Vnímanie ľudstva návštevníkmi

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
13. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Je vždy užitočné pochopiť, ako vás vidia ostatní. V súvislosti s vstipom sveta do Väčšieho Spoločenstva je najprínosnejšie, aby ste mali predstavu o tom, ako vás vnímajú vaši susedia. To je dôležité, aby ste získali nové pochopenie toho, ako pochopiť inteligentný život vo vašom okolí a aby ste mali väčšiu výhodu, keď sa budete pozerať na seba z väčšieho a možno veľmi odlišného uhla pohľadu. Toto je vzácna príležitosť, pretože aj keď sa ľudia môžu pokúsiť o objektívnejší pohľad na seba, sú pri svojich zhodnoteniach stále príliš subjektívni a nemajú referenčný bod, ktorý by bol výrazne jedinečný alebo odlišný, aby si vytvorili skutočne novú perspektívu. Vidíte sa podľa štandardného súboru hodnôt. 

Dovoľte mi potom, aby som vám vytvoril predstavu o tom, ako vás vnímajú ostatní, ktorí navštívili váš svet a ktorí ho navštevujú aj teraz. Pretože vizitácie vo svete uskutočňujú rôzne skupiny s rôznymi záujmami, uvediem vám niekoľko rôznych hľadísk, pretože určite nie sú všetky rovnaké. Tieto stanoviská sa líšia podľa účelu, ktorému tieto skupiny slúžia, ale spoločne vám môžu poskytnúť predstavu o tom, aký vzťah už máte s iným inteligentným životom. Aj keď ešte nie ste vedomým účastníkom a nemôžete sa zúčastňovať priamo alebo zámerne, máte vzťah už len preto, že ste súčasťou Väčšieho Spoločenstva. 

Rozpory medzi rôznymi hľadiskami vašich návštevníkov slúžia tiež na to, aby ste lepšie vnímali seba a tiež to naznačí niečo o ich povahe a motívoch. Naučiť sa, ako sa jednotlivci alebo skupiny navzájom pozorujú a interpretujú, v každom vzťahu je skutočne nevyhnutné na vytvorenie vzťahu a na dosiahnutie skutočného porozumenia, aj keď vzťah nie je dôležitý alebo vhodný. 

Môžete samozrejme zamietnuť to, čo hovorím, ale bolo by oveľa rozumnejšie, keby ste to seriózne zvážili. Pretože niektoré z mojich poznámok sa budú zdať pre vaše hodnotenie samého seba veľmi kritické alebo možno ponižujúce, stále je dôležité ich prijímať s úmyslom učiť sa a rozumieť im a nie kritizovať, alebo brániť súčasné stanoviská alebo súbory preferencií. Pozývam vás preto a povzbudzujem vás, aby ste boli čo najviac otvorení. 

Poďme teda začať so Silami Disonancie – skupinami, ktoré sú navzájom spojené a pokúšajú sa využívať svet na objavovanie jeho tajomstiev a jeho bohatstva, a ktorí priamo alebo nepriamo testujú ľudí, aby sa dozvedeli o ich povahe a predispozíciách pre možné budúce spojenectvá. Chápem ich vnímanie, pretože ich mysle sa dajú ľahko prečítať, pretože v mentálnom prostredí môžu iba veľmi znalí účinne chrániť svoje vlastné myšlienky pred mentálnym a technologickým skúmaním. Sily Disonancie nie sú znalými, aj keď sú šikovní a prefíkaní v spôsoboch špionáže a pozorovania. V tomto ohľade sa zdajú oveľa pokročilejší ako vy a môžu vás ľahko pozorovať a učia sa spôsoby, ako s vami veľmi efektívne manipulovať. Ale nie sú znalí v tom, že nemôžu ovládať mentálne prostredie a nemôžu si účinne chrániť svoju vlastnú myseľ. Preto tí, ktorí sú múdri a pokročilejší v ovplyvňovaní mentálneho prostredia, môžu nielen pochopiť ich motívy, ale časom sa ich môžu naučiť ich ovplyvňovať. Sily Disonancie sú skutočne ovládané ostatnými, ktorí sú oveľa mocnejší, ale nie sú vo svete prítomní.

Vnímajú vás tak, že ste veľmi kuriózni a veľmi zvláštni. Pripadáte im ako jednoduchí a veľmi základní, ale vôbec nechápu vašu emocionálnu povahu a vaše náboženské sklony a oddanosti sú pre nich úplne záhadné. Pripadáte im ako ľahko manipulovateľní, ale ťažko pochopiteľní, čo vás pre nich robí nepredvídateľnými. Preto im trvá dlho, aby sa o vás učili. Nielenže sa o vás učia, ale aj sa učia od vás, pretože sami uvádzate určité príklady, ktoré na nich majú vplyv. 

Nie sú zlí; sú jednoducho zavádzaní. Nie sú vedení Poznaním, takže nemôžu získať prístup k Väčšej Duchovnej Moci v nich. Sú súčasťou väčšieho spojenectva, kde je na nich silný mentálny vplyv. Slúžia tejto moci, takže tu nie sú pre svoje vlastné záujmy, hoci sa zdá, že ich vlastným záujmom slúži ich prítomnosť bytia tu, podľa smerníc, ktoré im dávajú tí, ktorým slúžia. Nedívajú sa na vás s opovrhnutím alebo nepriateľstvom; nepozerajú sa na vás, akoby ste boli hlúpi a ignorantskí. Učia sa využívať vaše slabosti, ale majú veľké ťažkosti pochopiť vašu psychológiu. To pre nich predstavuje väčšiu výzvu, ako by ste boli inak. Vaša technológia je pre nich pochopiteľná, ale vaša neobvyklá povaha a spôsob, akým môžete použiť svoju rastúcu technológiu je to, čo ich znepokojuje. To ich v skutočnosti drží do istej miery na uzde, čo je pre vás prospešné. 

Vaše vzájomné náklonnosti sú pre nich rovnako záhadné, pretože medzi sebou túto skúsenosť nemajú. Vaša emocionálna povaha je pre nich mätúca a ako taká na nich vyvíja vplyv, aj keď v tomto okamihu váš vplyv na nich nemôže vyvážiť ich vplyv na vás. Len tých veľmi málo z ľudstva, ktorí sú pokročilí v Poznaní, predstavuje pre týchto pozorovateľov nielen najväčšiu hádanku, ale aj najväčšiu možnosť ich ovplyvniť. Preto presadzujeme rekultiváciu Poznania, aby ste nielen vyvážili neoprávnené alebo neprimerané zásahy do vášho života, ale aby ste aj tu mohli mať pozitívny a dôležitý vplyv. 

Títo pozorovatelia vás považujú za veľmi slabomyseľných a skutočne aj ste v porovnaní s nimi. Ľudské bytosti sú v skutočnosti veľmi slabomyseľné na rozdiel od všetkých tu prítomných. Čo to znamená byť slabomyseľný? Znamená to, že vaše mysle nie je koncentrované alebo sústredené a preto je ľahko rozptýlené, ľahko narušiteľné, ľahko rozrušiteľné a tak ďalej. Nie ste koncentrovaní na rozdiel od svojich návštevníkov. 

Sily Disonancie vás potom ovplyvňujú pozoruhodne ľahko. Napriek tomu majú ťažkosti s pochopením vašich motívov a správania. Napríklad nemôžu pochopiť vašu skúsenosť s láskou. Môžu pochopiť, prečo reagujete hnevom alebo obranou, keď ste v ohrození. Keď s vami manipulujú, rozumejú vášmu zmätku. Ale vaša oddanosť láske, ako aj vaša náboženská vrúcnosť sú pre nich úplne záhadné. Tu ste pokročilejší ako oni, pretože táto kapacita je v nich iba latentná. Takže v tomto ich ovplyvňujete; mätiete ich. Nie ste tak ľahko manipulovateľní, ak sú vám dané tieto väčšie duchovné stimuly, tieto mysteriózne impulzy. Skutočnosť, že ľudia venujú svoje životy a všetok svoj čas a zdroje vzájomnej náklonnosti, je pre túto skupinu návštevníkov nevysvetliteľná.

Ľahkosť, s ktorou vás môžu ovplyvniť alebo na vás vplývať, je preto vyvážená vašou zložitou povahou. Skutočne je to do istej miery vyvážené aj vašim náboženským vývojom, pretože tu ľudstvo skutočne dosiahlo určitý významný pokrok v porovnaní s iným inteligentným životom vo Väčšom Spoločenstve. Napríklad v niektorých vyspelých spoločnostiach neexistuje vôbec žiadne náboženstvo. V iných je náboženstvo technológia. To neznamená, že ste jediná rasa, ktorá má náboženstvo – samozrejme, že nie. Nemôžete však predpokladať, že všetky pokročilé rasy majú rozvinutý náboženský život alebo súbor náboženských tradícií. Mnoho spoločností má rituály, pomocou ktorých je jednotlivec zdokonalený vo svojich intelektuálnych schopnostiach alebo vo svojom morálnom správaní. Ale uctievanie Väčšej Moci alebo väčšej sily alebo identity v živote však nie je dôrazom, ktorý zdieľa všetok inteligentný život, dokonca ani v blízkosti vášho sveta. 

Existuje teda niekoľko protikladných vplyvov, ktoré na týchto návštevníkov vyvíjate. Toto si však veľmi neužívajte, pretože náboženská vrúcnosť sa dá ľahko zmanipulovať, akonáhle je pochopená. V skutočnosti ani nemusí byť pochopená. Náboženská vrúcnosť sa dá jednoducho študovať a potom ju možno ovládať. Ako príklad toho, môžu Sily Disonancie premietať obrazy v mentálnom prostredí. Tu môžu premietať obraz preferovaného náboženského symbolu alebo osobnosti. Ľudia, ktorých sa to týka, môžu mať túto skúsenosť vo svojich snoch alebo v zmenenom stave. Potom si budú myslieť, že majú náboženské zážitky a budú sa chcieť tejto skúsenosti oddať. 

Ľudstvo má síce bohatý duchovný život a súbor tradícií, ale neexistuje tu primerané chápanie mentálneho prostredia na vyváženie a vyhnutie sa neoprávneným a nemiestnym vplyvom. Keď o tom uvažujete, uvedomíte si, že projekcia náboženských obrazov môže byť ovplyvnená na celé skupiny ľudí, dokonca aj na národy ľudí a celé kultúry ľudí. Príkladom toho môže byť myšlienka Druhého príchodu Krista. To by mohli Sily Disonancie dobre zorganizovať. Skutočne by mohli vytvoriť túto veľkú drámu, ktorá rozdelí ľudstvo na takzvaných veriacich a neveriacich. To by mohlo vrhnúť brata proti bratovi, rodinu proti rodine, národ proti národu. 

V súčasnosti nie je zámerom Síl Disonancie vytvoriť globálnu vojnu alebo nastoliť stav úplného zrútenia ľudskej spoločnosti. Je možné, že to môžu ovplyvniť. Aj keď by sa to nestalo okamžite, určite by sa to mohlo uskutočniť. Z tohto dôvodu existujú na svete duchovné sily ako aj prospešné prítomnosti Väčšieho Spoločenstva, na prekonanie prítomnosti Síl Disonancie. 

Ľudstvo má veľký prísľub, aj keď má veľké ťažkosti a niektoré dôležité záväzky. Tu musíte pochopiť, že ste veľmi zraniteľní. Aj keď vnášate vplyv na Sily Disonancie, ich oddanosť svojim účelom je taká, že prekoná každú fascináciu, ktorú s vami môžu mať a umožní im naučiť sa spôsoby, ako s vami manipulovať, aj keď nemôžu pochopiť vaše správanie. Napríklad vo vašom svete môžu vedci manipulovať so zvieratami, aby mohli študovať ich správanie tak, že ich prinútia robiť veci, ktoré by inak neurobili a riadiť ich reakcie riadením stimulácie. To neznamená, že chápu, ako tieto zvieratá myslia alebo cítia. Nie je potrebné rozumieť niekomu, kto ich ovláda. Nie je potrebné vcítiť sa do nich, aby ste sa naučili spôsoby, ako ich stimulovať a manipulovať s ich odpoveďami. Preto ste tu veľmi zraniteľní.

Sily disonancie vás všeobecne vnímajú tak, že ste slabomyseľní, hlúpi, nevysvetliteľní a nejako fascinujúci. Tiež ich celkom fascinuje vaše fyzické prostredie, pretože veľa z týchto jednotlivcov sa narodilo vo vesmíre a celý život prežili na palube kozmickej lode. Tu navštevujú tento bujný a úžasne rozmanitý svet so zdanlivo nekonečnou rozmanitosťou foriem života. To je pre nich fascinujúce. Aj to má moc do istej miery zmariť ich poslanie, pretože sú na tomto mieste celkom zaujatí. Sila, ktorá ich ovláda, sa bude aj naďalej znovu presadzovať a opätovne potvrdí účel, na ktorý sú tieto skupiny vyškolené a pripravené slúžiť. 

Je však možné, aby si dostatok ľudí v ľudskej rodine vypestovalo Poznanie a bolo schopné vyvinúť väčší vplyv, a pritom zmariť neoprávnené vplyvy prostredníctvom múdreho rozlišovania a sebaovládania, potom mohli včas veci obrátiť. Ako príklad si predstavte, že ste boli vyslaní, aby ste donútili niekoho iného niečo urobiť a angažovať ho s inou osobou, ktorú ste museli nejakým spôsobom ovládať alebo s ňou manipulovať. Potom sa s touto osobou stretnete a fascinuje vás. Táto fascinácia začne meniť vaše predstavy a motív. Ak je atrakcia dostatočne veľká, môže časom prekonať váš pôvodný účel. Stáva sa to medzi ľuďmi zriedka. Môže sa to stať aj vo Väčšom Spoločenstve. 

Preto, aj keď sa ľudia tejto skupine návštevníkov javia ako hlúpi, taktiež ich priťahujú. Títo pozorovatelia nikdy nevideli kvety, vtáky, hmyz ani lístie, aké vlastní váš svet. Aký je to pre nich zázrak! To je dôležité pri rozširovaní ich pôvodného účelu, účelu, ktorý sem boli vyslaní, aby splnili a to získavania informácií o tomto svete a získavania všetkých jeho technologických a mentálnych síl – najmä mentálnych síl, ktoré dokázali rozvinuté ľudské bytosti kultivovať. Ich cieľom je moc. Ich cieľom je v budúcnosti dosiahnuť možnú nadvládu. 

Teraz hovorme o inej skupine, ktorá tu je. Nebudem spomínať ich mená, pretože to v súčasnosti nie je dôležité. Sú tu, aby vás pozorovali, pretože žijú vo vašej oblasti. Sú početnejší ako Sily Disonancie, pretože Sily Disonancie vždy cestujú v utajení a pokúšajú sa skryť svoju prítomnosť a čo najviac utajiť svoje vyšetrovanie. Mnoho zrejmejších demonštrácií mimozemskej prítomnosti na svete bolo od vašich susedov, ktorí vás sem chodia pozorovať. Prečo vás pozorujú? Pretože ste rozvíjajúcim sa svetom a získavate prístup k dôležitým formám technológií. Je im dobre známe, že ste veľmi bojovní a hľadáte dobytie a nadvládu. Je veľmi pravdepodobné, že tento motív budete vykonávať, keď sa naučíte uniknúť z hraníc svojho sveta. 

Preto sú tu vaši susedia, aby sa dozvedeli o vašej technológii, vašich schopnostiach a vašich predispozíciách. Mnoho z pozorovaní lodí bolo práve týchto jednotlivcov. Nezaujíma ich tak veľmi to, aby boli v utajení, mimo dohľadu alebo skrytí. Mnohé z ich prezentácií boli v skutočnosti celkom zámerné, aby vyhodnotili vašu odpoveď. Považujú vás za fascinujúcich a trochu nepredvídateľných, ale ich rešpekt voči vám nie je príliš vysoký, pretože vás považujú za surových a necivilizovaných. Aj keď študovali mnoho jednotlivcov na svete a boli z nich ohromení, celkovo uznávajú, že rasa ľudstva ešte nie je zjednotená a predstavuje veľa odlišných názorov a záujmov. To vás činí potenciálne veľmi nebezpečnými, pretože je zrejmé, že sa na seba obrátite aj z triviálnych dôvodov. Pretože oddanosť je vo Väčšom Spoločenstve tak dôležitou cnosťou, je touto skupinou, ktorá vás skúma v záujme vlastnej ochrany predpokladané, že vy ste rasa, ktorej nemožno dôverovať a že svoje novo nájdené sily a schopnosti budete používať spôsobmi, ktoré sú veľmi škodlivé pre vás aj pre iné rasy, ktoré by potenciálne mohli byť vašimi susedmi v ďalekej budúcnosti. Prišli v čase, ktorý bol v súlade s vývojom atómovej sily ľudstva, pretože to predstavuje schopnosť ovplyvňovať život mimo vášho sveta.

Táto skupina nie je vyspelá v spôsoboch mentálneho prostredia, aj keď ako všetky skupiny, ktoré cestujú vo Väčšom Spoločenstve, sú si tejto sily vedomí. Je pre nich zrejmé, že ľudstvo má potenciál na kultiváciu tejto sily, ľudstvo však má záväzky, ktoré sú podľa odhadov tejto skupiny také veľké, že je nepravdepodobné, že by ľudstvo ako celok veľmi mentálne pokročilo. Ľudská technológia bude napredovať, ale to neznamená, že tu budú ľudia napredovať v spôsoboch ovplyvňovania. 

Preto vás študujú a učia sa tiež o biológii sveta, pretože ich svet je oveľa neúrodnejší. To vyvolalo ich potrebu pokročilých technológií. Berú veľa vzoriek rastlín a zvierat zo sveta pre svoje potreby kultivácie. Nemajú v úmysle ovládnuť svet, dobývať ho alebo ovplyvňovať. Študujú ho a dozvedajú sa niečo aj o vás. Napríklad vaše poľnohospodárstvo je pre nich veľmi fascinujúce. Vaše zdomácnenie zvierat je pre nich veľmi fascinujúce. Aj keď pestujú jedlo, nemajú domestikáciu zvierat. V skutočnosti táto konkrétna skupina ani neje mäso, takže sú trochu šokovaní a fascinovaní ľudskou konzumáciou zvieracieho mäsa. Mrzačenie zvierat vykonala táto skupina napríklad preto, lebo chceli pochopiť, čo sú tieto zvieratá, prečo sa nimi živíte a ako je ich nimi možné vyvinúť pre možné zdroje potravy. 

Táto skupina sa učí, ale ich angažovanosť vo svete za posledné roky vzrástla. Nepredstavujú pre vás žiadnu hrozbu a ich návštevy tu sľubujú možnosť nadviazania budúcich vzťahov. Obávajú sa však, že znásilňujete a zmenšujete svetové zdroje, čo vás nakoniec prinúti, ak to vaša technológia dokáže poskytnúť, hľadať zdroje mimo vášho sveta. Táto skupina neobýva vašu slnečnú sústavu, ale vaša slnečná sústava nebude spĺňať vaše požiadavky na zdroje, čo vás prinúti preskúmať ďalej, keď sa naučíte cestovať primeranou rýchlosťou. To vás privedie na územia vašich susedov. 

Sú tu na misii na zisťovanie faktov – veľa sa o vás učia. Tiež sa veľa učia o vašom rastlinnom a živočíšnom živote, odoberajú veľa vzoriek, robia veľa zhodnotení, chodia tam a späť a tak ďalej. Učia sa od vás. Ale tiež sa učia, ako sa proti vám brániť. Vaše vzájomné vzťahy nie sú pre nich také nevysvetliteľné ako pre Sily Disonancie, ale vaše nestále správanie, vaše kompulzie a vaša fascinácia malichernými vecami sú veci, ktorým nerozumejú. Pre nich ste nepredvídateľní a trochu chaotickí, vďaka čomu je príležitosť na nadviazanie zmysluplných vzťahov, s výnimkou malých skupín ľudí, veľmi vzdialená. 

Hovorme teraz o tretej skupine. Hovorím o troch primárnych skupinách. Aj keď už bol svet navštívený aj inými – napríklad prieskumníkmi zdrojov, ktorí sa snažia zistiť, čo svet obsahuje a zistiť, či existuje možnosť obchodovania s kultúrou ľudstva – hovorím o troch hlavných skupinách, ktoré zahŕňajú tých, ktorí svet navštevujú.

Tretia skupina je tu na veľmi odlišné účely. Sú malou udalosťou jednotlivcov, ktorí sledujú prítomnosť Síl Disonancie, pretože túto prítomnosť prišli monitorovať. Aj oni sa učia o ľudstve, ale z úplne iného dôvodu. Prajú si, aby sa ľudstvu darilo a aby napredovalo. Sú riadení väčšou motiváciou. Majú duchovné spojenectvá, ktoré im slúžia. Nie sú tu pre obchod; nie sú tu na dobytie alebo manipuláciu; nie sú tu, aby sa o vás dozvedeli pre svoju vlastnú sebaobranu. Sú tu na to, aby kultivovali vzdelanie ľudstva, podporovali ľudstvo bez priamych zásahov. Aj oni jednotlivcov študujú, pretože sa musia naučiť nielen vašu psychológiu, ale aj vašu fyziológiu. Poskytujú vzdelávanie. Stimulujú určitých jednotlivcov, ktorí majú skutočný potenciál získať porozumenie Väčšieho Spoločenstva. Podporujú úvod do Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Sú dosť múdri na to, aby s vami priamo nezasahovali a udržiavajú si ich sledovanie takým spôsobom, aby sa ich fyzická prítomnosť neprejavila. 

Táto skupina celkovo predstavuje Sily Dobra pre ľudstvo. Podľa vlastnej ľudovej reči by sa dali nazvať „tí dobrí“. Sú pokročilejšie ako vaši susedia, ktorí vás študujú. V skutočnosti študujú aj vašich susedov. Študujú tu každého, aby spoznali stav ľudstva a aby sa dozvedeli, ako budete reagovať na Väčšie Spoločenstvo. Sú v kontakte s niekoľkými jednotlivcami z celého sveta a snažia sa rozvíjať väčšie duchovné vedomosti a porozumenie. Nadväzujú vzťahy s týmito jedincami v mentálnom prostredí. To neznamená, že si títo ľudia uvedomujú, že sú vo vzťahu, alebo že nevyhnutne tento vzťah akceptujú. Znamená to len, že ten vzťah už existuje a ak by ho títo jednotlivci prijali a naučili sa s ním vedomým a zodpovedným spôsobom angažovať, budú príjemcami väčšej Múdrosti. 

Táto tretia skupina má veľkú obavu o tom, aby Sily Disonancie neobjavili tajomstvá tohto sveta. Nehovoríme tu o tajomstvách ľudstva, pretože ľudstvo nemá veľa tajomstiev. Hovoríme o tajomstvách sveta – čo sa vložilo do tohto sveta, čo sa na tomto svete uchovalo dlho, dlho, oveľa dávnejšie ako ľudská civilizácia. Sú tu na to, aby tieto veci chránili. Nechcú ani, aby ich objavilo ľudstvo, pretože ľudstvo nie je pripravené ovládať veľkú moc a nechcú, aby ich objavila iná mimozemská sila. 

Ich prítomnosť je teda celkovo ochrana ľudstva a ochrana tajomstiev sveta. Možno sa vám to zdá nepochopiteľné. Je to len preto, že zastávate názor, ktorý je tak obmedzený, že nezohľadňuje iný inteligentný život. Medzi ľuďmi panuje všeobecný predpoklad, že je ich svet stredom vesmíru, že je to miesto izolované od všetkého iného kvôli veľkým vzdialenostiam a že vznikol pomocou ľudskej spoločnosti. Ale svet tu je oveľa dlhšie ako ľudská civilizácia, oveľa dlhšie ako tu boli ľudia. Vo vašom svete sa toho stalo veľa. Tento svet bol považovaný za cenné miesto na návštevu, vykonávanie experimentov a budovanie depozitárov, kde bolo možné schovať tajné veci pred Väčším Spoločenstvom.

Teraz tu existuje ďalší vplyv – spirituálny vplyv, spirituálna skupina, ak chcete. Držia vás za to, že ste vo svojom vývoji veľmi, veľmi nádejní, hoci stále dosť adolescentní. Ich záväzkom je, aby ste sa naučili Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, aby sa váš zmysel pre spiritualitu a vaše duchovné tradície vyvinuli do väčšej arény života a boli tam použiteľné, aby vám poskytli univerzálnejší zmysel o Väčšej Moci v živote a podporili kultiváciu inteligencie, zodpovednosti a spolupráce. Toto sú tri základné piliere, na ktorých sa musí vyvíjať a napredovať každá rasa alebo spoločnosť. Táto skupina tu nie je preto, aby vás chránila; sú tu, aby vás vzdelávali a pozdvihli. Pracujú v spojenectve so Silami Dobra, ktoré som práve opísal. Ich pohľad na vás je veľmi porovnateľný so Silami Dobra, aj keď ich pochopenie o vás je väčšie. Sily Dobra vás považujú za fascinujúcich, detských, nezodpovedných, duševne slabých, hlúpych, predisponovaných k tomu, aby ste robili veci zo smiešnych dôvodov, ale že si napriek tomu zaslúžite ich pomoc a podporu. Obzvlášť na nich robí dojem vaša schopnosť milovať a byť oddaný, nech sa to už vyvinulo v akomkoľvek rozsahu. 

Ste rasa, ktorá sa vyvinula v izolácii. V tomto ohľade ste jedinečný v tom, že vás až do nedávnej doby nezasiahlo Väčšie Spoločenstvo. Sily Dobra sú obzvlášť ohromení vašimi mnohými náboženstvami, najmä tými, ktoré zdôrazňujú rozvoj cností u jednotlivca, pretože to sú hodnoty, ktoré si taktiež vážia. Jedná sa o vysoko kultivovanú skupinu jednotlivcov, ktorí reprezentujú niekoľko rás, ktoré tu spolupracujú na konkrétnej misii. 

Duchovné sily sú prítomné, ale nebudete o nich vedieť, kým nevykonáte prípravu, ktorú poskytli a ktorú podporujú. Posilnia skutočný rozvoj, odhodlanie slúžiť iným a kultiváciu cnosti a inteligencie, čo je ochotou a schopnosťou učiť sa. Pokiaľ nepodnikáte prípravu veľkého prahu objavu identity a vedomia Väčšieho Spoločenstva, je nepravdepodobné, že ich prítomnosť zažijete. Pracujú v spojení s inými duchovnými silami, ktoré boli na svete po celý čas, kultivujúc a starajúc sa o ľudský pokrok. 

Vzhľadom na moje veľmi jednoduché opisy vašich návštevníkov, ktoré by som mohol povedať, že sú primitívne a vynechávajú veľa dôležitých aspektov a zložitostí, začnete vidieť, že tu máte veľkú zodpovednosť pre kultiváciu Poznania a Múdrosti, ktoré umožnia múdre vyjadrenie a uplatnenie Poznania. Musíte si pestovať schopnosť naučiť sa spolupracovať s ostatnými, čo budete môcť robiť efektívnejšie, keď získate perspektívu Väčšieho Spoločenstva. Tu uvidíte, že rozdiely medzi ľuďmi sú minimálne namiesto veľkých, a že spolupráca je nielen možná, ale aj nevyhnutná vzhľadom na vaše rastúce vzťahy a angažovanosť so samotným Väčším Spoločenstvom. Tu si uvedomíte, že sa kladie obrovský dôraz na to, aby ľudská rodina dospela, aby sa rozvíjalo širšie hľadisko o sebe a živote a aby ste sa časom naučili akceptovať svoj vzťah s iným inteligentným životom a samotnú skutočnosť toho, že žijú vo Väčšom Spoločenstve Svetov.

Ľudský pokrok bude výrazne podporený jednotlivcami, ktorí sa vzdelávajú v Ceste Poznania podľa tradícií Väčšieho Spoločenstva, zatiaľ sa však musíte naučiť tradície Väčšieho Spoločenstva, aby ste prekonali to, čo sa ľudia pokúšali dosiahnuť sami. Potrebujete vzdelanie zvonku; potrebujete mentora zvonku; potrebujete formy prípravy zvonku, pretože izolovane sa nemôžete pripraviť sami. Musíte byť pripravení. Toto vyrovnajá deštruktívne a konfliktné motivácie z vašej strany. Umožní vám to podporiť objav väčšieho porozumenia a umožní vám to využívať vaše mentálne a fyzické zdroje oveľa harmonickejšie a efektívnejšie. Všetko toto je nevyhnutné pre evolúciu a pokrok ľudstva.

Tu musíte vidieť, že ešte nie ste zrelí, že ešte nie ste dospelí v skutočnom zmysle. Ste dospievajúci v tom, že zažívate novú moc a nové slobody a schopnosti, ale ešte nemáte potrebnú zrelosť, zmysel pre zodpovednosť alebo vzájomnú závislosť vo vzťahoch, aby ste mohli tieto sily konštruktívne využiť. Napríklad ľudské bytosti sa musia naučiť žiť pre blaho svojej ľudskej rodiny, nielen svojej pokrvnej rodiny, ale aj svojej spoločnosti a sveta. Musia sa to naučiť robiť tak, aby sa ich individualita kontribúciou zdokonalila a nie aby sa poprela. Ľudská spoločnosť túto schopnosť ešte nenadviazala, aj keď ju v priebehu vekov navrhlo veľa vizionárov a múdrych jednotlivcov. Ľudstvo sa nevyvinulo dostatočne na to, aby tomu umožnilo nájsť pevné a úplné vyjadrenie. Mnoho ľudí to vzhľadom na svoje chápanie ľudskej podstaty dokonca považuje za nemožné. Ale ľudská povaha nie je niečo, čo bolo úplne preskúmané alebo vyvinuté a ľudské bytosti neboli pripravené pomocou väčšej a inteligentnejšej moci. 

Zvážte túto skutočnosť: Je oveľa časovo náročnejšie a oveľa menej efektívne naučiť sa niečo na osamote ako je pripraviť sa s niekým, kto je v tejto zručnosti pokročilejší ako vy. Ľudské bytosti sa pokúšajú pripraviť sa osamote, ale najväčší pokrok prinieslo to, že určitý nadaných jednotlivci dostali informácie, s ktorými boli schopní skutočne dosiahnuť hmatateľný výsledok alebo uskutočniť hmatateľnú demonštráciu vo svete. Váš technologický pokrok bol vďaka tomuto príspevku podnietený a podporený; vaše duchovné porozumenie bolo týmto príspevkom zažehnané a podporené. Sú to Vonkajšie vplyvy, ktoré neustále zveľaďujú váš pokrok a hoci sú tieto vplyvy zriedka zohľadnené, zriedka uznávané a niekedy kruto zvažované, boli zodpovedné za váš pokrok a vašu rastúcu slobodu a schopnosti psychické, ako aj fyzické. 

Preto si ľudstvo celkovo vyžaduje obrovskú prípravu. Svet to teraz podporuje tým, že vyzýva ľudí na celom svete, aby sa spojili a zjednotili, aby naplnili spoločné potreby a spoločné ciele – zachránili vaše prostredie, vyrovnali rozdelenie vášho majetku, naučili sa rozumne využívať svoje zdroje, ukončili nepretržitý konflikt a vojny a naučili sa vidieť ponad národné a regionálne identity, s cieľom rozvíjať identitu ako svetoví občania. To všetko sa deje pozoruhodne rýchlym tempom, v skutočnosti takým rýchlym, že väčšina ľudí s tým nemôže držať krok. To všetko je súčasťou vášho vstupu do Väčšieho Spoločenstva. Všetko je to súčasťou života v zrýchlenom evolučnom období. Toto je veľmi ťažké obdobie a bude podnecovať a vyvolávať veľkú časť vrodenej ľudskej nevôle a konfliktov, ktoré tu už existujú. Toto zrýchlenie môže viesť k novým úspechom a porozumeniu alebo môže viesť k obrovskému rozpadu a zničeniu ľudstva.

V tomto zrýchlení sú prítomné Sily Dobra a Sily Disonancie. Je tu veľká príležitosť na kvantový skok v duchovnom rozvoji a porozumení a kvantový skok v kultúrnej integrácii a založení ľudstva. Sú nevyhnutné, pretože aby sa ľudstvo mohlo účinne a vedome angažovať s Väčším Spoločenstvom a nadviazať vzťahy, musí byť zjednoteným spoločenstvom. Nemôže byť súbor rozdelených a konfliktných spoločností. V budúcnosti si to bude vyžadovať určitú formu svetovej vlády – takú ktorá pravdepodobne umožní obrovskú regionálnu rozmanitosť. Musí však existovať svetová vláda. Toto sa pomaly vyvíja. V skutočnosti sa to vyvíja veľmi rýchlo, keď vezmete do úvahy, ako pomaly sa tieto veci normálne vyvíjajú. Momentálne sa nachádzate v zrýchlenom evolučnom smere. Prítomnosti Väčšieho Spoločenstva to tu stimulujú. Rast ľudskej rodiny a jej meniace sa interakcie navzájom a s prírodným prostredím tiež prispievajú k tomuto ohromnému zrýchleniu vývoja. 

Ľudstvo je v období dospievania vo svojom vývoji. Máte novoobjavené sily a schopnosti; máte väčšie slobody; učíte sa nové veci; máte väčšie poznatky; čoraz viac si uvedomujete prostredie okolo seba. Avšak dospievajúci sú stále sebahľadajúci a sebeslúžiaci a stále sa venujú svojim osobným prioritám. Zatiaľ ste si výrazne nevyvinuli spoločenské vedomie. Nie ste si dostatočne vedomí skúseností iných rás, najmä vo Väčšom Spoločenstve. Adolescenti ešte nemôžu zodpovedať za sily, ktoré formujú ich život, aj keď na ne začínajú byť citliví. 

V tomto zložitom období si rozvíjate vedomie o Väčšom Spoločenstve vo veľmi, veľmi počiatočných fázach. Nie ste nevyhnutne dospievajúcimi medzi sebou, ale ste dospievajúci v kontexte Väčšieho Spoločenstva a vo svojej schopnosti byť vo vzťahu s Väčším Spoločenstvom – akceptovať jeho prítomnosť a jeho realitu, rozlišovať jeho vplyvy a naučiť sa zúčastňovať sa so stupňom múdrosti, ktorý musíte mať, aby ste v budúcnosti prežili ako samostatná rasa. 

Tu je teda vaše veľké volanie a vaša veľká požiadavka. Výzva a potreba pokroku sú obrovské. Aj keď neakceptujete svoj život vo Väčšom Spoločenstve alebo nezohľadňujete vplyvy Väčšieho Spoločenstva, ktoré sú dnes v dnešnom svete, musíte si stále uvedomiť, že ľudská spoločnosť musí rásť, integrovať sa a stať sa múdrejšou a dokonca kooperatívnejšou, aby boli vyhovené vaše environmentálne a ekonomické potreby. 

Všetko, čo tu uvádzam, je absolútne nevyhnutné pre váš úspech a blahobyt, aj keby ste zostali izolovanou rasou. Napriek tomu vykresľujem väčší obraz a ilustrujem širší rozsah vašich vzťahov a vplyvov, ktoré na tento svet v súčasnosti pôsobia spoza sveta. A ako väčšie je to! Toto je váš život. Ak sa naučíte reagovať na svoj život, budete sa môcť podieľať spôsobom, ktorý je efektívny a uspokojivý. Ak nemôžete odpovedať, budete sa cítiť zasiahnutí zmenami a vplyvmi, ktoré vás formujú a to z vášho sveta ako aj zvonku. A nenájdete úľavu od utrpenia, ktoré vás sprevádza, kým nebude táto zodpovednosť uznaná a prijatá. To platí vo vašom individuálnom živote. Toto platí vo vašom živote ako spoločenstve, vo vašom živote ako národe a vo vašom živote ako vo svete vo Väčšom Spoločenstve. Ako hore, tak je to aj dole, pretože pravda existuje všade. Popieranie pravdy a prijímanie pravdy je proces, ktorý prebieha všade, kde sa objavil inteligentný život.

Ak sa naučíte, ako vás ostatní vidia, získate referenčný bod a predstavu o tom, ako musíte kultivovať svoje schopnosti a čo musíte dosiahnuť. Začnete svojím individuálnym životom tak, že mu prinesiete väčšiu harmóniu, rovnováhu, zodpovednosť a odpovednosť zaň. Robíte to preto, lebo uznávate hlbšiu potrebu vo svojom vnútri a ste ochotní podstúpiť riziko a priniesť obete. Tu získate prístup k Poznaniu, Väčšej Mysli vo vás, Mysli, ktorá vie, Mysli, ktorá vás môže viesť a usmerňovať a dať vám silu a sebadôveru uskutočniť transformáciu vášho života. Keď to urobíte, budete môcť prispieť vecami, ktoré majú väčšiu hodnotu, väčšiu veľkosť a väčší vplyv na svet okolo vás. Toto k vám pritiahne jednotlivcov, ktorí vám pomôžu vo vašom vlastnom rozvoji a vo vašej schopnosti slúžiť a pomáhať iným.