Parathënie

Ky libër përmban fjalët e para të një Mesazhi të Ri nga Zoti. Në faqet e mëposhtme, Zoti po i flet njerëzimit përseri, duke dhënë një paralajmërim, një bekim dhe një përgatitje për ndryshimin e madh që do të vijë në botë.

Zoti ka folur përsëri në kohën e një nevoje dhe një vështirësie të madhe në nivelin botëror. Kjo është një përgjigje hyjnore për krizat në rritje të luftës, ndryshimit të klimës të pandërprerë, konflikteve fetare, vuajtjes dhe privimit njerzore, tani duke u përshkallzuar nëpër botë.

Mesazhi i Ri nga Zoti është një komunikim i gjallë nga Zoti në zemrën e çdo burri, gruaje dhe fëmije në botë. Fjala dhe Zëri janë në botë përsëri. Ne po jetojmë në një kohë Shpalljeje.

Mesazhi i Ri nga Zoti nuk ka hyrë në botë përmes autoriteve dhe institucioneve fetare te sotme. Nuk i ka ardhur udhëheqësve të fesë ose atyre që mbledhin famë dhe njohje.

Në vend të kësaj, Mesazhi i Ri nga Zoti ka hyrë në botë siç e ka bërë gjithmonë. Ka ardhur në mënyrë të qetë, i pakërkuar dhe i panjoftuar, i dhënë një burri të përulur i zgjedhur dhe i dërguar në botë me këtë detyrë, për të qenë një Lajmëtar për njerëzimin në këtë pikë kthese të madhe.

Megjithëse duket të jetë një libër në dorë, Zoti ka folur përsëri është diçka shumë më e madhe. Është fillimi i një komunikimi nga Zoti tek ju. Në faqet e këtij libri, Prania e Zotit ju thërret, ju dhe të gjithë njerëzit, duke ju thirrur për t’ju zgjuar nga ëndrra dhe makthi të të jetuarit në Ndarje mënjanë Burimit tuaj, duke ju thirrur përmes Korridorëve të Lashtë të mendjes suaj në praninë dhe fuqinë shpirtërore që jetojnë brenda jush, në pritje për t’u zbuluar.

Është kjo prani shpirtërore brenda jush që do ta konfirmojë të vërtetën dhe autenticitetin e Mesazhit të Ri të Zotit. Këtu, mendja mund të dyshojë dhe të mundohet me dhuratën dhe sfidën e një Shpalljeje të Re, por zemra juaj do të di. Në këtë nivel më të thellë, nuk do të keni nevojë për bindje, e vërteta do të jetë e dukshme për ju.

A ka folur Zoti përsëri? A është ky Mesazhi që keni kërkuar? Lexojini fjalët e Shpalljes në këtë libër dhe në një nivel të thellë do të dini nëse është e vërtetë, e ndershme dhe e pastër, edhe nëse është e ndryshme nga ajo që besoni aktualisht. Është kjo njohje dhe konfirmin i brendshëm që mund t’ju kujtojë thellësinë dhe fuqinë e lidhjes suaj me Zotin.

Ajo që mbani në duart është një libër Shpalljeje. Fjalët në këtë tekst janë komunikim direkt nga Zoti, të përkthyer në gjuhë njerëzore nga Prania Engjëllore që mbikëqyr këtë botë, dhe pastaj të folura përmes Lajmëtarit të tyre, Marshall Vian Summers.

Mesazhi i Ri nga Zoti është Shpallja më e madhe e dhënë ndonjëherë njerëzimit, e dhënë tani një bote të shkolluar me komunikim botëror dhe ndërgjegje globale në rritje. Nuk është i dhënë për një fis, një komb ose një fe vetëm, por në vend të kësaj për të arritur të gjithë botën, një botë shumë e ndryshme nga bota e lashtë e Lajmëtarëve të kaluar. Kurrë më parë nuk ka pasur një Shpallje Hyjnore të kësaj thellësie dhe madhësie, e dhënë nga Zoti për të gjithë popujt e botës, në jetën e Lajmëtarit.

Në qendër të Mesazhit të Ri është Zëri origjinal i Shpalljes, i cili ka folur të gjitha fjalët e çdo libri të Masazhit të Ri. Kurrë më parë nuk ka qenë i regjistruar Zëri i Shpalljes – Zëri që i foli Lajmëtarëve dhe Profetëve të së kaluarës – në pastërtinë e tij origjinale dhe i bërë i disponueshme për çdo person për të dëgjuar dhe përjetuar për vete. Në këtë mënyrë, Fjala dhe Zëri janë në botë.

Në këtë proces të jashtëzakonshëm Shpalljeje, Prania e Zotit komunikon matanë fjalëve me Asamblenë Engjëllore që mbikëqyr botën. Asambleja pastaj e përkthen këtë komunikim në gjuhë njerëzore dhe flet e gjitha si një përmes Lajmëterit të tyre, të ciit zëri i bëhet mjeti për këtë zë më të madh – Zëri i Shpalljes.

Fjalët e këtij zëri janë regjitruar në format audio, transkriptuar dhe tani janë bërë të disponueshme në tekstet dhe regjistrimet audio të Mesazhit të Ri. Në këtë mënyrë, pastërtia e Mesazhit origjinal të Zotit ruhet dhe i jepet të gjithë njerëzve në botë.

Lajmëtari ka ecur një rrugë të gjatë dhe të vështirë për të sjellë Mesazhin e Ri nga Zoti në botë. Procesi i Shpalljes filloi në 1982 dhe vazhdon deri sot.

Në këtë kohë, Lajmëtari është i angazhuar në përbledhjen e Shpalljeve të folura në më shumë se 3 dekada në një formë tekti finale dhe të plotë. Mesazhi i Ri do të përmbajë në fund gjashtë vëllime dhe ndoshtë më shumë. Çdo vëllim do të përmbajë dy ose më shumë libra, dhe çdo libër do të jetë i organizuar në kapituj dhe vargje. Prandaj, Mesazhi i Ri nga Zoti do të stukturohet në mënyrën e tillë: Vëllim > Libër > Kapitul > Varg.

Zoti ka folur përsëri është Libri i parë në Vëllimin e parë të Mesazhit të Ri nga Zoti. Atëherë, ky tekst përmban fjalët e para të Mesazhit të Ri të Zotit dhe qëndron si libri i parë në librarinë në rritje të Shpalljes së Rë.

Zoti ka folur përsëri përmban 14 Shpallje individuale, të përmbledhura në këtë libër nga Lajmëtari. Më këtë, lexuesi duhet të kuptojë se ky libër nuk është një seri kapitujsh e dorëzuar në rend, por në vend të kësaj është një përmbledhje shpalljesh individuale të dhëna në kohë dhe vende të ndryshme.

Në mënyrë për ta sjellë këtë komunikim të folur në formë të shkruar, korrigjime të lehta tekstuale dhe gramatikore janë bërë nga Lajmëtari. Kjo u kërkua nga Asambleja për të ndihmuar kuptueshmërinë e lexuesit dhe për ta përcjellë Mesazhin sipas normave gramatikore të gjuhës angleze të shkruar.

Në disa raste, Lajmëtari ka futur një fjalë jo origjinalisht të folur në Shpalljen. Në këto raste, fjala e futur do të jetë [në kllapa]. Konsiderojini këto futje në kllapa si klarifikim direkt nga Lajmëtari, të vendosura në tekst nga ai vetëm në mënyrë për të siguruar që paqartësitë në komunikimin e folur nuk shkaktojnë hutim dhe interpretim të gabuar të tekstit.

Në disa raste, Lajmëtari ka hequr një fjalë për të ndihmuar lexueshmërinë e tekstit. Kjo është bërë zakonisht në rastin e disa lidhëzve të caktuar (fjalë si dhe, por) që e bëjnë tekstin të vështirë ose gramatikisht të pasaktë.

Lajmëtari vetëm i ka bërë këto ndryshime të lehta dhe vetëm për ta përcjellë komunikimin e folur origjinalisht me qartësinë më të madhe të mundshme. Asnjë nga kuptimi ose synimi origjinal nuk është ndryshuar.

Teksti i këtij libri është strukturuar nga Lajmëtari në vargje. Çdo varg sinjalizon fillimin ose fundin e një teme të veçantë ose pikë mesazhi të komunikuar nga Burimi.

Struktura në vargje e tekstit e lejon lexuesin për të pasur akses në pasurinë e përmbajtjes dhe ato mesazhe të holla që përndryshe do të humbeshin në paragrafe të gjata teksti që përcjellin tema të ndryshme. Në këtë mënyrë, çdo temë dhe ide e komunikuar nga Burimi i jepet vendin e vet, duke e lejuar që të flasë që nga faqja drejtpërdrejt tek lexuesi. Lajmëtari e ka përcaktuar se strukturimi i tekstit në vargje është mënyra më efektive dhe besnike për të sjellë shpalljet e folura origjinalisht të Mesazhit të Ri.

Përcjellja e këtij teksti është sipas vullnetit dhe synimit të Lajmëtarit. Këtu jemi të privilegjuar të dëshmojmë procesin e përmbledhjes të ndërmarrë nga Lajmëtari, në kohën e tij, nga duart e tij. Kjo qëndron në kontrast me faktin që traditat e mëdha të mëparshme nuk u vunë në formë të shkruar nga Lajmëtarët e tyre, duke i lënë Shpalljet origjinale të prekshme ndaj ndryshimit dhe korrupsionit me kalimin e kohës.

Këtu Lajmëtari i vulos në pastërti tekstet e Masazhit të Ri, dhe jau jap juve, botës dhe të gjithë njerëzve në të ardhmen. Nëse ky libër është i hapur sot ose 500 vjet më pas, komunikimi origjinal i Zotit do të flasë nga këto faqe me të njëjtin intimitet, pastërti dhe fuqi si në ditën kur u fol.

Zoti ka folur përsëri është fillimi i një komunikimi të gjallë nga Zoti tek njerëzimi. Kapitujt e këtij libri janë si frymëmarrje në këtë komunikim. Ketu, Zoti po e thërret njerëzimi; duke thirrur nëpër botë në çdo komb, kultur dhe komunitet fetar; duke thirrur nëpër sallat e qeverisë dhe fesë; duke thirrur vendet më të errëta ku vuajtja e brendshme dhe privimi fizik janë më të thella; duke thirrur për fuqinë shpirtërore të njerëzimit që të dalë dhe që njerëzimi të bashkohet dhe të bashkëpunojë mjaftueshmërisht për t’u përgatitur për sfidat e mëdha përpara.

Mrekullisht, e keni gjetur Mesazhin e Ri nga Zoti, ose ju ka gjetur. Nuk është rastësi që ky është rasti. Zoti tani pë thërret nëpër botë, dhe kjo thirrje ju ka gjetur.

Këtu hapet kapitulli tjetër në misterin e jetës suaj dhe të pranisë suaj në botë në këtë kohë. Kjo dërë hapet para jush. Keni nevojë thjesht për të hyrë për të filluar.

Ndërsa hyni më thellë në Shpalljen, impakti mbi jetën tuaj do të rritet, duke sjellë një përvojë më të madhe qartësie, sigurie të brendshme dhe drejtimi të vërtetë në jetën tuaj. Me kalimin e kohës, pyetjet tuaja do të kenë përgjigje ndërsa gjeni liri në rritje nga vetë-dyshimi, konflikti i brendshëm dhe kufizimet e së kaluarës. Kjo është Fuqia e Qiellit që po ju flet drejtpërdrejt, duke ju zbuluar jetën më të madhe që ishit gjithmonë të destinuar për të jetuar.

New Knowledge Library