Proklamácia

Prijaté
Marshallom Vianom Summersom
7. Júla 2006
v Boulder, Colorado

Vo svete existuje Nové Posolstvo od Boha. Prišlo to od Stvoriteľa všetkého života.

Bol preložený do ľudského jazyka a porozumenia prostredníctvom Anjelskej prítomnosti, ktorá dohliada na tento svet. 

Pokračuje vo veľkej sérii transmisií od Stvoriteľa, ku ktorým došlo v priebehu stáročí a tisícročí.

Je to nová správa pre túto dobu a časy, kroré prichádzajú. 

Napĺňa predchádzajúce posolstvá, ktoré boli dané ľudstvu, a napriek tomu odhaľuje veci, ktoré ľudstvu nikdy predtým odhalené neboli. Ľudstvo teraz stojí pred závažným a nebezpečným súborom výziev, ako aj vo svete aj mimo neho. 

Nové Božie Posolstvo je tu preto, aby varovalo, posilnilo a pripravilo ľudskú rodinu – ľudí zo všetkých národov a náboženských tradícií, zo všetkých národností, skupín a zameraní. 

Prišlo to v čase veľkej núdze, v dobe veľkých následkov. Pripravuje ľudí na veci, ktoré ani neboli spoznané.

Je to prorocké varovanie ľudí pred Veľkými Vlnami Zmien, ktoré prichádzajú na svet, a pred pozíciou ľudstva vo vesmíre, najmä pokiaľ ide o váš kontakt s inými rasami. 

Vyzýva pre veľkú spirituálnu prítomnosť v každej osobe – na veľké obdarovanie Poznaním, ktoré bolo dané celej ľudskej rodine a ktoré je teraz potrebné kultivovať, posilňovať a prinášať. 

Hovorí o veľkej spirituálnej potrebe jednotlivca – o potrebe účelu, zmyslu a smeru.

Hovorí o veľkých vzťahoch, ktoré ľudia môžu nadviazať, o vzťahoch predstavujúcich ich vyšší zmysel života. 

Hovorí o potrebách sveta a potrebách budúcnosti. Prináša to účel a uznanie, jednotu a spoluprácu, múdrosť a silu všetkým, ktorí ju môžu prijať, ktorí sa ju môžu naučiť, môžu nasledovať jej kroky, prispieť k nim ostatným a ktorí môžu zdieľať svoju múdrosť v službe iným jednotlivcom, rodinám, spoločenstvám, národom a celému svetu. 

Prijmite toto požehnanie. Učte sa o Novom Posolstve od Boha. Uvedomte si, že potvrdí všetko, čo je vo vašich súčasných tradíciách pravdivým a bude hovoriť k hlbšej múdrosti, ktorú už máte. Prehovorí do vášho srdca, dokonca aj mimo vašich myšlienok a presvedčení a myšlienok a presvedčení vašej kultúry alebo vášho národa. 

Prijmite tento dar a trpezlivo sa o ňom učte, idúc podľa Krokov k Poznaniu, naučte sa múdrosti z Väčšieho Spoločenstva spoznajúc silu Jednej Spirituality ľudstva v zjednotení ľudstva, v posilnení ľudstva a v príprave ľudstva na spoznanie a navigáciu v ťažkých časoch, ktoré vás čakajú. 

Prijmite Nové Posolstvo vo výzve na zachovanie a posilnenie ľudskej slobody, spolupráce a zodpovednosti.

Pretože bez tohto Nového Posolstva čelí ľudstvo vážnemu a strmému úpadku. Čelí strate svojej slobody a nezávislosti na tomto svete skrz ďalšie zasahujúce sily z vesmíru okolo vás. 

Bez tohto Nového posolstva zostane ľudský duch nečinný a ľudia budú žiť životom zúfalstva, konkurencie a konfliktov.

Je vôľou Stvoriteľa, aby ľudstvo vstúpilo do Väčšieho Spoločenstva života vo vesmíre ako slobodná a nezávislá rasa – ako silná rasa, ako zjednotená rasa, ako rasa, ktorá je schopná udržiavať svoju kultúrnu rozmanitosť a zároveň si ctiť hlbšiu silu a účel, ktorý udržiava svet silným a udržiava ľudskú rodinu dôležitú, aktívnu a tvorivú a predstavuje novú príležitosť na ďalší rozvoj v budúcnosti. 

Ale aby ste postúpili, musíte prežiť. Musíte prežiť ťažké časy pred vami a musíte prežiť konkurenciu z mimo tohto sveta a o to, kto bude kontrolovať tento svet a jeho osud. 

Každý jednotlivec musí vidieť, že má veľkú príležitosť objaviť hlbšie Poznanie, ktoré mu dal Boh – Poznanie, ktoré obsahuje ich účel, zmysel, smer a kritériá pre všetky ich zmysluplné vzťahy. 

Preto pre jednotlivcov existuje Nové Posolstvo od Boha a existuje Nové Posolstvo od Boha pre celý svet. Je teraz tu. 

Trvalo dlho, kým ho Posol prijal, pretože Posolstvo je veľmi veľké. 

Uctievajte potom toho, kto prišiel priviesť na svet Nové Posolstvo. 

Je to skromný človek. Vyvinul si múdrosť potrebnú na to, aby prevzal túto veľkú úlohu a bol za týmto účelom poslaný do sveta.

Prijmite ho. Pochopte ho. Nevyvyšuj ho. Nie je boh. Je to posol, ktorý na svet prináša Nové Posolstvo od Boha. 

Toto je ten pravý čas. Toto je tá veľká príležitosť. Toto je odpoveď na modlitby ľudí po celom svete – modlitby skrz každú tradíciu viery, za každý národ a kultúru, modlitby za múdrosť, silu, jednotu, slobodu a prijatie. 

Prijmite teda toto Nové Posolstvo. Bolo prijaté a prichádza v pravý čas.