Žitie v čase Zjavenia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
27. Septembra 2011
v Leadville, Colorado

Poprvýkrát v histórii tohto sveta ste schopní byť svedkami procesu Zjavenia. Celý proces sa zaznamenáva pomocou moderných technológií, takže sa nemôžu stať chyby v budúcich interpretáciách, ako tomu bolo často v minulosti. 

Významné nie je iba samotné Zjavenie. Je to proces samotného Zjavenia – byť schopný počuť Hlas, tak podobný tomu, ktorý prehovoril k Ježišovi, Budhovi a Mohamedovi a mnohými ďalšími veľkými učiteľmi, známymi i neuznanými v dejinách tohto sveta. 

Toto je jedinečná príležitosť a hlboké vzdelanie, ktoré dokáže objasniť mnohé chyby v náboženskom myslení a priniesť všetky predchádzajúce Božie Zjavenia do nového a oveľa jasnejšieho svetla.

Pretože v dejinách tohto sveta a všetkých svetov je proces Zjavenia rovnaký. Jednotlivec je vybraný a poslaný do sveta. Keď dosiahnu určité štádium svojho vývoja a zrelosti, sú povolaní z normálnych okolností, volaní k veľkému stretnutiu, veľkému stretnutiu s Anjelskou prítomnosťou, ktorá dohliada na tento konkrétny svet. Potom sú povolaní do väčšej služby a pripravení na väčšiu službu, pripravení priniesť do sveta niečo nové a revolučné. 

Nejde iba o zdokonalenie minulých porozumení alebo minulých presvedčení. Je to niečo skutočne nové a revolučné. Nejde iba o vylepšenie alebo obohatenie alebo nový pohľad na niečo, čo už bolo poskytnuté a je dobre zavedené. Je to nový začiatok. 

Máte príležitosť byť svedkami Zjavenia a procesu Zjavenia a objasnenia Zjavenia a významu Zjavenia pre váš život a pre celý svet. 

Pretože je to Posolstvo pre celý svet, nielen pre jeden kmeň alebo jedných ľudí, jeden národ alebo jeden región. Nejde o revíziu toho, čo už bolo dané predtým. Nie je to reakcia na to, čo bolo dané skôr. Nie je doplnkom nijakého učenia alebo teológie, ktoré existujú na svete. Je to niečo nové a revolučné. Predstavuje veľký prah a veľkú výzvu pre ľudskú rodinu. 

Bez ohľadu na to, kde žijete, nech ste v ktoromkoľvek národe, za akýchkoľvek okolností, žijete v čase Zjavenia, tak veľkého času ako kedykoľvek v dobe Zjavenia v minulosti. 

Schopnosť reagovať na Zjavenie určí vašu pripravenosť, otvorenosť, čestnosť a úprimnosť. Vo Svetle Zjavenia sa odhalí všetko, čo je falošné, všetko, čo je nepravdivé, všetko, čo je skazené alebo chybné. 

Kto môže prijať nového Posla od Boha? Kto ho odmietne? Ako budú ľudia reagovať? Odpovie vôbec niekto? 

Všetko sa vyjaví v čase Zjavenia – hodnota náboženského porozumenia jednotlivca, čistota náboženskej viery jednotlivca, jasnosť a čestnosť prístupu jednotlivca, otvorenosť srdca a mysle jednotlivca. Všetko toto je odhalené v čase Zjanenia. A teraz žijete v čase Zjavenia. 

Jeden človek bol pripravený a poslaný do sveta. Neexistujú iní, ktorí by mohli mať nárok na to, aby sa tak prehlásili, pretože Nebo vie, kto je vyvolený a kto nie. Tí, ktorí si vyvolia sami seba, nemôžu priniesť na svet Nové Zjavenie. Nemajú moc ani jasnosť, a čo je najdôležitejšie, nemajú samotné Zjavenie. 

Všetko sa odhalí v čase Zjavenia. 

Proces Zjavenia sa veľmi líši od príbehov a fantázií a zázrakov, ktoré ľudia pripisujú takýmto udalostiam, takým významným udalostiam v dejinách ľudstva, ktoré boli glorifikované a eskalované z bežného života, aby sa pokúsili pripísať väčšiu dôležitosť a význam učeniam, ktoré vyplynuli z týchto veľkých udalostí. 

Všetky tieto veľké udalosti však majú skromné začiatky. Nie sú veľkolepé a senzačné. Nie sú naplnené zázrakmi a mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých všetci stoja v úžase. To je rozdiel medzi realitou a ľudským vynálezom.

Ale Zjavenie je mimoriadne. Je vzácne. Pretože Boh posiela Nové Posolstvo do sveta možno len raz za tisícročie, v čase veľkého prahu, výzvy a ťažkostí pre ľudskú rodinu; v čase veľkej príležitosti a veľkej potreby, keď musí byť dané Nové Zjavenie, nielen ďalší komentár k tomu, čo bolo poskytnuté predtým.

To je to, čo potom musí siahnuť nad predstavy a viery poslucháča do ich hlbšej časti, hlbšej inteligencie v nich, v časti, ktorá je stále spojená s Bohom, v časti, ktorú My nazývame Poznanie. 

Nemôžete oklamať Poznanie. Neexistuje chyba na tejto úrovni vo vnímaní. Ale bohužiaľ, tak málo ľudí získalo tento stav mysle, toto hlbšie spojenie natoľko, aby mohli vidieť jasne a nasledovať Poznanie, ktoré predstavuje smer Božej Vôle a Zámeru vo svete. 

Zjavenie pred vami je najhlbšie a najväčšie Zjavenie kedy dané ľudstvu, pretože hovorí ku gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu vyššej sofistikovanosti a svetu stupňujúcej sa a hlbšej potreby, zmätku a trápenia. 

Je to prvé veľké Zjavenie, ktoré je dané svetovému spoločenstvu, gramotnej populácii. A preto musí teraz hovoriť s väčšou jasnosťou, väčším dôrazom, vyššou sofistikovanosťou a komplexnosťou. 

Pretože nemôžete byť dieťaťom a čeliť tomu, čomu budete čeliť vo svete i mimo neho. Nemôžete byť len slepým nasledovníkom a pripraviť sa na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, alebo na stretnutie ľudstva s inteligentným životom vo vesmíre – najväčšou a najvýznamnejšou udalosťou v histórii. 

Nemôžete zbožňovať Boha a myslieť si, že vy tým napĺňate váš osud, pretože každý z vás bol poslaný do sveta za väčším účelom, ktorý súvisí s vývojom sveta a so skutočnou ľudskou potrebou okolo vás. 

Iba Poznanie vo vašom vnútri vie, čo to konkrétne znamená a čo je potrebné učiniť, aby ste sa na to pripravili a čo sa musí dosiahnuť prostredníctvom vás a prostredníctvom ďalších, s ktorými sa budete prirodzene spájať vo svetle väčšieho účelu. 

Zjavenie tu nie je na to, aby vytvorilo panteón bohov alebo fantastických príbehov, ktoré sa zdajú skeptické a ťažké uveriť. Nie je tu na to, aby sa z vás stali Boží služobníci, ale skôr na to, aby vás povzbudilo k tomu, aby ste predstavovali Božskú Vôľu a Cieľ, ktoré vám môže umožniť učiniť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Je to veľké Zjavenie pre budúcnosť, ktorá sa nebude podobať minulosti – pre svet v úpadku; svet ubúdajúcich zdrojov; svet ničenia životného prostredia; svet, kde bude ťažšie starať sa o ľudí, zabezpečovať jedlo, vodu, lieky a energiu po celom svete; svet väčšieho nebezpečenstva a sporov; a mimo tohto, svet ktorý čelí intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť a očakávania. 

Preto je toto Posolstvo veľmi mocné, ale musí byť veľmi objasňujúce. A jeho Posol to musí prehlásiť a tiež byť schopný učiť, čo to znamená. Je to niečo, čo si vyžadovalo desaťročia prípravy.p Poslovi trvalo desaťročia, kým nakoniec prijal Nové Posolstvo od Boha, ktoré je tak rozsiahle a inkluzívne. 

Posol musí byť človek bez postavenia vo svete, musí však byť dobre vzdelaný a veľmi súcitný. Musí byť jednoduchý a pokorný. Musí hovoriť jasne a tak, aby mu každý rozumel. Musí svojím životom preukázať hodnotu svojho Posolstva a dôležitosť života a učenia sa Nového Zjavenia. 

Nie je dokonalý, ale ani jeden z poslov nikdy nebol dokonalý. Nechystá sa robiť zázraky pre masy, pretože nikto z Poslov tak nikdy neučinil. Je tu, aby otvoril dvere hlbšej skúsenosti s Božskou Prítomnosťou a Silou v živote ľudí všade – bohatých a chudobných, na severe i na juhu, na východe i na západe, vo všetkých národoch, vo všetkých náboženstvách. Nie je tu na to, aby nahradil svetové náboženstvá, ale aby im dodal väčšiu jasnosť a relevantnosť. 

Ľudstvo sa musí pripraviť na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, ak má ľudská civilizácia prežiť a byť stabilná a mať základ pre najväčšie úspechy ľudstva v budúcnosti. 

Ľudstvo musí byť tiež pripravené a poučené o živote vo vesmíre, a to v rozsahu, ktorý budete musieť pochopiť, aby ste mohli určiť, ako budete reagovať na prítomnosť intervencie vo vašom vlastnom svete. 

Žiadne zo svetových náboženstiev vás na tieto veci nemôžu pripraviť, pretože sa zrodili z dávnejšej epochy, a hoci sú pre ľudstvo nesmierne dôležité, na záchranu ľudskej civilizácie bude potrebné Nové Zjavenie od Boha, aby prinieslo väčšiu jednotu vo svetových náboženstvách, priniesťnukončenie vojen a konfliktov, aby sa ľudstvo mohlo pripraviť na veľké výzvy, ktoré prichádzajú. 

Nemôžete byť ukotvení v minulosti a rozumieť Zjaveniu budúcnosti. Nemôžete byť adamantní vo svojich náboženských názoroch a chápať, ako bude Boh hovoriť znova a prečo Boh znova prehovoril a čo to bude znamenať pre vás a pre ostatných. Vaše srdce nemôže byť uzavreté, inak nebudete počuť a nebudete vidieť.

Musíte milovať ľudstvo natoľko, aby ste si vážili také Zjavenie a žili podľa toho, čo učí, aby ste dostali moc, ktorú to poskytuje, milosť a súcit, ktoré zdôrazňuje. 

Posol čelí veľmi nebezpečnej ceste vpred, pretože proti Novému Zjaveniu bude veľký odpor, ako aj v minulosti vždy existoval veľký odpor voči Božím Zjaveniam vo svete, kedykoľvek a kdekoľvek boli dané. 

Nebude hovoriť v každom meste. Nebude prítomný na každom podujatí. Hovoriť bude iba sem a tam. Ale jeho Posolstvo bude vysielané do sveta a Zjavenie bude predstavené svetu s vlastným komentárom, vlastnými smernicami, vlastným objasnením. Nie je to niečo, čo bude ponechané na budúcich bádateľoch a jednotlivcoch, aby to tlmočili a okomentovali, pretože sa to v minulosti preukázalo ako nebezpečné a nešťastné. 

Preto je Zjavenie také explicitné a repetitívne. Preto je také objasňujúce, aby sa minimalizovala možnosť ľudského omylu, nesprávneho vnímania a nedorozumenia. 

Obnovuje jednotlivcovi moc Poznania, ktorá bola predtým iba privilégiom  elity a vyvolených. Hovorí o hlbšom svedomí ľudstva, o svedomí, ktoré bolo ustanovené ešte predtým, ako ste sem vôbec prišli, aby bolo vaším sprievodcom a radcom vo všetkých dôležitých veciach. 

Posol sa nesmie zbožňovať. Nie je boh. Nikto z Poslov nebol bohom. Boli to Poslovia – napoly ľudia, napoly svätí – predstavujúci obe reality, realitu sveta a realitu Pradávneho Domova, z ktorého ste všetci prišli a do ktorého sa nakoniec aj všetci vrátite. 

Jeho prítomnosť objasní, čo sa musí objasnené. Jeho hlas prehovorí do myslí a sŕdc tých, ktorí môžu počuť. Bude hovoriť o potrebách sveta a o potrebách srdca a duše. Prináša nielen odpovede, ale odpoveď samotnú. Pretože Boh vložil do každého človeka väčšiu inteligenciu a myseľ, ale to vo svete nie je v žiadnej veľkej miere známe, iba málokto o tom vie. 

Nebude to iba ľudská technológia a ľudská vynaliezavosť, ktoré vás budú môcť adekvátne pripraviť na budúcnosť, na samotné Väčšie Spoločenstvo. Bude to musieť byť niečo oveľa hlbšie a podstatnejšie pre vašu povahu a bytosť. Posol bude hovoriť o týchto veciach. 

Viete, toto všetko je súčasťou Zjavenia. Boh vám nedá odpoveď na dnešok ani odpoveď na zajtrajšok, ale odpoveď na všetky dni a všetky situácie.

Boh nemusí riadiť váš život, pretože Pán všetkých vesmírov sa s vami takto nezapája. Boh je inteligentnejší. Boh vložil vás Poznanie, dokonalú vodiacu inteligenciu, ktorú treba rozoznať od všetkých ostatných hlasov a impulzov, túžob a obáv vo vašej mysle. 

Zjavenie poskytlo Kroky k Poznaniu, cestu k získaniu prístupu k tomu, čo je najväčším obdarením ktoré Boh mohol dať ľudstvu alebo akejkoľvek rozvíjajúcej sa alebo pokročilejšej rase vo vesmíre.

Vaše chápanie Nebies teraz musí byť vzaté do väčšej panorámy života. Vaše porozumenie nemôže byť zakotvené v minulosti, ale musí byť flexibilné a musí byť schopné prispôsobiť sa budúcnosti, pretože vo vás a vo vašom okolí dochádza k čoraz väčším zmenám. Váš Pán teraz musí byť Pánom vesmírov, Pánom miliárd, miliárd a miliárd rás a mnoho ďalších. 

Toto je časťou Zjavenia pre ľudstvo, tak veľmi odlišné a rozsiahlejšie ako akékoľvek iné Zjavenie, ktoré kedy bolo dané. Vďaka tomu si budete vážiť všetky Zjavenia a získate od nich múdrosť. 

Ak ste oddaným kresťanom, vaše kresťanstvo bude teraz rásť a bude sa rozširovať. Ak ste oddaným moslimom, vaša viera a prax teraz budú rásť a budú sa rozširovať. Ak ste praktizujúci budhista alebo máte židovskú vieru alebo inú náboženskú cestu, všetko bude rozšírené prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Poaol bude hovoriť o týchto veciach. Zjavenie bude hovoriť o týchto veciach. A po prvýkrát budete počuť Hlas zjavenia. Nikdy to nebolo možné zaznamenať zo zrejmých dôvodov, ale teraz budete môcť počuť Hlas Zjavenia. Je to úžasnou vecou, ale je to pre vás aj výzvou, pretože ak to nemôžete počuť, ak to nemôžete rozpoznať, musíte čeliť vlastným prekážkam. Môžete to kritizovať, poprierať a vyhnúť sa tomu, ale to len poukazuje na vašu slabosť a obmedzenia. 

Čo pre vás musí Boh urobiť? Ak nemôžete prijať Zjavenie, čo môže pre vás Boh urobiť? Boh dal odpoveď celému svetu a aj vám individuálne – vašej viere, vašej tradícii, vášmu náboženstvu, vašej kultúre a vášmu národu. Chcete láskavosti? Chcete úľavy? Chcete sa zbaviť životných ťažkostí? Chcete sa nechať rozmaznávať? Chcete zázraky na každom kroku? Chcete byť v nejakom nebeskom blahobyte, ako keby ste boli bezmocní a impotentní na svete?

Boh vám dáva silu prostredníctvom Poznania a volá po Poznaní prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Nie je to Boh, ktorý spasí svet, ale sú to ľudia, ktorí sem boli poslaní, aby zachránili svet, čo to urobia. A budú hrať svoju malú, ale významnú úlohu, a tá bude väčšia, ako to dokážu pochopiť. A bude sa líšiť od ich osobných cieľov a ambícií. A vykúpi ich a oživí ich, vráti im silu a Moc a Silu z Nebies, ktorá je zakomponovaná do Poznania v ich vnútri, hlboko pod povrchom mysle. 

Máte príležitosť pochopiť proces Zjavenia. A ak to pochopíte, uvidíte, aký zázrak to v skutočnosti je. A z Posla neurobíte boha, ale prejavíte mu rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži. A budete vo svojom prístupe úprimní – neodmietajúc alebo nepohŕdajúc Zjavenia, ale budete ho počuť, zažiť a aplikovať vo svojom živote natoľko, aby ste pochopili jeho väčší účel a zmysel pre vás. 

Ľudia chcú aby pre nich Boh urobil veľa vecí – aby ich zachránil pred nešťastím, dal im príležitosti, uzdravil chorých, zvrátil skazené a represívne vlády, urobil ich bohatými, urobil ich šťastnými, urobil ich spokojnými alebo v mieri. 

Ale čo ľudia chcú a čo Boh chce nie je rovnaké, spočiatku nie. Skutočné potreby vášho srdca rezonujú s Vôľou Stvoriteľa, ale reálne potreby vášho srdca a duše môžu byť niečím, čo ešte nie je vo vašom vedomí. Dovedie vás tam hlbšia úprimnosť.

Boh poskytol silu Poznania a spolu s tým cestu a zapojenie sa do života, ktoré vykúpia jednotlivca. Toto slúži všetkým, dokonca aj zlomyselným, dokonca aj najchudobnejším z chudobných. 

Tu nie sú žiadni hrdinovia a páni. Existujú iba tí, ktorí sú silnejší s Poznaním a ktorí môžu demonštrovať jeho milosť a moc vo svete. 

Ako veľmi sa toto líši od toho, čomu sú ľudia naučení myslieť a veriť. Ale myšlienky a presvedčenia sú na povrchu mysle. Pod povrchom je veľké otvorenie vašej skutočnej povahy a sily Poznania. 

Zatiaľ si neuvedomujete, aké dôležité a ústredné je to pre váš život. Preto Zjavenie musí poskytnúť objasnenie toho, čo náboženstvo v skutočnosti je a čo znamená, čo v skutočnosti duchovnosť je a čo znamená, a ako sú všetky skutočné duchovné postupy v podstate sú krokmi k Poznaniu. 

Je to však ťažké nájsť v náboženstvách sveta, ktoré sa natoľko stali prekryté, že sa stali rituálmi, tradíciami, komentármi a nesprávnymi interpretáciami. Pre mnohých sa stali rigidnými vierami; pre ostatných iba útechou. Ich skutočná moc môže byť nájdená jedine s veľkým učiteľom a múdrym sprievodcom. 

Ľudstvo na to teraz nemá čas, lebo čas už pokročil. Nejde iba o to, aby sa určití jednotlivci vydali na väčšiu životnú cestu. Je to na celej ľudskej rodine, aby sa čo najpraktickejšie a najpodstatnejšie pripravila na veľkú zmenu, ktorá prichádza do sveta a ktorá už začína narážať na brehy a premáhať mestá, ovplyvňovať národy do vzájomného konfliktu, zatemnenia oblohy, znečistenia riek, ohrozenia zdrojov, na ktorých každý deň závisíte. 

Zjavenie tu nie je preto, aby vás vystrašilo, ale aby vás posilnilo; dalo vám silu, odvahu a odhodlanie; dalo vám súcit a toleranciu; dalo vám silu Poznania, ktorá je zdrojom vašej skutočnej sily a integrity. 

Svet sa zmenil, ale ľudia sa s ním nezmenili. Veľké Vlny prichádzajú, ale ľudia to nevedia. Intervencia sa odohráva vo svete, ale ľudia si to neuvedomujú alebo si možno myslia, že je to úžasnou vecou.

Bude za potreby Zjavenie od Tvorcu všetkého života, aby pripravilo ľudstvo, prebudilo ľudstvo, posilnilo a zjednotilo ľudstvo tak, aby malo väčšiu budúcnosť a prežilo veľkú výzvu pre svoju slobodu a svoj osud. 

Je toho veľa, čo sa treba naučiť. Je toľko vecí, ktoré treba vyčleniť, toľko vecí, ktoré treba preskúmať, toľko vecí, ktoré treba prehodnotiť. Toto všetko prináša Zjavenie od Boha. Je to veľká výzva pre príjemcu a pre ľudí, ktorí sú tak požehnaní, že ho môžu prijať. 

A zatiaľ čo je Posol na svete, máte túto skvelú príležitosť ho počuť, zvážiť jeho slová a význam jeho prítomnosti vo svete v tejto dobe. 

Pre mnohých to bude veľký šok. Mnohí sa tomu budú brániť. Bude to prijaté mnohými. 

Ale to bude znamenať šok, prebudenie ľudstva do reality svojej situácie a na okolnosti, na ktoré sa musí pripraviť. Bude za potreby šok Zjavenia. Bude potreba šoku budúcnosti. Bude potrebné realitu tohto súčasného okamihu a uvedomenie si, že človek nežije život, na ktorý sem bol poslaný a uznanie, že vaše samotné predstavy vás nemôžu pripraviť na väčšie veci, že musíte mať silu Poznania, ktorá je silou Neba, ktorá vám bola daná. 

Toto je význam Zjavenia. Nejde iba o Zjavenie myšlienok. Je to Zjavenie skúsenosti. Je to Zjavenie skutočnej povahy, pôvodu a osudu človeka. 

Nech sú vaše oči na toto otvorené. Nech je vaše srdce vnímavé. Nech sú vaše nápady dostatočne flexibilné na to, aby mohli byť prehodnotené. A nech si uvedomíte, že ste tu, aby ste slúžili väčšiemu účelu, ktorý si sami nemôžete vymyslieť ani usmerniť. Nech je Zjavenie vaše a skrze vás dané iným. Nech je Posol uznaný a poctený vo svojom zostávajúcom čase na Zemi. A nech je toto časom veľkého požehnania, objasnenia a povzbudenia pre vás, ktorí hľadáte väčší účel a smer vášho života.