Most

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
9. Novembra 2013
V Boulder, Colorado

Narodili ste sa s dvoma mysľami: hlbšou mysľou, ktorú vám Boh dal, Myseľ, ktorú ste mali predtým ako ste prišli na svet, Myseľ, ktorú budete mať, akonáhle svet opustíte; a máte pozemskú myseľ, sformovanú a podmienenú vašou skúsenosťou so svetom a vašou reakciou na všetky tieto skúsenosti a všetky vplyvy, ktoré sformovali vaše myslenie, postoje a presvedčenia od dňa kedy ste sa narodili. 

Hlbšia Myseľ vo vás je dnes s vami. Je stále spojená s Bohom. Je stále súčasťou Stvorenia. Je múdra a nebojácna a nepoškodená svetom. Ale vy zatiaľ v tejto Mysli nežijete, pretože je to väčším Poznaním vo vás. 

Žijete vo svojej pozemskej mysli so všetkými jej turbulenciami, jej túžbami, strachmi, rozptýlením, obsesiami, nevyriešenými konfliktmi, sťažnosťami a tak ďalej. Vo svojej pozemskej mysli hľadáte komfort a úľavu od všetkých týchto vecí, ale je tam len málo pohodlia. Pretože vaša pozemská myseľ nie je postavená na tom, kto skutočne ste, prečo ste prišli na svet a kto vás sem poslal a za akým účelom. 

Teraz je najdôležitejšie vybudovanie mosta medzi týmito dvoma mysľami. Pretože nemôžete pochopiť vašu skutočnú podstatu, váš účel a váš osud žijúc vo vašej pozemskej mysli. V tejto súvislosti môžete mať iba presvedčenia a domnienky. Sú určite slabé a neadekvátne a často úplne falošné, takže sa na nich nemôžete spoliehať na nič. 

Hľadáte úľavu od trápení sveta a konfliktov vášho života, ale skutočné riešenie žije hlbšie vo vás – mimo povrchu mysle, mimo dosahu intelektu, mimo viery, mimo dohadov. 

Je to tento most, ktorý musíte vybudovať a preto Boh poskytol Kroky k Poznaniu – na uvedenie vašej pozemskej mysle do súladu a služby k hlbšej mysli vo vašom vnútri. Pretože toto je jej skutočná funkcia a tu sa [pozemská] myseľ môže stať úžasnou vecou, nádherným komunikačným nástrojom, nádherným nástrojom na riešenie problémov praktickej povahy. 

Bez tohto hlbšieho Poznania, aby vás viedlo a silu Stvorenia aby vás viedla, sa vaša pozemská myseľ sa stane väzením, pevnosťou, miestom, z ktorého nemôžete uniknúť a vecou, ktorá váss prenasleduje a zväzuje, obklopuje a odnáša od reality – vo vašom vnútri aj vo svete.

Ak môžete sedieť v tichosti a začať sa pozorovať, uvidíte, ako vládne táto pozemská myseľ a aká je v skutočnosti chaotická. Aj keď máte určité vzorce myslenia a správania; aj keď máte rutiny, ktorými sa riadite, ste hlboko nevedomí o tom, kto ste, kam smerujete a prečo ste tu. 

Na tieto otázky je možné odpovedať iba na hlbšej úrovni, na úrovni Poznania. Poznanie však neposkytne iba odpovede. Vezme vás do života, ktorý by ste mali žiť, ktorý teraz naozaj nežijete, ešte nie. 

Ľudia vyčerpávajú intelekt, ktorý sa snaží pochopiť väčšie veci, snaží sa dať dohromady zmysel pre realitu v širšom meradle a snaží sa pochopiť svoje vlastné sklony, konflikty a rozpory. Ale na úrovni Poznania sú tieto veci zrejmé, evidentné a v niektorých prípadoch dokonca aj nedôležité. Poznanie totiž vie, kto ste a prečo ste tu, s kým sa snažíte stretnúť a čo musíte dosiahnuť. Pozná vaše skutočné dary a miesta, kde musia byť dané, veci, ktoré intelekt zistiť nedokáže nikdy. 

Tu sa musíte naučiť hlbšie načúvať vo svojom vnútri a prestať sa sťažovať na svet, aby ste mohli začať vidieť a počúvať, učiť sa ako zostať v pokoji, aby ste pocítili podstatu vášho hlbšieho zážitku, ktorý vychádza z úrovne Poznania.

Bez tohto mosta nemôžete adekvátne na Poznanie odpovedať. Hovorí k vám každý deň, ale nebudete ho počuť, pretože vo vašej mysli dominujú iné veci – nadmerná aktivita, rozptýlenie a problémy, túžby a fantázie. Poznanie je s vami, ale vy ste niekde inde. Iba vtedy, keď si uvedomíte svoj skutočný stav tu a koľko utrpenia a zmätku to pre vás vytvára, sa budete usilovať získať väčšiu istotu. 

Tu vám Nebo môže skutočne pomôcť. Predtým ste boli zmätení, stratení a neochotní odpovedať. Snažili ste sa vytvoriť svoju vlastnú realitu. Pokúšali ste sa o to, aby Separácia fungovala, Separácia, ktorá vás priviedla na tento svet s vašimi plánmi, vašimi schémami a vašimi cieľmi vedúcimi k zmätku, neistote a depresii. 

Pretože nemôžete dosiahnuť to, aby Separácia fungovala, skúste to ako môžete. Všetci vo vašom okolí sa tak zúfalo snažia nájsť niekde šťastie a chrániť čokoľvek, o čom si myslia, že im poskytne pohodlie a bezpečie. Je to naozaj zúfalá situácia, z ktorej už zjavne niet úniku ani úľavy. 

To vám bude jasné, keď budete k sebe úprimní, pretože budete môcť uvažovať o svojom skutočnom stave a o tom, čo dominuje vašu myseľ a vedomie, keď spoznáte svoje nutkanie, posadnutosť a neschopnosť reagovať na veci väčšej povahy a zmyslu. 

To vytvára vnútornú krízu, pretože vaša duša si vyžaduje, aby ste odpovedali na Poznanie a aby ste sa naučili nasledovať Poznanie, umožnili Poznaniu pripraviť váš život a zmeniť váš život pre väčšie zážitky vo svete. 

Je to vnútornou revolúciou, najdôležitejšou revolúciou, ktorá existuje kdekoľvek a na akejkoľvek úrovni existencie. Nastáva postupne, s mnohými krokmi a etapami, mnohými zlomovými okamihmi, v ktorých sa budete musieť znova rozhodnúť, aby sa vo vás sila a dôraz presunuli z vášho obsedantného intelektu do hlbšej a tichšej moci vo vašom vnútri. 

Boh zlo netrestá pretože Boh vie, že bez Poznania zlo vznikne. Boh nebude nikoho posielať do pekla a zatratenia, pretože Boh vie, že bez Poznania sa ľudia budú mýliť a budú robiť závažné chyby, dokonca aj kriminálne činy, pretože sa riadia strachom a hnevom, a nie milosťou Poznania. 

Preto Boh a Nové Zjavenie od Boha pre svet poskytlo tento most. Pretože bez toho, čo je náboženstvom ako len vysokými ideálmi, prísnym dodržiavaním, napomenutiami, obmedzeniami a krutými trestami, ak by ste zlyhali, čo samozrejme  nakoniec ajtak urobíte? 

Bez tohto mosta je väčší život nedosiahnuteľný. Poeti o tom môžu spievať. Veľkí učitelia o tom môžu hovoriť. Veľkí Poslovia to môžu demonštrovať. Ale pre všetkých ostatných je to v podstate nedosiahnuteľné, pretože nemajú tento most. 

Nemôžete ísť do inšpirovaného, posvätného života, pritom ako žijete vo vašej pozemskej mysli. Áno, pokúsi sa postaviť chrámy, kaplnky a mešity. Bude sa predvádzať ako duchovná osoba, bude recitovať písma a napomínať tých, ktorí s tým nesúhlasia. 

Ste však stále na brehu, stratení. Nemôžete vstúpiť do hlbších vôd. Chodíte po pláži a snažiac sa pochopiť, ale ešte nemôžete vstúpiť do hlbších vôd. Nemôžete si ani namočiť nohy. Myslíte sami, že žijúc v Separácii môžete pochopiť svoju väčšiu podstatu a účel vo svete a prečo vás sem Boh poslal a čo musíte robiť a s kým sa musíte stretnúť, čoho sa musíte zdržať a čo musíte vybudovať a zdôrazniť?

Písma vás to naučiť nemôžu pretože je to múdrosť, ktorá musí vychádzať z Poznania vo vašom vnútri. Písma môžu vytvárať iba pokyny a všeobecné informácie, ktoré sa dajú ľahko nesprávne uplatniť a nesprávne pochopiť. Napriek ich múdrosti a dôležitosti ich ľudia neustále zneužívajú. 

Keď si uvedomíte, že váš život je zmätený, že žijete na základe predpokladov, ktoré majú v skutočnosti len malý základ a že vaša myseľ je riadená strachom – strachom zo straty, strachom z toho že nebudete mať, strachom z nenaplnenia, strachom z chudoby, strachom z odmietnutia, strachom z choroby a kalamity, strachom zo smrti, unesení, žijúci v Separácii vo svete, ktorý je nepredvídateľný a čoraz nebezpečnejší a komplikovanejší každým dňom, toto bude vašou vnútornou skúsenosťou bez ohľadu na to, akú ľahkovážnosť sa snažíte ustanoviť nad rámec toho a koľko rozptýlenia si pre seba necháte. Aj pokus pracovať donekonečna sa stáva akýmsi vyhýbaním sa a posadnutosťou, pretože nemôžete čeliť alebo nebudete čeliť svojim vnútorným zážitkom. 

Preto práve v období veľkého sklamania, straty alebo trápenia ľudia skutočne prichádzajú k hlbšiemu zúčtovaciemu miestu samy o sebe, pretože práve v týchto skúsenostiach nemajú pokušenia sveta žiadnu hodnotu. Nelákajú vás. Sú nezmyselné a bezúčelné. Sú to šarády. Nie je tam nič podstatné. 

V týchto časoch si väčšina ľudí konečne kladie skutočné otázky. Ak sa na tieto otázky budú pýtať s veľkou úprimnosťou a odhodlaním, Nebo im odpovie. Potom bude mať v nich Poznanie príležitosť dosiahnuť ich vedomie a prehovoriť o svojej úprimnej apelácii. 

Toto je začiatok, ale stále musí existovať most, pretože musíte prejsť zo svojho bývalého života a stavu mysle do nového druhu život a stavu mysle. To sa nestane zo dňa na deň. To sa nestane iba pri záblesku zjavenia. To sa nestane ani vo chvíli veľkej sebaúprimnosti a triezvosti. 

Nezakladá sa to na pochopení. Nie je to založené na jednom okamihu predtuchy alebo sebauvedomenia. Je to cesta, ktorú musíte začať. Je to most, dlhý most. Po tomto moste musíte kráčať, pretože je toho toľko, čo sa musíte odnaučiť a napraviť vo svojom vnútri. 

A je treba sa naučiť veľa, aby ste videli svet novým spôsobom – s jasnými očami, s otvorenými ušami a so skutočným porozumením. Toto je reformácia, vaša reformácia, vášho života, vašej mysle, vašich skúseností, vašich pocitov. 

Ľudia sa upínajú k duchovnej myšlienke alebo sa pripútavajú k duchovnému učeniu alebo učiteľovi a snažia sa žiť túto myšlienku cez vzťah s týmto učením a učiteľom, ale stále musia prejsť cez tento veľký most. 

Pri tom máte príležitosť vykonať všetky malé a veľké nevyhnutné opravy. Máte čas prehodnotiť svoj život a znova sa rozhodnúť, keď je to potrebné a zrevidovať svoj vzťah s ľuďmi, s miestami a vecami. Celá táto revízia je nevyhnutná na to, aby ste mohli slobodne pristupovať k novému životu a zážitkom z bytia vo svete. 

Je to cesta, pri ktorej budujete silu, súcit so sebou a ostatnými a skutočné seba-determináciu, ktorá nie je obsedantná, nie je kompluzívna, nie je riadená vašou vystrašenou pozemskou mysľou. 

Preto Boh poskytol most – Kroky k Poznaniu, ktoré boli študované ešte predtým, ako sa čas čo i len začal na tomto svete, v celom vesmíre, poskytnuté mnohými rôznymi formami, ale všetky za cieľom dať jednotlivcom príležitosť uniknúť z izolácie, zmätku a biedy Separácie – nevziať ich zo sveta alebo z ich svetov, ale priniesť ich späť obnovených, posilnených, úplných a schopných prijať skutočný účel a zmysel života.

Tu musia tí, ktorí sa na túto horu vydajú, opustiť tých, ktorí iba filozofujú alebo teoretizujú, špekulujú alebo stoja bokom, snažia sa pochopiť alebo používajú teórie a princípy, aby sa pokúsili pochopiť, čo je nad možnosti ich intelektu. Tu stoja kritici, pozorovatelia a teoretici na úpätí hory, vzhliadajú hore a snažia sa pochopiť, zatiaľ čo tí, ktorí sú skutočne volaní, sa začnú na túto cestu skutočne vydávať, vyrážať. 

Pri vyrážaní zistíte, že cesta je zložitejšia a väčšia, ako ste predpokladali. Nemôžete si vziať so sebou všetko. Nemôžete so sebou nosiť všetky tieto vzťahy. Nemôžete so sebou nosiť všetky tieto viery, pocity alebo výčitky. Nemôžete byť posadnutí svojou minulosťou, pretože smerujete teraz do budúcnosti, budúcnosti, ktorá budeod minulosti rozdielna. Nemôžete niesť bremeno posadnutosti alebo aj dokonca povinnosti, ak chcete slobodne vyraziť na túto cestu. 

Niektorí ľudia s vami pôjdu. Niektorí ľudia nemôžu. Niektoré okolnosti bude možno potrebné zmeniť, a dokonca aj dramaticky v priebehu času. Všetko sa ukáže, keď sa začnete na túto horu šplhať, prechádzať cez tento veľký most. 

Ste to vy, kto veci mení. Ste to vy, kto musí byť zodpovedný za to, čo si myslíte, hovoríte a robíte. Nikdy netvrdte, že ste vedení, alebo že vám Boh povedal, aby ste niečo robili, pretože to je nezodpovedné. Tu musíte prevziať plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a musíte čeliť následkom týchto rozhodnutí. 

Týmto spôsobom vás Nebo robí mocnými, dodáva vám silu, odhodlanie a sebavedomie, ktoré by ste nemali, keby ste si mysleli, že ste iba byť nevedomky vedený a pohybovaný ako pešiak vo svete. Takto to vôbec nefunguje, ako vidíte. 

Musíte byť silní, kompetentní, odhodlaní, schopní, rozvážni a diskrétni. Všetko sú to vlastnosti, ktoré musia byť vybudované včas a preto je most dlhý a nie krátky. Nemôžete vstúpiť do života, v ktorom máte žiť v súčasnom stave mysle, s nerozvinutými silnými stránkami a so slabými stránkami, ktoré vás stále ovládajú. 

Boh to samozrejme vie. Z miesta, kde ste, sotva počujete svoju vnútornú povahu. Môžete sotva odpovedať na Poznanie, ste tak uchytení a uchvátení vonkajškom a vašimi vlastnými vnútornými ťažkosťami. Je to vyriešením týchto vecí a uvoľnením toho, čo musí byť uvoľnené, že nakoniec získate silu, slobodu a inšpiráciu a sebadôveru napredovať. 

Ľudia zostanú pozadu vo svojich malých väzenských celách a budú sa snažiť, aby to bolo pohodlnejšie a vyzdobia si svoj malý priestor, snažia sa rozptýliť, snažia sa byť potešení, snažia sa čo najviac prežiť príjemné zážitky, nedokážu rozpoznať, že sú v zajatí a v tomto prostredí sa nemôžu byť naplnení. 

Existuje to, v čo ľudia veria a to čo robí Boh. Boh robí to, čo funguje. Ľudia veria v to, čo chcú, alebo v to čo sa snažia posilniť, aby si mysleli, že je ich viera pravdou. Medzitým Boh robí to, čo funguje. 

Boh sa pohybuje po svete a pracuje cez jednotlivcov zvnútra von – cez tých, ktorí sú dostatočne slobodní na to, aby odpovedali, tých, ktorí sú zodpovední, môžu byť silní a môžu sa starať o to, čo im je dané, aby vykonali bez toho, aby sa zrútili, bez straty srdca a bez toho, aby boli odtiahnutí alebo zasiahnutí názormi ostatných. 

Aby s vami Boh pracoval zvnútra von, musíte prejsť cez tento most. Čaká to na vás. Čakalo to na vás veľmi dlho a čaká na to, kým sa nakoniec stanete dostatočne úprimní k sebe a dostatočne sa prezentujete, aby ste si uvedomili, že potrebujete moc vykúpenia, že nežijete život, ktorý ste mali mať žiť, že ste zmätení a že žiadnen z vašich plánov, schém a premyslených presvedčení vám z toho slobodu neposkytne. 

Práve tu sa otvárate sile Poznania vo svojom vnútri a apelujete na Nebo, aby vám pomohlo. V tomto Nebo odpovie. Začnete cestu – najdôležitejšiu cestu vášho života, najväčšie úsilie, jedinú vec, ktorá vás môže naplniť tu, vo svete zmätku, rozptýlenia a tragédie.