Vocea Revelației


Ascultă revelația originală rostită în engleză:

Descarcă (click dreapta pentru a descărca)

După cum i-a fost dezvăluit
Mesagerului lui Dumnezeu
Marshall Vian Summers
pe 14 aprilie, 2011
in Boulder, Colorado

Despre această înregistrare


Ceea ce auziți în această înregistrare audio este vocea Mulțimii Angelice vorbind prin Mesagerul Marshall Vian Summers.
 
Aici, comunicarea originală a lui Dumnezeu, care există dincolo de cuvinte, este tradusă în limba și înțelegerea umană de către Mulțimea Angelică ce veghează asupra lumii. Apoi, Mulțimea transmite Mesajul Domnului prin Mesager.
 
În acest proces remarcabil, Vocea Revelației vorbește din nou. Cuvântul și Sunetul se află pe pământ. Pentru prima oară în istorie, înregistrarea revelației originale rostite vă este oferită ție și lumii pentru a o experimenta.
 
Fie să primești acest dar al Revelației și fie să te deschizi la primirea Mesajului său unic pentru tine și pentru viața ta.


Notă cititorului:
Această traducere i-a fost furnizată organizației The Society de către studenții Noului Mesaj, care s-au oferit în mod voluntar să traducă textul original din engleză. Noi punem la dispoziție această traducere în forma ei timpurie ca oamenii să aibă șansa de a experimenta o parte din Noul Mesaj în propria limbă.

Today we will speak of The Voice of the Revelation.

Astăzi vom vorbi despre Vocea Revelației.

The Voice you are hearing is not of one individual, but of the Angelic Host together, speaking together, with one Voice.

Vocea pe care o auziți nu este a unui singur individ, ci a Mulțimii Angelice împreunate, vorbind împreună, cu o singură Voce.

It is passing through one individual, yes, but at a higher level, individuality is entirely different. So very unlike it is in your world.

Ea trece printr-un singur individ, da, dar la un nivel mai înalt, individualitatea este cu totul diferită. Atât de diferită este ea în lumea voastră.

That is why Our Voice is so unique because this is the Voice of many.
That is why We speak the way we do because it is the Voice of many.

De aceea Vocea Noastră este așa unică pentru că aceasta este Vocea multora.
De aceea Noi vorbim în felul în care o facem pentru că este Vocea multora.

People in the world can only think of individuals. They ask, “Well, what is the name of this Angel, or this Being?”

Oamenii în lume se pot gândi doar la indivizi. Ei întreabă, ”Ei bine, care este numele acestui Înger, sau acestei Ființe?”

But names are not important in matters such as this, except to those who cannot think beyond the boundaries of their own separation.

Dar numele nu sunt importante în chestiuni precum aceasta, decât pentru aceia care nu pot gândi dincolo de granițele propriei lor separații.

In a way, Our Voice is part of the New Message for your awareness so that you may understand the process of Revelation and bear witness to this.

Într-un fel, Vocea Noastră este parte din Noul Mesaj pentru conștiința voastră ca voi să puteți înțelege procesul Revelației și să fiți martori la acesta.

Never before has this process been really revealed, not to the common person, not to the general public, not even to scholars and experts, theologians and philosophers.

Niciodată înainte nu a fost dezvăluit într-adevăr acest proces, nu persoanei comune, nu publicului general, nici măcar învățaților și experților, teologilor și filozofilor.

It is time now for humanity to learn of these things because it is living at a time of Revelation.

Este timpul acum pentru omenire să învețe despre aceste lucruri pentru că trăiește la un timp al Revelației.

We are the Revelation.

Noi suntem Revelația.

God does not speak because God is too great.

Dumnezeu nu vorbește pentru că Dumnezeu este prea măreț.

Therefore, God’s Will is expressed and communicated to the Angelic Presence, who oversee all worlds where intelligent life has evolved.

Așadar, Voința lui Dumnezeu este exprimată și comunicată Prezenței Angelice, care supraveghează toate lumile în care viața inteligentă a evoluat.

The Will of the Creator is then expressed in the words and language of that world, for that people.

Voința Creatorului este apoi exprimată în cuvintele și limba acelei lumi, pentru acel popor.

There is one thing God cannot be, and that is not God, which is a very peculiar thing regarding your existence, for Creation cannot not really be Creation, and you are part of Creation.

Există un singur lucru ce Dumnezeu nu poate fi, și acela este să nu fie Dumnezeu, ceea ce este un lucru foarte straniu privind existența voastră, căci Creația nu poate în mod real să nu fie Creație, și voi sunteți parte din Creație.

And that is the conundrum and contradiction of your existence.

Și asta este enigma și contradicția existenței voastre.

You are pretending to be what you are not. But that pretense is what it means to be in the world.

Voi vă prefaceți că sunteți ceea ce nu sunteți. Dar acea prefăcătorie este ceea ce înseamnă să fii în lume.

Many of Us have been in worlds such as this. We understand these things.

Mulți dintre Noi am fost în lumi precum aceasta. Noi înțelegem aceste lucruri.

That is why We are the perfect intermediary to express the Will and intentions of the Creator, and to bring this Will and intention to you, not only in terms of ultimate teachings, but in terms of commentary and application—explaining what these things mean, how they can be experienced and applied in your life and particularly in the changing circumstances of the world.

De aceea Noi suntem intermediarul perfect pentru a exprima Voința și intențiile Creatorului, și pentru a aduce această Voință și intenție la voi, nu numai în termeni de învățături supreme, dar în termeni de comentariu și aplicație – explicând ce înseamnă aceste lucruri, cum pot fi ele experimentate și aplicate în viața voastră și în special în circumstanțele schimbătoare ale lumii.

For the world is facing the Great Waves of change, and the world is experiencing intervention from races from beyond.

Căci lumea se confruntă cu Marile Valuri ale schimbării, și lumea experimentează intervenție din partea raselor de dincolo.

It is a great turning point for the human family. But humanity is unaware and unprepared and is very vulnerable to deception and misunderstanding.

Este un punct măreț de cotitură pentru familia umană. Dar omenirea este inconștientă și nepregătită și este foarte vulnerabilă decepției și neînțelegerii.

For the Messenger to come into the world at this time, the process of Revelation itself must be revealed, or his presence and purpose here will not be understood, and he will be confused with others who make great claims but who, themselves, have not the great Message to deliver.

Ca Mesagerul să vină în lume la acest timp, însuși procesul Revelației trebuie să fie dezvăluit, sau prezența și scopul său aici nu vor fi înțelese, și el va fi confundat cu alții care fac mari afirmații dar care, ei înșiși, nu au marele Mesaj de transmis.

People will be confused as to who to Ascultă to.

Oamenii vor fi confuzi privind pe cine să asculte.

They will be confused by the Voice of the Revelation. For there are many voices speaking to humanity at this time—voices from the Greater Community, voices from the Intervention, voices in your own mind, voices that haunt you, voices that delight you.

Ei vor fi confuzi din cauza Vocii Revelației. Căci există multe voci care vorbesc cu omenirea la acest timp – voci din Mai Marea Comunitate, voci din partea Intervenției, voci din propria voastră minte, voci care vă bântuie, voci care vă încântă.

But there is only one Voice of the Revelation, and We are that one Voice.

Dar există doar o singură Voce a Revelației, și Noi suntem acea singură Voce.

For you to accept this means that you must accept that you are receiving the Revelation and begin to consider the responsibilities that that might place upon you.

Ca tu să accepți asta înseamnă că trebuie să accepți că primești Revelația și că începi să iei în considerare responsabilitățile pe care acest lucru le-ar putea pune asupra ta.

You are being shown how God speaks to the world and that God has spoken again to prepare humanity for a future unlike the past, for a new set of realities, for a new existence and a greater challenge and difficulty.

Ți se arată cum Dumnezeu vorbește lumii și că Dumnezeu a vorbit din nou să pregătească omenirea pentru un viitor diferit de trecut, pentru un set nou de realități, pentru o nouă existență și o mai mare provocare și dificultate.

The evolution of humanity follows the pattern of evolution of most of the races in the universe. When those races begin to exhaust their own planets and face the reality of the Greater Community of life in the universe, they have reached a great and difficult and precipitous threshold.

Evoluția omenirii urmează tiparul evoluției marii majorități a raselor din univers. Când acele rase încep să-și epuizeze propriile planete și să înfrunte realitatea vieții din Mai Marea Comunitate în univers, ei au ajuns la un prag mare și dificil și prăpăstios.

They have reached a true turning point where their past understanding and assumptions will not serve them and might even betray them.

Ei au atins un adevărat punct de cotitură unde înțelegerea și presupunerile lor anterioare nu îi vor servi și ar putea chiar să-i trădeze.

Humanity has reached this threshold.

Omenirea a atins acest prag.

For you to grow up spiritually as well as physically in this world and prepare yourself for a Greater Community, you will need a New Revelation from God, for you cannot prepare yourself for what you know nothing about.

Ca tu să te maturizezi spiritual cât și fizic în această lume și să te pregătești pentru o Mai Mare Comunitate, vei avea nevoie de o Nouă Revelație de la Dumnezeu, căci nu te poți pregăti pentru ceva despre care nu știi nimic.

People are still too grounded in the past, identified with the past, their assumptions based upon the past, so that they cannot really see what is coming over the horizon.

Oamenii sunt încă prea împământeniți în trecut, identificați cu trecutul, presupunerile lor bazate pe trecut, așa că ei nu pot vedea în mod real ce vine la orizont.

Then of course there is the problem of human denial, the weakness of the mind in facing reality and in preparing for eventualities.

Apoi, desigur, există problema negării umane, slăbiciunea minții în înfruntarea realității și în pregătirea pentru eventualități.

These are all problems inherent in the human family, and really every other race in the universe has to deal with these kinds of problems as well.

Acestea sunt toate probleme inerente în familia umană, și realmente toate celelalte rase din univers trebuie să lucreze cu astfel de probleme de asemenea.

So you are not alone, and you are following the path of evolution, preparing yourself to come out of isolation in the universe.

Așa că voi nu sunteți singuri, și voi urmați calea evoluției, pregătindu-vă să ieșiți din izolare în univers.

Such a threshold requires a greater spiritual understanding, a greater recognition of the Divine Presence in the universe.

Un asemenea prag necesită o înțelegere spirituală mai mare, o recunoaștere mai mare a Prezenței Divine din univers.

You are no longer dealing with a local god, a local deity, a god of the hill and the tree, a god of the ocean and the river.

Voi nu mai aveți de-a face cu un zeu local, o deitate locală, un zeu al dealului și al copacului, un zeu al oceanului și al râului.

You are not even dealing with the god of one world and one people, as you are accustomed to think.

Voi nu mai aveți de-a face nici măcar cu un zeu al unei lumi și al unui popor, așa cum sunteți obișnuiți să gândiți.

Now you are dealing with a God of all the universes and Creation beyond the universes, a God so great that your mind can only fall down in praise.

Acum aveți de-a face cu un Dumnezeu al tuturor universurilor și al Creației dincolo de universuri, un Dumnezeu atât de mare încât mintea voastră poate doar cădea în laudă.

Not a human God. Not a God that you create in your own imagination, but a God that you must experience at a deeper level, beneath and beyond the limits of your surface mind.

Nu un Dumnezeu uman. Nu un Dumnezeu pe care tu îl creezi în propria ta imaginație, dar un Dumnezeu pe care trebuie să-l experimentezi la un nivel mai adânc, dedesubtul și dincolo de limitele minții tale de suprafață.

For you to comprehend the God of the Greater Community, then you must comprehend the Voice of the Revelation.

Ca tu să înțelegi Dumnezeul Comunității Mai Mari, atunci trebuie să înțelegi Vocea Revelației.

A misunderstanding here could be very damaging and dangerous.

O neînțelegere aici ar putea fi foarte dăunătoare și periculoasă.

For you will hear various voices, but you will not know what to Ascultă to.

Căci vei auzi voci variate, dar nu vei ști pe care s-o asculți.

Without the deeper Knowledge within you that God has placed there to guide you, how can you tell the difference?

Fără Cunoașterea mai adâncă dinăuntrul tău pe care Dumnezeu a plasat-o acolo să te ghideze, cum poți face diferența?

And if you cannot respond to the Revelation from God, how will you respond to the truth in anything?

Și dacă nu poți răspunde Revelației de la Dumnezeu, cum vei răspunde adevărului din orice?

So bound by belief and presumption, how can you hear the truth in anything?

Atât de legat de credințe și presupuneri, cum poți auzi adevărul în vreun lucru?

It is a great test and a great testimony, a great challenge for the Ascultăer.

Este un test mare și o revelație divină mare, o mare provocare pentru ascultător.

But it is not only a challenge. It is a call to awaken and to prepare.

Dar nu este numai o provocare. Este un apel pentru a vă trezi și a vă pregăti.

For you are facing a hazardous future, a dangerous future—a dangerous and difficult passage into the Greater Community, a dangerous and difficult passage into a new world, a world of diminishing resources and growing political and economic upheaval.

Căci voi vă înfruntați cu un viitor hazardat, un viitor periculos – o trecere periculoasă și dificilă în Mai Marea Comunitate, o trecere periculoasă și dificilă într-o lume nouă, o lume a resurselor în diminuare și tulburare politică și economică crescânde.

It is not a time for ancient theories. It is not a time for even ancient religions to speak of these things, without the blessing and the guidance of the Creator.

Nu este un timp pentru teorii străvechi. Nu este un timp nici chiar pentru religii străvechi să vorbească despre aceste lucruri, fără binecuvântarea și îndrumarea Creatorului.

God has spoken again, and no one in the world can claim that God cannot speak again, and if they do so, it is their ignorance and their arrogance that makes them speak of this.

Dumnezeu a vorbit din nou, și nimeni în lume nu poate susține că Dumnezeu nu poate vorbi din nou, și dacă fac asta, este ignoranța lor și aroganța lor cea care îi fac să vorbească despre acest lucru.

Even God’s Messengers cannot determine what God will do next.

Nici măcar Mesagerii lui Dumnezeu nu pot determina ce va face Dumnezeu în continuare.

Even the Angelic Host cannot determine what God will do next.

Nici măcar Mulțimea Angelică nu poate determina ce va face Dumnezeu în continuare.

In time, this is the case. Beyond time, it is a different matter altogether, and these problems are not a concern.

În timp, acesta este cazul. Dincolo de timp, este un caz cu totul diferit, și aceste probleme nu sunt o preocupare.

We are the bridge between the reality of time and space and the reality beyond time and space—two realities that are so very different.

Noi suntem podul dintre realitatea timpului și spațiului și realitatea dincolo de timp și spațiu – două realități care sunt atât de diferite.

You cannot imagine this Greater Reality because your imagination can only deal with images and thoughts of this world.

Tu nu-ți poți imagina această Realitate Mai Mare pentru că imaginația ta nu poate avea de-a face decât cu imagini și gânduri ale acestei lumi.

That is why humanity’s conception of Paradise, or Heaven, is completely arranged by worldly images and worldly concerns.

Acesta este motivul pentru care concepția omenirii despre Paradis, sau Rai, este în totalitate rânduită de imagini lumești și de preocupări lumești.

But the reality is completely different and beyond all of this.

Dar realitatea este total diferită și dincolo de toate acestea.

This is not your concern, however, for you were not sent into the world to dream of Heaven.

Asta nu este preocuparea ta, totuși, căci tu nu ai fost trimis în lume să visezi la Rai.

You were sent into the world to be of service to the world, to be of service of now a new world, a changing world, a challenging world, and yet a world that has the power to prompt greater human cooperation and to call forth a greater Knowledge that every person carries within them.

Ai fost trimis în lume să fii de folos lumii, să fii de folos acum unei lumi noi, o lume în schimbare, o lume provocatoare, și totuși o lume care are puterea să instige cooperare umană mai mare și să invoce o Cunoaștere mai mare pe care fiecare persoană o poartă înăuntrul ei.

The New Revelation must call this Knowledge forth.

Noua Revelație trebuie să invoce această Cunoaștere.

It is not a time to believe in a great leader, an emancipator, a savior.

Nu este un timp pentru a crede într-un lider măreț, un emancipator, un salvator.

Humanity is going to have to save itself now.

Omenirea va trebui să se salveze pe sine acum.

One individual would only polarize the population, setting greater human conflict, setting the stage for a war against the believers and the non-believers.

Un singur individ doar ar polariza populația, instituind conflict uman mai mare, setând scena pentru un război împotriva credincioșilor și necredincioșilor.

No, the calling must be for the individual now, for the world will need many saviors, many guided and inspired individuals, or human civilization could fail, and that failure could be the most terrible thing that could happen to the human family.

Nu, chemarea trebuie să fie pentru individ acum, căci lumea va avea nevoie de mulți salvatori, mulți indivizi îndrumați și inspirați, sau civilizația umană ar putea să eșueze, și acel eșec ar putea fi cel mai teribil lucru care i s-ar putea întâmpla familiei umane.

You would surely fall under the domination of foreign powers in the universe.

Cu siguranță voi ați cădea sub dominația puterilor străine în univers.

Such powers are Vizioneazăing you, Ascultăing to you, planning to carry out their activities through devious and subtle means.

Astfel de puteri vă urmăresc, ascultându-vă, plănuind să-și poarte activitățile prin metode ocolite și subtile.

It is a dangerous time, but for you, it is the right time to be in the world, for this is why you have come—not to hide out in fantasy, not to enrich yourself, not to pretend to be something you are not, not to live a life of avoidance and irresponsibility, but to be in the world to be of service to the world at this time, not only to meet the current needs of life, but to prepare for the future itself.

Este un timp periculos, dar pentru tine, este timpul potrivit să fii în lume, căci acesta este motivul pentru care ai venit – nu să te ascunzi în fantezie, nu să te îmbogățești, nu să te prefaci că ești ceva ce nu ești, nu să trăiești o viață de evitare și iresponsabilitate, ci să fii în lume pentru a fi de folos în lume la acest timp, nu doar să întâlnești nevoile curente ale vieții, dar pentru a te pregăti pentru însuși viitorul.

Only Knowledge within you, the greater intelligence, knows of these things, and it must guide you in these matters. You must learn to yield to it and distinguish it from all the other voices in your mind and all the influences that pull upon you from the world around you.

Numai Cunoașterea dinăuntrul tău, mai marea inteligență, știe despre aceste lucruri, și trebuie să te îndrume în aceste chestiuni. Trebuie să înveți să te oferi ei și să o deosebești de toate celelalte voci în mintea ta și de toate influențele care trag de tine din lumea din jurul tău.

For this, to learn of the Voice of the Revelation would be very important.

Pentru asta, să înveți despre Vocea Revelației ar fi foarte important.

And that is why it is being shared with you.

Și de aceea este împărtășită cu tine.

That is why it is being taught for the first time in your emerging world.

De aceea este predată pentru prima dată în lumea voastră emergentă.

Despite humanity’s long existence in this world, you are a young race—immature, unwary and unsuspecting.

În ciuda existenței lungi a omenirii în această lume, voi sunteți o rasă tânără – imatură, imprudentă și nebănuitoare.

You have many great qualities.

Voi aveți multe calități mari.

You have kept spirituality and creativity alive in the world, where they have died in so many other worlds—advanced technological worlds that are sterile and secular, where individual freedom is unknown.

Ați păstrat spiritualitatea și creativitatea în viață în lume, în timp ce ele au murit în atât de multe alte lumi – lumi avansate tehnologic care sunt sterile și seculare, unde libertatea individuală este necunoscută.

You have great promise. But you have great problems, and you have some disabilities as well—the tendency towards human denial. And your tribalism, which has served you in the past, can blind you now.

Promiteți foarte mult. Dar aveți probleme mari, și aveți niște dizabilități de asemenea – tendința către negarea umană. Și tribalitatea voastră, care v-a servit în trecut, vă poate orbi acum.

The New Revelation is calling upon you to respond to Knowledge within yourself and to Ascultă to the Voice of Revelation.

Noua Revelație te cheamă să răspunzi la Cunoașterea dinăuntrul tău și să asculti Vocea Revelației.

You will have many questions, of course.

Vei avea multe întrebări, bineînțeles.

You may have fears and suspicions.

Ai putea avea temeri și suspiciuni.

You may have grave doubts.

Ai putea avea îndoieli grave.

That is all to be expected.

Acestea sunt toate de așteptat.

But the challenge for you is, can you respond to the New Revelation?

Dar provocarea pentru tine este, poți răspunde la Noua Revelație?

Can you hear the Voice of Revelation?

Poți auzi Vocea Revelației?

Can you have the humility and the responsibility to see that you are living at a time of Revelation and what this might mean for you?

Poți avea umilitatea și responsabilitatea să vezi că trăiești la un timp al Revelației și ce ar putea asta să însemne pentru tine?

What is your responsibility in this matter?

Care este responsabilitatea ta în acest lucru?

What does this calling mean for you?

Ce înseamnă această chemare pentru tine?

Do not concern yourself with other people if the calling is for you.

Nu te procupa cu alți oameni dacă chemarea este pentru tine.

This is between you and God, between you and Us.

Asta e între tine și Dumnezeu, între tine și Noi.

We are the only Angelic Presence overseeing the world.

Noi suntem singura Prezență Angelică ce supraveghează lumea.

Choose other voices and you will choose voices from the Greater Community, who will take advantage of humanity’s religious assumptions.

Alege alte voci și vei alege voci din Mai Marea Comunitate, care vor profita de presupunerile religioase ale omenirii.

They can project voices into the world as well.

Și ei pot proiecta voci în lume.

How will you know the difference?

Cum vei ști diferența?

How can you tell what is true from what is false, what is good from what only looks good?

Cum poți face diferența dintre ce e adevărat și ce e fals, dintre ce este bine și ce doar arată bine?

The challenge is upon the Ascultăer.

Provocarea este asupra ascultătorului.

God is being real with you. Can you be real with God?

Dumnezeu este real cu tine. Tu poți fi real cu Dumnezeu?

God is being honest with you. Can you be honest with God?

Dumnezeu este onest cu tine. Tu poți fi onest cu Dumnezeu?

God is serving you and assisting you in ways you cannot serve yourself.

Dumnezeu te servește și te asistă în feluri în care tu nu poți să te servești.

Can you accept this and follow the preparation that God is giving to save humanity?

Poți accepta asta și să urmărești pregătirea pe care Dumnezeu o oferă să salveze omenirea?

The burden is upon the Ascultăer.

Povara este asupra ascultătorului.

The proof is in the nature of your response.

Dovada este în natura răspunsului tău.

The proof is in what it calls for in you and your resonance with the truth of the Revelation.

Dovada este în ceea ce necesită în tine și rezonanța ta cu adevărul Revelației.

God speaks the truth through the Angelic Presence.

Dumnezeu vorbește adevărul prin Prezența Angelică.

Can you hear this, feel this and respond to this?

Poți auzi asta, simți asta și răspunde la asta?

Or is your mind so fixated, so bound in its beliefs, fears and suspicions that it cannot hear, it cannot respond?

Sau mintea ta este atât de fixată, atât de legată de convingeri, temeri și suspiciuni încât nu poate auzi, nu poate răspunde?

All the great Messengers that have been sent into the world at great turning points for humanity, they have had to face this inability of others to respond.

Toți marii Mesageri care au fost trimși în lume la puncte mari de cotitură ale omenirii, ei au trebuit să se înfrunte cu incapacitatea altora de a răspunde.

They have been persecuted by this.

Ei au fost persecutați de acest lucru.

Is that who you are?

Asta este cine ești tu?

Will you be the persecutor of the Messenger, a denier of the Revelation?

Vei fi tu persecutorul Mesagerului, unul care neagă Revelația?

If so, you will not be alone, but you will have failed the test, you see.

Dacă este așa, nu vei fi singur, dar vezi tu, vei fi eșuat testul.

You will have disappointed the Creator.

Vei fi dezamăgit Creatorul.

The Creator will not punish you, but you will not be able to receive the blessings, the guidance and the power of the New Revelation.

Creatorul nu te va pedepsi, dar nu vei fi capabil să primești binecuvântările, îndrumarea și puterea Noii Revelații.

The great empowerment will be given to others, and you will not be able to receive.

Marea împuternicire va fi dată altora, și tu nu vei fi capabil să primești.

That would be a tremendous tragedy for your life.

Asta ar fi o tragedie enormă pentru viața ta.

And it would also be a tragedy for the world, for enough people must respond to the Revelation for it to have strength and be efficacious in the world, to give humanity greater encouragement, greater strength and responsibility, greater accountability to one another, greater cooperation between nations, who must now unite to preserve the world and to prepare for the Greater Community itself.

Și ar fi de asemenea o tragedie pentru lume, căci destui oameni trebuie să răspundă Revelației ca ea să aibă forță și să fie eficace în lume, să-i ofere omenirii încurajare mai mare, forță și responsabilitate mai mari, răspundere mai mare unul pentru altul, cooperare mai mare între națiuni, care trebuie acum să se unească să conserve lumea și să se pregătească pentru însăși Mai Marea Comunitate.

It is all based on the response of the individual.

Totul se bazează pe răspunsul individului.

God is not speaking to the governments of the world.

Dumnezeu nu vorbește cu guvernele lumii.

It is not speaking exclusively to the rich or the privileged or secret groups.

Nu vorbește exclusiv celor bogați sau celor privilegiați sau grupurilor secrete.

It is speaking to the people.

Vorbește popoarelor.

It is speaking to you.

Vorbește cu tine.

If the people cannot respond, what can a government do?

Dacă oamenii nu pot răspunde, ce poate face un guvern?

And if the people do respond, the government will eventually have to change and to respond to this.

Și dacă oamenii într-adevăr răspund, guvernul va trebui să se schimbe într-un final și să răspundă la acest lucru.

You are hearing the Voice of the Revelation.

Tu auzi Vocea Revelației.

It is the Voice of many.

Este Vocea multora.

It is the Voice of Wisdom and Knowledge on a scale you cannot imagine.

Este Vocea Înțelepciunii și Cunoașterii la o scară pe care nu ți-o poți imagina.

The miracle will be in the nature of your response.

Miracolul va fi în natura răspunsului tău.

Can the separated be reached by the Creator of all life, or will they remain in the darkness of Separation, with only their fears and desires and assumptions to guide them?

Pot cei separați să fie atinși de Creatorul întregii vieți, sau vor rămâne ei în întunericul Separației, numai cu temerile și dorințele și presupunerile lor să-i îndrume?

Or will they respond and be ignited, enabling them to recall their greater responsibilities to be in the world, giving them the courage and the determination to follow a very different pathway in life?

Sau vor răspunde ei și vor fi aprinși, permițându-le lor să-și reamintească responsabilitățile mai mari pentru a fi în lume, dându-le curajul și determinarea să urmeze un drum diferit în viață?

Will they be able to receive Knowledge and wisdom from the universe, to prepare humanity for the universe?

Vor fi ei capabili să primească Cunoaștere și înțelepciune din univers, să pregătească omenirea pentru univers?

Will they be able to respond to God’s Revelation?

Vor fi ei capabili să răspundă la Revelația lui Dumnezeu?

This is it.

Aceasta este.

There will not be another.

Nu va mai fi alta.

There will not be another.

Nu va mai fi alta.

This is the Revelation for this time and the times to come.

Aceasta este Revelația pentru acest timp și pentru timpurile ce vor veni.

God is sending only one Revelation to the world.

Dumnezeu trimite doar o Revelație în lume.

Any other revelation is either a human invention or is a manipulation from those races who are intervening in the world today.

Orice altă revelație este sau o invenție umană sau este o manipulare din partea acelor rase care intervin în lume astăzi.

You cannot come to God on your terms.

Nu poți veni la Dumnezeu în termenii tăi.

You cannot determine the nature and the rules of engagement.

Nu poți determina natura și regulile angajamentului.

You can only come to God on God’s terms, and God is establishing the terms in such a way that people will become stronger, more compassionate, more powerful, more engaged in the world and more cooperative with one another.

Tu poți veni la Dumnezeu doar în condițiile lui Dumnezeu, și Dumnezeu stabilește condițiile în așa fel încât oamenii vor deveni mai tari, cu compasiune mai mare, mai puternici, mai angajați în lume și mai cooperanți unul cu altul.

You cannot have it be your way.

Nu poate fi cum vrei tu.

It must be God’s way, for God knows and you do not.

Trebuie să fie calea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu știe și tu nu știi.

God sees what is coming over the horizon, far, far out to sea.

Dumnezeu vede ce vine la orizont, departe, departe pe mare.

You do not see these things.

Tu nu vezi aceste lucruri.

God knows what human destiny is.

Dumnezeu știe ce este destinul uman.

You do not know what human destiny is.

Tu nu știi ce este destinul uman.

God knows why you are in the world and who you must meet and where you must go.

Dumnezeu știe de ce ești în lume și pe cine trebuie să întâlnești și unde trebuie să mergi.

You cannot see this, for you can only be where you are.

Tu nu poți vedea asta, căci tu poți fi doar unde ești.

You cannot understand the Voice of the Revelation intellectually.

Tu nu poți înțelege Vocea Revelației în mod intelectual.

That will not produce real recognition.

Asta nu va produce recunoaștere reală.

Recognition happens at a deeper level, beneath the surface of the mind, at the level of your heart and deeper conscience—not your social conscience, but the conscience that God has created, that enables you to respond to the truth and to gain immunity from that which is false.

Recunoașterea se întâmplă la un nivel mai adânc, dedesubtul suprafeței minții, la nivelul inimii și conștiinței voastre mai adânci – nu conștiința voastră socială, dar conștiința pe care Dumnezeu a creat-o, care vă permite să răspundeți la adevăr și să căpătați imunitate la ceea ce este fals.

You can only know Us and hear Us with your heart.

Voi puteți să Ne cunoașteți și să Ne auziți doar cu inima voastră.

You can only know and appreciate the Messenger with your heart.

Puteți doar să-l cunoașteți și să-l apreciați pe Mesager cu inima voastră.

It may be confounding to your mind.

Ar putea fi confuz pentru mintea voastră.

It may challenge your beliefs and assumptions.

Ar putea să vă provoace convingerile și presupunerile.

It may require you to reconsider your religions, your philosophy, to whatever extent that you have these things. But the response is at a deeper level.

Ar putea să vă ceară să vă reconsiderați religiile, filozofia, în orice măsură în care aveți aceste lucruri. Dar răspunsul este la un nivel mai adânc.

God restores and saves the separated through Knowledge.

Dumnezeu îi restabilește și îi salvează pe cei separați prin Cunoaștere.

If you could understand this, it would make all the difference for you.

Dacă ați putea înțelege acest lucru, ar face toată diferența pentru voi.

If you could hear Our Voices, which is one Voice, it would make all the difference for you and for your world.

Dacă ați putea auzi Vocile Noastre, care este o singură Voce, ar face toată diferența pentru voi și pentru lumea voastră.