Andliga Krafter i Universum

I hela det fysiska Universum – och även i er del av galaxen – finns det många andliga krafter som arbetar för Skaparen. Det finns inspirerade människor; det finns andligt högt utvecklade raser; och det finns Änglar och deras medhjälpare.

Mänskligheten har betydelsefulla bundsförvanter i Universum. Det är oerhört viktigt att ni vet detta. När ni väl börjar få vetskap om Interventionen och det Större Mörker som finns i världen, kommer det att vara allt viktigare för er att veta att ni har bundsförvanter i Universum; för annars kan ni bli mycket rädda.

Era bundsförvanter är fysiska varelser som lever i Universum. De representerar andligt högt utvecklade nationer som söker bevara och främja frihet i Universum. De är speciellt intresserade av världar i deras närhet, sådana som er egen, som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, eftersom de vet att de som först besöker världar som dessa oftast är prospekterare av naturtillgångar eller ekonomiska karteller. Era bundsförvanter förstår att mänskligheten, precis som så många andra raser som är på väg att träda in i Det Större Samfundet, är försvarslösa inför och utlämnade till en Intervention som den ni är med om.

När ni börjar lära er om hur livet i Det Större Samfundet är kommer ni kanske att tycka att livet i Universum är ganska trivialt och att det inte finns mycket därute som kan väcka särskilt mycket hopp. Så är det dock inte. I Universum, precis som i er värld, finns det krafter som verkar för det goda och krafter som är – skulle man kunna säga – ”dissonanta”, som strävar efter att hindra eller omintetgöra Skaparens avsikter. Detta görs oftast av ren okunskap. Det finns emellertid också verkligt ondskefulla krafter i Universum, som ägnar sig åt erövring och förstörelse. De som intervenerar i er värld hör mer till den förstnämnda kategorin. De är okunniga. De har ingen egen andlig tradition. De är omedvetna om att alla har Kunskap inom sig. De representerar materialistiska krafter i Universum som söker efter naturtillgångar och allianser med strategiskt viktiga världar.

Frihet befordras överallt i Universum; men precis som i er värld, är det inget som tillämpas i någon större utsträckning. Det beror, precis som i er värld, på en bristande andlig utveckling och en avsaknad av den personliga frihet man behöver för att kunna utforska och undersöka verklighetens alla plan. Det finns faktiskt inte särskilt många fria samhällen i Det Större Samfundet som är teknologiskt utvecklade. Det finns det inte heller i er värld. Verklig frihet är bara i sitt begynnelsestadium i er värld, medan det har tillämpats under längre tider på andra platser i Universum. Mänsklighetens sanna bundsförvanter har tillämpat frihet under lång tid. Denna frihet var svår att uppnå och svår att bevara, precis som den också kommer att vara för er.

Eftersom frihet är svårt att bevara i den fysiska dimensionen är det därför viktigt att ni förstår vilka era verkliga bundsförvanter är. De som intervenerar i er värld kommer att framställa sig själva som mänsklighetens bundsförvanter. De kommer att hävda att de har kommit hit för att lära mänskligheten att leva i fred och för att rädda miljön. Detta är emellertid bara ett knep för att vinna mänsklighetens förtroende och medgörlighet; för det är nämligen grundfalskt.

Mänsklighetens sanna bundsförvanter besöker inte er värld. De har istället sänt flera sändebud för att placera sig i solsystemet, nära jorden. Dessas uppgift är att bevaka den utomjordiska Interventionen som pågår på jorden och avlägga rapport och analys till er och era bundsförvanter, vilket de också har gjort. Denna rapport från mänsklighetens bundsförvanter är ytterst nödvändig för att ni skall kunna förstå vad Interventionen innebär och hur intelligent liv i er del av galaxen interagerar. Utan denna hjälp skulle ni aldrig till fullo kunna förstå vad det är ni har att göra med. Ni skulle inte veta hur de som intervenerar i er värld är organiserade. Ni skulle inte förstå deras avsikter eller metoder; ej heller vad som hindrar eller begränsar deras aktiviteter här.

Rapporten från mänsklighetens bundsförvanter är nu tillgänglig i bokform. Den förklarar allt detta och tillhandahåller den information som mänskligheten kommer att behöva. Här kanske ni frågar er: ”Varför måste Skaparen vända sig till mänsklighetens bundsförvanter för att vi skall få rapporter om vad som försiggår? Varför inte bara låta Änglarna tala om detta för oss direkt?” Det finns två grundläggande orsaker till detta. Den första är att det är viktigt för er att veta att ni har allierade i Universum, som är medvetna om er belägenhet, förstår er styrka och era svagheter och som till fullo begriper sig på de krafter som intervenerar i er värld just nu.

Den andra är att ni behöver få lära av dem som redan har upplevt det ni nu är på väg att genomgå. Det är viktigt att ni får lära av dem som lever i det fysiska Universum, av dem som över lång tid har utvecklat Det Större Samfundets medvetenhet och vishet. De har själva stått inför liknande interventioner när deras egna världar var på väg att träda in i Det Större Samfundet. De har egen erfarenhet av det ni nu står inför. De har full förståelse för era svårigheter med att ta till er det som pågår. De förstår hur lätt det är att förneka denna större verklighet som nu börjar öppna sig för er. De har själva genomgått hela processen av att falla under en intervention och att under mycket svåra förhållanden tvingas återvinna sin frihet.

Deras vittnesmål är därför synnerligen viktigt för er som just håller på att utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. De tjänar Skaparen i sitt tjänande av mänskligheten. Deras vittnesmål stödjer de avslöjanden om Det Större Samfundet som Det Nya Budskapet från Gud delvis handlar om.

Andliga Krafter i Universum måste förhålla sig till de olika begränsningar som finns i varje värld. Dessa begränsningar utgörs bl.a. av världarnas kultur, graden av frihet deras befolkningar har, och även av världarnas religioner eftersom dessa tar sig många olika former i Det Större Samfundet. Dessa begränsningar är mycket kännbara på många platser. Individuell frihet – som ni förstår den i er värld – är faktiskt mycket sällsynt i Universum. Teknologiskt högt utvecklade samhällen är mycket likformiga och styrs med en stränghet och en konformism som ni skulle ha svårt att tolerera. Individuell frihet är en gåva mänskligheten skulle kunna ge till andra raser, om ni bara lyckades bevara och stärka den. För att kunna göra det måste ni ta er över den svåra tröskel som inträdandet i Det Större Samfundet innebär. Alla sanna Andliga Krafter som tjänar mänskligheten idag, både i den fysiska verkligheten och bortom den, verkar för att ni skall kunna ta er över denna tröskel och framgångsrikt träda in i Det Större Samfundet.

Här är det viktigt att beakta, att det största motståndet som Det Nya Budskapet från Gud kommer att möta blir från just de religiösa ledare och religiösa institutioner som finns i er värld. Just det de ber om, nämligen Guds frälsning, kommer att vara precis det de motsätter sig när den slutligen kommer; för Budskapet kommer inte nödvändigtvis att tala genom deras traditioner, inte nödvändigtvis att bekräfta deras övertygelser och inte heller särskilt att hedra deras andliga lärare och grundare. Det kommer emellertid inte heller att vända sig emot deras institutioner. Guds Nya Budskap söker inte att framhålla en religion över en annan, utan söker att tala till det som är sant, äkta och väsentligt inom dem alla. Detta till trots kommer ni ändå att få se hur många av de religiösa traditionernas representanter i världen idag reser motstånd mot och förnekar Guds Nya Budskap. Skaparen förstår detta. Änglaväsendena kommer att förstå detta. Det kommer också era utomjordiska bundsförvanter att göra, trots att de har helt andra livserfarenheter.

Detta motstånd mot Guds Nya Budskap är en del av mänsklighetens dilemma, ett dilemma som delvis orsakas av de begränsningar som livet i den fysiska dimensionen utgör. Det är definitivt inte någon bra situation för lärande, utan en mycket begränsad sådan. Dock måste ni acceptera detta om mänskligheten skall kunna överleva och utvecklas och om Det Nya Budskapet från Gud överhuvudtaget skall kunna tas emot här. Alla som är starkt förankrade i religiösa samfund och dessas övertygelser kommer att tvingas visa stort mod om de skall ta till sig Det Nya Budskapet från Gud. Det är svårt att lära sig något nytt när man redan tror sig ha det rätta svaret. Det är svårt att se och erkänna ett problem som man egentligen inte vill se eller erkänna.

Ni kan vara förvissade om att alla de betydelsefulla Sändebuden – de erkända och de icke erkända – som har kommit till er värld vill att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt släkte. De är alla i harmoni med Guds Nya Budskap. Hur skulle de kunna vara annat? Vad som däremot kanske inte är överensstämmande med Guds Nya Budskap är de religiösa övertygelser, seder och traditioner, som har byggts upp omkring Sändebudens vittnesmål och det exempel deras liv utgjorde under den tid de levde på jorden. Dessa övertygelser, seder och traditioner är mänskliga skapelser och inte gudomliga.

Ni kan därför vara helt förvissade om att Jesus, Buddha, Muhammed och alla andra stora Sändebud – både kända och okända – är helt eniga med vad som presenteras här. Också de fick möta oenighet och konflikt, avvisande och förlöjligande. De vet vilka problem som kan uppstå eftersom överbringandet av ett Nytt Budskap från Gud till denna eller någon annan värld i det fysiska Universum alltid utlöser negativa reaktioner. De fysiska världarna är begränsade miljöer för lärande. Ju högre den andliga utvecklingen hos raserna och samhällena är, desto mindre är motståndet; men detta är och förblir alltjämt ett stort problem.

Det kan kanske vara intressant för er att veta att religioner, så som de förekommer i er värld, inte är vanliga i Det Större Samfundet, särskilt inte i teknologiskt utvecklade samhällen. Många av dessa samhällen har blivit helt och hållet sekulariserade. En del av dem har haft väldigt lite i sin senare historia som tyder på någon som helst religiös tradition eller andlig medvetenhet. Precis som ni drivs de av praktiska behov. På grund av sin ökade teknologi har deras behov av resurser ökat alltmer. Om de har kolonier på andra platser i Universum är de tvungna att utöva stark kontroll över dessa. Det är en mycket komplicerad situation. Den är emellertid inte lika komplicerad när man har ett Större Samfunds medvetenhet.

Guds vilja är att mänskligheten förbereder sig för framtiden. Men för att kunna göra det måste ni utveckla ett Större Samfunds medvetenhet och förståelse. Ni måste ha ett nyktert förhållningssätt till det intelligenta livets villkor i Universum och veta att ni har bundsförvanter där. Annars kommer ni att känna er alltför ensamma och isolerade, och därmed försvarslösa.

Mänskligheten är som en infödingsstam som lever i djungeln, isolerad i sin egen livsåskådning och föreställningsvärld. När ni möter upptäcktsresanden från fjärran platser kommer ni att göra er en mycket romantisk bild av dem. Ni kommer att bländas av deras teknologi och vara lätta att lura. Låt er egen historia lära er interventionens viktiga läxor. Det är likadant i detta nya scenario som i er egen historia, förutom att denna Intervention är världsomfattande och att det nu är hela mänskligheten som är infödingarna.

Interventionen använder sig av försåtlighet och inte teknologi för att uppnå sina mål. En regelrätt invasion av er värld är inte tillåten i denna del av galaxen och kan inte öppet genomföras av de som intervenerar. Mänsklighetens bundsförvanter avslöjar i sitt vittnesmål anledningen till detta. På grund av dessa restriktioner måste Interventionen förlita sig på övertalning och list. De som intervenerar i er värld är inte många till antalet och kan därför inte använda sig av militär styrka för att uppnå sina mål.

Här har mänskligheten ett stort övertag, ett övertag den knappt är medveten om. Det är detta övertag som måste utvecklas och stärkas, inte bara för att förhindra denna Intervention, utan även framtida sådana. Utvecklandet av detta övertag kommer att ge mänskligheten den grundval den behöver för att bli ett starkare och mer enat släkte i Universum.

Ni håller i en mycket oroväckande takt på att tömma er världs rikedomar – de resurser som inte bara säkrar er framtida försörjning utan också ger er fördelar i Det Större Samfundet. När ni väl uppnår ett Större Samfunds medvetenhet och perspektiv kommer ni att förstå detta till fullo och också förstå vilken katastrof ni håller på att skapa. Människor ser naturligtvis mycket kortsiktigt på det hela. De varken ser eller förstår vad som är på väg att hända. Ett Större Samfunds medvetenhet är emellertid mycket mer vittomfattande och har ett mer långsiktigt perspektiv på allt. Om mänskligheten förslösar sina naturtillgångar nu kommer den att lida stor nöd i framtiden. Detta kommer att göra er väldigt sårbara för utomjordisk intervention.

Lösningen på problemet med era sinande naturtillgångar är inte att erövra andra världar. Lösningen är att lära er bli omdömesgilla, visa och självständiga i Det Större Samfundet. Detta är vad de Visa överallt har behövt lära sig, ofta efter svåra prövningar och många misstag. Detta är ett universellt faktum – ett faktum i er värld och i alla andra världar i Universum. Det är därför era bundsförvanters vittnesmål är så viktigt. De har ju klarat av det som mänskligheten först nu har börjat gripa sig an.

Skaparen förstår naturligtvis allt detta. Skaparen förstår att mänskligheten måste uppnå denna styrka och resa hinder mot Interventionen. Detta måste emellertid göras med en klar insikt; och drivkraften måste komma från Kunskap inom er; ty detta är den verkliga kärleken som Skaparen har ingjutit i er för att ge till världen. En del människor kommer kanske att tänka: ”Att göra motstånd mot Interventionen är väl inte särskilt kärleksfullt?” Men det är just det det är! Att foga sig efter Interventionen skulle inte vara kärleksfullt. Många människor tror emellertid att kärlek är ett slags passivt beteende. Verklig kärlek är dock att göra det som måste göras för att bevara människors frihet och välfärd. Ibland måste man agera mycket aggressivt för att bevara andras frihet och välfärd. Ibland måste man utöva sin makt och sitt inflytande mycket bestämt för att vara säker på att uppnå detta. Skulle ni bara passivt se på om ert barn var i fara? Naturligtvis inte! Ni skulle reagera mycket kraftfullt, mycket aggressivt och kanske också mycket dramatiskt. Det är helt som sig bör.

Visst kan mänskligheten fortsätta att skapa fattigdom, nöd och konflikter i världen; men den kan inte kosta på sig att ignorera Interventionen. Interventionen blir starkare för var dag som går. Allt fler människor låter sig övertalas av den och ännu fler håller på att bli dess försvarare och representanter. Ni kan inte nonchalera detta utan att det får svåra konsekvenser. Därför är mänsklighetens mest trängande och viktigaste uppgift just nu att bli medveten om och uppresa sig mot Interventionen.

Det finns stora Andliga Krafter som tjänar alla varelser i det fysiska livet. Hur stor hjälp de olika världarna får beror på hurdana samhällena och kulturerna är som de har sänts att tjäna. Till och med de som intervenerar i er värld har Andliga Krafter som försöker kommunicera med dem även om det är svårt.

Vetskapen om att det finns stora Andliga Krafter som bevarar och stärker frihet i Universum och vetskapen om att ni har bundsförvanter i Universum som är medvetna om er belägenhet och försöker hjälpa er utan att ingripa direkt i er värld, kommer inte att gagna er särskilt mycket om ni själva inte förmår se det som hotar er och reagerar på det på ett adekvat och konstruktivt sätt. Ytterst handlar därför allting om medvetenhet och ansvar. Ni håller på att inleda en tid av mänskligt samarbete och ansvarstagande. Detta är en tid för samarbete och personligt ansvar. Det Nya Budskapet från Gud har sänts för att göra detta möjligt. Människor måste dock vakna.

De som har maktställningar i olika regeringar har kanske inte frihet att reagera för en sådan stor kallelse och ett sådant stort behov. De har kanske inte frihet att ställa sig bakom Det Nya Budskapet från Gud. På grund av detta sänds Guds Nya Budskap till folket – människor som har frihet att reagera för Budskapet, människor som har frihet att tala för Budskapet.

Ytterst handlar Guds Nya Budskap om frihet – friheten att överleva, friheten att bevara er självständighet och bortom detta friheten att finna er individuella andliga kallelse och mening i livet. Emellertid skulle det bli svårt för er att finna mening och kallelse om ni inte har frihet att bevara och stärka er självständighet.

Skaparen försöker rädda mänskligheten från en stor olycka, en olycka som har drabbat många andra världar på väg att träda in i Universum. Det är en olycka som drabbar alla världar som hamnar under en annan världs herravälde. Skaparens vilja är att mänskligheten skall träda in i Det Större Samfundet som ett fritt och självständigt släkte.

Detta är den stora transformation som måste ske. Detta är sannerligen det nödvändigaste i er tid. Av alla de många problem som mänskligheten ständigt brottas med är detta det största. För vad kan mänskligheten hoppas på att vidare kunna uppnå som civilisation om den ger upp sin frihet till en främmande makt? Det kommer inte att vara en jordisk makt, utan en främmande makt med ett helt annat synsätt och helt andra etiska normer än era. Sådan är den stora utmaningen ni har framför er. Ni är andligt utrustade att kunna möta den. Ni måste dock vara fria för att alls kunna göra det.

Många människor i världen idag är så begränsade av sina övertygelser, politiska uppfattningar, religiösa åskådningar och sina kulturers och regimers förtryck att de inte är fria att agera. Därför kommer de kanske inte att kunna ta emot gåvan som Gud har sänt. Sålunda handlar allt, på alla plan, om kampen för frihet. Vad är emellertid denna frihet ytterst till för? I första hand är den till för medvetandets frihet att tänka. Detta leder i sin tur till Själens frihet att uttrycka sig. Därför handlar frihet ytterst om Själens möjlighet att uttrycka sig. Det är friheten att finna och fullborda ert större syfte i världen; vilket är en sällsynt och ovärderlig frihet. Ta den aldrig för given. Utgå aldrig från att den är vanlig i Universum. Och upphör aldrig att tro på frihet och sträva mot den. Ty om ni gör det kommer ni genast att ha förlorat den.