Att finna ert syfte i livet

Er kallelse är de stora utmaningarna i världen. Er kallelse är inte att hörsamma alla dessa; utan endast en specifik utmaning. Många människor har ett väldigt dysfunktionellt förhållande till världen. De vill inte att världen skall kräva något av dem. De vill bara bli lämnade ifred och få förverkliga sig själva utan att livet ställer krav på dem. De förstår inte att de har ett ansvar för världen. Detta beror på att de är omedvetna om sin andlighets verkliga natur och verkliga syfte.

Ni har alla kommit hit från ert Ursprungliga Hem för att bidra till världen. Ni har något som världen behöver. Det är något specifikt. Givetvis finns det alldeles för många problem i världen för att ni skall kunna ta er an alla; men något av dem kommer att särskilt tala till er. Utan denna kallelse är människor tyvärr mer intresserade av egen tillfredsställelse. De försöker tillfredsställa det de tror sig vilja ha, det som har fångat deras intresse, det de tror kommer att göra dem lyckliga – rikedom, romantik, nöjen, frosseri, ett liv utan förpliktelser. Ni behöver bara se er omkring i världen för att förstå hur destruktivt detta kan vara. Verkliga relationer och verkligt arbete, verkliga familjer och verkliga samhällen, bygger på att man konfronterar de verkliga utmaningarna och bidrar med något viktigare till livet. Detta ser ni prov på överallt i världen om ni bara ser efter.

Ert verkliga syfte i livet är att ge något till världen som den verkligen behöver. När ni återvänder till ert Ursprungliga Hem kommer ni att möta ett lugn och en trygghet, som ni aldrig kommer att finna i den fysiska världen. Medan ni är här skall ni arbeta, bidra med något och åstadkomma något. Detta arbete blir då grundvalen för era meningsfulla relationer och alla meningsfulla aktiviteter.

Det Nya Budskapet från Gud talar om relationer, om arbete och om det ni gör i världen. Det ger er ett helt nytt sätt att se på hur ni skall förhålla er till världen, så att ni både kan vara andligt förankrade och samtidigt fullborda ert uppdrag genom att bidra till den.

Det Större Mörkrets närvaro i världen tydliggör ett problem som kommer att påverka alla. Dock kommer detta problem att tala mer direkt till vissa människor därför att det är deras bestämda uppgift att ta sig an det. Det finns många andra problem som kräver människors engagemang; men att gripa sig an Interventionen och förbereda sig för Det Större Samfundet kommer att vara den viktigaste uppgiften för vissa människor. De är födda till det. Det är deras uppdrag. Det är detta de kom hit för att göra. De kan misstolka detta uppdrag; de kan förneka det; men de kan inte förändra det. Det är oförstört inom dem.

Det Nya Budskapet från Gud kommer att kalla på dessa människor direkt. Det kommer att vara deras kallelse. Det kommer att vara tecknet att tiden kommit för dem att höja sig över sina egna problem och angelägenheter. Det kommer att vara katalysatorn som får den andliga kraften inom dem att komma upp till ytan och aktiveras.

Nog har ni sett att det i er historia har varit vissa människors öde att föra in något alldeles nytt i världen? De var en del av en ny verklighet. Detta var inte bara något de önskade. Det var något som uppenbarades för dem; något som väckte deras innersta till liv.

Ni måste söka i världen och sedan i Det Större Samfundet för att finna er kallelse. Svaret finns inom er; men inte kallelsen. Den finns därute. Det är den som helar er relation till världen. Det är den som återger er er sanna kraft. Det är den som tar er ut ur det lidande, som den verklighet ni själva har skapat orsakar er, och för er in i den verklighet som skapade er och som ni sändes av för att tjäna.

Många människor tror att de kan skapa sin egen verklighet och att det är just det man bör eftersträva. Detta är bara delvis sant. Det viktigaste är att finna den verklighet som skapade er. Sedan måste ni svara an på den verklighet ni sändes till för att tjäna. De är två olika verkligheter. Den ena är Guds absoluta verklighet. Den andra är den fysiska världens relativa verklighet.

Det mänskligheten hittills har lärt sig genom sina religiösa läror och sina kulturers utveckling kan inte helt förbereda den för det som väntar. Det finns inte tillräckligt med tid. Ni har inte flera århundraden på er att vänja er vid och finna er tillrätta i Det Större Samfundets verklighet. Den finns mitt ibland er redan. Det finns ett Större Mörker i världen. Tiden är avgörande nu. Därför är det av yttersta vikt att människor reagerar; att de till fullo förstår vad det är de har att göra med och förstår vari deras verkliga ansvar ligger. Ni kan ägna ett helt liv åt att tillfredsställa sinnets önskningar eller ni kan fokusera på er själs verkliga behov. Er själs verkliga behov är att fullfölja det uppdrag ni kom hit för att utföra. Detta uppdrag uppenbaras för er genom de problem och utmaningar som finns i världen.

Det finns mycket som måste göras på det mänskliga livets alla plan. Det finns mycket som måste göras för att återställa er miljö så att den skall kunna livnära er i ert nya liv i Det Större Samfundet. Ni kan inte ge er ut i Universum och hämta hem allt det ni har förbrukat och förslösat i er egen värld. De tillgångarna ägs av andra. Ni kommer att få slåss för dem eller så kommer ni att tvingas köpa dem. Tvingas ni köpa dem kommer ni att få ge upp mycket av ert oberoende. Här får er miljövård ett helt annat innehåll. Den kommer inte enbart att handla om att skapa vackra naturmiljöer utan om att kunna tillgodose mänsklighetens grundläggande behov i framtiden; behov som ni annars inte i tillräckligt stor utsträckning kommer att kunna tillgodose. Blir ni beroende av främmande makter i Universum för era behov kommer ni att förlora den auktoritet ni tidigare haft. Ni kommer att tvingas betala det pris som krävs från andra världar för att få det ni behöver. Nog förstår ni detta?

Skaparen vill inte att mänskligheten skall hamna i ett sådant underläge. Allt andligt arbete som har gjorts, allt som har gjorts för att hjälpa och bevara mänskligheten, kunde gå förlorat. Många människor förlitar sig på att Skaparen kommer att ingripa och mota bort alla mörka krafter; men så fungerar det inte i Universum.

Ert liv är er möjlighet att återta er sanna styrka och integritet och använda dessa egenskaper på bästa sätt genom att bidra till världen. Livet är inget välfärdssamhälle. Detta är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud vill få er att förstå. Mänsklig integritet, mänsklig styrka, mänsklig suveränitet i denna värld, bevarandet av miljön och en enad mänsklighet är avgörande för er framtid. Det är vad Det Nya Budskapet från Gud förespråkar.

Ni kommer så småningom att komma till en punkt i livet där ni tvingas börja fundera över varför ni finns i världen. När ni kommer till den punkt där ni känner att ni har prövat livets alla glädjeämnen och sorger, kommer ni att fråga er: ”Vad är det egentligen jag är här för att göra? Vad är den verkliga meningen med mitt liv?” Visst skulle ni kunna uppleva ännu mer glädje och sorg, men efter en viss punkt skulle det bara kännas som upprepningar. Ni kommer att känna att dessa upplevelser och känslor inte längre tillfredsställer er. Ni kan inte längre förlora er i era hobbies, i era intressen, i era kärleksaffärer, i era krig eller i era konflikter. Ni tvingas kanske till och med att avstå från er tvångsmässiga strävan efter upplysning; för vad är den annat än ännu ett sätt att försöka slippa ifrån ert verkliga ansvar.

Ni kommer till denna viktiga tröskel uppriktigt sökande efter sanningen om ert liv. Det blir en ny början för er. Det blir en avgörande vändpunkt. Kan ni komma över denna tröskel, så kommer ni att väckas till nytt liv och ny energi och kraft. Ert liv kommer att få en helt ny riktning och mening. Ni kommer att vända er till världen och fråga: ”Var kan jag bäst göra nytta? Var kan jag, utifrån vem jag är och utifrån mina förutsättningar, verkligen göra en skillnad?”

Världen kommer att tala till er. Kanske kommer ni att få söka; men ni kommer att finna det ni söker; för världens behov är trängande. Även utan hotet från Interventionen är detta sant; men Interventionen skapar ett större nödläge; och detta nödläge ger upphov till en större andlig kallelse – en uppmaning till människor att vakna upp ur sin självupptagenhet och självbegränsning. Det som verkar hota er mest är samtidigt det som kan tvinga er ur ert personliga helvete och få in er på en väg som ger sann lycka och tillfredsställelse.

Det Nya Budskapet från Gud tar upp de mest förhärskande missuppfattningar som förvirrar människor. Dessa måste tas upp, för annars kommer ni inte att kunna förstå Budskapet. Ni kommer antingen att helt förkasta det eller helt missuppfatta det. Allt det ni tycker är viktigt – relationer, lycka, trygghet, hälsa, självförverkligande – måste sättas i rätt perspektiv; annars kommer Guds Nya Budskap att gå förlorat. Det kommer att missförstås och missbrukas.

Sanningen hålls vid liv av människor som förmår hörsamma den. Den hålls vid liv av de Änglaväsen som vakar över mänsklighetens utveckling och uppmuntrar sanningen i alla hjärtan och sinnen. Här handlar det inte om vilken filosofi eller personlig världsbild som är rätt. Dessa är inget annat än mentala skapelser. På nivån av Kunskap – d.v.s. er andliga intelligens – finns bara sanningen; allt annat är sekundärt. Tolkningar av sanningen kan skilja sig markant, liksom också hur den kommer till uttryck. Dock är sanningen i sig odelbar, fulländad och helgjuten. Det finns ingen förvirring inom den. Sanning är inte en produkt av egna funderingar eller värderingar. Den är bortom detta.

Det Nya Budskapet från Gud talar till denna fundamentala sanning inom er. Frågan är om ni kan känna och förstå den på egen hand? Kan ni göra resan till den plats inom er där ni kan upptäcka den? Sanningen är uppenbar för alla som på ett ärligt och uppriktigt sätt har närmat sig den; men ni måste först ta det nödvändiga steg som krävs för att komma den närmare. Ni är inte där än. Den stora utmaningen som mänskligheten står inför kommer att föra er närmare sanningen; för sanningen kommer att tala till Kunskap inom er. Det Större Mörkret kallar på Kunskap inom er. Ert medvetande kommer kanske inte att vilja kännas vid den. Ert medvetande kan kanske motsätta sig den. Ert medvetande kan kanske ifrågasätta den. Ert medvetande kan kanske förneka den helt. Ert medvetande kan kanske teoretisera om den. Ert medvetande kan kanske jämföra den med och ställa den mot allt annat. Guds Nya Budskap riktar sig emellertid inte till ert medvetande. Den riktar sig till ert hjärta. Den riktar sig till er själ. Det är därför det är en andlig kallelse. Det är därför ni på djupet försonas med er själva och Kunskap placeras över ert medvetande i ert Väsens sanna hierarki när ni hörsammar det.

Det Nya Budskapet från Gud kallar på er. Det framställer ett problem som i sig är en kallelse. Ytterst är den befriande; men denna befrielse kan endast uppnås genom verklig medverkan. Utgången är viktig. För att mänskligheten skall kunna utvecklas och komma vidare måste den överleva och stärka den frihet den redan har grundlagt. Detta är svårt att göra i Det Större Samfundet. Ni har inte behövt hävda er mot andra former av intelligent liv tidigare. Ni hävdar er mot varandra på många sätt som är destruktiva; men ni har aldrig behövt hävda er mot andra former av intelligent liv. Detta har nu förändrats; och det har förändrats för alltid. Dock kan denna konkurrens göra er både starkare och mer visa. Den kan också ena mänskligheten, om ni förhåller er till den på rätt sätt.

När ni väl börjar förstå detta kommer ni att tycka att det är självskrivet. Insikt uppnår ni emellertid endast genom att röja vägen, utveckla inre balans och påtaga er ett större ansvar som kommer ur ert allra innersta. Medvetandet kräver och räds, medan Kunskap vet, eftersom den är den större andliga verkligheten inom er. Vad många människor tror sig veta är i själva verket vad de önskar sig. Önskningar grundar sig alltid på rädsla – rädsla för att inte få det man önskar sig och vill ha. Kunskap är emellertid djupare.

Eftersom Interventionen är en naturlig och inte en mystisk företeelse går den att upptäcka. Den går inte att undvika. Den pågår inte på ett annat plan, utan är en naturlig händelse. Interventionen består av flera utomjordiska raser som konkurrerar om era naturtillgångar och som genom försåt försöker tillskansa sig det de vill ha. Detta borde inte vara förvirrande; såvida ni inte redan är förvirrade.

Inkräktarna är inte multidimensionella varelser. De är inte andliga varelser. De är inte änglar. De är inte demoner. De är fysiska varelser som ni själva, som använder sig av sin teknologi och sin list för att framställa sig själva på ett sätt som väcker förtroende, tillit och till och med vördnad. De är dock inte här i andligt syfte. De är här av rent materialistiska skäl.

När ni själva väl ser, känner och förstår hur det ligger till kommer det inte längre att finnas något missförstånd kring deras avsikter. Det kommer att vara hur tydligt som helst. Det kanske kommer att ta er lite tid att förstå eftersom ert medvetande är belamrat med allsköns andra tankar och föreställningar.

Ytterst måste alla i världen verka för mänsklighetens frihet och välfärd. Detta är tillräckligt för att få människor ur sitt privata lidande och röra sig i positiv riktning. Här kan människor verka på alla tänkbara plan; men alltid för allas och helhetens bästa. Det tillfredsställer själen. Det ger verkligt välbefinnande och sann integritet.

En enad mänsklighet i Universum skulle kunna bli en mycket stark kraft. Den skulle kunna bli en mycket positiv kraft, som skulle kunna åstadkomma sådant som världen aldrig har sett eller upplevt tidigare. Detta är inte blott ett bättre utan ert enda alternativ nu. Om ni inte tar kontroll över er värld nu, så kommer någon annan att göra det; och ni kommer då att hamna under främmande makters kontroll. Vad detta innebär och hur det kan hindras är delvis vad Det Nya Budskapet från Gud handlar om.

Det Nya Budskapet från Gud riktar sig till och förlitar sig på Kunskap inom er. Den är er andlighets grundval. Det Nya Budskapet representerar inte nödvändigtvis era religioners trossatser eller era kulturers uppfattningar och föreställningar. Det representerar grundvalen av Kunskap. Denna grundval utgör er inneboende styrka, i motsats till era föreställningar och uppfattningar, som oftast utgör er inneboende svaghet. Det är denna styrka som Skaparen förlitar sig på. Det Skaparen har givit er kan inte förstöras. Det kan endast förnekas eller förvrängas. Det är beständigt och oförstörbart. Dock måste det tjäna världen i denna tid för att ni skall kunna förstå dess verkliga innebörd och realitet.

Gå då ut i världen. Gå Interventionen till mötes. Gå Det Större Samfundet till mötes; för det kommer att ta er ur villfarelsen om er obetydlighet. Det kommer att ta er ur er självfixering och ert personliga lidande och öppna dörrarna till ett nytt liv av aktiv medverkan, nya relationer och större integritet – för er personligen och för alla andra som främjas av att känna er.