Inițierea

Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

As revealed to God’s Messenger
Marshall Vian Summers
on June 28, 2011
in Boulder, Colorado
După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 28 iunie 2011
în Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

While the world goes about its daily affairs, the Messenger must proclaim. He must proclaim God’s New Revelation, for it holds the key to so many people’s lives and future.
În vreme ce oamenii își văd de treburile lor zilnice, Mesagerul trebuie să proclame. El trebuie să proclame Noua Revelație a lui Dumnezeu, căci ea deține cheia vieților și viitorului atât de multor oameni.

It will initiate their calling, their greater calling, which could not be initiated by any other teaching or any other reality.
Revelația le va iniția chemarea, chemarea lor mai profundă, care nu ar putea fi inițiată de nicio altă învățătură sau nicio altă realitate.

It is here to prepare the world for the great change that is coming, the Great Waves of change—the great environmental, economic and political change—which are far greater than what people anticipate today.
Este aici să pregătească lumea pentru marea schimbare care se apropie, Marile Valuri ale schimbării – marile schimbări de mediu, economice și politice – care sunt mult mai mari față de ce anticipează oamenii astăzi.

There are many people waiting for the New Revelation, for they have not found this Initiation in the religions of the past, in the traditions of the world. They have not been able to find the deeper connection through love, through work, through any other activity. They have been waiting so long. So long have they been waiting for the Revelation.
Există mulți oameni care așteaptă Noua Revelație, căci ei nu au găsit această Inițiere în religiile trecutului, în tradițiile lumii. Nu au putut găsi legătura mai profundă prin iubire, prin muncă, prin nicio altă activitate. Ei așteaptă de atât de multă vreme. De atât de multă vreme așteaptă ei Revelația.

For them, it is not merely a teaching or a phenomenon. For them, it is not merely something to speculate about or to contend with or to deny and reject. To them, the Proclamation is not outrageous or unusual. It is the perfect thing.
Pentru ei, nu este numai o învățătură sau un fenomen. Pentru ei, nu este pur și simplu un lucru despre care să facă presupuneri sau cu care să se lupte sau să îl nege și să îl respingă. Pentru ei, Proclamația nu este revoltătoare sau neobișnuită. Este lucrul perfect.

It is their Initiation. It holds their calling, speaking down the Ancient Corridors of their minds, speaking to a part of them they barely know, but which is the center of their Being and their presence in the world.
Este Inițierea lor. Conține chemarea lor, vorbind în profunzimile Coridoarelor Străvechi ale minților lor, vorbind cu o parte din ei pe care abia o cunosc, dar care este centrul Ființei lor și al prezenței lor pe pământ.

For them, this is the greatest moment though they may not understand its full meaning or what it will require in the future. For them, this is what they have been waiting for.
Pentru ei, acesta este cel mai mare moment deși ar putea să nu-i înțeleagă semnificația pe deplin sau ce va necesita în viitor. Pentru ei, acesta este momentul pe care l-au așteptat.

They were sent into the world to be at a time of great transition. They were sent into the world to be a part of building a new future. Their connection is more to the future than to the past. They are the children of the future.
Au fost trimiși pe pământ să fie într-un moment de tranziție majoră. Au fost trimiși pe pământ să facă parte din construirea unui nou viitor. Legătura lor este mai mult cu viitorul decât cu trecutul. Sunt copiii viitorului.

What has occurred before, what has been revealed before, may be inspiring or beneficial to them, but it does not hold their Initiation. It does not hold their greater calling. These things do not contain what they have been looking for and waiting for, for so very long. It is their destiny, you see.
Lucrurile care au avut loc înainte, lucrurile dezvăluite înainte, pot fi inspiraționale sau benefice pentru ei, dar nu conțin Inițierea lor. Nu conțin chemarea lor mai înaltă. Aceste lucruri nu conțin ceea ce au căutat și ceea ce au așteptat, atât de multă vreme. Vedeți voi, este destinul lor.

You cannot change that which was put in place before you came into the world. Though the events of the day and of the year change your circumstances and alter your opportunities, your destiny is still the same.
Nu poți schimba ceea ce a fost creat înainte să ajungi pe lume. Deși evenimentele zilei și ale anului îți schimbă împrejurările și îți modifică oportunitățile, destinul tău rămâne același.

You may fight with this. You may contend with this. You may try to replace it with great projects, great romances, great endeavors or any number of distractions and fantasies, but you cannot alter what was put within you before you came.
Te poți împotrivi acestui aspect. Poți lupta împotriva lui. Poți să încerci să îl înlocuiești cu proiecte mari, romanțe mari, inițiative mari sau oricât de multe distrageri și fantezii, dar nu poți modifica ce a fost pus înăuntrul tău până să vii.

How it will occur, if it will occur, where it will occur may all be altered and is being altered by the changing circumstances of the world and by the shifting allegiances within people and their condition and their environment and so forth.
Cum se va întâmpla, dacă se va întâmpla, unde se va întâmpla toate pot fi modificate și sunt modificate de împrejurările în schimbare ale lumii și de loialitățile nestatornice dinăuntrul oamenilor și de condiția lor și mediul lor și așa mai departe.

If it is your destiny to receive the New Revelation, then you cannot find your calling anywhere else. Try as you may. Be resistant. Deny it. Stand apart. Try to find fault with it. Try to belittle it. Try to keep it at bay. But you cannot alter the fact that it holds your destiny.
Dacă este destinul tău să primești Noua Revelație, atunci nu îți poți găsi chemarea nicăieri în altă parte. Oricât ai încerca. Opune-i rezistență. Neag-o. Păstrează-ți distanța. Încearcă să găsești greșeală în ea. Încearcă să o minimizezi. Încearcă să o îndepărtezi. Dar nu poți schimba faptul că îți conține destinul.

Your mind may speculate. Your mind will question. Your mind will think it is ridiculous; it cannot be. But your heart will know. Your soul will be activated.
Mintea ta poate face speculații. Mintea ta se va întreba. Mintea ta se va gândi că este ridicolă; nu poate fi. Dar inima ta va ști. Sufletul tău va fi activat.

It is like the Voice that spoke to you before you came into the world, preparing you to enter this difficult and challenging environment. It is that Voice—like that Voice, like Our Voice—that brings the connection alive, that restores the primary focus and meaning of your life.
Seamănă cu Vocea care ți-a vorbit înainte să vii în pe pământ, pregătindu-te să intri în acest mediu dificil și provocator. Este acea Voce – precum Vocea aceea, precum Vocea Noastră – care aduce legătura la viață, ce reface punctul central primar și înțelesul primar al vieții tale.

But at the moment of Initiation, you will not understand. It will be so confusing. So different it is from your goals and your ideas and your notions about yourself and what you are doing in the world.
Dar în momentul Inițierii, nu vei înțelege. Va fi așa de neclar. Este atât de diferită de scopurile tale, de ideile și noțiunile tale legate de tine și de ceea ce faci pe pământ.

And all of a sudden, it is like you are struck with lightning, and for a moment in the darkness, everything is illuminated. And you see the truth about your life and how far you really are from your greater purpose and calling, adrift as if you were on a raft in the ocean, carried about by the winds and the waves of the world.
Iar dintr-o dată, e ca și cum ai fi trăsnit de fulger, iar pentru o secundă în întuneric, totul este iluminat. Și vezi adevărul despre viața ta și cât de departe ești, de fapt, de menirea și chemarea ta mai înaltă, în derivă ca și cum ai fi pe o plută pe ocean, purtat de curenții și de valurile lumii.

But God has found you as you are drifting in the vastness of the seas, found you. Like a tiny speck on the surface of the ocean, you have been found. You have been found by the Revelation.
Dar Dumnezeu te-a găsit plutind pe vastitatea mărilor, te-a găsit. Ca un punct infim pe suprafața oceanului, ai fost găsit. Ai fost găsit de Revelație.

No matter what your circumstances or state of mind, the Calling will speak to you, for it represents your destiny. It is not someone else’s destiny. You need not worry about them. It is your destiny.
Indiferent de împrejurările tale sau de starea ta mentală, Chemarea îți va vorbi, căci îți reprezintă destinul. Nu este destinul altcuiva. Nu trebuie să îți faci griji pentru alte persoane. Este destinul tău.

You may say, “What about other people? What about my spouse? What about my children? What about my dear friend?”
Ai putea spune, ”Cum rămâne cu alți oameni? Cum rămâne cu perechea mea? Cum rămâne cu copiii mei? Cum rămâne cu dragul meu prieten?”

But God has found the speck on the ocean, and that speck is you.
Dar Dumnezeu a găsit punctul pe ocean, iar acel punct ești tu.

This is the Initiation. Mysterious it is. You cannot comprehend it with the intellect. You cannot control what it means or what it will lead you to do. It is beyond your control because God is beyond your control.
Aceasta este Inițierea. Misterioasă este. Nu o poți cuprinde cu rațiunea. Nu poți controla ce înseamnă sau ce te va determina să faci. Este dincolo de controlul tău pentru că Dumnezeu este dincolo de controlul tău.

Your great ideas, your firm beliefs, they all appear to be shallow and weak in the face of the Presence. Your arguments are hollow. Your rejection is without true emotion. Your denial is insincere. Your refusal lacks conviction. Because it is your Initiation.
Marile tale idei, convingerile tale ferme, ele toate par să fie goale și slabe în fața Prezenței. Argumentele tale sunt lipsite de semnificație. Respingerea ta este lipsită de emoție adevărată. Negarea ta este lipsită de sinceritate. Refuzul tău este lipsit de convingere. Pentru că este Inițierea ta.

And once the Initiation has been recognized, after some struggle, the journey of preparation stretches out before you. The Steps to Knowledge stretch out before you. The reclamation of your true life and all that that will require of you, and your current circumstances and obligations, are set out before you, step by step.
Iar odată ce Inițierea este recunoscută, după ceva zbucium, călătoria pregătirii ți se ivește în cale. Pașii către Cunoaștere ți se ivesc în cale. Recuperarea vieții tale adevărate și toate lucrurile care vor fi necesare din partea ta și din partea împrejurărilor și obligațiilor tale actuale, îți apar în cale, pas cu pas.

You cannot get to your purpose from where you are because you are adrift, and you have not found your safe harbor. You have not found the sight of land where your life is meant to be.
Nu poți ajunge la menirea ta din locul în care ești pentru că ești în derivă și nu ți-ai găsit portul siguranței. Nu ai găsit pământul din zare unde viața ta este menită să fie.

What a time this is then to be struck by the Revelation. Momentary it will seem, but all of a sudden, everything begins to feel different. You have had an experience that stands in contrast to your normal experiences, and this begins to create a contrast that you will carry forth with you. For nothing you can do on your own can compete with this. It is bigger than any experience that you have ever tried to have. It is greater than any goal you have ever set for yourself.
Ce vremuri sunt acestea deci, să fii trăsnit de Revelație. De moment va părea, dar dintr-o dată, totul începe să fie simțit diferit. Ai avut o experiență care se deosebește de experiențele tale normale, iar aceasta începe să creeze un contrast pe care-l vei purta mai departe cu tine. Căci nimic din ce poți face pe cont propriu nu poate concura cu această experiență. Este mai profundă decât orice experiență pe care ai încercat vreodată să o ai. Depășește toate scopurile pe care ți le-ai propus vreodată.

You feel frightened and overwhelmed, confused, but it is okay. It is natural. To have your life so suddenly change, certainly would create confusion and disorientation. It would certainly be disillusioning to your current obsessions and distractions.
Te simți înfricoșat și copleșit, confuz, dar este în regulă. Este natural. Să ți se schimbe așa brusc viața, ar crea cu siguranță confuzie și dezorientare. Ar fi cu siguranță dezamăgitor pentru obsesiile și distragerile tale actuale.

Once God has made God’s mark upon you, then it is not like you can erase it from your life or cover it up or make it go away or explain it or rationalize it to yourself so that its power is diminished. You are going to contend with the Revelation for you?
Odată ce Dumnezeu Și-a lăsat amprenta Lui pe tine, atunci nu e ca și cum poți să o ștergi din viața ta sau să o acoperi sau să o faci să plece sau să o explici sau să o raționalizezi așa încât puterea să-i fie redusă. Ai de gând să te împotrivești Revelației în favoarea propriei persoane?

It is not by accident that you happened to come across or even hear about the New Revelation. All the forces of Heaven that support you have been trying to get you to this point of recognition and to keep you from destroying your life in the process, to limit the damage you have already done and the waste you have already created so that you would be available and be able to respond.
Nu este accidental faptul că s-a întâmplat să dai peste sau chiar să auzi despre Noua Revelație. Toate forțele Raiului care te sprijină au încercat să te aducă în acest punct de recunoaștere și să te împiedice să-ți distrugi viața pe parcurs, să limiteze paguba pe care ai făcut-o deja și irosirea pe care deja ai creat-o astfel încât să fii disponibil și să poți fi capabil să răspunzi.

The Initiation may make you feel helpless and confused, highly uncertain. You might even think it is a great misfortune. But from the position and perspective of Heaven, you are the blessed amongst the few, a person who has been given the greatest opportunity. So what if it means changing your life and circumstances? What is that compared to who you are and why you have been sent?
Inițierea te poate face să te simți neputincios și confuz, extrem de nesigur. Ai putea chiar să crezi că este o mare nefericire. Dar din poziția și perspectiva Raiului, tu ești binecuvântatul printre cei puțini, o persoană căreia i s-a oferit cea mai mare șansă. Și ce dacă înseamnă să-ți schimbi viața și împrejurările? Ce înseamnă aceste lucruri în comparație cu identitatea ta și cu motivul pentru care ai fost trimis?

Significant to you, yes, at this moment and meaningful perhaps to others who are involved with you. But you have been given a greater opportunity, and even more than an opportunity—a calling.
Pline de înțeles pentru tine, da, în acest moment și poate importante pentru alte persoane care sunt implicate alături de tine. Dar ți-a fost dată o șansă mai mare, și chiar mai mult decât o șansă – o chemare.

Once this Initiation has occurred, your journey will change, perhaps imperceptibly at the beginning, but something has altered the course of your life. You will never really be the same. Even if you spend your life denying and rejecting what has occurred, you will never be the same.
Odată ce această Inițiere s-a produs, călătoria ta se va schimba, poate imperceptibil la început, dar ceva a modificat cursul vieții tale. Nu vei mai fi niciodată la fel cu adevărat. Chiar dacă îți petreci viața negând și respingând ce s-a produs, nu vei mai fi niciodată același.

You will never be happy with simple pleasures alone. You will never be content with your former goals or distractions, hobbies or interests. Something has changed.
Nu vei fi niciodată fericit numai cu plăceri simple. Nu vei fi niciodată mulțumit cu scopurile sau distragerile, hobby-urile sau interesele tale anterioare. Ceva s-a schimbat.

From Heaven’s viewpoint, it is a great blessing. Finally, your life has a possibility of being redeemed. But to you it may seem very different in the moment.
Din perspectiva Raiului, este o mare binecuvântare. În sfârșit, viața ta are o posibilitate de a fi salvată. Dar pentru tine ar putea părea foarte diferit pe moment.

You must then cleave to the Revelation if that is your Initiation, and you will know if it is at the center of your Being. It is not an intellectual discussion with yourself. It is not a rational process. Human rationality is merely a coping mechanism to deal with an uncertain and unpredictable world. It is appropriate in certain circumstances and hopeless in others.
Așadar, trebuie să fii strâns lipit de Revelație dacă ea îți reprezintă Inițierea și astfel, vei ști dacă este în centrul Ființei tale. Nu este o discuție intelectuală cu tine însuți. Nu este un proces rațional. Raționalitatea umană este doar un mecanism de adaptare pentru a face față unei lumi incerte și imprevizibile. Este potrivită în anumite împrejurări și fără speranță în altele.

It is important that you know of the Messenger because if the Initiation occurs while he is in the world, then your opportunity becomes greater and more significant. It would be a great misfortune for you to miss him while he is here.
Este important să afli de Mesager pentru că dacă Inițierea se întâmplă în timp ce el este pe pământ, atunci șansa ta devine mai mare și mai importantă. Ar fi o mare nefericire să-l ratezi în timp ce este aici.

The Revelation only comes every few centuries, or perhaps once in a millennium, and you happen to be here at that time. From Heaven’s perspective, that is a great blessing, a great opportunity.
Revelația vine doar la câteva secole, sau poate odată într-un mileniu, și se întâmplă să fii aici la acea vreme. Din perspectiva Raiului, aceasta este o mare binecuvântare, o mare șansă.

But who can recognize the Messenger? He appears to be very average. He is not sensational looking. He does not hold a great position in the world. He will disappear into the masses of people. He will walk amongst them. No one will recognize him, except perhaps for those who have been struck by the Revelation.
Dar cine îl poate recunoaște pe Mesager? El pare să fie foarte mediocru. Nu arată senzațional. Nu deține o poziție mare în lume. Va dispărea în masele de oameni. Va păși printre ei. Nimeni nu-l va recunoaște, poate cu excepția acelora care au fost loviți de Revelație.

For those who meet with him, he may not reveal his true purpose and work in the world with them, depending on who they are. How can it be that someone would not see this? How could it be that someone of this great importance in the world would go unrecognized by the people who are standing next to him?
Pentru aceia care se întâlnesc cu el, s-ar putea să nu le dezvăluie menirea și lucrarea lui adevărată pe pământ, în funcție de identitatea lor. Cum poate fi ca cineva să nu vadă așa ceva? Cum e posibil ca cineva de-o asemenea importanță majoră pe pământ să treacă nerecunoscut de oamenii care stau lângă el?

It is the predicament of the world. Everyone has the eyes to see and the ears to hear, but they are looking in a different way, and they are trying to hear what is in their mind and what confirms what is in their mind and not what exists in reality.
Este situația dificilă a lumii. Toată lumea are ochi să vadă și urechi să audă, însă oamenii privesc într-un mod diferit, iar ei încearcă să audă ce se află în mintea lor, să audă lucrurile care le confirmă ce se află în mintea lor și nu ceea ce există în realitate.

So they look, but they do not see. And they listen, but they do not hear. They stand next to the Messenger, but they do not recognize that they are standing next to the most important person in the entire world at this time.
Așa că ei privesc, dar nu văd. Și ascultă, dar ei nu aud. Ei stau lângă Mesager, dar nu realizează că ei stau lângă cea mai importantă persoană din întreaga lume în acest moment.

He will never say this about himself. He is far too humble for this, so it must be said for him.
El nu va spune niciodată acest lucru despre el. Este mult prea umil pentru așa ceva, așa că trebuie spus pentru el.

It is like centuries ago. You were having tea at a table with Muhammad, but you did not know who he was. Well, he looks like anyone else. He is not radiating the Presence. He is not so magnificent or so omnipotent that everyone around him is swooned by his presence. He is just a man, dressed traditionally, just a man. There he is. I see him now. He is over here. Nothing special. He had to preach hard to even get people to listen to him. So blind was everyone around him, only a few could see. Such is the dilemma and the burden of the Messenger at any time of Revelation.
Este ca acum câteva secole. Luai ceaiul la masă cu Mohamed, dar nu știai cine este. Păi, el arată ca oricine altcineva. Nu radiază Prezența. Nu este atât de magnific sau atât de atotputernic așa încât toată lumea din jurul lui să fie leșinată de prezența lui. Este doar un om, îmbrăcat tradițional, doar un om. Uite-l. Îl văd acum. E acolo. Nimic special. A trebuit să predice din greu ca să-i facă pe oameni să-l asculte măcar. Atât de oarbă era toată lumea din jurul lui, doar puțini au putut vedea. Astfel arată dilema și povara Mesagerului în toate vremurile de Revelație.

The Initiation begins with impact. It begins with dissatisfaction and the recognition that you are searching, that you are not content with what you have and where you are and with what you are doing because this does not represent who you are and why you came here.
Inițierea începe cu impact. Începe cu insatisfacție și cu recunoașterea faptului că ești în căutare, că nu ești mulțumit cu ce ai, cu locul în care te afli și cu ce faci pentru că acestea nu reprezintă cine ești și nici motivul pentru care ai venit aici.

Those who think they are contented have not yet reached deep enough within themselves to realize they are falling far short of where they need to be and what they need to be doing.
Cei care cred că sunt mulțumiți încă nu au ajuns suficient de adânc în sinea lor ca să realizeze că nu se ridică nici pe departe la înălțimea locului în care trebuie să fie și a lucrurilor pe care trebuie să le facă.

The goal is not happiness but preparation, readiness, contact, reunion and ultimately contribution to the world, wherever it may be appropriate for the individual. That is why the pursuit of happiness is so deceiving because the Revelation will make you uncomfortable. It will challenge you.
Obiectivul nu este fericirea ci pregătirea, calitatea de a fi gata, contactul, reuniunea și în cele din urmă, contribuția față de lume, oriunde ar fi potrivit pentru individ. De aceea căutarea fericirii este atât de înșelătoare pentru că Revelația te va incomoda. Te va provoca.

Do you think God is going to come and comfort you when you are sent into the world to do something that you are not doing now and have no hope of doing unless something greater is given to you, unless you are called out of the crowd, unless your journey is altered by the Power of Heaven?
Crezi că Dumnezeu va veni și te va mângâia când tu ești trimis pe pământ să faci un lucru pe care nu-l faci acum și pe care n-ai nicio speranță să-l faci decât dacă ceva superior îți este oferit, decât dacă ești chemat în afara mulțimii, decât dacă drumul tău este modificat de puterea Raiului?

You will just be a speck on the ocean, unknown to yourself, unknown to others. Even if you have a great position and have acquired wealth and stature in society, the empty nature of your life will be pervasive unless you have found your greater work and are doing it to the best of your ability.
Vei fi doar un punct pe ocean, necunoscut ție însuți, necunoscut altora. Chiar dacă ai o poziție de seamă și ai obținut bogăție și statură în societate, natura goală a vieții tale va fi pătrunzătoare cu excepția cazului în care ți-ai găsit lucrarea mai înaltă și o săvârșești cât poți de bine.

Those who do this experience a satisfaction and a sense of value and power that are lost to everyone else, no matter what they proclaim for themselves.
Cei care își săvârșesc lucrările, trăiesc o satisfacție și un simț al valorii și al puterii care e pierdut pentru toți ceilalți, indiferent de ce-ar declara ei în ceea ce-i privește.

God’s New Revelation will clarify the nature of human spirituality, which has been overlaid by culture, by convention and by political manipulation.
Noua Revelație a lui Dumnezeu va clarifica natura spiritualității umane, care a fost acoperită de cultură, de convenție și de manipulare politică.

It will make it clear that you are born with two minds—a worldly mind that is conditioned by the world and a deeper mind within you that is still connected to God. It will make it clear that the intellect has limits, and beyond these limits you must go beneath the surface of the mind.
Va arăta în mod clar că ești născut cu două minți – o minte pământească ce este condiționată de lume și un cuget mai profund dinăuntrul tău care încă este în legătură cu Dumnezeu. Va arăta în mod clar că intelectul are limite, iar dincolo de aceste limite trebuie să te avânți sub vălul de aparențe al minții.

It will make it clear that you cannot fulfill yourself apart from your greater work and destiny and that all the pleasures you seek will be temporary and will not satisfy the deeper need of your soul.
Va arăta în mod clar că nu te poți împlini separat de lucrarea și destinul tău mai înalt și că toate plăcerile pe care le urmărești vor fi temporare și nu vor satisface nevoia mai profundă a sufletului tău.

It will make it clear that you are living at a time of great change, where humanity’s isolation in the universe will come to an end and where the Great Waves of change will strike the world—a time of great upheaval and uncertainty, a time for the Revelation to occur.
Va arăta în mod clar că trăiești în vremuri de schimbări profunde, în care izolarea umanității în univers va lua sfârșit și în care Marile Valuri ale schimbării vor lovi planeta – vremuri de mari turbulențe și incertitudini, vremuri pentru ca Revelația să aibă loc.

People may want many things of the Messenger—hoping for dispensations, for miracles, hoping to believe in someone supernatural, hoping to have their lives be enriched by his presence and his work.
Oamenii ar putea vrea multe lucruri de la Mesager – sperând la scutiri, la miracole, sperând să creadă în cineva supranatural, sperând să li se îmbogățească viața prin prezența și lucrarea lui.

They will be disappointed, as have the previous Messengers disappointed many people. That is why Messengers are denied, rejected, avoided and, in some cases, destroyed because the people do not get what they want. They only receive what they truly need.
Vor fi dezamăgiți, așa cum Mesagerii anteriori au dezamăgit mulți oameni. De aceea Mesagerii sunt negați, respinși, evitați și, în unele cazuri, distruși pentru că oamenii nu primesc ceea ce vor. Ei primesc doar ceea ce au nevoie cu adevărat.

What people want and the Will of Heaven are so very different. But if in truth you could discern your deeper requirements for life beyond survival and acquiring the simple things that are necessary for stability and safety in the world, you would see that what you want and the Will of Heaven are really the same. But this recognition would happen only at a very deep state of self-honesty for the individual.
Ce vor oamenii și Voința Raiului sunt atât de diferite. Dar dacă, într-adevăr, ai putea să-ți deslușești necesitățile mai adânci pentru viață dincolo de supraviețuire și de obținerea lucrurilor simple care sunt necesare pentru stabilitate și siguranță în lume, ai vedea că ceea ce vrei tu și Voința Raiului reprezintă același lucru în mod real. Dar această recunoaștere ar avea loc numai într-o stare foarte adâncă de onestitate de sine pentru individ.

It is unlikely you have found this quite yet. But you who are hearing Our words have come to the point where Initiation can occur. You must listen with your heart, not with your judgment and your ideas and all of the requirements you think are required for the Revelation to be real and to be meaningful to you, as if you could determine such things.
Este greu de crezut că ai găsit deja această stare. Dar tu care Ne auzi cuvintele ai ajuns la punctul în care Inițierea se poate produce. Trebuie să asculți cu inima, nu cu judecările și ideile tale și toate cerințele pe care le crezi necesare ca Revelația să fie reală și să aibă înțeles pentru tine, de parcă ai putea să determini astfel de lucruri.

Even in people’s misery, they still do not have the humility to recognize that they cannot establish the terms of engagement regarding their primary relationship with the Creator and with the Will of Heaven.
Chiar și în mizeria oamenilor, ei tot nu au smerenia de a recunoaște că nu pot stabili modalitățile de implicare privind relația lor primară cu Creatorul și cu Voința Raiului.

Your religious beliefs cannot really do this because it happens beyond the realm of belief. Belief will not get you into your Ancient Home, your Heavenly state, because belief is too weak, too temporary. When you leave this world, you will not have any beliefs. They all pass with the body. You will just be there, you as you really are.
Convingerile tale religioase chiar nu pot face acest lucru pentru că se întâmplă dincolo de tărâmul convingerilor. Convingerile nu te vor duce în Căminul tău Străvechi, starea ta Cerească, deoarece convingerea este prea slabă, prea temporară. Când părăsești această lume, nu vei avea nicio convingere. Ele toate trec odată cu corpul. Doar vei fi acolo, tu așa cum ești cu adevărat.

Your Spiritual Family will receive you and ask you if you achieved certain things, and in that moment, without the burden and the blinding effect of your beliefs, it will be clear as day that you either did or did not fulfill these primary functions. And there is no condemnation if you should decline. It just means your work is not yet done.
Familia ta Spirituală te va primi și te va întreba dacă ai reușit anumite lucruri, iar în acel moment, fără povara și efectul orbitor al convingerilor tale, va fi la fel de clar ca ziua că ori ai îndeplinit ori nu ai îndeplinit aceste funcții primare. Și nu există nicio condamnare de vei nega. Înseamnă doar că lucrarea ta nu este încă terminată.

You have to work your way back into Heaven, you see. You have to serve the separated world, the separated universe. You have to work your way back, through contribution and through self-development. You cannot return to your Ancient Home as a miserable, conflicted, contentious, grievous person. Heaven would seem like Hell to you, if that were the case.
Vezi tu, trebuie să-ți muncești calea înapoi în Rai. Trebuie să servești lumea separată, universul separat. Trebuie să-ți muncești calea înapoi, prin contribuție și prin dezvoltare de sine. Nu te poți întoarce în Căminul tău Străvechi ca o persoană mizerabilă, conflictuală, arțăgoasă, deplorabilă. Raiul ar părea precum Iadul pentru tine, dacă acesta ar fi cazul.

God does not simply dispense with all these problems because God did not create them. They have to be uncreated. God has given you the power of Knowledge, the deeper intelligence, and a greater calling to erase the tragedy of your former life and existence and to restore to you the dignity and the purpose that are yours to claim and the purpose that is yours to serve.
Dumnezeu nu elimină pur și simplu toate aceste probleme pentru că Dumnezeu nu le-a creat. Ele trebuie să fie necreate. Dumnezeu ți-a oferit puterea Cunoașterii, inteligența mai profundă, și o chemare mai înaltă să șteargă tragedia vieții și a existenței tale anterioare și să-ți refacă demnitatea și menirea care sunt ale tale de recuperat și menirea care este a ta de servit.

It all begins with the Initiation. If it is to be true and efficacious, it begins with the Initiation. That is where God sets the terms of engagement and establishes the beginning of your real journey Home.
Totul începe cu Inițierea. Dacă este să fie adevărat și eficace, începe cu Inițierea. Aici este locul în care Dumnezeu hotărăște modalitățile de implicare și stabilește începutul călătoriei tale reale Acasă.

You cannot take yourself back to your true state because you do not know the way. You cannot simply follow a prescription from someone else because the engagement with Knowledge and the Presence must occur somewhere along the line, or this is an intellectual enterprise and not a journey of the soul.
Nu te poți întoarce singur înapoi la starea ta reală pentru că nu cunoști drumul. Nu poți pur și simplu să urmezi o rețetă de la altcineva pentru că întâlnirea cu Cunoașterea și cu Prezența trebuie să se întâmple undeva pe parcurs, sau acest lucru este o inițiativă intelectuală și nu o călătorie a sufletului.

Time is short for the world. There is no time to spend decades and centuries perfecting yourself or trying to work out your dilemmas. The Calling is for now. The hour is late.
Timpul este scurt pentru lume. Nu este timp să irosești decenii și secole perfecționându-te sau încercând să-ți rezolvi dilemele. Chemarea este pentru acum. Ora e târzie.

This will be pressure for you if you can respond, but the pressure will shorten the time it takes for you to respond and to prepare. And that is a great blessing, for time equals suffering for those who cannot respond.
Asta va însemna presiune pentru tine dacă poți răspunde, însă presiunea va scurta timpul necesar să răspunzi și să te pregătești. Iar acest lucru este o mare binecuvântare, căci timpul înseamnă suferință pentru aceia care nu pot răspunde.

The gift is within you, but you cannot unlock the door. You do not have the key. You cannot discover your deeper nature because you do not yet have the whole picture. You are not yet in relationship with your Source because your deeper nature is the relationship with your Source. How could it be you would ever find it living in Separation, lost in the oceans of the world?
Darul este înăuntrul tău, dar nu poți descuia ușa. Nu ai cheia. Nu-ți poți descoperi natura mai profundă pentru că nu ai încă imaginea de ansamblu. Nu ești încă în relație cu Originea ta pentru că natura ta mai profundă este relația cu Originea ta. Cum este posibil să o poți găsi vreodată trăind în Separație, pierdut prin oceanele lumii?

This is the gift of Heaven—that your life can be redeemed. But you must allow the pathway to be presented to you.
Acesta este darul Raiului – că viața ta poate fi izbăvită. Însă trebuie să lași calea să-ți fie prezentată.

You must respond to the Revelation. If you have not responded to God’s previous Revelations, then you are waiting for the New Revelation.
Trebuie să-i răspunzi Revelației. Dacă nu ai răspuns la Revelațiile anterioare ale lui Dumnezeu, atunci aștepți Noua Revelație.

At some point, at a moment of despair or disillusionment, you will feel a deeper stirring within you. And you will recognize that you have come for a greater purpose that you have not yet discovered, but which awaits you, waiting for the moment where your life is being called.
La un moment dat, într-un moment de disperare sau deziluzie, vei simți o răscolire mai profundă înăuntrul tău. Și îți vei da seama că ai venit cu o menire mai înaltă pe care încă nu ai descoperit-o dar care te așteaptă, așteptând momentul în care viața ta este chemată.