Poslova Misia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
10. Apríla 2012
v Boulder, Colorado

Boh poslal do sveta Nové Zjavenie, úplne iné ako to, čo bolo posielané pred viac ako tisíc rokmi. 

Na svet bol poslaný Posol – Posol, ktorý viedol obyčajný život, Posol, ktorý je skromný muž, a ktorý bol na túto úlohu veľmi dlho pripravovaný. 

Zatiaľ čo iní môžu tvrdiť, že im patrí titul Božieho Posla, v skutočnosti existuje iba jeden, ktorý bol poslaný do sveta. Nebo to samozrejme vie, aj keď ľudia budú robiť ďalšie tvrdenia a výroky. 

Ľudia sa Posla boja. Boja sa toho, čo by to pre nich mohlo znamenať, ako by to mohlo zmeniť ich predstavy alebo ako by ich to mohlo priviesť k nejakej väčšej službe alebo asociácii. 

Mnoho ľudí odmietne Božie Nové Zjavenie čisto iba na tomto základe, pretože sa obávajú, že vo svete je Nové Zjavenie, ktoré by mohlo zmeniť smerovanie ľudských dejín a osudov a ktoré by spochybnilo mnohé prevládajúce predstavy a presvedčenia, ktoré sa stali inštitucionalizovanými a tak dobre zavedenými. 

Ale Stvoriteľ všetkého života nie je týmito vecami viazaný a poskytuje len základné Posolstvo a Zjavenie pre blahobyt ľudstva a pre budúcnosť a osud ľudstva, a to na tomto svete, ako aj vo Väčšom Spoločenstve života vo vesmíre.

Božie Nové Zjavenie je rozsiahlejšie, inkluzívnejšie a podrobnejšie ako čokoľvek, čo bolo kedy predtým na svet prinesené. Je poskytnuté v čase, keď sa ľudská rodina stala gramotnou a zapája sa vo svetovej civilizácii a ekonomike s medzinárodnou komunikáciou. Je to veľmi odlišné prostredie ako ktorékoľvek z predchádzajúcich Zjavení, ktoré mali veľmi regionálny charakter, a ktoré sa šírili iba vo veľkom časovom rozpätí a s mnohými spormi, konfliktmi a násilím. 

Ľudstvo stojí na prahu vesmíru plného inteligentného života —neľudského vesmíru, ktorému teraz musí naučiť čeliť. 

A ľudstvo žije vo svete s ubúdajúcimi zdrojmi a enviromentálnou nestabilitou, niečo úplne iné od všetkého, čo sa stalo za tisíce rokov. Ani vaša história nedokáže zodpovedať na to, čo by to mohlo znamenať, okrem samotnej histórie Zeme. 

Zjavenie prináša svoj vlastný komentár. Nejde len o záhadné učenie, ktoré sa ponecháva na ľudskú interpretáciu, ako tomu bolo predtým. 

Toto Zjavenie je úplné a komprehensívne a dotýka sa takmer všetkých aspektov života jednotlivca a života ľudstva teraz, ako aj v budúcnosti. 

Ale rovnako ako všetky Zjavenia v histórii, hovorí o väčších veciach, ako sú obavami ľudstva v súčasnosti. Hovorí o veciach, ktoré budú robiť všetok rozdiel v tom, či sa ľudstvo rozhodne spojiť v upadajúcom svete, alebo či bude bojovať a zápasiť o to, kto má prístup k zostávajúcim prírodným zdrojom. 

Bude to robiť zásadný rozdiel v tom, či sa ľudstvo dokáže pripraviť na svoje zapojenie sa s Väčším Spoločenstvom, ktoré sa už deje, kvôli Intervencii rasami vo svete, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť, konflikt a očakávanie. 

Tak veľká správa si vyžadovala obrovskú prípravu pre Posla a pre tých pár jednotlivcov, ktorí boli povolaní, aby mu pomáhali pri jeho príprave a proklamácii. 

Nie je tu na to, aby odpovedal na každú otázku alebo priniesol riešenie pre každú potrebu. Jeho Posolstvo hovorí o potrebe duše v jednotlivcovi – o potrebe opätovného spojenia so Zdrojom života a získania sily, ktorú Boh dal každému človeku, prostredníctvom prítomnosti hlbšej inteligencie v nich nazývanej Poznanie. 

Posol tu nie na to aby sa hádal, debatoval alebo sa zaoberal svetovými záležitosťami alebo ambíciami rôznych skupín, národov alebo komunít. Je tu na to, aby priniesol Posolstvo Zjavenia a vykúpenia ľuďom celého sveta bez ohľadu na ich individuálne kultúrne postavenie alebo náboženskú príslušnosť, ak vôbec nejakú majú. 

To presahuje národy, kultúru aj náboženskú ideológiu. To presahuje kontroverzie týkajúce sa týchto vecí, pretože ide o Nové Božie Posolstvo, ide o vykúpenie a prípravu celého sveta na realitu a budúcnosť, ktorá sa bude veľmi líšiť od minulosti.

Iba Boh môže poskytnúť niečo také. Pretože aj v tejto chvíli sú náboženstvá rozdelené, dokonca aj v sebe samích. Sú sporné a nedokážu adekvátne vyriešiť veľké narastajúce globálne problémy, ktoré v budúcnosti postihnú ľudstvo, ak nebude pripravené. 

Hádanie sa o to, kto má najlepšie náboženstvo alebo najohromujúcejšieho zakladateľa, môže teraz ľudstvu iba ublížiť. Činí to divíziu a exklúziu. Zvyšuje sa tým dilema a rozbitie ľudskej rodiny. 

Boh vie lepšie. A ten, kto bol vyvolený aby priniesol Zjavenie, je na to dokonalý. Prešiel touto skúškou. Nezlyhal pri dlhej príprave a všetkom, čo to vyžadovalo od neho a od jeho rodiny. 

Ľudia sa tomu postavia na odpor a budú sa mu pohoršovať a obviňovať Posla zo všetkého možného. Ale on je ten pravý. Zlyhanie pri videní jeho hodnoty a jeho úlohy je zlyhaním na strane vnímateľa, neschopnosťou rozpoznať a prijať veľké požehnanie, ktoré Boh teraz posiela pre svet. 

Posol nemá žiadnu hrdosť. Je skromným človekom, ale musí prijať veľké povolanie a väčšie zodpovednosti, ktoré mu to kladie a veľké úsilie, ktorému bude musieť čeliť pri prinášaní Nového Zjavenia do sveta. 

Boh opäť prehovoril. A Božie Zjavenie nie je určené pre nejakú elitnú skupinu alebo pre kultúrne privilegovaných, bohatých a rozmaznaných. Je to pre osobu na každom stupni a úrovni spoločnosti – každej spoločnosti, dokonca aj tej najprimitívnejšej, najvyspelejšej, najizolovanejšej alebo najglobálnejšej. 

Iba múdrosť Stvoriteľa môže takto hovoriť, prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti, prostredníctvom Hlasu Zjavenia, ktorý v tomto momente počujete. 

Misiou Posla je priniesť Nové Zjavenie do sveta a nájsť jeho prvých respondentov, dať im príležitosť zapojiť sa so Zjavením a zmieriť sa s vlastnou hlbšou povahou a volaním v živote. 

Preto bolo dané veľké množstvo učení, ktoré má pripraviť cestu pre osobné zjavenie pre tých, ktorí ho môžu prijať, prispôsobiť sa mu a uplatňovať ho vo svojom živote úspešne. 

Jeho požiadavky nie sú veľké, až na to, že si vyžaduje väčšiu úprimnosť, ako v súčasnosti preukazuje väčšina ľudí, úprimnosť nielen na premietanie svojich myšlienok a presvedčení do sveta, ale pre rozpoznanie hlbšieho prúdu života, v stave pokory a odhodlania, a rozhodnúť sa tým riadiť. Pretože to je sila a prítomnosť Poznania v jednotlivcovi, ktoré Božie Zjavenie prvýkrát odhalí. 

Tu neexistujú žiadni hrdinovia, ktorých by bolo treba uctievať. Tu nie je Súdny Deň. Tu neexistuje žiaden záverečný test, ktorým by ajtak asi skoro nikto neprešiel. 

Pretože Boh vie lepšie, ako toto. Boh vie, že bez Poznania budú ľudia váhať a zlyhávať, robiť hlúpe chyby a odovzdajú svoje životy a podľahnú nebezpečným a represívnym mociam. Pretože bez Božej sily v jednotlivcovi, aby by ich viedla, čo iné by robili, ako preukázali svoju slabosť a zmätok a fakt, že ich život je tak dominovaný inými?

Viete, Boh vášho sveta je Bohom celého Väčšieho Spoločenstva, celého vesmíru – miliárd, miliárd a miliárd rás a viac, v jednej galaxii a medzi mnohými galaxiami, inými dimenziami a nemenným Stvorením nad rámec fyzického. Teraz máte dočinenia s Bohom takej veľkosti a expanzie, že vaše myšlienky a vaše presvedčenia blednú a miznú tvárou v tvár takej veľkoleposti. 

Toto je Boh, ktorý do vás vložil Poznanie, aby vás sprevádzalo a žehnalo vám a pripravovalo vás na väčší život, aby vás vytrhlo z vašich falošných a patetických vzťahov a sebaľútosti, aby vám prinavrátilo česť a dôstojnosť, sebaúctu, milosť, súcit a pokoru. 

Misiou Posla je učiť tieto veci, ponúkať tieto veci, aby strpeli odpor a odmietanie tých, ktorí nemôžu vidieť a nebudú vedieť. 

Viete, toto je väčším volaním. Je to to, čo obnovuje jednotlivca a dáva nádej väčšiemu životu. Je to to, čo prináša česť a dôstojnosť všetkým ľuďom, dokonca aj tým najchudobnejším z chudobných, ktorí žijú v degradácii. 

Má to nastoliť väčšiu etiku zjednotenosti a spolupráce tvárou v tvár svetu ubúdajúcich zdrojov. Viete si vôbec predstaviť taký svet, vy, ktorí ste možno žili v stave dostatku? Viete si predstaviť, čo by to mohlo spôsobiť pre ľudskú rodinu? Mohlo by to zničiť ľudskú civilizáciu. 

Stretnutie ľudstva s agresívnymi silami pôsobiacimi tajne vo svete by mohlo ľudskú civilizáciu zvrhnúť a zničiť. 

Ľudia o tom nevedia. Na toto nemyslia. Možno je to pre nich príliš veľa, pre tých, ktorí odovzdali všetky svoje myšlienky na maličkosti, ktorí sa obávajú straty svojich privilégií. Nevidia celkový obraz, ktorý určí výsledok pre každého. 

Ale pre tých, ktorí vidia a počujú, Zjavenie k nim prehovorí a oni budú reagovať ako prví. A prostredníctvom nich sa Zjavenie prihovorí k tým, ktorí boli viac zaujatí a menej schopní vidieť veľké udalosti prichádzajúce za horizontom. Jeden človek toto všetko nedokáže. Vyžaduje si to zapojenie mnohých, ktorí pracujú v súlade s Poslom. 

A potom máte problém s ľuďmi, ktorí sú sebeckí a agresívni, ktorí veria, že sú vo vesmíre tak veľmi dôležití, a tvrdia, že majú svoju vlastnú verziu a konajú v nesúlade s Poslom, snažiac sa spojiť Nové Zjavenie s iným učením alebo s vlastnými myšlienkami. 

Toto je korupciou, ktorá sa stane vždy, keď sa na svet dostane čokoľvek čisté. A preto je Zjavenie dané pred Proklamáciou. Preto je to v písomnej forme. Preto môžete počuť Hlas Zjavenia prvýkrát v histórii ľudstva. Môžete počuť ten Hlas, ktorý hovoril s Ježišom, Budhom a Mohamedom. 

Môžete počuť? Vy, ktorí počúvate toľko ďalších vecí, ktoré majú malú hodnotu, môžete počuť tieto slová? Aj keď máte pochybnosti a máte podozrenie, môžete počuť Posla a Zjavenie? Je prosté ako deň, bez klamstva, bez zložitosti, bez ľudského komentára, aby zakalili prúd a znečistili atmosféru Zjavenia.

Misiou Posla je tu dostatočne ustanoviť Božie Zjavenie počas jeho zostávajúcich rokov, aby sa ľudstvo mohlo začať pripravovať na meniaci sa svet a pripravovať sa na svoju angažovanosť so samotným Väčším Spoločenstvom. 

To zmení vašu teológiu. To zmení vaše chápanie Boha a toho, ako Boh funguje vo svete. Toto bude výzvou pre vaše základné náboženské viery o tom, čo vykúpenie znamená, pretože keď myslíte na Boha vo Väčšom Spoločenstve, to zmení všetko. 

Čo je Nebom pre miliardy, miliardy a miliardy rás a viac? Čo je Peklom, keď viete, že Boh do vás vložil Poznanie a nikdy mu nemôžete uniknúť – jeho požehnaniu a vykúpeniu? 

Aká je náboženská príslušnosť človeka s tým, že vo vesmíre existujú miliardy a miliardy náboženstiev, či už viac alebo menej spojené s realitou Božej Prítomnosti a Moci? 

Kto môže povedať, kedy Boh prehovorí znova? Kto bez arogancie a ignorancie môže povedať, že Boh nemôže opäť prehovoriť? To nemôžu povedať ani Boží Poslovia. To nemôže povedať ani Anjelský Hostiteľ. Ktorý človek si teda môže nárokovať takúto moc na to, aby určil, čo Boh urobí ďalej? To je stelesnením arogancie a hlúposti. 

Misia Posla bude musieť čeliť všetkým týmto veciam. Bude musieť čeliť intelektuálnej arogancii. Bude musieť čeliť priamemu slepému odmietnutiu. Bude musieť čeliť všetkým formám obvinení. 

Je to voči tomu, kto prináša najväčšie vyjadrenie Božej lásky, aké bolo prijaté za 1400 rokov. Toto je zamerané na človeka, ktorého život, i keď čelí ťažkostiam a nedokonalosti, je len demonštráciou samotného Zjavenia. 

Prvýkrát v dejinách ľudstva môže byť celý svet svedkom procesu Zjavenia, namiesto toho, aby sa o ňom iba počulo prostredníctvom vzdialených rozprávok a fantastických príbehov. 

Po prvýkrát môže ľudská rodina počuť Hlas Zjavenia, prečítať si slová Zjavenia, nie tak, ako ich vykreslili o storočia neskôr ľudia, ktorí nepoznali Posla, a ktoré sa neboli vykonávané prostredníctvom ústnej tradície v prospech negramotných populácií, ale niečo správne pre tento moment. 

Ľudstvo teraz nemá stáročia, aby sa s tým zmierilo. Prebiehajúca zmena je príliš rýchla. Konvergencia väčších mocí je príliš silná a ohromujúca. 

Po celom svete ľudia pociťujú očakávania a obavy z toho kam svet smeruje. Nech sa už tieto obavy pripisujú čomukoľvek alebo akokoľvek, pokúšajúc sa ich definovať, je to preto, lebo cítia Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet. Cítia, že ľudstvo je čoraz slabšie, zraniteľnejšie a teraz je vystavené silám, ktoré presahujú ich vedomie. 

Preto Boh poslal Zjavenie do sveta. Preto je tu jeho Posol. 

Vážte si ho. Rešpektuje ho. Nie je bohom, ako ani žiaden z Poslov nebol bohom. Nie je dokonalý, ale žiaden z poslov nebol dokonalý. Zápasil so Zjavením, pretože všetci Poslovia zápasili so svojimi Zjaveniami.

Bude napadnutý a odsudzovaný, pretože všetci Poslovia boli napadnutí a odsudzovaní rovnakou bezmyšlienkovitosťou, aroganciou a ignoranciou, ktorej bude musieť dnes Posol čeliť, a ktorej čelí aj v tejto chvíli. 

Jeho úlohou nie je postaviť mosty, zmeniť vlády alebo napraviť všetky problémy, chyby a nespravodlivosť vo svete. 

Jeho misiou je priniesť tajné obnovenie jednotlivca a pripraviť ľudstvo na najväčšie udalosti v ľudskej histórii, ktoré sú teraz pred vami a ktoré prichádzajú za horizontom dokonca v tejto chvíli.

Ľudstvo nebude mať nič, ak nedokáže prežiť v upadajúcom svete. Vaše veľké diela, poklady a umenie bude všetko stratené. 

Ľudstvo nebude mať nič vo Väčšom Spoločenstve, kde je sloboda tak veľmi zriedkavá, ak nedokáže vytvoriť múdrosť a chrániť svoje hranice a zjednotiť svojich obyvateľov aspoň natoľko, aby mohli zareagovať za ich vzájomné blaho, ochranu a pokrok. 

Vo Svetle Zjavenia ľudská hlúposť, ignorancia a arogancia sú úplne odhalené. Je to, akoby veľké Svetlo [žiarilo] na svet a na všetko, čo je temné a tajné, všetko, čo je klamlivé a zlomyseľné, sa odhaľuje vo Svetle Zjavenia – slabosti pozícií ľudí; patetická kvalita ich života; ich veľká potreba pre obnovu ich dôstojnosti a vykúpenia; ľudská korupcia; ľudské podvody; tí, ktorí tvrdia, že sú nábožensky založení, ktorí nie sú nábožensky založení, ale ktorí využívajú náboženstvo pre moc a dominanciu. 

To všetko bude odhalené vo Svetle Zjavenia a preto tí, ktorí odmietnu Zjavenie, budú musieť hovoriť proti nemu, lebo to ohrozí ich postavenie; odhalí ich slabosť, ich chyby a ich nebezpečné tendencie. 

Zjavenie je produktom veľkej lásky, pretože Boh sa na ľudstvo nehnevá. Boh totiž vie, že bez sily a prítomnosti Poznania aby ľudí viedlo dostatočne v ich vlastnom vedomí, že ľudia budú konať hlúpo, sebecky a deštruktívne. 

Boh to vie. Ľudstvo to nevie. Aby sme to pochopili, nejde len o vieru. Ide o hlbšie uznanie, hlbšiu rezonanciu v sebe samom, hlbšiu úprimnosť, že nedokážete naplniť seba samích a to, že vo svete je väčšie Zjavenie veľmi potrebné. 

Môžu byť ľudia tak úprimní? Môžu byť ľudia o sebe tak triezvi bez odsúdenia? Môžu ľudia skutočne zhodnotiť, kde sa nachádzajú – či už sú bohatí alebo chudobní, zvýhodnení alebo nezvýhodnení – do akého stupňa sa ich životy stali prázdnymi? Môžu tomu čeliť a uvedomiť si, že táto prázdnota je volaním k Bohu, a že Boh na to zareagoval? 

Misiou Posla je priniesť Zjavenie k čo najväčšiemu počtu ľudí počas svojho zostávajúceho času tu na Zemi a pre ostatných, ktorí budú s jeho požehnaním pokračovať v jeho veľkej práci, ktorí budú niesť Nové Posolstvo do budúcnosti, aby ho priniesli čoraz väčšiemu počtu ľudí – k znevýhodneným, bohatým, bohatým národom, chudobným národom, domorodým obyvateľom žijúcim v prírode a obyvateľom veľkých miest. 

Zjavenie je tu. Môže byť študované osamote. Môže byť študované efektívne spolu s ostatnými. Dá sa počuť. Dá sa čítať. Dá sa zrozumiteľne preložiť. Musí sa zdieľať. To je povinnosťou každého človeka, ktorý ho dostane, a bude vašou prirodzenou túžbou tak učiniť. 

Ale ako všetkým veľkým Zjaveniam v ich dobe, aj tomu sa bude odolávať a bude to spočiatku ťažké, pretože svet nevie, že potrebuje Zjavenie od Boha. Svet na to nie je pripravený a mnoho ľudí je proti tomu postavených z rôznych a rozličných dôvodov. 

Časom to jasne budete vidieť, uvidíte, že Posol vo veľmi veľkom zmysle demonštruje skutočnú realitu vášho života —že ste boli poslaní na svet, aby ste urobili niečo dôležité. Možno to nebude vo veľkom a globálnom meradle. To nehrá úlohu.

Všetci boli poslaní do sveta s väčším účelom. A skutočnosť, že si to ľudia neuvedomujú alebo to nemôžu nájsť kvôli politickému alebo náboženskému útlaku, [alebo] že ľudia sú voči tomu slepí, nepočujú to, necítia to, nemôžu to navzájom podporovať – je tragédiou ľudskej rodiny. To je dôvodom korupcie, rozporov, konfliktov, nenávisti a všetkých vecí, ktoré trápia ľudskú rodinu a bránia jej stať sa väčšími ľuďmi vo vesmíre. 

Všetky tieto veci, ktoré trápia ľudstvo, mu bránia v slobode vo Väčšom Spoločenstve. Všetky tieto veci si teraz musí uvedomiť dostatok ľudí – možno nie všetci, ale dostatok ľudí – aby sa vo svete mohlo udiať väčšie hnutie, aby bolo možné odhaliť väčšie svedomie, ktoré v tejto chvíli skutočne žije v každej osobe. 

Ak sa chcete naučiť o Zjavení znamená sa vrátiť do vzťahu s Poznaním, ktoré je časťou vás, ktorá nikdy neopustila Boha, ktorá je stále v komunikácii, ktorá je múdra a nepoškodená svetom, ktorá sa sveta nebojí, múdrosti a sily, ktorá je zdrojom akejkoľvek odvahy a integrity, ktorú ste doteraz vo svojom živote dosiahli. 

Toto je darom Posla. To bolo darom predošlých Poslov. Ich príbeh bol však zmenený. A často boli ich slová nesprávne prečítané. 

Lebo všetky Božie Zjavenia majú vrátiť jednotlivcovi silu a prítomnosť Poznania, pretože toto je ich skutočné svedomie a toto ich privedie späť k Bohu čistým a efektívnym spôsobom. 

Svet je požehnaný, pretože Boh znova prehovoril. Svet je požehnaný, pretože Posol je vo svete. 

Prijmite toto požehnanie. Zdieľajte ho s ostatnými. Zjavenie je veľmi veľké. Nedokážete to pochopiť za chvíľu. Nemôžete to prečítať vo vete. Musíte k nemu prísť a hľadať jeho múdrosť a relevanciu pre váš život a pre svet, ktorý vidíte. 

Je to skúškou, viete. Je to ťažkosťou a veľkou príležitosťou žiť v čase Zjavenia. Je to test – test pre príjemcu. 

Boh nepotrestá tých, ktorí zlyhajú, ale nebudú v pozícii, kedy by mohli prijať Zjavenie a veľké zmocnenie, jasnosť a požehnanie, ktoré prinesie do ich životov a vzťahov. 

Boh nepotrestáva zlých, pretože Boh vie, že bez Poznania zlo povstane. 

Preto Zjavenie vyzýva ľudí k väčšej inteligencii, ktorá žije v nich, ktorá je základom pre všetko dobré, čo sa pre nich a pre svet môže stať. 

Toto prináša veľké objasnenie vášho chápania Božskej prítomnosti a moci, ako Boh koná vo svete – Boh vesmírov. 

Toto je vašou veľkou príležitosťou, najväčším okamihom v histórii ľudstva, veľkým bodom obratu pre ľudskú rodinu, ktorý určí, či bude v budúcnosti slobodnou a koherentnou civilizáciou, alebo či bude chátrať a upadne pod cudzie presvedčenie. 

Je to veľký bod obratu, veľká výzva, veľká príležitosť, veľké volanie a veľké vykúpenie. 

Dovoľte, aby to bolo vaším porozumením.