Poznanie a limity presvedčení

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
3. Októbra 2008
V Boulder, Colorado

Narodili ste sa s dvoma mysľami: s intelektom, ktorý bol do značnej miery sformovaný vašou kultúrou, rodinou, prostredím, vlastnými úsudkami, predpokladmi a závermi; ale hlbšie dole je duchovná myseľ, myseľ zvaná Poznanie. Volá sa Poznanie, pretože súvisí s vašou schopnosťou hlbokého vhľadu a prístupu k informáciám, ktoré sú mimo dosahu vašich piatich zmyslov. 

Poznanie je veľmi odlišné od vašej povrchovej mysle. Nesúdi. Nešpekuluje. Nediskutuje. Nezaoberá sa oblasťou myšlienok a možností, teórií a princípov. Je sídlom vašej sily a integrity a skrýva sa v ňom váš väčší účel príchodu na svet, väčší účel, ku ktorému sa nemôžete dostať prostredníctvom svojho intelektu. 

Sféra viery je oblasťou povrchovej mysle, ale Poznanie predstavuje hlbšie vedomie a skúsenosti vo vašom vnútri. To je na povrchu vašej mysle všetko veľmi mätúce, pretože aj keby ste mali priamu skúsenosť s Poznaním o niečom, obklopili by ste to svojimi myšlienkami, predpokladmi, závermi a snahou spojiť to s inými myšlienkami a presvedčeniami a tak ďalej. 

Mnoho ľudí má nešťastný zvyk pokúšať sa využiť všetky svoje nové skúsenosti na potvrdenie svojich starých nápadov. Snažia sa pomocou hlbokej a mysterióznej skúsenosti nejako posilniť svoje nápady, svoje presvedčenia alebo aj dokonca svoje predsudky. Toto je poľutovaniahodný zvyk a v určitom okamihu sa musí prerušiť. 

Pretože Poznanie sa vyskytuje mimo oblasť vašich nápadov a presvedčení. To ho robí silným. To je dôvodom, prečo je spoľahlivé. Nebolo podmienené svetom. Nebolo podmienené zvádzaním od sveta ani nijakej inej formy korupcie. 

Ľudia samozrejme majú presvedčenia o Poznaní. Niektorí ľudia si myslia, že neexistuje. Iní si myslia, že existuje, ale existuje iba podľa ich predstáv a názorov, prípadne podľa myšlienok ich náboženskej praxe alebo tradície. 

Na úrovni myšlienok nemôžete vedieť nič. Môžete len predpokladať a dosiahnuť dohodu s ostatnými. Tu je veľmi ťažké rozlíšiť, čomu veríte, od toho, čo skutočne viete. Okrem toho, čo je zrejmé, ako napríklad slnko, ktoré ráno vychádza a zima sa vracia na konci roka ľudia nevedia, ako rozlíšiť realitu Poznania vo svojom vnútri od vlastného intelektu a vlastnej ideológie alebo ideológie ostatných. 

Takže keď uvažujete o Poznaní, využívate svoje predstavy o Poznaní. Poznanie je ale hlbokou skúsenosťou. Presahuje to, čo môžu hlásiť iba vaše zmysly a s najväčšou pravdepodobnosťou presahuje ľudskú logiku alebo iné systémy zhodnotenia. Z tohto hľadiska to teda zostáva záhadné. A napriek tomu je to najprirodzenejší zážitok, aký môžete mať. Deje sa len na hlbšej úrovni, to je všetko. 

Tu sa viery, najmä ak sú opodstatnené a ak sa s nimi príliš stotožňujete, stávajú vážnou prekážkou pri vašej schopnosti zakúsiť silu Poznania, ktorú do vás vložil Boh. Toto Poznanie vám bolo dané, aby vás viedlo, chránilo pred poškodením a viedlo k vášmu väčšiemu naplneniu a väčšiemu životu vo svete. 

Pre mnoho ľudí na svete Poznanie nebude objavené, pretože žijú za takých strašných okolností – pod tlakom chudoby alebo silného politického útlaku alebo v prostredí nesmiernej neistoty, kde dochádza ku konfliktom a vojnám. Pre ľudskú rodinu je taká škoda, že je to tak pretože to popiera prínos, ktorý by všetci títo ľudia pre svet priniesli. Sú nepriamo utláčaní a ich väčšie dary sa takmer vo všetkých prípadoch neobjavia. Tiež nenájdu silu a istotu, ktorú im môže poskytnúť iba Poznanie. 

Ale akonáhle splníte základné životné požiadavky – máte spoľahlivý zdroj potravy, vody, prístrešia, dostatočnú bezpečnosť v mieste svojho bydliska a istý stupeň podpornej siete vzťahov – potom môžete uvažovať o hlbších otázkach týkajúcich sa vášho života. Ale tieto hlbšie otázky môžu byť iba aproximované vašim intelektom a hranicami viery.

Môžete napríklad veriť, že Boh je skutočný, ale Božia realita je predovšetkým hlboká skúsenosť. Existuje veľa ľudí, ktorí môžu pevne veriť v existenciu Boha, ale nikdy nemali hlbokú skúsenosť s realitou Boha alebo ich spojením s Bohom, pretože sa to deje na hlbšej úrovni, na úrovni Poznania. 

Jeden z hlavných oblastí zmätku je, že ľudia veria, že ich myseľ je to, kým sú. Nikdy nemajúc vážnu, hlbšiu a život-menicacu skúsenosť, myslia si, že ich myšlienky a intelekt sú tým, kým sú. Keď sa potom stotožnia s mysľou a telom, celá ich identita sa bude zakladať na ich myšlienkach, ich presvedčeniach a ich teóriách. 

To je samozrejme nesmierne oslepujúce a predstavuje to základnú chybu a zmätok. Je to výsledkom Separácie od Boha, Separácie, ktoré vás priviedla na svet, aby ste žili v manifestnej realite a čelili drsným a náročným podmienkam života v prostredí, ktoré sa neustále mení a ponúka nespočetné množstvo hrozieb a neistôt. 

Po pravde, váš intelekt bol založený ako prostriedok komunikácie pre Ducha alebo Poznanie. A na tento účel je to skvelý nástroj, brilantné stvorenie. Pokiaľ si však neuvedomíte, že vaša skutočná identita je mimo intelektu a nad formulovanie a ochranu vašich myšlienok, budete otrokom intelektu a bude z vás drsný a náročný vládca. V tomto ohľade je to represívne, pretože zatiaľ čo intelekt je úžasným komunikačným nástrojom a slúži na vyhodnotenie životných podrobností s veľkou zručnosťou a brilantnosťou, v skutočnosti robí veľmi biedneho Boha. Je veľmi biednym sprievodcom.

Zafixovaná vo svojich presvedčeniach, neustále hľadajúca súhlas a konsenzus s ostatnými, neustále obávajúca sa o svoje prežitie a zásadne neistá bez prítomnosti Poznania aby ju viedlo, vaša povrchová myseľ je ako arogantné dieťa. Už neslúži vo svojej skutočnej kapacite. Teraz preberá ďalšie úlohy, pre ktoré nebola navrhnutá a v rámci ktorých funguje neefektívne a neúčinne. 

Tu dochádza k stretu myslí s inými mysľami, ktoré majú odlišné myšlienky, ktoré majú rôzne asociácie. Tu ľudia, ktorí sa stotožňujú so svojou kultúrou alebo ich skupinou, nakoniec súperia s tými, ktorí sa stotožňujú s inou kultúrou alebo skupinou – súperia o zdroje, o moc, o ideologickú nadvládu – aj keď sú v skutočnosti všetci, na hlbšej úrovni spojení prostredníctvom Poznania. 

Tu na tejto hlbšej úrovni ku konfliktu nedochádza. Všetko totiž pochádza z toho istého Zdroja. Toto je časť vo vás, ktorú ste vy a svet nevytvorili, časť vo vás, ktorú vytvoril Boh, časť vo vás, ktorú Boh poslal na svet, aby poskytla jedinečnú kontribúciu svetu v núdzi. 

Toto nie je ako predstava podvedomej mysle, ktorá je ako úložisko informácií a minulých spomienok. Nie nie. Poznanie je najživšou časťou vo vás, najdynamickejšou časťou o vvás, najkreatívnejšou časťou vo vás a je vašou jedinou trvalou časťou. 

Pretože sa takmer každý stotožňuje so svojimi myšlienkami, mysliac si, že ich myšlienky im hovoria kto sú a aké majú miesto v spoločnosti, Poznanie sa tu stáva akousi záhadou. A ak sa úplne nepoprie, je vnímané s úzkosťou a obavami. 

Ľudia sa spočiatku snažia použiť Poznanie ako druh zdroja. Pokúsia sa využiť Boha a to, čo Boh vytvoril, na upevnenie ich viery, na získanie väčších akvizícií, moci a vplyvu na svet. Poznanie však nemôžete použiť ako zdroj. Nebude použité týmto spôsobom a v skutočnosti je oveľa mocnejšie ako váš intelekt. Tu sa myseľ pokúša použiť Ducha na získanie toho, čo si myslí, že chce alebo potrebuje. 

Tu môžete vidieť problém, pretože myseľ mala slúžiť Poznaniu, nie naopak. Viera má slúžiť Poznaniu ako prostriedok, ako spôsob organizácie myšlienok a zabezpečenia stability jej vnímania a konania. Aj tu je viera relatívna. Cení sa iba z hľadiska jej užitočnosti pri umožňovaní jednotlivcovi úspešne fungovať vo svete a úspešne komunikovať s ostatnými.

Boh je úplne mimo vieru a to, čo do vás Boh vložil, aby vás viedlo je taktiež mimo vieru. Samozrejme o tom mať viery budete. Možno máte viery, ktoré to odmietajú. Možno máte viery, ktoré to teoreticky akceptujú, ale popierajú to vo vašej vlastnej skúsenosti. Môžete povedať, že áno Poznanie existuje, ale iba týmto spôsobom alebo iba za týchto okolností alebo iba v rámci tejto teórie alebo ideológie. To samozrejme predstavuje aroganciu a ignoranciu intelektu. 

Väčšie mysle vo svete a vo vesmíre samozrejme vidia myseľ ako médium – médium medzi vašim fyzickým životom v tele na svete a vašim duchovným životom mimo sveta. Vidia intelekt ako médium, prostredníctvom ktorého môže vašich päť zmyslov hlásiť realitu, a môžu vaše väčšie zmysly hlásiť realitu. 

Poznanie je tu tak dôležité, pretože dokáže vidieť všetky podvody. Možno to zažijete ako to, čo ľudia nazývajú „pocit v bruchu“, a to ľudia popisujú mnohými rôznymi spôsobmi. Je to však skúsenosťou s uznaním pravdy alebo nepravdy niečoho, čo sa vzpiera intelektuálnemu hodnoteniu a nie je produktom intelektuálneho hodnotenia. Niektorí nazývajú túto skúsenosť intuíciou, ale intuícia ako myšlienka nie je dostatočná na to, aby ste vo svojom živote pochopili význam, silu a prítomnosť Poznania. 

Pre študenta Poznania, ktorý sa učí žiť pod sprevádzaním a vedením Poznania, medzi ich myšlienkami a realitou ich skutočných skúseností existuje akýsi boj. Keď predtým založili svoju identitu na svojom presvedčení a presvedčeniach ostatných, je pre nich dnes veľmi ťažké žiť bez toho, aby sa spoliehali na tieto presvedčenia. Cítia sa na krátky čas, akoby nevedeli, kým vlastne sú. [Majúc] odobraté náhrady za Poznanie a napriek tomu, lebo nie sú dosť silní a dostatočne spojení so skúsenosťami Poznania, sa cítia dočasne stratení. 

Toto je fázou „putovania v púšti“ vášho väčšieho vzdelávania v Poznaní. Nie ste si dostatočne istí, kto ste a čo robíte, dostatočne oslobodení od toho, že sa spoliehate na svoje vlastné viery a uvedomujete si hranice viery. A na túto horu ste nevystúpili dostatočne vysoko, aby ste jasne videli vzťah medzi Poznaním a mysľou.

Takže na istý čas prechádzate obdobiami veľkej neistoty. Ale táto neistota je nevyhnutná pre váš rozvoj, pretože práve v tomto otvorení vášho vedomia vo vás môže vstúpiť sila a prítomnosť Poznania. Je to tiež tu, kde môžete začať rozoznávať silu a prítomnosť Poznania v iných a zistiť, aké odlišné je to od viery a ideológie. 

Keď sa pozriete do sveta, uvidíte ľudí, ako navzájom bojujú a zabíjajú sa kvôli svojim myšlienkam – svojim predstavám o tom, kto sú, ich predstavami o tom, čo si myslia, že je pravda, ich predstavách o tom, ako by mali vládnuť vlády a samozrejme ich predstavám o tom, kto a čo je Boh a čo chce Boh pre ľudstvo. Súperia navzájom medzi sebou a odsudzujú sa, ba dokonca vedú medzi sebou vojny o myšlienky. Keby sa riadili Poznaním, toto by sa nestalo. 

Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak sa chcete oslobodiť od svojich myšlienok, musíte v sebe mať v sebe objavujúci sa väčší základ v tom istom čase. Je neúprimné tvrdiť, že skutočne v nič neveríte, pretože skutočne veríte vo veľa vecí. Aj považovanie všetko za relatívne alebo závislé od perspektívy, je skutočne tieňom systému viery a keď to bude odhalené ukáže sa, že to nie je nič iné ako obranný mechanizmus. Ľudia si tu môžu byť úplne istí, že neexistuje absolútna istota, ale sú si úplne istí touto myšlienkou a ďalšími myšlienkami, ktoré sú s ňou spojené. 

Takže tu vidíte, že sa myseľ môže oklamať sama. Môže posunúť svoju vernosť medzi svojimi myšlienkami, ale stále je uviaznutá vo svojej vytvorenej vlastnej realite. A myšlienka vytvorenia novej alebo lepšej reality v mysli znamená iba to, že prechádzate z jednej cely do druhej. Stále ste vo väzení. Nevideli ste mimo hraníc intelektu a nevideli ste mimo dosahu svojich vlastných emócii.

Stále žijete v krabici – krabici vašich vlastných nápadov, krabici nápadov iných ľudí, krabici vašich spoločenských, politických a náboženských podmienení. A nežijete v tejto krabici šťastne alebo pokojne, pretože založiť svoju identitu na myšlienkach znamená, že ste fundamentélne neistí. A to vás tiež stavia do opozície voči ostatným, ktorí majú veľmi odlišné myšlienky. 

Tu dokonca aj vaše predstavy o nastolení mieru a harmónie prehliadajú fakt, že budete musieť jednať s ľuďmi, ktorí majú veľmi odlišné myšlienky a ktorí nechcú to, čo si myslíte, že chcete a budú vám tak či onak odporovať. Čo s nimi potom robíte? Možno s nimi vyjednávate, ale často bez úspechu. 

Zásadným základným problémom tu je, že sa ľudia navzájom nerozpoznávajú na hlbšej úrovni. A nerozpoznávajú seba samích na hlbšej úrovni. Sú zafixovaní vo svojich myšlienkach a vierach. Sú zakorenení vo svojich pozíciách – svojich politických pozíciách a svojich náboženských pozíciách. Ľudia, bohatí alebo chudobní, žijú v akomsi otroctve akémusi súboru vier, predpokladov a očakávaní, ktoré sú pre ľudského ducha represívne. 

To však neznamená, že žijete alebo máte žiť bez formy a štruktúry, pretože spoločnosť a civilizácia nemôžu fungovať bez formy a štruktúry. To neznamená, že budete žiť vo svete bez intelektu, bez viery, pretože to je nesprávne a nemôže to tak byť. Vaše viery dávajú štruktúru vašej mysly a umožňujú jej fungovať v zásadovosti a v spolupráci s ostatnými vo svete. 

Rozdielom je v skutočnosti to, kde stojíte so svojimi vlastnými myšlienkami a v akej miere ste spojení s hlbším prúdom vášho života. Tu si uvedomíte, že Poznanie je skutočne sila a prítomnosť a je podstatou toho, kto ľudia sú. Hľadáte Poznanie v iných a hľadáte, s kým môžete mať hlbšie spojenie a vážnejší rozhovor a angažovanosť. Namiesto toho, aby ste sa hádali o myšlienkach, vierach a princípoch, hľadáte hlbšie spojenie. To má tendenciu moderovať vaše myšlienky a vaše spojenie s vašimi myšlienkami. Pretože koniec koncov, myšlienky sú iba myšlienky; sú to duchovia v mysli. 

Existujú praktické nápady, ktoré sú nevyhnutné na to, aby civilizácia fungovala, aby vytvorili technológiu, poskytli udržateľné prostredie a obývateľné prostredie pre ľudí. Ale to nie je miestom, kde konflikty skutočne vznikajú. Konflikty vznikajú skôr okolo myšlienok, s ktorými sa ľudia stotožňujú. Myslia si, že sú kresťanmi alebo budhistami alebo Američanmi alebo Brazílčanmi alebo Číňanmi. Myslia si, že to je kým skutočne sú, ale tým naozaj nie sú. Kto sú, je nad rámec definície. Na úrovni myšlienok to nie je možné charakterizovať. 

Keď sú tieto dvere otvorené vo vašom vnútri, umierňujú extrémizmus a výstrednosť. Umierňujú odsúdenie ostatných. Poskytujú vám hlbšiu perspektívu a dávaju vám väčšiu opatrnosť pri odsúdení alebo zavrhnutí ostatných, pretože sa nezhodujú s vašimi názormi alebo vašimi myšlienkami. 

Na hlbšej úrovni existuje uznanie a rešpekt, pretože zažívate ľudskosť iného a uznávate, že každý na svete bojuje o prežitie a každý sa v rôznej miere snaží vyrovnať s realitou, že v skutočnosti nie sú zo sveta. Majú hlbšiu duchovnú povahu a hlbšiu inteligenciu nazývanú Poznanie. 

Mnoho ľudí to úplne popiera. Iní ľudia sa snažia nájsť nejaký spôsob, ako umožniť tejto realite byť v ich mysliach, aspoň na úrovni myšlienky. A ďalší ľudia majú hlboké skúsenosti s Poznaním. Mení to ich názory a mení to ich vzťah k ich mysli. 

Vidíte, že máte vzťah k svojej mysli a k svojim myšlienkam. To však znamená, že kto ste, nie je vaša myseľ ani vaše myšlienky, pretože vzťah si vyžaduje minimálne dvoch. Možno si hovoríte: „No ale, moje myšlienky sú mojou súčasťou.“ Určite sú súčasťou vašej skúsenosti so sebou samým, môžu dokonca ovládnuť vašu skúsenosť so sebou samým a aj zatvoriť dvere pri získaní akejkoľvek hlbšej skúsenosti so sebou samým. Ale skutočnosťou je, že môžete sledovať svoju myseľ a že môžete nasmerovať svoju myseľ, znamená, že kto ste nie je vaša myseľ.

Existuje tu vzťah, to áno, ale teraz máte dočinenia s rôznymi skutočnosťami. Môžete sa dokonca naučiť utíšiť svoju myseľ. A pri štúdiu Krokov k Poznaniu, ktoré je Božím darom prípravy pre svet, sa môžete naučiť utíšiť svoju myseľ a vstúpiť do prameňa pod povrch svojej mysle – nádherne osviežujúce a pokojné prostredie a prostredie, ktoré vás berie hlbšie k zážitku Poznania vo vašom vnútri. 

Táto hlbšia cesta, ktorá predstavuje najväčší úspech v živote, je kde je vaša duchovná podstata skutočne evidentná. Je to za hranicami teórií a vier. Môžete si o tom vytvoriť viery, môžete sa to pokúsiť napasovať do existujúcej teórie, ale samotná skúsenosť popiera definíciu. 

Toto zmení váš vzťah s vašou mysľou a ukáže vám, že máte vzťah so svojou mysľou, a že vlastne nie ste iba otrokom svojich myšlienok alebo myšlienok ostatných. Toto vás pozýva zažiť život na hlbšej úrovni, zažiť skutočný účel a smerovanie vášho života, čo sa všetko odhalí pritom ako pôjdete hlbšie do svojej vlastnej mysle. 

Existujú vo vás hlbšie prúdy, ktoré nie sú zmenené udalosťami dňa, názormi ostatných, vašimi emočné stavmi alebo vašimi bezprostrednými okolnosťami. To je miestom, kde nájdete skutočný smer. To je miestom, kde Boh ovplyvňuje váš život. A v závislosti na vašom vzťahu s mysľou a druhu myšlienok, ktorých sa držíte, sa tento hlbší prúd môže prejaviť vo vašom vonkajšom živote. To predstavuje skutočný pokrok. 

Preto si musíte uvedomiť, že vaše myšlienky nie sú absolútne. Sú to iba pozície, ktoré zaujímate. Niektoré z týchto pozícií sú mimoriadne oslepujúce a vedú vás k odsúdeniu ostatných a vedú vás do konfliktu s ostatnými. V tom predstavujú skutočné prekážky. 

Niektorí ľudia veria, že ich náboženstvo je jediným náboženstvom a že všetci ostatní budú odsúdení do Pekla. Vidíte, že si myslia, že ich myšlienky definujú realitu, alebo že ich myšlienky im dal Boh a predstavujú absolútnu pravdu, v ktorej nie je žiadna odchýlka. To ich vedie k odsúdeniu ostatných, k boju s ostatnými a k izolácii vo svete. Sú tak otrokmi pre svojich presvedčení. Pre svoje presvedčenia dokonca zomrú. Zabijú iných pre svoje presvedčenia. Alebo vytvoria vzbury kvôli svojim presvedčeniam. 

Toto je výsledkom identifikácie s vašou mysľou a myslením, že kým ste, je vaša myseľ a vaše telo a vaše myšlienky vás definujú. Toto je realitou Separácie, kde ľudia definujú seba samích a žijú podľa týchto definícií a nevidia nič okrem týchto definícií. Sú slepí a vo svete sú deštruktívni – rozporuplní, sporní, svojprávni, boja sa uvažovať o čomkoľvek inom. Sú takí stotožnení so svojimi myšlienkami, že musia neustále znovu potvrdzovať svoje myšlienky, potvrdzovať svoju vieru a opätovne potvrdzovať svoje presvedčenia. 

Pretože myšlienky sú nestabilné, nie sú absolútnou pravdou. Aj vaša interpretácia posvätných textov je interpretáciou. Môžete tu vidieť ako sa ľudia cítia neisto, keď si uvedomia, že ich myšlienky sú iba približné, iba pokusy o porozumenie. Kde je potom základ ich života? Kde je ich skutočný základ? Čo im dáva skutočnú stabilitu, istotu a pocit kontinuity v živote? 

Táto istota, tento základ, táto kontinuita musia prichádzať na hlbšej úrovni. Ak sú to iba nápady alebo otrocké dodržiavanie viery a teórií, potom naozaj nič nevidíte ani neviete. Ste úplným otrokom súboru myšlienok. 

Tu nevidíte, že Boh prehovára ku všetkým – aj k tým, ktorí neveria tomu čomu veríte, aj k tým, ktorí sa nedržia vášho náboženstva a náboženstiev iných krajín a kmeňov a skupín, ktoré môžu od vás žiť veľmi odlišne a mať odlišné spoločenské zvyky a hodnoty. Boh k nim prehovára. 

Boh neprehovára iba s ľuďmi jednej vieroučnej tradície, akoby to boli vyvolení ľudia, akoby boli obľúbení Bohom, pretože Boh nefunguje na úrovni myšlienok. Boh nie je super intelekt, pretože Boh existuje mimo fyzickej reality. A okrem fyzickej reality nepotrebujete myšlienky tak, ako o nich teraz myslíte. Idey súvisia s formou, s ľuďmi, miestami a vecami a s interpretáciou udalostí, ktorými sú ľudia, miesta a veci. Boh žije mimo tejto reality.

Preto je myšlienka Súdneho Dňa na konci života taká smiešna. Prečo by vás Boh odsúdil, keď Boh vie, čo robíte a prečo to robíte? Preto do vás Boh vložil Poznanie, aby vás sprevádzalo, chránilo a viedol k väčšiemu životu, aby ste zažili toto veľké obdarenie. Toto je Dar od Boha pre vás. 

Musíte ísť nad rámec viery. Musíte sa otvoriť, aby v sebe zažili hlboké zážitky. Namiesto toho, aby ste nasledovali svoje myšlienky, sa musíte naučiť upokojiť svoju myseľ, aby ste cítili hlbšiu realitu, ktorá existuje pod povrchom. 

Keď sa stanete silnými s Poznaním a Poznanie môže cez vás svietiť viac, budete sa pozerať na iných ľudí a bude sa vám zdať, že žijú v reťaziach. Bohatí alebo chudobní, žijú s popruhmi, ako voly ťahajúce vagón, vagón svojej viery. Začnete vidieť, čo znamená skutočné oslobodenie a odkiaľ pochádza sila oslobodenia a ako je k dispozícii ľuďom všetkých tradícií vierovyznaní a ľuďom bez viery, ľuďom zo všetkých národov, krajín a kultúr. 

Boh nediskriminuje. Boh vie, že nie každý môže nasledovať jedného učiteľa, jedno učenie alebo jednu tradíciu. Boh nefunguje na úrovni teórií a presvedčení. 

To si potom vyžaduje, aby ste sa otvorili mystériu a moci svojho života a to, že si túto  cestu a trasu vytvoriť nemôžete. Toto nie je výsledkom eklektického prístupu, pri ktorom si z tejto tradície alebo z tohto učenia, lebo to je všetko preferenciou mysle a je to myseľ, ktorú musíte prekonať. 

Musíte si vystrčiť svoju hlavu nad povrch zeme. Ak neustále žijete vo svojom intelekte pod zemou, nebudete vedieť nič, neuvidíte nič a pokúsite sa využiť všetky svoje skúsenosti na upevnenie a potvrdenie svojej viery v domnení, že je to vašou identitou. 

Keď vo svojom živote odmietnete realitu Prítomnosti Boha, ktorou je Poznanie, odmietnete ju na základe myšlienok a tradície, ktorá je históriou myšlienok a presvedčení. Tu sa myšlienky a presvedčenia stávajú dôvodom, prečo nemôžete odpustiť, dôvodom, prečo nemôžete rozpoznať iného, dôvodom, prečo nemôžete byť súcitní, dôvodom, prečo pôjdete do vojny, dôvodom, že budete odsudzovať ostatných, dôvodom, pre ktorý budete žiť život hnevu a frustrácie, dôvodom, prečo nemôžete poznať samého seba, dôvodom, prečo nemôžete zakúsiť Milosť a Moc Boha. 

Keď popierate túto hlbšiu realitu a svoj Zdroj, máte iba jedno miesto, kam môžete ísť a to sú vaše predstavy. Ak nemôžete nájsť svoj pravý základ, svoju skutočnú istotu, svoju skutočnú moc v Poznaní, ktoré tam Boh umiestnil, musíte to hľadať inde a jediné miesto, kde to môžete urobiť, je vo vašich predstavách. Toto je fundamentálnym problémom Separácie. 

Bez Boha ste neistí a nestabilní a nemáte žiadne záruky. A čelíte životu veľkej neistoty, životu s toľkými výzvami, životu, ktorý je naplnený toľkými nebezpečenstvami pre vašu existenciu a blahobyt. 

Máte tu naozaj iba dve možnosti: máte Poznanie a presvedčenie. Poznanie bude využívať presvedčenie a viesť presvedčenie, ale presvedčenie bez Poznania je slepé a je osamelé a bude vyhľadávať iba tých, ktorí majú podobné presvedčenia. Je to problémom Separácie. To, kým ste, nie je vaša myseľ a vaše telo, ale väčší Duch obývajúci myseľ a telo a využívajúci myseľ a telo ako prostriedky komunikácie vo svete. Áno, telo je dôležité. Musí sa udržiavať na vysokom stupni zdravia. Áno, myseľ je dôležitá. Musí byť kultivovaná a vyvinutá tak, aby bola úspešným prostriedkom komunikácie. Bude mať myšlienky, presvedčenia a predpoklady, ale vždy musia byť flexibilné, aby vyhovovali realite a životným podmienkam.

Tu namiesto toho, aby ste si mysleli, že vaše viery sú konečným arbitrom pravdy a sú absolútne, vidíte, že sú to všetko teórie, ktoré potom podliehajú väčšiemu odhaleniu. Nie sú fixné, nie sú obranné, všetko sú to teórie, pretože sú to všetko teórie. 

K hlbšiemu rozpoznaniu dochádza mimo sféru intelektu. Možno si vytvoríte myšlienky a hodnotenia týchto skúseností vo svoj prospech, ale samotná skúsenosť sa deje na hlbšej úrovni. Je to dostanie sa na túto hlbšiu úroveň, ktorá predstavuje zameranie náboženstva a duchovnej praxe vo všetkých jej formách. 

Potom je otázkou: Môžete zažiť Poznanie v nikom inom? Má nietko iný hlbšie spojenie, alebo iba prežíva svoje predstavy a presvedčenia, identifikuje sa so svojimi myšlienkami a s tradíciami myslenia? 

Ľudia nachádzajú istotu v tradíciách myslenia, ale ak nemôžu zakúsiť svoju vlastnú skutočnú podstatu, ak nemôžu zažiť hlbší prúd svojho života, potom ich myšlienky, bez ohľadu na to, aká veľká je tradícia obklopujúca tieto myšlienky, skutočne zbavujú väčšieho základu a istoty, ktoré im Boh poskytol. 

Tu je kresťan, moslim alebo žid, hinduista alebo akékoľvek [náboženstvo] je cesta, ktorá vám najlepšie vyhovuje, aby ste zažili hlbší prúd svojho života. Mnoho ľudí sa bude usilovať o to mimo týchto veľkých tradícií. Pretože všetky veľké náboženské tradície boli Bohom zásadne iniciované, aby sa znova zjednotila myseľ s Duchom a aby sa myseľ dostala pod vedenie Ducha. Tu je myseľ ako správca duše, kým sa kráľ nemôže vrátiť alebo kráľovná vrátiť, skutočný vládca života sa môže vrátiť. 

Ľudia si myslia, že Poznanie je len druhom vyššej inteligencie, väčšieho intelektu, ale Poznanie nefunguje ako vaša povrchová myseľ. Poznanie vo vás je spojené s Poznaním každého, takže neexistujú žiadne „tvoje Poznanie“ a „moje Poznanie“. Ľudia sa môžu hádať o svojich interpretáciách svojich zážitkov alebo interpretáciách života, ale na úrovni Poznania sa debata a vojna slov a myšlienok stávajú čoraz irelevantnejšie. 

Preto je Poznanie veľkým tvorcom mieru vo svete. A preto Poznanie prinesie do vášho života moc, istotu a náhľad, naučí vás, ako používať svoju myseľ, ako ju používať ako úžasný prostriedok komunikácie ktorým je a ako sa starať o svoje telo bez toho, aby ste s ním identifikovali. Naučí vás, ako byť nesmrteľnou Bytosťou žijúcou v dočasnom svete – slúžiť mu, hlboko sa spojiť s ostatnými a naplniť svoje poslanie príchodu na svet, ktoré bude vašim najväčším zadosťučinením a uspokojí najhlbšiu potrebu vašej duše. 

Nech je to vašim porozumením.