Recitarea

Ascultă revelația originală rostită în engleză:


Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
On April 1, 2011
in Boulder, Colorado
După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 1 aprilie 2011
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

God has spoken again.
Dumnezeu a vorbit din nou.

We are the ones to bring the Message. God’s Will is presented through Us.
Noi suntem cei care aduc Mesajul. Voința Lui Dumnezeu se arată prin Noi.

We are beyond your estimation, beyond your religious theories and your personal speculation.
Ne aflăm dincolo de aprecierile voastre, dincolo de teoriile voastre religioase și de ipotezele voastre personale.

For human imagination can only fabricate from what it experiences in the physical world. But reality exists beyond this—beyond the realm and the reach of the intellect.
Căci imaginația umană nu poate fabrica decât din experiența pe care o trăiește în lumea materială. Însă realitatea se întinde mai departe de materie – dincolo de sfera și de influența rațiunii.

This is the truth throughout the universe, the Greater Community of life in which you live.
Acesta este adevărul pretutindeni în univers, Marea Comunitate a vieții în care trăiți.

We bring the Great Message for this era, born of the Creator of all the universes, for the protection of humanity, for the salvation of the world.
Aducem Marele Mesaj pentru această eră, născut din Creatorul tuturor universurilor, pentru protejarea umanității, pentru salvarea lumii.

We are the ones whom you cannot understand. But We are the source and the medium of what humanity must recognize and do on its own behalf, what it must see, what it has not seen, what it must know, what it has not known, what it must do, which it has not done.
Noi suntem cei pe care nu îi puteți înțelege. Însă Noi suntem originea și mijlocirea lucrurilor pe care umanitatea trebuie să le recunoască și să le facă pe cont propriu, lucruri care trebuie văzute, ce n-au fost văzute, lucruri care trebuie știute, ce n-au fost știute, lucruri care trebuie făcute, ce n-au fost făcute.

This is the Message for this era. This is the time of Revelation.
Acesta este Mesajul pentru această eră. Acestea sunt vremurile Revelației.

One has been sent into the world to receive the Revelation and to bring it into human awareness, a monumental task.
Unul singur a fost trimis în lume să primească Revelația și să o aducă în conștiența umană, o sarcină colosală.

To receive the New Message is to receive the greatest Revelation that has ever been given to the human family.
Să primiți Noul Mesaj înseamnă să primiți cea mai importantă Revelație dăruită vreodată familiei umane.

To present it to the world is a monumental task, a task for the Messenger and for all who will assist him in bringing the Revelation everywhere it is needed.
Este o sarcină colosală să-l prezinți societății, o sarcină pentru Mesager și pentru toți cei care îl vor sprijini să aducă Revelația în toate locurile în care este necesară.

It is needed everywhere, for humanity is facing great peril. It has sown the seeds of its own demise through the destruction and the degradation of its environment—its waters, its soil, its air—to the point where the world itself is beginning to change, a change that will bring great trial and tribulation to the world of people and to the human family.
Este necesară pretutindeni, căci umanitatea înfruntă primejdii foarte serioase. Și-a semănat propria pieire prin distrugerea și degradarea mediului său înconjurător – apele sale, pământul său, aerul său – până în punctul în care planeta însăși începe să se schimbe, o schimbare care va aduce mari încercări și mari necazuri pe planeta oamenilor și în familia umană.

Humanity is facing a universe of intelligent life. It will have to prepare for this now, for contact has begun—contact by those who see the opportunity to take advantage of a weak and conflicted humanity.
Umanitatea înfruntă un univers plin cu forme inteligente de viață. Va trebui să se pregătească pentru acest lucru acum, căci contactul a început – contact din partea acelora care văd oportunitatea de a profita de-o umanitate slăbită și aflată în conflict.

It is a time of great change and uncertainty, where foreign powers will seek to gain influence and where humanity will fall prey to its own ignorance, foolishness and indulgences.
Este o perioadă de schimbări și incertitudini majore, o perioadă în care puteri străine vor căuta să capete influență și în care umanitatea va cădea pradă propriei ignoranțe, propriei nesăbuințe și propriilor patimi și capricii.

The Message is too big to say in a sentence, but it will bring you closer to God and what God has sent you, as an individual, here to do in the world now, which is far different from what you believe and imagine today.
Mesajul este prea mare să fie spus într-o propoziție, dar te va aduce mai aproape de Dumnezeu și de ceea ce te-a trimis Dumnezeu, ca ins, să faci aici în lume în acest moment, lucru foarte diferit de ceea ce crezi și îți imaginezi în prezent.

God has brought wisdom from the universe to prepare humanity for the universe.
Dumnezeu a adus înțelepciune din univers pentru a pregăti umanitatea pentru univers.

God has brought the essence of spirituality in a pure form—unclouded by history and human manipulation, unfettered by human politics, will and corruption.
Dumnezeu a adus esența spiritualității într-o formă pură – neumbrită de istorie sau de manipularea umană, neînlănțuită de politicile, voința sau corupția umană.

We bring the Steps to Knowledge so that you may know of the deeper mind that God has placed within you to guide you in an increasingly perilous world.
Aducem Pașii către Cunoaștere ca să puteți afla de cugetul mai profund pe care Dumnezeu l-a pus înăuntrul vostru pentru a vă călăuzi într-o lume tot mai primejdioasă.

Great upheaval will now occur and is beginning to occur—natural disasters born of humanity’s ignorance, overuse and misuse of the world.
Mari tulburări încep să aibă loc și vor avea loc de acum înainte – dezastre naturale născute din ignoranța umană și din întrebuințarea peste măsură și greșită a planetei.

It is a time of reckoning, a time of responsibility, a time to end foolishness and arrogance.
Este o perioadă de socoteală, o perioadă de responsabilitate, o perioadă pentru a pune capăt nesăbuinței și trufiei.

Only God knows what is coming.
Numai Dumnezeu știe ce se apropie.

We have brought the Message—a Message of a thousand messages, a Message of a thousand teachings, a Message great enough to occupy you for the rest of your time, a Message great enough to redirect human effort, energy and awareness so that humanity may have a greater future than its past, so that humanity may survive the Great Waves of change and intervention and competition from the universe around you.
Noi am adus Mesajul – un Mesaj format dintr-o mie de mesaje, un Mesaj format dintr-o mie de învățăminte, un Mesaj suficient de cuprinzător cât să vă ocupe tot restul timpului, un Mesaj îndeajuns de măreț încât să redirecționeze eforturile, energia și conștiența umană pentru ca umanitatea să aibă un viitor mai strălucit decât trecutul său, pentru ca umanitatea să poată supraviețui în fața Marilor Valuri ale schimbării și în fața intervenției și a competiției din universul ce vă înconjoară.

Hear this then, not with your ideas, your beliefs or your judgments, but with the deeper mind that God has given you to hear, to see, to know and to act with greater certainty.
Să ascultați, așadar, nu prin ideile, convingerile sau judecățile pe care le aveți, ci prin cugetul mai profund pe care Dumnezeu vi l-a dăruit ca să ascultați, să vedeți, să cunoașteți și să acționați cu o certitudine superioară.

Our words are not for speculation or debate. That is the indulgence of the foolish, who cannot hear and cannot see.
Cuvintele noastre nu se supun speculației sau dezbaterilor. Acestea din urmă sunt capriciile celor nechibzuiți, care nu pot auzi și care nu pot vedea.

You are terrified of the Revelation, for it will change your life. But you desire the Revelation, for it will change your life.
Ești înfricoșat de Revelație, căci îți va schimba viața. Dar îți dorești Revelația, căci îți va schimba viața.

It is your conflict of mind that blinds you. It is the purposes that run counter to one another that keep you in a state of confusion and do not allow you to see.
Ceea ce te orbește este starea de conflict a gândurilor tale. Acele scopuri care se contrazic unul pe altul sunt cele ce te țin într-o stare de confuzie și nu te lasă să vezi.

We are the Ones who have brought all of the Revelations into the world.
Noi suntem Cei care au adus toate Revelațiile pe pământ.

For God does not speak. God is not a person or a personage or a personality or a singular awareness. To think like this is to underestimate the Creator and to overestimate yourself.
Căci Dumnezeu nu vorbește. Dumnezeu nu este o persoană sau un personaj sau o personalitate sau o conștiință singulară. Să vă gândiți astfel înseamnă să-l subestimați pe Creator și să vă supraestimați pe voi.

It is We who spoke to Jesus and the Buddha, the Muhammad and other teachers and seers through the ages who have brought a greater clarity into the world—to the prophets in every age and to the Messengers who only come at great turning points for humanity.
Noi suntem cei care au vorbit cu Iisus și Buddha, Mohamed și alți învățători și clarvăzători de-a lungul epocilor, care au adus o claritate superioară pe pământ – cu profeții din fiecare epocă și cu Mesagerii care vin doar la momente majore de răscruce pentru umanitate.

You cannot worship Us. You will not know Our names.
Nu Ne puteți venera. Nu Ne veți cunoaște numele.

For you must now become responsible and utilize the skills and the power the Creator has given you in service to a world of increasing need, turbulence and upheaval.
Căci acum trebuie să deveniți responsabili și să vă folosiți abilitățile și puterea pe care Creatorul vi le-a dăruit, în slujba unei lumi cu nevoi, turbulențe și tulburări tot mai mari.

Do not prostrate yourself to the Creator if you are unwilling to carry out what you were sent here to do, if you cannot take the Steps to Knowledge, if you have the arrogance to think you can determine your fate and your destiny and fulfillment.
Nu te închina Creatorului dacă nu ești dispus să duci la bun sfârșit ceea ce ai fost trimis să faci în acest loc, dacă nu poți face Pașii către Cunoaștere, dacă ai aroganța de a credea că poți să-ți hotărăști soarta și destinul și împlinirea.

Do not be hypocritical. Do not fall down and worship the God whom you cannot serve or will not serve.
Nu fi prefăcut. Să nu te pleci în adorare față de Dumnezeul căruia nu-I poți fi de ajutor sau căruia nu-I vei fi de ajutor.

It is better then to live your self-determined life and face all of the hazards of this than it is to worship a God whom you cannot serve.
Este mai bine, deci, să îți trăiești viața autodeterminată și să te confrunți cu toate primejdiile ei decât să te închini în fața unui Dumnezeu căruia nu-I poți fi de ajutor.

And if you cannot respond to the Revelation, then what are you doing here now?
Iar dacă nu-i poți răspunde Revelației, atunci ce faci aici în acest moment?

Every Messenger has been persecuted. Every Messenger has been misunderstood. Every New Revelation has been resisted and denied and disputed.
Fiecare Mesager a fost persecutat. Fiecare Mesager a fost neînțeles. Fiecare Revelație Nouă a întâmpinat rezistență și a fost negată și contestată.

There is no time for this now. The fate of humanity will be determined in the next 20 years—the condition of the world, the condition of the human family, the fate and the future of human civilization.
Nu este timp pentru aceste lucruri acum. Soarta umanității va fi hotărâtă în următorii 20 de ani – condiția planetei, condiția familiei umane, soarta și viitorul civilizației umane.

You are no longer alone in the world or even in the universe, of course. You do not know what is occurring and what is coming over the horizon because you are too afraid to see and too arrogant, assuming that you know. That is why the Revelation must be given to show you what you cannot see and do not know beyond human speculation and estimation. This is embedded in all of the Teachings of the New Message.
Nu mai sunteți singuri pe planetă și nici în univers, bineînțeles. Nu știți ce se întâmplă și ce se ivește la orizont pentru că sunteți prea speriați să vedeți și prea aroganți, presupunând că știți. De aceea Revelația trebuie să fie dată, să vă arate ceea ce nu puteți vedea și ceea ce nu știți dincolo de speculațiile și aprecierile umane. Aceste lucruri sunt cuprinse în toate Învățăturile Noului Mesaj.

This is the New Message. Struggle against this and you struggle against your own recognition.
Acesta este Noul Mesaj. Luptă împotriva acestuia și vei lupta împotriva propriei recunoașteri.

For you must come to know of the greater mind and the greater strength the Creator has given you.
Căci trebuie să conștientizezi existența cugetului superior și a tăriei superioare pe care Creatorul ți le-a oferit.

Taught in every religion but clouded and obscured by every religion, this is what must be recognized now.
Predată în toate religiile dar umbrită și ascunsă de toate religiile, aceasta este realitatea care trebuie recunoscută acum.

God is not managing the world. God is not creating the catastrophes, the storms, the earthquakes, the floods, the droughts.
Dumnezeu nu gestionează lumea. Dumnezeu nu crează catastrofele, furtunile, cutremurele, inundațiile, secetele.

God is watching to see how humanity will deal with a world it has changed—a new world, a new and unpredictable world.
Dumnezeu privește să vadă cum se va ocupa umanitatea de o planetă pe care a schimbat-o – o lume nouă, o lume nouă și imprevizibilă.

Humanity is emerging into a Greater Community of life in the universe because others are here to seek influence and domination of a world of great value and importance.
Umanitatea se află în curs de apariție într-o Comunitate Vastă a vieții din univers pentru că alte rase se află aici să capete influență și dominație asupra unei lumi de-o valoare și importanță majoră.

But the people do not see. They do not hear. And if they think at all, it is to create an understanding that affirms their ideas and their beliefs.
Dar oamenii nu văd. Ei nu aud. Și dacă se gândesc câtuși de puțin, o fac pentru a crea o înțelegere care le confirmă ideile și convingerile.

So the peoples do not see. The nations do not prepare. And the destructive behavior continues.
Așa că popoarele nu văd. Națiunile nu se pregătesc. Iar comportamentul distructiv continuă.

We watch over the world. We have been watching for a very long time.
Noi veghem asupra lumii. Privim de foarte mult timp.

We are those that God has sent to oversee humanity’s development and evolution and to receive the Revelations that are then given to the Messengers, to receive the insights that are given to the prophets, to sound the warnings, to provide the blessings and now to provide the preparation for a world unlike the past you have experienced and for a future where humanity will have to contend with the Greater Community itself.
Noi suntem cei pe care Dumnezeu i-a trimis să supravegheze dezvoltarea și evoluția umanității și să primească Revelațiile care apoi sunt oferite Mesagerilor, să primim înțelegerile profunde care sunt oferite profeților, să tragem semnalele de alarmă, să dăruim binecuvântările și acum să oferim pregătirea pentru o lume diferită de trecutul pe care l-ați trăit și pentru un viitor în care umanitatea va trebui să se confrunte cu însăși Marea Comunitate.

God will not save humanity by driving away the evil, by ending the problems that humanity has created or the problems it must face as a natural part of its evolution.
Dumnezeu nu va salva umanitatea alungând răul, sfârșind problemele pe care umanitatea le-a creat sau problemele pe care trebuie să le înfrunte ca și parte naturală din evoluția sa.

To think of this is to misunderstand your relationship with the Divine, as you now live in a state of Separation.
Să vă gândiți la aceste lucruri înseamnă să vă înțelegeți greșit relația cu Divinitatea, dat fiind faptul că acum trăiți într-o stare de Separație.

But the Separation was never completed because there is a part of you that is still connected to God.
Dar Separația nu a fost niciodată finalizată pentru că există o parte din voi care încă este în legătură cu Dumnezeu.

This We call Knowledge. And this will prove to be the decisive factor in the outcome of your personal life—the meaning and the value of your life—and whether humanity can prepare, adapt and create in a new world, in a new set of circumstances.
Pe aceasta Noi o numim Cunoașterea. Iar aceasta se va dovedi să fie factorul decisiv în rezultatul vieții tale personale – înțelesul și valoarea vieții tale – și în posibilitatea ca umanitatea să se poată pregăti, să se poată adapta și să poată crea într-o lume nouă, într-o serie nouă de împrejurări.

Never before has such a Revelation been given to the human family, for it was not needed.
Dăruirea unei asemenea Revelații familiei umane este fără precedent, căci nu a fost necesară.

You have created a civilization in the world. Fractured and divided it is, but it is a civilization.
Ați creat o civilizație pe pământ. Este fracturată și divizată, dar este o civilizație.

You have become increasingly interdependent between your nations and cultures. This was the intention of the Creator, for this is the natural evolution of humanity and all intelligent races in the universe.
Ați devenit tot mai interdependenți între națiunile și culturile voastre. Aceasta a fost intenția Creatorului, căci aceasta este evoluția naturală a umanității și a tuturor raselor inteligente din univers.

Now you must face the next great threshold—a world in decline, a world of declining resources, a world of declining stability, a world of diminishing food and water, a world where a growing humanity will have to face the conditions of the world. For this you need the New Revelation.
Acum trebuie să faceți față următorului prag major – o planetă în declin, o planetă cu resurse în scădere, o planetă cu o stabilitate în scădere, o lume în care hrana și apa se află în scădere, o lume în care o rasă umană tot mai numeroasă va trebui să facă față condițiilor planetei. Aveți nevoie de Noua Revelație pentru aceste lucruri.

The past Revelations of the Creator cannot prepare you for the Great Waves of change. They cannot prepare you for your destiny in the Greater Community. They cannot prepare you for the great thresholds that are now upon you and will be upon you increasingly.
Revelațiile Creatorului din trecut nu vă pot pregăti pentru Marile Valuri ale schimbării. Ele nu vă pot pregăti pentru destinul vostru în Marea Comunitate. Ele nu vă pot pregăti pentru marile praguri care vă apar acum în cale și care vă vor apărea în cale tot mai des.

You do not have answers in the face of these things. That is why the Revelation is being given. For humanity now needs to be advised and warned, blessed and given the preparation for a future that will be unlike the past.
Nu aveți răspunsuri în fața acestor lucruri. Revelația este oferită din acest motiv. Căci acum umanitatea trebuie să fie sfătuită și avertizată, binecuvântată și să i se ofere pregătirea pentru un viitor care nu va semăna cu trecutul.

Hear these words, not with your intellect but with your heart. They speak to a greater truth within you—a greater truth beyond concepts, beliefs and ideas.
Ascultă aceste cuvinte, nu cu rațiunea, ci cu inima. Ele vorbesc cu un adevăr măreț dinăuntrul tău – un adevăr măreț ce se află dincolo de concepte, convingeri și idei.

They speak to a natural resonance within you, a natural affinity, a natural inclination, a natural direction that lives within you every moment, beyond the realm and the reach of the intellect.
Ele vorbesc cu o rezonanță naturală dinăuntrul tău, o afinitate naturală, o înclinație naturală, o orientare naturală ce trăiește înăuntrul tău în fiecare clipă, dincolo de sfera și de influența rațiunii.

This is a communication to your deeper nature—to amplify it, to call it forth, to set it in contrast to your ideas, your beliefs and your activities as they exist today.
Este o comunicare către natura ta mai profundă – să o amplifice, să o evoce, să o deosebească de ideile tale, de convingerile și activitățile tale așa cum sunt ele astăzi.

You are unprepared. God has sent the preparation.
Ești nepregătit. Dumnezeu a trimis pregătirea.

You are unaware. God is providing the awareness.
Ești inconștient. Dumnezeu furnizează conștiența.

You are uncertain. God is calling you to the center of certainty within yourself.
Ești nesigur. Dumnezeu te cheamă către centrul siguranței din sinea ta.

You are conflicted. God is providing the pathway out of conflict.
Ești în conflict. Dumnezeu furnizează calea către ieșirea din conflict.

You are self-demeaning and demeaning of others. God is restoring to you your true value and purpose in the world.
Te înjosești singur și îi înjosești și pe alții. Dumnezeu îți înapoiază adevărata valoare și menire pe pământ.

The world is changing, but you do not see. God has given you the eyes to see and the ears to hear, but they are different from what you do today and what you understand today.
Planeta se schimbă, dar voi nu vedeți. Dumnezeu v-a dăruit ochii prin care să puteți vedea și urechile prin care să puteți auzi, dar sunt diferite de ceea ce faceți astăzi și de ceea ce înțelegeți astăzi.

Humanity will fail without the New Revelation. The world will become ever darker, more dangerous and conflicted without the Revelation.
Umanitatea va da greș fără Noua Revelație. Lumea va deveni din ce în ce mai întunecată, mai periculoasă și mai cufundată în conflicte fără Revelație.

Humanity will falter and fail in the face of its own errors and lack of clarity.
Umanitatea se va clătina și va da greș în fața propriilor erori și în fața propriei lipse de claritate.

The resources of the world will be spent through conflict, competition and war. People will rise up against their governments. People will rise up against one another.
Resursele planetei vor fi irosite prin conflict, competiție și război. Oamenii se vor ridica împotriva guvernelor lor. Oamenii se vor ridica unul împotriva altuia.

There will be untold conflict in the future, greater and more continuous than anything you have seen before.
Vor fi conflicte de nedescris în viitor, mai mari si mai durabile decât toate lucrurile pe care le-ați văzut până acum.

It is the New Revelation that holds the missing ingredients to your understanding, the key to your awareness and the source of your power, strength and determination.
Noua Revelație este cea care deține ingredientele ce lipsesc din înțelegerea ta, cheia către conștiența ta și izvorul puterii, tăriei și al determinării tale.

For this you must have a serious mind, take your life seriously and begin to attend to the greater needs and requirements of your life.
Pentru aceste lucruri, trebuie să ai o minte serioasă, să îți iei viața în serios și să începi să te ocupi de nevoile și cerințele mai mari din viața ta.

That is why God has sent the Revelation.
Din acest motiv a trimis Dumnezeu Revelația.

This is the Revelation. We are the Revelation.
Aceasta este Revelația. Noi suntem Revelația.

There are no heroes to worship now, no individuals to deify, only greater responsibility to be assumed and a greater wisdom to be utilized.
Nu există eroi de venerat acum, niciun individ de divinizat, nu există decât asumarea unor responsabilități mai mari și întrebuințarea unei înțelepciuni superioare.

There is no escape through personal enlightenment. There is no running away.
Nu poți scăpa căutând luminare personală. Nu poți fugi.

There is no self-deception. There is only greater resonance and responsibility, greater sacrifice and contribution.
Nu te poți amăgi singur. Nu există decât o rezonanță mai mare și responsabilități mai mari, sacrificii și contribuții mai mari.

That is what will save the world. That is what will save humanity’s freedom and self-determination in a universe where freedom is rare and must be protected very carefully.
Acestea sunt lucrurile care vor salva viața de pe pământ. Acestea sunt lucrurile care vor salva libertatea și autodeterminarea umanității într-un univers în care libertatea este rară și trebuie protejată cu foarte mare grijă.

This is what will restore dignity to the individual and the ability to contribute something of greater power and significance, no matter what your circumstances may be.
Acestea sunt lucrurile care îi vor reda fiecăruia demnitatea și abilitatea de a contribui cu lucruri de-o putere superioară și de-o importanță superioară, indiferent de împrejurările în care s-ar afla.

Hear these words—not with your ideas, your beliefs or your contentions, but with your heart, your deeper nature.
Ascultă aceste cuvinte – nu prin ideile, convingerile sau concluziile pe care le ai, ci cu inima, natura mai profundă pe care o ai.

For God can only speak to what God has created in you. God did not create your social personality. God did not create your ideas and beliefs. God did not create your decisions, your failures and your regrets.
Căci Dumnezeu nu poate vorbi decât cu ceea ce Dumnezeu a creat în tine. Dumnezeu nu ți-a creat personalitatea socială. Dumnezeu nu a creat ideile și convingerile pe care le ai. Dumnezeu nu a creat hotărârile, eșecurile și regretele pe care le ai.

God can only speak to what God created in you, which is something deeper, more pervasive and more natural within you.
Dumnezeu nu poate vorbi decât cu ceea ce Dumnezeu a creat în tine, ceva mai profund, mai pătrunzător și mai natural înăuntrul tău.

The New Message is calling to you. Once you become aware of it, then you must face the challenge of recognition and what this will mean for your life.
Noul Mesaj te cheamă. Odată ce devii conștient de el, atunci trebuie să faci față la dificultatea recunoașterii și la ce va însemna acest lucru pentru viața ta.

People reject the Revelation because they do not want to change. They do not want to have to reconsider their beliefs, their ideas and their position in society.
Oamenii resping Revelația pentru că nu vor să se schimbe. Nu vor să fie nevoiți să-și reexamineze convingerile, ideile și poziția din societate.

They cannot dispute the New Message, really. They can only avoid it and contend against it to protect their previous investment and idea of themselves.
Ei nu pot contesta Noul Mesaj, cu adevărat. Ei nu pot decât să-l evite și să lupte împotriva lui pentru a-și proteja modul în care au investit în ei înainte și modul în care s-au privit în trecut.

Who can contend against the Will and the Wisdom of the Creator, except on spurious grounds?
Cine poate lupta împotriva Voinței și a Înțelepciunii Creatorului, cu excepția celor ce o fac pe motive false?

Here you will see the dilemma facing each person. How honest do they really want to be with themselves, what they see and know? How aware do they really want to be of themselves, their situation and the world around them? How responsible are they willing to be to bring their life into balance and to make the difficult decisions they have failed to make before?
Aici vei înțelege dilema cu care se confruntă fiecare persoană. Cât de onești vor să fie cu adevărat față de ei înșiși, față de lucrurile pe care le văd și le cunosc? Cât de conștienți vor să fie cu adevărat față de ei înșiși, de situația în care se află și de lumea în care trăiesc? Cât de responsabili sunt dispuși să fie pentru a-și echilibra viața și pentru a lua hotărârile dificile pe care nu au reușit să le ia înainte?

Here you will see the intellect parading as a kind of god when, in fact, it is an exquisite servant. That is its purpose and its design.
Aici vei vedea rațiunea defilând ca un fel de zeu când, de fapt, este un slujitor rafinat. Aceasta îi este menirea și intenția.

Here you will see arrogance and ignorance wedded together in a self-deceptive form that so many people adhere to.
Aici vei vedea cum aroganța și ignoranța sunt cununate în forma unei amăgiri de sine la care aderă atât de mulți oameni.

You will see what is great and what is small, what is strong and what is weak, what is true and what is false, what is precious and what only pretends to be precious.
Vei vedea lucrurile mari și lucrurile mici, lucrurile puternice și lucrurile slabe, lucrurile adevărate și lucrurile false, lucrurile de preț și lucrurile care doar pretind a fi de preț.

The Revelation reveals everything.
Revelația dezvăluie totul.

It calls on you to follow what is great within you and to manage what is small. It does not speak of any middle ground in this regard.
Îți cere să urmezi ceea ce este măreț în tine și să administrezi ce este mic. Nu vorbește despre vreo cale de mijloc în această privință.

You cannot have everything. You cannot have your future and your past together because they are not compatible.
Nu poți avea totul. Nu poți avea viitorul împreună cu trecutul pentru că nu se potrivesc.

It is only through disappointment and failure that you come to see that you are not living the life you were meant to live and that you are not being honest and true to yourself and honest and true with others—a harsh but necessary reckoning in a time of reckoning, a time of realization, a time of Revelation.
Numai prin dezamăgiri și eșecuri conștientizezi că nu trăiești viața ce ți-a fost menită și că nu ești onest și cinstit cu tine însuți și onest și cinstit cu alte persoane – o recunoaștere dură dar necesară în vremuri de recunoaștere, vremuri de realizare, vremuri de Revelație.

Ascultă to these words—not with your ideas, your assumptions, not with your defenses, not with arrogance, pride or foolishness but with your deeper nature, for that is what must be revealed to you.
Ascultă aceste cuvinte – nu prin ideile tale, presupunerile tale, nu prin apărările tale, nu cu trufie, mândrie sau nesăbuință ci cu natura ta mai profundă, căci ea este ceea ce trebuie să-ți fie dezvăluit.

That is part of the Revelation.
Acest lucru face parte din Revelație.