Arhivi avtorja: marc

Nové Posolstvo od Boha pre tento svet

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
28. Februára 2011
v Boulder, Colorado

Je čas prijať novú správu od Boha. Je čas prijať dar, moc a požehnanie. Je čas si uvedomiť, že Boh po takom dlhom mlčaní znova prehovoril. 

Lebo ľudstvo teraz čelí Veľkým Vlnám Zmien – veľkým environmentálnym, ekonomickým a sociálnym zmenám. Stojí pred svojimi najväčšími výzvami, najťažšími prekážkami a najväčšou výzvou k jednote a spolupráci. 

Prijmite teda toto Nové Posolstvo a vezmite si ho k srdcu. Nech je to vaším štúdiom. Dajte na to dôraz. Neodsudzujte to, ani o tom nepochybujte, inak nebudete schopní prijať moc a milosť, múdrosť a silu, ktorú to poskytuje. 

Viďte svet teraz vo veľkom bode obratu, v ktorom bude piť čoraz viac ľudí z pomaly klesajúceho dna. Pozerajte sa za horizont a nielen do blízkej budúcnosti a uvidíte, že sa tam budujú Veľké Vlny. Uvidíte, že ľudstvo sa bude musieť zmeniť a prispôsobiť novej situácii a že príroda, tak dlho ignorovaná a poškodzovaná, teraz ustanový podmienky jednania. 

Je to čas veľkého zúčtovania. Je to čas veľkej zodpovednosti. Nie je to koniec pre ľudstvo, ale je to veľký zlom. A predstavuje nový začiatok – nový začiatok, ktorému sa nemožno vyhnúť alebo ho zanedbať. 

Hlúpi budú pretrvávať. Slepí si budú naďalej myslieť, že budúcnosť bude ako minulosť. A tí, ktorí to nevedia, budú hlásať, že vedia, čo sa musí pre svet urobiť. 

Napriek najväčším a najpresnejším vyhláseniam a teóriám musíte mať Nové Zjavenie, inak budú prekážky príliš veľké a hrozivé, nebezpečenstvá príliš ohromujúcie, ľudké duše príliš slabé a príliš rozptýlené, národy príliš rozdelené a príliš sporné a mysliace na seba.

Je to čas, keď bude musieť ľudstvo prehodnotiť svoju pozíciu vo svete a presunúť svoje priority z rastu a expanzie na stabilitu a bezpečnosť pre blahobyt sveta a ľudí na svete. 

Je to čas, ktorý si vyžaduje víziu, čas, ktorý bude výzvou pre tých, ktorí svoju kariéru postavili na svojich teóriách a svojich systémoch viery; čas, keď bude treba vážne brať do úvahy blaho vašich detí a ich detí, nielen na základe predpokladov; čas, keď bude potrebné uchovať svetové zdroje, nielen ich premrhať a nadmerne využívať; čas, keď potreby chudobnejších národov budú priamo ovplyvňovať blahobyt silnejších národov; čas na zastavenie vašich nekonečných konfliktov a vybudovať infraštruktúry, ktoré dokážu podporiť ľudskú rodinu. 

Národy budú musieť spolupracovať, inak budú čoraz viac vystavené nebezpečenstvu a ohrozené. Zdroje budú stále nákladnejšie a ťažšie na získávanie. Produkcia potravín bude stratená. Podnebie sveta sa mení. Samotná technológia nebude schopná čeliť mnohým veľkým výzvam, ktoré prídu. 

Preto existuje Nové Zjavenie, Nové Božie Posolstvo, pretože ľudstvo nedokáže a neodpovedalo dostatočne – s výnimkou možno niekoľkých výnimočných jednotlivcov – na prízrak zmien, ktoré sú pred vami. 

Nejde len o otázku adaptácie. Je to otázkou zásadnej zmeny – zmeny srdca, zmeny prístupu, zmeny postoja. To, čo fungovalo predtým, nemusí fungovať teraz. To, čo sa predpokladalo, sa môže ukázať ako neúčinné a neadekvátne. Všetko bude treba prehodnotiť. 

Zjavenie to odhalí a odhalí prečo je to pravdou. Bude hovoriť o tom, čo tí, čo  dokážu vidieť, už zažili a zažívajú teraz. Bude rezonovať s veľkými pravdami všetkých vašich náboženstiev, a napriek tomu odhalí veci, ktoré ešte nikdy neboli odhalené. Je to Posolstvo pre jednotlivca, ktorý sa snaží vidieť a poznať pravdu. A je to Posolstvo pre celý svet, ktorý čelí Veľkým Vlnám Zmien.

Nejde o to, či ste pozitívni alebo negatívni. Ide o to, či vidíte alebo nie, či máte oči na videnie a uši na počutie. Nejde o otázku politickej orientácie alebo ideológie alebo myšlienkového smeru. Ide o to, či vidíte alebo dokážete reagovať – nielen na udalosti tohto dňa, ale aj na udalosti, ktoré prídu, udalosti, ktoré prichádzajú vašou cestou, podmienky sveta, ktoré sa menia pod vašimi nohami a ktoré už zmenili svet natoľko, že teraz žijete a čelíte úplne inému svetu. 

Nie je to svet vašich rodičov alebo vašich predkov. Nie je to svet, na ktorom bola civilizácia postavená a zabezpečená. Nie je to svet, na ktorom sa po stáročia vyvinula ľudská teória a filozofia. Je to iný, zložitejší a neistý svet – svet degenerácie, svet zmien, svet, ktorý ani veda nedokáže úplne pochopiť, svet, ktorý je teraz váš. 

Na orientáciu v tomto budete potrebovať väčšiu inteligenciu. Budete potrebovať silu Poznania vo vnútri jednotlivca, aby ste vedeli a videli, čo treba urobiť. Budete potrebovať veľkú spoluprácu medzi národmi a ľudmi, inak bude výsledok katastrofický. 

Nové Posolstvo poskytuje kľúčové a chýbajúce prvky. Nebude prednášať všetko. Nevyrieši každý problém. Nebude zodpovedať na každú otázku. Samozrejme, že nie. Ale dá vám priority vášho života a priority budúcnosti. Umožní vám to pripraviť sa na veci, ktoré nevidíte a ešte neviete. Dodá vám to silu prehodnotiť svoje myšlienky a presvedčenia. Obnoví vám silu vízie a spolu s ňou aj oči, ktorými uvidíte a uši, ktorými budete počuť. 

Nie každý to prijme. Nie každý zareaguje. Nie každý sa bude učiť a vydávať svedectvo tomto Novom Posolstve. Rozhodne nie. Mnohí však budú musieť – vo vedúcich pozíciách, v populácii, v rôznych krajinách, rôznych kultúrach, rôznych náboženstvách – pretože toto je Posolstvo pre svet. 

Nie je to posolstvom pre jednu krajinu. Nie je to posolstvom pre jeden čas alebo pre jednu udalosť. Nie je to reakciou na náboženstvo. Nejde o odmietnutie náboženstva. Nejde o odmietnutie vlády. Nejde o odmietnutie toho, čo existuje, ale o varovanie, požehnanie a prípravu na život a napredovanie v inom svete. 

Teraz sa nemôžete spoliehať na to, čo sa stalo predtým. Aj príroda bola natoľko narušená, že sa nebudete môcť spoľahnúť na určité veci. Národy budú zápasiť ekonomicky. Rast bude, ale iba dočasný. A potreby ľudskej rodiny tak ďaleko presiahnu kapacitu, tak zdanlivo, že premôžu akýkoľvek pokrok, ktorý môžete urobiť. 

To vytvorí zmenu priority. Bezpečnosť teraz nebude len o ochrane jedného národa pred druhým. Bude to o zabezpečení stability veľkej populácie ľudí. Do tejto miery bude musieť byť zapojený každý. Nie je to len otázkou pre vlády alebo vládnutia. Je to pre celý svet. 

Mnoho ľudí bude strateních v tomto veľkom prechode. Straty sa však dajú minimalizovať a tragédie sa dajú zmierniť. Bude potrebné, aby sa každý zúčastnil, aby ľudstvo prežilo Veľké Vlny Zmien a bolo schopné postaviť nový a viac spolupracujúci svet – nie svet založený na nekonečnom raste a expanzii, ale svet založený na stabilite a bezpečnosti ľudí. Bude to budúcnosť, ktorá sa bude veľmi líšiť od minulosti a bude sa veľmi líšiť od sveta, ktorý v tomto okamihu vidíte. 

Len Boh vie, čo prichádza za horizontom. Ale boli vám dané oči na videnie a uši na počutie, aby ste toho videli dôkazy, dnes a zajtra a v nasledujúcich dňoch. Nie je od vás žiadané, aby ste verili, ale aby ste venovali pozornosť, vyčistili svoju myseľ, otvorili svoje vnímanie. Najmenej sofistikovaní spomedzi vás spoznajú, že sa vietor mení, zatiaľ čo odborníci stále diskutujú o realitách minulosti. Nejde o intelektuálnu brilantnosť. Je to otázka pozornosti a jasnosti, videnia a schopnosti rozlišovania.

Mnoho ľudí zlyhá. Mnoho ľudí bude popierať. Mnoho ľudí sa vyhne realite, pretože to je jedna z veľkých slabostí ľudstva. Preto tí, ktorí sú silní, tí, ktorí majú jasno, tí, ktorí vidia, tí, ktorí sa zaviazali slúžiť meniacemu sa svetu, budú v budúcnosti viac a viac dôležitejší, bez ohľadu na to, akú pozíciu zaujmú v kultúre alebo spoločnosti. 

Preto Zjavenie muselo byť dané. Nie je to ľudský vynález. Nie je to produkt myslenia ani predstavivosti jedného človeka. Ťažko. Nejde o revolúciu proti náboženskému mysleniu, aká existuje dnes. Je to niečo úplne nové. Neprichádza odsúdiť, ale napraviť a dať vám moc tvoriť. Je to Posolstvo pre svet. 

Temnejšia obloha rastie. Ťažkosti ľudstva sa stupňujú. Vlády budú zoči-voči tomu impotentné, pokiaľ sa nebudú riadiť väčšou víziou a väčším nasadením.

Ľudstvo stále vystupuje z primitívneho stavu, domorodého stavu, do svetového spoločenstva. Je to veľmi ťažký a nebezpečný prechod, ale musí k nemu dôjsť, tak ako k nemu musí dôjsť vo všetkých svetoch vo vesmíre, v ktorých sa vyvinul inteligentný život. 

Teraz čelíte týmto veľkým a ťažkým prechodom, od domorodých bojovných spoločností k svetovému spoločenstvu – komunity založenej na nevyhnutnosti a nielen na ideológii, komunity založenej na zabezpečení a ochrane sveta pred vnútorným kolapsom a jeho ochrane pred cudzími zásahmi z vesmíru okolo vás. 

Je to iný svet, ako si dnes myslíte, ale je to svet v súlade s prírodou, pretože príroda sa nezmenila. Svet sa zmenil, ale ľudstvo sa s ním nezmenilo. A teraz vstupujete na nové územie. Cudzie a nebezpečné je to. Bude za potreby postupovať do budúcnosti s veľkou opatrnosťou. 

Čo povedie ľudské vnímanie? Čo bude informovať ľudské rozhodnutia? Preto existuje Nové Zjavenie, ktoré priniesol na svet jeden muž s malou skupinou asistentov. Ten je Poslom pre túto dobu, ale nebude zapadať sa do očakávaní supermana. Nebude mať magické sily. Nebude charizmatický. Nebude zábavný. Ale on je Poslom a je to jeho život, ktorý bol prostriedkom na prenos Nového Posolstva od Boha. 

Prijmite to. Počúvajte. Otvorte svoje mysle. Bez tohto väčšieho Zjavenia sa nemôžete orientovať v budúcnosti. Nebudete pripravení. Nestihnete sa pripraviť včas. Nebudete schopní presvedčiť ostatných, aby zareagovali. 

Boh miluje svet a dal ľudstvu veľké učenia v dôležitých bodoch obratu, aby založili ľudskú civilizáciu a oslobodilo ľudí od domorodej identity, umožnilo civilizácii aa rozvíjať a rásť napriek mnohým tragédiám a chybám. 

Teraz prechádzate z civilizácie do svetového spoločenstva, pretože len toto zabezpečí [skutočnú bezpečnosť] a ochráni ľudskú rodinu do budúcnosti. Je to prechodom, na ktorým v tejto chvíli len málokto dokáže konštruktívne premýšľať. Ale je to váš osud.

Zhromaždenie

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
16. Februára 2013
v Boulder, Colorado

Existuje veľké Zhromaždenie, Anjelská Prítomnosť, ktorá dohliada na tento svet a dohliadala na tento svet už veľmi dlhý čas.

Ako odlišné je to však v predstavách a vierach ľudí, o spôsobe, akým sú také veľké bytosti vykreslené v minulosti vo vašich knihách o náboženstve a vo svedectvách určitých ľudí. 

Boh neriadi svet. Boh neprevádzkuje chod počasia. Boh nepohybuje krv vo vašich žilách ani neleje vodu na útesy, ani neklíči semená v zemi – to bolo všetko uvedené do pohybu na začiatku času. 

Ale Boh pridelil Prítomnosť, aby dohliadala na celý svet cez všetky jeho chaotické a tragické stretnutia a epizódy v histórii – dohliada na tých jednotlivcov, ktorí prejavujú väčšiu nádej; prináša veci na svet v kľúčových bodoch obratu vo vývoji ľudstva; a vyslala jedného z nich na svet, aby priniesli nové Učenie a nové porozumenie, aby zmenili vedomie ľudstva a pozitívne zmenili smerovanie ľudstva, ak je to možné.

Tých, ktorých si ctíte ako veľkých Poslov, veľkých Svätých, veľkých Učiteľov – ako je Ježiš, Budha a Mohamed – pochádzajú z tohto zhromaždenia, viete. Ale keď sú na svete, sú to ľudské bytosti. To, čo ich odlišuje je to, že sú tu na väčšej misii s väčším počtom zodpovedností a väčšou povinnosťou voči tým, ktorí ich poslali. Ich životy sú skúškami. Ich životy sú náročné. Nie je to cesta pre slabé povahy alebo pre tých, ktorí hľadajú potešenie a odpočinok tu na Zemi. 

Zhromaždenie sleduje svet – počúva a čaká na tie požiadavky, ktoré sú skutočne autentické a predstavujú čestnú prosbu, najmä ak znamenajú obrat bodu v živote človeka, najmä ak preukážu väčšiu demonštráciu túžby po kontakte – nenarodené z ambície, nenarodené z hlúposti ani experimentácie. 

Je to signál, že niekto je pripravený sa začať prebúdzať. Iba Nebo vie, čo je tento signál, ako znie, čo to znamená a ako by sa malo na neho pozerať. Pre vás tu na Zemi je Zhromaždenie ako Nebo – most medzi týmto svetom a vašim Pradávnym Domovom, z ktorého ste prišli a do ktorého sa nakoniec aj vrátite. 

Každý na svete, každý vo vesmíre žijúci v separácii vo fyzickej realite, sa nakoniec vráti do svojho Pradávneho Domova. 

Ale zatiaľ čo sú tu, sú väzňami svojich vlastných úmyslov. Sú väzňami svojich kultúr a svojich národov, vo vesmíre, kde je sloboda tak veľmi zriedkavá. Každý z nich tu však bol poslaný s väčším účelom – s potenciálom, zárodkom múdrosti, možnosťou, že za správnych okolností a s ich vlastnou úprimnosťou a vedomím je možné iniciovať väčší život. 

Takže v každom svete, v ktorom sa vyvinuli cítiace bytosti alebo tam migrovali a kolonizovali vo vesmíre, bude tam Zhromaždenie – veľké Zhromaždenie alebo malé Zhromaždenie, v závislosti od počtu jednotlivcov a povahy a podmienok tejto kultúry a národa vo vesmíre.

Je to Plán v meradle, ktoré si ani neviete predstaviť. Vaše náboženstvá s tým nepočítajú. Rozsah vašej teológie je príliš obmedzený na to, aby zahŕňal niečo takého rozsahu. Pokúste sa ako chcete, čo najlepšie interpretovať znamenia a symboly života na Zemi, nemôžete to interpretovať. Váš intelekt nebol stvorený na to, aby ste interpretoval niečo v tomto rozsahu. 

Ale je vo vás sila Poznania, ktorú tam vložil Boh – hlbšia inteligencia, hlbšia myseľ. A je to táto myseľ, na ktorú Zhromaždenie čaká. Pretože ak táto hlbšia myseľ vo vás môže vzniknúť v kontexte vášho života a okolností a bude akceptovaná, nasledovaná a prijatá, teraz začnete novú cestu životom. Iba v tejto súvislosti možno povedať, že by ste sa vo svete znovu narodili. Iba v tejto súvislosti by to bolo pravdivé, zmysluplné a efektívne. 

Členovia Zhromaždenia sa budú venovať určitým jednotlivcom, ktorí prispievajú vo väčšej miere do sveta, ale iba vtedy, ak hlbšie Poznanie v týchto jednotlivcoch posiela správu – správu, na ktorú Zhromaždenie čaká a hľadá medzi tými, ktorí žijú v Separácii. 

Boh vám umožňuje byť v Separácii. Boh vám umožňuje trpieť. Boh vám umožňuje robiť chyby, pretože preto ste si vybrali Separáciu – aby ste mali túto slobodu. 

Ale pretože neexistuje žiadna skutočná alternatíva k Stvoreniu, vaša existencia tu je iba čiastočne reálna. Je stále spojená so Stvorením, ale je to meniace sa a vyvíjajúce sa prostredie – prostredie, v ktorom je váš život dočasný, veľmi náročný a veľmi ohrozený mnohými vecami, kde chyby a neúspechy budú dôsledkom života bez tohto Poznania, aby vás viedlo. 

Boh umožňuje aby sa tak stalo, pretože ste boli stvorení aby ste boli slobodní. Ste aj slobodní pokúsiť sa nebyť tým, kým v skutočnosti ste. Ste dokonca tak slobodní. 

Ale nemôžete nikdy uspieť v Separácii, pretože vo vás žije Poznanie. Je to vaša časť, ktorá nikdy neopustila Boha a stále reaguje na Moc a prítomnosť Pána Stvorenia a na samotné Stvorenie.

Premýšľajte nad svojími náboženskými učeniami vo svete – príbehy, učenia, obrovské množstvo myšlienok s nimi spojených – a zvážte ich vo svetle toho, čo vám dnes hovoríme. Pretože vám Poskytujeme celkový obraz vášho života. Uvidíte kontrast a začnete vidieť, že sa musíte vydať na novú cestu. 

Vaše staré predstavy o náboženstve a duchovnosti vám môžu slúžiť iba do istej miery. Mimo toho musia byť odstavené, pretože iba Boh pozná cestu späť. Iba Boh pozná zmysel vašej skutočnej existencie a konkrétny účel, ktorý vás v súčasnosti za týchto okolností priviedol na svet. 

Intelekt sa musí nakoniec podrobiť. Môže len nasledovať, keď sa zúčastňuje vo väčšej realite. To si vyžaduje pokoru. To si vyžaduje, aby ste sa v priebehu času odovzdali moci a prítomnosti, ktorá vo vás žije, ktorá môže reagovať iba na váš Zdroj. 

Zhromaždenie dovoľuje, aby sa dialo všetko na Zemi. Pokiaľ ich prítomnosť nie je potrebná a vyžadovaná s najväčšou úprimnosťou, zasahovať nebudú. Iba vo veľkom bode obratu, keď sa má svetu odovzdať Nové Posolstvo, poskytnú ľudstvu nové porozumenie, väčšie vedomie. A to sa stane v reakcii na veľké a potenciálne ničivé zmeny vo svete. Preto sú veľké Zjavenia dané iba v určitých kritických bodoch obratu vo vývoji ľudskej civilizácie. Nedajú sa vykonštruovať. 

Na nich boli postavené veľké tradície. Ale na nich sú tiež veľké tradície neschopné sa riadiť sa duchom Zjavenia, ktoré na počiatku iniciovalo ich existenciu. Boh vie, že bez Poznania by sa ľudia v týchto veciach mýlili a popri tom by robili veľa chýb. Je to podmienkou života v Separácii. 

Ale akonáhle začnete vo svojom vnútri objavovať silu a prítomnosť Poznania, začnete ukončovať Separáciu vo svojom vnútri – medzi svojou svetskou mysľou a predstavou o sebe a väčšou inteligenciou, ktorá vo vás žije, inteligenciou, ktorú ste mali predtým, ako ste prišli na svet a ktorú znovu objavíte, akonáhle odídete. 

Vyžaduje to veľkú rezonanciu so životom, nielen zložitú teológiu alebo filozofiu. Anjelské zhromaždenie na tieto veci nereaguje. 

Ale vo veľkom bode obratu, aký sa dnes vyskytuje v terajšom svete, príde na svet jeden z nich. Jeden z ich vlastných bude vyslaný, aby čelil utrpeniu Posla – veľkej ťažkosti, veľkému mystériu, veľkej neistote, veľkej prítomnosti, ktorá s nimi zostane, keď prechádzajú procesom stávania sa dospelým človekom, ešte stále si však nevedomý svojho väčšieho osudu a účelu, kým nebude iniciované ich povolanie. 

Nikto nechápe život Posla, ale každý môže dostať dary Posla, čo sú dary, ktoré sú väčšie, ako by ktorákoľvek osoba mohla dať svetu — Dary sú omnoho trvalejšie, všadeprítomné, silné a inšpiratívne, než by ktokoľvek mohol kedy vytvoriť alebo vymyslieť. Ľudia môžu mať presvedčivé nápady, ale nič, čo by mohlo zmeniť život človeka tým najprirodzenejším a najkrajším spôsobom.

To musí pochádzať z Neba. Musí to prísť cez Zhromaždenie, ktoré interpretuje Božiu Vôľu. Pretože Boh vesmíru je príliš veľký na to, aby mohol zaoberať týmto svetom – Boh nespočetných galaxií, dimenzií a Stvorenia nad rámec fyzického prejavu, ktorý je ešte väčší, taký veľký, že nie je možné, aby ste pochopili jeho rozsah a jeho veľké začlenenie do života. 

Pán miliárd, miliárd, miliárd rás a ďalších je určite nad akýkoľvek teologický princíp, ktorý bol kedy na tomto svete vytvorený. Ale vidíte, je to súčasťou nového Božieho Zjavenia, pretože ľudstvo vstupuje do Väčšieho Spoločenstva života vo vesmíre a musí teraz začať myslieť na Boha vo väčšej panoráme. 

Aby ste pochopili, čo Boh robí na tomto svete, musíte pochopiť, čo Boh robí vo vesmíre. A po prvýkrát sa Zjavenie týkajúce sa tejto veci dané ľudstvu, ktoré stojí na prahu vesmíru, ľudstvu, ktoré stojí na prahu ničenia životného prostredia sveta a prináša sa do záhuby a katastrofy. Je to najväčším konzekvenčnejším prahom, akému kedy ľudstvo muselo čeliť. 

Všetko sa zmení a mení sa aj v tejto chvíli. Kvôli tomuto veľkému bodu obratu poslal Boh prostredníctvom Anjelskej Prítomnosti a Zhromaždenia nové Zjavenie pre svet – Zjavenie o živote vo vesmíre a o Božom diele všade, nie na základe národa, regiónu, prírodného javu alebo na základe obmedzenej histórie skupiny alebo národa, ale na realite života všade.

Táto väčšia panoráma vám dáva najväčšiu príležitosť rozpoznať silu a prítomnosť, ktoré vo vás žijú, a povzbudzuje vás, aby ste pomocou svojho intelektu podporovali toto uvedomenie, pretože to je to, na čo bol vytvorený, a toto je pre vás jeho najvyššou službou. 

Mená osôb v Zhromaždení poznať nebudete, aj keď v určitom okamihu môžu poskytnúť niekomu meno, aby im pomohlo odpovedať. Ich mená sú bezvýznamné, pretože sú jednotlivcami a sú an jedným – fenomén, ktorý nemôžete pochopiť intelektom lebo dokáže len myslieť na veci tohto sveta. 

V čase veľkého Zjavenia Zhromaždenie hovorí ako jeden hlas. Hovorí jedným zo svojich členov, ale hovoria však všetci naraz, čo je fenomén, ktorý nemôžete skutočne zvážiť. Je to príliš zázračné. Je to príliš fenomenálne. Hovorí to úplne nad vaše predstavy o realite. Môžete si predstaviť iba jednotlivcov vo vesmíre, ale Zhromaždenie je jedno a mnoho a jedno, pretože sú tak blízko k Nebesiam, viete, kde je veľa jeden a jeden je veľa. 

Vaše zameranie v živote nie je stať sa zamilovaný do Zhromaždenia alebo sa sústrediť na Zhromaždenie, ich účelom je zapojiť vás do rekultivácie Poznania, ktoré vo vás žije. 

Vy musíte byť ten, kto si to vyberie. Musíte byť ten, kto čelí následkom a ťažkostiam a požehnaniu vašich rozhodnutí. Ste ten, kto sa musí rozhodnúť prijať alebo odmietnuť túto veľkú ponuku. Ste ten, kto musí byť zodpovedný za všetko, čo robíte. 

Takže nechodte okolo a nehovorte ľuďom, že Boh vás vedie, aby ste robili to alebo ono, pretože to je nezodpovedné. Musíte povedať: „Robím to, pretože mám pocit, že je to vec, ktorú treba urobiť.“ Nenárokujte si o nijakú inú autoritu, pretože to s určitosťou neviete. 

Nemôžete poznať Zhromaždenie ani moc prítomnosti, ktorá vo vás žije, pokiaľ vo vás nebolo aktivované Poznanie a nezačne sa vo vašom živote mocne prejavovať. Nevytvárajte román o svojich anjelských skúsenostiach, nech už sú akékoľvek, nech už sú skutočné alebo vymyslené, pretože všetko je o vývoji Poznania vo vašom vnútri, viete. 

Zhromaždenie sa zaoberá iba tým, lebo kým sa tak nestane, ste nespoľahlivý. Ste nezodpovední. Nie ste odvážni. Nie ste autentický. Stále podliehate presvedčeniam sveta a vlastným obavám a preferenciám. Ste príliš slabý.

Preto musíte byť vo svojom vnútri povznesení prostredníctvom procesu veľkej transformácie, ktorú môže iniciovať iba Zhromaždenie. Nemôžete sa sami iniciovať. Môžete meditovať dvadsať rokov a nevedieť o sile a prítomnosti Poznania. 

Je to vaša modlitba, ktorá je teraz odovzdaná s najväčšou silou, naliehavosťou a autentickosťou, ktorá k vám volá Zhromaždenie. Nemodlite sa pre výhody alebo iba pre ochranu pred poškodením. Modlite sa za to, aby ste boli vykúpení, pretože neviete, čo to znamená, nepokúšajúc sa porozumieť vykúpeniu, nemysliac si, že viete ako sa očistiť. To vie iba Zhromaždenie. 

Viete, je to zázračnou vecou. Je to najväčší zázrak zo všetkých. Je to zázrak, ktorý vytvára každý ďalší zázrak. 

Boh teraz poslal do sveta Nové Posolstvo, aby pripravilo ľudstvo na nové svetové skúsenosti a prostredie a čelilo veľkej výzve zachovania a zjednotenia ľudskej civilizácie. 

Boh poslal veľkého Zjavenie do sveta, aby pripravilo ľudstvo na stretnutie so životom vo vesmíre – najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva a tou, ktorá predstavuje pre ľudskú rodinu najväčšie výzvy, ťažkosti a príležitosti. 

Posol je na svete. Bol veľmi dlho v príprave na prijatie Zjavenia, pretože je to najväčšie Zjavenie, aké bolo kedy ľudstvu dané – dané teraz vzdelanému svetu, gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu globálneho vedomia, do určitej miery. 

Je to vôbec prvýkrát v histórii, kedy bola naraz odovzdaná Správa celému svetu. Musí sa totiž dostať do sveta v krátkom časovom období, aby pripravilo ľudstvo na veľkú zmenu, ktorá prichádza na svet a na zmysel jeho stretnutia s inteligentným životom vo vesmíre, ku ktorému už vo svete dochádza. 

Žiadne predchádzajúce Zjavenia vás nemôžu pripraviť na tieto veci, pretože to nebol ich účel alebo dizajn. Dostali za cieľ vybudovať ľudské vedomie, ľudskú civilizáciu a ľudské svedomie a etiku, ktorá by mohla viesť ľudstvo k väčšej jednote a väčšej moci vo svete. 

Ľudská civilizácia bola vytvorená, aj keď je veľmi nedokonalá – plná korupcie,  divízie a omylov – napriek tomu má veľkú nádej. Keby ste videli podmienky života vo vesmíre okolo seba, videli by ste túto veľkú nádej. Toto však ešte nemôžete vidieť. Nemáte tento nadhľad. Ale Zhromaždenie to samozrejme vidí, a preto tomuto svetu kladie veľký dôraz, aby sa pripravil na tento veľký prah. Toľko je toho teraz dané, prostredníctvom procesu Zjavenia. 

Ale Posol čelí veľkým ťažkostiam, rovnakým ťažkostiam, ktorým čelili všetci predošlí Poslovia – nedôvere, antagonizmu, odmietania, výsmechu. 

Ľudia nemôžu vidieť, že najväčšia udalosť na svete nastáva v ich strede. Myslia si, že je to narušenie ich predstáv, výzva k ich vieram. Myslia si, že to podlomí ich bohatstvo, moc a prestíž vo svete, hoci v skutočnosti ponúka najväčší prísľub vykúpenia, aký kedy mohli dostať, a najväčšiu prípravu na budúcnosť, ktorá bude v mnohých ohľadoch odlišná od minulosti. 

Zhromaždenie sleduje a vedie Posla, pretože jeho význam vo svete nemožno podceňovať. Jeho význam vo svete nemožno preceňovať. Zhromaždenie bude prostredníctvom neho hovoriť, aby prinieslo Zjavenie do sveta. A budú hovoriť ako jeden celok, pretože Posolstvo je všetkým. 

Ak to dokáže rozpoznať dostatok ľudí, bude nájdené a nasledované, ľudstvo bude mať moc odvrátiť sa od rozpadu a nekonečných konfliktov a vojen, aby si mohlo vybudovať nový základ pre budúcnosť.

Zjavenie prinieslo víziu tohto väčšieho sveta pre ľudstvo, ale bude to veľmi odlišný svet. Na jeho vytvorenie a udržanie vo vesmíre, kde sú mocné sily a kde je sloboda vzácna, bude potrebné veľkú moc, odvahu a čestnosť. Iba Boh vie, ako sa to dá docieliť. Týmto veciam rozumie iba Zhromaždenie. 

Vašou úlohou je teraz sa naučiť, prijímať a činiť Kroky k Poznaniu, aby ste našli svoj skutočný základ v živote, vyzvať svoje nápady, vyriešiť dilemy z minulosti, odpustiť sebe i ostatným a pozerať sa na svet bez odmietnutia a odsúdenia. Pretože je to tento svet, ktorý od vás časom vyvolá vaše väčšie dary a vašu väčšiu úlohu. 

Je tu toľko čo sa treba odnaučiť, toľko čo treba prehodnotiť. Musíte byť na to dostatočne pokorní. Ak si myslíte, že poznáte pravdu, ak si myslíte, že poznáte Božiu Vôľu, ak si myslíte, že viete, čo je vesmír, vaše šance na odhalenie pravdy budú veľmi malé. 

Zhromaždenie sleduje celý svet. Volajte na Zhromaždenie – nie neuvážene, pretože vás nebudú počuť. Nie na splnenie svojich ambícií, svojich snov alebo svojich fantázií, pretože vás nebudú počuť. Musíte sa modliť srdcom a dušou. Iba potom ich môže osloviť váš hlas, pretože iba oni vedia, čo je pravdivé, čestné a čisté. 

Nemožno s nimi manipulovať. Nemožno ich skorumpovať. Nedajú sa ovplyvniť. Nemôžete sa s nimi dohodnúť. Pretože musíte mať silu včas dostať ich rady a vykonávať ich bez kompromisov a bez korupcie. Takto silní budete musieť byť, aby ste boli súčasťou Väčšej Sily pre dobro vo svete. 

Ľudia si budú myslieť: „Ach, to je príliš veľa na to, aby som to zvážil. Títo výz!äva je príliš veľká! “ Ale my hovoríme nie. Je vhodné, pre to kto ste a prečo ste na svete a kto vás sem poslal. Myslíte na seba tak ponižujúcim spôsobom. Degradovali ste sa do patetického stavu, keď nad sebou takto premýšľate. Nepoznáte svoju silu, svoju moc ani svoj účel, ktorý vám môže poskytnúť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Zhromaždenie sleduje a čaká na tých, ktorí môžu odpovedať na Posolstvo, ktoré v tomto momente vysiela do sveta Boh. Pretože Posol teraz prichádza hovoriť o, ohlasovať a učiť Zjavenie. Bol dlho zadržiavaný, kým nebolo Poslanie úplné. Teraz je to úplné a svet ho veľmi potrebuje, viac, ako si v tejto chvíli dokážete predstaviť. 

Posol predstavuje Zhromaždenie, hoci je ľudskou bytosťou, aj keď je nedokonalý, lebo všetci ľudia sú nedokonalí. Urobil chyby, ako aj všetci veľkí Poslovia urobili chyby. 

Jeho silou je Nebeská sila v jeho vnútri, jeho zástavou aj jeho štítom. Môžete zničiť jeho telo, ale nemôžete zničiť jeho Posolstvo. A nemôžete zničiť to, čo prináša na svet a Silu a Prítomnosť, ktorá ho sem poslala – Sila a Prítomnosť, ktoré čakajú na vašu odpoveď. 

Tento dar je teraz pred vami a Nebo sleduje a čaká, aby videlo kto to môže prijať, kto to môže rozpoznať, kto môže podstúpiť Kroky k Poznaniu a prijímať dar väčšieho života vo svete, ktorý sa každým dňom stáva tmavším a neistejším.

Žitie v čase Zjavenia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
27. Septembra 2011
v Leadville, Colorado

Poprvýkrát v histórii tohto sveta ste schopní byť svedkami procesu Zjavenia. Celý proces sa zaznamenáva pomocou moderných technológií, takže sa nemôžu stať chyby v budúcich interpretáciách, ako tomu bolo často v minulosti. 

Významné nie je iba samotné Zjavenie. Je to proces samotného Zjavenia – byť schopný počuť Hlas, tak podobný tomu, ktorý prehovoril k Ježišovi, Budhovi a Mohamedovi a mnohými ďalšími veľkými učiteľmi, známymi i neuznanými v dejinách tohto sveta. 

Toto je jedinečná príležitosť a hlboké vzdelanie, ktoré dokáže objasniť mnohé chyby v náboženskom myslení a priniesť všetky predchádzajúce Božie Zjavenia do nového a oveľa jasnejšieho svetla.

Pretože v dejinách tohto sveta a všetkých svetov je proces Zjavenia rovnaký. Jednotlivec je vybraný a poslaný do sveta. Keď dosiahnu určité štádium svojho vývoja a zrelosti, sú povolaní z normálnych okolností, volaní k veľkému stretnutiu, veľkému stretnutiu s Anjelskou prítomnosťou, ktorá dohliada na tento konkrétny svet. Potom sú povolaní do väčšej služby a pripravení na väčšiu službu, pripravení priniesť do sveta niečo nové a revolučné. 

Nejde iba o zdokonalenie minulých porozumení alebo minulých presvedčení. Je to niečo skutočne nové a revolučné. Nejde iba o vylepšenie alebo obohatenie alebo nový pohľad na niečo, čo už bolo poskytnuté a je dobre zavedené. Je to nový začiatok. 

Máte príležitosť byť svedkami Zjavenia a procesu Zjavenia a objasnenia Zjavenia a významu Zjavenia pre váš život a pre celý svet. 

Pretože je to Posolstvo pre celý svet, nielen pre jeden kmeň alebo jedných ľudí, jeden národ alebo jeden región. Nejde o revíziu toho, čo už bolo dané predtým. Nie je to reakcia na to, čo bolo dané skôr. Nie je doplnkom nijakého učenia alebo teológie, ktoré existujú na svete. Je to niečo nové a revolučné. Predstavuje veľký prah a veľkú výzvu pre ľudskú rodinu. 

Bez ohľadu na to, kde žijete, nech ste v ktoromkoľvek národe, za akýchkoľvek okolností, žijete v čase Zjavenia, tak veľkého času ako kedykoľvek v dobe Zjavenia v minulosti. 

Schopnosť reagovať na Zjavenie určí vašu pripravenosť, otvorenosť, čestnosť a úprimnosť. Vo Svetle Zjavenia sa odhalí všetko, čo je falošné, všetko, čo je nepravdivé, všetko, čo je skazené alebo chybné. 

Kto môže prijať nového Posla od Boha? Kto ho odmietne? Ako budú ľudia reagovať? Odpovie vôbec niekto? 

Všetko sa vyjaví v čase Zjavenia – hodnota náboženského porozumenia jednotlivca, čistota náboženskej viery jednotlivca, jasnosť a čestnosť prístupu jednotlivca, otvorenosť srdca a mysle jednotlivca. Všetko toto je odhalené v čase Zjanenia. A teraz žijete v čase Zjavenia. 

Jeden človek bol pripravený a poslaný do sveta. Neexistujú iní, ktorí by mohli mať nárok na to, aby sa tak prehlásili, pretože Nebo vie, kto je vyvolený a kto nie. Tí, ktorí si vyvolia sami seba, nemôžu priniesť na svet Nové Zjavenie. Nemajú moc ani jasnosť, a čo je najdôležitejšie, nemajú samotné Zjavenie. 

Všetko sa odhalí v čase Zjavenia. 

Proces Zjavenia sa veľmi líši od príbehov a fantázií a zázrakov, ktoré ľudia pripisujú takýmto udalostiam, takým významným udalostiam v dejinách ľudstva, ktoré boli glorifikované a eskalované z bežného života, aby sa pokúsili pripísať väčšiu dôležitosť a význam učeniam, ktoré vyplynuli z týchto veľkých udalostí. 

Všetky tieto veľké udalosti však majú skromné začiatky. Nie sú veľkolepé a senzačné. Nie sú naplnené zázrakmi a mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých všetci stoja v úžase. To je rozdiel medzi realitou a ľudským vynálezom.

Ale Zjavenie je mimoriadne. Je vzácne. Pretože Boh posiela Nové Posolstvo do sveta možno len raz za tisícročie, v čase veľkého prahu, výzvy a ťažkostí pre ľudskú rodinu; v čase veľkej príležitosti a veľkej potreby, keď musí byť dané Nové Zjavenie, nielen ďalší komentár k tomu, čo bolo poskytnuté predtým.

To je to, čo potom musí siahnuť nad predstavy a viery poslucháča do ich hlbšej časti, hlbšej inteligencie v nich, v časti, ktorá je stále spojená s Bohom, v časti, ktorú My nazývame Poznanie. 

Nemôžete oklamať Poznanie. Neexistuje chyba na tejto úrovni vo vnímaní. Ale bohužiaľ, tak málo ľudí získalo tento stav mysle, toto hlbšie spojenie natoľko, aby mohli vidieť jasne a nasledovať Poznanie, ktoré predstavuje smer Božej Vôle a Zámeru vo svete. 

Zjavenie pred vami je najhlbšie a najväčšie Zjavenie kedy dané ľudstvu, pretože hovorí ku gramotnému svetu, svetu globálnej komunikácie, svetu vyššej sofistikovanosti a svetu stupňujúcej sa a hlbšej potreby, zmätku a trápenia. 

Je to prvé veľké Zjavenie, ktoré je dané svetovému spoločenstvu, gramotnej populácii. A preto musí teraz hovoriť s väčšou jasnosťou, väčším dôrazom, vyššou sofistikovanosťou a komplexnosťou. 

Pretože nemôžete byť dieťaťom a čeliť tomu, čomu budete čeliť vo svete i mimo neho. Nemôžete byť len slepým nasledovníkom a pripraviť sa na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, alebo na stretnutie ľudstva s inteligentným životom vo vesmíre – najväčšou a najvýznamnejšou udalosťou v histórii. 

Nemôžete zbožňovať Boha a myslieť si, že vy tým napĺňate váš osud, pretože každý z vás bol poslaný do sveta za väčším účelom, ktorý súvisí s vývojom sveta a so skutočnou ľudskou potrebou okolo vás. 

Iba Poznanie vo vašom vnútri vie, čo to konkrétne znamená a čo je potrebné učiniť, aby ste sa na to pripravili a čo sa musí dosiahnuť prostredníctvom vás a prostredníctvom ďalších, s ktorými sa budete prirodzene spájať vo svetle väčšieho účelu. 

Zjavenie tu nie je na to, aby vytvorilo panteón bohov alebo fantastických príbehov, ktoré sa zdajú skeptické a ťažké uveriť. Nie je tu na to, aby sa z vás stali Boží služobníci, ale skôr na to, aby vás povzbudilo k tomu, aby ste predstavovali Božskú Vôľu a Cieľ, ktoré vám môže umožniť učiniť iba Poznanie vo vašom vnútri. 

Je to veľké Zjavenie pre budúcnosť, ktorá sa nebude podobať minulosti – pre svet v úpadku; svet ubúdajúcich zdrojov; svet ničenia životného prostredia; svet, kde bude ťažšie starať sa o ľudí, zabezpečovať jedlo, vodu, lieky a energiu po celom svete; svet väčšieho nebezpečenstva a sporov; a mimo tohto, svet ktorý čelí intervencii rás z vesmíru, ktoré sú tu, aby využili ľudskú slabosť a očakávania. 

Preto je toto Posolstvo veľmi mocné, ale musí byť veľmi objasňujúce. A jeho Posol to musí prehlásiť a tiež byť schopný učiť, čo to znamená. Je to niečo, čo si vyžadovalo desaťročia prípravy.p Poslovi trvalo desaťročia, kým nakoniec prijal Nové Posolstvo od Boha, ktoré je tak rozsiahle a inkluzívne. 

Posol musí byť človek bez postavenia vo svete, musí však byť dobre vzdelaný a veľmi súcitný. Musí byť jednoduchý a pokorný. Musí hovoriť jasne a tak, aby mu každý rozumel. Musí svojím životom preukázať hodnotu svojho Posolstva a dôležitosť života a učenia sa Nového Zjavenia. 

Nie je dokonalý, ale ani jeden z poslov nikdy nebol dokonalý. Nechystá sa robiť zázraky pre masy, pretože nikto z Poslov tak nikdy neučinil. Je tu, aby otvoril dvere hlbšej skúsenosti s Božskou Prítomnosťou a Silou v živote ľudí všade – bohatých a chudobných, na severe i na juhu, na východe i na západe, vo všetkých národoch, vo všetkých náboženstvách. Nie je tu na to, aby nahradil svetové náboženstvá, ale aby im dodal väčšiu jasnosť a relevantnosť. 

Ľudstvo sa musí pripraviť na Veľké Vlny Zmien, ktoré prichádzajú na svet, ak má ľudská civilizácia prežiť a byť stabilná a mať základ pre najväčšie úspechy ľudstva v budúcnosti. 

Ľudstvo musí byť tiež pripravené a poučené o živote vo vesmíre, a to v rozsahu, ktorý budete musieť pochopiť, aby ste mohli určiť, ako budete reagovať na prítomnosť intervencie vo vašom vlastnom svete. 

Žiadne zo svetových náboženstiev vás na tieto veci nemôžu pripraviť, pretože sa zrodili z dávnejšej epochy, a hoci sú pre ľudstvo nesmierne dôležité, na záchranu ľudskej civilizácie bude potrebné Nové Zjavenie od Boha, aby prinieslo väčšiu jednotu vo svetových náboženstvách, priniesťnukončenie vojen a konfliktov, aby sa ľudstvo mohlo pripraviť na veľké výzvy, ktoré prichádzajú. 

Nemôžete byť ukotvení v minulosti a rozumieť Zjaveniu budúcnosti. Nemôžete byť adamantní vo svojich náboženských názoroch a chápať, ako bude Boh hovoriť znova a prečo Boh znova prehovoril a čo to bude znamenať pre vás a pre ostatných. Vaše srdce nemôže byť uzavreté, inak nebudete počuť a nebudete vidieť.

Musíte milovať ľudstvo natoľko, aby ste si vážili také Zjavenie a žili podľa toho, čo učí, aby ste dostali moc, ktorú to poskytuje, milosť a súcit, ktoré zdôrazňuje. 

Posol čelí veľmi nebezpečnej ceste vpred, pretože proti Novému Zjaveniu bude veľký odpor, ako aj v minulosti vždy existoval veľký odpor voči Božím Zjaveniam vo svete, kedykoľvek a kdekoľvek boli dané. 

Nebude hovoriť v každom meste. Nebude prítomný na každom podujatí. Hovoriť bude iba sem a tam. Ale jeho Posolstvo bude vysielané do sveta a Zjavenie bude predstavené svetu s vlastným komentárom, vlastnými smernicami, vlastným objasnením. Nie je to niečo, čo bude ponechané na budúcich bádateľoch a jednotlivcoch, aby to tlmočili a okomentovali, pretože sa to v minulosti preukázalo ako nebezpečné a nešťastné. 

Preto je Zjavenie také explicitné a repetitívne. Preto je také objasňujúce, aby sa minimalizovala možnosť ľudského omylu, nesprávneho vnímania a nedorozumenia. 

Obnovuje jednotlivcovi moc Poznania, ktorá bola predtým iba privilégiom  elity a vyvolených. Hovorí o hlbšom svedomí ľudstva, o svedomí, ktoré bolo ustanovené ešte predtým, ako ste sem vôbec prišli, aby bolo vaším sprievodcom a radcom vo všetkých dôležitých veciach. 

Posol sa nesmie zbožňovať. Nie je boh. Nikto z Poslov nebol bohom. Boli to Poslovia – napoly ľudia, napoly svätí – predstavujúci obe reality, realitu sveta a realitu Pradávneho Domova, z ktorého ste všetci prišli a do ktorého sa nakoniec aj všetci vrátite. 

Jeho prítomnosť objasní, čo sa musí objasnené. Jeho hlas prehovorí do myslí a sŕdc tých, ktorí môžu počuť. Bude hovoriť o potrebách sveta a o potrebách srdca a duše. Prináša nielen odpovede, ale odpoveď samotnú. Pretože Boh vložil do každého človeka väčšiu inteligenciu a myseľ, ale to vo svete nie je v žiadnej veľkej miere známe, iba málokto o tom vie. 

Nebude to iba ľudská technológia a ľudská vynaliezavosť, ktoré vás budú môcť adekvátne pripraviť na budúcnosť, na samotné Väčšie Spoločenstvo. Bude to musieť byť niečo oveľa hlbšie a podstatnejšie pre vašu povahu a bytosť. Posol bude hovoriť o týchto veciach. 

Viete, toto všetko je súčasťou Zjavenia. Boh vám nedá odpoveď na dnešok ani odpoveď na zajtrajšok, ale odpoveď na všetky dni a všetky situácie.

Boh nemusí riadiť váš život, pretože Pán všetkých vesmírov sa s vami takto nezapája. Boh je inteligentnejší. Boh vložil vás Poznanie, dokonalú vodiacu inteligenciu, ktorú treba rozoznať od všetkých ostatných hlasov a impulzov, túžob a obáv vo vašej mysle. 

Zjavenie poskytlo Kroky k Poznaniu, cestu k získaniu prístupu k tomu, čo je najväčším obdarením ktoré Boh mohol dať ľudstvu alebo akejkoľvek rozvíjajúcej sa alebo pokročilejšej rase vo vesmíre.

Vaše chápanie Nebies teraz musí byť vzaté do väčšej panorámy života. Vaše porozumenie nemôže byť zakotvené v minulosti, ale musí byť flexibilné a musí byť schopné prispôsobiť sa budúcnosti, pretože vo vás a vo vašom okolí dochádza k čoraz väčším zmenám. Váš Pán teraz musí byť Pánom vesmírov, Pánom miliárd, miliárd a miliárd rás a mnoho ďalších. 

Toto je časťou Zjavenia pre ľudstvo, tak veľmi odlišné a rozsiahlejšie ako akékoľvek iné Zjavenie, ktoré kedy bolo dané. Vďaka tomu si budete vážiť všetky Zjavenia a získate od nich múdrosť. 

Ak ste oddaným kresťanom, vaše kresťanstvo bude teraz rásť a bude sa rozširovať. Ak ste oddaným moslimom, vaša viera a prax teraz budú rásť a budú sa rozširovať. Ak ste praktizujúci budhista alebo máte židovskú vieru alebo inú náboženskú cestu, všetko bude rozšírené prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Poaol bude hovoriť o týchto veciach. Zjavenie bude hovoriť o týchto veciach. A po prvýkrát budete počuť Hlas zjavenia. Nikdy to nebolo možné zaznamenať zo zrejmých dôvodov, ale teraz budete môcť počuť Hlas Zjavenia. Je to úžasnou vecou, ale je to pre vás aj výzvou, pretože ak to nemôžete počuť, ak to nemôžete rozpoznať, musíte čeliť vlastným prekážkam. Môžete to kritizovať, poprierať a vyhnúť sa tomu, ale to len poukazuje na vašu slabosť a obmedzenia. 

Čo pre vás musí Boh urobiť? Ak nemôžete prijať Zjavenie, čo môže pre vás Boh urobiť? Boh dal odpoveď celému svetu a aj vám individuálne – vašej viere, vašej tradícii, vášmu náboženstvu, vašej kultúre a vášmu národu. Chcete láskavosti? Chcete úľavy? Chcete sa zbaviť životných ťažkostí? Chcete sa nechať rozmaznávať? Chcete zázraky na každom kroku? Chcete byť v nejakom nebeskom blahobyte, ako keby ste boli bezmocní a impotentní na svete?

Boh vám dáva silu prostredníctvom Poznania a volá po Poznaní prostredníctvom Nového Zjavenia. 

Nie je to Boh, ktorý spasí svet, ale sú to ľudia, ktorí sem boli poslaní, aby zachránili svet, čo to urobia. A budú hrať svoju malú, ale významnú úlohu, a tá bude väčšia, ako to dokážu pochopiť. A bude sa líšiť od ich osobných cieľov a ambícií. A vykúpi ich a oživí ich, vráti im silu a Moc a Silu z Nebies, ktorá je zakomponovaná do Poznania v ich vnútri, hlboko pod povrchom mysle. 

Máte príležitosť pochopiť proces Zjavenia. A ak to pochopíte, uvidíte, aký zázrak to v skutočnosti je. A z Posla neurobíte boha, ale prejavíte mu rešpekt a úctu, ktorú si zaslúži. A budete vo svojom prístupe úprimní – neodmietajúc alebo nepohŕdajúc Zjavenia, ale budete ho počuť, zažiť a aplikovať vo svojom živote natoľko, aby ste pochopili jeho väčší účel a zmysel pre vás. 

Ľudia chcú aby pre nich Boh urobil veľa vecí – aby ich zachránil pred nešťastím, dal im príležitosti, uzdravil chorých, zvrátil skazené a represívne vlády, urobil ich bohatými, urobil ich šťastnými, urobil ich spokojnými alebo v mieri. 

Ale čo ľudia chcú a čo Boh chce nie je rovnaké, spočiatku nie. Skutočné potreby vášho srdca rezonujú s Vôľou Stvoriteľa, ale reálne potreby vášho srdca a duše môžu byť niečím, čo ešte nie je vo vašom vedomí. Dovedie vás tam hlbšia úprimnosť.

Boh poskytol silu Poznania a spolu s tým cestu a zapojenie sa do života, ktoré vykúpia jednotlivca. Toto slúži všetkým, dokonca aj zlomyselným, dokonca aj najchudobnejším z chudobných. 

Tu nie sú žiadni hrdinovia a páni. Existujú iba tí, ktorí sú silnejší s Poznaním a ktorí môžu demonštrovať jeho milosť a moc vo svete. 

Ako veľmi sa toto líši od toho, čomu sú ľudia naučení myslieť a veriť. Ale myšlienky a presvedčenia sú na povrchu mysle. Pod povrchom je veľké otvorenie vašej skutočnej povahy a sily Poznania. 

Zatiaľ si neuvedomujete, aké dôležité a ústredné je to pre váš život. Preto Zjavenie musí poskytnúť objasnenie toho, čo náboženstvo v skutočnosti je a čo znamená, čo v skutočnosti duchovnosť je a čo znamená, a ako sú všetky skutočné duchovné postupy v podstate sú krokmi k Poznaniu. 

Je to však ťažké nájsť v náboženstvách sveta, ktoré sa natoľko stali prekryté, že sa stali rituálmi, tradíciami, komentármi a nesprávnymi interpretáciami. Pre mnohých sa stali rigidnými vierami; pre ostatných iba útechou. Ich skutočná moc môže byť nájdená jedine s veľkým učiteľom a múdrym sprievodcom. 

Ľudstvo na to teraz nemá čas, lebo čas už pokročil. Nejde iba o to, aby sa určití jednotlivci vydali na väčšiu životnú cestu. Je to na celej ľudskej rodine, aby sa čo najpraktickejšie a najpodstatnejšie pripravila na veľkú zmenu, ktorá prichádza do sveta a ktorá už začína narážať na brehy a premáhať mestá, ovplyvňovať národy do vzájomného konfliktu, zatemnenia oblohy, znečistenia riek, ohrozenia zdrojov, na ktorých každý deň závisíte. 

Zjavenie tu nie je preto, aby vás vystrašilo, ale aby vás posilnilo; dalo vám silu, odvahu a odhodlanie; dalo vám súcit a toleranciu; dalo vám silu Poznania, ktorá je zdrojom vašej skutočnej sily a integrity. 

Svet sa zmenil, ale ľudia sa s ním nezmenili. Veľké Vlny prichádzajú, ale ľudia to nevedia. Intervencia sa odohráva vo svete, ale ľudia si to neuvedomujú alebo si možno myslia, že je to úžasnou vecou.

Bude za potreby Zjavenie od Tvorcu všetkého života, aby pripravilo ľudstvo, prebudilo ľudstvo, posilnilo a zjednotilo ľudstvo tak, aby malo väčšiu budúcnosť a prežilo veľkú výzvu pre svoju slobodu a svoj osud. 

Je toho veľa, čo sa treba naučiť. Je toľko vecí, ktoré treba vyčleniť, toľko vecí, ktoré treba preskúmať, toľko vecí, ktoré treba prehodnotiť. Toto všetko prináša Zjavenie od Boha. Je to veľká výzva pre príjemcu a pre ľudí, ktorí sú tak požehnaní, že ho môžu prijať. 

A zatiaľ čo je Posol na svete, máte túto skvelú príležitosť ho počuť, zvážiť jeho slová a význam jeho prítomnosti vo svete v tejto dobe. 

Pre mnohých to bude veľký šok. Mnohí sa tomu budú brániť. Bude to prijaté mnohými. 

Ale to bude znamenať šok, prebudenie ľudstva do reality svojej situácie a na okolnosti, na ktoré sa musí pripraviť. Bude za potreby šok Zjavenia. Bude potreba šoku budúcnosti. Bude potrebné realitu tohto súčasného okamihu a uvedomenie si, že človek nežije život, na ktorý sem bol poslaný a uznanie, že vaše samotné predstavy vás nemôžu pripraviť na väčšie veci, že musíte mať silu Poznania, ktorá je silou Neba, ktorá vám bola daná. 

Toto je význam Zjavenia. Nejde iba o Zjavenie myšlienok. Je to Zjavenie skúsenosti. Je to Zjavenie skutočnej povahy, pôvodu a osudu človeka. 

Nech sú vaše oči na toto otvorené. Nech je vaše srdce vnímavé. Nech sú vaše nápady dostatočne flexibilné na to, aby mohli byť prehodnotené. A nech si uvedomíte, že ste tu, aby ste slúžili väčšiemu účelu, ktorý si sami nemôžete vymyslieť ani usmerniť. Nech je Zjavenie vaše a skrze vás dané iným. Nech je Posol uznaný a poctený vo svojom zostávajúcom čase na Zemi. A nech je toto časom veľkého požehnania, objasnenia a povzbudenia pre vás, ktorí hľadáte väčší účel a smer vášho života.

Požehnanie

Prijaté od Božieho Posla
Marshalla Viana Summersa
20. Apríla 2007
v Istanbul, Turecko

Požehnanie je nad ľudstvom, pretože toto je časom Zjavenia. Je to časom, kedy je ľudstvu daný veľký dar, veľký dar, ktorý mu dá účel a smer, keď čelí zložitým a neistým časom, ktoré pred ním stoja. 

Je to časom, v ktorom ľudstvo dostáva lepšie pochopenie svojej spiritualite, dostáva výzvu k zjednotenosti a spolupráci a k osudu – v tomto svete aj mimo neho v rámci Väčšieho Spoločenstva inteligentného života vo vesmíre. 

Ľudstvo dosiahlo veľký prah, prah, z ktorého niet cesty späť. Je to prahom, ktorý je rozdielny od akéhokoľvek prahu, ktorý ľudstvo ako celok kedy dosiahlo. 

Teraz sa musíte stať ľuďmi sveta – nielen ľuďmi jedného národa, komunity alebo skupiny. Pretože vstupujete do Väčšieho Spoločenstva inteligentného života, kde vás všetci, s ktorými sa môžete stretnúť a ktorí vás teraz sledujú, budú považovať za ľudí tohto sveta. 

Tu vstupujete do širšej panorámy života a vstupujete do konkurenčného prostredia vo vesmíre, ktorý je iný ako čokoľvek, čo si vôbec dokážete predstaviť. To, ako sa tu správate, ako sa správate vo vzájomných vzťahoch, ako beriete ohľad na svoju pozíciu vo vesmíre – to všetko má obrovskú váhu pri určovaní vašej budúcnosti a toho, ako sa váš osud v tomto Väčšom Spoločenstve naplní a či sa vôbec naplní.

Dosiahli ste veľký prah, v ktorom máte moc zničiť život-udržujúce zdroje tohto sveta a uviesť ľudstvo do permanentného stavu úpadku. 

Máte moc navzájom konkurovať, ako ste aj vždy konkurovali a priviesť ľudstvo do tohto veľkého stavu úpadku. A [zatiaľ] máte moc si zvoliť inú cestu, cestu z tejto dilemy, ktorá bude s pribúdajúcim časom len zložitejšia a neriešiteľnejšia. 

Ako budete konať ako jednotlivec, ako budete konať ako súčasť väčšej skupiny a väčšieho národa určí, ktoré z týchto dvoch veľkých rozhodnutí vykonáte. Ak sa budete naďalej správať tak, ako ste sa správali v minulosti, ako je to vo vašom zvyku, potom je vaša budúcnosť predvídateľná a mimoriadne tragická. 

Ak sa však rozhodnete iným spôsobom, môžete vytvoriť nový začiatok a môžete vyjadriť väčšiu nádej ktorá prebýva v srdciach všetkých, ktorí tu žijú. 

Požehnaním tu je vyvolať túto väčšiu nádej. Začína to samozrejme v jednotlivcovi, ale presahuje to ľudskú rodinu. 

Vyvolalo to Nové Posolstvo od Boha, pretože iba Nové Posolstvo od Boha môže obsahovať také Požehnanie. Iba to má moc vyvolať väčšiu múdrosť a väčší súcit, ktoré Stvoriteľ všetkého života vložil do každého človeka. 

Neexistuje jednotlivec, neexistuje filozofia, neexistuje škola myslenia, ktorá by mohla vygenerovať takéto Volanie. Musí to pochádzať od Stvoriteľa všetkého života. Musí to pochádzať od Boha celého Väčšieho Spoločenstva – od jediného Boha, od jediného zdroja, ktorého Anjeli dohliadajú na svet, ale ktorého moc presahuje to, čo si ľudstvo vôbec dokáže predstaviť. 

Boh vložil do každého človeka semienko Poznania, aby na toto volanie mohol odpovedať. Toto Poznanie je väčšou inteligenciou v každej osobe, ktorá čaká aby bola objavená, ale jej celá existencia je vo vzťahu so Stvoriteľom všetkého života. 

Nie je to zdrojom, ktorý môžete použiť na svoje vlastné obohatenie alebo na získanie výhod medzi ostatnými. Pretože Poznanie tieto veci robiť nebude. Jeho účelom a realitou je odpovedať na Stvoriteľa všetkého života a reagovať na veľké volanie, ktoré je vysielané, ako sa ľudstvo ďalej približuje k tomuto veľkému prahu svojej existencie.

Pretože práve v tomto zlomovom okamihu si ľudstvo zvolí úspech alebo zlyhanie tvárou v tvár obrovským ťažkostiam vo svete a tvárou v tvár súperiacim a konkurenčným silám samotného Väčšieho Spoločenstva, ktoré sa snažia zneužiť bojujúce a rozdelené ľudstvo.

Mnoho ľudí na celom svete pociťuje veľké nepohodlie, veľký nepokoj o stave sveta a má vážne obavy o jeho budúcnosť a o budúcnosť ľudstva. Cítia a vedia, že žijú v dobe veľkej váhy, v čase, ktorý určí osud a výsledok pre ľudstvo. Nejde o intelektuálne porozumenie, ale skôr o vnútorný zážitok, silné uznanie, vrodený zmysel pre vedomie – to všetko pochádza z Poznania, ktoré je v nich obsiahnuté. 

Niet úniku od tejto veľkej doby, tohto veľkého bodu obratu. Už sa viac nestrácate vo svojich fantáziách a svojich individuálnych úsiliach. Pretože ak vstúpite do tohto veľkého času, tohto veľkého bodu obratu a tohto času Zjavenia slepí a posadnutí sami sebou, nebudete schopní vidieť, vedieť a pripraviť sa. 

Môžete sa modliť k Bohu o oslobodenie. Môžete sa modliť k Bohu o toto Požehnanie. Ale toto Požehnanie a oslobodenie už boli vložené do vášho vnútra – do Poznania vo vás – čakajúc na čas, keď budete mať zrelosť, keď budete mať potrebu, keď budete mať uvedomenie, že po takejto moci vo vás treba zvolať a musí byť nasledovaná a uctievaná predovšetkým. 

Pretože toto je váš vzťah s Bohom a naliehavosť, ktorú v sebe cítite, je Božie volanie – volanie prebudiť sa, uvedomiť si a odpovedať. 

Nemyslite si, že bez vašej účasti bude mať váš život väčšiu možnosť. Nemyslite si, že môžete prespať najväčšiu udalosť v histórii ľudstva a očakávať, že budete mať benefit z meniacich sa okolností okolo vás. A nemyslite si, že mier a vyrovnanosť môžete nájsť tak, že sa pokúsite prehliadnuť veľké časy, v ktorých žijete. Nebude tam totiž mier a vyrovnanosť. Nebude tam žiaden komfort a útecha. 

Žijete v dobe Zjavenia. Žijete v dobe, kedy ľudstvo čelí svojmu najväčšiemu bodu obratu, svojim najväčším výzvam, svojmu najväčšiemu nebezpečenstvu a napriek tomu je to jedna veľká príležitosť na nadviazanie ľudskej spolupráce a jednoty tvárou v tvár ťažkým a extrémnym okolnostiam. 

Aby ste to videli a vedeli na vlastnej koži, musíte byť schopní prekonať svoje vlastné popieranie. Musíte byť schopní prekonať vplyv svojej kultúry. Musíte byť schopní prekonať svoje vlastné preferencie a svoje vlastné hľadanie úniku. Možno si myslíte, že to nie je možné, ale sila Poznania vo vás vám to umožní vykonať a umožní to aj ostatným.

Nové Posolstvo od Boha obsahuje Požehnanie. Volanie teraz prichádza. Nové Posolstvo od Boha je na svete. Posol je na svete. Je pripravený predstaviť Nové Posolstvo. Obsahuje Požehnanie. Obsahuje Varovanie. Obsahuje Prípravu. 

Nie je tu na to, aby nahradilo svetové náboženstvá, ale aby vytvorilo a upevnilo ich spoločné základy, aby ich osvietilo a dalo im silu a účel, aby mohl imať budúcnosť – vo svete a aj vo Väčšom Spoločenstve života, do ktorého teraz ľudstvo vystupuje. 

Zoči-voči tomuto veľkému prahu nebudú mať vaše vlády odpoveď. Vaši filozofi nebudú mať odpoveď. Možno ľudia uvidia časť riešenia a pokúsia sa to vysloviť, a to je nevyhnutné, ale odpoveď musí prísť z Väčšej Moci vo vašom vnútri a Väčšej Moci mimo vás. 

Bude sa vyžadovať veľký posun v ľudskom chápaní a zmeny ľudského správania. Tieto veci si musia byť vyvolané Väčšou Mocou a väčšiou reakciou vo vás a v ľuďoch na celom svete. Nie každý bude musieť odpovedať, ale dostatok ľudí na mnohých miestach bude musieť toto volanie a túto odpoveď zažiť. 

Čas je krátky. Teraz nie je čas sa stať apatickými alebo nerozhodnými. Neexistuje žiaden luxus v tom, zostať neznalý a hlúpy tvárou v tvár Veľkým Vlnám Zmien. 

Pretože vo svete existuje väčšia temnota. Je to temnota hlbšia a konsekventnejšia ako čokoľvek, s čím sa ľudstvo kedy predtým stretlo.

Vstupuje do sveta v dobe veľkej zraniteľnosti ľudskej rodiny, kedy čelíte úpadku sveta a stojíte pred veľkým rozhodnutím, či si ľudstvo zvolí cestu sebazničenia – cestu zrodenú z konkurencie, konfliktu a vojen – alebo či iná cesta, iná možnosť, bude pripustená, nárokovaná, požadovaná a vyjadrená, cesta k spolupráci a jednote tvárou v tvár veľkému nebezpečenstvu. 

Mnoho ľudí na celom svete začína vidieť dôkazy o tejto skutočnosti veľkého nebezpečenstva, ale veľa ľudí stále spí, sníva o vlastnom osobnom naplnení, nevedomí a nepozorní o Veľkých Vlnách Zmien, ktoré už teraz obletujú celý svet. 

Preto bude nevyhnutné, aby tí, ktorí dokážu zareagovať, zareagovali úplne – aby rozpoznali veľkú hrozbu, počuli veľké varovanie a prijali veľké Požehnanie od Stvoriteľa všetkého života. 

Existuje odpoveď pre ľudstvo, ale nie je to odpoveďou, ktorú si ľudstvo môže vynájsť samé pre seba kompletne. Lebo odpoveď musí mať moc povolať ľudí do väčšej vzájomnej služby. Musí mať silu nahradiť a prekonať psychologické, sociálne a politické ideológie a tendencie, ktoré naďalej stavia ľudstvo do protikladu voči sebe samému. 

Musí to byť dosť veľká sila na podnietenie súcitu, tolerancie a odpustenia v ľudskej rodine. Nejde iba o súbor nápadov. Je to silou vykúpenia. Je to volaním od Boha a odpoveďou od Božieho Stvorenia – odpoveďou v ľuďoch, odpoveďou vo vás.

Preto prijmite toto Požehnanie. Nebudete to schopní intelektuálne pochopiť, ale budete to cítiť a budete vedieť, že je to skutočné. Môžete cítiť, ako sa vo vás táto odpoveď pohybuje. 

Vypočujte si túto odpoveď a dovoľte nej, aby sa prejavila vo vašom vedomí. Dovoľte, aby vás viedla vpred. Je to vedenie, ktoré vám poskytuje Stvoriteľ. Spalo to vo vás, ako ste spali okolo toho. 

Teraz sa však musí prebudiť, pretože nastal čas na jeho vstúpenie. Teraz sa musíte pozerať do sveta s jasnými a objektívnymi očami. Teraz musíte odložiť detinské a hlúpe záujmy, ktoré vás len môžu udržať slabými, slepými a zraniteľnými. 

Toto je časom Zjavenia. Takéto časy prichádzajú len veľmi zriedka – vo veľkých bodoch obratu pre ľudskú rodinu, vo veľkých momentoch príležitostí, keď Stvoriteľ všetkého života môže dať ľudstvu väčšiu Múdrosť a Poznanie a nový prílev inšpirácie a duchovnej sily. 

Toto je vašim časom. Toto je časom, pre ktorý ste prišli. Pretože ste neprišli na tento svet s pomocou Anjelského Hostiteľa, len nato aby ste tu boli spotrebiteľmi – len aby ste si tu pre seba postavili hniezdo, len aby ste sa tu obohatili a bojovali s ostatnými za toto obohatenie. 

Aj keď toto môže byť realitou vášho života teraz v tomto okamihu, nie je to vašou väčšou realitou, ktorá má priniesť na svet niečo vzácnejšie, čo si svet nemôže dať sám a umožniť, aby tento dar zmenil váš život a presmeroval váš život k službe ľudstvu a k službe životu na tomto svete. 

Účel sa však musí aktivovať väčším volaním a viacerými okolnosťami. Preto sa neschovávajte pred Veľkými Vlnami Zmien, ktoré prichádzajú, ale čelte im. Budete vystrašení a neistí v ich tieni, ale ich realita vo vás zapáli duchovnú moc a táto duchovná sila sa objaví vďaka Volaniu, kvôli Požehnaniu. 

Pretože Boh volá všetkých, ktorí teraz spia aby sa predudili zo svojich snov o biede a naplnení, aby odpovedali na tento veľký čas a pripravili sa naň, aby odovzdali dary, s ktorými boli poslaní do sveta, aby boli poskytnuté bojujúcemu ľudstvu – ľudstvu, ktorého budúcnosť bude do značnej miery určená v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Toto je Požehnaním.

Môžete sa modliť k Bohu o veľa vecí. Môžete požiadať o zachovanie. Môžete sa modliť o príležitosť a výhodu. Môžete sa modliť za blaho vašich rodinných príslušníkov a blízkych. Ale niet väčšej odpovede, ktorú by ste mohli dostať a niet väčšieho daru, ktorý by ste mohli dostať, ako toto Požehnanie. Požehnanie totiž odpovedá na oveľa väčšiu otázku, ktorá vychádza z vášho vnútra, z potreby vašej duše. Je to komunikáciou ďaleko nad možnosti intelektu alebo potrieb okamihu. Poskytuje oveľa viac, ako ste sa naučili požadovať. 

Je to spôsob. Je to trasa. Je to vedomie. Je to cesta. Je to horou na výstup. Toto je Požehnanie. 

Je to to, čo usporiada váš život a dá mu zmysel. Je to to, čo zorganizuje vaše myslenie a poskytne vám únik pred nerozhodnosťou a chaosom. Toto bez ohľadu na vaše okolnosti prinesie Požehnanie do vášho života tak, aby ho ostatní videli a cítili a reagovali naň. Je to nehmotné. Je to nevysloviteľné. Napriek tomu to má moc priniesť do ľudskej rodiny všetky väčšie odmeny. 

Je to iba Požehnanie, ktoré môže pripraviť a ochrániť ľudstvo. Je to iba Požehnanie, ktoré vám ukáže cestu cez neisté a ťažké časy, ktoré vás čakajú. A je to len Požehnanie, ktoré vás môže pripraviť na väčšiu temnotu, ktorá je vo svete – väčšiu temnotu, ktorá má moc určiť budúcnosť každého človeka a každého človeka v budúcnosti na tomto svete.

Toto je čas volajúci po ľudskej jednote a ľudskej sile a ľudskej múdrosti, aby sa dostali do popredia. Teraz čelíte konkurencii z mimo sveta, ako aj katastrofickým okolnostiam vo svete. Je to súborom okolností, ktoré sú neočakávané počas celej existencie ľudstva. 

Nemyslite si však, že takáto realita je v ďalekej budúcnosti alebo že teraz nie je pred vami. Pokiaľ neuvidíte túto veľkú výzvu, nebudete cítiť jej veľkú potrebu. Ak necítite jej veľkú potrebu, nespoznáte Požehnanie. Nebudete cítiť potrebu Požehnania. Neuvidíte, že bez Požehnania ľudstvo vstúpi do obdobia dlhotrvajúceho úpadku so závažnými a nesmierne ťažkými okolnosťami. 

Boh chápe ťažkosti ľudstva, aj keď ho samo nedokáže rozpoznať. Boh pozná potrebu vašej duše, aj keď ju v sebe ešte nedokážete naplno precítiť. Boh vie, čo pre ľudstvo prichádza, a žiada, aby sa ľudstvo pripravilo – prebudilo a uvedomilo si – aby sa pripravilo. 

Božia Vôľa a ľudské rozhodnutie nie sú to isté. Výsledok je preto na ľuďoch. Stvoriteľ už dal veľký dar Poznania. Anjeli strážia svet. Výsledok je však v rukách ľudí. 

Ľudia si môžu vybrať – tak, ako si to od nepamäti mohlo vybrať mnoho iných rás vo Väčšom Spoločenstve – neuspieť, upadnúť, podrobiť sa presviedčaniu a nadvláde iných síl. Stalo sa tak nespočetnekrát vo vašom svete aj v nesmiernej rozľahlosti vesmíru. 

To, čo Boh chce a čo si ľudia sami zvolia a chcú, nie je to isté. A to je problém. To je hlavolam. To je to, čo vytvára veľkú separáciu. To je to, čo vám znemožňuje nasledovať Poznanie vo svojom vnútri. To je to, čo udržuje ľudí slepých a vyvoláva hlúpe a deštruktívne správanie. Preto, ak dokážete rozpoznať tento problém, dáte sa do pozície, v ktorej rozpoznáte jeho riešenie. 

Volanie musí pochádzať od Boha. Odpoveď je v Poznaní vo vás a Poznaní vo všetkých. Medzi týmto Poznaním neexistuje žiadna konkurencia alebo konflikt, pretože existuje u každého. Aké odlišné je to od vašich teórií a nápadov, vašich predpisov a predpisov vašich spoločností.

Nakoniec musí ľudstvo konať odvážne a vykonať ťažké rozhodnutia. Ale volanie je tu. 

Vaše rozhodnutia a vaše činy sa musia riadiť Požehnaním a nesmú mu predchádzať. Dovoľte si prijať dar požehnania a potom krok za krokom budete vedieť, čo máte robiť – akú sériu akcií musíte vykonať, hranice, ktorými musíte prejsť a zmenu, ktorú musíte dosiahnuť vo svojom vlastnom myslení a vašich vlastných okolnostiach. Činy a pochopenie nasledujú Požehnanie. 

Aby ste dali, musíte najskôr prijať. Aby ste vedeli, najskôr musíte mať otvorené oči. Aby ste mali silu a odvahu odpovedať, musíte vidieť potrebu a cítiť veľkosť doby, v ktorej žijete. 

Musíte pripraviť svoju myseľ a svoje emócie. Musíte sa pripraviť na prijatie Požehnania a na to, aby ste vo svojom vnútri zakúsili väčšiu odozvu, veľké volanie k Poznaniu vo vás. Musíte umožniť, aby toto Poznanie vstúpilo pomaly, bez toho, aby ste sa ho snažili ovládať alebo dominovať alebo ho akýmkoľvek spôsobom manipulovať. 

Týmto spôsobom sa vo vás zmocní Požehnanie a bude vo vás rásť. Lebo Požehnanie nie je vecou momentu. Nie je to niečo, čo zažijete ako blesk. Neosvieti krajinu v noci len na sekundu. 

Začne proces vstúpenia. Začne proces obnovy. Začne proces vykúpenia, ktorý tu môže nasmerovať a naplniť zvyšok vášho života. Taká je veľká potreba ľudstva a taká veľká je potreba vašej duše a všetkých, ktorí tu prebývajú. 

Dovoľte aby sa vám teraz moc Požehnania a aj závažnosť vašej situácie najsilnejšie odhalila. A možno prejdete počiatočnými pocitmi strachu, neistoty a nedostatočnosti, aby ste dovolili tejto odpovedi aby sa uskutočnila vo vašom živote, ako to bude dnes, zajtra a každý deň nasledovať. Pretože toto je časom Zjavenia. A vy ste tu v čase Zjavenia.