Arhiv Značk: God’s New Message for the World

Nové Posolstvo od Boha pre tento svet

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
28. Februára 2011
v Boulder, Colorado

Je čas prijať novú správu od Boha. Je čas prijať dar, moc a požehnanie. Je čas si uvedomiť, že Boh po takom dlhom mlčaní znova prehovoril. 

Lebo ľudstvo teraz čelí Veľkým Vlnám Zmien – veľkým environmentálnym, ekonomickým a sociálnym zmenám. Stojí pred svojimi najväčšími výzvami, najťažšími prekážkami a najväčšou výzvou k jednote a spolupráci. 

Prijmite teda toto Nové Posolstvo a vezmite si ho k srdcu. Nech je to vaším štúdiom. Dajte na to dôraz. Neodsudzujte to, ani o tom nepochybujte, inak nebudete schopní prijať moc a milosť, múdrosť a silu, ktorú to poskytuje. 

Viďte svet teraz vo veľkom bode obratu, v ktorom bude piť čoraz viac ľudí z pomaly klesajúceho dna. Pozerajte sa za horizont a nielen do blízkej budúcnosti a uvidíte, že sa tam budujú Veľké Vlny. Uvidíte, že ľudstvo sa bude musieť zmeniť a prispôsobiť novej situácii a že príroda, tak dlho ignorovaná a poškodzovaná, teraz ustanový podmienky jednania. 

Je to čas veľkého zúčtovania. Je to čas veľkej zodpovednosti. Nie je to koniec pre ľudstvo, ale je to veľký zlom. A predstavuje nový začiatok – nový začiatok, ktorému sa nemožno vyhnúť alebo ho zanedbať. 

Hlúpi budú pretrvávať. Slepí si budú naďalej myslieť, že budúcnosť bude ako minulosť. A tí, ktorí to nevedia, budú hlásať, že vedia, čo sa musí pre svet urobiť. 

Napriek najväčším a najpresnejším vyhláseniam a teóriám musíte mať Nové Zjavenie, inak budú prekážky príliš veľké a hrozivé, nebezpečenstvá príliš ohromujúcie, ľudké duše príliš slabé a príliš rozptýlené, národy príliš rozdelené a príliš sporné a mysliace na seba.

Je to čas, keď bude musieť ľudstvo prehodnotiť svoju pozíciu vo svete a presunúť svoje priority z rastu a expanzie na stabilitu a bezpečnosť pre blahobyt sveta a ľudí na svete. 

Je to čas, ktorý si vyžaduje víziu, čas, ktorý bude výzvou pre tých, ktorí svoju kariéru postavili na svojich teóriách a svojich systémoch viery; čas, keď bude treba vážne brať do úvahy blaho vašich detí a ich detí, nielen na základe predpokladov; čas, keď bude potrebné uchovať svetové zdroje, nielen ich premrhať a nadmerne využívať; čas, keď potreby chudobnejších národov budú priamo ovplyvňovať blahobyt silnejších národov; čas na zastavenie vašich nekonečných konfliktov a vybudovať infraštruktúry, ktoré dokážu podporiť ľudskú rodinu. 

Národy budú musieť spolupracovať, inak budú čoraz viac vystavené nebezpečenstvu a ohrozené. Zdroje budú stále nákladnejšie a ťažšie na získávanie. Produkcia potravín bude stratená. Podnebie sveta sa mení. Samotná technológia nebude schopná čeliť mnohým veľkým výzvam, ktoré prídu. 

Preto existuje Nové Zjavenie, Nové Božie Posolstvo, pretože ľudstvo nedokáže a neodpovedalo dostatočne – s výnimkou možno niekoľkých výnimočných jednotlivcov – na prízrak zmien, ktoré sú pred vami. 

Nejde len o otázku adaptácie. Je to otázkou zásadnej zmeny – zmeny srdca, zmeny prístupu, zmeny postoja. To, čo fungovalo predtým, nemusí fungovať teraz. To, čo sa predpokladalo, sa môže ukázať ako neúčinné a neadekvátne. Všetko bude treba prehodnotiť. 

Zjavenie to odhalí a odhalí prečo je to pravdou. Bude hovoriť o tom, čo tí, čo  dokážu vidieť, už zažili a zažívajú teraz. Bude rezonovať s veľkými pravdami všetkých vašich náboženstiev, a napriek tomu odhalí veci, ktoré ešte nikdy neboli odhalené. Je to Posolstvo pre jednotlivca, ktorý sa snaží vidieť a poznať pravdu. A je to Posolstvo pre celý svet, ktorý čelí Veľkým Vlnám Zmien.

Nejde o to, či ste pozitívni alebo negatívni. Ide o to, či vidíte alebo nie, či máte oči na videnie a uši na počutie. Nejde o otázku politickej orientácie alebo ideológie alebo myšlienkového smeru. Ide o to, či vidíte alebo dokážete reagovať – nielen na udalosti tohto dňa, ale aj na udalosti, ktoré prídu, udalosti, ktoré prichádzajú vašou cestou, podmienky sveta, ktoré sa menia pod vašimi nohami a ktoré už zmenili svet natoľko, že teraz žijete a čelíte úplne inému svetu. 

Nie je to svet vašich rodičov alebo vašich predkov. Nie je to svet, na ktorom bola civilizácia postavená a zabezpečená. Nie je to svet, na ktorom sa po stáročia vyvinula ľudská teória a filozofia. Je to iný, zložitejší a neistý svet – svet degenerácie, svet zmien, svet, ktorý ani veda nedokáže úplne pochopiť, svet, ktorý je teraz váš. 

Na orientáciu v tomto budete potrebovať väčšiu inteligenciu. Budete potrebovať silu Poznania vo vnútri jednotlivca, aby ste vedeli a videli, čo treba urobiť. Budete potrebovať veľkú spoluprácu medzi národmi a ľudmi, inak bude výsledok katastrofický. 

Nové Posolstvo poskytuje kľúčové a chýbajúce prvky. Nebude prednášať všetko. Nevyrieši každý problém. Nebude zodpovedať na každú otázku. Samozrejme, že nie. Ale dá vám priority vášho života a priority budúcnosti. Umožní vám to pripraviť sa na veci, ktoré nevidíte a ešte neviete. Dodá vám to silu prehodnotiť svoje myšlienky a presvedčenia. Obnoví vám silu vízie a spolu s ňou aj oči, ktorými uvidíte a uši, ktorými budete počuť. 

Nie každý to prijme. Nie každý zareaguje. Nie každý sa bude učiť a vydávať svedectvo tomto Novom Posolstve. Rozhodne nie. Mnohí však budú musieť – vo vedúcich pozíciách, v populácii, v rôznych krajinách, rôznych kultúrach, rôznych náboženstvách – pretože toto je Posolstvo pre svet. 

Nie je to posolstvom pre jednu krajinu. Nie je to posolstvom pre jeden čas alebo pre jednu udalosť. Nie je to reakciou na náboženstvo. Nejde o odmietnutie náboženstva. Nejde o odmietnutie vlády. Nejde o odmietnutie toho, čo existuje, ale o varovanie, požehnanie a prípravu na život a napredovanie v inom svete. 

Teraz sa nemôžete spoliehať na to, čo sa stalo predtým. Aj príroda bola natoľko narušená, že sa nebudete môcť spoľahnúť na určité veci. Národy budú zápasiť ekonomicky. Rast bude, ale iba dočasný. A potreby ľudskej rodiny tak ďaleko presiahnu kapacitu, tak zdanlivo, že premôžu akýkoľvek pokrok, ktorý môžete urobiť. 

To vytvorí zmenu priority. Bezpečnosť teraz nebude len o ochrane jedného národa pred druhým. Bude to o zabezpečení stability veľkej populácie ľudí. Do tejto miery bude musieť byť zapojený každý. Nie je to len otázkou pre vlády alebo vládnutia. Je to pre celý svet. 

Mnoho ľudí bude strateních v tomto veľkom prechode. Straty sa však dajú minimalizovať a tragédie sa dajú zmierniť. Bude potrebné, aby sa každý zúčastnil, aby ľudstvo prežilo Veľké Vlny Zmien a bolo schopné postaviť nový a viac spolupracujúci svet – nie svet založený na nekonečnom raste a expanzii, ale svet založený na stabilite a bezpečnosti ľudí. Bude to budúcnosť, ktorá sa bude veľmi líšiť od minulosti a bude sa veľmi líšiť od sveta, ktorý v tomto okamihu vidíte. 

Len Boh vie, čo prichádza za horizontom. Ale boli vám dané oči na videnie a uši na počutie, aby ste toho videli dôkazy, dnes a zajtra a v nasledujúcich dňoch. Nie je od vás žiadané, aby ste verili, ale aby ste venovali pozornosť, vyčistili svoju myseľ, otvorili svoje vnímanie. Najmenej sofistikovaní spomedzi vás spoznajú, že sa vietor mení, zatiaľ čo odborníci stále diskutujú o realitách minulosti. Nejde o intelektuálnu brilantnosť. Je to otázka pozornosti a jasnosti, videnia a schopnosti rozlišovania.

Mnoho ľudí zlyhá. Mnoho ľudí bude popierať. Mnoho ľudí sa vyhne realite, pretože to je jedna z veľkých slabostí ľudstva. Preto tí, ktorí sú silní, tí, ktorí majú jasno, tí, ktorí vidia, tí, ktorí sa zaviazali slúžiť meniacemu sa svetu, budú v budúcnosti viac a viac dôležitejší, bez ohľadu na to, akú pozíciu zaujmú v kultúre alebo spoločnosti. 

Preto Zjavenie muselo byť dané. Nie je to ľudský vynález. Nie je to produkt myslenia ani predstavivosti jedného človeka. Ťažko. Nejde o revolúciu proti náboženskému mysleniu, aká existuje dnes. Je to niečo úplne nové. Neprichádza odsúdiť, ale napraviť a dať vám moc tvoriť. Je to Posolstvo pre svet. 

Temnejšia obloha rastie. Ťažkosti ľudstva sa stupňujú. Vlády budú zoči-voči tomu impotentné, pokiaľ sa nebudú riadiť väčšou víziou a väčším nasadením.

Ľudstvo stále vystupuje z primitívneho stavu, domorodého stavu, do svetového spoločenstva. Je to veľmi ťažký a nebezpečný prechod, ale musí k nemu dôjsť, tak ako k nemu musí dôjsť vo všetkých svetoch vo vesmíre, v ktorých sa vyvinul inteligentný život. 

Teraz čelíte týmto veľkým a ťažkým prechodom, od domorodých bojovných spoločností k svetovému spoločenstvu – komunity založenej na nevyhnutnosti a nielen na ideológii, komunity založenej na zabezpečení a ochrane sveta pred vnútorným kolapsom a jeho ochrane pred cudzími zásahmi z vesmíru okolo vás. 

Je to iný svet, ako si dnes myslíte, ale je to svet v súlade s prírodou, pretože príroda sa nezmenila. Svet sa zmenil, ale ľudstvo sa s ním nezmenilo. A teraz vstupujete na nové územie. Cudzie a nebezpečné je to. Bude za potreby postupovať do budúcnosti s veľkou opatrnosťou. 

Čo povedie ľudské vnímanie? Čo bude informovať ľudské rozhodnutia? Preto existuje Nové Zjavenie, ktoré priniesol na svet jeden muž s malou skupinou asistentov. Ten je Poslom pre túto dobu, ale nebude zapadať sa do očakávaní supermana. Nebude mať magické sily. Nebude charizmatický. Nebude zábavný. Ale on je Poslom a je to jeho život, ktorý bol prostriedkom na prenos Nového Posolstva od Boha. 

Prijmite to. Počúvajte. Otvorte svoje mysle. Bez tohto väčšieho Zjavenia sa nemôžete orientovať v budúcnosti. Nebudete pripravení. Nestihnete sa pripraviť včas. Nebudete schopní presvedčiť ostatných, aby zareagovali. 

Boh miluje svet a dal ľudstvu veľké učenia v dôležitých bodoch obratu, aby založili ľudskú civilizáciu a oslobodilo ľudí od domorodej identity, umožnilo civilizácii aa rozvíjať a rásť napriek mnohým tragédiám a chybám. 

Teraz prechádzate z civilizácie do svetového spoločenstva, pretože len toto zabezpečí [skutočnú bezpečnosť] a ochráni ľudskú rodinu do budúcnosti. Je to prechodom, na ktorým v tejto chvíli len málokto dokáže konštruktívne premýšľať. Ale je to váš osud.