Zmierenie

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
2. Mája 2011
V Boulder, Colorado

Žijete v Separácii – oddelene od samotného Stvorenia, oddelene od svojho Zdroja, oddelene dokonca od svojej hlbšej podstaty – žijete v inej časti vašej mysle, v mysli, ktorá bola sformovaná a podmienená vašou skúsenosťou so svetom. Stotožňujete sa so svojím telom a svojimi predstavami. Dávate si meno. Ste osobití a zdanlivo odlíšení od všetkých navôkol. Žijete v Separácii. 

Prišli ste na svet s cieľom, poslané vašou Duchovná Rodinou, s cieľom slúžiť jedinečným spôsobom za okolností vášho života a podmienok sveta. Takže zatiaľ čo žijete v stave Separácie, ste stále spojení so svojím Zdrojom. Ste stále v spojení s tými, ktorí vás do sveta poslali. Ste stále spojení so Stvorením. 

Je to práve tento protiklad vo vašej vlastnej podstate, čo znamená byť človekom. Je to tento protiklad, ktorý dáva vášmu životu nádej, pretože ste prišli pre väčší účel – účel, ktorý ste nevymysleli, účel, ktorý nemôžete skutočne zmeniť, účel, ku ktorému sa vaša hlbšia povaha zaviazala na úrovni vašej duše. 

Ak by to tak nebolo, potom by ste sa vo svete stratili. Boli by ste fragmentom fyzického vesmíru. Váš život by nemal skutočný zmysel ani hodnotu, ktorá by presahovala odhad ostatných, s ktorými ste v kontakte. Zdalo by sa, že život je prázdny a zbytočný. A či už by ste boli bohatí alebo chudobní, bez ohľadu na vaše okolnosti, skutočnosť vašej Separácie by vás vždy prenasledovala a vzbudzovala strach – strach zo straty, strach z ublíženia, strach z deprivácie, strach zo zničenia. 

Práve tento strach riadi životy ľudí, určuje ich rozhodnutia, zatieňuje akékoľvek malé šťastie, ktoré zdanlivo vytvárajú a snažia sa vytvárať. Je to neustála úzkosť. Sú to pocity ľútosti. Je to túžba a nenaplnenie, ktoré je súčasťou skúseností každého človeka so svetom. 

Ale Separácia však nikdy nebola skutočne vytvorená. Nemôžete byť oddelení od svojho Zdroja a preto tu nie je Peklo a zatratenie. Existuje iba proces zmierenia. Bez ohľadu na to, ako dlho to trvá, je to konečný výsledok. Váš rozpor a vaše rozhodnutie je to, aký hlas budete v sebe počúvať. 

Lebo Boh vám dal hlbšie svedomie – nie spoločenské svedomie, ale prirodzené svedomie, ktoré je súčasťou hlbšej inteligencie, ktorú nazývame Poznanie. Nie je zmätené. Nie je v rozpore. A nebojí sa sveta, pretože nič ho nemôže zničiť. Svet ho môže zatieniť, zatieniť a odviezť vás od neho, ale samo o sebe je úplné. Je to vaša časť, ktorá je súčasťou samotného Stvorenia. 

Je to to, čo vás zachráni, viete. Je to to, čo je spojené s Bohom a so všetkými, ktorí Bohu slúžia – v tomto svete a iných svetoch aj mimo samotnej fyzickej reality. Toto existuje mimo sféru intelektu. Je to niečo, čo musíte vo svojom živote zažiť, prejaviť a uplatniť a to bude demonštrovať jeho silu, realitu a účinnosť.

Neviete, kto ste, bez ohľadu na vaše definície alebo to, čo máte na svojej menovke, ale hlbšie dole niet pochýb. To, kým ste na tomto svete v tomto živote, je to, čo ste sem prišli vykonať sem a dosiahnuť a a proces vykonávania Krokov k Poznaniu, ktoré vás povedú ku zmiereniu.

Boh vie, aký ťažký je svet. Boh neriadi svet a každú malú udalosť. Boh však reaguje na veľké body obratu v dejinách ľudstva. Boh si uvedomuje veľké nebezpečenstvo, ktoré pre ľudskú rodinu existuje, ako čelí upadajúcemu svetu a Intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť a rozdelenie.

Váš účel potom nesúvisí iba s vašim zmierením, ale aj s udalosťami sveta a potrebami ľudstva. Vaša úloha bude veľmi konkrétna ako spolupráca s určitými ľuďmi za určitým účelom. Nemôžete na to prísť s intelektom, hoci sa o to môžete pokúsiť a mnohí sa o to pokúsili. Je to niečo, čo sa objaví na obzore vášho vnútorného života, akonáhle vykonávate Kroky k Poznaniu a zapájate sa do svojej prípravy.

Vaše zmierenie nie je len na to, aby vás vykúpilo, ale aby poskytlo jedinečnú a dôležitú službu ostatným a svetu samému. Pán vesmírov by nepremárnil túto príležitosť, aby mohol váš život mať hodnotu a zmysel pre ostatných. 

Bez ohľadu na to, čo ste si predtým urobili, bez ohľadu na degradáciu, chyby a kompromisy, ktoré ste urobili vo svoj neprospech, moc tohto účelu vás môže vykúpiť. Môžete byť najnižšou osobou na Zemi a sila Poznania vás môže stále vykúpiť. 

Každý krok, ktorý urobíte smerom k Poznaniu, je krokom k vášmu zmiereniu – s vašim Zdrojom, s vašou Duchovnou Rodinou, ktorá vás poslala na svet – a zmierenie s vašou hlbšou podstatou, zmierenie so životom. Je to zmierenie, ktoré vychádza z Poznania vo vašom vnútri a vyvoláva tú časť vo vás, ktorá je stotožnená so svetom a je vo svete stratená. 

To, čo vás začne viesť na túto cestu zmierenia, je uvedomenie si, že ste skutočne stratení vo svete a že ostatní vo vašom okolí majú rovnaké kondíciu a rovnakú zodpovednosť. Toto uvedomenie, ktoré je úplne čestné a ktoré je veľmi potrebné, vás zbaví ilúzií do bodu, keď si uvedomíte, že musíte hľadať väčší zmysel pre váš život. Toto je začiatok zmierenia. 

Môžete mať pocit, že sa nezodpovedáte ničomu konkrétnemu, okrem svojich detí a svojej priamej rodiny, svojej najbližšej rodiny, ale v skutočnosti sa zodpovedáte tým, ktorí vás poslali na svet. Sú to oni, ktorí na vás budú čakať, keď opustíte tento svet. A pred nimi si uvedomíte, či ste tu svoje ciele dosiahli alebo nie. 

Nech bude výsledok akýkoľvek, budú sa k vám správať s veľkou láskou a úctou, takže neexistuje žiadne zatratenie, viete. Boh neodsudzuje Stvorenie. Ale Boh dal do pohybu sily zmierenia, ktoré vykúpia tú malú časť Stvorenia, ktorá žije v Separácii, tú malú časť Stvorenia, ktorú nazývate fyzický vesmír. Nemôžete pochopiť, čo to znamená, alebo to sami predvídať. Samozrejme, že nie. To je nad možnosti intelektu, rovnako ako väčšina vecí, ktoré majú väčší význam. 

Vašou úlohou je podniknúť Kroky k Poznaniu a mať čestnosť si uvedomiť, že bez tohto väčšieho vedenia vo vás budú vaše rozhodnutia slabé, založené na slabých predpokladoch, na meniacich sa túžbach, na okamžitých atrakciách a najdôležitejšie, založené na strhujúcej realite strachu, ktorý tak preniká váš život a životy iných ľudí, že zostáva takmer bez povšimnutia okrem prípadov, keď sa vyjadruje extrémnymi spôsobmi. 

Nemennosť tohto strachu spôsobuje, že mizne z vedomia ľudí. Myslia si, že je to len normálne – normálny druh úzkosti, normálny druh nedostatočnosti. Keď to ľudia vyjadrujú, povedia: „No, to je len normálne“ – normálny stav strachu a obáv, normálny stav vyčerpania a zmätku. Ľudia sa prispôsobili touto mizernému stavu a hovoria mu normálny.

Ale hlbšie dole, na úrovni vašej skutočnej podstaty, na úrovni Poznania, [toto] nie je skutočne prijateľné. Keď si to uvedomíte, bude to bodom obratu vášho života bez ohľadu na váš vek a okolnosti, bez ohľadu na to, či ste bohatí alebo chudobní, či ste slobodný alebo či ste ženatý / vydatá, bez ohľadu na to, akej viery sa držíte, alebo bez  akejkoľvek viery, bude tomu tak. Bez ohľadu na to, aký národ, akú kultúru alebo politické presvedčenie má vaša vláda, je to všetko rovnaké. Je to rovnaké, či už ste človek, alebo či patríte k inej rase v inom svete. Je to rovnaká dilema, viete. Nie je to obmedzené ľudskou kondíciou. Je to kondícia samotnej Separácie. 

Vaša myseľ sa bude snažiť, aby bola Separácia úspešná. Pokúsi sa byť šťastnou, bohatou a spokojnou a zhromaždí všetky veci a ľudí, o ktorých verí, že ich musí mať aby si zaobstarala svoje šťastie. Čím viac sa však zhromaždí, tým vystrašenejšia bude zo straty vecí, ktoré zhromaždila. A tym viac bude v obavách, pritom ako budú plynúť roky, budete starnúť a veci sa začnú vytrácať. 

Ľudia sa snažia s obrovskými nákladmi a výdavkami, aby sa pokúsili o to, aby bola Separácia úspešná a príjemná, naplňujúca a úplná, ale nikdy to celkom nevedia vykonať, viete. Stojí to veľkú pokoru aby ste sa vzdali tohto úsilia, konečne si uvedomili, že musíte byť pripojení k Väčšej Moci – nie k moci vašej vlády alebo k moci vášho spoločenstva, alebo k moci vašich náboženských príslušností, alebo k moci vašej rodiny alebo sila čohokoľvek vo svete, ale sily vášho Stvoriteľa, Väčšej Moci. Aj keď vo svojom myslení a združeniach nie ste nábožensky založení, stále je to rovnaké. Iba to inak opíšete, to je celé. 

Život vám môže slúžiť tým, že vás takýmto spôsobom sklame, dovedie k skutočnému zúčtovaniu vo vašom vnútri, čo je začiatkom zmierenia. Ak si uvedomíte, že nemôžete skutočne odpovedať na väčšie otázky, ktoré sa objavia, musíte sa obrátiť k Väčšej Moci, Väčšiemu Zdroju, akokoľvek to budete definovať. Aj keď vaše definície budú na začiatku neúplné a možno dokonca hlúpe, je to začiatok väčšej asociácie. 

Bohu je jedno, k akému náboženstvu patríte. Boh nie je pripútaný k teológii žiadneho náboženstva, pretože vo vesmíre existuje nespočetné množstvo náboženstiev. Boh odpovie na obrat vášho života, na otvorenie vášho srdca, na vznikajúcu potrebu duše, najhlbšiu potrebu, ktorú máte, ktorou je potreba splniť svoj účel a to je prostriedkom zmierenia. 

Tu služba vo svete nie je trestom. Je to proces, ktorý umožňuje Poznaniu vo vás preniknúť do vášho vedomia a stať sa najdôležitejšou silou vo vašom živote. Nie je to tak, akoby ste boli poslaní na svet, aby ste vykonali svoj trest, akoby ste boli odsúdeným, ktorý musel ísť von a vykonať manuálnu prácu, aby splnil svoj rozsudok. Nie je to vôbec tak. Služba, ktorú poskytujete, generuje zmierenie pre vás a vyživuje a podporuje zmierenie pre ostatných. 

Lebo čo je najsilnejším dôkazom Boha na svete, ako dôkaz nezištného dávania, starostlivosť o ostatných, aj keď sa oni o vás nestarajú, starostlivosť o Zem, aj keď sa zdá byť ľahostajná o vašej existencii? Toto je najhlbšia demonštrácia Stvoriteľa, aká by mohla existovať. Toto je to, čo hýbe ľudí. Toto je to, čo otvára srdcia ľudí. Toto je to, čo ich spája s ich hlbším svedomím a dáva im pocit, že aj oni majú väčšie spojenie a väčšiu zodpovednosť za to, že sú vo svete. 

Nemôžete sa zmieriť sami. Nejde o intelektuálne úsilie. Môžete si sformulovať najelegantnejší systém viery ako sa len dá, ale toto nie je zmierenie. Stále ste stratení vo svojich myšlienkach. Stále ste odlúčení od seba. Stále ste odpojení. Ste riadení presvedčeniami a predpokladmi a v skutočnosti ste sa ešte nevydali touto väčšou cestou.

Toto je iným druhom cesty. Nemôžete si to pre seba vynájsť. Nie je výsledkom toho, že spájate rôzne náboženské alebo duchovné myšlienky, ktoré sú podľa vás posilňujúce. Nie je to produktom veľkej filozofie alebo ideológie. Je to niečo vrodenejšie, autentickejšie, dejúce sa na hlbšej úrovni, čo posúva váš život. 

Toto je začiatok Veľkej Príťažlivosti Stvoriteľa pre Stvorených. Akonáhle začnete robiť kroky smerujúce k zmiereniu, začnete spočiatku veľmi prerušovane prežívať túto Veľkú Príťažlivosť. Takto vás Boh priťahuje k vášmu Zdroju. Je to z tejto Veľkej Príťažlivosti. 

Nehrozí vám s Peklom a zatratením. Nie je to tým, že je vám sľúbený raj, ktorý si môžete predstaviť iba ako fyzické miesto. Nie je to veľkými prísľubmi radosti, extázy a naplnenia. Možno je to potrebné na to, aby sme vás presvedčili na úrovni vašej pozemskej mysle, ale hlbšie dole je Atrakcia Atrakciou. 

Je to veľká Láska pôsobiaca vo vás a generujúca svoju vlastnú príťažlivosť. Je to veľká Láska, ktorú pocítite k určitým ľuďom, s ktorými máte väčší účel a osud, Láska, ktorá sa zdá byť veľmi odlišná od rozpálených a romantických aktivít, ktorým sa tu ľudia oddávajú. 

Zmierenie je najdôležitejšou vecou. Je to dôležitejšie ako čokoľvek iné, čo vytvoríte, pretože je to to, čo vás zmieri s vašim Zdrojom a skutočne inšpiruje ostatných, aby s vami boli. Vytváranie užitočných vecí pre spoločnosť je cenné a má veľké zásluhy, ale okrem toho vo svete existuje vaša prítomnosť a sila toho, čo vás vedie a význam toho čo vás vedie. 

To vám dáva mimoriadnu odvahu. Je to to, čo vám dáva mimoriadnu vytrvalosť. Je to to, čo vám dáva oči aby ste videli a jasnosť, aby ste rozlíšili, čo je pravda od toho, čo pravdou nie je, čo je dobré od toho, čo len dobre vyzerá. Takto spoznáte rozdiel medzi skutočnou asociáciou s druhým a pominuteľnou vášňou alebo túžbou. 

Boh vykúpi tých, ktorí sú separovaní prostredníctvom Poznania v tomto svete a vo všetkých svetoch. Je v poriadku, že to nemôžete intelektuálne pochopiť alebo z toho urobiť nejaký jednoduchý vzorec, v ktorý môžete veriť. Všetko, čo Boh skutočne robí, je nepochopiteľné, ale to neznamená, že to nemožno zažiť a oceniť. 

Ľudia, ktorí veria, že Boh spravuje každú maličkosť v ich živote podceňujú majestátnosť a moc Stvoriteľa. Pretože Boh nespravuje každú maličkosť vo vašom živote. Náplňou vašej práce je spravovať každú maličkosť vo vašom živote. Boh svet nezachráni. Boh sem poslal vás, aby ste svet zachránili. Musíte tu zohrať malú, ale podstatnú úlohu. Ak túto úlohu nehráte, vo svete rastie temnota. Jeho vyhliadky sú znížené. 

Tejto zodpovednosti a povinnosti sa vyhnúť nemôžete. Je to súčasťou toho, čo vás vykúpi, dá vám moc a odvahu ale nie je to pravdou, s ktorou môžete rokovať. Bez ohľadu na to, aké sú okolnosti vášho života, ktoré čiastočne určia, čo ste tu schopní urobiť a dosiahnuť, táto dohoda a záväzok sú stále tu. 

Časť z vás, ktorá je spojená s Bohom, nemôže byť ovládaná alebo použitá časťou z vás, ktorá je stále odlúčená od Boha. Preto nemôžete použiť Poznanie na to, aby ste dosiahli to, čo chcete. Môžete len nasledovať Poznanie a dovoliť mu, aby vás priviedlo k väčšiemu naplneniu a väčšiemu zmiereniu. 

To obdivujete u skutočne kreatívnych a veľkorysých ľudí. To obdivujete u tých, ktorí preukazujú nezištné darovanie nielen vo veľkom, ale aj v jednoduchom meradle. Toto je služba, ktorú skutoční rodičia poskytujú svojmu dieťaťu. Toto je služba, ktorú skutočný občan poskytuje svojej komunite.

To je tou veľkou motivačnou silou. Môže pomýlená s inými sebeckými úsiliami a to sa stáva často, ale akonáhle odstránite to, čo je falošné uvidíte v práci moc zmierenia.

Ľudia chcú veľa vecí. Boja sa, že stratia to, čo majú a nenájdu to, čo hľadajú. Ľudia chcú veľa vecí. Ale hlboko pod povrchom mysle hľadajú zmierenie. 

To je to, čo vás spája s vašim životom pred týmto svetom a s budúcim životom. To je to, čo vás spája a dáva vám celistvosť a ukončí hrozný konflikt a zmätok, ktorý ľudia nazývajú normálnym životom. To je to, čo prináša mier do vašej najhlbšej podstaty, pretože sa konečne rozpoznáva a reaguje sa na ňu. To je to, čo vám dá inú cestu životom a prinesie do vášho života kvalitu vzťahu, ktorú by ste inak nenašli. To je to, čo vám dá oči aby ste videli a uši aby ste počuli. To je to, čo vám umožní poskytnúť väčšiu službu a väčšiu zodpovednosť. 

Tu budete mať chvíle, keď pocítite Silu a Prítomnosť Neba, len na chvíľu a to stačí. Tu budete schopní prekonať svoj vlastný strach a ľahostajnosť. Budete schopní prekonať svoju slabosť a svoju zraniteľnosť, pretože do vás vniká väčšia sila, sila a prítomnosť Poznania. 

Stále musíte byť vo svete fungujúcim človekom. Stále sa musíte starať o nespočetné množstvo úloh bytia vo svete a veľa z týchto úloh porastie a budú čoraz dôležitejšie. Nejde o únik zo sveta, ale o prípravu na svet, na väčšie angažovanie sa vo svete, s väčšou motiváciou a väčším vedomím. 

Boh volá separovaných, aby odpovedali – nie nato aby boli zo sveta vyňatí, ale privedení na svet s väčším účelom, väčším smerom a väčšou mocou. 

Boli ste sem poslaní, aby ste slúžili, ale boli ste sem tiež poslaní, aby ste zažili zmierenie. Je ľahké sa cítiť zmierený, keď tu nie ste. [Tam] je všetko zrejmé, všetko je evidentné. Vaše otázky ubudnú. Vzťah je všade; je všadeprítomný. Ste pochopení. Chápete. 

Ale keď prídete na svet, stratíte to. Si slepí. Ste ignorantní. Ste zraniteľný. Na tejto úrovni musí dôjsť k zmiereniu. Nemôžete utiecť domov do Neba a myslieť si, že ak budete dobrý chlapec alebo dobré dievča, môžete ísť do Neba – nech už to vyzerá vo vašej fantázii akokoľvek. Nie, vôbec nie. Ak ste uspeli, je vám daná väčšia služba. Mimo tohto sveta začnete slúžiť tým, ktorí zostávajú pozadu. Boh nebude mrhať tvojimi úspechmi, ale zamestnáva ich väčšími spôsobmi. 

Keď dosiahnete toto zmierenie, budete ho prirodzene chcieť propagovať a podporovať aj v iných. Toto je prirodzenou túžbou srdca. Nemôžete si zachovať zmierenie pre seba, akoby ste držali nejaké bohatstvo. Je to niečo, čo musí cez vás prúdiť a aj prirodzene bude. 

Nové Zjavenie od Boha to objasňuje, ale je to prítomné vo všetkých veľkých náboženstvách sveta. Ale tieto pravdy tam zostali skryté, pokryté vierou, ceremóniami, históriou a nesprávnou interpretáciou. Preto musí tieto veci Zjavenie od Boha pre túto dobu a pre budúce časy objasňovať najjednoduchším možným spôsobom a musí ich neustále opakovať, aby ste mohli začať chápať a bolo vám pripomínané, že ste tu pre väčší účel a že vo vašom živote musí dôjsť k väčšiemu zmiereniu a dôjde k nemu, keď začnete vykonávať Kroky k Poznaniu a reagovať na hlbšie potreby svojho srdca a svojej duše.