Category Archives: God Has Spoken Again

Parathënie

Ky libër përmban fjalët e para të një Mesazhi të Ri nga Zoti. Në faqet e mëposhtme, Zoti po i flet njerëzimit përseri, duke dhënë një paralajmërim, një bekim dhe një përgatitje për ndryshimin e madh që do të vijë në botë.

Zoti ka folur përsëri në kohën e një nevoje dhe një vështirësie të madhe në nivelin botëror. Kjo është një përgjigje hyjnore për krizat në rritje të luftës, ndryshimit të klimës të pandërprerë, konflikteve fetare, vuajtjes dhe privimit njerzore, tani duke u përshkallzuar nëpër botë.

Mesazhi i Ri nga Zoti është një komunikim i gjallë nga Zoti në zemrën e çdo burri, gruaje dhe fëmije në botë. Fjala dhe Zëri janë në botë përsëri. Ne po jetojmë në një kohë Shpalljeje.

Mesazhi i Ri nga Zoti nuk ka hyrë në botë përmes autoriteve dhe institucioneve fetare te sotme. Nuk i ka ardhur udhëheqësve të fesë ose atyre që mbledhin famë dhe njohje.

Në vend të kësaj, Mesazhi i Ri nga Zoti ka hyrë në botë siç e ka bërë gjithmonë. Ka ardhur në mënyrë të qetë, i pakërkuar dhe i panjoftuar, i dhënë një burri të përulur i zgjedhur dhe i dërguar në botë me këtë detyrë, për të qenë një Lajmëtar për njerëzimin në këtë pikë kthese të madhe.

Megjithëse duket të jetë një libër në dorë, Zoti ka folur përsëri është diçka shumë më e madhe. Është fillimi i një komunikimi nga Zoti tek ju. Në faqet e këtij libri, Prania e Zotit ju thërret, ju dhe të gjithë njerëzit, duke ju thirrur për t’ju zgjuar nga ëndrra dhe makthi të të jetuarit në Ndarje mënjanë Burimit tuaj, duke ju thirrur përmes Korridorëve të Lashtë të mendjes suaj në praninë dhe fuqinë shpirtërore që jetojnë brenda jush, në pritje për t’u zbuluar.

Është kjo prani shpirtërore brenda jush që do ta konfirmojë të vërtetën dhe autenticitetin e Mesazhit të Ri të Zotit. Këtu, mendja mund të dyshojë dhe të mundohet me dhuratën dhe sfidën e një Shpalljeje të Re, por zemra juaj do të di. Në këtë nivel më të thellë, nuk do të keni nevojë për bindje, e vërteta do të jetë e dukshme për ju.

A ka folur Zoti përsëri? A është ky Mesazhi që keni kërkuar? Lexojini fjalët e Shpalljes në këtë libër dhe në një nivel të thellë do të dini nëse është e vërtetë, e ndershme dhe e pastër, edhe nëse është e ndryshme nga ajo që besoni aktualisht. Është kjo njohje dhe konfirmin i brendshëm që mund t’ju kujtojë thellësinë dhe fuqinë e lidhjes suaj me Zotin.

Ajo që mbani në duart është një libër Shpalljeje. Fjalët në këtë tekst janë komunikim direkt nga Zoti, të përkthyer në gjuhë njerëzore nga Prania Engjëllore që mbikëqyr këtë botë, dhe pastaj të folura përmes Lajmëtarit të tyre, Marshall Vian Summers.

Mesazhi i Ri nga Zoti është Shpallja më e madhe e dhënë ndonjëherë njerëzimit, e dhënë tani një bote të shkolluar me komunikim botëror dhe ndërgjegje globale në rritje. Nuk është i dhënë për një fis, një komb ose një fe vetëm, por në vend të kësaj për të arritur të gjithë botën, një botë shumë e ndryshme nga bota e lashtë e Lajmëtarëve të kaluar. Kurrë më parë nuk ka pasur një Shpallje Hyjnore të kësaj thellësie dhe madhësie, e dhënë nga Zoti për të gjithë popujt e botës, në jetën e Lajmëtarit.

Në qendër të Mesazhit të Ri është Zëri origjinal i Shpalljes, i cili ka folur të gjitha fjalët e çdo libri të Masazhit të Ri. Kurrë më parë nuk ka qenë i regjistruar Zëri i Shpalljes – Zëri që i foli Lajmëtarëve dhe Profetëve të së kaluarës – në pastërtinë e tij origjinale dhe i bërë i disponueshme për çdo person për të dëgjuar dhe përjetuar për vete. Në këtë mënyrë, Fjala dhe Zëri janë në botë.

Në këtë proces të jashtëzakonshëm Shpalljeje, Prania e Zotit komunikon matanë fjalëve me Asamblenë Engjëllore që mbikëqyr botën. Asambleja pastaj e përkthen këtë komunikim në gjuhë njerëzore dhe flet e gjitha si një përmes Lajmëterit të tyre, të ciit zëri i bëhet mjeti për këtë zë më të madh – Zëri i Shpalljes.

Fjalët e këtij zëri janë regjitruar në format audio, transkriptuar dhe tani janë bërë të disponueshme në tekstet dhe regjistrimet audio të Mesazhit të Ri. Në këtë mënyrë, pastërtia e Mesazhit origjinal të Zotit ruhet dhe i jepet të gjithë njerëzve në botë.

Lajmëtari ka ecur një rrugë të gjatë dhe të vështirë për të sjellë Mesazhin e Ri nga Zoti në botë. Procesi i Shpalljes filloi në 1982 dhe vazhdon deri sot.

Në këtë kohë, Lajmëtari është i angazhuar në përbledhjen e Shpalljeve të folura në më shumë se 3 dekada në një formë tekti finale dhe të plotë. Mesazhi i Ri do të përmbajë në fund gjashtë vëllime dhe ndoshtë më shumë. Çdo vëllim do të përmbajë dy ose më shumë libra, dhe çdo libër do të jetë i organizuar në kapituj dhe vargje. Prandaj, Mesazhi i Ri nga Zoti do të stukturohet në mënyrën e tillë: Vëllim > Libër > Kapitul > Varg.

Zoti ka folur përsëri është Libri i parë në Vëllimin e parë të Mesazhit të Ri nga Zoti. Atëherë, ky tekst përmban fjalët e para të Mesazhit të Ri të Zotit dhe qëndron si libri i parë në librarinë në rritje të Shpalljes së Rë.

Zoti ka folur përsëri përmban 14 Shpallje individuale, të përmbledhura në këtë libër nga Lajmëtari. Më këtë, lexuesi duhet të kuptojë se ky libër nuk është një seri kapitujsh e dorëzuar në rend, por në vend të kësaj është një përmbledhje shpalljesh individuale të dhëna në kohë dhe vende të ndryshme.

Në mënyrë për ta sjellë këtë komunikim të folur në formë të shkruar, korrigjime të lehta tekstuale dhe gramatikore janë bërë nga Lajmëtari. Kjo u kërkua nga Asambleja për të ndihmuar kuptueshmërinë e lexuesit dhe për ta përcjellë Mesazhin sipas normave gramatikore të gjuhës angleze të shkruar.

Në disa raste, Lajmëtari ka futur një fjalë jo origjinalisht të folur në Shpalljen. Në këto raste, fjala e futur do të jetë [në kllapa]. Konsiderojini këto futje në kllapa si klarifikim direkt nga Lajmëtari, të vendosura në tekst nga ai vetëm në mënyrë për të siguruar që paqartësitë në komunikimin e folur nuk shkaktojnë hutim dhe interpretim të gabuar të tekstit.

Në disa raste, Lajmëtari ka hequr një fjalë për të ndihmuar lexueshmërinë e tekstit. Kjo është bërë zakonisht në rastin e disa lidhëzve të caktuar (fjalë si dhe, por) që e bëjnë tekstin të vështirë ose gramatikisht të pasaktë.

Lajmëtari vetëm i ka bërë këto ndryshime të lehta dhe vetëm për ta përcjellë komunikimin e folur origjinalisht me qartësinë më të madhe të mundshme. Asnjë nga kuptimi ose synimi origjinal nuk është ndryshuar.

Teksti i këtij libri është strukturuar nga Lajmëtari në vargje. Çdo varg sinjalizon fillimin ose fundin e një teme të veçantë ose pikë mesazhi të komunikuar nga Burimi.

Struktura në vargje e tekstit e lejon lexuesin për të pasur akses në pasurinë e përmbajtjes dhe ato mesazhe të holla që përndryshe do të humbeshin në paragrafe të gjata teksti që përcjellin tema të ndryshme. Në këtë mënyrë, çdo temë dhe ide e komunikuar nga Burimi i jepet vendin e vet, duke e lejuar që të flasë që nga faqja drejtpërdrejt tek lexuesi. Lajmëtari e ka përcaktuar se strukturimi i tekstit në vargje është mënyra më efektive dhe besnike për të sjellë shpalljet e folura origjinalisht të Mesazhit të Ri.

Përcjellja e këtij teksti është sipas vullnetit dhe synimit të Lajmëtarit. Këtu jemi të privilegjuar të dëshmojmë procesin e përmbledhjes të ndërmarrë nga Lajmëtari, në kohën e tij, nga duart e tij. Kjo qëndron në kontrast me faktin që traditat e mëdha të mëparshme nuk u vunë në formë të shkruar nga Lajmëtarët e tyre, duke i lënë Shpalljet origjinale të prekshme ndaj ndryshimit dhe korrupsionit me kalimin e kohës.

Këtu Lajmëtari i vulos në pastërti tekstet e Masazhit të Ri, dhe jau jap juve, botës dhe të gjithë njerëzve në të ardhmen. Nëse ky libër është i hapur sot ose 500 vjet më pas, komunikimi origjinal i Zotit do të flasë nga këto faqe me të njëjtin intimitet, pastërti dhe fuqi si në ditën kur u fol.

Zoti ka folur përsëri është fillimi i një komunikimi të gjallë nga Zoti tek njerëzimi. Kapitujt e këtij libri janë si frymëmarrje në këtë komunikim. Ketu, Zoti po e thërret njerëzimi; duke thirrur nëpër botë në çdo komb, kultur dhe komunitet fetar; duke thirrur nëpër sallat e qeverisë dhe fesë; duke thirrur vendet më të errëta ku vuajtja e brendshme dhe privimi fizik janë më të thella; duke thirrur për fuqinë shpirtërore të njerëzimit që të dalë dhe që njerëzimi të bashkohet dhe të bashkëpunojë mjaftueshmërisht për t’u përgatitur për sfidat e mëdha përpara.

Mrekullisht, e keni gjetur Mesazhin e Ri nga Zoti, ose ju ka gjetur. Nuk është rastësi që ky është rasti. Zoti tani pë thërret nëpër botë, dhe kjo thirrje ju ka gjetur.

Këtu hapet kapitulli tjetër në misterin e jetës suaj dhe të pranisë suaj në botë në këtë kohë. Kjo dërë hapet para jush. Keni nevojë thjesht për të hyrë për të filluar.

Ndërsa hyni më thellë në Shpalljen, impakti mbi jetën tuaj do të rritet, duke sjellë një përvojë më të madhe qartësie, sigurie të brendshme dhe drejtimi të vërtetë në jetën tuaj. Me kalimin e kohës, pyetjet tuaja do të kenë përgjigje ndërsa gjeni liri në rritje nga vetë-dyshimi, konflikti i brendshëm dhe kufizimet e së kaluarës. Kjo është Fuqia e Qiellit që po ju flet drejtpërdrejt, duke ju zbuluar jetën më të madhe që ishit gjithmonë të destinuar për të jetuar.

New Knowledge Library

12. Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 22 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri, një drejtim në të cilin nuk kishte për të vajtur më parë. Sepse bota ka ndryshuar dhe njerëzimi po përballon një Komunitet të Madh jete në univers – një ndryshim i madh, një prag i madh në evolucionin e gjatë të njerëzimit, një kohë trazire dhe pasigurie, një kohë e rrezikshme për familjen njerëzore, një kohë që do të lëvizë me ngjarje që ndodhin shpejt.

Zoti po e lëviz botën në një drejtim të ri, drejt një komuniteti botëror që është i zoti për të mbështetur botën, që është i zoti për të përballuar realitetet e jetës në univers, e cila po vjen drejt jush dhe është duke ardhur mbi ju edhe në këtë moment. Është një ndryshim i madh që shumë njerëz po ndjejnë, por që nuk po e kuptojnë.

Lëvizja e botës po shpejtohet, ku jetët e njerëzve do të jenë të tejkaluara nga ndryshimi i madh mjedisor që po ndodh dhe përmës trazirave politike dhe ekonomike. Të gjitha këto janë tani në lëvizje dhe nuk mund të ndalen, vetëm të zbuten. Kjo do të kërkojë një adaptim të madh.

Është në këtë prag të madh në historinë e njerëzimit që një Shpallje e Re është dërguar në botë, dhe një Lajmëtar është dërguar këtu për ta marrë, për ta përgatitur dhe për ta paraqitur. Për të, është një udhëtim i gjatë, një udhëtim i gjatë dhe i vështirë.

Mesazhi për njerëzimin tani është i madh, më i kuptueshëm dhe më i plotë se çdo Mesazh që është dërguar në botë ndonjëherë, i plotë me mësime dhe me shpjegime në mënyrë që urtësia dhe Dija e tij mund të dallohet dhe aplikohet në mënyrë korrekte, dhe jo thjesht të lihet për interpretimin njerëzor.

Njerëzit nuk shohin, nuk dëgjojnë. Janë të huaj ndaj vetvetës. Dhe aftësitë e tyre të lindura për të dalluar mjedisin, për shumë veta, janë humbur dhe janë të pazhvilluara.

Kjo e bën punën e Lajmëtarit më të vështirë. Ai duhet të mbajë Misterin, sepse Shpallja është matanë fushës së intelektit, dhe me siguri nuk është e kondicionuar nga shpresat, besimet ose kuptueshmërinë e njerëzve.

Zoti po e lëviz botën në një drejtim të ri. Është një drejtim që ishte gjithmonë i planifikuar, por do të jetë i ri për njerëzit e botës. Do të jetë i ri për kuptueshmërinë tuaj.

Shpalljet e mëdha nga Krijuesi i të gjithë jetës janë gjithmonë kështu. Ato gjithmonë prezantojnë një realitet të ri, një vetëdije të re, një dimension të ri dhe një shpresë më të madhe.

Bota po errësohet, dhe kjo shpresë më e madhe duhet tani. Vetëm drita e Dijes, zgjuarsia e madhe që Krijuesi i ka dhënë familjes njerëzore dhe të gjitha racave në univers, vetëm kjo tani mund t’ju mundësojë që të kuptoni dhe të përgjigjeni.

Sepse ktheheni tek Zoti në kushtet e Zotit. Dhe Mesazhet e Zotit duhet të kuptohen, ashtu siç në të vërtetë janë dhe ashtu siç kanë për qëllim të jenë.

Do të ketë shumë mundime dhe grindje me këtë, dhe Lajmëtari dhe ndjekësit e Lajmëtarit duhet ta përballojnë këtë vështirësi, këtë zhgënjim dhe të ushtrojnë durim të madh.

Një Shpallje e tillë nuk do të pranohet që në fillim, dhe vetëm pak do të jenë në gjendje të përgjigjen plotësisht. Por ndërsa koha ecën përpara dhe bota bëhet më e turbullt, Mesazhi i Ri do të fitojë një tërheqje më të madhe, një njohje më të madhe dhe një relevancë më të madhe.

I përgjigjet pyetjeve që ende nuk i keni pyetur. Është një përgatitje për të ardhmen si dhe një shërim për të tanishmen.

Filozofët dhe teologët tuaj nuk do të dinë se çfarë të bëjnë me të. Do të kenë probleme me të. Nuk do t’i përputhet kuptueshmërisë së tyre, në të cilën e kanë investuar veten aq shumë. Krerët fetarë do ta kundërshtojnë sepse flet për një realitet që ende nuk e kuptojnë.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. Lajmëtari është këtu për të sjellë Shpalljen. I janë dashur dekada për ta marrë. Do të duhen dekada për të për t’u njohur në botë.

Por problemi është koha. Njerëzimi nuk ka shumë kohë për t’u përgatitur për një botë të re dhe për kontaktin me jetën në univers – kontakt që është tashmë duke ndodhur, kontakt me një qëllim të rrezikshëm.

Njerëzit janë të fiksuar me nevojat e tyre, problemet e tyre dhe dëshirat e tyre. Nuk e shohin lëvizjen e botës. Sepse bota ka ndryshuar, por njerëzit nuk kanë ndryshar me të. Dhe tani po përballoni një seri të re realitetesh.

Çfarë do t’i thotë Zoti kësaj, ndërsa njerëzit ndihen të tronditur, ndërsa profecitë e tyre për të ardhmen nuk plotësohen, ndërsa kthimi i shpëtimtarit të tyre nuk ndodh, ndërsa besojnë se Zoti po i krijon të gjitha këto probleme për ta.

Shpallja i flet të gjitha ketyre gjërave. Por duhet të jeni të hapur ndaj Shpalljes dhe duhet të përballoni perspektivën e një ndryshimi të madh, sepse është mbi ju dhe botën, dhe do të ecë përpara.

Nuk mund të shkoni mbrapa mijëra vjet dhe të mundoni të kuptoni atë që po ndodh sot. Sepse evolucioni i njerëzimit ka lëvizur në një pozicion të ri, një pozicion mbizotërimi në botë dhe një pozicion prekshmërie më të madhe në univers.

Ku do të fillojë ky edukim t’ju përgatisë për një botë të re dhe për Komunitetin e Madh të jetës – dy ngjarjet që do të ndyshojnë drejtimin e historisë njerëzore dhe do të ndikojnë në jetën e çdo personi?

Qeveritë nuk dinë. Krerët fetar nuk dinë. Ekspertët nuk dinë. Universitetet nuk mund t’i përgatisin njerëzit.

Shpallja duhet të vijë nga Krijuesi i të gjithë jetës, dhe kjo është që po ndodh tani. Sepse po jetoni në një kohë Shpalljeje, dhe Lajmëtari është në botë. Për sa kohë që ai është në botë, ju keni një oportunitet për të marrë dhe për t’u përgatitur. Kur do të ketë ikur, do të jetë ndryshe. Do të jetë më e vështirë. Në këtë, ai është Drita në botë.

Ai është një burrë i përulur dhe nuk bën asnjë pohim tjetër perveç se të jetë Lajmëtar, sepse ky rol i është caktuar. Ai duhet ta pergatisë njerëzimin për një botë të rë përmes Shpalljes. Duhet ta përgatisë njerëzimin per Komunitetin e Madh përmes Shpalljes. Ai duhet të flasë për ndryshimin e madh qe po vjen dhe që është tashmë mbi njerëzit kudo, përmes Shpalljes.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. A mund të levizë njerëzimi? A mund të përgjigjen njerëzit? A mund të përgjigjeni? A mund të pranoni që jetoni në një kohë Shpalljeje dhe të konsideroni se çfarë do të thotë kjo për jetën tuaj dhe për sfidën që kjo vendos para jush?

Njerëzit nuk e kuptojnë se sa shumë jeta dhe kushtet e tyre varen nga kushtet e botës dhe nga levizja e botës. Vetem në kombet më të varfëra është ky realitet i madh gjithnjë i pranishëm. Në kombet e pasura, pasuria ju veçon nga realitetet e mëdha te jetës në një farë mase për një periudhë kohe të caktuar. Por kjo pasuri do të zvogelohet, dhe realitetet e medha janë mbi ju.

Mënyra se si njerezimi përgjigjet dhe përgatitet do ta bëjë të gjithë ndryshimin. Ajo që i informon vendimet e njerëzve do ta bëjë të gjithë ndryshimin. Çfarë Zeri ata dëgjojnë, nëse do të jete fuqia dhe prania e Dijes që Zoti i ka dhënë per t’i udhëzuar dhe për t’i mbrojtur, ose nëse do të jetë zeri i kulturës së tyre, ose zeri i frikës ose zeri i inatit ose ambicies.

Zgjedhjet janë thelbësore për individin, dhe ajo që individët do të zgjedhin do të percaktojë fatin dhe të ardhmen e njerëzimin. Prandaj, pergjegjësia bie mbi të gjithë, jo vetëm mbi krerët dhe institucionet.

Kjo eshte arsyeja pse Zoti po ia sjell Mesazhin njerëzve dhe jo krerëve të kombeve. Sepse krerët nuk janë të lirë. Janë të lidhur nga pozita e tyre, nga ata qe i kanë zgjedhur, nga pritjet e të tjerëve. Kjo është arsyeja pse Shpallja po vjen tek ju dhe tek njerëzit. Janë zgjedhjet dhe vendosmeria e tyre qe do ta bëjë të gjithë ndryshimin.

Njerezit duan shume gjëra. Nuk duan të humbin atë që kanë. Janë të zënë në momentin. Nuk e kanë perspektivën për të parë se ku jeta e tyre po shkon.

Shpallja do të jetë një tronditje e madhe dhe një sfidë e madhe për çdo person. Por kjo tronditje dhe sfidë është tronditja e Shpalljes. Sfida është të qenit të përballur me Vullnetin e Krijuesit. Sfida është nëse mund të përgjigjeni dhe natyra e përgjigjes suaj.

Nuk mund të rrini aty ku jeni, sepse bota ka ndryshuar, dhe do të ndryshojë edhe më tej. Po leviz. Duhet të lëvizni me të. Kjo është të jesh në harmoni me jetën. Kjo është të dalësh jashtë izolimit. Kjo është ta lirosh veten nga hutimi dhe obsesioni. Kjo është të mësosh, të dëgjosh, të shikosh, të qetësosh mendjen në mënyre qe mund të shohësh. Kjo është të dorezosh inatet në mënyrë që mund të kuptoni se kush jeni. Kjo është të merrni Hapat drejt Dijes, në mënyrë që Prania dhe Fuqia e Zotit mund të flasë përmes jush dhe juve.

Kjo është Shpallja që po e merr njerëzimin në një drejtim të ri. A janë njerëzit të gatshëm për të shkuar, ose do të rrinë mbrapa – duke përballuar Dallgët e Mëdha të ndryshimit, në gjumë në plazh ndërsa Dallgët e Mëdha fuqizohen, duke jetuar nëpër bregjet duke menduar se gjithcka është në rregull, duke jetuar në moment, të paaftë per t’iu pergjigjur shenjave të botës, duke jetuar nën supozime që nuk janë në përputhje me realitetet e botës?

Kush mund të përgjigjet? kush do të shohë? Kush do të dëgjojë? Kush do t’i vërë mënjanë idetë e tyre, besimet e tyre dhe preferencat e tyre mjaft gjatë për të parë diçka, për të dëgjuar diçka, për të ditur diçka?

Kjo është ajo që Lajmetari do t’ju kërkojë që të bëni. Kjo është ajo që Shpallja kërkon. Kjo është ajo që të jetuarit në një botë të re kerkon. Kjo është ajo që hyrja në një Komunitet të Madh jete kërkon.

A do të jetë njerëzimi i pamend dhe i ngathët, injorant dhe i pandjeshëm, zgjuarsia e tij e madhe e panjohur dhe e papërdorur? Këto janë pyetjet. Përgjigjet nuk janë të dukshme, sepse ende nuk janë të konkretizuara. Ende nuk e kanë hasur testin e vërtetë që është mbi familjen njerëzore.

Por Krijuesi i të gjithë jetës e do botën dhe e do njerëzimin dhe e ka dërguar fuqinë e shpengimit në botë – për të shpenguar individin dhe për të restauruar fuqinë dhe integritetin, per t’i hasur sfidat e mëdha të jetës që tani po shfaqen në horizont.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri. Është koha për t’u përgatitur, për ta marrë dhe për ta mbështetur Shpalljen.

Njerëzit do të ankohen. Do të protestojnë. Do të kundërvihen. Do ta akuzojnë Lajmëtarin. Do ta denoncojnë Shpalljen. Të paaftë për t’u përgjigjur, jo të gatshëm për ta rikonsideruar jetën e tyre dhe idetë e tyre, do të kundervihen.

Kjo gjithmonë ndodh në një kohë Shpalljeje. Ata që kanë investimet më të mëdha në të kaluarën do ta kundërshtojne botën e re dhe gjithcka në të. Nuk mund të shohin. Nuk do të dinë. Nuk e kanë guximin për ta rikonsideruar pozicionin e tyre. Nuk e kanë përulësinë për të qëndruar përballë Shpalljes.

Çfarë mund të bëjë Zoti për ta? Ata kërkojnë aq shumë nga Krijuesi, por nuk mund t’i përgjigjen përgjigjes së Krijuesit. Çfarë mund të bëjë Zoti për ta?

Jini ndër të parët për t’u përgjigjur, në mënyrë që prirjet tuaja të mëdha mund të themelosen dhe të kenë një mundesi për të dalë në ditët dhe vitët e jetës suaj.

Kjo është fuqia e Shpalljes – për ta lëshuar urtësine dhe Dijën që njerëzimi dëshpërimisht ka nevojë tani për t’u përgatitur per një të ardhme qe do të jetë ndryshe nga e kaluara.

Bekimet janë me ju. Fuqia e shpengimit është brenda jush, në Dijen brenda jush. Por çfarë mund ta ndezë këtë Dije dhe ta thërrasë përpara dhe t’ju lejojë që t’i afroheni, ta kuptoni dhe ta ndiqni në mënyrë të suksesshme?

Duhet të ndizet nga Zoti. Shpallja është këtu për të vënë në lëvizje shpengimin e madh të individëve në përgatitje për një botë të re dhe për fatin e njerëzimit në univers, të cilat ende janë per t’u kuptuar dhe për t’u plotësuar.

Është koha për t’u përgjigjur. Është koha për të qenë të ndershëm me vetveten, jo duke e bazuar jetën tuaj në preferencat tuaja ose frikat tuaja, por ne njohje të vërtetë brenda vetes.

Të përballoni Shpalljen do t’ju sfidojë për t’u përgjigjur me këtë ndershmëri më të thellë. Të përballoni Shpalljen do t’ju sfidojë me këtë ndershmëri më të thellë. Është sfida më e madhe e jetës suaj. Eshte sfida më e rëndësishme e jetës suaj. Është ngjarja më e rëndësishme e jetës suaj.

Zoti po e lëviz njerëzimin në një drejtim të ri.

13. Bota duhet të marrë Mesazhin e Ri nga Zotit

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 1 janar 2015
në Aleksandri, Egjipt

Zoti e di se çfarë po vjen për botën. Zoti i di kushtet e botës dhe të njerëzve. Dhe Prania Engjëllore që mbikëqyr këtë botë po vëzhgon në çdo moment. 

Nuk është sekret për ata që vëzhgojnë mbi ju se çfarë janë nevojat tuaja të mëdha, në këtë moment si dhe në kohët që do të vijnë.

Nuk mund t’i shihni këto gjëra, sepse nuk e njihni veten plotësisht. Nuk e dini pse jeni dërguar në botë, ose ku duhet të jeni në këtë moment ose pse nuk jeni atje në këtë moment. Nuk mund të shihni se çfarë po vjen në horizontin e largët, që po vjen drejt jush. Por ata që vëzhgojnë mbi ju dhe Zoti i universit i dinë këto gjëra.

Njerëzit janë të lidhur nga besimet dhe supozimet e tyre. Janë të lidhur nga interpretimi i feve të së kaluarës, gjë e cila e bën akoma më të vështirë për të kuptuar se Zoti ka folur përsëri për mbrojtjen dhe përparimin e njerëzimit. 

Gjithçka që Zoti i ka dhënë ndonjëherë botës në Mesazhet e mëdha, të dhëna në kohëra nevoje dhe oportuniteti të madh, është dhënë për përparimin dhe mbrojtjen e njerëzimit.

Nuk e kuptoni se po jetoni në një botë brenda një Komuniteti të Madh jete, në të cilin ka shumë rreziqe për lirinë dhe sovranitetin njerëzor. Nuk e shihni pamjen e madhe të jetës suaj ose pse jeni dërguar në botë në këtë kohë, për të shërbyer botën nën këto rrethana. Por Qielli mund t’i shohë këto gjëra, të cilat ju, që jetoni në një gjendje Ndarjeje, nuk mund të shihni.

Jeni të verbëruar më tej nga supozimet dhe besimet tuaja, qendrimet tuaja dhe dënimi juaj i të tjerëve.

Njerëzit jetojnë për momentin. E kanë harruar se duhet gjithashtu të përgatiten edhe për të ardhmen. Si të gjitha qeniet inteligjente në botë, duhet të bëjnë këto dy gjëra.

Por Zoti e di se çfarë po vjen. Zoti e di se për çfarë njerëzimi ka nevojë në këtë kohë. Zoti e di se çfarë ju si individ duhet të keni për të kuptuar qëllimin tuaj të madh për të ardhur këtu, pse jeni dërguar dhe çfarë duhet të kryeni këtu, gjë e cila është matanë kuptueshmërisë suaj.

Sepse intelekti juaj nuk është mjaft i madh për të konsideruar gjëra të mëdha të kësaj natyre. Është një mekanizëm i përsosur për të lundruar një botë me rrethana të ndryshueshme, por nuk mund të kuptojë jetën tuaj matanë kohës dhe hapësirës, dhe forcat e mëdha që ju drejtojnë dhe që ju kanë dërguar këtu dhe që mbajnë për ju qëllimin tuaj të madh për të qenë këtu. 

Tani Zoti ka folur përsëri, duke dhënë një Shpallje më të madhe dhe më të gjerë se gjithçka që i është dhënë familjes njerëzore më parë, e dhënë tani një bote me komunikim global dhe ndërgjegje globale në rritje, e dhënë tani në një kohë ku bota po hyn një gjendje rënieje – burime në rënie, një mjedis në rënie, një atmosferë që po ndryshon, të gjitha të shkaktuara nga injoranca, lakmia dhe korrupsioni njerëzor.

Atëherë njerëzimi ndodhet në pragun e një ndrydhimi të papritur që mund të ndryshojë pamjen e botës, ndryshimi më i madh që ka ardhur ndonjëherë për familjen njerëzore në tërësi.

Por njerëzit jetojnë në moment dhe nuk i shohin shenjat e botës. Nuk i dëgjojnë shenjat brenda tyre, që po i paralajmërojnë, që po i thonë që të përmbahen, që po i thonë që të rikonsiderojnë në mënyrë që mund të marrin një moment për të parë, një moment qartësie, në mënyrë që mund të kenë një moment për të dëgjuar zërin e madh që Zoti ka vendosur brenda tyre, zërin e Dijes.

Thellë poshtë sipërfaqës së mendjes ndodhet ajo. Po kërkon t’ju sjellë diku, t’ju përgatisë për një shërbim më të madh në botë dhe për t’ju përgatitur për një botë ndryshimi dhe rrëmuje monumentale.

Zoti i ka folur tani të gjithë botës, jo një grupi të vogël, jo vetëm një rajoni, jo vetëm një traditeje fetare, jo një klaseje të shkolluar njerëzish, por të gjithëve, në të gjitha pozitat e shoqërisë, në të gjitha shoqëritë.

Sepse bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit, përndryshe nuk do të përgatitet për të ardhmen, për botën e re që po fillon të përjetojë. Nuk do t’i japë fund konflikteve të saj të pafund, por do ta degradojë botë gjithmonë e më shumë, duke e sjellë njerëzimin në një errësirë dhe hutim gjithmonë e më të madh.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Sepse traditat e mëdha të së kaluarës nuk ishin të planifikuara për ta përgatitur njerëzimin për këtë prag të madh në evolucionin tuaj. Nuk mund t’ju përgatisin për një univers plot me jetë inteligjente. Nuk mund t’ju përgatisin për një botë në rënie, një botë që do të ndryshojë gjithçka që shihni e dini.

Ishin të dhëna në kohëra të ndryshme në histori për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, për të ndërtuar dhe përforcuar humanitarizm të vërtetë, etikë njerërëzore të vërtetë dhe parime të larta. Megjithëse shumë njerëz nuk kanë qenë në gjendje t’i ndjekin këto gjëra, duhet të themeloseshin, përndryshe njerëzimi do të ngelej përgjithmonë një racë primitive, e dhunshme dhe vetëshkatërruese, duke degraduar një botë të bukur, e cila është aq e rrallë në një univers plot me planeta shterpë dhe vende jomirëpritëse.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit sepse vetëm ajo e përmban çelsin e së ardhmes suaj, e sigurisë suaj, e unitetit, qëllimit dhe bashkëpunimit njerëzor. Ka shumë pak njerëz në botë që i vlerësojnë këto gjëra mjaftueshmërisht për të qenë në gjendje për të ndryshuar drejtimin që po krijoni për vete, edhe në këtë moment. Duhet të vijë nga Zoti – Burimi juaj, Krijuesi i të gjithë jetës, Krijuesi i gjithçkaje.

Por për këtë, duhet të dëgjoni më vesh të reja. Duhet të dëgjoni me një zemër të hapur. Nëse e hidhni poshtë, atëherë do të hidhni poshtë Zotin që pohoni se lavdëroni dhe besoni. Hidhni poshtë vetëdijen se Plani i Zotit është më i madh se vetëm një Shpallje në një pikë të caktuar në histori.

Sepse të gjithë Lajmëtarët kanë ardhur nga Asambleja Engjëllore dhe të gjithë shërbejnë në një Plan të Madh për njerëzimin – për të ndërtuar qytetërimin njerëzor, për të zhvilluar unitetin dhe bashkëpunimin njerëzor, për të mësuar njerëzimin, përmes urtësisë dhe përmes teknologjisë së tij, se si të mbajë një botë të bukur dhe mos ta plaçkisë në një gjendje rrënimi total.

Është një Plan i Madh. Që nga fillimi, ishte për t’ju përgatitur për të ardhmen tuaj në Komunitetin e Madh të jetës në univers. Por së pari, njerëzimi duhet të bëhet një qytetërim i qëndrueshëm. Duhet të ketë etikë dhe parime të larta për të qenë një botë e lirë dhe për të pasur liri në një univers ku liria është aq e rrallë.

Plani ka qenë gjithmonë këtu. Nuk ka ndryshuar, por vetëm i është adaptuar rrethanave të ndryshueshme dhe momenteve oportuniteti të madh në lëvizje.

Nuk mund ta shihni këtë, ju që jetoni në moment, ju që jeni të kufizuar nga një botë të cilën nuk e kuptoni, ju që jetoni në mendimet, besimet dhe qortimet tuaja, por që ende nuk mund ta ndjeni Praninë e madhe që qendron tek ju dhe që është Burimi juaj, qëllimi juaj dhe fati juaj.

Është e domosdoshme që bota të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Sepse vetëm Zoti e di se çfarë po vjen. Vetëm Zoti e di se si mund të përgatiteni. Vetëm Zoti ju kupton më mirë sesa e kuptoni veten. Vetëm Zoti e njeh situatën e vërtetë të njerëzimit dhe se çfarë njerizimi duhet të bëjë për ta shpëtuar veten nga shembja nga brenda dhe nga rreziku i madh i sundimit nga të tjerë nga jashtë.

Mos qendroni mbrapa shkrimeve tuaja dhe ta mohoni këtë, sepse kjo është puna e mëtejshme e Zotit në botë. Kjo e plotëson punën e Muhamedit, Jesuzit, Budës dhe të mësuesve të tjerë të mëdhenj – të njohur dhe të panjohur – në historinë e kësaj bote, të cilën as nuk mund të merrni plotësisht parasysh.

Mos jini arrogant dhe të pamend, përndryshe do të dështoni përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit që po vijnë. Dhe nuk do të përgatiteni për hasjen tuaj me një univers plot me jetë inteligjente, një hasje që tashmë është duke ndodhur me forca që janë këtu për të përfituar nga një njerëzim i dobët dhe i shkujdesur.

Rreziqet po rriten me çdo ditë që kalon. Errësira e Madhe është në botë.

Njerëzimi po e shkatërron themelin e tij në këtë botë me një nxitim dhe pamëndësi të paprecedent – i paaftë për ta përmbajtur veten, i paaftë për të ndryshuar drejtimin, i paaftë për të siguruar nevojat e mëdha të njerëzve kudo, i paaftë ose jo i gatshëm për të bërë atë që duhet bërë për të siguaruar të ardhmen e njerëzimit nën një seri rrethanash të ndryshme.

Nuk mund ta përgatisni veten. Ende nuk e keni guximin. Ende nuk e shihni nevojën. Ende nuk i dalloni shenjat. Ende nuk e keni beshkëpunimin midis jush, midis kombeve tuaja, midis feve tuaja, të cilat po bien në një kaos dhe përçarje gjithmonë e më të madhe midis njëra-tjetrës dhe madje edhe brenda vetes.

Nuk është se jeni të paaftë. Është thjesht se jeni të papërgjegjshëm. Nuk është se nuk i keni disa pika të forta dhe aftësira. Është se jeni të humbur në një botë frike dhe dëshire, konflikti, varfërie dhe privimi – një botë që keni krijuar.

Nuk mund ta fajësoni Zoti për këtë. Madje nuk mund ta fajësoni Zotin për katastrofat natyrore – thatësirat, uraganet, murtajën – sepse është e gjitha pjesë e funksionimit të natyrës, e cila është vënë në lëvizje në fillimin e kohës.

Atëherë Asambleja Engjëllore vëzhgon mbi ju dhe të tjerët këtu për të parë se si do të adaptoheni, për të parë se çfarë do të zgjidhni. Ju kanë dhënë lirinë për të jetuar në Ndarje. Ju kanë dhënë madje lirinë për të dështuar. Por ju kanë dhënë edhe fuqinë dhe drejtimin për të qenë të suksesshëm – nëse mund të përgjigjeni, nëse mund t’i përgjigjeni këtij udhëzimi të madh, nëse mund t’i përgjigjeni Dijes brenda jush, e cila është gjithmonë e lidhur me Zotin.

Zoti i këtij universi, të të gjitha universeve dhe të Krijimit, Krijimit të përjetshëm matanë të gjithë manifestimit fizik, nuk është i përkushtur për ju fizikisht ose personalisht. Kjo është për Asamblenë. Sepse ka raca të panumërta në univers, dhe secila duhet të ketë një Asamble për të vëzhguar mbi të.

Është një plan në një shkallë që as nuk mund ta përfytyroni. Aq i madh, aq i gjerë, aq gjithëpërfshirës, aq i përsosur, vetëm Zoti mund ta bëjë. Vetëm Zoti mund t’i thërrasë të ndarët përmes fuqisë së Dijes që është vendosur në të gjithë jetën e vetëdijshme.

Keni tani një oportunitet për t’i kuptuar këto gjëra në një Shpallje shumë më të avancuar dhe të plotë. Sepse ende nuk e kuptoni se si Zoti punon në botë, duke punuar nëpërmjet njerëzve nga brenda jashtë – përmes shërbimit, përmes kontributës, përmes faljes dhe përmes sjelljes konstruktive dhe të dhemshur.

Nocionet tuaja të Zotit janë të lindura nga Mësime të lashta. Janë të paplota, për njerëzit e asaj kohe që nuk e kishin sofistikimin, lirinë ose zhvillimin shoqëror për të kuptuar natyrën e madhe të planit të Zotit në këtë botë dhe matanë.

Fetë e mëdha e kanë mbajtur njerëzimin të gjallë, kanë ndërtuar qytetërimin njerëzor, kanë qenë një frymëzim për njerëz të panumert. Mos mendoni se janë pa vlerë, pavarësisht nga gjithçka që është bërë në shkelje të tyre, dhe se si janë keqpërdorur dhe po keqpërdoren edhe në këtë ditë. 

Zoti e ka vendosur Dijen brenda jush, një zgjuarsi udhëzuese të përsosur. Është e lidhur me Zotin. Nuk është e frikësuar nga bota. Nuk është e kushtëzuar nga bota. Nuk është e tërhequr nga bukuria dhe pasuria. Është thjesht këtu për t’ju sjellë në takimin me misionin tuaj të madh në jetë dhe në një mbledhje me ata që ju kanë dërguar – një jetë qëllimi, kuptimi, marrëdhënieje dhe frymëzimi.

Por jeni të paankoruar. Nëse jeni ndër të parët për t’u përgjigjur, duhet të përgjigjeni në mënyrë të fortë. Mos rrini me dyshime, sepse kjo është e pandershme. Në zemrën tuaj, do ta dini, do ta kuptoni atë që Ne po ju themi sot. Është një sfidë. Është një sfidë të jesh i ndershëm, të jesh i sinqert dhe i përzemërt.

Bota duhet të dëgjojë Shpalljen e Re të Zotit. Nuk është vetëm për ju. Nuk është vetëm për edifikimin tuaj. Por keni për synim të jeni pjesë e saj, për ta marrë, për ta shprehur, për ta shpërndarë dhe për të ndihmuar për ta përkthyer në çdo gjuhë të botës në mënyrë që mjaft njerëz mund t’i përgjigjen dhe të fillojnë të ndryshojnë drejtimin e njerëzimit, për të nxitur ato përgjegjësitë dhe ndryshimet që duhet të ndodhin për familjen njerëzore për mos të rënë në paqendrueshmëri, konflikt dhe lufta rë rënda.

Ende nuk po i shihni rreziqet përballë jush tani. Atëherë është e vështirë për ju për të kuptuar nevojën e madhe që e ka sjellë këtë në botë.

Për këtë, duhet t’i hapni sytë ndaj botës, jo ndaj asaj që doni, jo ndaj asaj që preferoni, por ndaj asaj që vërtet po ndodh këtu. Duhet të bëheni një njëri i përgjegjshëm – një njëri i aftë për t’u përgjigjur.

Sepse duhet të dëgjoni Shpalljen e Re të Zotit, dhe duhet t’i sillni sa më shumë ndershmëri, sinqeritet dhe përulësi që të mundeni. Do t’ju përforcojë në të gjitha mënyrat. Do të sjellë zgjidhje në jetën tuaj. Do t’ju restaurojë nga turpi dhe padënjësia. Do t’ju kthejë tek vetvetja dhe tek drejtimi i vërtetë që duhet të ndiqni, të cilin Zoti e ka tashmë vendosur brenda jush për të marrë tani. 

Lajmëtari është në botë. Ai është që është dërguar për ta sjellë atë [Shpalljen] këtu. Është një burrë i përulur. Ai nuk ka pozitë botërore. Ai nuk kërkon të drejtojë kombe, ushtrira ose një grup kundër tjetrit, sepse ka një Mesazh për të gjithë botë – për të marrë ose për të hedhur poshtë.

Koha është thelbi tani. Dallgët e Mëdha të ndryshimit po fillojnë të godasin kudo, këtu e atje, çdo vit, duke dëmtuar infrastrukturën tuaj, shoqëritë tuaja, pasurinë tuaj dhe vetëbesimin tuaj. Është koha për t’u përgatitur, por koha nuk është e gjatë. Është e shkurtët. Është tani.

Por jo të gjithë mund të përgjigjen. Sepse jo të gjithë do të dinë për të. Jo të gjithë madje janë gati për të. Dhe shumë do të qëndrojnë kundër saj, duke mbrojtur idetë dhe besimet e tyre të mëparshme, pasurinë ose pozicionin e tyre në shoqëri. Është fatkeqe, po ndodh gjithmonë në kohën e Shpalljes.

Qofshni ndaj të parët për të marrë Shpalljen e Re të Zotit për botën. Është me vlerën më të madhe. Është gjëja më e rëndësishme në jetën tuaj. Do ta bëjë të gjithë ndryshimin pasi gjithçka tjetër do t’ju ketë dështuar. Do ta bëjë të gjithë ndryshimin nëse mund ta merrni, ta ndiqni dhe të merrni Hapat drejt Dijes që Zoti ka sjellë për t’ju ri-angazhuar me qëllimin dhe natyrën tuaj të thellë për të qenë këtu.

Nëse njerëzimi do të dështojë për të marrë Shpalljen e madhe, atëherë do të hyjë në një gjendje rënieje të përhershme – konflikti të madh, vuajtje dhe humbje njerëzore të madhe. Sepse nuk do të jeni të përgatitur për këtë botë të re. Nuk do të jeni të përgatitur për atë që po vjen, megjithëse shenjat po dalin me çdo ditë që kalon.

Do të kërkoni të mbroni interesat tuaja, preferencat tuaja, shpresat tuaja. Nuk doni të merreni me të vërtetë me gjërat që po dalin në rrugën tuaj. Por të merreni me to do t’ju japë fuqi, guxim dhe vendosmëri. Pa këtë përgatitje, nuk do t’i keni këto fuqira dhe aftesira.

Është një Shpallje e madhe për ju. Është një Shpallje e madhe për njerëzimin. Sepse do t’i nderojë të gjitha fetë e botës dhe do t’i bashkojë mjaftueshmërisht në mënyrë që mund të ndalin konfliktet e tyre të pafundme. Do të shihni se janë të gjitha të lidhura në themelin e tyre, pavarësisht se çfarë është bërë me to me kalimin e kohës.

Do të shihni se të gjithë Lajmëtarët kanë ardhur nga Asambleja. Dhe do të shihni se askush nuk mund të pohojë të sjellë Shpallje të mëdha në botë po mos të kenë këtë Burim. Sepse megjithëse ka profetë në çdo kohë, Lajmëtarët e mëdhenj vijnë vetëm në pika kthese. Dhe sjellin me vete një realitet të ri të tërë që mund të ndryshojë drejtimin e botës dhe fatin e njerëzve të panumërt që mund të përgjigjen me kalimin e kohës.

Ka një nevojë të madhe për botën për të marrë Shpalljen e Re të Zotit. Kjo është sfida juaj. Ky është shpengimi juaj. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për ju për të konsideruar tani.

Lajmëtari është një burrë i moshuar. Do të jetë në botë ndoshta edhe për disa vjet. Nëse mund ta takoni dhe ta njihni, do të jetë një bekim i madh për ju.

Ai nuk është zot, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Ai nuk do t’ju lejojë që ta lavdëroni, sepse çdo lavdërim duhet të shkojë tek Perëndia dhe tek Asambleja. Ai e ka provuar veten përmes vuajtjes dhe izolimit, përmes sfidave të mëdha dhe përgatitjes së madhe, matanë kuptueshmërisë së njerëzve rreth tij, përveç për disa.

Ne po jau sjellin juve sepse është Vullneti i Qiellit. Jemi Ne që i folëm Jezusit, Budës dhe Muhamedit. Jemi Ne që vëzhgojmë mbi botën. Nuk mund t’i dini emrat Tanë. Emrat Tanë nuk janë të rëndësishëm, sepse Ne flasim si një dhe shumë, dhe shumë si një – një realitet që nuk mund të përqafoni, duke jetuar në Ndarje, ende jo.

Vullneti i Qiellit është që njerëzimi të përgatitet për Komunitetin e Madh, që të bëhet i fortë dhe i bashkuar, dhe ta ruajë botën në mënyrë që mos të bjerë nën ndikimin dhe sundimin e kombeve të tjera që kërkojnë ta përdorin këtë botë për qëllimet e tyre. 

Për herë të parë në histori, dyert e universit po hapen për ju për të parë se si është jeta në universin rreth jush dhe se çfarë Zoti po bën në univers. Sepse për të kuptuar se çfarë po bën Zoti në këtë botë, duhet të kuptoni se çfarë po bën Zoti në univers – thelbësisht – dhe kjo po bëhet e disponueshme për herë të parë.

U hapshin sytë tuaj. U bëftë kuptueshmëria juaj e botës e vërtetë dhe e ndershme. Qoftë vlerësimi i vetes suaj dhe nevojave tuaja i sinqertë dhe plot me përulësi dhe zell. Dhe qoftë Dhurata e Qiellit që po merrni tani – fati që po jetoni në një kohë Shpalljeje – e juaja për të kuptuar, për të marrë dhe për t’ia dhënë një bote në nevojë të madhe.

 

8. Bekimi

Siç i ështe shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshal Vian Summers
më 20 prill 2007
në Stamboll, Turqi

Bekimi është mbi njerëzimin, sepse kjo është kohë Shpalljeje. Kjo është koha ku i jepet njerëzimit një dhuratë e madhe, një dhuratë e madhe për t’i dhënë qëllim dhe drejtim për të përballuar kohët e vështira dhe të pasigurta përpara.

Kjo është koha ku njerëzimi do të marrë një kuptueshmëri më të madhe të spiritualitetit të tij, një thirrje për unitet, bashkëpunim dhe fatin e tij – si brenda kësaj bote dhe matanë botës në Komunitetin e Madh të jetës inteligjente në univers.

Sepse njerëzimi ka arritur një prag të madh, një prag nga i cili nuk ka kthim. Është një prag ndryshe nga çdo prag që njerëzimi i tërë ka arritur ndonjëherë më parë.

Tani duhet të bëheni një popull i botës – jo vetëm populli i një kombi, fisi ose grupi. Se po hyni në Komunitetin e Madh të jetes inteligjente, ku të gjithë ata që mund të hasni dhe të gjithë ata që ju vëzhgojnë tani do t’ju konsiderojnë si popull i botës.

Këtu po hyni në një panoramë më të madhe jete, dhe po hyni në një mjedis konkurrence në një univers ndryshe nga gjithçka që mund të përfytyroni. Si silleni këtu, si i drejtoni marrëdheniet me njëri-tjetrin, si e shikoni pozicionin tuaj në univers – të gjitha kanë një peshë të jashtëzakonshme në përcaktimin e së ardhmës suaj dhe se si fati juaj në këtë Komunitet të Madh do të plotësohet dhe nëse mund të plotësohet.

Keni arritur në pragun e madh ku keni fuqinë t’i shkatërroni burimet që mbeshtesin jetën në këtë botë dhe ta vëni njerëzimin në një gjendje rënie të përhershme.

E keni fuqinë për të konkurruar me njëri-tjetrin, siç keni konkurruar gjithmonë, për ta sjellë njerëzimin në këtë gjendje rënie të madhe. Por megjithatë e keni fuqinë për të zgjedhur një rrugë tjetër, rrugën jashtë një dileme që do të bëhet më e vështirë dhe e pazgjidhshme me kalimin e kohës.

Atë që ju si individ do të bëni, atë që ju si pjesë e një grupi të madh ose një kombi të madh do të bëni, do të përcaktojë cilën nga këto të dy mundësitë do të zgjidhni. Nëse do të vazhdoni të silleni si në të kaluarën, si në zakonet tuaja, atëherë e ardhmja juaj është e parashikueshme dhe është jashtëzakonisht e rëndë.

Por nëse zgjidhni rrugën tjetër, atëherë mund të themeloni një fillim të ri, dhe mund të shprehni një shpresë më të madhe që ndodhet brenda zemrave të të gjithëve që ndodhen këtu.

Bekimi këtu eshtë për ta thirrur përpara këtë shpresë të madhe. Fillon brenda individit, sigurisht, por shtrihet matanë familjes njerëzore.

Kjo ka thirrur një Mesazh të Ri nga Zoti në botë, sepse vetëm një Mesazh i Ri nga Zoti mund të mbajë një Bekim të tillë. Vetëm ai [Mesazhi i Ri] e ka fuqinë për të thirrur para urtësinë e madhe dhe dhembshurinë e madhe që Krijuesi i të gjithë jetës ka vendosur brenda çdo personi.

Nuk ka asnjë individ, nuk ka asnjë filozofi, nuk ka asnjë shkollë mendimi që mund të krijojë një thirrje të tillë. Duhet të vijë nga Krijuesi i të gjithë jetës. Duhet të vijë nga Zoti i të gjithë Komunitetit të Madh – Zoti i Vetëm, Burimi i Vetëm, të cilit Engjëjt vëzhgojnë mbi botën, por të cilit Fuqia strihet përtej asaj që njerëzimi mund të përfytyrojë.

Zoti ka vendosur brenda çdo personi farën e Dijes, në mënyrë që [njerëzit] mund t’i përgjigjen kësaj thirrjeje. Kjo Dije është një zgjuarsi më e madhe brenda çdo personi në pritje për t’u zbuluar, por ekzistenca e saj është në marrëdhënie me Krijuesin e të gjithë jetës.

Nuk është një burim që mund të përdorni për veten tuaj për të pasuruar veten ose për të fituar përparësi ndaj të tjerëve. Sepse Dija nuk i bën këto gjëra. Qëllimi i saj dhe realiteti i saj janë t’i përgjigjen Krijuesit të të gjithë jetës dhe t’i përgjigjen thirrjes së madhe gjatë kohës që njerëzimi vazhdon t’i afrohet këtij pragu të madh të ekzistences së tij.

Sepse është në këtë pikë kthese të madhe që njerëzimi do të zgjedhë sukses ose dështim përballë vështirësive të pamasë në botë dhe përballë forcave kundërshtare dhe konkuruese nga vetë Komuniteti i Madh që kërkojnë të përfitojnë nga një njerëzim i vuajtur dhe i ndarë.

Shumë njerëz anembanë botës po ndjejnë një shqetësim të madh për gjendjen e botës dhe janë të shqetësuar për të ardhmen e tyre dhe për të ardhmen e njerëzimit. Ata e ndjejnë dhe e dinë se po jetojnë në një kohë me rëndësi të madhe, një kohë që do të përcaktojë fatin dhe rezultatin për njerëzimin. Kjo nuk është një kuptueshmëri intelektuale aq sa një përvojë e brendshme, një njohje e fuqishme, një ndjenjë e lindur ndërgjegjeje – të gjitha të cilat vijnë nga Dija brenda tyre.

Nuk ka shmangie nga kjo kohë e madhe, kjo pikë kthese e madhe. Nuk mund ta humbisni veten më në fantazitë dhe në interesat tuaja individuale. Sepse nëse hyni në këtë kohë të madhe, në këtë prag të madh dhe në këtë kohë Shpalljeje të verbër dhe të vetëpreokupuar, nuk do të jeni në gjendje të shihni, të njihni dhe të përgatiteni.

Mund t’i luteni Perëndisë për çlirim. Mund t’i luteni Perëndisë për Bekimin. Por Bekimi dhe çlirimi tashmë janë vendosur brenda jush – në Dijen brenda jush – duke pritur kohën kur do të keni pjekurinë, kur të keni nevojën, kur të keni kuptueshmërinë që një fuqi e tillë brenda jush duhet të dalë, duhet të ndiqet, duhet të nderohet mbi çdo gjë tjetër.

Sepse kjo është marrëdhënia juaj me Perëndinë dhe urgjenca që ndjeni brenda vetes është Thirrja e Perëndisë – Thirrja për t’u zgjuar, për t’u bërë të vetëdijshëm dhe për t’u përgjigjur.

Mos mendoni se pa pjesëmarrjen tuaj, jeta juaj do të ketë një mundësi më të madhe. Mos mendoni se mund të flini përmes ngjarjes më të madhe në historinë njerëzore dhe të prisni të përfitoni nga rrethanat që ndryshojnë rreth jush. Dhe mos mendoni se mund të gjeni paqe dhe qetësi duke munduar të harroni kohët e mëdha në të cilat jetoni. Sepse nuk do të ketë paqe dhe qetësi aty. Nuk do ketë rehat dhe ngushëllim aty.

Po jetoni në një kohë Shpalljeje. Po jetoni në një kohë kur njerëzimi përballet me pragun e tij më të madh, sfidat e tij më të mëdha, rrezikun e tij më të madh dhe ende mundësinë e tij të vetme për të vendosur bashkëpunim dhe unitet njerëzor përballë rrethanave të rënda dhe të tmerrshme.

Për të parë këtë dhe për ta ditur për veten tuaj, ju duhet të jeni në gjendje të kapërceni mohimin tuaj. Ju duhet të jeni në gjendje të kapërceni kondicionimin e kulturës suaj. Duhet të jeni në gjendje të kapërceni preferencat tuaja dhe kërkimin tuaj për shëptim. Ndoshta mendoni se kjo nuk është e mundshme, por fuqia e Dijes brenda jush do t’ju japë mundësinë për ta bërë këtë dhe t’i japë të tjerëve mundësinë për ta bërë këtë.

Thirrja tani po del. Një Mesazh i Ri nga Zoti është në botë. Lajmëtari është në botë. Ai tani është i përgatitur të paraqesë Mesazhin e Ri. Ai [Mesazhi] përmban Bekimin. Përmban Paralajmërimin. Përmban Përgatitjen.

Nuk është këtu për të zëvendësuar fetë e botës, por për të krijuar dhe përforcuar bazën e tyre të përbashkët, për t’i ndriçuar dhe për t’i dhënë forcë dhe qëllim në mënyrë që mund të kenë një të ardhme – si brenda botës dhe Komunitetit të Madh të jetës në të cilin njerëzimi tani po hyn.

Përballë këtij pragu të madh, qeveritë tuaja nuk do të kenë përgjigje. Filozofët tuaj nuk do të kenë përgjigje. Ndoshta njerëzit do të shohin një pjesë të zgjidhjes dhe do të përpiqen ta shprehin atë, dhe kjo është e nevojshme, por përgjigjja duhet të vijë nga një fuqi më e madhe brenda jush dhe një Fuqi më e Madhe matanë jush.

Sepse ajo që do të kërkohet është një ndryshim i madh në kuptushëmerinë njerëzore dhe një ndryshim në sjelljen njerëzore. Këto gjëra duhet të nevojiten nga një Fuqi më e Madhe dhe nga një përgjigje më e madhe brenda jush dhe brenda njerëzve rreth botës. Jo të gjithë do të duhet të përgjigjen, por mjaft njerëz në shumë vende do të duhet ta përjetojnë këtë thirrje dhe këtë përgjigje.

Koha është e shkurtër. Tani nuk është koha për t’u bërë apatik ose të pavendosur. Nuk është luks që të mbeteni injorantë dhe të pamend përballë Dallgëve të Mëdha të ndryshimit.

Sepse ka një Errësirë të Madhe në botë. Është një Errësirë më e thellë dhe më me pasoja se çdo gjë që njerëzimi ka përballuar ndonjëherë më parë.

Ajo po hyn në botë në një kohë prekshmërie të madhe për familjen njerëzore, ndërsa përballoni një botë në rënie dhe ndërsa përballoni vendimin e madh para jush, nëse njerëzimi do të zgjedhë rrugën e vetëshkatërrimit – një rrugë e lindur nga konkurrenca, konflikti dhe lufta – ose rrugën tjetër, anën tjetër, do të njihet, do të pohohet, do të kërkohet dhe do të shprehet, një rrugë drejt bashkëpunimit dhe unitetit përballë rrezikut të madh.

Shumë njerëz rreth botës kanë filluar të shohin prova të këtij rreziku të madh, por shumë njerëz ende janë në gjumë, duke ëndërruar për plotësimin e tyre personal, të pavetëdijshëm dhe të pavëmendshëm për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që tashmë po e lajnë botën.

Prandaj, do të jetë e nevojshme për ata që mund të përgjigjen që të përgjigjen plotësisht – për të kuptuar kërcënimin e madh, për të dëgjuar paralajmërimin e madh dhe për të marrë Bekimin e madh nga Krijuesi i të gjithë jetës.

Ka një përgjigje për njerëzimin, por nuk është një përgjigje që njerëzimi mund të shpikë për vete plotësisht. Sepse përgjigja duhet të ketë fuqinë për t’i thirrur njerëzit në një shërbim më të madh për njëri-tjetrin. Ajo duhet të ketë fuqinë për të kapërcyer ideologjitë psikologjike, shoqërore dhe politike dhe tendencat që vazhdojnë ta sjellin njerëzimin në kundërshtim me vetveten. Duhet të jetë një fuqi mjaft e madhe për të nxitur dhembshuri, tolerancë dhe zemërbutësi në familjen njerëzore.

Nuk është thjesht një seri idesh. Është fuqia e shpengimit. Është një thirrje nga Perëndia dhe një përgjigje nga Krijimi i Perëndisë – një përgjigje brenda njerëzve, një përgjigje brenda jush.

Prandaj, merreni Bekimin. Ju nuk do të jeni në gjendje ta kuptoni atë intelektualisht, por mund ta ndjeni dhe ta dini se është i vërtetë. Mund ta ndjeni pergjigjen që po ju lëviz brenda vetes suaj.

Nderojeni këtë përgjigje dhe lejojeni që të dalë në vetëdijen tuaj. Lejojeni që t’ju sjellë përpara. Është udhëzimi që Krijuesi po siguron për ju. Ajo ka qenë në gjumë brenda jush siç keni qenë në gjumë rreth saj.

Tani ajo duhet të zgjohet, sepse koha për shfaqjen e saj ka ardhur. Tani duhet të shikoni në botë me sy të qartë dhe objektiv. Tani duhet t’i vëni mënjanë preokupimet fëminore dhe të pamend që vetëm mund t’ju mbajnë të dobët, të verbër dhe të prekshëm.

Kjo është një kohë Shpalljeje. Kohë të tilla vijnë vetëm shumë rrallë – në pika kthese të mëdha për familjen njerëzore, në momente të mëdha oportuniteti ku Krijuesi i të gjithë jetës mund t’i japë njerëzimit një Urtësi dhe Dije më të madhe dhe një infuzion të ri frymëzimi dhe fuqie shpirtërore.

Kjo është koha juaj. Kjo është koha për të cilën keni ardhur. Sepse nuk keni ardhur në këtë botë me ndihmën e Pranisë Engjellore thjesht për të qenë një konsumator këtu – thjesht për të ndërtuar një fole për veten tuaj, thjesht për t’u pasuruar dhe për të luftuar me të tjerët për këtë pasurim.

Megjithëse kjo mund të jetë realiteti i jetës suaj këtu në këtë moment, nuk është realiteti juaj i vertetë, për të sjellë diçka më të çmuar në botë, diçka që bota nuk mund t’i japë vetes dhe ta lejoni këtë dhuratë që të riformojë jetën tuaj dhe ta ridrejtojë jetën tuaj në shërbim të njerëzimit dhe në shërbim të jetës brenda kësaj bote.

Megjithatë, një qëllim duhet të aktivizohet nga një thirrje më e madhe dhe një seri më të madhe rrethanash. Prandaj, mos u tërhiqni nga Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë, por përballojini. Do të jeni të frikësuar dhe të pasigurt në hijen e tyre, por realiteti i tyre do të ndezë një fuqi shpirtërore brenda jush, dhe kjo fuqi shpirtërore do të dalë për shkak të Thirrjes, për shkak të Bekimit.

Sepse Perëndia po i thërret të gjithë ata që janë tani në gjumë, për t’i zgjuar nga ëndrrat e tyre të mjerimit dhe plotësimit, për t’iu përgjigjur kësaj kohe të madhe dhe për t’u përgatitur për t’i dhënë dhuratat që janë dërguar në botë për t’i dhënë një njerëzimi në mundim – një njerzim të cilit e ardhmja do të përcaktohet kryesisht brenda disa viteve që do të vijnë. Ky është Bekimi.

Mund t’i luteni Perëndisë për shumë gjëra. Mund të kërkoni që t’ju ruaj. Mund të luteni për mundësi dhe përparësi. Mund të luteni për mirëqenien e anëtarëve të familjes suaj dhe të dashurve tuaj. Por nuk ka përgjigje më të madhe që mund të jepni dhe nuk ka dhuratë më të madhe që mund të jepet se Bekimi. Sepse Bekimi i përgjigjet një pyetjeje shumë më të madhe që vjen nga brenda jush, nga nevoja e shpirtit tuaj. Është një komunikim matanë fushës së intelektit ose nevojave të momentit. Ai siguron shumë më tepër sesa keni mësuar të kërkoni.

Kjo është një rrugë. Është një vetëdije. Është një udhëtim. Është një mal për të ngjitur. Ky është Bekimi.

Kjo është që do të korrigjojë jetën tuaj dhe t’i japë kuptim. Kjo është që do të organizojë të menduarit tuaj dhe t’ju japë një shpëtim nga ambivalenca dhe kaosi. Kjo, pavarësisht nga rrethanat tuaja, do të sjellë Bekimin në jetën tuaj në mënyrë që të tjerët ta shohin, ta ndjejnë dhe t’i përgjigjen. Është e paprekshme. Është e pashpjegueshme. Megjithatë, ka fuqinë të sjellë të gjitha shpërblimet e mëdha në familjen njerëzore.

Është vetëm Bekimi që mund ta përgatisë dhe ta mbrojë njerëzimin. Është vetëm Bekimi që do t’ju japë rrugën nëpër periudhat e pasigurta dhe të vështira përpara. Dhe është vetëm Bekimi që mund t’ju përgatisë për Errësirën e Madhe që është në botë – Errësira e Madhe që ka fuqinë për të përcaktuar të ardhmen e çdo personi dhe çdo personi të ardhshëm në këtë botë.

Kjo është një kohë që thërret për unitet njerëzor, fuqi njerëzore dhe mençuri njerëzore. Sepse ju tani po përballoni konkurrencë nga matanë botës, si dhe rrethana katastrofike brenda botës. Është një seri rrethanash që janë të paprecedent në të gjithë ekzistencën e njerëzimit.

Mos mendoni se një realitet i tillë është në një të ardhme të largët ose nuk është tani mbi ju. Nëse nuk e shihni sfidën e madhe, nuk do ta ndjeni nevojën e madhe. Nëse nuk mund ta ndjeni nevojën e madhe, nuk do ta njihni Bekimin. Nuk do ta ndjeni nevojën për Bekimin. Nuk do ta shihni se pa Bekimin, njerëzimi do të hyjë në një periudhë rënie të zgjatur, me rrethana të rënda dhe jashtëzakonisht të vështira.

Perëndia e kupton gjendjen e njerëzimit, edhe pse njerëzimi nuk mund ta dallojë atë vetë. Perëndia e njeh nevojën e shpirtit tuaj edhe pse nuk e kuptoni plotësisht atë brenda vetes. Perëndia e di se çfarë po vjen për njerëzimin dhe po bën thirrje që njerëzimi të përgatitet – të bëhet i zgjuar dhe i vetëdijshme – të përgatitet.

Vullneti i Perëndisë dhe vendimi njerëzor nuk është e njëjta. Prandaj, rezultati varet nga njerëzit. Krijuesi e ka dhënë tashmë dhuratën e madhe të Dijes. Engjëjt vëzhgojnë mbi botën. Por rezultati është në duart e njerëzve.

Njerëzit mund të zgjedhin – ashtu si shumë raca të tjera në Komunitetin e Madhë kanë zgjedhur që nga kohëra që s’mbahen mend – të dështojnë, të bien, të bien nën bindjen dhe sundimin e forcave të tjera. Kjo ka ndodhur herë të panumërta si brenda botës suaj ashtu dhe brenda gjerësisë së pamasë të universit.

Ajo që Perëndia dëshiron dhe çfarë njerëzit zgjedhin dhe duan për vete nuk është e njëjta. Dhe ky është problemi. Kjo është dilema. Kjo është ajo që krijon Ndarjen e madhe. Kjo është ajo që nuk ju lë që të ndiqni Dijen brenda vetes. Kjo është ajo që i mban njerëzit të verbër, duke sjellë nje sjellje të pamend dhe destruktive. Prandaj, nëse mund ta kuptoni problemin, e vendosni veten në një pozicion për të kuptuar zgjidhjen.

Thirrja duhet të vijë nga Perëndia. Përgjigja është brenda Dijes brenda jush dhe Dijes brenda të gjithëve. Nuk ka konkurrencë ose konflikt midis kësaj Dije, siç ekziston në të gjithë. Sa ndryshe është nga teoritë dhe idetë tuaja, parashkrimet tuaja dhe parashkrimet e shoqërive tuaja.

Në fund, njerëzimi duhet të veprojë me guxim dhe të marrë vendime të vështira. Por Thirrja është aty.

Vendimet dhe veprimet tuaja duhet të ndjekin Bekimin dhe të mos e paraprijnë atë. Lejojeni veten që të merrni dhuratën e Bekimit dhe pastaj, hap pas hapi, do të dini se çfarë të bëni: çfarë seri veprimesh duhet të ndërmerrni, pragjet që duhet të kaloni dhe ndryshimin që duhet të sillni në të menduarit tuaj dhe rrethanat tuaja. Veprimi dhe kuptimi ndjekin Bekimin.

Për të dhënë, ju duhet së pari të merrni. Për të ditur, sytë tuaj duhet së pari të jenë të hapura. Për të pasur fuqinë dhe guximin për t’u përgjigjur, duhet ta shihni nevojën dhe të ndjeni madhështinë e kohëve në të cilat jetoni.

Ju duhet të përgatisni mendjen tuaj dhe emocionet tuaja. Duhet ta përgatisni veten për të marrë Bekimin dhe për të përjetuar përgjigjen e madhe brenda jush, thirrjen e madhe tek Dija brenda jush. Duhet ta lejoni këtë Dije të dalë ngadalë, pa u përpjekur për ta kontrolluar, për ta dominuar ose për ta manipuluar në ndonjë mënyrë.

Në këtë mënyrë, Bekimi merr vend brenda jush dhe rritet brenda jush. Sepse Bekimi nuk është një gjë kalimtare. Nuk është diçka që mund te përjetoni si një vetëtim. Nuk e ndriçon peisazhin natën vetëm për një sekondë.

Fillon një proces shfaqjeje. Fillon një proces rinovimi. Fillon procesin e shpengimit që mund të drejtojë dhe të plotësojë pjesën tjetër të jetës suaj këtu. E tillë është nevoja e madhe e njerëzimit dhe e tillë është nevoja e madhe e shpirtit tuaj dhe të të gjithë atyre që ndodhen këtu.

U zbulofshin për ju tani fuqia e Bekimit dhe gravitetit i situatës suaj në mënyrën më të fuqishme. Dhe kalofshni nëpër ndjenjat fillestare të frikës, pasigurisë dhe papërshtatshmërisë për t’u përgjigjur dhe për të lejuar që përgjigja të ndodhë brenda jetës suaj, siç do ta bëjë sot, nesër dhe çdo ditë që do të vijë. Sepse kjo është koha e Shpalljes. Dhe ju jeni këtu në kohën e Shpalljes.

10. Asambleja

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 16 shkurt 2013
në Boulder, Kolorado

Ka një Asamble të madhe, Prania Engjëllore që vëzhgon mbi këtë botë dhe që ka vëzhguar mbi këtë botë për një kohë shumë të gjatë.

Sa ndryshe është kjo nga nocionet dhe besimet e njerëzve, nga mënyra se si këto Qenie të mëdha janë portretizuar në të kaluarën në librat tuaj mbi fenë dhe në dëshminë e disa njerëzve.

Zoti nuk e administron botën. Zoti nuk e drejton klimën. Zoti nuk e lëviz gjakun në venat tuaja, nuk e derdh ujin mbi shkëmbinjtë ose germinon farat në tokë – sepse këto u vunë në lëvizje në fillimin e kohës.

Por Zoti ka përcaktuar një Prani për të vëzhguar mbi botën përmes të gjitha hasjeve dhe episodeve kaotike dhe tragjike në histori – duke vëzhguar për ata individët që tregojnë shpresë më të madhe; duke sjellë gjëra në botë në pikat kthese kyçe në evolucionin e njerëzimit; dhe duke dërguar njërin prej tyre në botë për të sjellë një Mësim të ri dhe një kuptueshmëri të re për të ndryshuar vetëdijen e njerëzimit dhe për të ndryshuar, nëse është e mundshme, drejtimin e njerëzimit në mënyrë pozitive.

Ata që ju nderoni si Lajmëtarët e Mëdhenj, Shenjtorët e mëdhenj, Mësuesit e mëdhenj – të tillë si Jezusi, Buda dhe Muhamedi – vijnë nga kjo Asamble. Por kur ata janë në botë, janë qenie njerëzore. Ajo që i dallon është se ata janë këtu në një mision të madh me një seri përgjegjësish të mëdha dhe një llogaridhënie më të madhe ndaj atyre që i kanë dërguar. Jetët e tyre janë sprova. Jetët e tyre janë kërkuese. Nuk është një udhëtim për ata me zemër të dobët ose për ata që kërkojnë kënaqësi dhe pushim këtu në tokë.

Asambleja vëzhgon mbi botën – duke dëgjuar, duke pritur ato kërkesa që janë me të vërtetë autentike dhe përfaqësojnë një apelim të ndershëm, veçanërisht nëse ato shënojnë një pikë kthese në jetën e një personi, veçanërisht nëse ato tregojnë një demonstrim më të madh të një dëshire për kontakt, jo e lindur nga ambicia, jo e lindur nga budallallëku apo eksperimentimi.

Është sinjali që dikush është gati të fillojë të zgjohet. Vetëm Qielli e di se çfarë është ky sinjal, si tingëllon, çfarë do të thotë dhe si duhet të konsiderohet.

Për ju këtu në tokë, Asambleja është si Qielli – një urë midis kësaj bote dhe Shtëpisë suaj të Vjetër, nga e cila keni ardhur dhe në të cilën do të ktheheni në fund të fundit.

Të gjithë në botë, të gjithë në univers që jeton në Ndarje në realitetin fizik, do të kthehen më në fund në Shtëpinë e tyre të Vjetër.

Por, ndërsa janë këtu, janë të burgosurit e synimeve të tyre. Janë të burgosur në kulturat dhe kombet e tyre, në një univers ku liria është aq e rrallë. Madje, secili është dërguar këtu për një qëllim më të madh – një potencial, një farë urtësie, një mundësi që, duke pasur parasysh rrethanat e duhura dhe duke pasur ndershmërinë dhe vetëdijen e tyre, një jetë më e madhe mund të iniciohet.

Në çdo botë ku qeniet e vetëdijshme kanë evoluar ose kanë migruar dhe kolonizuar në univers, do të ketë një Asamble aty – një Asamble të madhe ose një Asamble të vogël, varësisht nga numri i individëve dhe nga natyra dhe kushtet e asaj kulture dhe kombi në univers.

Është një Plan në një shkallë që as nuk mund ta përfytyroni. Fetë tuaja nuk mund të japin llogari për të. Teologjia juaj është shumë e kufizuar për të përfshirë diçka të kësaj madhësie. Provoni sa të mundeni të interpretoni shenjat dhe simbolet e jetës në Tokë, nuk mund ta interpretoni këtë. Intelekti juaj nuk ishte krijuar për të interpretuar diçka në këtë shkallë.

Por brenda jush është fuqia e Dijes që Zoti ka vendosur aty – një zgjuarsi më e thellë, një mendje më e thellë. Është këtë mendje që po pret Asambleja. Sepse nëse kjo mendje më e thellë brenda jush mund të shfaqet brenda kontekstit të jetës dhe rrethanave tuaja dhe të pranohet, të ndiqet dhe të merret, do të filloni tani një udhëtim të ri në jetë. Vetëm në këtë drejtim mund të thuhet se do të lindni përsëri në botë. Vetëm në këtë drejtim do të ishte e vërtetë, kuptimplotë dhe efektive.

Anëtarët e Asemblesë do ta kenë vëmëndjen në disa individë të cilët po i japin një kontribut më të madh botës, por vetëm nëse Dija e thellë brenda atyre individëve po dërgon mesazhin – mesazhin që Asambleja po pret dhe kërkon nga ata që jetojnë në Ndarje.

Perëndia ju lejon që të jeni në Ndarje. Perëndia ju lejon që të vuani. Perëndia ju lejon që të bëni gabime, sepse kjo është arsyeja pse ju keni zgjedhur Ndarjen – për të pasur këtë liri.

Por meqenëse nuk ka alternativë reale për Krijimin, ekzistenca juaj këtu është vetëm pjesërisht reale. Ajo është gjithmonë e lidhur me Krijimin, por është një mjedis që ndryshon dhe evoluon – një mjedis ku jeta juaj është e përkohshme, e sfiduar dhe shumë e rrezikuar nga shumë gjëra, ku gabimi dhe dështimi do të jenë pasojë e të jetuarit pa këtë Dije për t’ju udhëzuar.

Perëndia lejon që kjo të ndodhë sepse ju jeni krijuar për të qenë të lirë. Ju jeni të lirë edhe të përpiqeni të mos jeni atë që jeni në të vërtetë. Jeni madje aq të lirë.

Por ju kurrë nuk mund të keni sukses në Ndarje sepse Dija jeton brenda jush. Është pjesa e juaj që nuk e ka lënë kurrë Perëndinë dhe ende i përgjigjet Fuqisë dhe Pranisë së vetë Zotit të Krijimit dhe të vetë Krijesës.

Mendoni për mësimet tuaja fetare në botë – historitë, mësimet, grupi i gjerë i ideve që lidhen me këto – dhe konsiderojini në dritën e asaj që Ne po ju themi këtu sot. Sepse Ne po ju japim pamjen e madhe të jetës suaj. Shikojeni kontrastin dhe do të filloni të shihni se duhet të filloni një udhëtim të ri.

Idetë tuaja të vjetra rreth fesë dhe spiritualitetit mund t’ju shërbejnë vetëm në një farë mase. Përtej kësaj, ato duhet të lihen mënjanë, sepse vetëm Perëndia e di rrugën për t’u kthyer. Vetëm Perëndia e di kuptimin e ekzistencës suaj të vërtetë dhe qëllimin specifik që ju ka sjellë në botë në këtë kohë, në këto rrethana.

Intelekti duhet të përkulet përfundimisht. Ai mund të ndjekë vetëm kur i përkushtohet një realiteti më të madh. Kjo kërkon përulësi. Kjo kërkon dorëzimin, me kalimin e kohës, tek fuqia dhe prania që jeton brenda jush, që vetëm mund t’i përgjigjet Burimit tuaj.

Asambleja lejon që gjithçka të ndodhë në Tokë. Përveç nëse Prania e tyre kërkohet me sinqeritetin më të madh, ata nuk do të ndërhyjnë. Vetëm në një pikë kthese të madhe, kur një Mesazh i Ri duhet t’i jepet botës, do t’i japin njerëzimit një kuptueshmëri të re, një vetëdije më të madhe. Dhe kjo do të ndodhë në përgjigje të ndryshimeve të mëdha dhe potencialisht shkatërruese në botë. Kjo është arsyeja pse Shpalljet e mëdha jepen vetëm në pika kritike kthese në evolucionin e qytetërimit njerëzor. Ato nuk mund të fabrikohen. Ato nuk mund të shpiken. Ato nuk mund të imagjinohen, megjithëse shumë njerëz janë përpjekur, me siguri.

Mbi këto janë ndërtuar traditat e mëdha. Por është gjithashtu mbi këto që traditat e mëdha nuk kanë qenë në gjendje të ndjekin frymën e Shpalljes që filloi ekzistencën e tyre në fillim. Perëndia e di se pa Dijen, njerëzit do të ishin në gabim në lidhje me këto gjëra dhe do të bënin shumë gabime në rrugë e sipër. Është kushti i të jetuarit në Ndarje.

Por pasi filloni të zbuloni fuqinë dhe praninë e Dijes brenda vetes, filloni t’i jepni fund Ndarjes brenda vetes – midis mendjes suaj tokësore dhe idesë së vetes dhe inteligjencës më të madhe që jeton brenda jush, një inteligjencë që keni pasur para se të hynit në botë dhe të cilën do të rizbuloni pasi të largoheni.

Kjo kërkon një rezonancë të madhe me jetën dhe jo thjesht një teologji ose filozofi komplekse. Asambleja Engjëllore nuk i përgjigjet këtyre gjërave.

Por në një pikë kthese të madhe, siç po ndodh në botë sot, një prej tyre do të vijë në botë. Një prej tyre do të dërgohet për t’u përballur me shtrëngimin e të qenit Lajmëtar – vështirësia e madhe, misteri i madh, pasiguria e madhe, Prania e madhe që do të qëndrojë me ta gjatë procesit për t’u bërë njeri i rritur, me pak njohuri për fatin dhe qëllimin e tyre më të madh derisa thirrja e tyre të iniciohet.

Askush nuk e kupton jetën e Lajmëtarit, por të gjithë mund të marrin dhuratat e Lajmëtarit, të cilat janë dhurata që janë më të mëdha se [ato që] çdokush mund t’i japë ndonjëherë botës – dhurata që janë shumë më të gjata, depërtuese, të fuqishme dhe frymëzuese se [ato që] çdo person mund të krijojë ose shpikë ndonjeherë. Njerëzit mund të kenë ide bindëse, por asgjë që nuk mund ta transformojë jetën e një personi në mënyrën më të natyrshme dhe më të bukur.

Kjo duhet të vijë nga Qielli. Duhet të vijë përmes Asamblesë që interpreton Vullnetin e Perëndisë. Sepse Perëndia i universit është tepër i madh për t’u preokupuar me këtë botë – Perëndia i galaktikave të panumërta, dimensioneve dhe Krijimit matanë manifestimit fizik, i cili është edhe më i madh, aq i madh sa që nuk ka mundësi që të kuptoni qëllimin e tij dhe përfshirjen e tij të madhe në jetë.

Zoti i një miliardë, miliardë, miliardë raca dhe më shumë është sigurisht matanë çdo parimi teologjik që është krijuar ndonjëherë në këtë botë. Por është pjesë e Shpalljes së Re të Perëndisë, e shihni, sepse njerëzimi po hyn në Komunitetin e Madh të jetës në univers dhe tani duhet të fillojë të mendojë për Perëndinë në një panoramë më të madhe.

Sepse për të kuptuar se çfarë po bën Perëndia në këtë botë, duhet të kuptoni se çfarë po bën Perëndia në univers. Dhe për herë të parë, Shpallja në lidhje me këtë i është dhënë një njerëzimi që ndodhet në pragun e hapësirës, një njerëzimi që ndodhet në prag të shkatërrimit të mjedisit të botës dhe duke e çuar veten në rrënim dhe katastrofë. Ky është pragu më i madh që ka përjetuar ndonjëherë njerëzimi, dhe më i rëndësishmi.

Çdo gjë do të ndryshojë dhe po ndryshon edhe në këtë moment. Për shkak të kësaj pikë kthese të madhe, Perëndia ka dërguar, përmes Pransië dhe Asamblesë Engjëllore, një Shpallje të Re për botën-një Shpallje rreth jetës në univers dhe veprës së Perëndisë kudo, jo e bazuar në një fis apo një rajon ose mbi një fenomen natyror ose mbi historinë e kufizuar të një grupi ose një kombi, por mbi realitetin e jetës kudo.

Kjo panoramë më e madhe ju jep mundësinë më të madhe për të njohur fuqinë dhe praninë që jeton brenda jush dhe ju inkurajon të përdorni intelektin tuaj për të mbështetur këtë realizim, sepse për këtë është krijuar, dhe ky është shërbimi i tij më i lartë për ju.

Ju nuk do t’i dini emrat e atyre që janë në Asamblenë, megjithëse ata mund të japin një emër në një moment për disa persona për t’i ndihmuar për t’u përgjigjur. Emrat e tyre janë të pakuptimtë, sepse ata janë individë por ata janë gjithashtu një – një fenomen që nuk mund të kuptoni me intelektin, i cili mund të mendojë vetëm për gjëra të kësaj bote.

Në kohën e Shpalljes së madhe, Asambleja flet si një Zë. Ajo flet përmes një prej anëtarëve të saj, por ata të gjithë po flasin menjëherë, një fenomen që nuk mund të konsideroni me të vërtetë. Është shumë i mrekullueshme. Është shumë fenomenal. Flet përtej nocioneve tuaja të realitetit tërësisht. Ju vetëm mund të imagjinoni individë në univers, por Asambleja është një dhe shumë dhe një, sepse ata janë aq afër Qiellit, e shihni, ku shumë janë një dhe një janë shumë.

Fokusi juaj në jetë nuk është që të dashuroheni me Asamblenë ose të përqendroheni mbi Asamblenë, sepse qëllimi i tyre është t’ju angazhojë në rikuperimin e Dijes që jeton brenda jush.

Pra, duhet të jeni ai që zgjedh. Duhet të jeni ai që përballet me pasojat, vështirësitë dhe bekimet e vendimeve tuaja. Duhet të jeni ai që duhet të zgjedhë të marrë ose të refuzojë ofertën e madhe. Ju jeni ai që duhet të jetë përgjegjës për gjithçka që bëni.

Pra, mos shkoni duke u thënë njerëzve se Perëndia po ju udhëzon ta bëni këtë ose atë, sepse kjo është e papërgjegjshme. Ju duhet të thoni, “Po e bëj këtë, sepse mendoj se është gjëja që duhet bërë.” Pohoni asnjë autoritet tjetër, sepse nuk e dini me siguri.

Ju nuk mund ta njihni Asamblenë ose fuqinë e pranisë që jeton brenda jush nëse nuk është aktivizuar Dija brënda jush dhe fillon të shfaqet me fuqi në jetën tuaj. Mos krijoni një romancë për përvojën tuaj engjëllore, çfarëdo qoftë ajo, qoftë reale apo e fabrikuar, sepse e gjitha kjo është për shfaqjen e Dijes brenda jush.

Asambleja është e shqetësuar vetëm me këtë, sepse derisa të ndodhë kjo, nuk jeni të besueshëm. Nuk jeni të përgjegjëshëm. Nuk jeni të guximshëm. Nuk jeni autentik. Jeni ende subjekt të bindjeve të botës dhe të frikës dhe preferencave tuaja. Jeni tepër të dobët.

Prandaj duhet të lartësoheni brenda vetes, përmës një procesi transformimi të madh që mund të iniciohet vetëm nga Asembleja. Ju nuk mund ta inicioni veten. Mund të meditoni për njëzet vjet dhe mos të dini për fuqinë dhe praninë e Dijes.

Është lutja juaj e dhënë tani me forcën, urgjencën dhe autenticitetin më të madh që thërret Asamblenë tek ju. Ju nuk luteni për avantazhe ose thjesht për mbrojtje nga dëmin. Luteni që të shpengoheni, duke mos e ditur se çfarë do të thotë kjo, duke mos u përpjekur për ta kuptuar shpengimin, duke mos menduar se dini ta pastroni veten. Sepse vetëm Asambleja e di këtë.

Është një gjë e mrekullueshme. Kjo është mrekullia më e madhe nga të gjitha. Është mrekullia që krijon çdo mrekulli tjetër.

Perëndia tani ka dërguar një Mesazh të Ri në botë për të përgatitur njerëzimin për të përballur eksperiencën dhe mjedisin e një bote të re, dhe për të përballuar sfidën e madhe të ruajtjes dhe bashkimit të qytetërimit njerëzor.

Perëndia ka dërguar Shpalljen e madhe në botë për të përgatitur njerëzimin për hasjen e tij me jetën në univers, ngjarja më e madhe në historinë njerëzore dhe ajo që paraqet sfidat, vështirësitë dhe mundësitë më të mëdha për familjen njerëzore.

Një Lajmëtar është në botë. Ai ka qenë në përgatitje për një kohë shumë të gjatë për të marrë Shpalljen, sepse është Shpallja më e madhja që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit – e dhënë tani një bote të arsimuar, një bote të shkolluar, një bote me komunikim global, një bote me vetëdije globale, në një farë mase.

Është hera e parë në histori që një Mesazh i është dhënë të gjithë botës njëherësh. Sepse duhet të arrijë në botë në një periudhë të shkurtër kohe për të përgatitur njerëzimin për ndryshimin e madh që po vjen në botë dhe për kuptimin e hasjes së tij me jetën inteligjente në univers, e cila tashmë po ndodh në botë.

Asnjë nga Shpalljet e mëhershme të Perëndisë nuk mund t’ju përgatisë për këto gjëra, sepse ky nuk ishte qëllimi i tyre ose synimi i tyre. Ato u dhanë për të ndërtuar vetëdijen njerëzore, qytetërimin njerëzor dhe ndërgjegjen njerëzore dhe etikën që ndoshta mund të udhëheqë njerëzimin në një unitet më të madh dhe një fuqi më të madhe në botë.

Qytetërimi njerëzor është krijuar, dhe megjithëse është shumë i papërsosur – plot me korrupsion, përçarje dhe gabime – megjithatë ka një shpresë të madhe. Po t’i njihnit kushtet e jetës në universin rreth jush, do ta shihnit këtë shpresë të madhe. Por ende nuk mund ta shihni këtë. Ju nuk e keni këtë pikë të favorshme. Por, Asambleja e sheh këtë, sigurisht, dhe për këtë arsye po i kushtohet rëndësi e madhe kësaj bote, për ta përgatitur për këtë prag të madh. Kaq shumë po jepet tani, nëpërmjet procesit të Shpalljes.

Por Lajmetari po përballon vështirësira të mëdha, të njëjtat vështirësi me të cilat përballoheshin të gjithë Lajmëtarët e mëparshëm – mosbesimi, antagonizmi, refuzimi, tallja.

Njerëzit nuk mund të shohin se ngjarja më e madhe në botë po ndodh në mes të tyre. Ata mendojnë se kjo është një shkelje e ideve të tyre, një sfidë ndaj besimeve të tyre. Ata mendojnë se do të dëmtojë pasurinë, fuqinë dhe prestigjin e tyre në botë, kur në të vërtetë ajo ofron premtimin më të madh të shpengimit që mund të marrin ndonjëherë dhe përgatitjen më të madhe për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara në shumë mënyra.

Asambleja vëzhgonë dhe e udhëzon Lajmëtarin, sepse rëndësia e tij në botë nuk mund të nënvlerësohet. Rëndësia e tij në botë nuk mund të mbivlerësohet. Asambleja do të flasë përmes tij për ta sjellë Shpalljen në botë. Dhe ata do të flasin si një, sepse Mesazhi është gjithçka.

Nëse kjo mund të kuptohet nga mjaft njerëz, të merret parasysh dhe të ndiqet nga mjaft njerëz, njerëzimi do të ketë fuqinë për t’u kthyer nga shpërbërja, konfliktet dhe luftat të pafund, për të ndërtuar një themel të ri për të ardhmen.

Shpallja ka dhënë vizionin për këtë botë më të madhe për njerëzimin, por do të jetë një botë shumë e ndryshme. Do të kërkojë fuqi, guxim dhe ndershmëri të madhe për ta krijuar atë dhe për ta mbajtur atë në një univers ku ka forca të fuqishme dhe ku liria është e rrallë. Vetëm Perëndia e di se si mund të bëhet kjo. Vetëm Asambleja i kupton këto gjëra.

Detyra juaj tani është që të mësoni të pranoni dhe të merrni Hapat drejt Dijes në mënyrë që të gjeni themelin tuaj të vërtetë në jetë, të sfidoni idetë tuaja, të zgjidhni dilemat nga e kaluara, të falni vetën dhe të tjerët dhe të shikoni botën pa refuzim dhe dënim. Sepse është kjo botë që do të thërrasë nga ju, me kalimin e kohës, dhuratat tuaja më të mëdha dhe rolin tuaj më të madh.

Ka aq shumë për të lëshuar këtu, aq shumë për të rikonsideruar. Ju duhet të jeni mjaft të përulur për ta bërë këtë. Nëse mendoni se e dini të vërtetën, nëse mendoni se e dini Vullnetin e Perëndisë, nëse mendoni se e dini se çfarë është universi, shanset tuaja për të zbuluar të vërtetën do të jenë shumë të vogla.

Asambleja vëzhgon mbi botën. Thirreni Asamblen- jo shkarazi, sepse ata nuk do t’ju dëgjojnë. Jo për të përmbushur ambicjet tuaja, ëndrrat tuaja apo fantazitë tuaja, sepse ata nuk do t’ju dëgjojnë. Duhet të luteni me zemrën tuaj dhe shpirtin tuaj. Vetëm atëherë zëri juaj mund t’i arrijë ata, sepse ata dinë vetëm atë që është e vërtetë, e ndershme dhe e pastër.

Ata nuk mund të manipulohen. Ata nuk mund të korruptohen. Ata nuk mund të influencohen. Ju nuk mund të bëni një marrëveshje me ta. Sepse ju duhet të keni forcën për të marrë këshillën e tyre në kohë dhe ta kryeni pa kompromis, pa korrupsion. Kaq të fortë duhet të jeni, që të jeni pjesë e një force më të madhe për të mirën në botë.

Njerëzit do të mendojnë, “Oh, kjo është shumë për mua për të marr parasysh. Sfida është shumë e madhe!” Por Ne themi jo. Është e përshtatshme për atë që jeni dhe për arsyen pse jeni në botë dhe kush ju ka dërguar këtu. Ju mendoni për veten në një mënyrë kaq poshtëruese. Jeni degraduar në një gjendje patetike kur mendoni kështu. Ju nuk e njihni fuqinë tuaj, forcën tuaj ose qëllimin tuaj, të cilat vetëm Dija brenda jush mund të sjellë.

Asambleja vëzhgon dhe pret ata që mund t’i përgjigjen Mesazhit që Perëndia po dërgon në botë në këtë moment. Sepse Lajmetari po del tani për të folur, për të shpallur dhe për të mësuar Shpalljen. Ai është frenuar për një kohë të gjatë derisa Mesazhi është kompletuar. Tani është i plotë, dhe bota ka nevojë të madhe për të, më shumë sesa mund ta kuptoni në këtë moment.

Lajmëtari përfaqëson Asamblenë edhe pse ai është një qenie njerëzore dhe megjithëse ai është i papërsosur, se të gjitha qeniet njerëzore janë të papërsosur. Ai ka bërë gabime, por të gjithë Lajmëtarët e mëdhenj kanë bërë gabime.

Është Fuqia e Qiellit brenda tij që është forca e tij, që është flamuri i tij, që është mburoja e tij. Ju mund ta shkatërroni trupin e tij, por nuk mund ta shkatërroni Mesazhin e tij. Dhe ju nuk mund ta shkatërroni atë që ai po sjell në botë, Forcën dhe Praninë që e ka dërguar këtu – Fuqia dhe Prania që pret për ju që të përgjigjeni.

Sepse dhurata është tani para jush dhe Qielli vazhgon dhe pret të shohë se kush mund të marrë, kush mund ta njohë, kush mund të marrë Hapat drejt Dijes dhe të marrë dhuratën e një jete më të madhe në një botë që bëhet më e errët dhe më e pasigurtë me çdo ditë që kalon.

9. Të jetosh në një kohë Shpalljeje

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 27 shtator 2011
në Leadville, Kolorado

Për herë të parë në historinë e kësaj bote keni mundesinë për të dëshmuar procesin e Shpalljes. Me ndihmën e teknologjisë moderne, i gjithë procesi po regjistrohet në mënyrë që mos të ketë ndonjë gabim në interpretimet e ardhme, siç ka qenë aq shpesh rasti në të kaluarën.

Nuk është vetëm Shpallja vetë që është e rëndësishme. Është procesi i Sphalljes vetë – të keni mundësinë për të dëgjuar Zërin, aq i ngjashëm me atë që i foli Jezusit, Budës dhe Muhamedit, dhe shumë mësuesve të tjerë të mëdhenj, si të njohur dhe të panjohur në historinë e kësaj bote.

Është një oportunitet unik dhe një edukim i thellë që mund të qartësojë shumë gabime në të menduarit fetar dhe mund të hedhë një dritë të re dhe më të qartë mbi të gjitha Shpalljet hyjnore të mëparshme.

Sepse në historinë e kësaj bote dhe të gjitha botëve, procesi i Shpalljes është i njëjti. Një individ zgjidhet dhe dërgohet në botë. Kur arrijnë një fazë të caktuar në zhvillimin dhe pjekurinë e tyre, thirren jashtë rrethanave normale, thirren në një takim të madh, një takim me Praninë Engjëllore që mbikëqyr atë botë. Pastaj thirren në një shërbim të madh dhe përgatiten për një shërbim të madh, përgatiten për të sjellë diçka të re dhe revolucionare në botë.

Kjo nuk është thjesht një përmirësim i kuptueshmërive ose besimeve të mëparshme. Është diçka vërtet e re dhe revolucionare. Nuk është thjesht një përmirësim ose një perspektivë e re mbi diçka që është tashmë e dhënë dhe që është e themelosur mirë. Është një prag i ri.

Keni oportunitetin për të dëshmuar Shpalljen, procesin e Shpalljes, sqarimim e Shpalljes, kuptimit e Shpalljes, për jetën tuaj dhe për të gjithë botën.

Sepse është një Mesazh për të gjithë botën, jo vetëm për një fis, një popull, një komb ose një rajon. Nuk është një rishikim i asaj që është dhënë më parë. Nuk është një reagim ndaj asaj që është dhënë më parë. Nuk është një shtesë për ndonjë mësim ose teologji që ekziston në botë. Është diçka e re dhe revolucionare. Përfaqëson një prag të madh dhe një sfidë të madhe për familjen njerëzore.

Kudo që të jetoni, në çfarëdo kombi që të jeni, pavarësisht nga rrethanat tuaja, jetoni në një kohë Shpalljeje, aq e madhe sa çdo kohë Shpalljeje në të kaluarën.

Aftësia juaj për t’iu përgjigjur Shpalljes do të përcaktojë gatishmërinë tuaj, ndershmërinë tuaj dhe sinqeritetin tuaj. Sepse gjithçka që është e rremë, gjithçka që është e pasinqertë, gjithçka që është e korruptuar ose e gabuar zbulohet në Dritën e Shpalljes.

Kush mund të marrë një Lajmëtar të Ri nga Zoti? Kush do ta mohojë? Si do të përgjigjen njerëzit? A do të përgjigjen fare?

Gjithçka zbulohet në një kohë Shpalljeje – vlera e kuptueshmërisë së vet fetare, pastërtia e besimit të vet fetar, qartësia dhe ndershmëria e qëndrimit të vet, sinqeriteti i zemrës dhe mendjes së vet. Të gjitha këto zbulohen në një kohë Shpalljeje. Dhe ju po jetoni tani në një kohë Shpalljeje.

Një burrë është përgatitur dhe dërguar në botë. Nuk ka asnjëri tjetër që mund të bëjë një pohim të tillë, sepse Qielli e di se kush është i zgjedhur dhe kush jo. Ata që e zgjedhin veten nuk mund të sjellin një Shpallje të Re në botë. Nuk e kanë fuqinë ose qartësinë, dhe më e rëndësishmja, nuk e kanë Shpalljen vetë.

Gjithçka zbulohet në një kohë Shpalljeje.

Procesi i Shpalljes është aq ndryshe nga historitë, fantazitë dhe mrekullitë që njerëzit i atribuojnë ngjarjeve të tilla, ngjarjeve thelbësore të tilla në historinë njerëzore që janë përlëvduar dhe përshkallëzuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të munduar për t’i dhënë rëndësi dhe kuptim më të madh mësimeve që dolën nga këto ngjarje të mëdha.

Por këto ngjarje të mëdha kanë të gjitha një fillim të thjeshtë. Nuk janë madhështore dhe sensacionale. Nuk janë plot me mrekullira dhe ngjarje të jashtëzakonshme ku të gjithë janë të habitur. Ky është ndryshimi midis realitetit dhe shpikjeve njerëzore.

Por Shpallja është e jashtëzakonshme. Është e rrallë. Sepse Zoti dërgon një Mesazh të Ri në botë ndoshta vetëm njëherë në mijëvjeçar, në kohën e një pragu, një sfide dhe një vështirësie të madhe për familjen njerëzore, në kohën e një oportuniteti të madh dhe një nevoje të madh, ku një Shpallje e Re duhet të jepet, jo thjesht për të sjellë komentar të mëtejshëm rreth asaj që është dhënë më parë.

Është kjo atëherë që duhet të arrijë matanë ideve dhe besimeve të dëgjuesit në një pjesë të tyre më të thellë, një zgjuarsi më të thellë brenda tyre, një pjesë e tyre që është gjithmonë e lidhur me Zotin, pjesa që Ne quajmë Dije.

Nuk mund ta mashtroni Dijen. Nuk ka gabim perceptimi në këtë nivel. Por fatkeqësisht shumë pak njerëz e kanë këtë gjendje mendore, këtë lidhje të thellë mjaftueshmërisht në mënyrë që mund të shohin në mënyrë të qartë e të ndjekin Dijen, e cila përfaqëson drejtimin e Vullnetit dhe Qëllimit të Zotit në botë.

Shpallja para jush është Shpallja më e madhe dhe më gjerë që i është dhënë ndonjëherë njerëzimit, sepse i flet një bote të shkolluar, një bote me komunikim global, një botë me ndërlikim më të madh dhe një botë me nevoja, ngatërrime dhe mjerime të thella dhe që po përshkallëzohen.

Është Shpallja e madhe e parë që po i jepet një komuniteti botëror, një popullate të shkolluar. Dhe kjo është arsyeja pse duhet të flasë tani me një qartësi më të madhe, një theksim më të madh, një hollësi dhe kompleksitet më të madh.
Sepse nuk mund të jeni fëmijë dhe të përballoni atë që do të përballoni në botë e matanë. Nuk mund të jeni thjesht një ndjekës të verbër dhe të përgatiteni për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë ose për hasjen e njerëzimit me jetën inteligjente në univers – ngjerja më e madhe dhe më e rëndësishme në histori.

Nuk mund të adhuroni Zotin dhe të mendoni se po plotësoni fatin tuaj këtu, sepse secili prej jush është dërguar në botë për një qëllim të madh që është i lidhur me evolucionin e botës dhe realitetin e nevojës njerëzore rreth jush.

Vetëm Dija brenda jush e di se çfarë kjo do të thotë në mënyrë specifike, çfarë duhet bërë për t’u përgatitur për të dhe çfarë duhet të kryet përmes jush dhe përmes të tjerëve me të cilët do të shoqëroheni në mënyrë të natyrshme në dritën e një qëllimi më të madh.

Shpallja nuk është këtu për të krijuar një panteon perëndish ose historira fantastike që duken të vështira për t’u besuar. Nuk është këtu për t’ju bërë shërbëtorë të Zotit sa për t’ju inkurajuar për të përfaqësuar Vullnetin dhe Qëllimin e Zotit, gjë të cilën vetëm Dija brenda jush mund t’ju lejojë për të bërë.

Është një Shpallje e madhe për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara – për një botë në rënie; një botë me burime në rënie; një botë shkatërrimi mjedisor; një botë ku do të jetë më e vështirë për t’u kujdesur për njerëzit, për të siguruar ushqim, ujë, ilaçe dhe energji rreth botës; një botë me rreziqe dhe grindje të mëdha; dhe matanë kësaj është një botë që po përballon ndërhyrje nga raca nga universi që janë këtu për të përfituar nga dobësite dhe shpresat njerëzore.

Prandaj, Mesazhi është shumë i fuqishëm, por duhet të jetë shumë sqarues. Dhe Lajmëtari duhet ta shpallë dhe gjithashtu të jetë në gjendje ta mësojë atë që do të thotë. Kjo është diçka që ka kërkuar dekada përgatitjeje. I janë dashur dekada Lajmëtarit madje për ta marrë Mesazhin e Ri nga Zoti, është aq i gjerë dhe gjithëpërfshirës.

Lajmëtari duhet të jetë një burrë pa pozitë në botë, por duhet të jetë mirë i edukuar dhe shumë i dhembshur. Duhet të jetë i thjeshtë dhe i përulur. Duhet të flasë në mënyrë të qartë por në terma që të gjithë mund të kuptojnë. Duhet të demonstrojë përmes jetës së tij vlerën e Mesazhit të tij dhe kuptim e së jetuarit dhe së mësuarit të një Shpalljeje të Re.

Ai nuk është perfekt, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ka qenë ndonjëherë perfekt. Nuk do të bëjë mrekullira për turmat sepse asnjë nga Lajmëtarët nuk e ka bërë vërtet këtë. Është këtu për të hapur derën e një përvojeje më të thellë të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore në jetën e njerëzve kudo – të pasur e të varfër, veri e jug, lindje e perëndim, në të gjitha kombet, në të gjitha fetë. Nuk është këtu për të zëvëndësuar fetë e botës, por për të sjellë një qartësi dhe një relevance më të madhe për to.

Sepse njerëzimi duhet të përgatitet për Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë nëse qytetërimi njerëzor mund të mbijetojë, të jetë i qëndrueshëm dhe të ketë një themel për arritjet e mëdha të njerëzimit në të ardhmen.

Njerëzimi duhet gjithashtu të përgatitet dhe të edukohet për jetën në univers, në masën që ju duhet të kuptoni në mënyrë që të përcaktoni se si do t’i përgjigjeni pranisë së një ndërhyrjeje në botën tuaj.

Asnjë nga fetë e botë nuk mund t’ju përgatisë për këto gjëra, sepse ishin të lindura në një epokë më të herët, dhe megjithëse janë jashtëzakonisht të rëndësishme për njerëzimin, do të duhet një Shpallje e Re nga Zoti për të shpëtuar qytetërimin njerëzor, për të sjellë unitet më të madh midis feve të botës, për t’i dhënë fund luftës dhe konfliktit në mënyrë që njerëzimi mund të përgatitet për sfidat e mëdha që do të vijnë.

Nuk mund të jeni të ankoruar në të kaluarën dhe të kuptoni Shpalljen e së ardhmes. Nuk mund të jeni të ngurtë rreth pikëpamjeve tuaja fetare dhe të kuptoni se si Zoti do të flasë përseri, pse Zoti ka folur përseri dhe se çfarë do të thotë kjo për ju dhe për të tjerët. Zemra juaj nuk mund të jetë e mbyllur, përndryshe nuk do të dëgjoni dhe nuk do të shihni.

Duhet ta doni njerëzimin mjaftueshmërisht për të vlerësuar një Shpallje të tillë dhe për të jetuar në përputhje me atë që mëson, për të marrë fuqinë që sjell, hirin dhe dhembshurinë që thekson.

Lajmëtari po përballon një rrugë shumë të rrezikshme përpara, sepse do të ketë shumë rezistencë ndaj Shpalljes së Re, ashtu siç ka pasur gjithmonë rezistencë të madhe në të kaluarën ndaj Shpalljeve të Zotit në botë, kudo dhe kurdo që janë dhënë.

Ai nuk do të flasë në çdo qytet. Nuk do të jetë i pranishëm në çdo eveniment. Do të flasë vetëm këtu e atje. Por Mesazhi i tij do të shpërndahet në botë, dhe Shpallja do t’i paraqitet botës me komentarin e saj, udhëzimet e saj, sqarimet e saj. Nuk është diçka që do t’i lihet dijetarëve dhe individëve të ardhshëm për të interpretuar, për të komentuar, sepse kjo është treguar e rrezikshme dhe fatkeqe në të kaluarën.

Kjo është arsyeja pse Shpallje është aq eksplicite dhe aq repetitive. Kjo është arsyeja pse është aq sqaruese, për të minimuzuar mundësinë e gabimit, keqperceptimit dhe keqkuptimit njerëzor.

I rikthen individit fuqinë e Dijes, e cila ka qenë vetëm privilegji i elitës dhe të zgjedhurve më parë. Flet për ndërgjegjen e thellë të njerëzimit, ndërgjegjja që është vendosur para se të vinit këtu, për të qenë udhërrefyesi dhe këshiltari juaj në të gjitha gjërat e rëndësishme.

Lajmëtari nuk duhet të adhurohet. Ai nuk është zot. Asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Ishin Lajmëtarë – gjysmë njëri, gjysmë të shenjtë – duke përfaqësuar të dyja realitet, realitetin e botës dhe realitetin e Shtepisë suaj të Vjetër nga e cila keni ardhur të gjithë dhe në të cilën do të ktheheni të gjithë në fund.

Prania e tij do të sqarojë atë që duhet të sqarohet. Zëri i tij do t’i flasë mendjeve dhe zemrave të atyre që mund të dëgjojnë. Do t’i flasë nevojave të botës dhe nevojave të zemres dhe të shpirtit. Nuk do të sjellë vetëm përgjigjet, por përgjigjen vetë. Sepse Zoti ka vendosur një zgjuarsi dhe një mendje më të madhe brenda çdo personi, por kjo nuk është e ditur në një masë të madhe në botë, përveç nga disa.

Nuk do të jetë thjesht teknologjia njerëzore dhe mençuria njerëzore që mund t’ju përgatisin në mënyrë të përshtatshme për të ardhmen, për Komunitetin e Madh vetë. Do të duhet të jetë diçka shumë më e thellë dhe më thelbësore për natyrën tuaj dhe Qenien tuaj. Lajmëtari do të flasë për këto gjëra.

Kjo është e gjitha pjesë e Shpalljes, e shihni. Zoti nuk ju jep një përgjigje për ditën e sotme ose një përgjigje për të nesërmen, por një përgjgje për të gjitha ditët dhe të gjitha rastet.

Zoti nuk e drejton jetën tuaj, sepse Zoti i të gjitha universeve nuk është i zënë me ju në këtë mënyrë. Zoti është më i zgjuar. Zoti ka vendosur Dijen brenda jush, një zgjuarsi udhëzuese të përsosur që duhet të dallohet nga të gjitha zërat, impulset, dëshirat dhe frikat e tjera në mendjen tuaj.

Shpallja ka sjellë Hapat drejt Dijes, rrugën për të fituar aksesin tek ajo që është dhurata më e madhe që Zoti mund t’i ketë dhënë ndonjëherë njerëzimit ose çfarëdolloj race emergjente ose të avancuar në univers.

Kuptueshmëria juaj e Perëndisë duhet tani të sillet në një panoramë më të madhe jete. Kuptueshmëria juaj nuk mund të jetë e ankoruar në të kaluarën, por duhet të jetë fleksible dhe në gjendje për t’u adaptuar për të ardhmen, ndërkohë që ndryshim gjithmomë e më i madhë do të ndodhë brenda jush dhe rreth jush. Zoti juaj tani duhet të jetë Zoti i të gjitha universeve, Zoti i një miliardë miliardë miliardë raca dhe akoma më shumë.

Kjo është pjesë e Shpalljes për njerëzimin, aq e ndryshme dhe më e gjerë se çdo Shpallje tjetër që është dhënë ndonjëherë më parë. Me të, do t’i vlerësoni të gjitha Shpalljet dhe do të fitoni urtësi nga të gjitha ato.

Nëse jeni të krishterë të devotshëm, Krishterimi juaj do të rritet tani dhe do të bëhet më i gjerë. Nëse jeni musliman të devotshëm, besimi dhe praktika juaj do të rriten dhe do të bëhen më të gjera. Nëse jeni budist praktikant ose nga besimi judaik ose të ndonjë feje tjetër, të gjitha do të zgjerohen nga Shpallja e Re. Lajmëtari do të flasë për këto gjëra. Shpallja flet për këto gjëra.

Dhe për herë të parë, do të dëgjoni Zërin e Shpalljes. Nuk ka qenë kurrë e mundshme për ta regjistruar më parë për arsye të qarta, por tani do të jeni në gjendje të dëgjoni Zërin e Shpalljes. Është diçka e mrekullushme, por është edhe një sfidë për ju, sepse nëse nuk mund ta dëgjoni, nëse nuk mund ta njihni, atëherë duhet të përballoni pengesat tuaja. Mund të kritikoni, mohoni ose t’i shmangeni, por kjo do të tregojë vetëm dobësinë dhe kufizimet tuaja.

Çfarë më tepër duhet të bëjë Perëndia për ju? Nëse nuk mund të merrni Shpalljen, çfarë mund të bëjë Zoti për ju? Zoti ia ka dhënë përgjigjen të gjithë botës dhe juve individualisht – fesë suaj, traditës suaj, kulturës suaj dhe kombit tuaj. A doni favorizim? A doni privilegj? A doni të jeni të çliruar nga vështirësitë e jetës? A doni që t’ju përgedhelin? A doni mrekullira në çdo cep? A doni të jeni në ndodjë lloj asistence nga Qielli, sikur të ishit të paaftë dhe të pafuqishëm në botë?

Zoti ju jep fuqi nëpermjet Dijes dhe e thërret Dijen përmes Shpalljes së Re.

Nuk është Zoti që do ta shpëtojë botën, por njerëzit që janë dërguar këtu për të shpëtuar botën që do ta bëjnë këtë. Dhe do të luajnë rolin e tyre të vogël por të rëndësishëm, dhe do të jetë më i madh sesa e kuptojnë. Dhe do të jetë ndryshe nga synimet dhe ambiciet e tyre personale. Dhe do t’i shpengojë dhe do t’i ringjallë, duke i rikthyer tek Fuqia e Qiellit, e cila është e trupëzuar në Dijen brenda tyre, thellë poshtë sipërfaqes së mendjes.

E keni oportunitetin për të kuptuar procesin e Shpalljes. Dhe nëse mund ta kuptoni, do të shihni se çfarë mrekullie në të vërtetë është. Dhe nuk do ta ktheni Lajmëtarin në zot, por do t’i jepni respektin dhe nderimin që meriton. Dhe do të jeni të ndershëm në qëndrimin tuaj – duke mos e hedhur poshtë ose e përbuzur Shpalljen, por duke e dëgjuar, duke e përjetuar dhe duke e aplikuar në jetën tuaj në mënyrë të mjaftueshme në mënyrë që mund të kuptoni kuptimin dhe qëllimin e saj të madh për ju.

Njerëzit duan që Zoti të bëj shumë gjëra për ta – t’i shpëtojë nga fatkeqësitë, t’i japë oportunitete, të shërojë të sëmurit, të përmbysë qeveritë e korruptuara dhe shtypëse, t’i bëjë të pasur, t’i bëjë të lumtur, t’i bëjë të kënaqur ose që të jenë në paqe.

Por atë që njerëzit duan dhe atë që Zoti do nuk është e njëjta, jo në fillim. Sepse nevojat e vërteta të zemres suaj rezonojnë me Vullnetin e Krijuesit, por dëshirat e vërteta të zemrës dhe shpirtit tuaj mund të jenë gjëra që ende nuk janë në vetëdijen tuaj. Një ndershmëri më e thellë do t’ju sjellë atje.

Zoti e ka dhënë fuqinë e Dijes dhe me të rrugën dhe angazhimin me jetën që do ta shpengojë individin. Kjo i shërben të gjithë, dhe më të ligët, dhe më të varfërit ndaj të varfërit.

Këtu nuk ka heronj dhe mjeshtra. Ka vetëm ata që janë të fortë me Dije që mund të demonstrojnë hirin dhe fuqinë e saj në botë.

Sa ndryshe është kjo nga ajo që njerëzit janë mësuar të mendojnë dhe të besojnë. Por mendimet dhe besimet janë në sipërfaqen e mendjes. Poshtë sipërfaqes është hyrja e madhe drejt natyrës suaj të vërtetë dhe fuqisë së Dijes.

Ende nuk e kuptoni se sa e rëndësishme dhe qëndrore është kjo për jetën tuaj. Kjo është arsyeja pse Shpallja duhet të japë sqarim rreth asaj që feja në të vërtetë është dhe do të thotë, çfarë spiritualiteti në të vërtetë është dhe do të thotë, dhe se si të gjitha praktikat shpirtërore të vërteta janë në thelb hapa drejt Dijes.

Por është e vështirë për ta gjetur këtë në fetë e botës, aq të mbuluara janë bërë me rituale, tradita, komente dhe keqinterpretime. Për shumë, ato janë bërë besime të ngurta; për të tjerë tjesht një ngushëllim. Fuqia e tyre e vërtetë mund të gjehet brenda tyre vetëm me një mësues të madh dhe një udhërrefyes të urtë.

Njerëzimi nuk ka kohë për këtë tani, sepse ora është vonë. Nuk është vetëm për disa individë për të marrë një udhëtim të madh në jetë. Është për të gjithë familjen njerëzore për t’u përgatitur në mënyrat më praktike dhe thelbësore për ndryshimin e madh që po vjen në botë, dhe që ka tashmë filluar të godasë bregjet dhe të tronditë qytetet, duke i sjellë kombet në konflikt me njëri-tjetrin, duke i errësuar qiejt, duke i ndotur lumenjtë, duke i rrezikuar burimet nga të cilat vareni në mënyrë të përditshme.

Shpallja nuk është këtu për t’ju frikësuar, por për t’ju fuqizuar; për t’ju dhënë fuqi, guxim dhe vendosmëri; për t’ju dhënë dhembshuri dhe tolerancë; për t’ju dhënë fuqinë e Dijes, e cila është burimi i fuqisë dhe integritetit tuaj të vërtetë.

Bota ka ndryshuar, por njerëzit nuk kanë ndryshuar me të. Dallgët e Mëdha po vijnë, por njerëzit nuk dinë. Ndërhyrja po ndodh në botë, por njerëzit nuk janë në dijeni ose ndoshta mendojnë se është diçka e mrekullushme.

Do të kërkojë një Shpallje nga Krijuesi i të gjithë jetës për ta përgatitur njerëzimin, për ta zgjuar njerëzimin dhe për ta përforcuar dhe bashkuar njerëzimin, në mënyrë që mund të ketë një të ardhme më të madhe dhe të mbijetojë sfidën e madhe për lirinë dhe fatin e tij.

Ka aq shumë për të mësuar. Ka aq shumë gjëra për të vënë mënjanë, aq shumë gjëra për të vënë në pyetje, aq shumë gjëra për të rikonsideruar. Një Shpallje nga Zoti i sjell të gjitha këto. Është një sfidë e madhe për atë që e merr dhe për njerëzit që janë aq të bekuar për ta marrë.

Dhe ndërsa Lajmëtari është në botë, e keni këtë oportunitet të madh për ta dërgjuar, për t’i marrë parasysh fjalët e tij dhe praninë e tij në botë në këtë kohë.

Do të jetë një tronditje e madhe për shumë njerëz. Do të kundervihet nga shumë njerëz. Do të merret nga shumë njerëz.

Por do të duhet një tronditje e madhe për ta zgjuar njerëzimin ndaj realitetit të gjendjes së vetë dhe ndaj rrethanave për të cilat duhet të përgatitet. Do të duhet tronditja e Shpalljes. Do të duhet tronditja e së ardhmes. Do të duhet realiteti i momentit të tanishëm dhe realizimi që nuk jetoni jetën që ishit dërguar këtu për të jetuar dhe njohjen që idetë tuaja vetëm nuk mund t’ju përgatisin për gjëra më të mëdha, sepse duhet të keni fuqinë e Dijes, e cila është fuqia e Qiellit që ju është dhënë.

Ky është kuptimi i Shaplljes. Nuk është thjesht një Shpallje idesh. Është një Shpallje përvojeje. Është një Shpallje e natyrës, prejardhjes dhe fatit tuaj të vërtetë.

U hapshin sytë tuaj për këtë. Qoftë zemra juaj e hapur. Qofshin idetë tuaj mjaft fleksible për t’u rikonsideruar. Dhe e kuptofshni që jeni këtu për të shërbyer një qëllim të madh, që ju vetë nuk mund të shpikni ose drejtoni. Qoftë Shpallja e juaja, dhe përmes jush t’i jepet të tjerëve. U njohfsh dhe u nderofsh Lajmëtari në kohën që i ngelet në botë. Dhe qoftë kjo koha e një bekimi, sqarimi dhe inkurajimi të madh për ju që kërkoni të gjeni qëllimin dhe drejtimin e madh të jetës suaj.

14. Thirrja

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 1 prill 2011
në Boulder, Kolorado

Të jetosh në një kohë Shpalljeje dhe të jesh i paraqitur me këtë Shpallje është një ngjarje monumentale. Aq e madhe do të jetë saqë do t’jau ndryshojë jetën dhë të menduarit, perceptimin dhe kuptueshmërinë e vetvetes, të botës dhe të fatit tuaj. Edhe nëse e refuzoni Mesazhin e Ri dhe e hidhni poshtë, do t’jau ndryshojë jetën gjithashtu.

Nuk mund të gjeni diçka kaq të madhe dhe të mos ketë ndikim në jetën tuaj. Nuk mund të vini pranë një Shpalljeje, që jepet vetëm njëherë në disa shekuj, pa pasur ndonjë ndikim të madh mbi ju.

Pavarësisht nga mënyra se si mund të përgjigjeni në këtë moment, do të arrijë thellë brenda jush, në një pjesë që mezi njihni, në pjesën tuaj që keni përjetuar vetëm në momente qartësie dhe vetëpërmbajtje. Do t’ju flasë nëpër Korridorët e Vjetër të mendjes suaj.

Nëse e studioni, lexoni dhe ndiqni drejtimim e saj, do të filloni të dëgjoni gjëra dhe të shihni gjëra që nuk do t’i kishit parë ose dëgjuar më parë. Do të keni një vizion më të madh dhe një kuptueshmëri më të gjithëpërfshirë, një kuptueshmëri që nuk është vetëm për shërbimin dhe kënaqësinë e vetvetes, por diçka që mund të përballojë realitetin dhe që mund të vlerësojë qenien tuaj në botë në këtë kohë.

Po mos të ishte një Mesazh i Ri nga Zoti, mund ta trjatonit thjesht në nivelin e ideve. Mund ta trajtonit si teori. Mund ta trajtonit si filozofi. Mund ta trajtonit thjesht si një mësim tjetër. Por është shumë më e madhe se kaq.

Kjo është arsyeja që nëse përgjigjeni, do të ketë një impakt në jetën tuaj. Ajo ka për qëllim të ketë një impakt në jetën tuaj.

Jeni të thirrur për ta marrë, për ta studiuar dhe për të mësuar nga ajo. Vëtem ashtu mund të kuptoni vlefshmërinë e saj dhe relevancën e saj të madhe për botën që shihni sot dhe për botën që do të duhet të përballoni në kohët e ardhshme – ndryshimi i madh që po vjen në horizont dhe gjithçka që njerëzimi do të duhet të përballojë, sfidat e mëdha dhe oportunitetet e mëdha që po ju presin.

Është diçka e madhe të gjeni Shpalljen e Zotit – më e madhe se idetë tuaja, më e madhe se besimet tuaja, më e madhe se institucionet tuaja, madje më e madhe se idetë dhe besimet e kombit, kulturës ose fesë suaj. Sepse këto janë shpikje njerëzore, për pjesën më të madhe.

Por tani po shihni diçka që nuk është produkti i imagjinatës ose kreativitetit njerëzor. Do ta dini se është e vërtetë për shkak të impaktit që do të ketë.

Vjen nga Burimi juaj – Dashuria më e Madhe e jetës suaj, Burimi i jetës suaj, Burimi i natyrës suaj të thellë, Burimi i qëllimit tuaj për të qenë në botë, i cili ende ngelet i panjohur për ju dhe i paplotësuar.

Kjo është përgjigjja e lutjeve të mëdha në kohët e fundit dhe gjatë gjithë historisë për paqe, çlirim, urtësi dhe fuqi.

Nuk mund t’ia jepni këtë fuqi të madhe vetvetes, megjithëse shumë veta e kanë provuar. Duhet t’ju jepet nga një Burim më i madh – një Burim matanë përkufizimit, një Burim që nuk mund të konceptohet ose kuptohet me intelektin.

Sepse Krijuesi jeton matanë fushës së intelektit, dhe Krijesa me gjithë të. Mund të kuptoni vetëm rrethanat tuaja të menjëhershme dhe sekuencën e ngjarjeve, por matanë është një Realitet më i Madh, shumë më i madh në të vërtetë.

Mesazhi i Ri ju kërkon gjëra. Ju kërkon që të përgjigjeni. Ju kërkon që të studioni, që të keni durim dhe që mos të arrini në konkluzione të parakohshme, që mos të ndiqni paragjykimet ose inatin tuaj. Ju kërkon që të eksploroni, jo vetëm që të besoni, sepse besimi është i dobët. Nuk është mjaft substencial.

Do t’ju duhet një themel i vërtetë brenda vetes për të përballuar një botë në ndryshim dhe për të përballuar gjithçka që njerëzimi duhet të përballojë në këtë kohë Shpalljeje.

Nuk është thjesht një dhuratë për ju personalisht. Ka për qëllim të rrjedhë përmes jush tek të tjerët. Nëse do të merrni, atëherë duhet të jepni. Duhet t’i jepni dëshmi Shpalljes.

Duhet ta nderoni Lajmëtarin. Ai nuk është zot dhe nuk do t’i lejojë njerëzit që ta adhurojnë. Por është Lajmëtari, dhe nuk ka asnjëri tjetër në botë që ka sjellë një Mesazh të Ri nga Zoti këtu.

Ka një kohë shumë të gjatë që një Shpallje të kësaj madhësie është dhënë. Dhe kurrë më parë nuk është dhënë një Shpallje në mënyrë kaq të plotë, e dhënë tani një bote të shkolluar – një bote me komunikim planetar, një bote me sofistikim më të madh, një bote me një nevojë më të madhe.

Ende nuk e kuptoni, por është fati juaj që e gjetët. Nuk është thjesht një aksident ose rastesi. Është fati juaj që e gjetët Shpalljen e Re. Është fati që dëgjuat për të.

Është një thirrje e madhe. Por ajo që do Zoti dhe atë që duan njerëzit nuk është e njëjta gjë.

Jeni të lirë për t’u përgjigjur në mënyra të ndryshme, megjithëse kjo është një dhuratë për ju, megjithëse përmban shpresën për t’ju zbuluar qëllimin dhe fatin tuaj të madh në botë dhe një kuptueshmëri më të madhe të jetës suaj dhe të rrethanave të ndryshueshme rreth jush.

Zoti nuk mund të kontrollojë përgjigjen tuaj. Zoti nuk mund të kontrollojë mendimet tuaja, vuajtjen tuaj, hutimin tuaj, qortimet tuaja, besimet tuaja fikse, ankimet tuaja, sjelljen tuaj vetëshkatërruese, gabimet dhe vendimet tuaja të dobëta.

Kjo është sepse jetoni në Ndarje. Por është një pjesë e juaj që nuk është ndarë kurrë nga Zoti, dhe është asaj që Mesazhi i Ri do t’i flasë brenda jush, një pjesë e juaj që vetëm mund të përgjigjet. Është gjëja më natyrore në botë. Është qëllimi dhe fati juaj.

Nëse e merrni atë [Mesazhin e Ri], atëherë duhet t’ia jepni të tjerëve. Dhe duhet ta sillni në jetën tuaj dhe ta aplikoni atje sa më mirë që të mundeni dhe të kërkoni të tjerë që bëjnë të njëjtën gjë në mënyre që mund t’ju ndihmojnë për t’u bërë të fortë dhe për të sjellë ekuilibër dhe qëllim në punët tuaja.

Nuk mund të kundërshtoni një Mesazh të Ri nga Zoti. Do t’i dukeni të pamend Fuqive të Mëdha nëse e bëni këtë.

Do të keni shumë pyetje të cilave nuk mund t’iu përgjigjeni dhe shumë pyetje që nuk mund të kenë përgjigje për disa kohë në të vërtetë.

Duhet të kuptoni se ky është një angazhim i madh. Nuk është një ndjekje intelektuale. Nuk është një kalim kohe ose hobi. Nuk është këtu për t’ju dhënë kënaqësi, rehat ose siguri. Është këtu për t’ju thirrur në një shërbim të madh në një botë të cilës nevojat po përshkallëzohen me çdo ditë që kalon.

Keni një detyrimi sepse keni një qëllim të madh për të qenë këtu – një qëllim që nuk e keni shpikur ose që nuk mund të shpikni, një qëllim që nuk ju është zbuluar plotësisht akoma, një qëllim që është ndryshe nga dëshirat, preferencat dhe idetë tuaja rreth jetës suaj.

Jeni të detyruar sepse jeni dërguar në botë. Detyrimi jeton brenda jush. Është pjesë e natyrës suaj të thellë, një natyrë të thellë që Ne quajmë Dije.

Ajo [Dija] është kulmi i të gjitha studimeve shpirtërore, në të gjitha fetë. Është ajo që do t’ju shpengojë. Është ajo që do ta transformojë jetën tuaj, perceptimin tuaj dhe kuptueshmërinë tuaj. Por duhet të ndezet nga Zoti.

Keni një përgjegjësi për të qenë këtu në botë. Keni përgjegjësi ndaj atyre që ju dërguan këtu. Keni një rol të madh për të luajtur. Keni një shërbim të madh për të dhënë.

Mesazhi i Ri ju kujton për qëllimin tuaj të madh, përgjegjësitë tuaja dhe llogaridhënien tuaj. E bën këtë pa kërcenimin e denimit ose fajit. E bën këtë për t’ju retauruar, për t’ju shpëtuar nga pendimet dhe vuajtja juaj, për t’ju fuqizuar për të shpenguar jetën tuaj dhe për të sjellë ekuilibër aty, sepse keni një punë të madhe për të kryer këtu në botë.

Vetëm një Shpallje e Re mund të ketë një thirrje të tillë. Është një thirrje përmes botës. Nuk është vetëm për një grup ose një komb, një fe ose një pjesë të shoqërisë. Po fillon tani të tingëllojë nëpër botë.

Është një fillim i përulur. Mesazhi i Ri po vjen këtu si një farë, si një fëmijë – i pastër, i pakorruptuar nga bota, delikat, por me Fuqinë e Krijimit mbrapa tij. Për aq kohë që mund të ngelet i pastër dhe që Lajmëtari mos të ndotet, pastërtia e tij do të përhapet.

E keni këtë oportunitet të madh për të marrë një Mesazh të pastër, një Shpallje për këtë kohë dhe për kohët që do të vijnë.

A mendoni se ky është një aksident? A mendoni se kjo ndodh rastësisht? Po të jetë ashtu, po e nënvlerësoni atë që po merrni këtu. Dhe po i mbivlerësoni idetë dhe kuptueshmërinë tuaj.

Zoti kërkon t’i rikthejë fuqinë individit në mënyrë që ata që janë dërguar në botë mund të kontribuojnë në një botë në nevojë. E ardhmja e botës varet nga kjo.

Roli juaj do të jetë i përulur. Nuk do të mbledhë një vëmendje të madhe ose lavdërim. Do të punoni mbrapa skanave, pa fanfarë ose njohje. Dhe në këtë mënyrë, do t’i shpëtoni burgut të mendjes suaj dhe gjithçka që ju nxeh, ju mallkon dhe ju mban mbrapa.

Mesazhi i Ri do të mohohet dhe kundërshtohet. Do të bëhet objekt talljeje. Kjo gjithmonë ndodh në një kohë Shpalljeje.

Lajmëtari nuk do t’i përmbushë shpresat e njerëzve, sepse është një burrë i thjeshtë dhe i përulur. Nuk është i perëndishëm, i gjithëfuqishëm dhe plot me bukuri dhe karizëm. Askush me këto cilësi nuk do të zgjidhet për të qenë Lajmëtar, për të sjellë një Mesazh të Ri nga Zoti në botë.

Ai është pa ambicie. Ka qenë në përgatitje për një kohë shumë të gjatë. I është dashur një kohë shumë e gjatë për të marrë Mesazhin, sepse është shumë i madh dhe gjithëpërfshirës.

Do t’ju duhet kohë për të marrë Mesazhin e Ri, sepse është më i madh sesa mendoni, besoni dhe kuptoni në këtë moment. Përmban një dritare drejt një jete më të madhe në botë dhe të ardhmen dhe fatin e njerëzimin brenda një Komunitet të Madh jete në univers.

Asgje e tillë nuk i është dhënë njerëzimit ndonjëherë më parë, por tani duhet të jepet. Është vendimtare tani në përcatimin e së ardhmes dhe të rezultatit që njerëzimi do të duhet të përballojë.

Atëherë, afrojuni kësaj me përulësi. Filloni të konsideroni se edhe ju keni një jetë më të madhe dhe se ende nuk po e jetoni këtë jetë, keni nevojë për ndihmë të madhe dhe një Shpallje të madhe për të kuptuar dhe për të marrë një rrugë drejt kësaj jete më të madhe, për të marrë Hapat drejt Dijes, për të qenë të udhezuar nga një fuqi më e madhe, një guxim më i madh dhe një vendosmëri më e madhe.

Ishit të detyruar para se të vinit në botë. Ky detyrim jeton brenda jush tani.

Shpalljet e Zoti kanë fuqinë të ndezin dhe të iniciojnë këtë përgjegjësi të thellë. Mos u tërhiqni nga kjo, sepse gjithçka e madhe dhe kuptimplotë do të vijë nga kjo. Çdo gjë që është e fuqishme, çdo gjë që është e dhembshur, çdo gjë që është çliruese vjen nga kjo.

Zoti i ka mbjellë farat e shpengimit brenda jush, por ato duhet të kultivohen, dhe duhet të keni qëndrimin e duhur. Dhe Thirrja duhet të jetë aty.

Ky është detyrimi. Ju kërkon vetëm që të jeni të ndershëm, vërtet të ndershëm, aq të ndershëm sa mund të ndjeni atë që dini, matanë shpresave tuaja, frikave dhe preferencave tuaja, në mënyrë që mund të shihni të vërtetën matanë asaj që doni dhe asaj që mohoni.

Mesazhi i Ri ju kërkon që të jeni të ndershëm. Si do të përgjigjeni do të përcaktojë nëse jeni të ndershëm dhe të sinqertë.

Nuk bëhet fjala se çfarë besoni, nëse përputhet me të. Pse do t’i përshtatet Shpallja e Zotit asaj që mendoni ose besoni? Nuk i përputhet shpresave njerëzore, traditave njerëzore, besimeve të themeluara ose spekulimeve njerëzore sepse është një Mesazh i Ri nga Zoti dhe jo produkti i ideve njerëzore.

Po ju përgatit për një univers jo-njerëzor. Nuk e keni idenë se si të përgatiteni për këtë. Po ju përgatit për një botë me burime në ulje dhe rrëmujë dhe tensione në rritje. Nuk e keni idenë se si të përgatiteni për këtë. Po ju përgatit për të jetuar një jetë më të madhe. Nuk e keni idenë se si ta kryeni këtë.

Zoti e di këtë, me siguri, dhe kjo është arsyeja pse Shpallja e madhe tani duhet të jepet, për këtë kohë dhe kohët që do të vijnë, duke thirrur detyrimin që jeton brenda njerëzve – për ata që janë gati për t’u përgjigjur, për ata që e kanë ndershmërinë dhe lirinë e brendshme për t’u përgjigjur, për ata që nuk janë të lidhur nga ideologjia e tyre fetare, mënyra e tyre të të menduarit kulturore, ose vullneti dhe preferencat e të tjerëve.

Kjo është sfida e së jetuarit në një kohë Shpalljeje. Do t’ju përballë me vetveten – fuqinë tuaj dhe dobësinë tuaj, dhe fuqinë dhe dobësinë e atyre rreth jush. Është një ballafaqim me një të vërtetë më të madhe dhe një qëllim më të madh.

Jini mirënjohës se kjo mund t’ju jepej. Sepse pa të, do të kapeshit në mënyrë të verbër në botë, duke ndjekur ëndrra dhe kënaqësira, duke jetuar gjithmonë me kërcënimin e frikës, kërcënimin e privimit, peshën e mendjes suaj, një mendje që nuk është e udhëzuar nga Dija.

Jini mirënjohës, sepse Zoti i të gjitha universeve po i jep njerëzimit saktësisht atë që ka nevojë – jo t’i përgjigjet të gjitha pyetjeve të tij ose të plotësojë të gjitha synimet dhe dëshirat e tij, por t’i japë saktësisht atë që ka nevojë për të gjetur fuqinë e tij dhe për të vazhduar me një bashkëpunim dhe harmoni më të madhe në botë.

Keni ardhur në botë në këtë kohë për të shërbyer nën këto rrethana. Është koha juaj, një kohë Shpalljeje. Është momenti juaj, një moment për të ushtruar një ndershmëri më të thellë dhe një sinqeritet më të thellë.

Kjo është një thirrje – një thirrje matanë të menduarit tuaj dhe ideve tuaja, ndjenjave dhe emocioneve tuaja, në një realitet më të thellë brenda jush.

Mos mundoni ta kuptoni. Është matanë kuptueshmërisë suaj. Mos mundoni ta krahasoni me gjëra të tjera, sepse nuk e dini se çfarë po shikoni. Nuk e keni eksploruar, përjetuar dhe aplikuar Mesazhin e Ri, atëherë nuk mund ta gjykoni me urtësi, ndershmëri ose sinqeritet.

Është një dhuratë për botën, por duhet të jepet nga personi në person. Duhet t’i bëni dëshmi të tjerëve, duke gjetur ata që janë gati dhe të gatshëm për t’u përgjigjur. Është pjesë e qëllimit tuaj, e shihni. Është pjesë e dhuratës suaj. Është pjesë e asaj që e pret njohjen tuaj të thellë.

Ishit të përcaktuar për të jetuar në një kohë Shpalljeje. Shpallja është këtu. Fati juaj po ju thërret. Bëhet fjala vetëm nëse jeni gati apo jo. Mund t’i jepni llogari vetëm vetes në këtë drejtim.

Nuk mund të përcaktoni se çfarë njerëzit do të thonë ose bëjnë. Është një sfidë për ju dhe për çdo individ që ka bekimin dhe oportunitetin për të marrë një Shpallje të Re nga Zoti. Mos u shqetësoni se çfarë do të bëjnë të tjerët, se çfarë do të bëjë bota. Është një thirrje për ju.

Vetëm Zoti e di se si të prekë pjesën tuaj të thellë. Nuk mund ta gjeni këtë vetë. Vetëm Zoti e di se si të thërrasë atë që është dhurata dhe shërbimi juaj më i madh. Nuk mund ta thërrisni këtë nga vetvetja.

Vetëm një Shpallje e Re do të përgatisë njerëzimin për një të ardhme që do të jetë ndryshe nga e kaluara dhe për një realitet më të madh jete në univers.

Jini mirënjohës. Jini të përulur. Jini perceptues. Nuk keni nevojë të besoni, vetëm të jepni dëshmi dhe të merrni, të mësoni dhe të aplikoni. Prirjet tuaja do t’ju bëhen të dukshme, dhe do të shfaqin rëndësinë dhe përsosmërinë e tyre me kalimin e kohës.

Njerëzimi nuk mund ta plotësojë vetveten. I duhet ndihmë e madhe. Nuk mund të përgatisë veten për të ardhmen. Është tepër i verbër dhe arrogant në këtë moment. Nuk e sheh se çfarë po vjen në horizont, sepse mendon se jeton akoma në të kaluarën.

Nuk e sheh se po hyn në një Komunitet të Madh jete në univers, një Komunitet i Madh që është sfidues dhe i vështirë, ku liria është e rrallë dhe konkurrenca është e gjerë dhe e ushtruar me aftësi dhe bindje të madhe.

Vetëm Zoti mund t’ju përgatisë për këtë. Vetëm Zoti e njeh zemrën njerëzore, mendjen njerëzore, shpirtin njerëzor dhe historinë njerëzore.

Duhet t’i pranoni kufizimet tuaja në mënyrë që të merrni një kuptueshmëri më të madhe. Është pjesë e thirrjes suaj.

O njerëzim, dëgjoji fjalët e Mia. Ne flasim për një realitet më të madh – një të vërtetë më të madhe që jeton brenda çdo personi, një të vërtetë më të madhe që nuk mund të kuptohet me debate ose spekulime intelektuale, një të vërtetë më të thellë që duhet të përjetohet që të kuptohet dhe të shprehet në mënyrë të qartë.

Dëgjojini fjalët e Mia, o njerëz të kësaj bote. Keni një fat të madh në univers, por duhet të përballoni një botë në rënie. Duhet të përballoni trazirat e mëdha që do të vijnë. Duhet të bashkoheni dhe të bashkëpunoni me një qartësi dhe vendosmëri më të madhe.

Kjo është Shpallja e Zotit. Është një Shpallje matanë kuptueshmërisë njerëzore. Vetëm mund t’i afroheni dhe të filloni të mësoni nga ajo, por nuk do t’i arrini kurrë fundit urtësisë së saj, qartësisë së saj ose fuqisë së saj.

 

7. Inicimi

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Matshall Vian Summers
më 28 qershor 2011
në Boulder, Kolorado

Ndërsa bota vazhdon me punët e saj të përditshme, Lajmëtari duhet të shpallë. Duhet të spallë Shpalljen e Re të Zotit, sepse ajo përmban çelsin për jetën dhe të ardhmen e shumë njerëzve.

Do të iniciojë thirrjen e tyre, thirrjen e tyre të madhe, e cila nuk mund të iniciohet nga ndonjë mësim tjetër ose ndonje realitet tjetër.

Është këtu për të përgatitur botën për ndryshimin e madh që po vjen, Dallgët e Mëdha të ndryshimit – ndryshimi i madh mjedisor, ekonomik dhe politik – të cilat janë shumë më të mëdha sesa njerëzit e parashikojnë sot.

Ka shumë njerëz që po presin për Shpalljen e Re, sepse nuk e kanë gjetur këtë Inicim në fetë e së kaluarës, në traditat e botës. Nuk kanë mundur ta gjejnë lidhjen e thellë përmes dashurisë, punës, ose çfarëdolloj aktiviteti tjetër. Kanë pritur aq gjatë. Aq gjatë kanë pritur për Shpalljen.

Për ata, nuk është thjesht një mësim ose një fenomen. Për ata, nuk është thjesht diçka për të spekuluar, për të kundërshtuar ose për të mohuar dhe për të hedhur poshtë. Për ata, Shpallja nuk është fyese ose e pazakonshme. Është diçka perfekte.

Është Inicimi i tyre. Përmban thirrjen e tyre, që i flet poshtë Korridorëve të Lashtë të mendjes së tyre, i flet një pjese të tyre që mezi njohin, por që është qendra e Qenies dhe presencës së tyre në botë.

Për ata, është momenti më i madh, megjithëse ndoshta nuk e kuptojnë kuptimin e tij të plotë ose çfarë do të kërkojë në të ardhmen. Për ata, është ajo që po prisnin.

Janë dërguar në botë në një kohë transicioni të madh. Janë dërguar në botë për të qenë pjesë e ndërtimit të një të ardhme të re. Lidhja e tyre është më shumë me të ardhmen sesa me të kaluarën. Janë fëmijët e së ardhmes.

Çfarë ka ndodhur më parë, çfarë është zbuluar më parë mund të jetë frymëzuese ose e dobishme për ta, por nuk përmban Inicimin e tyre. Nuk përmban thirrjen e tyre të madhe. Këto gjëra nuk përmbajnë atë që po kërkojnë ose atë që kanë pritur, për aq gjatë. Është fati i tyre, e shihni.

Nuk mund ta ndryshoni atë që është vendosur para se të vinit në botë. Megjithëse ngjarjet e ditës ose të vitit ndryshojnë rrethanat dhe oportunitet tuaja, fati juaj ngelet i njëjti.

Mund ta luftoni. Mund ta kundërshtoni. Mund të mundoheni ta zëvëndësoni me projekte të mëdha, romanca të mëdha, ndërmarrje të mëdha ose çfarëdolloj zbavitje ose fantazie, por nuk mund ta ndryshoni atë që është vendosur brenda jush para se të vinit.

Si do të ndodhë, nëse do të ndodhë, ku do të ndodhë mund të ndryshojë dhe po ndryshohet nga rrethanat e ndryshueshme të botës, nga besnikëritë në lëvizje brenda njerëzve, kushtet dhe mjedisi i tyre, e kështu me radhë.

Nëse është fati juaj që të merrni Shpalljen e Re, atëherë nuk mund ta gjeni thirrjen tuaj kudo tjetër. Mundohuni sa të mundeni. Rezistojeni. Mohojeni. Rrini mënjanë. Mundoni të gjeni ndonjë gabim me të. Mundoni ta zvogëloni. Mundoni ta mbani larg. Por nuk mund të ndryshoni faktin që përmban fatin tuaj.

Mendja juaj mund të spekulojë. Mendja juaj mund të ketë pyetje. Mendja juaj mund të mendojë se është qesharake, nuk është e mundshme. Por zemra juaj do të di. Shpirti juaj do të çelet.

Është si ai Zëri që ju foli para se të vinit në botë, për t’ju përgatitur për të hyrë në këtë mjedis të vështirë dhe sfidues. Është ai Zë – si ai Zë, si Zëri Ynë – që e bën lidhjen të gjallë, që e restauron fokusin kryesor dhe kuptimin e jetës suaj.

Por në momentin e Inicimit nuk do ta kuptoni. Do të jetë e ngatërruar. Aq ndryshe është nga synimet, idetë dhe nocionet tuaja për vetvetën dhe atë që po bëni në botë.

Dhe menjëherë, është sikur të ishit goditur nga vetëtima, dhe për një moment në errësirë gjithçka ndriçohet. Dhe e shihni të vërtetën e jetës suaj dhe se sa larg jeni në të vërtetë nga qëllimi dhe thirrja juaj e madhe, pa drejtim sikur të ishit mbi një trap në oqean, të bartur nga erërat dhe dallgët e botës.

Por Zoti ju gjeti ndërsa ishit duke endur në pafundësinë e oqeanit, ju gjeti. Si një pikël e vogël në sipërfaqen e oqeanit, jeni gjetur. Jeni gjetur nga Shpallja.

Pavarësisht nga rrethanat ose gjendja juaj shpirtërore, Thirrja do t’ju flasë, sepse përfaqëson fatin tuaj. Nuk është fati i dikujt tjetër. Nuk duhet të shqetësoheni për ta. Është fati juaj.

Ndoshta mund të thoni “Po njerëzit e tjerë? Po bashkëshortin tim? Po fëmijët e mi? Po mikun tim të dashur?”

Por Zoti e gjeti piklën në oqean, dhe kjo pikla jeni ju.

Ky është Inicimi. Misterioz është. Nuk mund ta kuptoni me intelektin tuaj. Nuk mund ta kontrolloni se çfarë do të thotë ose çfarë do t’ju sjellë që të bëni. Është jashtë kontrollit tuaj, sepse Zoti është jashtë kontrollit tuaj.

Idetë tuaja të mëdha, besimet tuaja fikse, duken të gjitha të sipërfaqshme dhe të dobëta përballë Pranisë. Argumentet tuaja janë bosh. Mospranimi juaj është pa emocion të vërtetë. Mohimi juaj është i pasinqertë. Refuzimit tuaj i mungon bindja. Sepse ky është Inicimi juaj.

Dhe pasi Inicimi të jetë kuptuar, pas disa mundime, rruga e përgatitjes shtrihet para jush. Hapat drejt Dijes shtrihen para jush. Rikuperimi i jetës suaj të vërtetë dhe gjithçka që kjo do të kërkojë nga ju, dhe rrethanat dhe detyrimet tuaja aktuale, do të përcaktohen para jush, hap pas hapi.

Nuk mund të shkoni tek qëllimi juaj nga aty ku jeni sepse jeni të paankoruar dhe nuk e keni gjetur akoma portin tuaj të sigurt. Nuk e keni gjetur pamjen e vendit ku jeta juaj duhet të jetë.

Çfarë kohe, pra, për të qenë të goditur nga Shpallja. Kalimtare do të duket, por papritmas gjithçka do të fillojë të duket ndryshe. Patët një eksperiencë që qëndron në kontrast me eksperiancat tuaja normale, dhe kjo fillon të krijojë një kontrast që do t’ju sjellë përpara. Sepse asgjë që mund të bëni vetë mund të konkurrojë më këtë. Është më e madhe se çdo eksperiencë që jeni munduar ndonjëherë për të patur. Është më e madhe se çdo qëllim që keni vendosur për veten.

Ndjeheni të frikësuar dhe të tronditur, të hutuar, por është në rregull. Është e natyrshme. Që jeta juaj të ndryshojë papritmas, me siguri do të krijojë konfuzion dhe çorientim. Do të jetë me siguri zhgënjuese për obsesionet dhe zbvatjet tuaja aktuale.

Pasi Zoti ta ketë lënë markën e Zotit mbi ju, nuk është sikur mund ta fshini nga jeta juaj, mund ta mbuloni, mund ta bëni të ikë, t’ia shpjegoni ose t’ia racionalizoni vetvetes, në mënyrë që fuqia e saj të zvogëlohet. A do të luftoni me Shpalljen për ju?

Nuk është aksident që e gjetët ose dëgjuat për Shpalljen e Re. Të gjitha fuqitë e Qiellit që ju mbështesin janë munduar t’ju sjellin në këtë pikë njohje dhe t’ju ndalojnë që mos të shkatërroni jetën tuaj në këtë proces, për të kufizuar dëmin që keni tashmë bërë dhe shpërdorim që keni tashmë krijuar, për të qenë të lirë dhe të zotët për t’u përgjigjur.

Inicimi mund t’ju bëjë të ndiheni të paaftë dhe të hutuar, shumë të pasigurt. Madje, mund të mendoni se është një fatkeqësi. Por nga pozicioni dhe pikëpamja e Qiellit, jeni të bekuar ndër të paktët, një person që i është dhënë oportuniteti më i madh. Atëherë, çfarë pastaj nëse do të thotë që të dryshoni jetën dhe rrethanat tuaja? Çfarë është kjo në krahasim me atë që jeni ose pse jeni dërguar?

Kuptimplotë për ju, po, në këtë moment dhe domethënëse për të tjerët që janë me ju. Por ju është dhënë një oportunitet i madh, madje më shumë se një oportunitet – një thirrje.

Pasi ky Inicim të ketë ndodhur, rruga juaj do të ndryshojë, ndoshta në mënyrë të pakuptueshme në fillim, por diçka e ka ndryshuar drejtimin e jetës suaj. Nuk do të jeni kurrë më njëlloj. Edhe nëse e kaloni jetën tuaj duke e mohuar dhe e hedhur poshtë atë që ndodhi, nuk do të jeni kurrë më i njëjti person.

Nuk do të jeni kurrë më të kënaqur vetëm me kënaqësira të thjeshta. Nuk do të jeni kurrë më të kënaqur me synimet ose zbavitjet, hobitë ose interesat tuaja të mëparshme. Diçka ka ndryshuar.

Nga pikëpamja e Qiellit, ky është një bekim i madh. Përfundimisht, jeta juaj ka një mundësi për të qenë e shpenguar. Por për ju mund të duket shumë ndryshe në këtë moment.

Atëherë duhet t’i qëndroni besnik Shpalljes nëse ky është Inicimi juaj, dhe do ta dini nëse është, në qendrën e Qenies suaj. Nuk është një bisedë intelektuale me vetveten. Nuk është një proces racional. Racionaliteti njerëzor është thjest një mekanizm për të përballuar një botë të pasigurt dhe të paparashikueshme. Është i përshtatshëm në disa rrethana dhe i pashpresë në të tjera.

Është e rëndësishme që të dini për Lajmëtarin, sepse nëse Inicimi ndodh ndërkohë që ai është në botë, atëherë oportuniteti juaj bëhet më i madh dhe më domethënës. Dë të ishte një fatkeqësi e madhe nëse nuk e takoni ndërsa ai është këtu.

Shpallja vjen vetëm njëherë në disa shekuj, ose ndoshta njëherë në mijëvjeçar, dhe ju ndodheni këtu në atë moment. Nga pikëpamja e Qiellit, ky është një bekim i madh, një oportunitet i madh.

Por kush mund ta dallojë Lajmëtarin? Ai duket shumë mesatar. Nuk duket sensacional. Nuk mban një pozicion të madh në botë. Ai do të zhduket në turmën e njerëzve. Do të ecë midis tyre. Askush nuk do ta dallojë, përveç ndoshta ata që janë prekur nga Shpallja.

Ata që do ta takojnë, ai ndoshta nuk do t’ia tregojë qëllimin dhe punën e tij të vërtetë në botë, në varësi se kush janë. Si mund të jetë që dikush nuk do ta shohë këtë? Si mund të jetë që dikush me një rëndësi kaq të madhe në botë nuk do të dallohet nga njerëzit që ndodhen pranë tij?

Është gjendja e botës. Të gjithë i kanë sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar, por shohin në një mënyrë të ndryshme, dhe mundohen të dëgjojnë atë që është në mendjen e tyre dhe atë që konfirmon atë që është në mendjen e tyre dhe jo atë që ekziston në të vërtetë.

Atëherë ata shikojnë, por nuk shohin. Dhe ata dëgjojnë, por nuk dëgjojnë. Ndodhen pranë Lajmëtarit, por nuk e kuptojnë që ndodhen pranë njeriut më të rëndësishme në të gjithë botën në këtë kohë.

Ai nuk do ta thotë kurrë këtë për veten e tij. Është shumë i përulur për këtë, atëherë duhet thënë për të.

Është si shekuj më parë. Po pinit çaj në një tavolinë me Muhamedin, por nuk e dinit se kush ishte. Pra, ai duket si kushdo tjetër. Nuk e rrezaton Praninë. Nuk është aq madhështor ose i gjithëfuqishëm që të gjithë rreth tij të ngazëllohen nga prania e tij. Është thjesht një burrë, i veshur në mënyrë tradicionale, thjesht një burrë. Aty është. E shoh tani. Është mu aty. Asgjë të veçantë. Duhet të predikontë shumë fortë që njerëzit ta dëgjonin. Aq të verbër ishin të gjithë rreth tij, vetëm disa mund të shihnin. E tillë është dilema dhe barra e Lajmëtarit në çdo kohë Shpalljeje.

Inicimi fillon me impakt. Fillon me pakënaqësi dhe njohjen që po kerkoni, që nuk jeni të kënaqur me atë që keni, atje ku jeni, me atë që bëni sepse nuk përfaqëson atë që jeni dhe pse keni ardhur këtu.

Ata që mendojnë se janë të kënaqur nuk kanë arritur mjaft thellë brenda vetes për të kuptuar se nuk kanë arritur atje ku duhet të jenë dhe atë që duhet të bëjnë.

Synimi nuk është lumturia, por përgatitja, gatishmëria, kontakti, ribashkimi dhe në fundi të fundit kontributa në botë, kudo që të jetë e përshtatshme për individin. Kjo është arsyeja pse ndjekja e lumturisë është kaq mashtruese sepse Shpallje do t’ju bëjë të ndiheni të parehatshëm. Do t’ju sfidojë.

Mos mendoni se Zoti do të vijë dhe t’ju ngushëllojë kur jeni dërguar në botë për të bërë diçka që nuk po bëni tani dhe nuk keni shpresë për të bërë përveç nëse diçka më e madhe ju jepet, përveç nëse jeni thirrur jashtë turmës, përveç nëse rruga juaj ndryshohet nga Fuqia e Qiellit?

Do të jeni vetëm një pikël në oqean, të panjohur ndaj vetvetes, të panjohur ndaj të tjerëve. Edhe nëse keni një pozicion të lartë, keni fituar pasuri dhe lartësi në shoqëri, natyra bosh e jetës suaj do të jetë depërtuese përveç nëse e keni gjetur punën tuaj të madhe dhe e kryeni sa më mirë që të mundeni.

Ata që e bëjnë këtë ndjejnë një kënaqësi dhe një ndjenjë vlere dhe fuqie që janë të humbura për të gjithë të tjerët, pavarësisht se çfarë pohojnë për vetveten.

Shpallja e Re e Zotit do të qartësojë natyrën e spiritualitetit njerëzor, i cili është mbuluar nga kultura, nga traditat dhe nga manipulimet politike.

Do ta bëjë të qartë se keni lindur me dy mendje – një mendje tokësore që është e kondicionuar nga bota dhe një mendje të thellë brenda jush që është gjithmonë e lidhur me Zotin. Do ta bëjë të qartë që intelekti ka limitat e tij, dhe matanë këto limita duhet të shkoni poshtë sipërfaqes së mendjes.

Do ta bëjë të qartë që nuk mund ta plotësoni veten mënjanë punës dhe fatit tuaj të madh dhe që të gjithë kënaqësitë që kërkoni do të jenë kalimtare dhe nuk do ta plotësojnë nevojën e thellë të shpirtit tuaj.

Do ta bëjë të qartë që po jetoni në një kohë ndryshimi të madh, ku izolimi i njerëzimit në univers do t’i vijë fundi dhe ku Dallgët e Mëdha të ndryshimit do të godasin botën – koha e një rrëmuje dhe një pasigurie të madhe, një kohë për Shpalljen që të ndodhë.

Njerëzit mund të duan shumë gjëra nga Lajmëtari – duke shpresuar për lehtësim, për mrekullira, duke shpresuar që të besojnë në dikë të mbinatyrshëm, duke shpresuar se jetët e tyre të pasurohen nga prania dhe puna e tij.

Do të zhgënjehen, ashtu siç Lajmëtarët e kaluar kanë zhgënjyer shumë njerëz. Kjo është arsyeja pse Lajmëtarët janë mohuar, hedhur poshtë, shmangur dhe në disa raste shkatërruar sepse njerëzit nuk morrën dot atë që donin. Morrën vetëm atë për të cilën kishin vërtet nëvojë.

Atë që njerëzit duan dhe Vullneti i Qiellit janë aq shumë të ndryshme. Por nëse mund t’i dallonit në të vërtetë kërkesat tuaja të thella të jetës matanë mbijetesës dhe sigurimit të gjërave të thjeshta që janë të nevojshme për stabilitetin dhe sigurinë në botë, do ta shihnit se ajo që doni dhe Vullneti i Qiellit janë vërtet e njëjta gjë. Por kjo kuptueshmëri ndodh vetëm në një gjendje shumë të thellë ndershmërie ndaj vetvetes për individin.

Nuk është e mundshme që ende e keni gjetur këtë. Por ju që i dëgjoni fjalët Tona keni arritur në pikën ku Inicimi mund të ndodhë. Duhet të dëgjoni me zemrën tuaj, jo me gjykimet tuaja, idetë tuaja dhe të gjitha kërkesat që mendoni se janë të nevojshme që Shpallja të jetë e vërtetë dhe kuptimplotë për ju, sikur të mund t’i përcaktoni gjëra të tilla.

Edhe në mjerimin e tyre, njerëzit ende nuk e kanë përulësinë për të kuptuar se nuk mund t’i vendosin rregullat e angazhimit në lidhje më marrëdhënien e tyre kryesore me Krijuesin dhe me Vullnetin e Qiellit.

Besimet tuaja fetare nuk mund ta bëjnë këtë gjë sepse kjo ndodh matanë fushës së besimit. Besimi nuk do t’ju sjellë në Shtëpinë tuaj të Lashtë, gjendja juaj Qiellore, sepse besimi është shumë i dobët, shumë i përkohshëm. Kur do ta lini këtë botë, nuk do të keni asnjë besim. Do të ikin të gjitha me trupin. Do të jeni thjesht aty, ju siç në të vërtetë jeni.

Familja juaj Shpirtërore do t’ju presë dhe do t’ju pyesë nesë i keni kryer disa gjëra, dhe në atë moment, pa barrën dhe efektin verbues të besimeve tuaja, do të jetë e qartë si dita nëse i plotësuat apo jo këto funksione kryesore. Dhe nuk ka dënim nëse nuk i keni kryer. Do të thotë thjesht se puna juaj ende nuk është e kryer.

Duhet të punoni për t’u kthyer në Qiell, e shihni. Duhet të shërbeni botën e ndarë, universin e ndarë. Duhet të punoni në rrugën e kthimit, përmes kontributës dhe vetë-zhvillimit. Nuk mund të ktheheni në Shtëpinë tuaj të Vjetër si një njeri i mjeruar, i konfliktuar, grindavec, i hidhëruar. Qielli do t’ju duket si Ferr, nëse do të ishte rasti.

Zoti nuk ju lehtëson nga të gjithë këto probleme sepse Zoti nuk i ka krijuar. Duhet të çkrijohen. Zoti ju ka dhënë fuqinë e Dijes, zgjuarsinë e thellë dhe një thirrje të madhe për ta korrigjuar tragjedinë e jetës dhe përvojës suaj të kaluar për t’ju restauruar dinjetetin dhe qëllimin që janë tuajat për të kërkuar dhe qëllimi që është i juaji për të shërbyer.

Fillon e gjitha me Inicimin. Nëse do të jetë e vërtetë dhe efektive, fillon me Inicimin. Aty është që Zoti i vendos rregullat e angazimit dhe e vendos fillimin e rrugës suaj të vërtetë për në Shtëpi.

Nuk mund ta sillni veten sërish në gjendjen tuaj të vërtetë, sepse nuk e dini rrugën. Nuk mund të ndiqni thjesht një recetë nga dikush tjetër sepse angazhimi me Dijen dhe Praninë duhet të ndodhë diku në këtë rrugë, përndryshe është një ndërmarrje intelektuale dhe jo një udhëtim të shpirtit.

Koha është e shkurtër për botën. Nuk ka kohë për të kaluar dekada ose shekuj duke e përsosur veten ose duke i korrigjuar dilemat tuaja. Thirrja është për tani. Ora është vonë.

Do të ketë nxitje për ju nëse mund të përgjigjeni, por nxitja do ta shkurtojë kohën që ju duhet për t’u përgjigjur dhe për t’u përgatitur. Dhe ky është një bekim i madh, sepse koha do të thotë vuajtje për ata që nuk mund të përgjigjen.

Dhurata është brenda jush, por nuk mund ta hapni derrën. Nuk e keni çelsin. Nuk mund ta zbuloni natyrën tuaj të thellë, sepse ende nuk e keni pamjen e plotë. Ende nuk jeni në marrëdhënie me Burimin tuaj sepse natyra juaj e thellë është marrëdhënia me Burimin tuaj. Si mund të jetë që mund ta gjeni ndonjëherë duke jetuar në Ndarje, të humbur në oqeanet e botës.

Kjo është dhurata e Qiellit, që jeta juaj mund të shpengohet. Por duhet të lejoni që rruga t’ju prezantohet.

Duhet t’i përgjigjeni Shpalljes. Nëse nuk i jeni përgjigjur Shpalljeve të kaluara të Zotit, atëherë po prisni për Shpalljen e Re.

Në një pikë, në një moment dëshpërimi ose zhgënjimi, do të ndjeni një nxitje të thellë brenda jush. Dhe do ta kuptoni se keni ardhur për një qëllim të madh të cilin nuk e keni akoma zbuluar, por që po ju pret, duke pritur për momentin ku jeta juaj do të thërritet.

6. Misioni i Lajmëtarit

Siç i ështe shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshal Vian Summers
më 12 prill 2012
në Boulder, Kolorado

Zoti ka dërguar nje Shpallje të Re në botë, ndryshe nga gjithçka që është dëguar në më shume se një mijë vjet.

Një Lajmëtar është dërguar në botë – një Lajmëtar që jeton një jetë njëfarë mase të zakonshme, një Lajmëtar që është një burrë i përulur dhe që ka kaluar një përgatje shumë të gjatë për këtë rol.

Ndërsa të tjerë mund të pohojnë një titull të tillë si Lajmëtar të Zotit, në të vërtetë ka vetëm një që është dërguar në botë. Qielli e di këtë, megjithëse njerëzit do të bëjnë pretendime dhe pohime të tjera.

Njerëzit kanë frikë nga Lajmëtari. Kanë frikë nga ajo që mund të thotë për ta, si mund t’i ndryshojë idetë e tyre dhe si mund t’i thërrasë në një lloj shërbimi ose shoqate të madhe.

Shumë njerëz do ta hedhin poshtë Shpalljen e Re të Zotit vetëm për arsyen se kanë frikë se ka një Shpallje të Re në botë që mund të ndryshojë rrjedhjen e historisë dhe fatit të njerëzimit dhe do të sfidojë një pjesë të madhe të nocioneve dhe besimeve të përhapura që janë insitucionalizuar dhe themeluar në thellësi.

Por Krijuesi i të gjithë jetës nuk është i lidhur nga këto gjëra dhe jep vetëm Mesazhin dhe Shpalljen e domosdoshme për mirëqenien e njerëzimit dhe për të ardhmen dhe fatin e njerëzimit, si në këtë botë dhe në Komunitetin e Madh të jetës në univers.

Shpallja e Re nga Zoti është më e gjerë, më gjithëpërfshirëse dhe më e detajuar se gjithçka që është sjellë në botë më parë. Po jepet në një kohë ku familja njerëzore është bërë e shkolluar dhe po merr pjesë në një qytetërim dhe ekonomi botërore me komunikim ndërkombëtar. Janë rrethana shumë të ndryshmë nga Shpalljet e mëparshme, të cilat ishin shumë rajonale në natyrë dhe të cilat u përhapën në një kohë shumë të gjatë dhe me shumë grindje, konflikt dhe dhunë.

Njerëzimi ndodhet në pragun e një universi plotë me jetë inteligjente – një univers jo-njerëzor me të cilin duhet të mësojë tani të hahet.

Dhe njerëzimi jeton në një botë me burime në rënie dhe paqëndrueshmëri mjedisore – ndryshe nga gjithçka që është parë gjatë mijëra vjet. Edhe historia juaj nuk mund të merret parasysh për të kuptuar se çfarë do të thotë kjo, përveç historia e tokës vetë.

Shpallja sjell komentarin e vet. Nuk është thjestë një mësim misterioz që lihet për interpretimin njerëzor, siç ka qenë rasti më parë.

Shpallja është e plotë dhe e kuptueshme, prek pothuajse çdo aspektet të jetës se individit dhe jetës së njerëzimit, tani si dhe në të ardhmen.

Por si të gjitha Shpalljet në histori, flet për gjëra më të mëdha se shqetësimet e sotme të njerëzimit. Flet për gjërat që do ta bëjnë të gjithë ndryshimin nëse njerëzimi do të zgjedhë të bashkohet në një botë në rënie ose të luftojë për të përcaktuar se kush do të ketë akses tek burimet që ngelen.

Do ta bëjë të gjithë ndryshimin nëse njerëzimi do të përgatitet për angazhimin e tij me Komunitetin e Madh, gjë e cila është tashmë duke ndodhur për shkak të një Ndërhyrjeje në botë sot nga raca që janë këtu për të përfituar nga dobësitë, konfliktet dhe shpresat e njerëzimit.

Një Mesazh kaq i madh ka kërkuar një përgatitje të jashtëzakonshëm për Lajmëtarit dhe për të gjithë ata individët që janë thirrur për ta ndihmuar në përgatitjen dhe në shpalljen e tij.

Ai nuk është këtu për t’iu përgjigjur çdo pyetjeje ose për të pasur një zgjidhje për çdo nevojë. Mesazhi i tij i flet nevojës së shpirtit brenda individit – nevoja për t’u rilidhur me Burimin e jetës dhe për të fituar fuqinë që Zoti i ka dhënë çdo personi përmes pranisë së një zgjuarsie më të thellë brenda tyre e quajtur Dije.

Lajmëtari nuk është këtu për të argumentuar, për të debatuar ose për të marrë një qëndrim në çështjet e botës ose kundër ambicieve të grupeve, kombeve ose fiseve të ndryshme. Është këtu për t’i sjellë një Mesazh Zbulese dhe shpengimi popujve të të gjithë botës, pavarësisht nga pozicioni i tyre individual kulturor ose përkatësia fetare, nëse kanë një të tillë.

Kjo i tejkalon kombet, kulturën dhe ideologjinë fetare. Kjo i tejkalon polemikat në lidhje me këto gjëra sepse është një Mesazh i Ri nga Zoti për shpengimin dhe përgatitjen e të gjithë botës për një realitet dhe një të ardhme që do të jetë shumë e ndryshme nga e kaluara.

Vetëm Zoti mund të japë një gjë të tillë. Sepse edhe në këtë moment, fetë janë të përçara, edhe brenda tyre. Janë në kundërshtim me njëra-tjetrën dhe nuk janë në gjendje pët t’i trajtuar në mënyrë të përshtatshme problemet e mëdhenj global ne rritje të cilët do ta zënë njerëzimin në befasi nëse është i papërgatitur.

Të debatoni se kush ka fenë më të mirë ose themeluesin më të jashtëzakonshëm vetëm mund ta dëmtojë njerëzimin tani. Është diçka ndarëse dhe eksklusive. I shton dilemës dhe përçarjes së familjes njerëzore.

Zoti di më mirë. Dhe i zgjedhuri për ta sjellë Shpalljen është i përsosur. I ka kaluar provat. Nuk ka dështuar në përgatitjen e gjatë dhe në të gjithë atë që i është kërkuar atij dhe familjes së tij.

Njerëzit do ta kundërshtojnë këtë do ta kenë inat dhe do ta akuzojnë Lajmëtarin për shumë gjëra të ndryshme. Por ai është i vetmi. Dështimi për ta parë vlerën dhe rolin e tij është një dështim nga ana e perceptuesit, një dështim për të kuptuar dhe për të marrë Bekimin që Zoti po dërgon tani në botë.

Lajmëtari nuk ka krenari. Është një burrë i përulur, por duhet që të pranojë thirrjen e madhe dhe përgjegjësitë e mëdha që kjo vendos mbi të dhe mundimin e madh që do të ketë për të përballuar për të sjellë një Shpallje të Re në botë.

Zoti ka folur përsëri. Dhe Shpallja e Zotit nuk është për ndonjë grup eliti ose të priviligjuarit nga ana kulturore, të pasurit dhe indulgjentët. Është për njerëzit në çdo pozicion të shoqërisë – në çdo shoqëri, edhe më primitivet, me të avancuarat, më të izoluarat ose më globalet.

Vetëm urtësia e Krijuesit mund të flasë në këtë mënyrë, përmes Pranisë Engjëllore, përmes Zërit të Shpalles, të cilin po e dëgjoni në këtë moment.

Misioni i Lajmëtarit është të sjellë Shpalljen në botë, të gjejë të parët për t’u përgjigjur, t’i japë mundësinë për t’u angazhuar me Shpalljen dhe për të kuptuar natyrën e tyre të thellë dhe thirrjen e tyre në jetë.

Kjo është arsyeja pse një sasi e madhe të Mësimit është dhënë, për të shtruar rrugën për shpalljen personale për ata që mund ta marrin, për t’iu adaptuar dhe për ta zbatuar në jetën e tyre në mënyrë të suksesshme.

Kërkesat e saj nuk janë të mëdha, përveç që thërret për një ndershmëri më të madhe sesa shumica e njerëzve tregojnë në këtë moment, një ndershmëri jo vetëm për të projektuar idetë dhe besimet e veta mbi botën, por për të dalluar rrymën e thellë në jetën e vetë, dhe në një gjendje përulësie dhe vendosmërie, të zgjedhësh që ta ndjekësh. Sepse kjo është fuqia dhe prania e Dijes brenda individit, të cilën Shpallja e Zotit e zbulon plotësisht për herë të parë.

Këtu nuk ka heronj për të adhuruar. Këtu nuk ka Ditë Gjykimi. Këtu nuk ka test përfundimtar, në të cilin dosido gati të gjithë do të dështojnë.

Sepse Zoti e di më mirë këtë. Zoti e di se pa Dije, njerëzit do të ngatërrohen dhe do të dështojnë, do të bëjnë gabime të pamend, do ta japin jetën e tyre dhe t’i dorëzohen forcave të rrezikshme dhe shtypëse. Sepse pa Fuqinë e Zotit brenda individit për t’i udhëzuar, çfarë tjetër mund të bëjnë, përveç që të demonstrojnë dobisinë dhe hutimin e tyre dhe faktin që jeta e tyre është e dominuar nga të tjerët?

E shihni, Zoti i botës suaj është Zoti i të gjithë Komunitetit të Madh, të gjithë universit – një miliardë, miliardë, milirdë raca e më shumë, në një galaktikë dhe nëpër shumë galaktika dhe dimensione të tjera dhe Krijimin e pandryshueshëm matanë. Bëhet tani fjala për një Zot të një madhësie dhe një shprehje aq të madhe që idetë dhe besimet tuaja zbehen dhe dështojnë përballë një madhësie të tillë.

Ky është Zoti që e ka vendosur Dijen brenda jush për t’ju udhëzuar, për t’ju bekuar dhe për t’ju përgatitur për një jetë më të madhe, për t’ju sjellë jashtë angazhimeve tuaja të zvarritura dhe patetike dhe keqardhjes suaj ndaj vetvetes, për të kthyer tek ju nderin dhe dinjitetin, respektin ndaj vetvetes, hirin, dhemshurinë dhe përulësinë.

Është misioni i Lajmëtarit që t’i mësojë keto gjëra, që t’i ofrojë këto gjëra, që të durojë rezistencën dhe mospranimin e atyre që nuk mund të shohin dhe nuk do të dinë.

Kjo është thirrja e madhe, e shihni. Kjo është që e restauron individin dhe që i jep shpresën të një jete më të madhe. Kjo është që i sjell nder dhe dinjitet të gjithë njerëzve, edhe më të varfërve, që jetojnë në mënyrë poshtëruese.

Kjo është që vendos një etikë të madhe uniteti dhe bashkëpunimi përballë një bote me burime në ulje. A mund ta përfytyroni një botë të tillë, ju që ndoshta keni jetuar në një gjendje bollëku? A mund ta përfytyroni çfarë mund t’i bëjë kjo familjes njerëzore? Mund ta shkatërrojë qytetërimin njerëzor.

Ndeshja e njerëzimit me forca agresive që veprojnë fshehtazi në botë mund ta rrëzojë dhe ta shkatërrojë qytetërimin njerëzor.

Njerëzit nuk e dinë këtë. Nuk mendojnë për këtë. Ndoshta është shumë tepër për ta, ata që ia kanë dhënë të gjitha mendimet e tyre gjërave të vogla, nga frika e humbjes së privilegjeve të tyre. Nuk e shohin pamjen e madhe, e cila do të përcaktojë rezultatin për të gjithë.

Por për ata që mund të shohin dhe dëgjojnë, Shpallja do t’i flasë dhe do të jenë të parët për t’u përgjigjur. Dhe përmes tyre, Shpallja do t’i flasë atyre që kanë qenë më të preokupuar dhe më pak të aftë për të parë ngjarjet e mëdha që po vijnë në horizont. Një burrë nuk mund ta bëjë të gjithë këtë. Do të kërkojë angazhimin e shumë njerëzve që të punojnë së bashku me Lajmëtarin.

Dhe pastaj keni problemin e njerëzve që janë egoist dhe agresiv, që besojnë se janë aq të rëndësishëm në univers, duke pohuar se kanë versionin e tyre, duke vepruar në mënyrë jo të sinkronizuar me Lajmëtarin, duke munduar që ta bashkojnë Shpalljen e Re me mësime të tjera dhe me idetë e tyre.

Ky është korrupsioni që ndodh kurdo që diçka që është e pastër sillet në botë. Dhe kjo është arsyeja pse Zbulesa jepet para Shpalljes. Kjo është arsyeja pse është në formë të shkruar. Kjo është arsyeja pse mund ta dëgjoni Zërin e Shpalljes për herë të parë në historinë e njerëzimit. Si ai Zëri që i foli Jezusit, Budës dhe Muhamedit, mund ta dëgjoni vetë.

A mund të dëgjoni? Ju që dëgjoni aq shumë gjëra të tjera me vlerë të vogël, a mund t’i dëgjoni këto fjalë? Edhe në qoftë se keni dyshim, a mund ta dëgjoni Lajmëtarin dhe Shpalljen? Është e qartë si dita, pa mashtrim, pa ndërlikim, pa komentar njerëzor për ta mjegullosur dhe për ta ndotur atmosferën e Shpalljes.

Misioni i Lajmëtarit është që të vendosë këtu Shpalljen e Zotit mjaftueshmërisht në vitet që i ngelen në mënyrë që njerëzimi mund të filljojë të përgatitet për një botë në ndryshim dhe të përgatitet për angazhimin e tij me Komunitetin e Madh.

Kjo do ta ndryshojë teologjinë tuaj. Kjo do ta ndryshojë kuptueshmërinë tuaj të Zotit dhe se si Zoti punon në botë. Kjo gjë do t’i sfidojë besimet tuaja fetare thelbësore në lidhje me atë që do të thotë shpengimi, sepse kur mendoni për Zotin në Komunitetin të Madh, ndryshon gjithçka.

Çfarë është Qielli për një miliard miliardë miliardë raca e akoma më shumë? Çfarë është Ferri kur e dini se Zoti ka vendosur Dijen brenda jush dhe që nuk mund t’i shpëtoni kurrë – bekimit dhe shpengimit të saj?

Çfarë është përkatësia e vet fetare para kuptueshmërisë që ka miliarda dhe miliarda fe në univers, pak a shumë të lidhura me realitetin e Pranisë dhe Fuqisë së Zotit?

Kush mund të thotë se kur Zoti do të flasë përsëri? Kush, pa arrogancë ose injorancë, mund të thotë se Zoti nuk mund të flasë përseri? As Lajmëtarët e Zotit nuk mund ta thonë këtë. As Engjëjt nuk mund ta thonë këtë. Atëherë cili person mund të pohojë një autoritet të tillë për të përcaktuar se çfarë Zoti do të bëjë më pas? Është personifikimi i arrogancës dhe marrëzisë.

Misioni i Lajmëtarit do të duhet t’i përballojë të gjithë këto gjëra. Do të duhet të perballojë arrogancën intelektuale. Do të duhet të përballojë hedhje poshtë të plotë dhe të verbër. Do të duhet të përballojë çdolloj formë akuzimi.

Kjo është drejt atij që po sjell shprehjen më të madhe të dashurisë së Zotit që është marrë në më shumë se 1400 vjet. Kjo është e drejtuar njërit të cilit jeta, megjithëse me vështirësira dhe e përsosur, është megjithatë shfaqje e Shpalljes vetë.

Për herë të parë në historinë e njerëzimit, e gjithë bota mund të dëshmojë procesin e Shpalljes në vend që të dëgjojë për të vetëm përmes pralla të largëta dhe historira fantastike.

Për herë të parë, familja njerëzore mund të dëgjojë Zërin e Shpalljes, të lexojë fjalët e Shpalljes, jo siç ishin paraqitur shekuj më vonë nga njerëz që nuk e njihnin Lajmëtarin, jo të sjellë përmes traditave gojore për dobinë e popullsive analfabete, por diçka në çast.

Sepse njerëzimi nuk ka shekuj për ta kuptuar këtë. Ndryshimi që është në rrugë e sipër është tepër i shpejt. Konvergjenca e forcave të mëdha është shumë e fuqishme dhe dërmuese.

Anembanë botës, njerëzit po ndjejnë ankth në lidhje me drejtimin e botës. Çfarëdolloj gjëje që ia atribuojnë këtë frikë ose në çfarëdolloj mënyre që munden që ta përshkruajnë, është sepse ata po ndjejnë Dallgët e Mëdha të ndryshimit që po vijnë në botë. Po e ndjejnë se njerëzimi po bëhet gjithmonë e më i dobet, më i prekshëm, më i ekspozuar ndaj forcave matanë vetëdijshmërisë së tij.

Është për këtë arsye që Zoti ka dërguar Shpalljen në botë. Është për këtë arsye që Lajmëtari është këtu.

Nderojeni. Respektojeni. Ai nuk është zot, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte zot. Nuk është perfekt, por asnjë nga Lajmëtarët nuk ishte perfekt. Është munduar me Shpalljen sepse të gjithë Lajmëtarët janë munduar me Shpalljen e tyre.

Do të sulmohet dhe do të dënohet sepse të gjithë Lajmëtarët janë sulmuar dhe dënuar nga e njëjta pamendësi, arrogancë dhe injorancë të cilat Lajmëtari do të duhet të përballojë sot, dhe që po përballon edhe në këtë moment.

Misioni i tij nuk është të ndërtojë ura, të ndryshojë qeveritë ose të rregullojë çdo problem, gabim dhe padrejtësi në botë.

Misioni i tij është t’i japë restaurimin sekret individit dhe ta përgatisë njerëzimin për ngjarjet më të mëdha në historinë njerëzore, të cilat janë tani mbi ju dhe që po vijnë në horizont edhe në këtë moment.

Njerëzimi nuk do të ketë asgjë nëse nuk mund të mbijetojë në një botë në rënie. Arritjet, pasuritë  dhe arti juaj i madh do të jenë të gjitha të humbura.

Njerëzimi nuk do të ketë asgjë në Komunitetin e Madh, ku liria është aq e rrallë, nëse nuk mund të vendosë urtësi, të mbrojë kufijtë e veta dhe të bashkojë popujt e tij të paktën në menyrë të mjaftuëshme në mënyrë që mund të përgjigjen për mirëqenien, mbrotjen dhe përparimin e tyrë të përbashkët.

Në Dritën e Shpalljes, marrëzia, injoranca dhe arroganca njerëzore janë krejtësisht të zbuluara. Është sikur një Dritë e madhe të ndriçonte mbi botën dhe gjithçka që është e errët dhe e fshehtë, gjithçka që është mashtruese dhe me qëllim të keq të ekspozohej në Dritën e Shpalljes – dobësia e pozitave të njerëzve; cilësia patetike e jetës së tyre; nevoja e tyre e madhe për restaurim, dinjitet dhe shpengim; korrupsioni njerëzor; mashtrimi njerëzor; ata që pohojnë se janë fetar që nuk janë fetar, por që e përdorin fenë për fuqi dhe sundim.

E gjithë kjo do të zbulohet në Dritën e Shpalljes, dhe kjo është arsyeja pse ata që e mohojnë Shpalljen do të flasin kundër saj, sepse do të kërcënojë pozicionin e tyre; do të zbulojë dobësinë e tyre, gabimet e tyre dhe prirjet e tyre të rrezikshme.

Shpallja është produkti i Dashurisë së madhe, sepse Zoti nuk është i zemëruar me njerëzimin. Sepse Zoti e di se pa fuqinë dhe praninë e Dijes për t’i udhëzuar njerëzit në mënyrë të mjaftueshme në ndërgjegjen e tyre, njerëzit do të veprojnë në mënyrë qesharake, egoiste dhe destruktive.

Zoti e di këtë. Njerëzimi nuk e di. Për të kuptuar këtë nuk është vetëm një punë besimi. Është një punë njohjeje të thellë, rezonance të thellë brenda vetes, ndershmërie të thellë që ju vetë nuk mund ta plotësoni vetveten dhe që një Shpallje e madhe është shumë e nevojshme në botë.

A mund të jenë njerëzit kaq të ndershëm? A mund të jenë njerëzit kaq të kthjelltë me vetveten pa dënim? A mund ta marrin njerëzit parasysh se ku ndodhen dhe – nëse janë të pasur ose të varfër, të favorizuar ose të pafavorizuar – masën të cilën jeta e tyre është bërë bosh? A mund ta përballojnë këtë dhe ta kuptojnë se ky boshllëk është një thirrje për tek Zoti dhe se Zoti është përgjigjur.

Misioni i Lajmëtarit është t’ia sjellë Shpalljen sa më shumë njerëz të jetë e mundur, brenda kohës që i ngelet këtu në botë, dhe për të tjerët që do ta vazhdojnë këtë punë me bekimin e tij, që do ta mbartin Mesazhin e Ri në të ardhmen, duke ia sjellë gjithmonë e më shumë njerëz – të pafavorizuarve, të pasurve, kombeve të pasura, kombeve të varfëra, vendasve që jetojnë jashtë në natyrë, njerëzve të qyteteve të mëdha.

Shpallja është këtu. Mund të studiohet vetëm. Mund të studiohet bashkë me të tjerë në mënyrë efektive. Mund të dëgjohet. Mund të lexohet. Mund të përkthehet në mënyrë të qartë. Duhet të jepet. Kjo është detyra e çdo personi që e merr, dhe do të jetë dëshira juaj natyrore për ta bërë këtë.

Por si të gjithë Shpalljet e mëdha të kohës së tyre, do të kundërshtohet dhe do të jetë e vështirë në fillim, sepse bota nuk e di se ka nevojë për një Shpallje nga Zoti. Bota nuk është e përgatitur për këtë dhe shumë njerëz do t’i kundërvien për arsye të ndryshme.

Me kalimin e kohës, nëse mund ta shihni këtë në mënyrë të qartë, do ta shihni se Lajmëtari demonstron gjerësisht realitetin e vërtetë të jetës suaj – që jeni dërguar në botë për të bërë diçka të rëndësishme. Ndoshta nuk do të jetë në një shkallë madhështore dhe globale. Por nuk ka rëndësi.

Të gjithë janë dërguar në botë për një qëllim të madh. Dhe fakti që njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për këtë ose që nuk mund ta gjejnë për shkak të shtypjeve politike apo fetare, ose që janë të verbër ndaj saj, nuk mund ta dëgjojnë, nuk muk ta ndjejnë, nuk mund ta mbështesin në njëri-tjetrin – kjo është tragjedia e familjes njerëzore. Ky është shkaku i korrupsionit, mosmarrëveshjeve, konflikteve, urrejtjes dhe të gjitha gjërave që e plagosin familjen njerëzore dhe që nuk e lënë të bëhet një popull i madh në univers.

Të gjithë këto gjëra që e plagosin njerëzimin ndodhen në rrugën e lirisë së tij në Komunitetin e Madh. Të gjithë këto gjëra tani duhet të kuptohen nga një numër i mjaftueshëm njerëzish – ndoshta jo të gjithë, por një numër i mjaftueshëm – në mënyrë që një lëvizje e madhe mund të ndodhë në botë, një ndërgjegje e madhe mund të zbulohet që vërtet jeton brenda çdo personi në këtë moment.

Të mësoni nga Shpallja do të thotë të ktheheni në marrëdhënie me Dijen, e cila është pjesa e juaj që nuk e ka lënë kurrë Zotin, e cila është gjithmonë në komunikim, e cila është e urtë dhe e pakorruptuar nga bota, e cila nuk ka frikë nga bota, një urtësi dhe një fuqi që është burimi i çfarëdolloj guximi dhe integriteti që mund të keni vendosur në jetën tuaj deri tani.

Kjo është dhurata e Lajmëtarit. Kjo ishte dhurata e Lajmëtarëve të kaluar. Por historitë e tyre janë ndryshuar. Dhe fjalët e tyre shpesh janë keqkuptuar.

Sepse të gjitha Shpalljet e Zotit kanë për synim që t’ia rivendosin indivit fiqinë dhe pranine e Dijes, sepse është ndërgjegjja e tyre e vërtetë, dhe është gjëja që do t’i sjellë tek Zoti, në mënyrë të pastër dhe efektive.

Bota është e bekuar sepse Zoti ka folur përsëri. Bota është e bekuar sepse Lajmëtari është në botë.

Merreni këtë bekim. Jepjani të tjerëve. Shpallja është shume e madhe. Nuk mund ta kuptoni menjëherë. Nuk mund ta lexoni në një fjali. Duhet të vini tek ajo duke kërkuar urtësinë dhe rëndësinë e saj për jetën tuaj dhe për botën që shihni.

Ky është testi, e shihni. Është vështirësia dhe oportuniteti i madh që jetoni në një kohë Shpalljeje. Ky është testi – testi për atë që e merr.

Zoti nuk do t’i dënojë ata që dështojnë, por nuk do të jenë në gjendje për të marrë Shpalljen dhe fuqizimin, qartësinë dhe bekimin e madh që do të sjellë në jetën dhe në punët e tyre.

Zoti nuk do t’i dënojë të ligët, sepse Zoti e di se pa Dijen ligësia do të shfaqet.

Kjo është arsyeja pse Shpallja i thërret njerëzit tek zgjuarsia e madhe që jeton brenda tyre dhe që është thelbësore në të gjitha gjërat e mira që mund të ndodhin për ta dhe për botën.

Kjo sjell një sqarim në kuptueshmërinë tuaj të Pranisë dhe Fuqisë Hyjnore, si Zoti vepron në botë – Zoti i universeve.

Ky është oportuniteti juaj i madh, momenti më i madh në historinë njerëzore, pika kthese e madhe për familjen njerëzore që do të përcaktojë nëse do të jetë një qytetërim i lirë dhe koherent në të ardhmen ose nëse do të rrëzohet dhë të bjerë nën sundim të huaj.

Është pika kthese e madhe, sfida e madhe, oportuniteti i madh, thirrja e madh dhe shpengimi i madh.

Qoftë kjo kuptueshmëria juaj.

 

11. Mesazhi i Ri Zotit për botën

Siç i është shpallur
Lajmëtarit të Zotit
Marshall Vian Summers
më 28 Shkurt 2011
në Boulder, Kolorado

Është koha për të marrë një Mesazh të Ri nga Zoti. Është koha për të marrë dhuratën, fuqinë dhe bekimin. Është koha për të kuptuar se Zoti ka folur përsëri, pas një heshtje kaq të gjatë.

Sepse njerëzimi po përballon tani Dallgët e Mëdha të ndryshimit – ndryshim mjedisor, ekonomik dhe shoqëror të madh. Po përballon sfidat e tij më të mëdha, pengesat e tij më të vështira dhe thirrjen e tij më të madhe për unitet dhe bashkëpunim.

Merreni atëherë Mesazhin e Ri dhe merreni në zemër. Studjojeni atë. Vëreni në fokus. Mos e dënoni ose debatoni, përndryshe nuk do të mund ta merrni fuqinë dhe hirin, urtësinë dhe forcën që sjell.

Shiheni botën tani në një pikë kthese të madhe, ku një numbër gjithmonë e më i madh njerëzish do të pijë nga një pus që po zvogëlohet me ngadalë. Shikoni matanë horizontit, jo vetëm në të ardhmen e afërt, dhe do të shihni Dallgët e Mëdha që po përforcohen aty. Do të shihni se njerëzimi do të duhet të ndryshojë dhe t’i adaptohet një serie rrethanash të reja, dhe që natyra, aq gjatë e injoruar dhe e neglizhuar, tani do t’i vendosë kushtet e angazhimit.

Është koha për të bërë llogaritë. Nuk është fundi për njerëzimin, por një pikë kthese e madhe. Dhe paraqet një fillim të ri – një fillim të ri që nuk mund të shmanget ose të neglizhohet.

Budallenjtë do të vazhdojnë. Të verbërit do të vazhdojnë të mendojnë se e ardhmja do të jetë si e kaluara. Dhe ata që nuk janë të vetëdijshëm do të pohojnë se e dinë çfarë duhet bërë për botën.

Por pavarësisht nga deklarimet dhe teoritë e mëdha dhe sa më të sakta, ju duhet një Shapllje e Re, përndryshe pengesat do të jenë shumë të mëdha dhe shumë të vështira, rreziqet shumë të pakalueshme, shpirti njerëzor shumë i dobët dhe shumë i përçarë, kombet shumë të ndara, të përqendruara në interesat e tyre dhe në kundërshtim me njëri-tjetrin.

Është një kohë ku njerëzimi do të ketë për të rimenduar pozicionin e tij në botë dhe për të ndryshuar drejtimin e tij nga rritja dhe zgjerimi në stabilitet dhe siguri për mirëqenien e botës dhe për popujt e botës.

Është një kohë që kërkon vizion, një kohë që do t’i sfidojë ata që e kanë ndërtuar karierën e tyre mbi teoritë dhe sistemet e besimit të tyre; një kohë ku mirëqenia e fëmijëve tuaj dhe të fëmijëve të tyre do të duhet të konsiderohet seriozisht në vend që të merret si diçka e garantuar; një kohë ku burimet e botës do të duhet të ruhen në vend që të harxhohen dhe të mbishpenzohen; një kohë ku nevojat e vendeve të varfëra do të ndikojë drejtpërdrejt në mirëqenien e vendeve të fuqishme; një kohë për t’i dhënë fund konflikteve tuaja të pafund për të ndërtuar një infrastruktur që mund ta mbështesë familjen njerëzore.

Kombet do të duhen të bashkëpunojnë, përndryshe do të jenë gjithmonë e më shumë të rrezikuara. Burimet do të bëhen gjithmonë e më të shtrënjta dhe më të vështira për t’u siguruar. Prodhimi i ushqimit do të humbet. Klimat e botës po ndryshojnë. Teknologjia vetëm nuk do t’i përballojë dot shumicën e këtyre sfidave të mëdha që do të vijnë.

Kjo është arsyeja psa ka një Shpallje të Re, një Mesazh të Ri nga Zoti, sepse njerëzimi nuk mund dhe nuk është përgjigjur në mënyrë të mjaftueshme – përveç ndoshta disa individë të jashtëzakonshëm – spektrit të ndryshimit që është mbi ju dhe para jush.

Nuk bëhet vetëm fjala për adaptim. Bëhet fjalë për ndryshim thelbësor – një ndryshim zemre, një ndryshim mënyre, një ndryshim qëndrimi. Sepse çfarë ka punuar më parë ndoshta nuk do të punojë më tani. Çfarë ishte e marrë si e sigurtë mund të dalë si e padobishme dhe e papërshtatshme. Gjithçka do të duhet të rikonsiderohet.

Shpallja do ta zbulojë këtë dhe pse është e vërtetë. Do t’i flasë asaj që ata që mund të shohin e kanë tashmë përjetuar dhe që po e përjetojnë tani. Do të rezonojë me të vërtetat e mëdha të të gjitha feve tuaja, por do të zbulojë edhe gjëra që nuk janë zbuluar ndojëherë më parë. Është një Mesazh për individin që mundohet për të parë dhe për të ditur të vërtetën. Dhe është një Mesazh për të gjithë botën, e cila po përballon Dallgët e Mëdha të ndryshimit.

Nuk bëhet fjala nëse jeni pozitiv apo negativ. Bëhet fjala nëse mund të shihni apo jo, nëse i keni sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar. Nuk bëhet fjala për orientim politik, ideologji ose shkollë mendimi. Bëhet fjala nëse mund të shihni dhe të përgjigjeni – jo vetëm ngjarjeve të ditës, por ngjarjeve që do të vijnë, ngjarjeve që po vijnë drejt jush, kushteve të botës që po ndryshojnë poshtë këmbëve tuaja dhe që e kanë ndryshuar botë aq shumë saqë po jetoni dhe përballoni një tjetër lloj bote.

Nuk është bota e prindërve ose paraardhësve tuaj. Nuk është bota mbi të cilën qytetërimi juaj është ndërtuar ose bërë i sigurt. Nuk është bota mbi të cilën teoria ose filozofia njerëzore ka evoluar gjatë shekujve. Është një botë e ndryshme, më e vështirë dhe më e pasigurtë – një botë përkeqësimi, një botë ndryshimi, një botë që edhe shkenca nuk do të jetë në gjendje të kuptojë plotësisht, një botë që është e juaja tani.

Do t’ju duhet një zgjuarsi e madhe për ta lundruar këtë botë. Do t’ju duhet fuqia e Dijes brenda individit për të ditur dhe për të parë se çfarë duhet bërë. Do t’ju duhet një bashkëpunim i madh midis popujve dhe kombeve, përndryshe rezultati do të jetë katastrofik.

Mesazhi i Ri e sjell çelsin dhe elementët që mungojnë. Nuk do të trajtojë gjithçka. Nuk do të zgjidhë çdo problem. Nuk do t’i përgjigjet çdo pyetjeje. Sigurisht që jo. Por do t’ju japë prioritetet e jetës suaj dhe prioritetet e së ardhmes. Do t’ju japë mundësinë që të përgatiteni për gjëra që nuk mund të shihni ose që ende nuk i dini. Do t’ju japë fuqinë që t’i rikonsideroni idetë dhe besimet tuaja. Do t’jau restaurojë fuqinë e vizionit, dhe me të sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar.

Jo të gjithë do ta marrin. Jo të gjithë do t’i përgjigjen. Jo të gjithë do të mësojnë dhe t’i japin dëshmi Mesazhit të Ri. Me siguri që jo. Por shumë njerëzve do t’i duhet, në pozita udhëheqëse, në popullatën, në vende të ndryshme, në kultura të ndryshme, në fe të ndryshme – sepse është një Mesazh për botën.

Nuk është një Mesazh për një vend. Nuk është një Mesazh për një kohë ose një ngjarje. Nuk është një reagim kundër fesë. Nuk është një hedhje poshtë të fesë. Nuk është një hedhje poshtë të qeverisë. Nuk është një hedhje poshtë të asaj që ekziston, por një paralajmërin, një bekim dhe një përgatitje për të jetuar dhe për të përparuar në një botë të ndryshme.

Nuk mund të mbështeteni tani mbi atë që ka ndodhur më parë. Edhe natyra është përçarë aq shumë saqë nuk do të jeni në gjendje të mbështeteni mbi disa gjëra. Kombet do të kenë mundime ekonomikisht. Do të ketë rritje, por vetëm përkohësisht. Dhe nevojat e familjes njerëzore do ta tejkalojnë aq shumë kapacitetin, me sa do të duket, saqë do ta tejkalojë çfarëdolloj përparimi që mund të bëni.

Kjo do të krijojë një ndryshim në prioritetet. Siguria tani nuk do të jetë vetëm që të mbroni një komb nga tjetri. Do të jetë sigurimi i stabilitetit të popullatave të mëdha njerëzish. Të gjithë do të duhet të marrin pjesë në këtë në një farë mase. Nuk është vetëm një pyetje për qeveritë ose qeverisjeje. Është e gjithë bota.

Shumë njerëz do humben në këtë tranzicion të madh. Por humbjet mund të minimizohen, dhe tragjeditë mund të zbuten. Do të duhet që të gjithë të marrin pjesë që njerëzimi t’i mbijetojë Dallgët e Mëdha të ndryshimit dhe të jetë në pozicion për të ndërtuar një botë të re dhe më bashkëpunuese – një botë të bazuar jo mbi rritje dhe zgjerim të pafund, por mbi qëndrueshmëri dhe siguri për popujt e botës. Do të jetë një e ardhme shumë e ndryshme nga e kaluara dhe shume e ndryshme nga bota që shihni në këtë moment.

Vetëm Zoti e di se çfarë po vjen në horizont. Por po ju jepen sytë për të parë dhe veshët për të dëgjuar që mund ta shihni evidencën e kësaj, sot, nesër dhe në ditët që do të vijnë. Nuk ju kërkohet që të besoni, por që të bëni kujdes, që të pastroni mendjen tuaj, që të hapni perceptimin tuaj. Më pak të sofistikuarit midis jush mund ta thonë se erërat po ndryshojnë, ndërkohë që ekspertët vazhdojnë të debatojnë realitetet nga e kaluara. Nuk bëhet fjala për shkëlqim intelektual. Bëhet fjala pët kujdes dhe qartësi, vizion dhe aftësi dalluese.

Shumë njerëz do të dështojnë. Shumë njerëz do ta mohojnë. Shumë njerëz do t’i shmangen realitetit, sepse kjo është një nga dobësitë e mëdha të njerëzimit. Prandaj, ata që janë të fortë, ata që janë të qartë, ata që mund të shohin, ata që janë të angazhuar për të shërbyer një botë në ndryshim do të jenë gjithnjë e më të rëndësishëm në të ardhmen, në çfarëdolloj pozicioni që të jenë në shoqëri.

Kjo është arsyeja pse Shpallja duhet të jepet. Nuk është një shpikje njerëzore. Nuk është produkti i mendimit ose imagjinatës së një njeriut. Mezi ashtu. Nuk është një revolucion kundër mendimit fetar ashtu siç ekziston sot. Është diçka krejtësisht e re. Nuk vjen për të dënuar, por për të korrigjuar dhe për t’ju dhënë fuqinë për të krijuar. Është një Mesazh për botën.

Qiejt e errëta po rriten. Vështirësitë e njerëzimit po përshkallëzohen. Qeveritë do të bëhen të pafuqishme përballë kësaj, përveç nëse janë të udhëzuara nga një vizion dhe një angazhim i madh.

Njerëzimi është akoma duke dalë nga një gjendje primitive, një gjendje fisnore, në një komunitet botëror. Është një tranzicion shumë i vështirë dhe i rrezikshëm, por duhet që të ndodhë, ashtu siç duhët të ndodhë në të gjitha botët në univers ku jeta inteligjente ka evoluar.

Po përballoni tani këto tranzicione të mëdha dhe të vështira, nga shoqërira fisnore luftëtare në një komunitet botëror – një komunitet i bazur mbi domosdoshmërinë dhe jo vetëm ideologjinë, një komunitet i bazuar mbi sigurimin dhe ruajtjen e botës nga shembja e brendshme dhe mbrojtjen nga ndërhyrja e huaj nga universi rreth jush.

Është një botë ndryshe nga bota që mendoni sot, por është një botë që përshtatet me natyrën, sepse natyra nuk ka ndryshuar. Bota ka ndryshuar, por njerëzimi nuk ka ndryshuar me të. Dhe tani po hyni në territor të ri. I huaj dhe i vështirë është. Do të kërkojë kujdes të madh ndërsa ecni në të ardhmen.

Çfarë do ta udhezojë perceptimin njerëzor? Çfarë do t’i frymëzojë vendimet e njerëzve? Kjo është arsyeja pse ka një Shpallje të Re, e sjellë në botë nga një burrë më një group të vogël asistentësh. Ai është Lajmëtari për këtë kohë, por ai nuk do t’i përputhet pritjeve të një mbinjeriu. Nuk do të ketë fuqi magjike. Nuk do të jetë karizmatik. Nuk do të jetë zbavitës. Por ai është Lajmëtari, dhe është jeta e tij që është mjeti i transmetimit të Mesazhit të Ri nga Zoti.

Merrni atëherë. Dëgjoni. Hapini mendjet tuaja. Nuk mund ta lundroni të ardhmen pa këtë Shpallje të madhe. Nuk do të jeni të përgatitur. Nuk do të përgatiteni në kohë. Nuk të arrini t’i bindni të tjerët që të përgjigjen.

Zoti e do botën dhe i ka dhënë njerëzimit Mësime të mëdha në pika kthese të rëndësishme për të themeluar një qytetërim njerëzor dhe për t’i liruar njerëzit nga identiteti fisnor, për t’i dhënë mundësinë qytetërimit që të evoluajë dhe të rritet pavarësisht nga tragjeditë dhe gabimet e tij të shumta.

Tani po lëvizni nga një qytetërim në një komunitet botëror, sepse vetëm kjo do të sjellë siguri të vërtetë dhe ta mbrojë familjen njerëzore në të ardhmen. Por është një tranzicion për të cilin shumë pak njerëz mund të mendojnë në mënyrë konstruktive në këtë moment. Por është fati juaj.