Arhiv Značk: Serving Others

Slúženie ostatným

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
21. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Slúžiť ľuďom je myšlienka, ktorá je vám známa, ale musíme vám poskytnúť širšiu predstavu o tom, čo to znamená. Musíme vás tiež upozorniť na chyby a domnienky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú, keď ľudia k tejto myšlienke pristúpia a zvážia ju sami pre seba. Slúženie ľuďom sa môže stať veľkou výhovorkou alebo veľkým otvorením. Môže sa použiť na ospravedlnenie vecí, ktoré sa nedajú ospravedlniť, alebo sa môže použiť na podporu vecí, ktoré sú skutočne hodné. Aký je tu rozdiel? Rozdiel je v príprave, temperamente a motíve. 

Príprava určuje, ako ďaleko ste sa dostali v Ceste Poznania, ako úprimní ste sami k sebe, koľko ste si vedomí svojich vlastných tendencií a ťažkostí koľko ste si vedomí prostredia a jeho vplyvov vrátane vašich primárnych vzťahov. Príprava určuje, koľko toho viete, stupeň jasnosti, ktorý ste si stanovili a tak ďalej. 

Ďalej je to otázkou temperamentu. Temperament určí, aké máte predispozície – ako interpretujete svoje vlastné správanie a správanie iných a ako reagujete na svet podľa svojej povahy. Ak ste objavili svoju povahu, váš temperament určí, či a ako s ňou môžete konštruktívne pracovať. 

Po tretie, je to otázkou motívu. Prečo sa snažíte slúžiť iným ľuďom? Aké motívy pre seba máte? Aké motívy ste bezmyšlienkovite prijali od ostatných ľudí? Motív je vždy veľmi dôležitý pri získávaní úsudku. Budete mať falošné motívy, kým sa vaše motívy nestanú skutočnými a vaše skutočné motívy musia byť objavené, pretože tie falošné zlyhajú. Toto je kde zrelosť a pokrok budú hrať veľkú úlohu vo vašom úspechu. Ktokoľvek môže napríklad povedať: „Som tu, aby som slúžil ľuďom. Mojím cieľom je slúžiť ľuďom. Viem, že musím slúžiť ľuďom.“ Toto sa všeobecne stretáva so súhlasom, pretože je to cnostnou myšlienkou. Ale všetko určuje váš motív. Ak ste osobne motivovaní, výsledkom vašich činov bude zmätok, rozdelenie lojality, strach,, úzkosť, neistota a tak ďalej. 

Ak sa však vaša motivácia zrodí z hlbšej duchovnej inklinácie, ktorú nazývame Poznanie, potom budete mať úplne odlišný prístup a výsledky a odmeny to odzrkadlia. Ak Poznanie nie je vodiacim princípom vo vašich motívoch, potom nebudete schopní dosiahnuť duchovnú transmisiu – nebudete schopní aktivovať Poznanie v inom – a nebudete schopní dosiahnuť prospešné výsledky, ktoré budú skutočne skutočné trvalé. Aj vaša osobná motivácia pomáhať druhým sa rodí z vašej túžby po sebauspokojení. Aj vaša túžba slúžiť ľuďom alebo zmierniť utrpenie druhých sa môže zrodiť z vašej túžby naplniť nejaký aspekt alebo predstavu o sebe samom. Táto motivácia má zásadne sebeckú povahu. Tieto osobné motívy prekonajú výhody, ktoré sa snažíte dosiahnuť a výsledkom bude, že vaše darovanie bude plné neistoty, obáv a zdržanlivosti.

Každý má svoje osobné motívy robiť dobré veci. Je to pochopiteľné. Nehovoríme, že tieto motívy sú zlé; len hovoríme, že jednoducho musia byť dané bokom na to, aby vstúpilo niečo väčšie. Svet má veľa problémov a vyžaduje si nezištné konanie. Musíte sa však na to pripraviť a musíte s tým postupne rásť. Potom vám môže byť darované niečo väčšie. Potom, keď budete kŕmiť hladných, zmierňovať utrpenie, starať sa o chorých alebo poskytovať cenné zdroje pre iných ľudí – bez ohľadu na to, v ktorej oblasti alebo oblasti sa nachádzate – bude vyjadrená a odovzdaná duchovná prítomnosť. Toto je najväčším darom. To je mysteriózne. Toto sa v škole nemôžete naučiť. Môžete sa na to iba pripraviť. 

Tí, ktorí majú asociáciu s Väčším Spoločenstvom, ktorí sú priťahovaní a volaní Väčším Spoločenstvom a ktorých povaha odráža Väčšie Spoločenstvo, musia študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva. Toto učenie je špeciálne pre nich. Títo ľudia si nenájdu cestu nikde inde. Možno budú chcieť, aby bola ich príprava iná, ako je. Spravidla je to tak. Ak nájdete niečo, čo je skutočnou odpoveďou na vašu skutočnú otázku, často to nespĺňa vaše očakávania. Nezdá sa, že poskytuje požadované veci. A vyžaduje to od vás veci, ktoré možno nie ste pripravení dať alebo ktoré vás nenapadlo dať. Preto je tu pochopenie vášho motívu a podstaty také dôležité. 

Nemôžete efektívne učiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva jednotlivcov, ktorí nemajú túto vnútornú asociáciu. Pokúsia sa to použiť ako formu terapie pre seba. Alebo to použijú na získanie moci, výhody, vzťahov, bohatstva a tak ďalej. Bude to pre nich stratené a zbytočné. Nemôžu si to nárokovať, rozumieť tomu ani to použiť. Toto Učenie ponúka niečo oveľa väčšie ako dokonca aj tieto veci, ktoré sú tak veľmi cenené a ktoré sú v niektorých prípadoch celkom nevyhnutné. Musíte však mať vo svojom vnútri túto orientáciu na Väčšie Spoločenstvo. Ak nie, potom musíte hľadať iné učenie a iný spôsob. Ale ak je toto učenie pre vás, potom si to musíte nárokovať, a mali by ste si to nárokovať, nech už to vyzerá, či to vaše očakávania a preferencie spĺňa alebo nie.

Ak máte slúžiť iným, musíte vám byť poslúžené a musíte sa naučiť, čo to skutočne znamená a to z praktických aj zrejmých aspektov a tiež z tajomných aspektov. Musíte byť poslúžení a musíte prijať službu, ktorá je pre vás na prijatie. Potom sa dozviete, akú službu musíte dať, komu je určená a ako ju možno vyjadriť. Potom budete tiež schopní pochopiť, aké ťažkosti majú ľudia pri prijímaní pravdivej odpovede na ich žiadosti o pomoc, obnovu a naplnenie.

Ľudia si neustále kladú rovnaké otázky: „Kto som? Prečo som tu? Kto je so mnou? Čo musí byť vykonané?” Toto sú základné otázky. To sú otázky, ktoré sú základom všetkých otázok „Prečo toto?“ a „Prečo ono?“ spochybňovanie. Ľudia hľadajú svoju pravú identitu a svoju Duchovnú Rodinu, pretože pravú identitu nemožno spoznať mimo kontextu skutočného vzťahu.

V štúdiu Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva ľudia hľadajú svoje vzťahy za hranicami ľudstva, ako aj v rámci neho. Ich požiadavky sa trochu líšia od požiadaviek iných ľudí. Ich Poznanie zodpovedá za viac ako samotné ľudstvo, bez ohľadu na ich predstavy, fantázie alebo preferencie. Mnoho ľudí sa zaujíma o Väčšie Spoločenstvo iba ako forma úniku od svojich vlastných praktických a emocionálnych problémov. Tí, ktorí vedia, že Väčšie Spoločenstvo je ich životom a osudom, sa však musia veľmi opatrne sústrediť na to, čo hovoríme. Možno vy, ktorí čítate túto knihu, už viete, že sa vás to týka. Ak je tomu tak, potom sa otvorte a získate tento dar. Naučte sa slúžiť. Naučte sa prijímať. Naučte sa odložiť svoje preferencie a požiadavky o tom, čo služba musí pre vás byť. Mnoho vecí, ktoré pre seba chcete, nie sú potrebné zatiaľ čo iné veci sa musia dať a dať spôsobom, ktorý ste neočakávali alebo ktorý nemôžete očakávať. 

Ak sa môžete naučiť byť poslúžení, potom sa dozviete, čo je službou. To podnieti vašu túžbu dávať a tiež vám to dá Múdrosť, aby ste sa naučili dávať, komu musíte dať a pred kým musíte svoj dar zadržať. Toto je Múdrosť. Toto sa tiež musíte naučiť. Ak sa dokážete trpezlivo naučiť byť poslúžení, potom bude vaša túžba dávať rásť prirodzene a bude rásť aj Múdrosť, ktorá s tým musí prísť aby našla svoje plodné vyjadrenie vo svete. 

Na to budete potrebovať komunitu študentov Poznania. Budete potrebovať, aby vám ostatní predviedli tie veci, ktoré v sebe musíte pestovať, vyživovať a rozvíjať a tie veci, ktoré sa musia úplne vymedziť alebo obmedziť. Kým sa niečo nedostane do kontextu vzťahu, ešte to nie je nenaplnené. Je to iba potenciál. Preto vás Cesta Poznania privedie do vzťahu. Možno nechcete do vzťahu vstúpiť alebo jediný druh vzťahu, ktorý si myslíte, že chcete, je romantický vzťah. Je to celkom bežné, pretože si ľudia často myslia, že romantický vzťah zodpovedá za všetky ich potreby vo vzťahu a preto tu majú také veľké očakávania. Ale v skutočnosti je romantický vzťah veľmi malou časťou vašich celkových potrieb vo vzťahu. 

To sa na Ceste Poznania stáva celkom evidentným, pretože tu budete potrebovať jednotlivcov, ktorí vás naučia, čo je pravdivé a čo nie. Tu budete potrebovať ostatných, ktorí vám pomôžu demonštrovať to, čo musíte vidieť, aby ste videli objektívne, čo je ľahšie urobiť s ostatnými ako osamote. Naučia vás, ako sa objektívne vidieť, keď sa naučíte premýšľať o svojich vlastných činoch a myšlienkach a povahe vašej interakcie s ostatnými. Toto je veľmi pomalý proces učenia. Musia sa podniknúť nevyhnutné kroky, ktoré sa často ťažko dajú naučiť a rozlúštiť.

Ako sme už mnohokrát povedali, Cesta Väčšieho Spoločenstva nie je individuálnym úsilím. Prináša vás do komunity, aby vám ukázala, že ste v spojení so životom a že sa musíte spojiť s konkrétnymi ľuďmi konkrétnymi spôsobmi na konkrétny účel. To je miesto, kde majú ľudia sklon sa cítiť v ohrození a stiahnuť sa, pretože chcú mať všetko, ale dajú zo seba veľmi málo. Aj ich dávanie spočíva v tom, aby sa stali bohatšími. Je pravdou, že skutočné dávanie vás urobí bohatšími, ale vaše skutočné bohatstvo sa objaví vďaka rekultivácii Poznania. Nie je to vypočítané tým koľko majetku, priateľov a pôžitkov ste v živote získali. Všetky tieto skutočnosti sú neustále ohrozované a ľahko sa stratia. Ale rekultivácia Poznania nemôže byť stratená, pokiaľ nie je zanedbaná alebo popretá a aj potom zostane s vami a pôjde s vami kamkoľvek pôjdete. 

Ľudia hovoria veľa vecí, ktoré sú pravdivé, ale nerozumejú pravde v tom, čo hovoria. Interpretujú veci podľa svojich osobných motívov, viete. Ľudia hovoria: „Musím slúžiť druhým. Musím nájsť svoju duchovnú pravdu. Musím rozvíjať svoju intuíciu.” Môžete povedať všetky správne veci zo všetkých nesprávnych dôvodov. Dôležitý je motív, príprava a temperament. 

Ak skutočne chcete slúžiť druhým a ak uznáte, že je to potrebné na to, aby ste získali späť svoju hodnotu a rozlíšili svoj dar a svoju skutočnú podstatu, musíte sa naučiť byť poslúžení – nie podľa vašich príkazov, ale podľa toho, čo si do vás samotná odpoveď pýta, aby ste robili a prijímali. Napríklad ak je odpoveďou Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva, potom sa ju musíte naučiť prijímať, trénovať a chápať podľa jej metód. Istotne ako k tomu budete pristupovať bude určite závisieť od vašej povahy, vašich motívov a vášho temperamentu, napriek tomu sa musíte rozvíjať podľa jej diktátu. Ak sa ľudia pokúsia naučiť Cestu Poznania podľa svojich osobných motívov, zlyhajú, ale zlyhanie im unikne, kým nebudú známe jeho skutočné náklady.

Preto hovoríme, že ak chcete slúžiť iným, musíte sa naučiť byť poslúžení. Toto je učiť sa byť poslúžený. Toto je učiť sa prijímať. Toto sa učiť sa rozlišovať. Nie je to slepé otváranie sa tomu, čo je ponúknuté. Učíte sa pracovať s tým, čo sa ponúka. Ak to urobíte, budete schopní rozpoznať svoju vlastnú podstatu. Budete schopní rozpoznať svoje motívy. A budete môcť pokračovať v príprave, stať sa silnejšími, múdrejšími a zrelšími. Zrelosť tu je schopnosž rozpoznať, čo je pravdou a čo je falošou a oddeliť ich a podľa toho si vybrať. Čas, prax a múdre rozhodnutia je to čo to prináša, ako aj veľká pomoc od vašich základných vzťahov – vašich vzťahov s inými ľuďmi a vášho vzťahu s vašou Duchovnou Rodinou, ktorej pomoc a vedenie sú nevedomky prijímané a využívané tak, aby bolo možné poznať ich výhody. Keď odídete z tohto života, budete jasnejšie vidieť, prečo sa pre vás určité veci stali a kto za tým nakoniec bol.

Keď sa naučíte byť poslúžení, dozviete sa, že váš dar je určený pre určitých ľudí a pre určité situácie na dosiahnutie určitých druhov výsledkov. Ak sa časom naučíte rozlišovať svoju povahu a svoje motívy, budete schopní rozpoznať povahy iných ľudí, nech sa akokoľvek líšia od vašej, a aj ich motívy. Povaha ľudí sa líši, ale ich motívy nie. Motívy ľudí, bez ohľadu na to, ako sú jednotlivo interpretované a vyjadrené, sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií: Existuje osobná motivácia, čo je pokus o zabezpečenie istejšej, zreteľnejšej a autonómnejšej identity jednotlivca. A potom je tu motivácia Poznania, ktorá prinesie veľmi odlišný výsledok. Jedinečnosť, ktorú vo vás Poznanie zdôrazní, súvisí s vašim darom a vašou službou. Naučí vás, že ste spojení s celým životom na svete, aby ste mohli vykonať konkrétnu úlohu. 

Vidíte, svet je miestom konania. Nie je to miestom bytia. To, odkiaľ ste prišli pred príchodom na svet, je miestom bytia. Takže „ste“ tam a „robíte“ tu. Kto ste tu, je to, čo robíte. Kto ste tam je to kto ste. V tomto svete sa musia robiť veci. Je to svet akcie a pohybu. Vďaka tomu je dočasný. Ste tu na to, aby ste robili veci. Ste tu na to, aby ste dosiahli určité veci, a to fyzicky aj vnútorne. Ak chcete preložiť bytie do konania, musíte sa naučiť, ako byť a ako robiť. Nie je o tom,, že sa nesústredíte na to, že ste vo svete. Je to tak, že preložíte bytie do čohokoľvek čo robíte, že ste schopní vyjadriť esenciu svojej podstaty a tajomnú silu Poznania. Toto je najvyšším prejavom služby, či už liečite chorých ako lekár alebo ľuďom vymieňate pneumatiky, či už vytvárate umenie, ktoré inšpiruje ľudí alebo pracujete na ochrane životného prostredia.

Nech už je vaša forma služby akákoľvek, ak je odkomunikované Poznanie, dávate obrovský dar, ktorý ďaleko presahuje vašu konkrétnu činnosť a čokoľvek, čo by ste mohli vyprodukovať. Je to preto, lebo cez vás niečo prechádza a je dané druhým. Ste tu ako prúd Poznania. Ste však tiež funkčným človekom, ktorý vykonáva konkrétne činnosti. 

Preto nie je vaša osobná časť obetovaná. Je povýšená a je nej dané jej oprávnené miesto v širšom kontexte vášho života. Potom, ako budete postupovať, urobíte pre ľudí mimoriadne veci – niekedy vedome, niekedy nevedome. A veľa motívov, ktoré ste predtým mali – čo ste robili pre ľudí a čo to pre vás urobilo – odíde alebo bude opotrebované. Postupom sa na Ceste Poznania vaše motívy zmenia a vaša povaha sa zlepší a stane sa vám známa. A budete rozvíjať Múdrosť, aby ste svoj dar efektívne prijali a aby ste čo najlepšie viedli jeho vyjadrenia.

Držte sa teda myšlienky, že ste tu, aby ste slúžili ostatným. Podporujte túto myšlienku. Ale otvorte sa nej, aby ste sa naučili slúžiť. Nemôžete slúžiť iným, ak je váš rozvoj zanedbávaný, brzdený alebo odmietaný. Ako sa naučíte slúžiť? Identifikáciou a prijatím odpovede, ktorá vám bola poskytnutá ako výsledok vašej žiadosti o poznanie vášho účelu, vášho zmyslu a vášho smerovania v živote. Odpoveď je vždy formou prípravy. V určitej fáze vášho vývoja bude prebiehať konkrétny výcvik alebo príprava pre pokrok. Pred tým sú tu lekcie učenia sa, komunikácia s ostatnými a robenie životných chýb. Ale v určitom okamihu sa z toho stáva formálna príprava. Táto príprava si vyžaduje prax a odhodlanie; má štruktúru a formu a tak ďalej. Možno prejdete niekoľkými rôznymi prípravami tohto druhu, kým nenájdete tú, ktorá vás prenesie cez most z vašej osobnej reality do Väčšej Reality, ktorá čaká na objavenie. 

Tu sa musíte naučiť praxi, duchovnej praxi. Tu sa musíte naučiť rozlišovaniu. Tu sa všetko, čo ste sa predtým naučili, musí spojiť s väčším zameraním a seba-determináciou. Tu sa uplatňujete z celého srdca keď vykonávate proces, ktorý presahuje vaše porozumenie. Tu konktétnym spôsobom rozvíjate svoje schopnosti a otvárate sa Mystériu, ktoré presahuje vaše chápanie. Ak sa to dá dosiahnuť, ostatný budú poslúžení, pretože vy ste boli poslúžení.