Välkommen. Du har funnit det Nya Budskapet från Gud.

Om det Nya Budskapet

Det nya Budskapet från Gud är en genuin kommunikation från Skaparen som har kommit i en tid av stor förändring, konflikt och omstörtning. Denna uppenbarelse, som togs emot under en 30-årsperiod av Budbäraren Marshall Vian Summers är inte baserad på någon existerande religiös tradition eller andlig lära. Det Nya Budskapet hedrar den varaktiga sanningen i alla de stora Budskapen som Skaparen någonsin har givit världen, likväl är det olikt allt som har uppenbarats till mänskligheten förut. Det är en ny uppenbarelse om mänsklig andlighets sanna natur, den stora förändring som kommer till världen och mänsklighetens framtid och öde inom ett Större Samfund av intelligent liv i universum.


Kungörelsen

Uppenbarat för
Marshall Vian Summers
den 7 juli 2006
i Boulder Colorado

Det finns ett Nytt Budskap från Gud i Världen.

Det har kommit från Skaparen av allt liv.

Det har översatts till mänskligt språk och mänsklig förståelse genom den Änglanärvaro som vakar över denna värld.

Det är en fortsättning på den stora räckan av meddelanden från Skaparen som har förmedlats över århundraden och årtusenden.

Det är ett Nytt Budskap för denna tid och för de tider som kommer.

Det fullföljer de stora tidigare Budskap som har givits mänskligheten. Men det avslöjar saker som aldrig har visats mänskligheten tidigare. Ty mänskligheten står nu inför en allvarlig och riskfylld uppsättning utmaningar, både inom världen och från bortom världen.

Det Nya Budskapet från Gud är här för att varna, för att stärka och för att förbereda den mänskliga familjen – människor från alla nationer och religiösa traditioner, människor från alla stammar, grupper och orienteringar.

Det har kommit i en tid av stort behov, en tid av avgörande betydelse.

Det förbereder människor för saker som inte ens har uppmärksammats.

Det är profetiskt i det att det varnar folk både för de Stora Vågor av Förändring som kommer till världen och för mänsklighetens belägenhet i Universum, särskilt med avseende på dess kontakt med andra släkten.

Det Nya Budskapet kallar på den andliga närvaron inom varje människa – den stora gåvan av Kunskap som har skänkts hela den mänskliga familjen och som nu måste odlas, stärkas och frambringas.

Det talar om individens stora andliga behov – behovet av syfte, mening och riktning.

Det talar om de stora relationer som människor kan etablera sinsemellan, relationer som representerar deras högre syfte i livet.

Det talar till världens behov och framtidens behov. Genom detta medför det syfte och igenkännande, enighet och samarbete, vishet och styrka till alla som kan motta det, lära det, följa dess steg, förmedla det till andra och dela dess visdom i tjänst för andra individer, familjer, samhällsgrupper, nationer och hela världen.

Ta emot denna välsignelse.

Lär känna Det Nya Budskapet från Gud.

Inse att det kommer att bekräfta allt som är sant inom era nuvarande traditioner och att det kommer att tala till den djupare vishet som ni redan besitter.

Det kommer att tala till ert hjärta, till och med bortom era tankar och trosuppfattningar och tankarna och trosuppfattningarna av er kultur och er nation.

Ta emot denna gåva och lär känna den tålmodigt. Ta Stegen till Kunskap. Lär er visdom från det Större Samfundet. Igenkänn hur kraften av mänsklighetens Enda Andlighet kan få den att enas, stärkas och förberedas till att se och kunna navigera de svåra tider som stundar.

Ta emot Det Nya Budskapet, som uppmanar till bevarandet och stärkandet av mänsklig frihet, mänskligt samarbete, och mänskligt ansvar. Ty utan detta Nya Budskap står mänskligheten inför en allvarlig och tvärbrant nedgång.

Mänskligheten står inför att förlora sin frihet och sitt självbestämmande inom denna värld till ingripande krafter från Universum.

Utan detta Budskap kommer den mänskliga anden att förbli slumrande och människor kommer att leva liv av desperation, konkurrens och konflikt.

Det är Skaparens vilja att mänskligheten skall träda in i det Större Samfundet av intelligent liv i Universum som ett fritt och självständigt släkte – som ett starkt släkte, ett enat släkte, ett släkte som är förmöget att bibehålla sin kulturella mångfald samtidigt som det ärar den djupare styrka och det djupare syfte som kommer att hålla mänskligheten stark, som kommer att hålla den mänskliga familjen vital, aktiv och kreativ.

Det Nya Budskapet från Gud presenterar en ny möjlighet till fortskridande i framtiden. Men för att avancera måste ni överleva. Ni måste överleva de svåra tider som stundar, och ni måste överleva konkurrens från bortom världen om vem som kommer att kontrollera denna värld och dess öde.

Varje individ måste se att de har ett stort tillfälle att upptäcka den djupare Kunskap som Gud har givit dem – den Kunskap som innehåller deras syfte, mening och riktning samt kriterierna för alla deras meningsfulla relationer.

Det finns ett Nytt Budskap från Gud för individen, och det finns ett Nytt Budskap från Gud för hela världen.

Det är här nu.

Det har tagit lång tid för Budbäraren att motta det, ty Budskapet är mycket stort.

Hedra så den som har kommit för att medföra det Nya Budskapet till världen.

Han är en ödmjuk man.

Han har utvecklat den nödvändiga visheten för att ta på sig en så stor roll, och han har sänts in i världen för detta syfte.

Ta emot honom.

Förstå honom.

Men upphöj honom inte.

Han är inte en gud. Han är en Budbärare som för fram det Nya Budskapet från Gud till världen.

Detta är nu ögonblicket.

Detta är den stora möjligheten.

Detta är svaret på folks böner över hela jorden – böner genom varje religion, genom varje nation och kultur, böner för visdom, styrka, enighet, frihet och återlösning.

Ta emot detta Nya Budskap nu.

Det har kommit, och det har kommit precis i rätt ögonblick.