Cesta Duše vo Svete

Prijaté Božím Poslom
Marshallom Vianom Summersom
25. Októbra 2008
V Boulder, Colorado

Cestujete v čase a priestore a ste na dlhej ceste návratu do svojho Dávneho Domova. Táto cesta pokračuje v tomto živote i mimo neho. Nie je to cesta, na ktorej ste len pre seba. Je to cesta, ktorú absolvujete pre všetkých, ktorí stratili kontakt so Stvoriteľom všetkého života. Je to cestou Separácie a návratu. Je to cesta k väčšiemu zážitku vášho účelu a vášho osudu. 

Táto cesta je veľmi odlišná od toho, čo si ľudia predstavujú, pretože predstavivosť nemôže obsahovať takúto veľkú realitu. Slová podobne ako myšlienky dávajú veciam obmedzenie a formu, ale nemôžu obsiahnuť väčšiu realitu. To si vyžaduje úctu a rezonanciu, aby ste zakúsili pravdu na väčšej úrovni. Myšlienky a viery sú v poriadku pre malé veci. Ale väčšia realita – realita vašej cesty v čase a priestore – je však za hranicami toho, čo si v tejto chvíli môže vaša predstavivosť alebo váš intelekt predstaviť. 

Tu môžete podať iba analógie. Ale analógie nemôžu obsahovať väčšiu panorámu života, ktorého ste súčasťou ani zmysel vašej cesty týmto životom a ďalej. Srdce to môže pochopiť, ale myseľ nemôže obsiahnuť takú veľkú realitu na úrovni svojich vlastných myšlienok. Preto je realita tak veľmi odlišná od toho, čo si myslí a v čo verí toľko ľudí. 

Keď začala Separácia od Boha, nemohli ste sa úplne oddeliť, pretože časť Stvorenia je vo vás a vo vás zostala a vy sa toho nemôžete zbaviť. Je to, akoby sa na túto jazdu Boh pridal. Kamkoľvek pôjdete, je tam Boh, vo vás a okolo vás. Môžete povedať: „Nechcem veriť v Boha. Nechcem mať nič spoločné s náboženstvom. “ To je v poriadku, ale Boh je stále vo vás a Boh je všade okolo vás. 

Môžete si myslieť, že Boh je celý o tomto učiteľovi – mojom záchrancovi, mojom svätcovi, mojom prorokovi – ale Boh je stále vo vás a všade okolo vás. 

Môžete tvrdiť, že Boh je zodpovedný za udalosti vo svete alebo udalosti vo vašom živote, ale Boh je stále vo vás a všade okolo vás. 

Myseľ myslí, myseľ napomína ostatných, myseľ hlása veľké pravdy podľa svojej skúsenosti a rozsahu porozumenia , ale realita je mimo tohto. 

Ste oddelení vo svojej vlastnej mysli a intelekt je produktom tejto separácie. Myslí si, že je vami. Myslí si, že vie, čo je realita. Myslí si, že je vašou dušou a vašim Bytím. Myslí si, že jej myšlienky predstavujú jej realitu a odlišujú ju od ostatných myslí, ktoré majú iné myšlienky. Vaša myseľ si myslí, že jej realita je realitou jej myšlienok a asociácie s ľuďmi, miestami a vecami. Ale kto v skutočnosti ste, je mimo toho všetkého. 

Pretože Boh vo vás zostal, Poznanie Boha vo vás zostalo. A toto Poznanie je teraz tu, aby vás viedlo, chránilo a priviedlo k väčšiemu zážitku života, aby táto Separácia vo vás mohla byť rozpustená. Tento účel a tento osud, ktorý pre vás Poznanie má, je kontribuovať svetu v núdzi za tých okolností, ktoré dnes vidíte a ktoré sa budú v budúcnosti objavovať. 

Z hľadiska Poznania vo vás ste tu na misii. Máte väčší účel na bytie tu. Nie ste iba zvieraťom, ktoré sa snaží prežiť, snaží sa byť spokojné, snaží sa byť šťastné, snaží sa byť v bezpečí. Ste Bytosť z Neba, ktorá je súčasťou Separácie, ktorá je teraz tu, aby pracovala na svojom seba-objavení a vykúpení. 

Zatiaľ čo sa vaša myseľ naďalej snaží predstaviť si seba a pripútať sa k ľuďom, miestam a veciam, Poznanie vo vás sa pohybuje. Radí vám, doporučuje vám. Ak to budete počuť, bude vám to prospešné. Ak to však nepočujete, nemôžete získať jeho múdrosť, požehnanie a posilnenie.

Váš úspech v tomto živote vás nevrhne do Neba alebo do Pekla, ale posunie vás do ďalšej fázy vašej cesty. Ak chcete znovu získať múdrosť a súcit a získať stupeň seba-uvedomenia, potom budete pripravení na vyššiu úroveň služby. 

Ľudia si myslia, že tento jeden život je celá ich existencia vo fyzickej realite. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že fyzická realita dospeje ku konečnému bodu v priebehu ich života. Tieto nápady sú výsledkom obmedzení vašej fantázie. Predstaviť si, že váš život pokračuje ďalej do iných životných arén a na iných úrovní služby, je naozaj príliš veľa na zváženie pre väčšinu ľudí. Nemajú kapacitu na uvažovanie na tejto úrovni. 

Takže je vynájdená myšlienka Súdneho Dňa. Ale prečo by vás Boh súdil, keď Boh presne vie prečo robíte to, čo robíte a keď Boh chápe, že svet je miestom obrovských ťažkostí a presviečania, že bez vedomia, ktoré by tu jednotlivca viedlo, by sa určite dostali do omylu a niekedy hrubej chyby? 

Boh vás nepotrestá za to, že žijete v takomto stave. Boh vás vyzve, aby ste vo svojom vnútri prišli k Poznaniu, aby ste mali moc a prítomnosť Boha, ktoré vás povedú, budú vás chrániť a budú vás viesť vpred. 

Potom teda Súdny Deň neexistuje. Toto si ľudia vymýšľajú, pretože chcú, aby sa spravodlivosť vykonávala v Nebi, ak sa nevykonáva na Zemi podľa ich predstáv o tom, čo by mala spravodlivosť byť. Chcú, aby boli zlí potrestaní, aj keď sami nemôžu potrestať tých, o ktorých si myslia, že sú v omyle. Je to iba projekciou. 

Myšlienka nahnevaného Boha bola v mnohých tradíciách presadzovaná časom, aby si vynútila vernosť viere, vystrašila ľudí, aby uverili v konkrétnej náboženskej myšlienke alebo doktrínu. Ľudia uctievajú Boha a celá ich predstava o Bohu je založená na akejsi podriadenej mentalite, kde sa musíte páčiť Bohu, inak vás Boh potrestá. Boh vám zničí úrodu. Boh prinesie mor. Boh prinesie ničivé počasie. A tak si ľudia v priebehu času myslia, že sa musia Bohu páčiť, inak budú čeliť hrozivým následkom tu na Zemi. 

Pravdou však je, že vstúpili do reality, ktorá je zo svojej podstate mimoriadne ťažká a problematická, realita, ktorá je nepredvídateľná a hoci sa riadi základnými vzorcami, je dosť chaotická. 

Toto je fyzický vesmír, ktorý bol vytvorený ako miesto pre život separovaných v separovanej realite. Je to úžasné a hrozné, krásne a desivé. Je to atraktívne a v niektorých prípadoch aj odpudivé. Je to tak odlišné od vášho Pradávneho domova, z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec vrátite. Napriek tomu je to miestom, ktoré si vyžaduje kontribúciu. Je to miesto konania. Je to miesto na dávanie. Práve cez toto miesto musí teraz duša cestovať. 

Ste na svete za väčším účelom. Toto ste si pre seba nevymysleli. Tento účel nemôžete zmeniť, ale to ako a či to zažijete, je na udalostiach v čase a na vašich vlastných rozhodnutiach, ktoré sa toho týkajú. Takže zatiaľ čo váš účel je vopred určený, udalosti vášho života nie sú. Na tejto úrovni existencie hrá náhoda veľmi veľkú úlohu a veľmi dôležitá je dôležitosť vašich rozhodnutí.

Niektorí ľudia si chcú myslieť, že Boh riadi všetky životné udalosti, ale to nie je vôbec pravdou. Boh uviedol do pohybu geologické a biologické sily, ktoré formovali vývoj života. Ale tieto sily sa sami udržiavajú a nevyžadujú zásah od Boha. Ak teda dôjde k zemetraseniu, je to súčasťou geologického procesu. Ak dôjde k hladu a moru, je to zväčša dôsledkom síl, ktoré nemôžete ovplyvniť. 

Boh vás netrestá. Toto je však realitou, kde si musíte vybrať. Je to, či si vyberiete stretnutie s Bohom alebo Separáciu od Boha. Vyberáte si to každý deň. Vyberiete si to v tom o čom sa rozhodnete premýšľať, v čo sa rozhodnete veriť a ako sa rozhodnete reagovať na problémy a rozhodnutia v živote. 

Vaša myseľ je sformovaná v izolácii a preto verí že je v singulárnou existenciou, existenciou ktorá je oddelená od iných existencií. Rozlišuje sa a snaží sa používať telo by sa odlíšila. Je to produktom Separácie a posilňuje Separáciu. Ale máte v sebe aj hlbšie Poznanie, hlbšie Poznanie, ktoré tam vložil Boh. Nedá sa to presvedčiť. Nedá sa to zlákať. Nemožno ho prinútiť, aby vykonalo veci, ktoré sú proti jeho primárnej podstate. 

Je to, akoby ste v mysli mali dva hlasy. Môžete mať viac ako dva hlasy, ale všetky sa stávajú hlasom pre Separáciu alebo hlasom pre zjednotenie. Hlas zjednotenia však nemyslí ako vaša myseľ. Neuvažuje. Nešpekuluje. Nesúdi a neodsudzuje. Nezakladá svoju realitu na myšlienkach, konceptoch alebo príslušnostiach. 

Vaša povrchová myseľ – vaša myseľ, ktorá bola sformovaná kultúrou, vašou rodinou, tradíciou a vašou reakciou na meniaci sa svet – táto myseľ musí slúžiť vašej väčšej Mysli aby mohla byť vykúpená a aby sa jej veľké schopnosti mohli byť použité pre váš prospech a pre prospech ostatných. 

Preto je do vás vložené Poznanie, aby vás viedlo. Boh totiž vie, že bez tohto Poznania by ste sa vo svete stratili. Spadli by ste do omylu a prežili by ste život konfliktov, ťažkostí a odmietania seba samého. 

Vašou cestou potom je teda návrat k sile a prítomnosti Poznania. Alebo povedané inými slovami, je to o staní sa vernými vášmu hlbokému svedomiu, verní sebe samému, verní tomu, čo najhlbšie cítite a viete. Toto je možné opísať v rámci náboženských pojmov alebo mimo náboženských pojmov, ale jedná sa o to isté. 

Vďaka Poznaniu zistíte, že ste tu za väčším účelom a uvidíte, že ste vedení určitými spôsobmi a obmedzovaní inými spôsobmi. Keď k tomu získate väčšiu dôveru, budete to môcť nasledovať a získať jeho veľké požehnanie a jeho veľké lekcie o živote. Robíte to bez toho, aby ste odsúdili seba alebo ostatných. Robíte to s pokorou a uvedomujete si, že nasledujete väčšiu moc, moc, ktorá presahuje rámec a dosah intelektu. Tu sa umiestnite ako študent, študent, ktorý predpokladá veľmi málo a je otvorený naučiť sa všetko, čo je potrebné sa naučiť. 

Tu nežijete podľa odpovedí, ale žijete s otázkami. Intelekt to nedokáže, pretože je príliš neistý. Musí mať odpovede a tak si poskytuje svoje vlastné odpovede. Je príliš neistý. Je príliš slabý aby mohol žiť s otázkami. To si vo vás vyžaduje väčšiu silu. Žijete s otázkami, na ktoré možno nikdy nebudete schopní odpovedať, ale žijete s nimi preto, lebo vám otvárajú myseľ a vo vašom vnútri stimulujú hlbšie spojenie s Poznaním.

Poznanie je odpoveďou, pretože keď sa v Poznaní posilníte, získate väčšiu istotu, väčšiu dôveru a väčšiu silu a schopnosti. Nebezpečenstvu a neistote môžete čeliť bez hnevu a odsúdenia. Môžete čeliť otázkam, na ktoré nemáte odpovede s požiadavkou, otvorenosťou a pokorou. Máte moc obmedziť svoje sebazničujúce tendencie a rozlíšiť myšlienky vo vašej mysli, ktoré sú skutočne prospešné, od všetkých tých myšlienok, ktoré ste vstrebali z prostredia okolo vás. 

Ak sa v tomto živote stanete silní s Poznaním, bude vám poskytnutá vyššia úroveň služieb mimo tohto sveta. Môže to byť služba na tomto svete alebo v iných svetoch. Môže to byť služba ako transcendentný učiteľ, jeden z nevidených, ktorý vedie tých, ktorí stále žijú vo forme. Alebo sa môžete vrátiť do sveta prejavov ako veľký učiteľ, ako niekto, kto má veľkú nádej aby šíril múdrosť, vedenie a riešenie v inej existencii. 

Tu neexistuje Súdny deň. Existuje iba pokrok. Nemôžeze sa vrátiť do svojho nebeského stavu plný hnevu, odporu, seba-úsudku a odsúdenia ostatných. Nemôžete sa vrátiť do svojho nebeského stavu plný nerozhodnosti a ambivalencie, so závislosťami a sebazničujúcimi sklonmi. V tomto stave mysle sa jednoducho vrátiť nemôžete. 

Myslieť si, že všetky tieto veci sa dajú vyriešiť v jednom živote, je podceňovanie tohto problému. Aj keby ste mohli vyriešiť všetky tieto veci v jednom živote, váš úspech by bol taký veľký, že Boh by vás chcel použiť na pomoc iným, ktorí sú stále stratení v stave Separácie. Takže ste sa nemohli vrátiť do Neba ani za týchto okolností. 

Boh z vás bude mať maximálne využitie a maximálne využitie a úžitok z akejkoľvek múdrosti, ktorú môžete získať v živote vo fyzickej realite. Toto nie je trestom, pretože to, čo napraví všetky tendencie, spomienky a utrpenie pochádzajúce zo Separácie, je kontribúcia, je služba. Boh všetky tieto veci vo vás iba nerozpúšťa, pretože ich nevytvoril. Musia vo vás byť rozpustené, vami a skrze vás, prijatím iného smeru v živote. 

Vaše chyby sú nahradené službou. Služba pochádza z hĺbky vo vašom vnútri. Nie je to schémou, ktorú vytvoríte aby ste sa pokúsili vyrovnať s vinou vo svojom vnútri. Je to niečo, čo vychádza z Poznania vo vašom vnútri. Nahrádza pamäť Separácie pamäťou kontribúcie, komunikácie a spojenia s ostatnými. Nasledovaním skutočného majstra vo vašom vnútri sú vaše predchádzajúce chyby v úsudku a nešťastné skúsenosti vymazané a zabudnuté. 

Ľudia to nemôžu vidieť, pretože si nedokážu predstaviť aké je Nebo. Keď žijete vo svete a myslíte si, že ste jednotlivcom nemôžete si predstaviť, aké je Nebo. Lebo predstavivosť je to, ako dáte svojim myšlienkam formu a tá forma je mimoriadne obmedzená a dočasná. Preto si neviete predstaviť trvalé veci. Neviete si predstaviť mier. Všetko, čo si predstavujete má obmedzenú a dočasnú povahu. 

Vaše skúsenosti sa s tým dejú na hlbšej úrovni. Myseľ si dokáže predstaviť iba veci, na ktoré dokáže myslieť. Ale ak nedokáže myslieť na Stvorenie, len vo veľmi limitovanom kontexte času a priestoru, potom zjavne musíte zažiť svoju hlbšiu podstatu mimo oblasti vášho intelektu.

Váš intelekt je to, ako hodnotíte život z pozície Separácie. Ale ak Separácia nie je skutočná a nikdy nemôže byť úplná, potom musia byť vaše myšlienky relatívne v ich charaktere. Možno môžete vidieť pravdu o veciach v čase, o krátkodobých veciach. Môžete riešiť problémy, pretože na to slúži intelekt. Má riešiť problémy v rámci limitovaného rozsahu vašich skúseností v tomto živote. 

Toto je skutočná hodnota intelektu. V službe Poznaniu je to úžasný komunikačný nástroj. Toto je čomu má slúžiť a toto ho vykupuje a dáva mu väčší účel a väčší zmysel. 

Vaše šťastie v živote sa zrodí z vášho spojenia s Poznaním a z veľkej služby, ktorú bude prostredníctvom vás preukazovať a z vykúpenia, ktoré dá do vašej mysle a do vašich emócií. Konečne sa začnete cítiť dobre vo svojom vnútri a prerastú z vás nepríjemnosti, ktoré vás predtým sprevádzali. Oslobodí vás to od nevhodného a predčasného rozdávania života ľuďom a veciam a miestam. Oslobodí vás od všetkého utrpenia nerozhodnosti, pochybností o sebe a obviňovania seba samého. Bude to robiť postupne, pretože si vyžaduje čas, aby ste sa zmenili a presunuli svoju vernosť do seba – oddanosť svojim predstavám a predstavám ostatných k hlbšej sile, ktorá vás vedie z vášho vnútra. Začnete rozpoznávať túto moc v iných a začať vidieť jej centrálnu dôležitosť vo vašom živote a blahu celého ľudstva. 

Nemusíte sa zaoberať tým, čo je za svetom, pretože ste sa ešte do tohto spojenia nedostali. Vaša myseľ si nemôže predstaviť svoj život pred týmto svetom, iba z historického a imaginárneho hľadiska. Možno si spomeniete na veci, ktoré sa stali predtým, a tie by mohli byť skutočné. Ale sú mimo kontextu a nemôžete im úplne porozumieť. 

Je to tento život, ktorému musíte venovať svoju pozornosť. Ste tu pre väčší účel. Iba Poznanie vo vašom vnútri vie, čo tento účel je a tento účel pre vás zachováva. 

Toto je cestou, po ktorej kráčate a kráčate po nej postupne. Ako je Poznanie vo vás uvedené a budete ho môcť nasledovať v konkrétnych veciach, vaše skúsenosti s ním budú silnieť. A uvedomíte si, že do vás bolo vložené vykúpenie, ktoré vás bude viesť, a že vykúpenie nie je len produktom viery v koncepty alebo akceptovania teórií alebo prechádzania pohybmi vyjadrenia oddanosti pre najvyššiu moc vo vesmíre. V skutočnosti je vašou zodpovednosťou voči Bohu objaviť, prijať a vyjadriť tento väčší účel, ktorý vás priviedol na svet. Ak to však chcete učiniť, musíte nasledovať Poznanie, ktoré musí byť mysteriózne, pretože existuje mimo sféry vášho intelektu. 

To vedie k veľkému prehodnoteniu vášho života. Pretože s Poznaním veci vidíte inak, vaše hodnoty a priority sa menia. Možno ste už niektorú z týchto zmien zažili. 

Keď začnete zažívať Poznanie, namiesto stimulácie hľadáte ticho. Vyhľadávate úprimné zapojenie s ostatnými namiesto nezmyselného rozhovoru. Vyhľadávate skúsenosť únie vo vzťahoch, radšej ako využívať iného na získanie osobnej výhody. Ceníte si svoje vnútorné zážitky viac ako svoje myšlienky. Postupom času začnete vidieť, že to kto ste, nie je vaša myseľ a že vaša myseľ je skutočne úžasným komunikačným nástrojom pre Ducha, pre Poznanie. Uvidíte svoje telo ako prostriedok na to, aby ste boli vo svete, ako prostriedok, cez ktorý môže prúdiť komunikácia, cez ktorý môže dôjsť ku kontribúcii a cez ktorý možno zažiť hlbšie spojenie s ostatnými, ktorí sú tu na svete.

Ste tu na ceste po svete. Máte na výber, či sa vo svete stratíte alebo či budete môcť zažiť väčší účel a realitu vo svete. Tieto dva prístupy poskytujú navzájom úplne inú životnú skúsenosť. Môžete sa rozhliadnuť okolo seba a vidieť následky, ktoré dramaticky zobrazujú ľudia, ktorí sa rozhodli žiť v Separácii, utrpenie, neistota a katastrofické rozhodnutia, ktoré sú výsledkom zaujatia a udržania tejto pozície. 

Ak sa pozriete, zistíte, že ich existuje oveľa menej príkladov ľudí, ktorí nasledujú Poznanie. Uvidíte dôkazy Poznania v ich životoch, ktoré vás budú inšpirovať a pripomínajú vám, že Poznanie žije aj vo vás a že nech idete kamkoľvek a nech robíte čokoľvek, Boh tam je. 

Máte hlbšie svedomie, ktoré vám hovorí, keď robíte niečo, čo je dobré a keď robíte niečo, čo pre vás dobré nie je. Časom sa naučíte, že keď uvidíte chyby v iných, je to ukážkou toho, že nie sú s Poznaním a využijete ich na posilnenie svojho záväzku voči Poznaniu. Namiesto toho, aby ste osobu alebo situáciu odsúdili, uvidíte veľkú potrebu Poznania. 

Vďaka Poznaniu nebude existovať vojna a konflikty. Ľudia môžu nesúhlasiť s tým, ako veci vykonávať, ale budú rezonovať o tom, čo sa musí vykonať, čo sa musí vyriešiť. Poznanie je v ľuďoch a medzi ľuďmi zjednotené. Je to veľkým tvorcom pokoja vo svete. Je to moc, ktorá prekonáva tendencie odsudzovať, útočiť, konať sebecky a snažiť sa dobyť ostatných pre svoj vlastný prospech. 

Je to, akoby ste v sebe mali konkurenčné sily. Sú úplne odlišné. Majú úplne odlišné smery. Prinášajú úplne inú skúsenosť a pochopenie života. Vedú vás rôznymi smermi. 

Takže každý deň si vyberáte, ktorým sa budete riadiť, čo si ctiť a čo hľadať v sebe a v ostatných. Keď sa to stane vedomým činom, budete mať pocit, že máte oveľa väčšiu autoritu a schopnosť na určenie druhu zážitku, ktorý budete zažívať. 

Ak pôjdete s Poznaním, budete sa cítiť dobre a budete rezonovať sami so sebou. Ak pôjdete proti Poznaniu, bude sa cítiť nepríjemne, akoby došlo k zrade. 

Proti Poznaniu môžete ísť z mnohých rôznych dôvodov: pre bohatstvo; pre získanie krásy; pre získanie ľudí, miest a vecí. Ale vo svojom vnútri z toho nebudete mať dobrý pocit. Ak si zvolíte hnev a odsúdenie ostatných, budete sa v sebe cítiť veľmi zle. Môžete sa cítiť oprávnene, možno si myslíte, že máte pravdu, ale budete sa cítiť zle vo svojom vnútri. Vaše hlbšie svedomie je porušované a budete sa vo svojom vnútri cítiť zle. 

Môžete sa pokúsiť vytvoriť si svoju vlastnú realitu a zmeniť svoj život na čokoľvek, o čom si myslíte, že by to malo byť alebo čo chcete aby to bolo, ale nemôžete porušiť svoje hlbšie svedomie bez vytvorenia utrpenia vo svojom vnútri. 

Tu čo je dobré a čo zlé je len poznané. V zložitosti pokusov o riešenie problémov a dilem môže byť toto základné svedomie zahmlené a môže byť ťažšie rozpoznať, ktorá cesta je správna. Tu intelekt prichádza do svojej skutočnej služby. Musí určiť, ako by sa mali veci dosiahnuť. Zaoberá sa detailami, špecifikami, ale skutočný smer musí udať Poznanie.

Máte v sebe etický a morálny základ, ktorý vytvoril Boh. Aj keď je to v rozpore s vašimi kultúrnymi hodnotami a vaším sociálnym podmieňovaním, nemožno to zmeniť. Vaša kultúra vás môže naučiť odsúdiť ostatných a potrestať ostatných za určité správanie alebo nedôverovať iným skupinám alebo iným komunitám či iným národom. Ale toto je porušenie vášho hlbšieho svedomia. Máte teda spoločenské svedomie, ktoré je vaším sociálnym podmieňovaním, ale potom máte hlbšie svedomie, ktoré vytvoril Boh. 

Je to veľkým požehnaním vášho života, že Separácia nikdy nemôže byť úplná, a že vo vás zostáva to, čo vytvoril Boh. To je to, čo vás zachráni. To je to, čo vás povedie a zabráni vám vo vzdaní sa života a v robení kritických chýb. 

Svet je dokonalým miestom na opätovné spojenie s Poznaním, pretože potreba je nesmierna. Bez Poznania ste stratení, iba so svojimi túžbami a obavami, aby vás viedli. 

Nemusíte byť nábožensky založení. Aby ste sa vrátili k sile a prítomnosti Poznania vo svojom vnútri, nemusíte patriť do náboženskej skupiny alebo sa držať náboženského učenia. Bude vám slúžiť v rámci alebo mimo náboženskej tradície, na ktoromkoľvek svete, v ktoromkoľvek národe, v akejkoľvek kultúre a v každej situácii. 

Ale toľký ľudia sú si sebe cudzími. Je to byť znovu zoznámený a znovu zjednotený s Poznaním, čo predstavuje vašu najzákladnejšiu potrebu v živote. Okrem získania potravy, prístrešku a základných potrieb prežitia je to vaším najzásadnejším úsilím. 

Podniknúť Kroky k Poznaniu, stať sa študentom Poznania, naučiť sa Cestu Poznania je naučiť sa cestu väčšieho života. Potrebujete to každý deň, pri každom svojom rozhodnutí. Potrebujete to, aby ste unikli z pekla, ktoré ste si sami vytvorili – z Pekla neistoty, z Pekla sebahodnotenia, z Pekla neistoty, z Pekla úzkosti, z Pekla strachu a z Pekla odsúdenia seba a ostatných. 

Keď si uvedomíte, že toto je Peklo a že to nie je iba váš normálny stav, začnete hľadať hlbšie dôkazy Poznania. Keď si uvedomíte, ako veľmi trpíte, koľko strácate a koľko chýb robíte, budete chcieť nájsť zdroj istoty v sebe a v ostatných. Budete chcieť, aby táto istota bola základom vášho rozhodovania a základom každého vzťahu, ktorý nadviažete s inou osobou. 

Boh vás poslal do sveta, aby ste prispeli jedinečnými darmi s určitými ľuďmi v určitých situáciách. Musíte nájsť týchto ľudí a musíte nájsť tieto situácie. Pocítite túto urgentnosť. Aj keď tieto hlbšie potreby pochopíte nesprávne, budú vo vás existovať. Povedú vás ďalej. 

Medzitým si ľudí vezmete, stanete sa pripútanými k miestam, odovzdáte svoj život určitým veciam. Ale tieto hlbšie potreby tam zostávajú a kým nebudú naplnené, budete nepokojní, budete mať pocit, že váš život musí ísť ďalej, nebudete spokojní s tým, čo máte. Pretože tieto veci predstavujú hlbšie potreby duše, tie najzákladnejšie potreby vo vás. 

Potreby duše môžu byť uspokojené iba tým, že tu objavíte a naplníte svoj väčší účel. Pretože váš intelekt to zistiť nedokáže, musíte postupovať podľa pokynov Poznania. A musíte sa dozvedieť o sile a prítomnosti Poznania vo vašom živote.

Je to naozaj veľmi jednoduché, ale nebude sa to zdať jednoduché, pretože vaša myseľ bude zmätená. Pretože Poznanie je mysteriózne, nezhoduje sa s vašimi predstavami. Nemôžete to ovládať; nemôžete to definovať; nemôžete to svojim priateľom vyjadriť slovami, pretože Poznanie je hlbokým zážitkom videnia, poznania a konania. Na začiatku sa to bude javiť ako vzácne a mätúce, ale časom uvidíte, že je to pre vás tá najprirodzenejšia vec. 

Toto je vaša cesta po svete. Je to cesta, ktorá bude pokračovať za týmto svetom. Je to cesta, ktorú nemôžete definovať iba pomocou myšlienok. Poznanie vás na túto cestu vezme a dá vášmu životu zmysel, účel a smer. 

Uvidíte, že vo vašom živote existuje hlbší prúd. Popri všetkých vašich myšlienkach a udalostiach dňa vo vašom živote prúdi hlbší prúd. To je to, čo vám dá silu a účel a múdrosť, pritom ako budete napredovať. 

Tu si musíte uvedomiť, že kto ste, nie je vaša myseľ, nie sú vaše myšlienky, nie sú vaše presvedčenia a že vaša skutočná existencia je mimo nich – za hranicami týchto vecí a že Boh je za hranicami týchto vecí. Predstava nemôže byť náhradou skutočného vzťahu. A skutočné vzťahy presahujú vaše predstavy. Váš skutočný vzťah s Bohom presahuje vaše predstavy alebo predstavy vašej kultúry alebo náboženstva. 

Časom svoju oddanosť posuniete k sile Poznania. To posúva vašu oddanosť k Bohu. Toto ruší Separáciu v samom základe vašej Bytosti. 

Tu ste schopní myseľ používať a nie ňou byť ovládaní. Tu môžete používať myšlienky a definície namiesto toho, aby ste nimi boli ovládaní. Tu budete môcť využiť úžasné schopnosti svojho intelektu a svojho tela namiesto toho, aby ste im boli otrokom. 

Toto je praktická forma oslobodenia, ktorá vás vráti do vašej najhlbšej podstaty a k väčšiemu účelu, ktorý vás sem na svet v tomto čase priviedol.