Reagovanie na Väčšie Spoločenstvo

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
10. Apríla 1992
V Boulder, Colorado

Keď hovoríme o vplyvoch Väčšieho Spoločenstva, je potrebné hovoriť o tom, ako myseľ reaguje. Myseľ je navrhnutá tak, aby konala a interagovala s prostredím. Je to jednak generátor informácií a stimulácie, ako aj ich prijímač. Myseľ sa prirodzene spája s mentálnym a fyzickým prostredím tak, že neustále vysiela a prijíma informácie. Myseľ nie je pánom prostredia, ani prostredie nie je pánom mysle v skutočne vyváženom a harmonickom stave. Ak je však tento stav narušený, vedie to k nerovnováhe, ktorá vytvára deformácie v skúsenostiach, v rozpoznávaní, v procesoch myslenia a v záveroch, ktoré z toho vyplývajú. 

Aby vaša myseľ fungovala prirodzene a harmonicky, musí mať dynamický a harmonický vzťah s prostredím. To je samozrejme ideálny stav a nedosahuje sa, keď myseľ nie je v harmónii sama so sebou. Keď myseľ nie je v harmónii sama so sebou, zažíva svoju vlastnú nerovnováhu ako aj nerovnováhy vo svojom prostredí. To vyprodukuje nerovnováhu a nesúlad a reakciu na to, čo produkuje. To vytvára začarovaný kruh, v ktorom myseľ produkuje zážitky a potom reaguje na svoje vlastné výtvory. Len málokedy si je vedomá toho, čo produkuje. 

Táto diskordancia vytvára vo svete silu, silu disonancie. Napríklad, ak ste nepokojní, znepokojení, alebo sa veľmi bojíte, alebo ak ste veľmi nahnevaní alebo rozhorčení, vytvoríte vo vašom prostredí disonanciu. Akonáhle táto disonancia opustí vašu vlastnú myseľ, stane sa silou v prostredí. Teraz, ak to generuje iba jedna osoba, bude to veľmi slabá sila a ľahko sa rozptýli. Ak však tento druh skúseností vytvára veľa ľudí, vytvorí to silu, ktorá bude trvalejšia, oveľa účinnejšia a efektívnejšia. Táto sila potom môže ovplyvňovať iné mysle tak, že sa zdá, ako by ich ovládla. Mentálna sila v prostredí sa môže stať veľmi koncentrovanou a dosť silnou a môže mať takpovediac efekt víchoru na iné mysle. Ak si spomeniete na časy, keď ste vstúpili do niekoho osobnej domény a vstúpili ste do ich disharmonického stavu spomeniete si, aké silné to môže byť a ako vás to môže emocionálne ovplyvniť a určiť vaše reakcie. 

Preto má disharmonická myseľ vplyv na prostredie. Akonáhle táto diskordancia vstúpi do prostredia, najmä ak ju zdieľajú ostatní, vytvára silu, ktorá má vplyv na iné mysle. Ľudské bytosti si neuvedomujú silu svojich vlastných emócii alebo vplyv svojho myslenia na ostatných. Existuje síce niekoľko zrejmých príkladov, ale za celkový účinok a druhy interakcií, ktoré sa vďaka tomu dajú generovať, je vedome zodpovedané len zriedka, ak vôbec. 

Kultivácia dobrého mentálneho prostredia okolo vás osobne je veľmi, veľmi dôležitá. Generujete toto prostredie a žijete v ňom. Ak vytvoríte nepriateľské, nezhodné prostredie, budete v tom žiť. Toto prostredie sa môže stať tak sústredeným a tak efektávnym pri určovaní vašich vlastných skúseností, že je to ako žiť v ulite, kde sa vám môže zdať ako dážď padal iba na vás, a na nikoho iného. Ale vplyv na ostatných môže byť tiež veľmi veľký, najmä ak ste v ich tesnej blízkosti. Keď ste vonku, účinok vášho myslenia sa rozptýli všeobecnejšie a reakcia tých, ktorí cítia jeho účinky, nebude taká veľká. Je to tak preto, lebo predstavuje rozsiahle mentálne prostredie, ktoré je vystavené mnohým ďalším silám presahujúcim iba ľudské sily. Ale ak ste v interiéri s iným alebo vo veľmi tesnej blízkosti, potom môže byť tento dopad obrovský. Preto, ak ste v kontakte s niekým, kto je vo veľmi disharmonickom stave a má to na vás škodlivý účinok alebo vám sťažuje jasné myslenie, je vždy dobré pokúsiť sa túto osobu dostať von aby sa ich mentálne projekcie mohli efektívnejšie rozptýliť. To na vás do istej miery zníži dopad.

Vaša interakcia s ostatnými je taká silná, že musíte byť veľmi opatrní, s kým sa stýkate. Ak sa chcete zámerne stýkať s niekým, kto je vo veľmi nesúladnom stave alebo je veľmi narušený alebo konfliktný, musíte na to byť dobre pripravení, pretože to na vás bude mať veľký vplyv. Ľudia budú prirodzene gravitovať k tým, ktorí im môžu pomôcť zažiť pozitívne mentálne prostredie. Platí to najmä pre ľudí, ktorí získavajú späť Poznanie a pokúšajú sa uvedomiť si svoj vlastný mentálny stav a jeho vplyv na prostredie, ako aj vplyv prostredia na nich. 

Mnoho ľudí sa bojí, že prostredie má nad nimi najvyššiu moc a iní veria, ale len zriedka sa stretnú s tým, že majú nad prostredím ultimátnu moc. To samozrejme nie je pravdou, pretože ste s prostredím v dynamickom vzťahu. Rovnako ako vaše telo prosperuje zo zdrojov vášho prostredia a nepretržite s nimi interaguje, vaša myseľ – váš mozog a všetky jeho funkcie – a Poznanie, teda myseľ presahujúca mozog, ktorá zodpovedá za rafinovanejšie kvality myslenia a zhodnotenia, tiež existujú v mentálnom prostredí, prosperujú z jeho zdrojov a neustále s ním interagujú. 

Jednotlivci, ktorí sú v procese získavania späť svojho Poznania, sa budú usilovať o vytvorenie pozitívneho mentálneho prostredia. Budú to robiť prirodzene, aby si vytvorili špirálu smerom nahor namiesto špirály dolu. Stanú sa oveľa citlivejšími na tých, s ktorými sú v styku a na to, čo sa v týchto interakciách prejaví. Budú chcieť hľadať slobodu a zbaviť sa stresových situácií, pokiaľ tieto situácie nie sú nevyhnutné. Budú sa usilovať o väčšiu vyrovnanosť a pokojnejšie obdobia. Všetky ich hodnoty a sklony sa zodpovedajúcim spôsobom zmenia. 

Predtým, ako sa to stane, sa ľudia snažia vytvoriť prostredie, ktoré vyhovuje ich presvedčeniam, takže sa obklopujú ľuďmi, ktorí všeobecne prijmú ich stanovisko a potvrdia ich predsudky. Ale keď vstupujete do vedomejšieho stavu, do stavu, ktorý je viac oddaný vzdelávaniu sa a odhaľovaniu, budete hľadať prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre skúsenosť vedomia a poznania. Toto je prirodzeným procesom a bude sa výrazne zrýchľovať, keď si to uvedomíte a budete môcť robiť vedomé rozhodnutia, aby ste zlepšili svoje mentálne prostredie a vytvorili väčšie príležitosti na náhľad. 

Mnoho ľudí sa snaží byť vonku, pretože je to slobodnejšie mentálne prostredie, ako keď sú uzavretí s inými ľuďmi. Ľudia tu hľadajú spoločenstvo s prírodou, pretože príroda poskytuje slobodnejšie a často priaznivejšie mentálne prostredie pre introspekciu a vhľad do správania a interakcie ostatných. Niektorí hľadajú prírodu čisto ako úľavu. 

Keď sa začnete sústrediť na mentálne prostredie, uvedomíte si, ako absolútne to ovplyvňuje váš pocit pohody a ako dôležité je pre váš rozvoj. Toto je začiatok uvedomovania si mentálneho prostredia. Pretože sa to deje vedomým a zámerným spôsobom, začnete si uvedomovať vplyvy, ktoré ovplyvňujú vaše emočné stavy a vaše myslenie. Ak sa rozhodnete rekultivovať Poznanie podľa Tradície Väčšieho Spoločenstva, budete musieť rozvíjať ticho, sústredené myslenie, objektivitu, rozlišovanie a pozorovanie – všetko, čo generuje sústredenejšiu a silnejšiu myseľ, myseľ, ktorá má väčší vplyv v jej prostredí a ako aj v skúsenostiach ostatných.

S Poznaním ako vašim sprievodcom bude mať vaša osobná myseľ prostredie a stimuláciu pre skutočný rozvoj, čo prinesie veľké výhody pre vás aj pre ostatných. Tu môžete celkovo pozitívne prispieť k mentálnemu prostrediu. To je úplnou pravdou. Poznanie je veľmi prenikavým druhom vplyvu. Nemôžete vysledovať jeho dopad na ostatných, ani nemôžete sledovať smer, ktorým bude cestovať, koho bude kontaktovať a ako budú oni reagovať. Možno však môžete s vierou prijať, že svet napreduje vďaka príspevku mnohých koncentrovaných jednotlivcov, ktorí sa venujú blahu ľudstva a jeho pokroku v ich rase. Výhody, ktoré vo svete vidíte, sú výsledkom tejto kontribúcie, nielen praktických a fyzických výhod, ale aj sústredením mnohých myslí na blahobyt a vyrovnanosť ľudskej funkcie a interakcie. Starajú sa o mentálne prostredie ako ten, kto sa stará o veľký les, starajú sa oň s láskavou pozornosťou, dávajú ho doporiadku, pokiaľ je to možné a chránia ho pred vonkajšími vplyvmi. 

Teraz musím hovoriť o vplyvoch Väčšieho Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú ľudstvo v tejto dobe. Ak môžete začať aspoň koncepčne vidieť, že žijete v mentálnom prostredí a že ste s ním v nepretržitej a dynamickej interakcii, je potrebné myslieť na druhy vplyvov, ktoré v danom prostredí existujú – vplyvy ktoré môžete privítať, prijať a propagovať a vplyvy, ktoré sú vo vašom živote neúmyselne, bez vášho pozvania v rámci prostredia, v ktorom fungujete. Dopad televízie, hudby a rozhlasu je veľmi, veľmi veľký na ľudskú myseľ, taký veľký, že študenti Poznania sa budú snažiť tieto vplyvy obmedziť a svedomite ich skúmať. Ide o vplyvy, ktoré sú súčasťou prostredia, v ktorom fungujete. Nemusíte ich nevyhnutne vítať, ale napriek tomu sú súčasťou vášho prostredia a budú mať na vás vplyv. 

Existujú vplyvy, ktoré si sotva uvedomujete, ktoré na vás tiež silne vplývajú, najmä ak ste citliví na Väčšie Spoločenstvo. Vaša citlivosť na Väčšie Spoločenstvo je určená vašim pôvodom – nielen vašou históriou ako ľudskej bytosti v tomto živote, ale aj vašim pôvodom ďaleko za ním. Svoje nahromadené učenie prenášate so sebou do životných skúseností, ktoré teraz prežívate ako jedna ľudská bytosť. Ak toto nahromadené vzdelávanie ráta aj s Väčším Spoločenstvom, budete obzvlášť citliví na vplyvy Väčšieho Spoločenstva. Toto je súčasťou vášho make-upu. Toto nemôžete zmeniť, ale môžete sa naučiť uvedomiť si to a efektívne s tým zaobchádzať, aby ste sa časom, keď vaša myseľ bude silnejšia a sústredenejšia prostredníctvom prípravy a správnej asociácie s ostatnými, naučili nielen kompenzovať škodlivé alebo disharmonické vplyvy, buď v ľudských situáciách, alebo z vplyvov, ktoré presahujú ľudské vedomie, ale časom aj na nich mať tiež pozitívny vplyv. 

Zvážte toto: Silná myseľ vždy ovplyvní slabšiu myseľ. Silná myseľ môže do istej miery ovládať slabšiu myseľ. Stáva sa to, aj keď sa silnejší človek nesnaží niekoho ovplyvniť alebo presvedčiť, aby niečo urobil. Skutočnosť, že jeho myseľ je koncentrovanejšia a menej konfliktná, s väčším zámerom a seba-determináciou, bude mať vplyv na iné mysle, ktoré sú menej sústredené a menej koncentrované. Toto je skutočnosťou života a nemožno sa tomu vyhnúť. Keď ľudia začnú navzájom súperiť, včas si uvedomia, že musia mať zvýšenú úroveň koncentrácie a zamerania a veľmi špecifické formy prípravy, ktoré sú určené tým, čo sa pokúšajú podstúpiť. Je zrejmé, že vo všetkých prípadoch musia byť pri rozhodovaní sa silnejší, sústredenejší a múdrejší. To je stimulované, pretože ľudské bytosti medzi sebou súperia o určité výhody v živote. Táto konkurencia môže byť zdravá, ale môže byť aj škodlivá.

Teraz, keď sú vo svete aktívne zastúpenia Väčšieho Spoločenstva, máte do činenia so súborom vplyvov, ktorým nemôžete účinne konkurovať a preto je predstavená príprava v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Iba príprava z mimo sveta môže byť účinná v tom, aby vás naučila pracovať s vplyvmi z mimo sveta. 

Teraz mi dovoľte hovoriť o tom, ako môžu vplyvy Väčšieho Spoločenstva pôsobiť na ľudskú myseľ. V prvom rade, ak dôjde k vizitácii, tí, ktorí sa zúčastňujú vizitácie, budú chcieť okolo svojej prítomnosti vytvoriť silové pole, ktoré dúfajú že bude mať vopred určený vplyv na ľudské bytosti. Ľudské bytosti boli študované veľmi dlho – prinajmenšom z hľadiska ich správania a predispozícií. Návštevníci budú preto chcieť vytvoriť určitý vplyv na prostredie, aby mali želaný vplyv na kohokoľvek, s kým sa môžu stretnúť, či už úmyselne alebo neúmyselne. Ak majú záujem skúmať jednotlivcov priamo, návštevníci ich v určitom zmysle zhypnotizujú. To je možno najlepšie slovo, ktoré sa dá v tejto situácii použiť. Pozastavia vedomé mysle ľudí a potom im navrhnú veci, ktoré budú mať tendenciu akceptovať ako svoje vlastné. Ľudia potom zabudnú, odkiaľ sa tieto návrhy vzali. To uľahčuje ovplyvňovanie správania ľudí a uskutočňovanie požadovaných, vopred určených akcií. Ľudské bytosti si to navzájom robia od začiatku svojej existencie vo svete, ale nie sú v tom majstrami. 

Svet navštevujú Sily Disonancie z mimo sveta. Neprichádzajú sem pre vás. Určitými spôsobmi sú schopní manipulovať s mentálnym prostredím. Na zasiahnutie a ovplyvnenie správania a uznania tých, s ktorými sa môžu stretnúť, najmä ak chcú študovať myslenie, správanie alebo biológiu svojich subjektov, využijú tieto schopnosti v miere, v ktorej to považujú za možné. Počet jednotlivcov, ktorí boli priamo ovplyvnení týmito silami sa zvyšuje a sú hlboko znepokojení a rozrušení zo stretnutí, ktoré mali, ak o nich vôbec vedia. Čudujú sa nad tým, ako môže byť ich pamäť tak pozastavená, ako môžu byť ich zhodnotenia tak vymazané a ako môžu ich spomienky vyzerať tak neurčité. Popremýšľajte potom nad myšlienkou hypnózy a nezabudnite, že koncentrovanejšia myseľ bude mať od prírody väčší vplyv na slabšiu myseľ, ako slabšia myseľ môže mať na koncentrovanejšiu myseľ. 

Preto chápte, že ľudia sú študovaní, dokonca skúmaní Silami Disonancie z mimo tohto sveta. Je to poľutovaniahodné, pretože ľudstvo je na to zle pripravené. Napriek tomu to má určité príležitosti na rozvoj, ak je možné situáciu jasne pochopiť. Konkurencia môže podnietiť tvorivosť, zodpovednosť, vynaliezavosť a slobodnú vôľu. Teraz vo svojom mentálnom prostredí súťažíte s inteligentnými silami z mimo sveta. Toto je skutočnosťou; nemôžete sa tomu vyhnúť. Bolo by hlúpe popierať to alebo predstierať, že k tomu nedochádza. Toto je teda forma konkurencie. Konkurujete o kontrolu nad svojím svetom; konkurujete o kontrolu nad svojím vlastným životom; konkurujete o to, kto v budúcnosti ovládne svet. Znie to príliš vážne? Zdá sa vám to príliš zlovestné alebo príliš hrozivé na zváženie? Možno by sa to tak spočiatku môže zdať, ale ak sa nad tým starostlivo zamyslíte a ste ochotní to ďalej zvážiť, uvidíte, že toto je druh angažovania, ktoré ľudstvo potrebuje, aby sa v ľudskej rodine vytvorila harmónia a vytvorilo sa väčšie zameranie a motivácia pre učenie. To neznamená, že Sily Disonancie vám zámerne pomáhajú svojimi zásahmi do ľudských záležitostí, ale znamená to, že situácia ponúka niektoré mimoriadne dôležité príležitosti a stimuly pre rozvoj.

Udalosti, ktoré sa dejú nemôžete zmeniť môžete ich však interpretovať múdro a naučiť sa ich využívať vo svoj prospech. Ak to chcete urobiť, musíte si rozmyslieť, kde v živote stojíte, čo ste dosiahli a čo ste nedokázali. Musíte vziať do úvahy vplyv svojho vlastného myslenia a zvážiť tiež prostredia, do ktorých sa umiestňujete, či už úmyselne alebo neúmyselne. Vytvára sa tým väčšie sebauvedomenie, schopnosť rozlišovať a svedomitosť – to všetko je nevyhnutné, ak máte napredovať ako ľudská bytosť. 

Zvážte toto: Ak sa priblížite k sile z Väčšieho Spoločenstva, začnete veľmi dôrazne reagovať. Ľudia zvyčajne cítia obrovský pocit vyhýbania sa, túžbu odísť, utiecť, nájsť útočisko. Často existuje obrovský pocit úzkosti. Toto je normálna reakcia, ale iné reakcie sú možné v závislosti od povahy a povahy zúčastnenej osoby. Na svete existujú miesta, kam ľudia nechcú ísť. Cítia sa tam nepríjemne. V prírode existujú miesta, okolo ktorých ľudia prechádzajú alebo sa im zámerne vyhýbajú. Cítia sa tam nepríjemne. To neznamená, že všetky tieto miesta obsahujú vplyvy Väčšieho Spoločenstva, ale môžete vidieť, aké ľahké je presadiť sa vo svete a byť relatívne bez ľudskej kontroly pre tých z Väčšieho Spoločenstva. Manipulácia s mentálnym prostredím tu môže byť taká silná, že sa od zvedavcov alebo dobrodružných dá ľahko odradiť. 

Kým jednotlivci nezískajú objektívny prehľad o svojich skúsenostiach, čo môžu vykonať iba s Poznaním ako ich radcom, sprievodcom a základom, budú ovplyvnení. Budú nasledovať svoje vlastné pocity a budú sa riadiť prevládajúcimi myšlienkami, ktoré majú. Myšlienky môžu byť vložené do iných myslí. Pocity môžu byť motivované určitými druhmi stimulácie. Ľudské bytosti nie sú tak strašne zložité, aby sa tieto veci nedali naplánovať a vykonať s veľkým úmyslom a účinnosťou. Ľudia nebudú vedieť, prečo reagujú tak, ako reagujú. Možno si na to dajú dôvody, ale mať dôvody neznamená, že človek chápe situáciu alebo vplyvy, ktoré sú v jeho dosahu. 

Ak sú ľudia psychicky nestabilní, budú ešte nestabilnejší vedľa vplyvu Väčšieho Spoločenstva. Môže ich to dokonca priviesť k šialenstvu. Nie je to tak preto, lebo sa to vplyv Väčšieho Spoločenstva snaží dosiahnuť. Je to jednoducho preto, lebo keď ste okolo silnejšej mysle, zvýrazní to váš súčasný stav. Inými slovami, stanete sa extrémnejším vo svojom správaní. To je jeden z dôvodov, prečo muž a žena Poznania musia zostať skrytí pred svetom a musia byť veľmi uvážliví o tom, s kým sa stretnú a čo odkomunikujú, pretože budú mať veľký dopad na každého, s kým sa stretnú. Nerozumní sa stanú vedľa nich nerozumnejšími a tí, ktorí hľadajú Múdrosť, sa stanú múdrejšími, pretože koncentrovanejšia myseľ zvýrazní súčasný stav každej druhej mysle, s ktorou prichádza do styku. To je jeden dôvodom, prečo sa Múdri stiahli. Toto je veľmi dôležité. 

Našim dôrazom je tu posilniť vaše chápanie toho, že žijete v mentálnom prostredí a že na vás v tomto prostredí pôsobia vplyvy. Sú tu prítomné vplyvy z Väčšieho Spoločenstva. Nie sú všade, ale sú na určitých miestach a ich počet nie je malý. Nielenže majú vplyv na ľudské myslenie a správanie, ale aj využívajú ľudské myslenie a správanie, testujú ho, experimentujú s ním, učia sa o tom, ako funguje a praktizujú jeho manipuláciu. To sa odohráva, či sa vám to páči,alebo nie, či to prijmete alebo nie. Deje sa to. Je lepšie to prijať, čeliť tomu a naučiť sa, ako proti tomu sami jednať a ovplyvňovať to, pretože ak to neovplyvníte, časom sa vás to zasiahne čoraz viac.

Na svete sú ľudia, ktorí majú taký silný pôvod z Väčšieho Spoločenstva, že cítia vplyv síl Väčšieho Spoločenstva, dokonca aj tých, ktoré sú ďaleko a nie v ich bezprostrednej blízkosti. Reagujú na tieto veci emocionálne a nemôžu zodpovedať za svoje vlastné skúsenosti. Hovoria si: „Bože môj! Prečo sa cítim tak, ako sa cítim?“ Možno majú nevysvetliteľné pocity hrôzy alebo úzkosti, ktoré sa nedajú vysvetliť z hľadiska ich súčasnej situácie. Niekedy sa títo ľudia za tieto skúsenosti veľmi obviňujú a snažia sa ich potlačiť alebo im uniknúť. Iní obviňujú celú spoločnosť alebo politickú situáciu, v ktorej žijú, stále však nemôžu zodpovedať za svoje skúsenosti. To sa určite nestáva u každého človeka, ale u niektorých ľudí je to dosť výrazné. Títo ľudia sa budú musieť naučiť Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, ak majú získať prístup k zdroju svojho vlastného zážitku. 

Ak sa chcete dozvedieť o zdroji svojho zážitku, musíte sa naučiť o vplyvoch, ktoré ho stimulujú, ovplyvňujú a v niektorých prípadoch dokonca aj generujú. Musíte sa naučiť zodpovedne a vedome pracovať s prostredím. To znamená, že poznáte podstatu a účinky svojho vlastného myslenia a naučíte sa rozlíšiť tie vplyvy, ktoré na vás priamo pôsobia. Do istej miery môžete kontrolovať svoje vystavenie vplyvom v mentálnom prostredí. A určite, keď budú rásť vaše schopnosti a vedomie, stanete sa v tom efektívnejší. Toto je požiadavkou na vzdelanie. 

V mentálnom prostredí boli s ľuďmi vždy problémy, pretože ich mentálny a duchovný život nebol zjednotený. Teraz však existujú väčšie problémy kvôli prítomnosti Väčšieho Spoločenstva vo svete. Tieto problémy môžu priniesť dôležité riešenia, ale sú to problémy, ktoré sú pre ľudí veľmi ťažké rozpoznať a prijať. Dovoľte nám, vám poskytnúť túto myšlienku na zváženie: Sily disonancie vo svete, ktoré mimochodom nie sú jedinými silami Väčšieho Spoločenstva vo svete, sú schopné sa v mnohých prípadoch pohybovať celkom efektívne bez ľudského rozpoznania, nie preto, že sú neviditeľné, nie preto, že sú to duchovné sily – sú to fyzické sily – ale preto, že môžu ovplyvňovať myseľ, ktorá ich vníma. Ako sa to môže stať, pýtate sa? No, ak koncentrovanejšia myseľ chce alebo si praje, aby ju menej koncentrovaná nerozpoznala, potom vo väčšine prípadov osoba so slabšou mysľou nerozpozná prítomnosť koncentrovanejšej mysle. 

Pamätajte, že myšlienky ovplyvňujú mysle. Myšlienky ovplyvňujú myslenie. Myslenie ovplyvňuje myslenie. Ak je myslenie ovplyvnené, je možné vopred určiť určité reakcie. Pretože ste zvyknutí iba na interakciu s inými ľudskými bytosťami, tieto veci môžu znieť dosť fenomenálne, ba dokonca aj nemožne. Ale vo vašom mentálnom prostredí teraz existujú inteligentné sily, ktoré nie sú ľudskými bytosťami. Sú tu, aby nazbierali informácie. Sú tu, aby si na vás precvičili svoje zručnosti pre budúce použitie a výhody. Toto je neobvyklá a zložitá situácia, ktorá si vyžaduje neobvyklé a efektívne riešenie. Nemôžete použiť normálny rozsah ľudského vysvetlenia alebo ľudskej reakcie, aby ste sa mohli efektívne vyrovnať s týmito vplyvmi. Preto sa predkladá Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva. 

Viackrát som v týchto diskurzoch spomenul, že vo svete existujú aj sily pre dobro. Sú tu kvôli ochrane a prospechu ľudstva. Preto nezostanete bezmocní voči zdanlivo mocnejšiemu protivníkovi. Nielenže na svete existujú sily Väčšieho Spoločenstva, ktoré vám majú pomôcť a vzdelávať vás, existuje sila a prítomnosť Poznania, ktoré musí byť aktivované, aby vám umožnilo efektívne sa vysporiadať nielen s problémami a dilemami ľudských záležitostí, ale aj problémami a dilemami, ktoré existujú aj vo Väčšom Spoločenstve.

Zvážte toto: Ľudské myslenie sa dá priamo ovplyvniť. Ľudské vnímanie sa dá priamo ovplyvniť. Ľuďom môžu byť vykonané veci bez akýchkoľvek varovaní. Ľudia môžu byť ovládaní a manipulovaní, k čomu v skutočnosti už dochádza. Uvedomujem si, že to nie je populárnym nápadom, ktorý tu predkladám. Je veľmi vytriezvujúci. A napriek tomu, pretože je to dnes vo svete skutočnosťou, musíte to akceptovať. Akceptovanie je začiatkom vzdelávania – akceptovanie nedostatku, akceptovanie problému, ktorý je potrebné vyriešiť, akceptovanie vašej vlastnej túžby po pokroku a akceptovanie toho, že váš súčasný stav je pre vás nedostatočný. Všetky tieto veci poskytujú motiváciu pre väčšie vzdelávanie a rozvoj. 

Na dosiahnutie každého úspechu je nevyhnutná motivácia, ktorá však musí byť poháňaná potrebou. Ľudské bytosti musia byť psychicky silnejšie, vyváženejšie a harmonickejšie vo svojom vnútri. Toto nie je iba preferenciou. Nemôže to byť iba nejakou formou zábavy alebo aktivitou alebo koníčkom. Musí sa to stať ústredným bodom vašich priorít. Čo to učiní ústredným vo vašich prioritách? Uznanie toho, čo vás ovplyvňuje vo vašom živote a vaša vlastná potreba rozvoja, riešenia a väčšej vyrovnanosti. Potreba poháňa pokrok. Vaše potreby sú veľké. Aj keby vo svete v súčasnosti neexistovali vplyvy Väčšieho Spoločenstva, vaše potreby sú veľké a každým dňom narastajú. Ak chcete uspokojiť veľkú potrebu, potrebujete veľkú motiváciu. Potrebujete veľkú prípravu a veľkých spoločníkov. 

Sily Disonancie nie sú trénované spôsobmi Poznania. Tu máte možnú výhodu, ak by ste sa rozhodli pripraviť a mali by ste svoju prípravu brať vážne a podniknúť ju s veľkou trpezlivosťou a vytrvalosťou. Tu je vaša výhoda. Preto kladieme dôraz na rozvoj Poznania. Nezdôrazňujeme to iba preto, aby ste sa cítili lepšie alebo aby ste mali väčší zmysel pre účel vo svete, alebo aby ste sa cítili viac sebamilujúci a sebaakceptujúci. Nie. Aj keď sú toto veľké odmeny pri nasledovaní Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, toto učenie a príprava sa teraz volajú pre ďalšie skutočné a naliehavé potreby. Sily pre Dobro z Väčšieho Spoločenstva sú tu preto, aby zdôrazňovali Poznanie, pretože práve to zachráni ľudskú rasu. Sily Disonancie nie sú trénované v Ceste Poznania, inak by neboli Silami Disonancie, pretože Poznanie nemôže stáť proti sebe a musí prispievať k blahobytu a prospechu života všade. 

V prítomnosti vplyvov Väčšieho Spoločenstva sa môžete cítiť bezmocní, ale máte tu väčšiu výhodu. Ak môžete byť pripravení v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva, budete mať väčšiu nádej na úspech. Preto sa dôraz kladie na Poznanie. Preto sa k tomu žiada. Je to nevyhnutné pre vaše blaho a rovnako je to potrebné aj pre váš pokrok. 

Bude tu vždy myseľ, ktorá je inteligentnejšia a prefíkanejšia ako tá vaša. Vždy budú existovať technológie pokročilejšie ako tie vaše. Vždy budú existovať mysle koncentrovanejšie ako vaše, v tom Väčšom Spoločenstve, ktoré je. Ak by ste sa však mali zaviazať a postupovať v rekultivácii Poznania, potom si vo svojom vnútri vytvoríte základ, ktorý nemožno ovplyvniť a nemôže byť poškodený, pretože Poznanie nemôže byť ovplyvnené mysliacimi mysľami. Poznanie nemôže byť poškodené stimulmi fyzického života. Poznanie je bez strachu, pretože je nesmrteľné. Nemôže doň preniknúť vonkajší svet. Iba Poznanie môže ovplyvniť Poznanie, pretože je to duchovná realita, ktorá existuje v každej osobe na svete. Aj keď je to vo veľkej väčšine ľudí latentné, je potrebné ho kultivovať a rozvíjať. Aj keď sú požiadavky pre túto kultiváciu a vývoj veľké, je možné, že mnohí môžu napredovať. Nie každý musí napredovať v Ceste Poznania, ale pre niektorých ľudí je to nevyhnutné a pre ľudskú rasu je to nevyhnutné, aby v tomto ohľade napredoval dostatočný počet ľudí.

Hovorím teraz o budúcnosti a súčasnosti. Nikto tak skoro neovládne ľudskú rasu. To si neželajú ani tí, ktorí vás teraz študujú, tí, ktorí prišli z Väčšieho Spoločenstva. To nie je ich poslaním, ale budú vás študovať, ovplyvňovať a manipulovať. Naučia sa, ako myslíte, ako sa správate a ako reagujete. Zistia vaše slabosti a obmedzenia a budú ich využívať pre svoje vlastné účely. Toto je teraz ujmou pre ľudstvo a bude to ujmou v budúcnosti. 

Čo tomu môže zabrániť? Rozvoj mysle a rekultivácia Poznania. Rozvoj mysle vám umožní vnímať, zabrániť a pôsobiť na vplyvy, ktoré vás teraz ovplyvňujú. Ale kultivácia Poznania vám dá Múdrosť a skutočné bezpečie a to natoľko, že budete mať časom väčší vplyv, pretože nič nie je väčším vplyvom ako samotné Poznanie. Za toto je svete ťažké zodpovedať, pretože existuje len veľmi málo jednotlivcov, ktorí sa vyvinuli v Ceste Poznania. Tí, ktorí majú veľký vplyv a mali a veľký vplyv na blahobyt a osud ľudstva. Ich príkladov je možno iba pár, ale sú veľmi výrazné. Musíte sa iba pozrieť do svojho vlastného života a objektívne preskúmať, kto vo vás ovplyvnil cnosť. Zistíte, že to nie sú len ľudia, s ktorými ste boli priamo v kontakte, ale že existuje veľa ľudí, ktorí už dávno predtým žili a ktorých príspevok sa stále odráža v ľudských mysliach všade. 

Taká je sila Poznania. To je vaša výhoda. Nárokujte si to pre svoje blaho a nárokujte si to pre blaho ľudstva. Nárokujte si to pre svoju schopnosť komunikovať s Väčším Spoločenstvom, pretože je teraz súčasťou vášho života a bude tým čoraz viac, pretože svet vstupuje do Väčšieho Spoločenstva a musí sa naučiť zodpovedať za svoje vplyvy, svoje sily, motívy a svoju existenciu. To znamená, že ľudstvo sa dostáva do širšej životnej arény, kde existuje veľa foriem vplyvu a veľa príležitostí na rozvoj, ktoré predtým ľudia k dispozícii nemali.

Veľké problémy prinášajú väčšie riešenia a väčšie úspechy. Máte väčší problém; teraz musíte nájsť väčší úspech. Nemôžete to urobiť sami, pretože budete potrebovať mocných spoločníkov, ktorí vám pomôžu. Je možné to dosiahnuť, ale budete musieť prehodnotiť veľa vecí, ktoré si vážite, veľa nápadov a ideálov, ktoré si vážite a budete musieť podstúpiť formu prípravy, ktorá je dosť záhadná, pretože pochádza z Väčšieho Spoločenstva. Zdôrazňujeme pravdy, ktoré majú ľudia všeobecný charakter a ktoré sa zdôrazňovali vo všetkých veľkých náboženstvách tohto sveta. Dozviete sa však tiež veci, ktoré sa vo svete nikdy neučili a budete musieť byť efektívnejší vo svojom rozlišovaní a v interakcii s ostatnými v miere, ktorá sa predtým zriedka vyžadovala. To je vaša záťaž. To je váš dar. To je vaša príležitosť. 

Nejde len o vytvorenie harmónie vo vás, ale o to, aby ste mohli poskytnúť kontribúciu, ktorú ste si zo sebou priniesli z mimo tohto sveta. Ak má vaša kontribúcia slúžiť na to, aby ľudstvo vstúpilo do Väčšieho Spoločenstva, potom všetko, čo vám hovorím, je relevantné a nesmierne dôležité pre to, aby ste to akceptovali a naučili sa to chápať. 

Tieto myšlienky ponúkam s dôverou, že Poznanie vo vás stimulujú vaše prijatie a vaše pochopenie, pretože Poznanie je to, čo plodí a vyživuje život všade. Jeho záhada a istota predstavuje zjavenie, ktoré na vás čaká na to, aby bolo objavené a kontribuované To platí tu aj mimo sveta, ako aj vo Väčšom Spoločenstve. Poznanie sú univerzálny jazyk, univerzálna myseľ, univerzálne uznanie a univerzálne vykúpenie. Je to dosť veľké na to, aby naplnilo požiadavky vášho života tu, ako aj vo Väčšom Spoločenstve.