hjälper er att spränga de bojor som er prägling har fjättrat er i. Redan första steget börjar neutralisera effekterna av det passiviseringsprogram som Interventionen har inlett.

Första steget är viktigt. Varje steg är viktigt. Varje steg bekräftar att det är ni som bestämmer över ert eget liv. Varje steg kallar fram den större kraftkälla som finns inom er, i er Kunskap. Detta är vad mänskligheten behöver allra mest. Mänskligheten kommer inte – på den korta tid den har på sig – att kunna utveckla teknologin som behövs för att hejda Interventionen. Mänskligheten har ännu inte den sociala sammanhållning, som den behöver för att kunna stå enad i mötet med Universum. Därför är det upp till enskilda individer och små grupper att förändra detta. Här finns det varken något helgon eller någon guru som kan leda er. Ej heller Budbäraren – d.v.s. personen som har valts ut för att ta emot Guds Budskap – är rörelsens ledare. Detta är en så kallad revolution utan ledare. Det måste bli en global uppresning; och det kan det också bli. Gud tror att det är möjligt. Mänsklighetens bundsförvanter tror att det är möjligt. Ni själva måste också tro att det är möjligt. Låt inte världens tillstånd göra er modfällda. Låt inte passiviseringsprogrammet göra er fogliga eller få er att känna er hjälplösa eller maktlösa. Det är bara någonting ni har blivit förledda att tro. Ni måste möta Interventionen. Ni måste påminna er själva om att ni bär ett frö av Gudsmedvetande inom er, att Den Stora Närvaron finns inom er; och att det är detta ni måste sätta er lit till, eftersom det är där den hör hemma.

En del människor kommer att beskylla mottagaren av Det Nya Budskapet för att vilja sko sig på Budskapet och försöka bli en guru eller liknande. Det är dumheter. Han utsätter sig för den största av risker. Det finns ingen personlig vinst i detta för hans del. Han sätter sitt eget liv åt sidan för att främja alla andras välfärd. Ni kanske kommer att behöva se detta med egna ögon för att kunna tro det; men det är likväl sant. Gud skulle aldrig välja någon till Budbärare som skulle korrumpera denna tids allra viktigaste Budskap från Gud. Det är inte hjältar som behövs nu. Det som behövs är ansvarstagande människor – människor som är beredda att ta större ansvar och öppna sig för en större medvetenhet. Ni måste se bortom ert eget livs begränsningar och bli mer ansvarstagande. Alla måste, som sagt, lära sig mer om Det Större Samfundet; men detta sker på flera olika plan – från de allra enklaste och mest triviala aktiviteterna och till att nå ut till stora grupper av människor. Det är på det sättet som allting kommer att avancera.

Det Nya Budskapet från Gud finns i världen. Denna lilla bok är endast ett första steg. Den är gnistan. Bakom gnistan finns den ovärderliga kommunikationen från Skaparen – en outsinlig källa till information och kunskap. En kommunikation som denna måste av nödvändighet ha en enorm kraft bakom sig för att kunna hejda Interventionen och motverka alla de skadliga tankar och negativa krafter som finns i världen idag.

Det finns så mycket som undergräver den mänskliga tilliten och samarbetsviljan. Därför måste motgiftet vara mycket kraftigt. Det kan inte vara en produkt av en enda människas tankar eller ideologi. Det måste bära med sig Skaparens styrka. Det är precis det världen får nu. Mänskligheten har mist sitt självförtroende. Den har mist sitt egenvärde. Det får mänskligheten att vädja till andra makter i Universum om räddning. Det får många människor att utan motstånd underkasta sig nya dominerande krafter i världen. Emellertid är ni, som sagt, på väg in i en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Det framhäver individens makt, relationernas makt och kollektivets makt – Kunskaps makt uttryckt på alla dessa tre nivåer.

Som vi sagt i början av denna bok är Nya Budskap från Gud sällsynta. Dock för de alltid med sig en enorm kraft och energi, en enorm långsiktighet och ett enormt djup. Ni kommer att upptäcka detta i de människor som hörsammar Guds Nya Budskap; och ni kommer att se det i Det Nya Budskapet i sig.

Det Nya Budskapet börjar läka klyftan mellan er och Skaparen eftersom ni nu tjänar Skapelsen. Ni börjar bli en kraft som verkar för det goda i världen. Ni börjar bidra till att misstänksamheten och förtrycket i världen börjar minska. Ni börjar bli ett språkrör för Kunskap och för frihet. Behovet av sådana språkrör är enormt.

Det handlar inte om att tro på Jesus, Buddha eller Muhammed. Det handlar inte om en sträng trohet till en religiös tradition. Det handlar om er andlighets självaste essens och om ert ansvar gentemot Skaparen. Mänskligheten måste hitta sin gemensamma grund samtidigt som den bibehåller sin religiösa och kulturella mångfald. Denna gemensamma grund utgör dess framtid och dess frihet. Utan den kommer mänskligheten att vara förlorad. Med den kommer mänskligheten att få den styrka som den alltid har längtat efter men aldrig uppnått.

Hur skall mänskligheten kunna uppnå detta? Endast genom att tvingas konfrontera ett problem som är så stort att alla och envar måste reagera. Interventionen är detta problem. Det är ett problem som utmanar alla i lika hög grad. Det är en utmaning som inte bara angår hjältar eller hjältinnor. Det är en utmaning som alla och envar måste reagera för; och det omgående. Det är brådskande. Det kräver en omedelbar reaktion. Vad annat än en total förstörelse av er miljö skulle kunna skaka om mänskligheten så mycket att den reagerade? När ni därför iakttar Interventionen och tänker: ”Gud! Detta är det mest skrämmande som någonsin hänt!”, måste ni samtidigt ta i beaktande att det kanske också är det bästa som någonsin hänt er. Det är det enda som skulle kunna få mänskligheten att enas för sin egen välfärds skull.

Här förstår man kraften och oföränderligheten i Det Nya Budskapet från Gud. Börja studera det idag. Börja lära det idag. Börja utöva det idag. Idag är rätt dag för detta. Se er om i världen. Ni har inte kommit hit av en slump. Ni är här på ett uppdrag. På tankens plan kan detta kanske verka svårt att tro på; men djupt inom er, på Kunskaps plan, vet ni att det är sant. Kunskap längtar efter och väntar på att få uttrycka sig, väntar på att ni skall bli det instrument genom vilket Guds vilja och kärlek får komma till uttryck.

Medan ert medvetande fortsätter att vara stimulerat och distraherat förblir er själ en fånge inom er; och det är detta som är roten till allt ert lidande. Släpp själen fri. Om ni slår upp era inre portar för den kommer den att börja manifestera sig inom er alltmer. Den kommer att väcka nytt liv i ert medvetande och skingra all förvirring som skymmer er sikt och fördunklar ert medvetande. Den kommer att få er att kunna genomskåda falskhet i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk. Och den kommer att få er att kunna se Kunskaps sanning i alla dess former, både mänsklig och utomjordisk.

Guds Nya Budskap har kommit vid en kritisk tidpunkt. Vid rätt tidpunkt. Resten beror av mänsklighetens beredvillighet att ta sitt ansvar och dess förmåga att reagera. Det är därför detta är det mänskliga samarbetets och ansvarstagandets tid. Det går inte längre att vara självfixerad. Det går inte längre att gömma sig. Det är för sent för allt detta. Livet kallar er ut ur skuggorna. Det kallar er ut ur er självupptagenhet. Det kallar er ut ur er förvirring och kallar till och med ut er ur era antaganden och övertygelser.

Det finns en stor nöd i världen. Det finns ett Större Mörker i världen. Gud har kommit med ett Nytt Budskap, ett nytt svar och en ny början. Det är dags att sätta igång.

Den Stora Närvaron inom er

Ni har en Stor Närvaro inom er. Skaparen sätter sin lit till att det är den som skall få er att hörsamma Det Nya Budskapet. Era bundsförvanter i Det Större Samfundet måste anse att ni har stora möjligheter; ty annars skulle de inte, med så stor risk för sig själva, ha brytt sig om att skicka sina sändebud för att rapportera om Interventionen som pågår i er värld.

Både Skaparen och era bundsförvanter har stor tilltro till mänsklighetens andliga integritet; men det har inte mänskligheten själv. Inte ännu. Läget är väldigt allvarligt, för människor har fortfarande inte förstått att deras frihet är hotad, att denna frihet måste försvaras och stärkas, och att de faktiskt redan har förmågan att göra det. Människor känner sig för närvarande så svaga och hjälplösa och så beroende av att världens auktoriteter skall leda dem och avgöra deras verklighet, så beroende av att världens vetenskaper skall definiera hur världen är beskaffad, att mänskligheten faktiskt befinner sig i ett ganska ömkansvärt tillstånd.

Kontrasten mellan Skaparens och er egen syn på er själva är mycket påtaglig. Skaparen har en tilltro till att er inneboende vishet skall reagera för Budskapet. Era bundsförvanter har en tilltro till att er styrka och integritet skall få er att hörsamma deras vägledning. Dock har inte ni samma tilltro till eller uppfattning om er själva; och det är där det verkliga problemet ligger.

Återknytandet till Den Stora Närvaron inom er är det som kommer att återge er er självrespekt, självtillit, värdighet och integritet. Det kommer ni att inse när ni går den förestående situationen till mötes; för ni kommer att upptäcka att ni inte kan förlita er på att era regeringar talar om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Ni kommer inte att kunna förlita er på vetenskapen; för den vet i stort sett ingenting om den. Inte heller kommer ni att kunna förlita er på era religiösa ledare att ge er information eller råd om vad ni skall göra; för de vet faktiskt inte. Det är därför ni får ett Nytt Budskap från Gud. Gud kan tala direkt till er via Budskapet; och eftersom er innersta kärna är skapad av Gud kommer den att ta det till sig.

Denna direktkontakt med Gud innebär att mänskligheten inte behöver några myndighetspersoner för att tala om vad Interventionen är, hur den går till eller vad den innebär. Auktoriteterna vet för lite för att kunna uttala sig om vad ni står inför och kan dessutom ha en skev bild. Det är inte heller säkert att de är fria att uttala sig även om de är medvetna om situationen. Det finns ingen på jorden som till fullo förstår vad Interventionen är, hur den fungerar eller vad den innebär för mänskligheten. Kunskap inom människor kan göra dem medvetna om Interventionen; men de får inte en fullständig bild av den. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Budskapet måste komma från Gud eller från era bundsförvanter, om ni skall kunna se sådant ni inte kan upptäcka på egen hand eller få sådan information som ni inte kan skaffa på egen hand, men som er värld är i så stort behov av idag.

Hur stort genomslag Budskapet får beror på Den Stora Närvaron inom er. Ty det är endast denna Närvaro som kan få er att reagera för Guds Nya Budskap och få er att ta till er den sanning det förmedlar. Bara Den Stora Närvaron kan få er att förstå att Interventionen verkligen är en realitet. Människors tankevärld är en produkt av deras prägling och är formad av deras tidigare erfarenheter. Människor försöker fortfarande lära sig att leva efter de Budskap som tidigare har förmedlats av Gud; Budskap som förmedlades för länge sedan. Många tror fortfarande att jorden är isolerad i Universum och att ingen utifrån kan ta sig hit.

Det är därför upp till Den Stora Närvaron inom varje människa att ta emot och hörsamma Budskapet. Guds Nya Budskap erbjuder befrielse till var och en som hörsammar det. Ert medvetande kommer kanske inte att förstå det; men ert hjärta kommer att svara an på det. Det är på det sättet Budskapet kommer att visa er var er sanna kraft och ert livs sanna auktoritet finns.

Skaparen ber er inte följa någon enskild person. Skaparen ber er att följa er inre Kunskap och att förena er med andra människor på Kunskaps medvetandeplan; för det är endast på detta plan som verkliga relationer uppstår. Människors relationer är fortfarande baserade på personlig attraktion och gemensamma värderingar och intressen. Dessa relationer är därför svaga och utan en verklig gemensam grund som kan bära dem. Relationerna blir då snart slentrianmässiga och utan liv. Det är endast när Den Stora Närvaron i en människa förenar sig med Den Stora Närvaron i en annan människa som en verklig förbindelse och en verklig relation kan uppstå; d.v.s. ett verkligt äktenskap, en verklig vänskap eller ett verkligt partnerskap. En sådan relation kan utjämna alla olikheter mellan parterna och övervinna de destruktiva tendenser som alla människor har inom sig.

Den Stora Närvaron vill förmå er att inte svika vare sig er själva, världen eller mänskligheten. Den vill visa att ni egentligen aldrig kan vara skilda från Gud. Den vill visa att separation inte fungerar och att upplevelsen av separation i grunden inte är verklig. Den Stora Närvaron är allt det som presenteras här. Den kommer att bekräfta Guds Nya Budskap. Den kan se Interventionen och möta den. Er själs största glädje och mening är att fullfölja det ni kom hit för att göra; men så länge ni inte har fått kontakt med Den Stora Närvaron inom er får själen träda tillbaka. Den är medvetandets fånge. Den tystnar och drar sig tillbaka för att bli en vag möjlighet inom er.

Guds Nya Budskap kallar på Den Stora Närvaron i ert medvetande. Detta är inte bara en underbar möjlighet ni har nu. Det är ert enda alternativ – ett alternativ som är avgörande för er fortsatta överlevnad och er frihet. Människor måste vakna upp ur sina drömmar om den egna självuppfyllelsen och inse att hela mänskligheten står inför ett allvarligt hot – ett hot som både går att se och få kännedom om och att avvärja.

Ni måste börja förlita er på Den Stora Närvaron inom er. Den är sanningen inom er. I början kommer ni kanske att ha svårt att förstå den. Ni kommer att behöva lära er att lyssna på den för att förstå vad den verkligen betyder och slutligen bli förvissade om att den är en verklig kraft inom er som vill ert bästa.

Interventionen använder sig av bedrägeri, list och övertalning för att uppnå sitt mål att få herravälde över jorden. Kunskap inom er kan dock inte övertalas eller luras. En människa som är stark i Kunskap kan varken manipuleras eller duperas, förledas eller förföras. De som inte är starka i Kunskap, däremot, kan förledas på alla möjliga sätt. Deras ideal kan manipuleras och utnyttjas; likaså deras passioner, böjelser, drömmar, rädslor, ängslan, problem, smärta och oförsonlighet; och de kommer att falla offer för en eller flera av dessa.

Mänsklighetens frihet är beroende av Den Stora Närvaron inom er. Eftersom den frihet som en del människor i världen åtnjuter idag inte är förankrad i Den Stora Närvaron inom dem är den i grunden inte till någon verklig glädje och kan heller inte upplevas till fullo. De tar sin frihet för given. De förstår inte hur värdefull frihet är eller hur mycket som har offrats för att trygga och bevara den. I Det Större Samfundet, precis som i er värld, måste frihet förtjänas och upprätthållas. Er frihet kommer alltid att utmanas, både inifrån och utifrån, så länge ni befinner er i det fysiska livet.

Hur ni reagerar på denna utmaning och hur ni väljer att agera kommer att vara avgörande för er framtid. Om ni inte reagerar kommer ni att berövas er frihet och bli slavar under andra makter. Det spelar ingen roll om ni anser er leva i en demokrati; för ni kommer likväl att vara slavar under andra makter. Frihet i Universum är det viktigaste av allt, eftersom den utgör grundvalen för allt det goda som sker. Det är svårt att bidra till livet om man inte är fri. Kan man inte bidra till livet är det svårt att uppleva vare sig glädje eller tillfredsställelse och svårt att finna mening i relationer. Allt det som ger mänskligheten en känsla av mening, värde och självkänsla kommer ur dess möjligheter och dess frihet att bidra till livet. Utan de möjligheterna blir mänskligheten utarmad.

Det Nya Budskapet från Gud överlämnas först i USA, därför att det är den nation som på ytan verkar vara den friaste och mest inflytelserika i världen. Dock står denna frihet i direkt relation till människornas medvetenhet om Den Stora Närvaron inom dem. Oavsett vilken frihet era regeringar ger er kommer ni ändå att vara slavar under andra makter om ni inte kan finna och låta er ledsagas av Kunskap. Ni kommer ändå att vara olyckliga. Era problem kommer kanske att te sig annorlunda än de problem som mindre fria nationer har; men i grunden kommer er hopplöshet att vara densamma.

Det finns två slags frihet – medvetandets frihet och själens frihet. Båda måste finnas. Om inte medvetandet har frihet kommer själens frihet att vara mycket svårare att uppnå.

Skaparen vill göra er medvetna om Den Stora Närvaron inom er. I Det Större Samfundet kallas den för Kunskap, d.v.s. förmågan att veta. Den utgör er frihets och er sanna verklighets grundval. Den är också den frihet och den verklighet ni delar med allt intelligent liv i Universum, oavsett om de är fria eller inte, oavsett om de intervenerar i er värld eller inte. Ni kan inte lära de som intervenerar i er värld vad frihet är, för ni har varken förmågan eller styrkan som krävs. Ni är inte tillräckligt utvecklade. Ni måste emellertid själva uppvisa exempel på denna frihet och ytterst uppvisa den även för alla dem som håller uppsikt över jorden.

Ni behöver alla lära er mer om Den Stora Närvaron inom er, för den är det enda som kan säkra er frihet. Ni kommer inte att kunna avstyra Interventionen med teknologi; för den teknologin har ni inte ännu. Ni kommer inte att kunna hindra Interventionen med kollektiv sammanhållning; för den kollektiva sammanhållningen har ni inte heller ännu. Ert största och enda hopp är att utveckla Kunskap och att förmedla den till andra.

Alla människor vill ha frihet. Alla människor värdesätter frihet – personlig frihet om inte annat. Behovet och strävan efter frihet är det alla människor har gemensamt. Oavsett vilket land de kommer ifrån, hur gamla de är, vilket språk de talar, om de är rika eller fattiga, är frihet det väsentligaste och mest grundläggande behovet.

Vad är då denna Stora Närvaro inom er? Det finns många olika sätt att beskriva den; men den är egentligen bortom alla ord. Man skulle kunna säga att Den Stora Närvaron är den verklighet ni befann er i innan ni kom till denna värld och den verklighet ni kommer att återvända till när ni lämnar denna värld. Det är den verklighet som Gud skapade inom er. Det är ni, den ni egentligen är. Ta bort allt det som för er på avvägar i världen – rädsla, begär, bindningar, identifieringar – och det som finns kvar är denna verklighet, denna Stora Närvaro. Somliga kallar den Kristusmedvetandet, andra Buddhanaturen, Vishet, eller Upplysning. Dessa begrepp är förknippade med en massa olika förväntningar och föreställningar, men dem behöver ni inte känna till för att förstå vad som sägs här.

Ni behöver inte vara upplysta för att hejda Interventionen. Det är fullt tillräckligt att ni är andligt förankrade i Kunskap. Ni behöver inte vara perfekta, helgonlika eller ofelbara för att säkra er kollektiva frihet. Ni behöver bara vara andligt förankrade i Kunskap. Det går att uppnå. Det räcker med att tio procent av jordens befolkning är andligt förankrad i Kunskap och medveten om Interventionen för att hindra den.

Alla era religioner har en gemensam grund. Denna gemensamma grund är Den Stora Närvaron inom er och dennas länk till allt livs Skapare. I Det Nya Budskapet från Gud är det inte upplysning som betonas, utan den andliga förankringen i Kunskap. Upplysning är ett alltför avlägset mål, som alltför få människor skulle kunna uppnå på den korta tid ni har på er. Dock skulle tillräckligt många människor kunna bli andligt förankrade i Kunskap för att göra det möjligt att hejda Interventionen och verka för Kunskap hos alla människor. Detta är en realistisk målsättning som går att uppnå. Det enda hindret är mänsklig okunskap och förmätenhet.

Interventionen kommer att göra vad den kan för att hindra er från att bli medvetna om Den Stora Närvaron inom er. Detta kan den emellertid endast göra om ni tillåter det. Den Stora Närvaron inom er, Kunskaps närvaro, kan varken duperas eller manipuleras. Tänk på vad detta verkligen betyder. Det betyder att Den Stora Närvaron inom er är det enda hos er som är verkligt pålitligt. Det är det enda hos er som är ofördärvat, vad ni än har gjort i era liv. Det är det enda hos er som vet vem ni är, varför ni är här och vad som egentligen pågår i världen. Det är det enda hos er som verkligen kan förena sig med en annan människa i en meningsfull relation.

Kunskap inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att ge något, åstadkomma något och möta ett verkligt behov i världen. Varför skulle ni annars ha kommit till världen? En del människor tror att de har kommit till världen för sitt eget helande och egen terapi. Det stämmer dock inte helt. Det enda som verkligen kan hela er är återknytandet till den Kunskap ni har förnekat. Ert helande och era terapeutiska vinster är bara bieffekter av att ni fullbordar ert uppdrag här. Om inte den egna helandeprocessen är förenad med en känsla av syfte och mening blir den inget annat än en inkrökt och egoistisk process, ett uttryck för okunskap och världsfrånvändhet. Här blir strävandet efter helande det som vidmakthåller den ursprungliga sjukdomen.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp allt detta i detalj. Det talar om livets Fyra Pelare som människor måste upprätta: Relationernas Pelare, Hälsans Pelare, Arbetets Pelare och Den Andliga Utvecklingens Pelare. De Fyra Pelarna utgör grunden i ert liv. Det Nya Budskapet talar om hur dessa Pelare skall byggas och varför det är så viktigt att var och en av dessa fyra byggs.

Guds Nya Budskap talar om de tre stadierna av mänsklig utveckling – beroende, oberoende och ömsesidighet – och hur relationer fungerar på de olika stadierna. Det talar om hur man skall utveckla relationer med ett högre syfte; relationer som utgår ifrån Den Stora Andliga Närvaron inom varje enskild individ. Det talar om hur man finner dessa relationer och vådan av att låta sig luras in i andra lockande relationer, som ser ut att ha dessa kvaliteter, men som i själva verket saknar dem. Guds Nya Budskap talar om vad arbete och bidragande till livet innebär. Det talar om mod och tillit, om kraft, styrka och förlåtelse, på ett sätt som det aldrig tidigare har talats om i er värld.

En del människor kommer att tänka: ”Jovisst, men det här har jag hört förr.” Det har ni inte. Om ni tar er tid att läsa Guds Nya Budskap i dess helhet kommer ni att inse detta. Visst kommer ni att känna igen delar av den sanning som alltid har funnits i det mänskliga medvetandet; men det mesta kommer att vara nytt för er. Förutsättningen för sanning finns redan inom er. Det finns en kärna av sanning i alla era religiösa traditioner; men de kan inte förbereda er för Det Större Samfundet. De kan inte hjälpa er att hejda Interventionen. Här bygger Gud på det Gud redan har grundlagt. Här kan ingenting förstöras. Allt vilar på en fast grund; ja, så fast mänskligheten nu tillåter.

Detta är anledningen till att människor från olika religiösa traditioner med starka bindningar till sina traditioner inte behöver känna sig hotade av Det Nya Budskapet från Gud. De borde istället välkomna det; för det kommer att stärka deras tradition och deras tro och ge dessa en möjlighet att bli verkligt användbara i Det Större Samfundet.

Mänsklighetens isolering är nu över. Ni kan inte vända tillbaka. Ni måste fortsätta framåt. Era accelererande sociala, ekonomiska och politiska utvecklingar leder alla till denna stora tröskel. Ni kan inte gå tillbaka och leva det liv som era far- och morföräldrar eller ens era föräldrar levde; för allt håller nu på att förändras mycket snabbt. Ni är i full fart på väg in i framtiden; men ni är inte förberedda. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Världens olika kulturer och religioner tvingas alltmer att lära sig samexistera och hitta sin gemensamma grund. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud. Om världens naturtillgångar skall kunna bevaras och om ni skall kunna vara självförsörjande i framtiden är det av yttersta vikt att mänskligheten lär sig att samarbeta. Det är därför det har kommit ett Nytt Budskap från Gud.

Hur kommer ert liv i Det Större Samfundet att gestalta sig? Vad kommer att vara grundvalen för era relationer med andra raser i Universum och då i synnerhet för era relationer med de samhällen och världar som visar sig vara positiva till och förmånliga för er? Ni kan inte träda in på denna nya arena med ett förlegat synsätt som är grundat på en antropocentrisk världsbild. Mänskligheten är inte Universums medelpunkt. Mänskligheten är inte skapelsens krona. Mänskligheten är inte det intelligenta livets i Universum högsta nivå eller uttryck. Alla dessa antaganden kommer att vara meningslösa när er isolering i Universum är över.

Era framtida relationer i Det Större Samfundet måste grundas på er medvetenhet om Den Stora Närvaron inom er och på er förmåga att uppnå ett nytt perspektiv och en ny vishet rörande livet i Universum. Annars kommer ni att vara som de primitiva infödingarna som hamnar under främmande makters herravälde.

Kan mänskligheten uppnå detta på kort tid? Det kan den om tillräckligt många människor tar till sig det som presenteras här. Det kan den om tillräckligt många människor tar emot, studerar och lär sig Guds Nya Budskap och förstår hur de skall tillämpa det. Det kan den om tillräckligt många människor blir företrädare för Det Nya Budskapet från Gud.

Skaparen har tilltro till detta. Mänsklighetens bundsförvanter har tilltro till detta. Har ni själva det? Om inte, så måste ni återfå denna tro på er själva. Skaparen och era bundsförvanter ser nämligen sådant som inte ni kan se, vet sådant som inte ni vet, men som ni måste få veta. Att hindra Interventionen är en sak i sig; men utöver det måste också människors medvetenhet och andlighet återuppväckas. Mänsklighetens andlighet är dess största gåva till livet i Universum. Många raser i Universum har helt förlorat sin andliga medvetenhet och sina andliga traditioner. Deras andlighet har ställts i skuggan av deras teknologi och undergrävts av påverkan från andra krafter i Det Större Samfundet.

Andliga Krafter både i er värld och i Universum vill förmå er att inte gå samma väg. Låt inte teknologi bli er religion; ty om ni gör det kommer ni helt säkert att bli offer för raser som är mer teknologiskt utvecklade än ni. Om Kunskap blir er andliga medvetenhets grundval kan ingen i Universum få herravälde över er, för ingen annans Kunskap är större än er. Förutsättningen för Kunskap är densamma hos alla intelligenta raser i Universum, oavsett deras teknologi eller sociala utveckling. Ju mer ni förankrar er i er inre Kunskap, desto mer kommer ni att förstå och se hur ni med framgång skall kunna etablera relationer med andra raser och mota och tillbakavisa ovälkomna raser när det blir nödvändigt.

Självaste kärnan i Guds Nya Budskap är undervisningen i Kunskaps Väg, den viktigaste andliga lära som finns – grundvalen för världens alla religioner, det största löftet för mänskligheten och nu mänsklighetens största behov. Varje framsteg som en människa gör på Kunskaps Väg säkrar mänsklighetens framtida frihet och välfärd. Som redan nämnts är det inte upplysning som betonas här, utan den andliga förankringen i Kunskap – en förankring som gör er sansade, klartänkta, observanta, redo att reagera och redo att ge den gåva som ni kom hit för att ge, var den än är ämnad att ges. Detta är vad som har hållit mänskligheten vid liv genom alla dess umbäranden. Detta är också vad som kommer att trygga mänsklighetens framtid i Det Större Samfundet; en framtid som kommer att vara ljusare än dess förflutna.

Att finna ert syfte i livet

Er kallelse är de stora utmaningarna i världen. Er kallelse är inte att hörsamma alla dessa; utan endast en specifik utmaning. Många människor har ett väldigt dysfunktionellt förhållande till världen. De vill inte att världen skall kräva något av dem. De vill bara bli lämnade ifred och få förverkliga sig själva utan att livet ställer krav på dem. De förstår inte att de har ett ansvar för världen. Detta beror på att de är omedvetna om sin andlighets verkliga natur och verkliga syfte.

Ni har alla kommit hit från ert Ursprungliga Hem för att bidra till världen. Ni har något som världen behöver. Det är något specifikt. Givetvis finns det alldeles för många problem i världen för att ni skall kunna ta er an alla; men något av dem kommer att särskilt tala till er. Utan denna kallelse är människor tyvärr mer intresserade av egen tillfredsställelse. De försöker tillfredsställa det de tror sig vilja ha, det som har fångat deras intresse, det de tror kommer att göra dem lyckliga – rikedom, romantik, nöjen, frosseri, ett liv utan förpliktelser. Ni behöver bara se er omkring i världen för att förstå hur destruktivt detta kan vara. Verkliga relationer och verkligt arbete, verkliga familjer och verkliga samhällen, bygger på att man konfronterar de verkliga utmaningarna och bidrar med något viktigare till livet. Detta ser ni prov på överallt i världen om ni bara ser efter.

Ert verkliga syfte i livet är att ge något till världen som den verkligen behöver. När ni återvänder till ert Ursprungliga Hem kommer ni att möta ett lugn och en trygghet, som ni aldrig kommer att finna i den fysiska världen. Medan ni är här skall ni arbeta, bidra med något och åstadkomma något. Detta arbete blir då grundvalen för era meningsfulla relationer och alla meningsfulla aktiviteter.

Det Nya Budskapet från Gud talar om relationer, om arbete och om det ni gör i världen. Det ger er ett helt nytt sätt att se på hur ni skall förhålla er till världen, så att ni både kan vara andligt förankrade och samtidigt fullborda ert uppdrag genom att bidra till den.

Det Större Mörkrets närvaro i världen tydliggör ett problem som kommer att påverka alla. Dock kommer detta problem att tala mer direkt till vissa människor därför att det är deras bestämda uppgift att ta sig an det. Det finns många andra problem som kräver människors engagemang; men att gripa sig an Interventionen och förbereda sig för Det Större Samfundet kommer att vara den viktigaste uppgiften för vissa människor. De är födda till det. Det är deras uppdrag. Det är detta de kom hit för att göra. De kan misstolka detta uppdrag; de kan förneka det; men de kan inte förändra det. Det är oförstört inom dem.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att kalla på dessa människor direkt. Det kommer att vara deras kallelse. Det kommer att vara tecknet att tiden kommit för dem att höja sig över sina egna problem och angelägenheter. Det kommer att vara katalysatorn som får den andliga kraften inom dem att komma upp till ytan och aktiveras.

Nog har ni sett att det i er historia har varit vissa människors öde att föra in något alldeles nytt i världen? De var en del av en ny verklighet. Detta var inte bara något de önskade. Det var något som uppenbarades för dem; något som väckte deras innersta till liv.

Ni måste söka i världen och sedan i Det Större Samfundet för att finna er kallelse. Svaret finns inom er; men inte kallelsen. Den finns därute. Det är den som helar er relation till världen. Det är den som återger er er sanna kraft. Det är den som tar er ut ur det lidande, som den verklighet ni själva har skapat orsakar er, och för er in i den verklighet som skapade er och som ni sändes av för att tjäna.

Många människor tror att de kan skapa sin egen verklighet och att det är just det man bör eftersträva. Detta är bara delvis sant. Det viktigaste är att finna den verklighet som skapade er. Sedan måste ni svara an på den verklighet ni sändes till för att tjäna. De är två olika verkligheter. Den ena är Guds absoluta verklighet. Den andra är den fysiska världens relativa verklighet.

Det mänskligheten hittills har lärt sig genom sina religiösa läror och sina kulturers utveckling kan inte helt förbereda den för det som väntar. Det finns inte tillräckligt med tid. Ni har inte flera århundraden på er att vänja er vid och finna er tillrätta i Det Större Samfundets verklighet. Den finns mitt ibland er redan. Det finns ett Större Mörker i världen. Tiden är avgörande nu. Därför är det av yttersta vikt att människor reagerar; att de till fullo förstår vad det är de har att göra med och förstår vari deras verkliga ansvar ligger. Ni kan ägna ett helt liv åt att tillfredsställa sinnets önskningar eller ni kan fokusera på er själs verkliga behov. Er själs verkliga behov är att fullfölja det uppdrag ni kom hit för att utföra. Detta uppdrag uppenbaras för er genom de problem och utmaningar som finns i världen.

Det finns mycket som måste göras på det mänskliga livets alla plan. Det finns mycket som måste göras för att återställa er miljö så att den skall kunna livnära er i ert nya liv i Det Större Samfundet. Ni kan inte ge er ut i Universum och hämta hem allt det ni har förbrukat och förslösat i er egen värld. De tillgångarna ägs av andra. Ni kommer att få slåss för dem eller så kommer ni att tvingas köpa dem. Tvingas ni köpa dem kommer ni att få ge upp mycket av ert oberoende. Här får er miljövård ett helt annat innehåll. Den kommer inte enbart att handla om att skapa vackra naturmiljöer utan om att kunna tillgodose mänsklighetens grundläggande behov i framtiden; behov som ni annars inte i tillräckligt stor utsträckning kommer att kunna tillgodose. Blir ni beroende av främmande makter i Universum för era behov kommer ni att förlora den auktoritet ni tidigare haft. Ni kommer att tvingas betala det pris som krävs från andra världar för att få det ni behöver. Nog förstår ni detta?

Skaparen vill inte att mänskligheten skall hamna i ett sådant underläge. Allt andligt arbete som har gjorts, allt som har gjorts för att hjälpa och bevara mänskligheten, kunde gå förlorat. Många människor förlitar sig på att Skaparen kommer att ingripa och mota bort alla mörka krafter; men så fungerar det inte i Universum.

Ert liv är er möjlighet att återta er sanna styrka och integritet och använda dessa egenskaper på bästa sätt genom att bidra till världen. Livet är inget välfärdssamhälle. Detta är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud vill få er att förstå. Mänsklig integritet, mänsklig styrka, mänsklig suveränitet i denna värld, bevarandet av miljön och en enad mänsklighet är avgörande för er framtid. Det är vad Det Nya Budskapet från Gud förespråkar.

Ni kommer så småningom att komma till en punkt i livet där ni tvingas börja fundera över varför ni finns i världen. När ni kommer till den punkt där ni känner att ni har prövat livets alla glädjeämnen och sorger, kommer ni att fråga er: ”Vad är det egentligen jag är här för att göra? Vad är den verkliga meningen med mitt liv?” Visst skulle ni kunna uppleva ännu mer glädje och sorg, men efter en viss punkt skulle det bara kännas som upprepningar. Ni kommer att känna att dessa upplevelser och känslor inte längre tillfredsställer er. Ni kan inte längre förlora er i era hobbies, i era intressen, i era kärleksaffärer, i era krig eller i era konflikter. Ni tvingas kanske till och med att avstå från er tvångsmässiga strävan efter upplysning; för vad är den annat än ännu ett sätt att försöka slippa ifrån ert verkliga ansvar.

Ni kommer till denna viktiga tröskel uppriktigt sökande efter sanningen om ert liv. Det blir en ny början för er. Det blir en avgörande vändpunkt. Kan ni komma över denna tröskel, så kommer ni att väckas till nytt liv och ny energi och kraft. Ert liv kommer att få en helt ny riktning och mening. Ni kommer att vända er till världen och fråga: ”Var kan jag bäst göra nytta? Var kan jag, utifrån vem jag är och utifrån mina förutsättningar, verkligen göra en skillnad?”

Världen kommer att tala till er. Kanske kommer ni att få söka; men ni kommer att finna det ni söker; för världens behov är trängande. Även utan hotet från Interventionen är detta sant; men Interventionen skapar ett större nödläge; och detta nödläge ger upphov till en större andlig kallelse – en uppmaning till människor att vakna upp ur sin självupptagenhet och självbegränsning. Det som verkar hota er mest är samtidigt det som kan tvinga er ur ert personliga helvete och få in er på en väg som ger sann lycka och tillfredsställelse.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp de mest förhärskande missuppfattningar som förvirrar människor. Dessa måste tas upp, för annars kommer ni inte att kunna förstå Budskapet. Ni kommer antingen att helt förkasta det eller helt missuppfatta det. Allt det ni tycker är viktigt – relationer, lycka, trygghet, hälsa, självförverkligande – måste sättas i rätt perspektiv; annars kommer Guds Nya Budskap att gå förlorat. Det kommer att missförstås och missbrukas.

Sanningen hålls vid liv av människor som förmår hörsamma den. Den hålls vid liv av de Änglaväsen som vakar över mänsklighetens utveckling och uppmuntrar sanningen i alla hjärtan och sinnen. Här handlar det inte om vilken filosofi eller personlig världsbild som är rätt. Dessa är inget annat än mentala skapelser. På nivån av Kunskap – d.v.s. er andliga intelligens – finns bara sanningen; allt annat är sekundärt. Tolkningar av sanningen kan skilja sig markant, liksom också hur den kommer till uttryck. Dock är sanningen i sig odelbar, fulländad och helgjuten. Det finns ingen förvirring inom den. Sanning är inte en produkt av egna funderingar eller värderingar. Den är bortom detta.

Det Nya Budskapet från Gud talar till denna fundamentala sanning inom er. Frågan är om ni kan känna och förstå den på egen hand? Kan ni göra resan till den plats inom er där ni kan upptäcka den? Sanningen är uppenbar för alla som på ett ärligt och uppriktigt sätt har närmat sig den; men ni måste först ta det nödvändiga steg som krävs för att komma den närmare. Ni är inte där än. Den stora utmaningen som mänskligheten står inför kommer att föra er närmare sanningen; för sanningen kommer att tala till Kunskap inom er. Det Större Mörkret kallar på Kunskap inom er. Ert medvetande kommer kanske inte att vilja kännas vid den. Ert medvetande kan kanske motsätta sig den. Ert medvetande kan kanske ifrågasätta den. Ert medvetande kan kanske förneka den helt. Ert medvetande kan kanske teoretisera om den. Ert medvetande kan kanske jämföra den med och ställa den mot allt annat. Guds Nya Budskap riktar sig emellertid inte till ert medvetande. Den riktar sig till ert hjärta. Den riktar sig till er själ. Det är därför det är en andlig kallelse. Det är därför ni på djupet försonas med er själva och Kunskap placeras över ert medvetande i ert Väsens sanna hierarki när ni hörsammar det.

Det Nya Budskapet från Gud kallar på er. Det framställer ett problem som i sig är en kallelse. Ytterst är den befriande; men denna befrielse kan endast uppnås genom verklig medverkan. Utgången är viktig. För att mänskligheten skall kunna utvecklas och komma vidare måste den överleva och stärka den frihet den redan har grundlagt. Detta är svårt att göra i Det Större Samfundet. Ni har inte behövt hävda er mot andra former av intelligent liv tidigare. Ni hävdar er mot varandra på många sätt som är destruktiva; men ni har aldrig behövt hävda er mot andra former av intelligent liv. Detta har nu förändrats; och det har förändrats för alltid. Dock kan denna konkurrens göra er både starkare och mer visa. Den kan också ena mänskligheten, om ni förhåller er till den på rätt sätt.

När ni väl börjar förstå detta kommer ni att tycka att det är självskrivet. Insikt uppnår ni emellertid endast genom att röja vägen, utveckla inre balans och påtaga er ett större ansvar som kommer ur ert allra innersta. Medvetandet kräver och räds, medan Kunskap vet, eftersom den är den större andliga verkligheten inom er. Vad många människor tror sig veta är i själva verket vad de önskar sig. Önskningar grundar sig alltid på rädsla – rädsla för att inte få det man önskar sig och vill ha. Kunskap är emellertid djupare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse går den att upptäcka. Den går inte att undvika. Den pågår inte på ett annat plan, utan är en naturlig händelse. Interventionen består av flera utomjordiska raser som konkurrerar om era naturtillgångar och som genom försåt försöker tillskansa sig det de vill ha. Detta borde inte vara förvirrande; såvida ni inte redan är förvirrade.

Inkräktarna är inte multidimensionella varelser. De är inte andliga varelser. De är inte änglar. De är inte demoner. De är fysiska varelser som ni själva, som använder sig av sin teknologi och sin list för att framställa sig själva på ett sätt som väcker förtroende, tillit och till och med vördnad. De är dock inte här i andligt syfte. De är här av rent materialistiska skäl.

När ni själva väl ser, känner och förstår hur det ligger till kommer det inte längre att finnas något missförstånd kring deras avsikter. Det kommer att vara hur tydligt som helst. Det kanske kommer att ta er lite tid att förstå eftersom ert medvetande är belamrat med allsköns andra tankar och föreställningar.

Ytterst måste alla i världen verka för mänsklighetens frihet och välfärd. Detta är tillräckligt för att få människor ur sitt privata lidande och röra sig i positiv riktning. Här kan människor verka på alla tänkbara plan; men alltid för allas och helhetens bästa. Det tillfredsställer själen. Det ger verkligt välbefinnande och sann integritet.

En enad mänsklighet i Universum skulle kunna bli en mycket stark kraft. Den skulle kunna bli en mycket positiv kraft, som skulle kunna åstadkomma sådant som världen aldrig har sett eller upplevt tidigare. Detta är inte blott ett bättre utan ert enda alternativ nu. Om ni inte tar kontroll över er värld nu, så kommer någon annan att göra det; och ni kommer då att hamna under främmande makters kontroll. Vad detta innebär och hur det kan hindras är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud handlar om.

Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förlitar sig på Kunskap inom er. Den är er andlighets grundval. Det Nya Budskapet representerar inte nödvändigtvis era religioners trossatser eller era kulturers uppfattningar och föreställningar. Det representerar grundvalen av Kunskap. Denna grundval utgör er inneboende styrka, i motsats till era föreställningar och uppfattningar, som oftast utgör er inneboende svaghet. Det är denna styrka som Skaparen förlitar sig på. Det Skaparen har givit er kan inte förstöras. Det kan endast förnekas eller förvrängas. Det är beständigt och oförstörbart. Dock måste det tjäna världen i denna tid för att ni skall kunna förstå dess verkliga innebörd och realitet.

Gå då ut i världen. Gå Interventionen till mötes. Gå Det Större Samfundet till mötes; för det kommer att ta er ur villfarelsen om er obetydlighet. Det kommer att ta er ur er självfixering och ert personliga lidande och öppna dörrarna till ett nytt liv av aktiv medverkan, nya relationer och större integritet – för er personligen och för alla andra som främjas av att känna er.

Den stora kärleken

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 23 november 2007
i Boulder, Colorado

Över hela världen värderas kärleken högst, som höjdpunkten av den mänskliga upplevelsen. Det sjungs om kärlek i låtar, skrivs om den i poesin. Den förhärligas i stora litterära verk. Det talas om den i normala konversationer. Människor påstår att de är kära, att kärleken är det ultimata, att allt som behövs i världen är kärlek och då kommer allting att ordna sig. Men mycket få människor förstår vad kärlek egentligen är. Och mycket få människor har upplevt kärlek på en djupare nivå — bortom förtrollning, bortom förälskelse och att vara fäst. Få människor har upplevt kärlekens verkliga makt och ström.

Dessutom associerar många människor vissa slags beteenden, trosuppfattningar och attityder med kärlek-ömhet, passivitet associeras med kärlek. Fred och harmoni associeras med kärlek. Men vad är egentligen denna djupare kärlek, inte en kärlek som endast är en fixering, en förälskelse eller att vara fäst vid någon, utan en djupare slags kärlek som är försonande, som utgår från ett djupare ställe inom individen.

Och bortom detta, vad är Guds kärlek, kärleken från Gud? Är detta blott en förälskelse, en fixering eller att vara fäst? De flesta skulle säga nej, men de är osäkra på vad Guds kärlek egentligen innebär och hur denna kärlek uttrycks och hur den kan omsättas i världen effektivt.

Så i dag kommer vi att tala om Kärleken, den större kärleken som lever inom varje individ och Guds större kärlek, som är summan av all kärlek i Universum, och är källan av all sann kärlek överallt-i denna värld och i det Större Samfundet av världar. Och vi skall tala om vad Guds Nya Budskap för världen lär ut om kärlek, ty det finns ett Nytt Budskap från Gud i världen, och kärlek är en del av dess budskap.

Det är nödvändigt här att börja med att säga vad kärlek inte är. Kärlek är inte förtrollning. Kärlek är inte fixering. Kärlek är inte att vara fäst. Kärlek är inte romans där ni är förälskad eller tagen av någon annans utseende eller någon aspekt av deras personlighet. Det är inte dyrkan, där ni avgudar någon, ni dyrkar någon, inte ens då det handlar om en gudom, inte ens då det handlar om en Budbärare, inte ens då det handlar om Gud. Detta representerar inte en verklig relation, en fungerande relation, en relation av förenade viljor.

Kärlek är inte ett beteende, en attityd, ett speciellt sätt att vara. Det är inte etikett. Det är inte konvention. Kärlek kan uttrycka sig på många olika sätt-mjukt eller kraftfullt. Kärlek kan verka undergiven. Kärlek kan verka stark. Kärlek kan utmana er. Kärlek kan kritisera er. Kärlek kan avslöja era illusioner, era fantasier och ert självbedrägeri. Kärlek är inte det som människor menar då de talar om kärlek, under nästan alla förhållanden.

Kärlek är en djupare makt som får folk att göra saker som skiljer sig från deras idéer, deras trosuppfattningar och deras pliktkänsla. Kärlek är något bortom den kärlek ni hör talas om i konversationer. Uppriktigt talat är det bättre att demonstrera kärlek än att tala om den, ty äkta kärlek demonstreras. Det är vad som får människor att ändra sina liv, att skifta sina prioriteringar, att associera med något djupare inom sig själva. Det är något som har makten att överskugga mänsklig ambition, mänsklig själviskhet, människors klagomål, alla sekteristiska trosuppfattningar och attityder och religiös ideologi.

Ty kärlek är inte bundet av dessa saker. Den bara hindras, hålls tillbaka eller döljs av dessa saker. Men kärlek rör sig självmant, då det är förbundet med den djupare Kunskap som gud nedlagt inom varje person. Ty ni förstår, ni föddes med två sinnen-ett sinne att tänka med och ett sinne för att veta. Det sinne som ni tänker med är en produkt av all er sociala konditionering. Det är en produkt av att vara i världen. Det är en ansamling idéer, associationer och tankemönster som ni har lärt er sedan dagen ni föddes. Mycket av detta är användbart, och en del av det är skadligt och farligt för er. Ni har förvisso behövt lära er hur man överlever i världen-hur man överlever fysiskt, hur man överlever socialt, hur man deltar inom en familjemiljö, inom en kultur och möjligen inom ett religiöst ramverk. Ni har behövt lära er det som samhället har sagt till er att ni måste lära er. Som vi har sagt är en del av detta användbart och viktigt och en del av det är skadligt och ligger inte i ert intresse.

Men ni föddes med ett djupare sinne, Kunskapens sinne. Detta sinne tänker inte som ert intellekt tänker. Det ser och det vet. Det är inte vad folk tänker på när de talar om det omedvetna sinnet. Det är mer förknippat med ert världsliga sinne, eller intellekt. Detta djupare sinne är inte underkastat konditionering i världen. Det formas inte och konditioneras inte av världen. Det är hotas inte och skräms inte av världen. Detta djupare sinne kallas Kunskap i det Nya Budskapet därför att det är relaterat till upplevelsen av direkt vetande, upplevelsen av affinitet, upplevelsen av sann igenkänning och upplevelsen av sanna relationer.

Äkta kärlek emanerar från Kunskap. Den är i grund och botten Kunskapens uttryck. När Kunskap får er att göra något-möjligen något ni aldrig planerade att göra, något ni inte förstår, något som går stick i stäv mot era planer och mål och ambitioner-detta uttrycker kärlek därför att ni uttrycker Guds Vilja, vilket är Guds Kärlek. Ty Guds Kärlek är inte skild från Guds Vilja. Gud tänker inte som ert intellekt tänker-glad ena dagen, ledsen nästa, belåten med det här, arg på det där, grym och straffande gällande dem som gör misstag eller som lever fel. Detta är inte Gud. Detta är det mänskliga sinnet som projicerar ett mänskligt sinne på Gud och projicerar på Gud mänskliga känslor och missnöjen. Allt detta är en projicering av det mänskliga sinnet. Men Gud är bortom allt detta. Och Guds Kärlek och Guds Vilja är bortom allt detta.

Så ni lever i ert personliga sinne eller det som man kan kalla för ert ”ytliga sinne”, alla era uppfattningar om Gud är förknippade med ert personliga sinner. Ni tror att Gud bara är en superpersonlighet, ett gigantiskt stort intellekt, men ett intellekt som är underkastat rädsla och ångest, hat och anklagelser, dom och straff, bestämda idéer, rättfärdighet och kätteri. Detta är en Gud som människor tror tänker som dem, handlar som dem och beter sig som dem.

Men när ni tänker på vad Gud verkligen är-det Större Samfundets Gud, allt intelligent liv i universums Gud, är det säkerligen så att en Gud som är universums och det Större Samfundets Gud inte kan konditioneras av mänskliga trosuppfattningar, mänskliga attityder, mänskliga känslor, mänskliga sociala konventioner och alla de småaktiga saker som håller kvar mänskligheten i ett primitivt och outvecklat tillstånd.

Om Gud är det Större Samfundets Gud, då är Gud författaren till otaliga former av intelligent liv och otaliga världar där intelligent liv har utvecklats. Gud är författaren till evolutionen. Gud är författaren och källan till universums expansion. Gud är författaren till alla vetenskapliga sanningar. Gud är otaliga raser av varelsers skapare som inte ser ut som er, inte tänker som er och inte har ert värdesystem. Gud är författaren till naturen, som fungerar inom världen och bortom världen och inom alla världar i detta universum och bortom-på alla manifestationsnivåer. Detta är en Gud så stor att det överskrider alla teologiska idéer, religiösa trossystem och religiösa organisationer.

Eftersom ni inte kan förstå Gud, betyder det att ni inte kan förstå Guds Vilja. Det betyder också att ni inte kan förstå Guds Kärlek, Kärleken från Gud. Men ni kan uppleva dessa saker därför att Gud har gett er ett djupare, större sinne-Kunskapens sinne. Ni kan spekulera, ni kan teoretisera, ni kan etablera detaljerade tankesystem, detaljerade mentala konstruktioner. Men om ni inte kan uppleva Kunskapens rörelse i ert liv och Kunskapens visdom i ert liv, som ger er råd hela tiden-råd som ni inte kan höra, råd som ni inte svarar an på därför att er uppmärksamhet är fäst på ytan, på ert intellekt och er uppfattning av världen-om ni inte kan känna denna djupare rörelse, då är Gud främmande för er. Gud är endast en idé som ni antingen kan acceptera eller ignorera.

Gud har nedlagt ett uttryck av Guds Vilja och Kärlek inom er, djupt inom er, djupt under intellektet, en Vilja och Kärlek ni inte kan kontrollera och som ni inte kan dominera. Ni kan inte använda den för att nå rikedom, makt eller inflytande. Ni kan endast underkasta er den. Ni kan endast följa den, lära från den och utföra det som den ger er att göra för att återetablera ert liv, för att återbygga ert sinne, för att återbygga er hälsa, för att ändra riktning i ert liv och för att återetablera en större samling prioriteter för er själv, och tillsammans med dessa en större möjlighet för relationer med andra.

Det är denna Större Kärlek som går så långt över och är så olik den kärlek ni hör talas om i konversationer. Människor säger, ”Jag älskar det här. Jag älskar honom. Jag älskar henne. Jag älskar den här maten. Jag älskar det här stället. Jag älskar din klänning. Jag älskar naturen. Jag älskar skogen. Jag älskar havet.”

Äkta kärlek är bortom allt detta. Den äkta kärleken som får er att ge ert liv, som ändrar ert livs riktning, som talar om för er att ni har fel, som konfronterar er med det faktum att ert liv har förspillts och ni försöker leda det i en riktning som inte är dess sanna riktning, denna kärlek-kärleken som fortsätter att orientera er mot ert större syfte med att komma in i världen oavsett era planer och mål, kärleken som inte förändras, kärleken som inte anpassar sig till era önskningar. Detta är kärleken. Stundvis är den konfronterande och utmanande, och ni känner att det bara är för mycket. Och stundvis är den tröstande och uppmuntrande, och ni välkomnar den är så glad att den existerar och att den är sann.

Detta är den Stora Kärleken-Guds kärlek som har nedlagts i er, i Kunskap inom er, i det djupare sinnet inom er. Detta djupare sinne är här på ett uppdrag. Det är här för ett syfte, ty ni har kommit in i världen på ett uppdrag, för ett syfte, för att göra specifika saker med specifika människor. Kunskap inom er försöker ta er dit, att leda er i rätt riktning så att ni kan ha era rendezvous med särskilda individer och hitta de omständigheter och den miljö där ert större syfte kan framträda och kan aktiveras. Medan människor spår detaljerade planer och underbygger vad de sysslar med och vad de tror försöker Kunskap inom dem att ta dem någonstans.

Tänk således aldrig att människor alltid är på rätt plats och gör vad de bör göra. Det är inte sant. Detta är bara en ursäkt. Det är vad människor säger för att ställa saker tillrätta och för att allt ska vara bra, samtidigt som deras liv i verkligheten missbrukas. De är inte där de bör vara. De verkar på en nivå som inte representerar deras större syfte med att komma hit. Eller så inskränks de på grund av fattigdom eller politiskt förtryck, där de är fastlåsta och inte kan finna en annan väg.

Men Guds kärlek uppehåller sig fortfarande inom dem. Den kommer aldrig att ge upp. Den är inte som ert intellekt, i dess skiftande önskningar, dess varierande trosuppfattningar, dess förvirring och i dess radikala idéer och dess fundamentalism. Det enda verkligt fundamentala inom er är Kunskap därför att det är det enda som är permanent inom er. Och Kunskap inskränks inte av religiös ideologi eller av nationalistiska passioner. Den kan inte användas som ett vapen. Den kan inte användas för att förtrycka andra. Den kan inte användas för att söndra och erövra. Kunskap kan endast följas. Den kan inte användas.

Sinnet måste tjäna Anden. Det är inte tvärtom. Människor vill att gud ska göra saker åt dem, som om Gud är deras tjänare. Människor vill att Gud ska skydda dem från faror eller katastrofer. De vill att Gud ska överlämna åt dem vad de vill ha, som om Gud är en slags tjänare. Här vill sinnet att Anden ska tjäna sinnet. Intellektet vill att Gud tjänar och stärker intellektet. Detta är helt baklänges. Detta är upp-och-nedvänt. Ty i sanning är det meningen att er kropp ska tjäna sinnet, och det är meningen att ert sinne ska tjäna Anden, eller Kunskap. Och Kunskap är här för att tjäna Gud. Detta är er Varelses sanna hierarki. Detta är det arrangemang där er integritet kan upplevas och etableras, där ni kan finna förening med er själv.

I slutändan tjänar allt Gud här därför att om kroppen tjänar sinnet, och sinnet tjänar Anden och Anden tjänar Gud, då tjänar allt Gud. Men för att nå denna integritet, för att nå denna inre harmoni, denna förening av alla era aspekter krävs en stor förberedelse-en förberedelse ni inte kan uppfinna för er själv, en förberedelse som inte är en slags eklektisk inställning, där ni tar det ni gillar från en tradition och det ni gillar från en annan tradition och liksom sätter ihop allt, baserat på era preferenser. Detta är bara att använda Anden för att bekräfta sinnet. Det är inkorrekt från början till slut.

Kunskap kommer att ta er någonstans ni inte skulle kunna ta er själv. Kunskap kommer att ta er bortom era rädslor och era preferenser därför att alla preferenser är baserade på rädsla-rädslan för att inte ha, rädslan för att ha fel, rädslan för att förlora och rädslan för döden.

I denna värld har mycket åstadkommits inom religion och andlighet. Om ni kunde förstå livets utveckling i andra världar, skulle ni se hur mycket mänskligheten har åstadkommit, trots sina många misstag. Ni skulle se att religion i denna värld faktiskt har kommit mycket långt. Ni skulle se att andra mer teknologiskt avancerade racer [i universum] har förlorat all sin religion och all sin förståelse av andlighet. De har blivit mycket mer mekaniska, mycket striktare-baserat på idéer, baserat på sin vetenskap, baserat på sina politiska diktat och sociala struktur

Tro inte att religion i denna värld är ett stort misstag. Det är faktiskt det enda som mänskligheten har att erbjuda det Större Samfundet i detta skede. Vad som har åstadkommits med avseende på personlig frihet och andlig medvetenhet är faktiskt mycket bra i ljuset av er position i universum som helhet. Detta är en viktig förståelse därför att mänsklighetens framtid kommer att vara i det Större Samfundet, och huruvida ni kommer att förbli en fri och självbestämmande ras kommer att avgöras av era interaktioner med det Större Samfundet.

Vad är kärlek? Kärlek är Kunskapens rörelse. Eller sagt med andra ord, kärlek är Guds Vilja som uttrycker sig genom er. Här är kärlek förknippat med inspiration, där sinnet fylls med Anden, där sinnet underkastar sig Anden, där sinnet leds av Anden. Ibland sker detta spontant. Ibland sker detta vid ett tillfälle där ni är extremt besviken, och ni hör något inom er själv som tillhandahåller hopp när ni känner er hopplös.

Men för att få tillgång till Kunskap och ta Stegen till Kunskap krävs en mycket fokuserad inställning. Och denna inställning måste ges av Gud därför att endast Gud vet hur ni kan återförbinda ert tänkande sinne och Kunskapens djupare sinne inom er.

Det finns mycket för ert intellekt att göra och överväga, och det är till och med så att dess stora talanger egentligen inte har odlats fullständigt inom människor. Men i detta avseende, måste ni motta Guds Grace, som är Guds Kärlek. Ni är vilse i livet. Ni vet inte vem ni är eller vad ni gör och slutligen kommer ni till en punkt av besvikelse där ni inser att detta faktiskt är ert tillstånd och har varit ert tillstånd hela tiden. Och Gud sänder er Stegen till Kunskap. Ni kanske önskar att Gud gav er ett nytt jobb, en ny relation, en finare kropp eller att Gud befriade er från era svårigheter. Det är vad människor vill att Gud ska göra åt dem.

Gud sänder människor det som kan återlösa dem, inte det de vill ha. Det de vill ha kommer endast att föreviga deras tillstånd och deras disassociering och kommer endast att hindra dem från möjligheten att få tillgång till Kunskap. Så Gud och Guds Kärlek ger det som behövs för återlösning.

Det är endast när ni inser att det inte kommer att göra någon skillnad om ni får mer av det ni vill ha som ni vänder er till Kunskap. Det är endast då era planer för personligt förverkligande visar sig vara svaga, bristfälliga och otillfredsställande som ni vänder er till Kunskap. Här är djup besvikelse extremt viktig och innehar en stor möjlighet för er. Men extrem besvikelse är vad alla vill undvika, så de fortsätter att försöka planera och intrigera och fokusera sina liv på att få vad de vill ha. Deras predikament fördjupas endast. Kunskap talar till dem hela tiden, men de kan inte höra. De är inte öppna för det. De vill ha vad de vill ha. De drivs av rädsla och preferenser. Så kärlek är okänt för dem.

Kärlek är det som ger dem vad de vill ha. Kärlek är det som ser bra ut. Kärlek är det som känns bra i stunden. Och som en följd av detta blir människors uppfattning av kärlek en källa till deras beroende. Och Kärlek blir ett sorts beroende. Ni måste ha denna person. Ni måste leva på detta ställe. Ni måste ha denna mat. Ni måste ha detta nöje. Ni måste ha denna drog.

Guds Kärlek är Kunskapens rörelse inom er, ty denna rörelse förflyttar er i en riktning mot er återlösning och ert förverkligande i världen. För att finna denna återlösning och detta förverkligande, måste ni befrias från de relationer och de förpliktelser som håller er fastlåsta i ert liv. Återlösning är inte något som ni bara lägger till i ert liv eller ännu en sak som ni sköter i ert liv. Det är inte blott ett tillägg. Det är ert liv.

Allt som Kunskap får er att göra, vare sig det är att uppmana er att undvika något eller att uppmana er att närma er något, är allt avsett att leda till er återlösning. Er återlösning innebär att ni har förbundit ert tänkande sinne med Kunskap. Det är återlösning. Det är början på verkligt löfte för er.

Ni återlöses inte till Gud. Ni har aldrig varit separerad från Gud. Hos Gud finns ingen ilska mot er. Ni har försatt er själv i exil. Ni har inträtt i en verklighet där Gud är okänd, där Gud är bortglömd, där Gud är avguderi, trosuppfattningar och ritualer. Det som återlöser er är att ta Stegen till Kunskap, att förbinda sinnet med Anden, ert tänkande sinne med Kunskapens verkliga makt inom er-inte era trosuppfattningar om Anden eller andlighet eller religion, utan med verkligheten.

Många människor kan inte göra skillnad på sina trosuppfattningar och verkligheten. De tror att deras trosuppfattningar är verkligheten. ”Det jag tror är verkligt,” säger de. ”Det jag tror är sanningen,” säger de. ”Det jag tror är Guds vilja,” säger de. Och ändå är det så att ju orubbligare de är, desto mer visar de att de ännu inte är förbundna med Kunskap. De har ännu inte återlösts.

Intellektet måste underkasta sig det som Gud har nedlagt inom er. Det som Gud har nedlagt inom er är Guds Plan och Vilja för ert liv, vilket hör ihop med Guds Vilja och Plan för allt liv-inom denna värld, bortom denna värld och genom hela det Större Samfundet av världar i det universum i vilket ni bor. Detta är så stort. När ni ser hur stort det är, inser ni att era tankar aldrig kommer att rymma det eller definiera det.

Kunskap inom er är fullständigt enhetlig. Den är i fullständig harmoni med Kunskap inom alla andra. Och det är därför som den är den stora fredsmäklaren i världen. All verklig fred som har befrämjats och etablerats har kommit från Kunskap. Annars är fredsavtal i grunden ekonomiska eller politiska uppgörelser för att hindra krig och konflikt. Ingen fred har egentligen etablerats. Fred är resultatet av att människor värdesätter och knyter an till varandra, inte bara att de bedriver handel med varandra över en gräns, inte bara att de tittar på varandra på avstånd, utan att de lär sig att igenkänna och att kommunicera och relatera till varandra.

Med världens växande befolkning som det ser ut nu, har ni en stor möjlighet att etablera mänsklig enighet, en stor nödvändighet att etablera mänsklig enighet. Denna växande befolkning som lever i en värld av minskande resurser kommer vara tvungen att enas för sin egen överlevnad. Själva detta tillstånd av underskott som ni skapar frambringar en större sporre för mänsklig enighet. Allt detta är ett verk av Kunskap.

Gud vill inte att mänskligheten ska ha en överbefolkad värld, en värld av minskande resurser. Men Kunskap kommer att fortsätta förflytta människor mot deras återlösning oavsett omständigheterna. Även om ni skapar ett mardrömsscenario, kommer Kunskap inom er och andra att leda er mot återlösningen.

Gud är alltså inte författaren till det ni tänker och gör. Gud är författaren till er återlösning. Gud är källan till det större syfte som har fört er och alla andra personer in i världen. Alla som kan återfå sitt Ursprungliga Minne kommer att uppleva Guds makt och auktoriet. Alla som kan ta Stegen till Kunskap för att medföra Kunskap till sitt medvetande kommer att uppleva Guds Kärlek.

Kärlek är som luften ni andas. Ni tar den för givet. Ni tänker aldrig på den. Men ni behöver den varje stund. Kärleken är här. Kan ni känna den? Kan ni höra den? Är ni villig att gå till den med öppna händer, utan krav, utan trosuppfattningar, bara gå till den? ”Jag går till Gud.” Gå till Gud. ”Vad är Guds vilja för mig? Vad måste jag göra i denna situation? Bör jag vara med denna person? Ja eller nej? Bör jag gå till denna plats? Ja eller nej? Bör jag engagera mig i denna aktivitet? Ja eller nej?”

Allt är enkelt. Inga uppgörelser. Inga kompromisser. ”Nå, jag gör lite av det här, om Gud ger lite av det där. Jag ingår en uppgörelse med Gud.” Inga uppgörelser. Ni är antingen öppen för vägledning eller så är ni inte det. Detta betyder inte att ni överlämnar er själv till Gud. Det kan möjligen ske mycket senare. Detta är endast en liten öppning, lite villighet, en början. Ni måste börja som en nybörjare. Ni kan inte kliva in i ett moget tillstånd i er relation med Gud. Ni måste ta stegen. Och Gud tillhandahåller stegen.

Kärlek är Kunskapens rörelse inom er. Kunskap är den större intelligens som Gud har nedlagt inom er för att vägleda, för att skydda och för att leda er till upptäckten av ert större syfte med att vara i denna värld vid denna tidpunkt. Allt annat som kallar sig själv för kärlek är endast en uppvisning. Det saknar tillgivenhet. Det finns ingen visdom i det. Det finns ingen substans i det. Livet kommer inte att stödja det.

Det är därför som människor blir kära, inleder en relation och får sedan reda på i relationen om de ens kan vara i relationen, vilket de ofta inte kan. Så var finns kärleken? Vad är kärleken här? Endast en inledande förtrollning? Att bli fäst vid något som ni tror kommer att rädda er eller göra er till det ni vill vara?

Människor blir gamla. De förlorar sin skönhet. De förlorar sin charm. Livet ställer er inför svårigheter och krav. Ni måste producera. Ni måste arbeta. Ni måste hantera motgångar. Vad hände med kärleken där i början som var så extatisk och underbar? Då blir det som människor trodde var kärlek en slags överlevnadsavtal eller bekvämlighet.

Det finns en större kärlek. Den Stora Kärleken finns, den kärlek som Gud har nedlagt inom er, inom varje person, och som väntar på att upptäckas, väntar på att uttryckas och upplevas. Denna kärlek uppträder inte endast på ett sätt. Den är inte förknippad med ett visst slags beteende eller etikett. Den är inte en social konvention. Denna kärlek kommer att rycka er bort från faror. Denna kärlek kommer att utmana ert tänkande och era attityder. Denna kärlek kommer att visa er att ert liv inte leder någonvart. Denna kärlek kommer att få er att gå åt ett håll när ni vill gå åt ett annat. Denna kärlek kommer att hålla er tillbaka. Denna kärlek kommer att leda er i ny riktning. Detta är en Stor Kärlek. Det är äkta vara.

Även om ni är helt ensam i livet, om ni kan känna Kunskapens rörelse, kommer ni att känna Guds Kärlek. Ni kommer inte att förstå den. Ni kommer inte att vara säker på vart den tar er. Ni kommer inte att vara säker på vad det betyder. Men om ni kan följa den, kommer ni att uppleva den. Och steg för steg, i ökande grad, kommer den att leda ert liv in i en annan position och öppna en större möjlighet för er.

Här måste ni utöva tålamod och fördragsamhet. Ni måste upphöra med dömande och skjuta upp ert behov av slutsatser därför att ni behöver ta emot från Gud. Innan ni kan ge vad Gud har gett er att ge, måste ni ta emot från Gud. Ni måste låta Gud återlösa ert liv.

Vissa människor tror att återlösning bara är att anta ett trossystem: ”Jag är nu återlöst därför att jag tror!” Men detta är inte återlösning. Tro är svagt och bristfälligt. Den måste ständigt förstärkas. Den har inte Kunskapens makt. Den är ett mänskligt påhitt. Ni kommer att behöva ha tro på Kunskap inom er själv, men även här inser ni att Kunskap är större än er förståelse. Vart Kunskap tar er är bortom ert nuvarande medvetande. Om ni kan följa, kan ni hitta. Om ni kan hitta, kan ni uppfylla. Om ni kan uppfylla, kan ni uttrycka.

Detta är den Stora Kärleken. Och behovet för denna Stora Kärlek är ofantligt. Se på världen omkring er. Så många människor. Så mycket svårigheter. Så många faror, med större faror som hotar på horisonten. Var är den Stora Kärleken? I ert liv, med er sysselsatthet och era aktiviteter, era upptagenheter och bekymmer, era missnöjen, era fixeringar, var är den Stora Kärleken-den Stora Kärlek som väcker er och rör er och förbinder er? Det är detta som ni måste ta emot. Detta är Guds Kärlek, som är Kunskapens rörelse. Det är såhär Gud kommer att återlösa er. Ni har försökt återlösa er själv, men det är såhär Gud kommer att återlösa er.

Ta allt som ni gör i livet, och fråga er själv, ”Är detta i grund och botten verkligen det jag måste göra?” Varje relation, ”Hjälper denna relation mig? Är den viktig för mig nu?” Allt! Och på en djupare nivå kommer ni att få en känsla om det, en känsla som kommer från Kunskap, djupt inom er. Det kanske är en känsla. Det kanske är en bild. Svaret kanske kommer om en vecka. Ni måste ständigt fråga och lyssna.

Ni ber att den Stora Kärleken återlöser er, återförenar er och placerar er i ett läge där era större gåvor kan förverkligas och ges till världen. Detta kräver att ni befinner er i vissa omständigheter, associerar med vissa människor, i vissa miljöer. Om ni inte är i rätt miljö med rätt människor, kommer upptäckten inte att äga rum. Var ni är rent fysiskt är mycket viktigt i detta avseende. Vem ni är med är mycket viktigt i detta avseende.

Om er insikt ska inträffa i en viss stad gällande vissa människor där och ni inte är i den staden, hur ska upptäckten då äga rum? Även om ni är på rätt plats, hur ska ni hitta de rätta människorna. Ni kan inte klura ut detta. Detta är för stort för intellektet. Endast Kunskap kan ta er dit. Kunskap kan föra samman två människor från världens motsatta ändar för ett större syfte. Det är den Stora Kärlekens makt. Och den Stora Kärleken är vad världen behöver nu.

Kärlek och rädsla

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 11 april 2001
i Boulder Colorado

Det är nu dags att ta upp begreppen kärlek och rädsla. Vetskapen om det Större Mörkrets närvaro i er värld kan skrämma er; i synnerhet när ni börjar förstå vad det Större Mörkret är och hur fritt det får verka i världen utan att mänskligheten vare sig är medveten om det eller reser hinder mot det. Många människor kommer att slå ifrån sig Det Nya Budskapet därför att det också tycks skrämmande och att de inte litar på att Budskapet kommer från en kärleksfull källa. Budskapets källa är emellertid absolut kärleksfull. Ty Gud älskar mänskligheten och vill inte se den förlora sin frihet och förslavas av andra krafter i Det Större Samfundet.

Det är viktigt att komma ihåg att det fysiska Universum i vilket ert liv utspelar sig inte är ert Ursprungliga Hem. Det fysiska Universum är en relativ verklighet. Det är en verklighet som är stadd i ständig förändring. Gud vakar över det fysiska Universum, men griper sällan direkt in i händelserna annat än för att överbringa viktiga Budskap, såsom det som nu presenteras för er.

Människor är väldigt förvirrade över vad verkligheten egentligen är. Många tror att den andliga verkligheten och den fysiska verkligheten är en och densamma och försöker därför applicera sin andliga kunskap på den fysiska världen. Andra tror inte på en andlig verklighet överhuvudtaget, utan endast på en fysisk verklighet. Ingen av dessa uppfattningar är emellertid rätt.

Det fysiska livet är konkurrensbetingat. Detta gäller både för er värld för Det Större Samfundet i stort. I Det Större Samfundet finns det raser som är andligt utvecklade och andligt medvetna – och raser som inte är det. Många är teknologiskt utvecklade – och andra inte. I den del av galaxen ni lever i finns det starka kommersiella krafter som vill komma åt nyfunnet biologiskt material och nyfunna mineraler och därför söker exploatera unga världar som är i samma utvecklingsfas som er egen. Dessa krafter är inte andligt utvecklade, för då hade de inte utnyttjat er för egen vinning så som de gör nu.

Dessa krafter lever i en relativ verklighet, precis som ni. Denna verklighet är emellertid den verklighet som gäller för er endast så länge ni befinner er i den fysiska världen. Ni finns i den fysiska världen först och främst för att bidra till den och bidra till människors välfärd och andliga utveckling.

Så fungerar det också i Det Större Samfundet i övrigt. Där finns krafter som verkar för det goda – och krafter som arbetar mot det. Det finns inga neutrala krafter i Universum. Alla i Universum är i färd med att antingen främja eller motarbeta den stora befrielseprocess som alla är involverade i; denna väldiga process vars syfte är att förnya och återge kraft åt den andliga verkligheten. Med andra ord skulle man kunna säga att alla är i färd med att antingen främja eller hindra den ständigt pågående återföreningsprocessen med Skaparen. Vi måste tala i stora ordalag som dessa för att ni skall kunna få rätt perspektiv på situationen och bättre kunna förstå den. Det kommer att hjälpa er se skillnaden mellan de krafter som är måna om mänsklighetens frihet och de som inte är det.

Rädslans enda positiva syfte är att varna er för fara. Denna sorts rädsla är medfödd och instinktiv. Den ingår i självbevarelsedriften och har som syfte att göra er varse de hot som finns i naturen, d.v.s. i er fysiska verklighet. Den rädsla som emellertid mest plågar människan är den som hennes tankar skapar. Den rädslan är inte verklig. Även om det ständigt sker saker i världen som är väldigt skrämmande, så drivs människor till största delen av en rädsla som är en produkt av deras fantasi; och den rädslan är enbart destruktiv.

Kärlek emanerar ur er inre Kunskap, som är er andliga verklighet och intelligens. Kärlekens uttryck är dock inte alltid goda, milda eller lugnande; ty kärlek måste ibland utmana er. Kärlek tvingas ibland att tillrättavisa både er och era handlingar. De flesta människor har en väldigt romantisk syn på kärlek som inte stämmer överens med vad kärlek är. Prov på sann kärlek ser ni i Skaparens försök att dra er uppmärksamhet till Interventionen och försök att förbereda er för framtiden i Det Större Samfundet. Vore ni medvetna om denna kärlek skulle ni inte längre tveka mellan kärlek och rädsla. Ni skulle kunna se rädslan som gör er passiva och svaga och får er att tro att ni är ynkliga och ur stånd att skapa er en inflytelserik och ansvarsfull position i världen. Kärlek bringar rädsla i dagen. Den avslöjar rädsla. Den omtransformerar rädsla.

När människor väl blir medvetna om att det faktiskt finns ett Större Mörker i världen kan deras omedelbara reaktion bli rädsla. Till viss del kommer denna rädsla att utgöras av den medfödda instinktiva rädslan som varnar för fara; men till största delen kommer den att utgöras av fantasier om vad det Större Mörkret är och vad dess närvaro i världen kan tänkas innebära; och denna rädsla kommer att förlama dem.

Medan den instinktiva rädslan är en varningssignal, är fantasiernas rädsla enbart destruktiv. Verkligheten kommer att frambringa denna destruktiva rädsla för att ersätta den med kärlek som är medveten, närvarande och ansvarsfull. Detta är inte en kärlek som passiviserar och lugnar. Det är inte det som är sann kärlek. Det är inte kärlek att tro att allt kommer att ordna sig och att Gud tar hand om allting. Nej, faktiskt är det så att Gud har hitsänt er för att ta hand om allting! Kärlek är ett tillstånd av självacceptans, ansvarstagande, samarbetsvilja och aktiv medverkan i livet. Detta är kärlek. Den är ren; den är förnuftig; och den möter vad livet än ställer den inför. Kärleken ser problem som en möjlighet. Den förnekar inte livets villkor. Den försöker inte vinna egna fördelar genom att förneka verkligheten. Den försöker inte låtsas att verkligheten är bättre än den är. Detta är kärlek. Detta är Guds kärlek.

Många människor tror att Guds kärlek är som ett berusningsmedel som kommer att få dem att glömma allt och försätta dem i ett tillstånd av underbar sällhet. Den enda sanna sällheten är förankringen i Guds kärlek, för den ger er all den inre trygghet ni behöver. Den ger er emellertid också ett ansvar att göra en insats för er problemfyllda värld. Här finns det ingen motsättning mellan det fysiska livet och ert Ursprungliga Hem. Här är ni andligt förankrade men ändå i färd med att lära er att vara effektiva i den fysiska världen. Här kommer ni att förstå vilken oerhörd gåva Guds Nya Budskap är. Här kommer ni att förstå, att även om Interventionen är allvarlig och oroande, olik allt annat som mänskligheten tidigare mött, så kan den samtidigt ge mänskligheten motivation att enas för sin egen överlevnads skull.

I Det Större Samfundet, det fysiska Universum i vilket ni lever, försöker de starka alltid dominera de svaga. Sådana är betingelserna i den fysiska världen. Det ser ni prov på överallt i naturen. Arternas utveckling och kampen om livsrum är en grundläggande del av naturen. Att förneka detta vore att förneka livsbetingelserna både i den fysiska världen, för era kroppar och ert liv. Många förnekar dock detta faktum därför att de är rädda och därför inte förstår att det fysiska livet och det himmelska tillståndet är två helt olika verkligheter som måste bemötas på olika sätt.

Den andliga verkligheten finns inom er, i er Kunskap. Det är en verklighet som Skaparen har givit er och som redan finns inom er. Den är den sanna kärlekens, medkänslans och det sanna engagemangets källa. Kunskapen inom er söker inte flykt. Den inbillar sig inte att allt är underbart. Den tror inte att Gud tar hand om allt som om ni vore hjälplösa barn. Kunskapen inom er är här på ett uppdrag. Den är här för att göra en insats. Den är här för att möta världen sådan den är och bidra till och förbättra den så att en större andlig medvetenhet skall kunna utvecklas.

Teknologiskt avancerade raser i Det Större Samfundet är sällan andligt utvecklade. De som ger sig ut på resa för att finna och exploatera andra världar är inte andligt utvecklade. I Det Större Samfundet är det nämligen precis som det är i er värld; så detta är säkert något ni redan känner till och har erfarenhet av. Frågan är bara om ni är beredda att acceptera det.

Kärlek kommer alltid att uppmuntra er att se verkligheten så som den är. Den kommer alltid att uppmuntra er att möta alla de utmaningar verkligheten ställer er inför och öppna er för alla dess möjligheter. Rädsla kommer alltid att fjärma er från och få er att blunda för verkligheten, eftersom ni är rädda för er själva, rädda för att era övertygelser skall vara felaktiga, rädda för att er trygghet skall utmanas, rädda för att ni inte skall veta vad ni skall göra, rädda för att ni kommer att vara hjälplösa, rädda för att ni skall bli förtryckta och för att ni skall misslyckas. Kärlek kommer att hjälpa er möta dessa utmaningar. Rädsla kommer att få er att undvika dem. Kärlek kommer att möta Interventionen. Rädsla kommer att förneka den. Kärlek kommer att ta emot Det Nya Budskapet från Gud. Rädsla kommer att ifrågasätta det.

Gud måste hjälpa er förstå vad kärlek och rädsla är; ty annars kommer ni att bli väldigt förvirrade. Det är alltid rädsla som styr era prioriteringar i situationer som denna. Ni blundar för verkligheten därför att ni önskar något annat. Ni vill inte att verkligheten skall sätta käppar i hjulet för era personliga mål; och därför vill ni inte vidkännas den. Ni vill att Universum skall vara en plats fylld av upplysta varelser – för att ni inte skall behöva utmanas.

Interventionen utnyttjar redan era prioriteringar och rädslor. Den försöker få människor – om de ens är medvetna om Interventionen – att tro att den är här för deras bästa. Många människor styrs av sina rädslor och kommer därför att vara mottagliga för sådana övertalningsförsök; givetvis för att få egna fördelar.

Finns det någon på jorden som vill ha en Intervention? Ja, inte är det många; men likväl pågår det en Intervention i er värld. Det är ett faktum. Om ni konfronterar den kommer kärlek att stärkas. Om ni förnekar den är det rädsla som kommer att stärkas. Gud talar till den del av er som har förmåga till sann kärlek. Interventionen talar till den del av er som redan är rädd.

De som intervenerar i er värld skulle kanske kunna räddas av Kunskap; men det är i så fall Guds sak och inte er. Er uppgift är att bevara mänsklig frihet och att etablera er i Universum som ett fritt och självständigt släkte. Misslyckas ni kommer allt det mänskligheten har uppnått att gå förlorat. All kunskap, all sann andlig insikt, all konst, all kultur, allt ni har åstadkommit kan gå förlorat. Omöjligt, säger ni? Nå, tänk då på alla civilisationer som har försvunnit i er värld. Allt det de uppnådde är borta utan att lämna annat än spridda spår.

Ni har nu en möjlighet att etablera en större grundval för mänskligheten; en möjlighet att öppna er för ett Större Samfunds medvetenhet och kunnande; en möjlighet att verka för en sann enighet och ett sant samarbete som grundar sig på ett verkligt behov och ett verkligt nödläge. Ryggar ni för detta kommer ni att gå rädslans ärende och tjäna Interventionen – medvetet eller omedvetet. Skapandet av denna grundval kommer att ställa stora krav på er. Problemet är inte att sanningen är svår att förstå, utan huruvida människor är villiga att höra den. Frågan är inte om livet är för svårt, utan huruvida människor förmår möta det på ett modigt sätt och är beredda att höja sig över och använda det för att uppnå större mognad, större harmoni och större inflytande. Gåvan som Guds Nya Budskap utgör är ren; men kan den tas emot på ett rent sätt? Detta är den stora frågan.

Interventionen är i sig en gåva som kan ena mänskligheten till kollektivt självförsvar. Den är emellertid en gåva endast om ni kan ta emot Det Nya Budskapet från Gud; för ni kan inte på egen hand förbereda er för Interventionen. Med era begränsade perspektiv kan ni omöjligt förstå hur livet är utanför era jordiska gränser. Ni kan omöjligt förstå vad som har föranlett Interventionen, hur den går till, hurdan naturen är hos de som håller på att genomföra den eller hur de är organiserade. Det kräver ett helt annat slags och större medvetenhet. Det kräver ett Nytt Budskap från Gud.

Därför är det viktigt att ni förstår hurdan den kärlek ni har inom er verkligen är. Kärlek bekräftar er styrka, er integritet, ert ansvar, er heder, ert mod och det ni ger till andra. Den uppmuntrar till osjälviskt engagemang i världen. Kärlek är er styrkas essens. Den är inte sentimental. Den är inte de romantiska föreställningar människor har skapat för att beskriva den. Den har inget med feghet eller ansvarslöshet att göra.

Vad är rädsla? Rädsla är tron att ni är maktlösa och utan inflytande. Rädsla är det som får er att hänge er åt era preferenser och tvångsbeteenden. Rädsla är det som gör er svaga. Rädsla är det som hindrar er från att reagera för världens verkliga behov och från att göra det ni vet att ni egentligen behöver göra för er själva. Rädsla är det som hindrar er från att tjäna andra på ett genuint och ärligt sätt.

Det finns både kärlek och rädsla i världen; men människor är dock fortfarande förvirrade när det gäller dessa känslor. Interventionen kommer att tala till er rädsla. Guds Nya Budskap kommer att tala till er kärlek. För att kunna uppfatta detta måste ni emellertid allvarligt begrunda det. Ni måste våga möta er tids stora utmaning och vara beredda att se betydelsen av det svar Gud har givit er.

Att befinna sig i den fysiska verkligheten innebär i sig en begränsad medvetenhet. Ert personliga jag vill överleva. Det fruktar döden och vill inte lida. Det Gud har skapat inom er går emellertid inte att förstöra. Ni kan förlora det ur sikte. Ni kan undvika det. Ni kan förneka det eller inte låtsas om det. Likväl finns det inom er. Det är beständigt. Det kan inte utplånas. Det kan förnekas. Och nu behövs det som aldrig förr.

När ni väl börjar bli medvetna om att det finns ett Större Mörker i världen och att detta Mörker kan ta ifrån er allt ni själva har och allt mänskligheten har uppnått och utvecklat under historiens gång, så kommer ni att förstå vad som väntar er. Kanske kommer ni att förlora tron på er själva och tänka: ”Vad skulle jag kunna göra? Det är redan för sent!” Det är inte för sent. Om det vore för sent skulle Gud inte sända ett Nytt Budskap till världen. Allt skulle redan vara över.

Det är dock inte över annat än kanske i er fantasi. Det har just börjat. Interventionen är den största utmaning mänskligheten någonsin ställts inför och är samtidigt det som kan få mänskligheten att bli stark och enad. Ingen på jorden kommer att vinna något på att möta Interventionen ensam. Inte ens de människor som har rekryterats för att tjäna Interventionen kommer att få några egna fördelar av det.

Det är endast genom att möta en större utmaning som mänskligheten kan övervinna och lösa sina gamla konflikter. Denna utmaning är inte tillfällig, utan är något ni alltid kommer att behöva förhålla er till; för ni lever i en vacker värld som är högt eftertraktad av andra i Universum. Världen ni lever i är rik på mineraler och biologiska resurser. Den är en juvel i Universum. Platser som denna är mer sällsynta än ni kanske tror. Andra nationer i Universum, som har uttömt sina naturtillgångar, tvingas nu att idka kommers och byteshandel för att få vad de behöver och även att försöka hitta det de behöver på andra platser i Universum. Ni lever i det som av andra raser anses vara en paradisisk ö i Universum; men ni förstår inte vad ni har och håller på att förstöra det.

Bara en verklig medvetenhet enligt Det Större Samfundet kommer att kunna ändra detta. Hade ni haft denna medvetenhet och till fullo förstått vad konsekvenserna skulle bli, så skulle ni aldrig skövla er värld. Många människor tror att Universum bara är en stor och tom plats som mänskligheten kommer att kunna ge sig ut i och kolonisera för egen vinning. Så är det definitivt inte.

Er situation har blivit mycket allvarlig. Det går att stoppa Interventionen. Men för att kunna göra det måste mänskligheten börja samarbeta. Fler människor måste börja reagera; och denna reaktion måste komma ur kärlek och inte ur rädsla. Att tjäna mänskligheten – även inför stor fara – är en akt av djup kärlek och osjälviskhet. Var förvissade om detta.

Också Skaparen oroar sig för att mänskligheten kanske kommer att misslyckas. Denna oro kommer ur kärlek; samma kärlek som får föräldrar att oroa sig för sina barns välfärd. Förkasta inte denna oro som om den vore negativ eller oberättigad. Faktiskt bekräftar Det Nya Budskapet från Gud vilken oändlig kärlek och medkänsla Skaparen har för hela sin Skapelse.

Ni kommer först inte att till fullo kunna förstå vidden av Guds kärlek; för den insikten kräver en lång resa. Ni måste börja där ni är. Gud räddar er från era personliga svårigheter genom att ge er större problem att ta itu med och en större uppgift att fullborda i världen. Gud räddar er från era hopplösa försök att tillfredsställa er själva genom att ge er någonting som verkligen kan tjäna världen.

Det finns inget värde i personlig tillfredsställelse. Är det enbart lycka ni söker, kommer ni att kompromettera er själva och låta er styras av rädsla. Ni kommer att förneka verkligheten och vända ryggen åt världens stora behov, som ni har kommit hit för att ta er an. I era försök att tillfredsställa egna intressen kommer ni att förneka även de stora problem som det är meningen att ni skall ta itu med, som ni sändes hit för att ta itu med. Ni kanske försöker få det ni tror er vilja ha; men det som kommer att tillfredsställa ert hjärta är att ni uppfyller det ni kom hit för att göra.

Det heliga livet

Uppenbarat för Guds Budbärare
Marshall Vian Summers
den 15 mars 2013
i Boulder, Colorado

Det är meningen att ni ska leva ett heligt liv-ett liv med syfte, mening och riktning. Men världen är ett riskfyllt ställe, och många människor har inte möjlighet att åta sig ett större liv på grund av fattigdom och förtryck, religiöst förtryck och familjeåtaganden. Men för dem för vilka detta är en möjlighet, finns kallelsen. Önskan finns där inom er.

Himlens Vilja finns överallt omkring er, men världen har många lockelser, förförelser och distraktioner. Människor kallas bort, och som så ofta är fallet, ger de bort sitt liv för tidigt-i relationer, då de fäster sig vid människor, platser och saker. Detta fyller behovet tillfälligt, behovet av ett heligt liv.

Människor fyller sina liv med nödvändigheter, då de är rädda för att om de inte gör detta, kommer det inte att finnas något för dem. Då de drivs av rädslan för att inte ha, söker de ha så mycket de kan tills deras famn är full och de inte kan bära mer. De är för betungade nu av sina egna önskningar och osäkerheter för att kunna motta det heliga livet.

Ni har sänts in i världen för ett syfte. Detta syfte kräver av er att ni träder in en ny slags livserfarenhet-ett annat sinnestillstånd, en annan medvetenhet om er själv och andra och en annan relation med själva världen. Att göra dessa saker är ert öde, förstår ni, och ödet är allt. Det är det viktigaste. Men människor skapar sina egna öden, eller åtminstone försöker de. De kulturer i vilka de lever uppmuntrar dem att göra detta, de föreskriver det som måste göras, det som måste uppnås vid en given ålder-när man bör gifta sig, att ha familj innan man är redo, att fylla sitt liv med alla de saker som kulturen eller samhället föreskriver. Men Gud har en annan plan för er.

Människor tror att det heliga livet är ett klosterliv, men så är inte fallet. Ty folks arbete finns nästan alltid ute i världen. Det är där som de lära sig att leva det heliga livet. Men för att närma sig detta liv, måste det finnas en underkastelse och en insikt att era försök att förverkliga er själv är fruktlösa och inte kommer leda till framgång. Denna lärdom kan fås snabbare genom att inse objektiv människors liv omkring er-deras framgångar, deras misslyckanden och till slut deras besvikelser. Världen demonstrerar alla typer av misstag och misslyckanden. Om ni kan se detta, kommer ni att spara tid. Ni kommer att lida mindre. Ni kommer att behöva experimentera mindre. Ni kommer att drabbas mindre av allvarliga besvikelser. Det kommer att rädda er från att ge bort ert liv och sedan behöva arbeta mycket hårt för att återta det senare.

Människor är inte beredda att vänta. De drivs av sina kulturer, sin konditionering och sin osäkerhet. Tiden för insikt kanske ligger några år i framtiden. Vad kommer de att göra fram till dess? Kan de vänta? Kan de bygga Arbetets Pelare, Relationernas Pelare, Hälsans Pelare och den Andliga Utvecklingens Pelare? Ty detta är vad er ungdom är till för, förstår ni. Det finns mycket som ska uträttas. Det kräver stor fokus. Viktiga saker måste åstadkommas. Men människor vill ha svaret nu. De är ovilliga att leva med frågorna. Men det är endast genom att leva med frågorna som de riktiga svaren kan komma till er med tiden. Detta kräver självförtroende och själv-tillit och självuppskattning och stöd från åtminstone en vis kompanjon för att påminna er och för att varna er om era benägenheter och misstag.

Ni har ett mål och ett syfte, förstår ni, men ni måste bygga grunden för detta syfte. Ni måste bygga och odla förståelsen och medvetenheten om detta syfte och ert behov för det. Ty endast Himlen kan förverkliga er i denna värld, och Himlen förverkligar er genom att verka genom er, genom den djupare makten och närvaron inom er, Kunskapens makt. Allt annat är ett medel. Allt annat är tillfälligt och föremål för förändring och besvikelse.

Ni måste finna detta heliga liv. Ni börjar med er själv, inom er själv, för att hitta källan och centret av er makt och inre vägledning. Ni börjar att dra er ur de förhållanden och engagemang som inte representerar er hjärtas djupare längtan. Och ni hittar Uppenbarelsen i världen som kommer att antända er, ty ni måste antändas av krafter bortom er själv. Ni kan inte antända er själv.

Resan har stadier. Den har trösklar. Den är inte bara ett svar eller en tro eller ett tankesystem eller anslutning till en organisation. Dessa saker leder inte till ett heligt liv utan denna djupare räkenskap.

Det finns en tid i ert liv då Himlen kommer att kalla er. Ni behöver vara redo för detta. Ni kommer att behöva förbereda ert liv för detta. Det är ert arbete, förstår ni. Bortom er anställning för att försörja er och era grundläggande ansvar, är detta ert arbete. Men om Himlen kallar och ni inte är redo, kommer det att skapa en stor konflikt inom er, en stor förvirring, en stor frustration, därför att ni inte är redo, förstår ni. Ni har inte byggt grunden. Ni har inte nått den medvetenheten eller gjort den inre räkenskapen eller kommit att inse att ni är här för ett större syfte, att ni inte kan uppfinna detta för er själv eller överta det från andra och att ni måste ha stort tålamod och uthållighet för att förbereda för detta.

Se världen omkring er. Se människors uppgång och fall. Se framgångens tomhet. Se rastlösheten och ensamheten. Se lidandet och beroendet. Se ytligheten i mänsklig kommunikation och relationer. Allt detta kommer att påminna er om att ni är avsedd för ett heligt liv. Om ni kan se detta utan fördömande och utan undvikande eller avvisande, kommer ni se livet demonstrera allt för er, att det demonstrerar att dessa strävanden är hopplösa och förtärande.

Vad är det heliga livet som vi talar om? Det är ett liv där alt är viktigt. Er tid är viktig. Allt görs för ett syfte och är betydelsefullt. Till och era bekymmerslösa stunder eller då ni slappnar av djupt, även de är betydelsefulla. Livets tusen nöjen, de är betydelsefulla. I det heliga livet går tid aldrig förlorad. Den är dyrbar. Och ni måste vara närvarande för den och lära er att vara närvarande för den kontinuerligt, i ett tillstånd av inre lyssnande, ett tillstånd av iakttagelse av världen och ett tillstånd av djup tacksamhet för de framgångar och de misslyckanden ni ser där. Ty de påminner er om Kunskapens makt och behovet av Kunskap.

Det heliga livet har en stark grund. Livets Fyra Pelare har byggts tillräckligt för att ge er stabilitet så att ni kan lära er större saker och vara tillgänglig för ett större engagemang med Kunskapens makt och närvaro inom er och de Större Makter i universum som sänts av Gud, som sänts för att hjälpa er i er utveckling.

Här vet ni vem ni ska vara med och hur ni ska vara med dem, och det finns ingen förvirring i era relationer. Det finns ingen konflikt era förvirring gällande era skyldigheter och förpliktelser. Här arbetar ni ute i världen utan klagomål och ni gör det som måste göras för att försörja er så att ni må bygga ert större engagemang inombords. Här har ni förmågan att äntligen ta emot de individer som verkligen kan hjälpa er och med vilka ni har ett större syfte och öde. Här förbereder ni er själv för Uppenbarelsen i världen som kommer att kalla er att svara. Och ni kommer vara redo att svara, redo att ändra era omständigheter om nödvändigt, redo att flytta om nödvändigt, redo att gå dit Kunskap vill att ni ska gå och förmögen att göra detta.

Vilken underbar frihet detta är! Vilket djup, vilken resonans och makt detta skapar i ert liv. Medan andra är slavar till sina omständigheter och sina skyldigheter, har ni en frihet som är enastående i världen. Ni har tålamod. Ni kan sitta tyst och njuta av stundens gränslöshet. Ni kan njuta av de enkla saker som ni har som tjänar er, i tacksamhet och uppskattning. Ni lider inte oändligt på grund av ert längtande efter saker som ni inte har. Ni känner ingen allvarlig ånger. Ni dömer inte er själv med era misstag från det förflutna, ty ni har nått det heliga livet, och allt, oavsett om det var fördelaktigt eller ej, hjälpte er att hitta detta, att förbereda för detta och att träda in i denna sfär.

Detta låter möjligtvis som ett fantastiskt liv, endast reserverat för mycket utvalda individer. Men detta är avsett för er, förstår ni. Himlen sände inte in er i världen bara för att ni ska vara vilse och bortkastade här. Hela ert liv i världen är baserat på vilka som sände er, var ni kom ifrån, vart ni är på väg. Här definierar Himlen vem ni är och inte själva världen.

Ja, ni har en kropp. Ja, ni har ett sinne. Ja, ni är en del av samhället. Ja, ni måste lära er att komma överens med människor och att ta hand om er själv och ha ett ansvar mot världen, till en viss grad. Men ert större ansvar är mot Himlen och mot Kunskap som finns inom er för att vägleda er.

Detta är det heliga livet. Det är inte ett liv av konflikt och ständiga kompromisser. Det är inte ett liv av skyldigheter mot människor, platser och saker som inte representerar ert öde eller ert större arbete i världen. Det är inte ett liv av ständigt sökande och att vilja ha saker för att uppväga er ångest och er rädsla att ni faktiskt håller på att missa ert stora tillfälle-en rädsla som driver människor ständigt att skaffa sig allt mer och att fly sin egen erfarenhet, som skulle avslöja för dem deras verkliga tillstånd, vilket de måste inse för att igenkänna sitt behov för det heliga livet.

Det heliga livet kan finnas i vilket land som helst, i vilken religion som helst, men alla som kallas till denna nivå av erfarenhet har vissa saker gemensamt. De har kommit att inse världens begränsningar och det hopplösa i försöken till personligt förverkligande där. De har smakat på världens njutningar och sorger tillräckligt där de kan se att de måste svara på en större makt och en större källa i sitt liv. De har kommit att inse att Gud har nedlagt en djupare makt inom dem, en djupare röst, ett djupare begär, och med tiden har de lärt sig att lita på detta tillräckligt för att ta nästa steg.

De har frigjort sig från andra skyldigheter så att de kan tänka klart och se sitt liv objektivt utan att bli övertalade eller dominerade av andra människors viljor, intentioner eller vanor. De har nått en punkt där de värdesätter erfarenhet mer än tro. Och de har insett att deras verkliga säkerhet finns i en djupare association, snarare än i formuleringen och försvarandet av deras trosuppfattningar och idéer.

De är bland de lyckligaste människorna i världen. De har nått fysisk frihet, känslomässig frihet och psykologisk frihet. De har nått en punkt där de kan ta emot Himlens välsignelser och vägledning i en ren form. De är andliga, men inte nödvändigtvis religiösa. Ibland tillhör de en religiös gemenskap och följer en religiös tro eller tradition och ibland inte. I vilket fall som helst, svarar de på något bortom tro, bortom ideologi, bortom tradition. De har nått friheten att göra detta.

Ni är kallade till detta heliga liv. Ni är avsedda att ha denna frihet därför att det endast är här som era större gåvor kan igenkännas och ges till världen, där de är av sedda att ges. Det är endast här som ni är fri att gå dit Kunskap vill att ni ska gå. Ni är fri att lämna situationer som måste lämnas. Ni är fri att hitta de individer i världen med vilka ni har en större association. Ni har förmågan att förlåta ert förflutna och den ständiga konflikten och degraderingen i världen omkring er. Ni har blivit stark nog att vägleda ert sinne och dirigera ert tänkande tillräckligt så att ni kan hålla fast vid en större kurs i livet.

Men här är det så att allt detta kräver utveckling och förberedelse, förstår ni. Annars skulle ni inte kunna ta emot Himlens kallelse. Ni skulle inte kunna acceptera den, och likväl skulle det krossa ert hjärta. Ni skulle inte kunna företa er det som den skulle be er göra, ty ni är inte fri gällande era omständigheter, era känslor eller inombords för att göra det. Så det är meningslöst att säga, ”Nå, när kommer denna kallelsen från Himlen att ske i mitt liv?” därför att just nu måste ni göra allt arbete för att medföra balans till ert liv, att ta Stegen till Kunskap och att frigöra er själv från ert förflutnas ånger och smärta.

Guds Nya Uppenbarelse för världen lär er hur ni kan göra dessa saker, och ni måste göra dessa saker, annars kommer ni inte vara redo. Ni kommer inte att ha grunden. Ni kommer inte ha den friheten. Ni må ha väldigt frigörande tankar. Ni må tro på demokrati. Ni må tro på individens rätt att uttrycka sig, men ni är egentligen inte fri att fungera i ett fritt tillstånd. Ni är inte fri att vara hängiven, att vara enad, att vara vägledd, att vara engagerad.

Så arbetet ska göras just nu. Ty det är såhär ni bygger det meningsfulla livet, förstår ni. Ni bygger det därför att ni blir målmedveten gällande allt ni säger, allt ni gör och till slut allt ni tänker. Ni blir engagerad med er själv i denna utsträckning, närvarande för andra och närvarande för andra i denna utsträckning-ni är inte förlorad i fantasier eller ånger längre, ni lider inte längre på grund av det förflutna och ni drömmer er inte bort in i framtiden, ni bedras inte längre av romans och förförelse.

Ni har byggt denna frihet, stegvis. Sten för sten, bygger ni grunden. Det är ert arbete i dag, i morgon och under alla dagar som kommer. Ni börjar förbereda för det betydelsefulla livet genom att bli betydelsefull nu, mer och mer. Det är arbetet som ni har framför er.

Frihet måste förtjänas. Den måste byggas. Den måste åstadkommas med tiden, på så många sätt. Här börjar ni leva det heliga livet genom att förbereda för det heliga livet. Gud har gett er Kunskapens makt för att göra detta möjligt, för att ge er styrkan att övervinna era tendenser och era kulturers förtryckande natur och deras influens på er. Gud har gett er Kunskap för att ge er klarheten att fatta de viktiga besluten och att motstå frestelse, övertalning, manipulation och till och med världens onda makter.

Ni har denna stora styrka och makt. Ni har denna stora begåvning att vägleda er. Men ni måste vilja ha denna och vetta att ni behöver den och att inget annat alternativ i livet kommer att ge er det ni söker. Ni måste inse att ni inte kan bygga ert liv på egen hand. Ni kan inte bygga framgång. Ni kan inte bygga förverkligande eller tillfredsställelse därför att detta förtjänas genom ett djupare engagemang med de som sände in er i världen. Dessa saker är en produkt av Kunskap som arbetar genom ert liv på sätt som ni aldrig förväntade er, på sätt som skiljer sig från era planer, era mål och intriger för er lycka.

Gud har talat igen. Uppenbarelsen i världen ges nu för att förtydliga allt som Vi talar om här och för att förbereda er för ett större öde i en värld som står inför stor förändring.

Det kommer att finnas otaliga problem och frågor och beslut längs vägen. Här tar ni Stegen till Kunskap, och ni lär er hur man lyssnar inom sig själv. Ni lär er hur man kommer undan sina intriger och sina planer, sina rädslor och förargelser. Ni lär er hur man lyssnar och är observant.

Här börjar ni leva det heliga livet genom att utöva allt som det kräver och som det demonstrerar. Här börjar ni känna Närvaron, och ni börjar att aktivt efterfråga klarhet, att sanningen må visas för er. Ty ni kommer se att sanningen är det som kommer att säkra er glädje, er frihet och er säkerhet.

Detta är det heliga livet. Alla som har nått detta kommer att vara i resonans med andra som har gjort detsamma, både inom denna värld och bortom denna värld. Här resonerar människor från olika nationer och religioner med varandra, ty de följer samma Mysterium. Här erfars sanna relationer, associationer och föreningar, bortom världens alla splittringar, kvalifikationer och distinktioner. Här förbereder ni genom relationer att vara engagerad med er livs större makt, och ni finner det som ni alltid har sökt i engagerang med andra, vilket är syfte, mening och riktning och en djup resonans.

Men ni kan inte bygga det heliga livet ovanpå ert gamla liv. Ni måste, som en pilgrim, söka det heliga livet och stegvis bygga dess grund och börja utöva dess styrkor, dess kvaliteter och dess krav. Här kommer ni inte att nöja er bara med yttre aspekter hos saker och ting-andliga idéer, oviktigheter eller enkla saker-ty ni söker den djupa föreningen nu.

Himlen svarar till dem som bygger det heliga livet, som har modet, självärligheten och själsstyrkan att göra detta. Det är dem som Himlen kommer att se till, ty det är dem som är löftesrika när det gäller dem själva och när det gäller andras välmående och till sist mänsklighetens framskridande.

Alla erbjuds Guds Nya Uppenbarelse, även om få människor i världen ännu är medvetna om den. Men allt som Vi talar om har presenterats tidigare i de stora traditionerna, men de har blivit så övertäckta med tradition och tolkning-och alla de saker som människor olämpligt och felaktigt har lag till längs vägen-att det är svårt att finna den sanna vägen. Ni skulle behöva en exceptionell lärare inom dessa traditioner för att leda er dit, för att leda er bortom manifestationen in i Mysteriet.

Gud har talat igen för att ge mänskligheten Uppenbarelsens rena budskap-Stegen till Kunskap och stigen. Det är den största och mest omfattande Uppenbarelse som någonsin givits till mänskligheten. Den inriktar sig på kallelsen, syftet och behovet utomordentligt bra.

För de som har kommit att inse att de inte kan förverkliga sig själv i världen, de som har blivit såpass självärliga, såpass medvetna om sitt tillstånd, såpass medvetna om världens tillstånd, kommer Guds Nya Uppenbarelse vara den största gåva de över huvud taget skulle kunna motta. De kommer att ha nått en punkt där de kan inse detta stora behov. Ty det är endast detta större inre behov som kommer att ta er till och förbereda er för det heliga livet.