Diskrétnosť

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
23. Marca 1992
V Boulder, Colorado

Čo znamená diskrétnosť? Znamená to schopnosť vedieť kedy hovoriť a kedy nehovoriť. Viete si spomenúť na moment, keď ste niečo povedali a potom ste to oľutovali? Viete si spomenúť na moment, keď ste niekomu niečo povedali a potom ste si uvedomili, že to bolo zlou vecou? Možno to pre nich bolo zlé, ale možno to o vás prezradilo príliš veľa. Viete si spomenúť na časy, keď ste niečo prezradili druhému, ale nebolo to vhodné? Alebo možno to bol moment, keď ste niečo povedali a to sa dostalo do nesprávnych rúk alebo bolo nesprávne interpretované a neskôr vás to znova prenasledovalo? 

Ak sa nad týmito vecami zamyslíte, uvidíte, že v komunikácii predstavujú veľký problém. Spravidla existujú tri rôzne etapy vývoja v komunikácii. Prvou etapou je neschopnosť vyjadriť sa. Druhou etapou je, keď máte pocit, že sa musíte vyjadrovať. A tretia etapa je, keď sa nemusíte vyjadrovať, s výnimkou zriedkavých prípadov voči určitým ľuďom. Tieto tri etapy predstavujú tri etapy vývoja v ľudskej bytosti: etapy závislosti, nezávislosti a vzájomnej závislosti. 

V prvej etape si sotva uvedomujete, aké sú vaše vlastné skúsenosti a máte veľké ťažkosti ich vyjadriť inému. Buď nemáte zručnosti na to, aby ste to vyjadrili, alebo nemáte vedomie toho, čo musíte vyjadriť a bojíte sa, že nedokážete túto prekážku zdolať a vytiahnuť to zo seba. Táto prvá etapa teda predstavuje sebarepresiu. Je to etapou, v ktorej sa skoro vôbec neuplatňuje schopnosť rozlišovania a diskrétnosť. 

V druhej etape zažívate určitú slobodu, čo znamená, že zažívate svoje vlastné nápady a ste schopní myslieť slobodnejšie a nezávislejšie. V tejto fáze sa cítite takmer nútení vyjadrovať sa. Chcete uplatniť svoju slobodu. Nechcete sa obmedzovať, pretože sa snažíte uniknúť zo seba-ovládania, ktoré vás predtým zväzovalo. 

Potom vstúpime do tretej fázy, ktorá je fázou v ktorej veľmi zodpovedne komunikujete s ostatnými. Tu je diskrétnosť veľmi dôležitá, pretože si uvedomíte, že všetko, čo hovoríte má vplyv na ostatných a vo všetkom, čo hovoríte sa vyjadrujete veľmi trvalým spôsobom. Každý, kto je v zodpovednej alebo vodcovskej pozícii si určite uvedomuje, že všetko, čo hovorí si niekto vezme k srdcu. Musia byť oveľa rozumnejší v tom, čo hovoria a v tom, čo s tým chcú zdôrazniť. Komunikácia si tu so sebou nesie veľkú zodpovednosť, nielen zodpovednosť za seba a túžbu prejaviť sa, ale aj zodpovednosť za to, čo sa stane v dôsledku vášho sebavyjadrenia.

Preto tu máme závislosť, nezávislosť a vzájomnú závislosť – tri veľké etapy ľudského vývoja. Väčšina ľudí je v prvých dvoch etapách. Väčšina ľudí je v skutočnosti v prvej etape; veľa z nich sa prepracúva do druhej a len veľmi málo z nich sa vôbec dostalo do tretej etape. V prvej etape ľudia nemôžu hovoriť. V druhej etape musia hovoriť ako prejav svojej slobody a nezávislosti. V tretej etape sa zriedka prihovárajú určitým ľuďom na určité účely, pretože si tu uvedomujú veľkú zodpovednosť spojenú so sebavyjadrením. Ak sa nad tým zamyslíte, uvedomíte si, že v týchto troch etapách si rozvíjate dôkladné pochopenie svojich vlastných skúseností a učíte sa Múdrosti a tomu, ako ju možno vo svete najúčinnejšie prejaviť. 

V prvej fáze závislosti sa neviete vyjadriť, pretože si nie ste dostatočne vedomí svojich vlastných skúseností a ešte nemáte dostatok schopností alebo odvahy na to, aby ste pretrhli putá, ktoré vás držia. V druhej etape nezávislosti putá pretrhnete a vaša túžba po komunikácii je skôr túžbou po uvoľnení energie a odbremenení sa, ako po efektívnej zmene alebo ovplyvnení ostatných. Tu sa sebavyjadrenie stáva veľmi chaotickým. Zatiaľ si neuvedomujete dôsledky toho, čo hovoríte. Namiesto toho si užívate slobodu to povedať. 

Tretia etapa je vzájomná závislosť, v ktorej začnete vo vzťahoch interagovať z pozície zodpovednosti a sebauvedomenia, je fázou kedy je vaša diskrétnosť čoraz dôležitejšia, pretože bez nej produkujete nežiaduce a často katastrofálne výsledky pre seba a ostatných ľudí. Tu sa musíte naučiť zdržanlivosti. A tu sa musíte naučiť rozlišovať, aby ste určili, kedy a kde sa musíte vyjadriť. Zdržanlivosť je tu dôležitá, pretože musíte často zadržať to, čo chcete povedať. Ľudia, ktorí sú v druhej etape nezávislosti, často nemôžu tolerovať zadržiavanie ničoho. Myslia si, že zadržiavanie čohokoľvek je porušením ich povahy a ich slobody. Myslia si, že majú právo vyjadriť čokoľvek komukoľvek. No a nakoniec zistia, že to prináša nežiaduce výsledky a konflikty. Vo svete to spôsobuje veľké problémy. Takže ak sú inteligentní, začnú si uvedomovať, že musia byť opatrnejší o tom, s kým komunikujú a čo hovoria. 

Tí, ktorí sa stali múdrymi si museli uvedomiť, že musia byť opatrní o tom, čo komukoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek hovoria. Sú opatrní, pretože si uvedomujú, že všetko sebavyjadrenie ovplyvňuje vzťahy a vytvára odozvu u ostatných. Chcú si vypestovať skutočné vzťahy a rozvíjať skutočnú odpoveď. Nechcú súženie spojené s nezodpovedným sebavyjadrením. Pre múdrych sa potom toto obmedzenie nevníma ako sebarepresia. Sú sa schopní naplno prejaviť. Sú schopní prejaviť svoje pocity, svoj hnev, smútok, radosť, inšpiráciu, sklamanie a tak ďalej. Túto zručnosť si vyvinuli. Teraz vedia, že to musia múdro používať.

Ľudia v prvom štádiu závislosti nemôžu efektívne prejavovať svoje pocity, pretože ich nemôžu naplno prežívať. Ľudia v druhej etape nezávislosti začínajú prežívať svoje vlastné emócie a svoje vlastné nápady a ich túžba prejaviť ich je veľká. Táto túžba sa však ešte nezrodila z Múdrosti. Múdry človek musí vždy konať diskrétne. Tu nastanú pocity osamelosti a vylúčenia, pretože múdri nemôžu účinne vyjadriť hĺbku svojich skúseností mnohým ľuďom. Musia zadržať svoje skúsenosti v sebe a nechať ich tam rásť. Toto generuje sústredenie a energiu, čo je silou. Taktiež to rozvíja rešpekt ku skúsenostiam a pozícii v živote iných, ako aj a rešpekt k vlastnej skúsenosti a pozícii.

Aby bola moc využívaná rozumne a mala priaznivý účinok, musí ju sprevádzať zodpovednosť. Ako pravdivé je to v sebavyjadrení. Poznanie je tu vaším sprievodcom, pretože Poznanie vás posunie, aby ste hovorili s určitými ľuďmi a zostali ticho so všetkými ostatnými. Keď pristupujete k Poznaniu a keď kultivujete svoj vzťah k Poznaniu a učíte sa prijímať Poznanie, budete vyjadrovať určité veci určitým ľuďom a budete mlčať so všetkými ostatnými. Toto sa uskutoční bez úsudku alebo odsúdenia. Jednu osobu nebudete hodnotiť ako hodnú a druhú ako nedôstojnú. Nemá to s tým nič spoločné. Ide len o to, že ste volaní vyjadrovať určité veci určitým ľuďom, o ktorých máte pocit, že im môžu porozumieť a prijať vaše sebavyjadrenie konštruktívnym a prospešným spôsobom. U všetkých držíte toto sebavyjadrenie v sebe a necháte jeho potenciu rásť. 

Je zaujímavé, že ľudia v druhej fáze vývoja nezávislosti, ktorí sa cítia takí silní, že začnú do istej miery rozširovať svoje krídla, neustále premárnia svoju moc a sústredenie prostredníctvom nezodpovedného sebavyjadrenia. Pre nich je sebavyjadrenie skôr o odbremenení seba samého, vypustení svojich skúseností zo svojho systému. Nechcú si to udržať. Myslia si, že zadržiavanie je formou seba-potlačenia. Pretože sa snažia uniknúť zo závislosti, boja sa zadržať čokoľvek a majú sklon cítiť sa veľmi znechutení, keď musia. Toto je dospievajúce štádium vývoja. Dospievanie je zvýraznené novými prejavmi a skúsenosťami s mocou, ale bez Múdrosti a zodpovednosti moc niesť alebo ju múdro používať. 

Druhá etapa vývoja je ako nedozretá dospelosť. Mnoho ľudí sa do druhej etapy snaží dostať, pretože ňou musíte prejsť. Mnoho ľudí to dokonca učí. Sú veľmi kritickí voči všetkému, čo popiera právo človeka na sebavyjadrenie alebo právo človeka mať, robiť a byť čokoľvek chce. Ľudia to učia, pretože sa to snažia naučiť, ale ešte si neuvedomili, že je za tým ďalšia obrovská etapa. Tretia etapa, etapa vzájomnej závislosti, je v skutočnosti o toľko väčšia ako prvé dve, že medzi nimi neexistuje žiadne porovnanie. Z tretieho štádia vývoja nikdy nepromujete, pretože je tu potrebné dosiahnuť veľa rastu a pokroku. 

Mnoho ľudí chce moc a všetko, čo k nej patrí ale len málokto chce zodpovednosť, ktorá s ňou musí byť spojená. Zodpovednosť si vyžaduje schopnosť rozlišovať, diskrétnosť a zdržanlivosť. Môžu ľudia, ktorí si vychutnávajú svoju nezávislosť, uplatniť toto obmedzenie bez toho, aby to videli ako formu sebarepresie? Môžu to vykonať iba vtedy, ak si uvedomia, že ich sila si zo sebou nesie zodpovednosť a že ak okolo seba nechcú vytvárať chaos, musia svoje schopnosti využívať opatrnejšie a rozumnejšie. Toto ich pripravuje na to, aby mali diskrétnosť. 

Teraz si veľa ľudí myslí, že diskrétnosť je jednoducho držať hubu. „ Nehovor to. Nehovor ono. Zadrž to. Nikomu nič nehovor. Je bezpečnejšie, keď držíš hubu.” Takto ľudia o diskrétnosti rozmýšľajú, ale tak to nie je. Diskrétnosť je vedieť, kedy hovoriť a kedy nehovoriť a byť schopný to verne nasledovať. To je diskrétnosť. Vyžaduje si to, aby ste mali silu, schopnosti a vysokú mieru sebaprijatia. Ak máte so sebou sporný vzťah, potom s Múdrosťou nebudete môcť k ničomu pristúpiť. Muž a žena Poznania môžu zadržať svoje sebavyjadrenie bez pocitu sebapoškodenia a môžu riskovať, že niekomu povedia niečo dôležité, možno niečo, čo sa považuje za rizikové, bez pocitu sebapoškodenia. Jediné skutočné porušenie seba samého nastáva, keď idete proti Poznaniu. Napriek tomu musíte mať dostatočné skúsenosti s Poznaním, aby ste vedeli, kedy k nemu idete a kedy sa od neho vzďaľujete.

Diskrétnosť je teda schopnosť hovoriť a nehovoriť. Mnoho ľudí sa nevie prejaviť, zatiaľ čo iní neustále rozprávajú a hovoria všetko tomu, kto ich bude počúvať a komukoľvek, s kým sa budú cítiť dobre. To predstavuje dve počiatočné etapy vývoja, ale ani jedna nepredstavuje štádium zrelosti. Ani jeden z týchto prístupov nie je efektívny pri rozvíjaní skutočných vzťahov alebo pri harmonickom uskutočňovaní vecí vo svete. Môžete sa teda spýtať: „Ako zistím, kedy hovoriť a kedy nehovoriť?“ Budete to vedieť, pretože Poznanie vás bude motivovať. Ak chcete niekomu niečo povedať a cítite sa zdržanlivo, nepovedzte to. Ak je vo vás pocit zdržanlivosti hlboko, nepovedzte nič. Ak je však zdržanlivosť na povrchu vašej mysle a hlboko vo vás, ale viete, že musíte niečo odkomunikovať, musíte to riskovať a nájsť na to slová bez ospravedlnenia. 

Ako môžete rozoznať, čo je hlboko vo vás a čo je na povrchu? Bez Poznania to nemôžete urobiť. Môžete si myslieť, že každý impulz je pravdivý, alebo sa ho treba báť. Stať sa študentom Poznania znamená pestovať si váš vzťah k Poznaním, čo je vaším najprimárnejším vzťahom. Toto vás naučí skutočnému významu diskrétnosti, pretože zistíte, že Poznanie prehovorí iba v určitých časoch. Čaká na chvíle pripravenosti, keď budú správne podmienky, správne publikum a bude tam aj potreba. 

Keď ľudia začnú študovať Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva a budú sa riadiť jej postupmi podľa Dávnej Tradície, ktorá sa tu poskytuje neustále kladú Poznaniu otázky: „Povedz mi, čo je mojím účelom. Povedz mi, čo mám robiť. Mám začať túto prácu alebo mám začať túto inu? Mám ísť s touto osobou alebo by som nemal ísť s touto osobou? Mám sa otvárať alebo sa mám zatvoriť? Ako môžem mať pokoj? Ako môžem mať vyrovnanosť? Ako sa môžem z tejto situácie dostať? Ako sa môžem do tejto situácie dostať? “ Je tu nepretržité pýtanie sa a čo zažívajú v deväťdesiatich percentách času? Zažívajú ticho alebo len počujú svoju vlastnú myseľ – svoje vlastné preferencie a svoj vlastný zmätok. Počujú áno a nie, urobte to alebo neurobte to – počujú všetky tieto veci. Napriek tomu je to všetko na povrchu mysle. Hlboko dole je ticho. 

Toto poukazuje na Poznanie. Poznanie je naplnené samé v sebe, takže je schopné zadržať sa veľmi dlho. Medzi zážitkom poznania a prejavom poznania môže skutočne existovať veľmi dlhá doba. Spravidla je to tak. Možno niečo viete a napriek tomu to môže trvať roky, kým to príde. Možno viete niečo o druhom a napriek tomu môže trvať roky, kým im to efektívne prejavíte, ak to vôbec niekedy urobíte. Je to sebarepresiou? Nie. Je to Poznanie.

Váš vzťah s Poznaním musí byť rozvinutý, aby fungoval na tejto úrovni. Pre veľkú väčšinu ľudí, ktorí bojujú so závislosťami, to nemá zmysel. V žiadnom prípade nezažívajú diskrétnosť. Zažívajú sebarepresiu. Nemôžu rozprávať. Často nevedia, čo majú povedať a ak to vedia, často to nedokážu povedať. Prečo? Pretože by to ohrozilo ich závislosti. Ak si začnete nárokovať nezávislosť a presadenie sa, začnete ohrozovať svoje závislosti. Ak na to nie ste pripravení, neurobíte to. Ak na to ste pripravení, začnete sa dostávať do druhej fázy vývoja, ktorou je nezávislosť, kde si začnete užívať jej slobody a spoznávať jej záväzky. 

Tu vám poskytujem myšlienku o diskrétnosti v širšom kontexte. Je to spojené s učením sa všetkého ostatného v rámci Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva. Schopnosť hovoriť keď je to vhodné a nehovoriť, keď to vhodné nie je, si vyžaduje väčší rozvoj – väčšie pochopenie seba, svojej povahy, dynamiky vašich vzťahov a silnej vernosti vášmu vlastnému vnútornému životu. To všetko predstavuje väčšiu oblasť vášho rozvoja. 

Teraz sa môžete spýtať: „Ako si môžem vyvinúť diskrétnosť? Uvedomujem si, že ju musím použiť.“ Ja hovorím: „Staň sa študentom Poznania.“ Ak zažijete afinitu s Poznaním a s Väčším Spoločenstvom, ktoré predstavuje život mimo tohto sveta, potom je Cesta Poznania Väčšieho Spoločenstva vašou cestou. Ako viete, že je to vašou cestou? Pretože to viete. To je jedinou vecou, ktorá si vás udrží a umožní vám napredovať. Nakoniec vám nesľubuje bohatstvo, moc, lásku, pohodlie, rozkoše, slávy, božské zásahy, anjelske kontakty a všetko podobné. Nasledujete Cestu Poznania Väčšieho Spoločenstva, pretože viete, že ju musíte nasledovať. To je to, čo vás prináša ďalej. 

Všetky ďalšie ambície a motivácie sa skôr či neskôr rozpadnú. Keď sa rozpadnú, uvedomíte si, že väčšina rozhovorov je zbytočná. Väčšinu toho, čo si myslíte, že potrebujete vyjadriť, je iba na vynahradenie vašej neistoty. Tu si uvedomíte, že všetko, čo hovoríte má hodnotu alebo by malo mať hodnotu. Aj keď ste ľahkovážny chcete, aby to bolo zmysluplným zážitkom bez toho, aby ste sa snažili tento zmysel vytvoriť. Tu sa stanete prirodzenejšími. Stanete sa viac ako svet prírody, ktorý je tichý a pokojný, okrem prípadov, keď sa veci dejú. Osoba, ktorá je tichá a pokojná, má veľkú hĺbku a často vzbudzuje rešpekt od ostatných, najmä ak sa jej ticho rodí z Múdrosti. 

Jednotlivci, ktorí sa zaoberajú rekultiváciou Poznania, začínajú zažívať Mystérium života a prežívajú nosenie Mystéria v sebe. Prítomnosť tohto Mystéria ovplyvňuje ostatných, aj keď sa nič nehovorí. Muž a žena Poznania majú veľký vplyv na ostatných. Neplytvajú svoju energiu nezmyselným rozhovorom, analýzou alebo špekuláciami. Pretože držia svoju komunikáciu v sebe, rastie v nich a stáva sa silnejšou. Nie sú neustále rozptýlení tým, že utekajú za priateľmi, rozprávajú im všetko, čo sa s nimi deje a zdieľajú všetky svoje najhlbšie skúsenosti, aby to dostali zo svojho systému. Nie. Muž a žena Poznania ich drží vo svojom systéme, aby mohla  ich sila rásť a aby boli sústredenejší. Chcú teraz zadržať svoju energiu – využiť ju a zamerať – skôr ako ju míňať hneď, ako je zažitá.

Ľudia, ktorí sú múdri, zažili potrebu diskrétnosti a praktizujú ju efektívne. Praktizujú to preto, lebo vedia, že je to nevyhnutné. To je ich motiváciou. Nie sú motivovaní strachom z odplaty, strachom z ohlasu alebo úzkosťou zo straty lásky alebo peňazí. Toto nie je ich motiváciou. Ich motiváciou je uvedomenie si, že ich sebavyjadrenie je cenné a musí sa dať správnym ľuďom, aby mohli byť naplnení. Uvedomujú si, že je na nich, aby sa naučili spôsoby, ako sa efektívne vyjadrovať, používať správne slová a často používať čo najmenej slov. Pretože keď máte niečo dôležité povedať, čím viac slov použijete, tým je komunikácia slabšia. 

Ich motiváciou je, že chcú úspech bez toho, aby zradili seba samých. V skutočnosti si chcú samých seba uctiť. Naučia sa teda Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, ktorá ich vedie k tomu, aby určitým ľuďom povedali určité veci v pravý čas a zvyšok času zachovávajú ticho a pokoj a konverzujú len pri vyjednávaní životných potrieb. 

Študenti Cesty Poznania Väčšieho Spoločenstva si uvedomujú, že musia neustále cvičiť tichosť. Možno sa vám tichosť javí ako obmedzenie alebo potlačenie samého seba, pretože stále chcete uniknúť všetkým svojim myšlienkam – svojim fantáziám, malým drámam, špekuláciám, analýzam, spomienkam minulosti a projekciám do budúcnosti. Cvičte tichosť. Tichosť je nevyhnutná, ak máte byť diskrétni. Je nevyhnutná, ak máte zažiť rozlišovanie. Je nevyhnutná, ak chcete vidieť, čo sa skutočne deje a vedieť, ako reagovať. Tichosť je nevyhnutná, ak si chcete zvoliť správne vzťahy a postupovať v nich správnym spôsobom, kde nedochádza k sebapoškodzovaniu. Je to nevyhnutné, ak chcete hovoriť a konať s Múdrosťou. Ticho je nevyhnutné. 

Ako si vyvinúť skutočnú diskrétnosť? Teraz vám dám nejaké pokyny. Najskôr začnite ako študent na Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva, ak máte afinitu k Väčšiemu Spoločenstvu. Ak nie, zvoľte inú si cestu, inú formu vývoja, ale vždy zvoľte prípravu, ktorú ste si sami nevytvorili. Nepoužívajte eklektický prístup, nevyberajte si trochu z tohto a trochu z iného, časť z toho, ktorá sa vám páči a časť z iného, ktorá sa vám páči a dajte to všetko dohromady. Pretože viete, čo budete mať? Budete mať len to, čo sa vám páči a to čo sa vám páči, vás nikam nevezme. Iba vás uteší a utvrdí v tom, kde teraz ste. V Ceste Poznania Väčšieho Spoločenstva sa skutočne naučíte prekonávať svoje preferencie, a nie podľa nich žiť. Cesta Poznania vás dostane za hranice preferencií toho, čo je známe. Ľudia, ktorí sa rozhodnú pre eklektický prístup k rozvoju, iba posilňujú svoje preferencie a nikdy im neuniknú. Ich pocit, že nie sú slobodní a naplnení, ich bude naďalej prenasledovať, s malou úľavou na obzore.

Preto si vyberte prípravu, ktorú ste si sami nevytvorili. Vyberte si niečo, s čím sa dostanete ďalej ako ste teraz, na nové územie. Toto je vzdelávanie sa a toto je rozvoj. Áno, je potrebné sa nejako posilniť, ale stále musíte ísť ďalej, ako ste teraz. Ak si zvolíte eklektický prístup nepôjdete ďalej, ako ste teraz. Iba zdôrazníte to, kde teraz ste. Investujete sa do toho viac. Preto je to veľkou cestou nikam. Ak chcete byť skutočným študentom Tejto Cesty, musíte si zvoliť prípravu, ktorá je pre vás správna, ale ktorá sa neriadi vašimi preferenciami a vašimi pocitmi každú chvíľu. Potom budete cvičiť v dňoch, keď sa vám bude chcieť a aj v dňoch, keď sa vám nebude chcieť. Potom budete môcť baviť s myšlienkami, keď vás potešia a aj keď nie. A budete sa môcť naučiť zručnosti, keď sa zdá, že spĺňajú vaše ciele a aj keď sa zdá, že vaše ciele nespĺňajú. Toto znamená byť študentom – naučiť sa niečo nové, ísť tam, kde ste ešte nešli, baviť sa novými myšlienkami, premýšľať, obnovovať, omladzovať a znovuobjavovať. 

Ak máte pocit, že ste pripravení na prípravu mali by ste sa začať pripravovať v Ceste Poznania. Toto bude kultivovať všetky vaše aspekty a umožní skutočnú diskrétnosť. Medzitým vám poskytnem niekoľko usmernení. Toto sú iba usmernenia, čo znamená, že sa ich musíte naučiť rozumne používať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách. Nie sú to pravidlá, ktoré sa nikdy nemenia a ktoré sú rovnaké vo všetkých situáciách. Osoba, ktorá je múdra je skutočne veľmi premenlivá a dokáže zmeniť a uplatňovať Múdrosť v rôznych situáciách a rôznymi spôsobmi. To predstavuje zrelosť a pokrok. 

Začínajúci študent chce vidieť všetko v čiernobielom, takže keď príprava hovorí: „Urob to“, snaží sa to robiť za každých okolností bez toho, aby rozlišoval, ako sa tieto okolnosti líšia alebo ako aplikácia toho musí iná za rôznych okolností. Vzhľadom na túto tendenciu väčšiny ľudí hovorím: „Hovorte čo najmenej.“ Komunikujte s ľuďmi, ktorým dôverujete, o ktorých si myslíte, že si to vysoko vážia a ktorí majú úctu k vášmu duchovnému životu bez toho, aby sa vám snažili vnucovať svoje uhly pohľadu. Ak niečo musíte povedať, povedzte to jednoducho. Nemusíte všetko vysvetľovať, uvádzať nespočetné množstvo príkladov a rozprávať sa, kým nezostane nič, čo by ste mohli povedať. Nechajte ľudí stráviť čas tým, čo ste im povedali radšej ako snažiť sa aby to pre nich bolo príjemné. Ak cítite potrebu niečo povedať, ale príležitosť tu nie je alebo tu nie sú správni ľudia, potom to držte v sebe. Nechajte to horieť vo vnútri. Je v poriadku mať tento tlak. Držte túto energiu. Je to ako sex. Niektorí ľudia si myslia, že kedykoľvek sa cítia sexuálne, musia ísť okamžite von a sexovať, aby si uľavili. To je šialenstvo. Popremýšľajte o tom a uvidíte, že je to šialenstvo. 

Rovnako ako toto, ak máte niečo, čo musíte niekomu konkrétnemu povedať, alebo všetkým alebo celému vesmíru a príležitosť tu nie je alebo príležitosť nie je správna alebo nenastal na to čas, držte to v sebe. Nechajte to rásť. Takto v sebe rozvíjate hĺbku, potenciu, nadhľad a sebauvedomenie. Ak je tam tlak, nech je tam tlak. Keď sa potom naskytne príležitosť vyjadriť niečo, nech už je to čokoľvek, prejaví sa to s ohromnou silou. Rovnako ako odtiahnutie luku, aj tento tlak premieta šíp do sveta. To je to, čo dáva vášmu prejavu silu. Ľudia, ktorí neustále rozprávajú, rozprávajú a rozprávajú, nemajú potenciu vo svojom sebavyjadrení. Nič sa v nich nevybudovalo. Šíp len pred nimi padá na zem. Nikam nedoletí. Ale ak necháte svoju komunikáciu rásť vo vás, má silu a keď je vyjadrená, je v nej potencia.

Teda cíťte jej tlak. Nechajte ten oheň rásť. Ak to urobíte múdro, vytvorí to vhľad a schopnosť zadržať sa, čo musíte urobiť, ak sa chcete stať zrelým človekom. Len dospievajúci ľudia sú divokí a extravagantní, chodia dookola a musia hovoriť každému čokoľvek, kedykoľvek ich to napadne. A nerozumejú tomu, prečo je ich život taký plný konfliktov a nepriateľstva. 

Je pravdou, že Múdri väčšinu času mlčia. Poznanie je také. Keď však Poznanie uvoľní šíp, môže to úplne zmeniť život. Môže to zmeniť smerovanie sveta. Avšak tí, ktorí zápasia so závislosťami, to vidieť nemôžu. Vyzerá to ako zatemnenie a prehĺbenie ich dilemy, aj keď je to úplne iné. A pre tých, ktorí si užívajú novoobjavenú slobodu nezávislosti v druhej etape vývoja, sa tieto nápady môžu zdať, akoby ich posunuli späť, späť do stavu závislosti. Nechcú aby nič neobmedzovalo ich nové slobody. Je to tak preto, lebo nezávislosť je veľmi dospievajúcou etapou. Dospievajúci sa nechcú nechať brzdiť alebo ničím obmedzovať. Preto je v dospievaní veľmi málo Múdrosti – veľa skúmania a experimentovania a veľa katastrof, sklamaní a desivých chýb, ale veľmi málo Múdrosti. 

Ak hľadáte Múdrosť, musíte postupovať diskrétne a musíte sa naučiť spôsoby diskrétnosti. Ak sa chcete naučiť spôsoby diskrétnosti, musíte sa naučiť Cestu Poznania. Preto namiesto toho, aby ste sa naučili jednu zručnosť, musíte sa naučiť všetky. Namiesto toho, aby ste sa naučili jednej poctivosti, musíte sa stať poctivými. Namiesto toho, aby ste sa naučili získavať jednu moc, musíte sa stať mocnými. Naučiť sa diskrétnosti v pravom slova zmysle znamená sa stať úplnou a jednotnou osobou, osobou, ktorá cíti prítomnosť Poznania vo vnútri, prítomnosť, ktorá sa generuje sama. 

Tu si uvedomíte, že váš život a všetko, čo robíte, je prirodzene vyjadrené prostredníctvom siete vzťahov, ktoré budete chcieť pomaly rozvíjať so správnymi ľuďmi a so správnym účelom. Ste jednotlivec, ale vaša individualita má zmysel iba v kontexte vzťahov. Má význam iba z hľadiska toho, s čím môžete prispieť. 

Tu popisujem tretiu etapu vývoja, fázu vzájomnej závislosti, v ktorej znovu vstupujete do vzťahu ako zodpovedný jedinec. Tu ste schopní premýšľať pre seba. Tu zodpovedáte za svoje vlastné skúsenosti a uvedomujete si, že aby ste boli spokojní, musíte sa do života zapojiť reálnym a účelným spôsobom. Nezávislosť, aj keď je vo svojej novoobjavenej slobode vzrušujúca a napínavá, je v podstate osamelá a izolovaná. Je neefektívna a nie je schopná dosiahnuť veľké výsledky. Koniec koncov, svoju nezávislosť môžete proklamovať iba nejakú dobu. Potom si uvedomíte, že máte v živote niečo vykonať a chcete to vykonať. 

Ak chcete v živote vykonať niečo dôležité, musíte si nadviazať vzťah s inými ľuďmi a naučiť sa s nimi harmonicky pracovať. Musíte sa naučiť zdieľať silu. Musíte sa naučiť sa zadržať. Keď je kompromis vhodný, musíte sa naučiť kompromis. Musíte sa naučiť rozlišovať. Všetky tieto veci sa musíte naučiť a to vás pripraví na tretiu fázu vášho vývoja, ktorá je fázou dynamickej a skutočnej interakcie s ostatnými. Tu sa potreba diskrétnosti zvyšuje, keď si uvedomíte dôležitosť svojho vlastného života a vlastného sebavyjadrenia. Tu si uvedomíte, že väčšina konverzácií je zbytočná a predstavuje iba spôsob, ako kompenzovať neistotu ľudí. Tu sa uprednostňuje ticho, pretože v tichu začnete prežívať svoju prítomnosť, prítomnosť ostatných a zmysel vašich vzťahov.