Istotne pojęcia

Nowe Posłanie od Boga ujawnia, że nasz świat stoi w największym punkcie przełomowym w historii i ewolucji ludzkości. W tym punkcie zwrotnym przybyło Nowe Posłanie od Boga. Informuje ono o wielkiej zmianie zbliżającej się do świata oraz o naszym przeznaczeniu w ramach Większej Społeczności życia poza naszym światem, których nie jesteśmy świadomi i na które nie jesteśmy przygotowani.

W tym miejscu Objawienie na nowo określa pewne znane pojęcia, ujmuje je w ramy szerszego kontekstu oraz wprowadza inne terminy, które są nieznane ludzkiej rodzinie. Jest istotnym, ażeby rozumieć owe pojęcia podczas studiowania pism Nowego Posłania.


Bóg jest ujawniony w Nowym Posłaniu jako Źródło i Stwórca wszelkiego życia oraz niezliczonych ras we wszechświecie. W tym miejscu większa rzeczywistość Boga zostaje odsłonięta w rozszerzonym kontekście całego życia na tym świecie, a także wszelkiego życia we wszechświecie. Ten szerszy kontekst określa na nowo znaczenie naszego rozumienia Boga oraz Boskiej Mocy i Obecności w naszych życiach. Nowe Posłania oświadcza, że aby pojąć czym Bóg trudzi się w naszym świecie, musimy uzmysłowić sobie jakie działania prowadzi Bóg w całym wszechświecie. Jest to obecnie ujawnione po raz pierwszy w Nowym Posłaniu od Boga. W Nowym Posłaniu Bóg nie jest osobistością ani pojedynczą świadomością, lecz wszechobecną siłą i rzeczywistością przenikającą wszystko co żyje, istnieją poza ograniczeniami wytyczonymi przez całą teologię i religijne rozumienie. Bóg przemawia do najgłębszej cząstki każdej osoby poprzez moc Wiedzy w nich żyjącej. Dowiedz się więcej…

Oddzielenie jest trwającym stanem i formą bycia odseparowanym od Boga. Oddzielenie zaczęło się, gdy część Stworzenia zapragnęła wolności odłączenia się od Boga, aby żyć w stanie Oddzielenia. W efekcie, Bóg stworzył nasz ewoluujący świat oraz rozszerzający się wszechświat jako miejsce dla oddzielonych w celu życia w niezliczonych formach i miejscach. Przed Oddzieleniem, wszystko co żyje znajdowało się w bezczasowym stanie czystej jedności. Wszyscy żyjący w Oddzieleniu są wezwani do powrotu do tego pierwotnego stanu zjednoczenia z Bogiem – poprzez służbę, wnoszenie swojego wkładu, a także odkrycie Wiedzy. Misją Boga w naszym świecie oraz w całym wszechświecie jest odzyskanie oddzielonych poprzez Wiedzę – cząstkę każdej osoby, która wciąż jest połączona z Bogiem. Dowiedz się więcej…

Wiedza jest wnikliwszym, duchowym umysłem i inteligencją obecną w każdej osobie, oczekującą na odsłonięcie. Wiedza stanowi wieczną cząstkę nas, która nigdy nie opuściła Boga. Nowe Objawienie mówi o Wiedzy jako  wielkiej nadziei dla ludzkości, wewnętrznej sile w sercu każdej osoby, którą Nowe Objawienie Boga ujawni i wydobędzie na światło dzienne. Wiedza istnieje poza intelektem. Sama w sobie ma moc, aby prowadzić każdego z osobna do naszego wyższego celu i przeznaczonych relacji w życiu. Dowiedz się więcej…

Zgromadzenie Anielskie to wielka Anielska Obecność czuwająca nad światem. Jest częścią hierarchii w służbie i relacji ustanowionej przez Boga, aby nadzorować odkupienie i powrót całego oddzielonego życia we wszechświecie. W każdym świecie, w którym obecne są czujące formy życia, jest roztoczona nad nim opieka Zgromadzenia Anielskiego. Zgromadzenie nadzorujące nasz świat przetłumaczyło Wolę Boga dla naszego czasu na ludzki język i rozumienie, które jest ujawniane poprzez Nowe Posłanie od Boga. Pojęcie Zgromadzenie Anielskie jest wyrażeniem ekwiwalentnym do terminów: Anielska Obecność oraz Zastępy Anielskie. Dowiedz się więcej…

Nowe Posłanie od Boga jest oryginalnym Objawieniem oraz komunikatem od Boga dla ludzi tego świata, zarówno dla naszych czasów, jak i dla czasów, które nadejdą. Nowe Posłanie jest darem od Stwórcy wszelkiego życia dla ludzi wszystkich narodów i religii, będącym następnym wielkim wyrazem Woli i Planu Boga dla ludzkiej rodziny. Na Nowe Posłanie składa się ponad 9000 stron i jest największym Objawieniem kiedykolwiek podarowanym światu, przekazanym teraz piśmiennemu światu z globalną łącznością i z rosnącą ogólnoludzką świadomością. Nowe Posłanie nie jest odgałęzieniem bądź reformacją jakiejkolwiek zamierzchłej tradycji. To jest Nowe Posłanie od Boga dla ludzkości, która stoi teraz w obliczu ogromnej niestabilności i wstrząsów na świecie oraz wielkiego punktu zwrotnego w postaci wyłonienia się do Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie. Dowiedz się więcej…

Głos Objawienia jest zjednoczonym głosem Zgromadzenia Anielskiego, dostarczającym Posłanie Boga poprzez przysłanego na świat w tej roli Posłańca. W tym miejscu Zgromadzenie przemawia jako jeden Głos, wielu wypowiadających się jako jeden. Po raz pierwszy w historii, masz możliwość wysłuchać rzeczywistego Głosu Objawienia przejawiającego się poprzez Boskiego Posłańca. To właśnie ten Głos przemawiał do wszystkich Posłańców Boga w przeszłości. Słowo i Dźwięk Głosu Objawienia są na nowo na świecie. Dowiedz się więcej…

Posłaniec jest tym, który został wybrany, przygotowany i przysłany do świata przez Zgromadzenie Anielskie w celu otrzymania Nowego Posłania od Boga. Tym razem roli Posłańca podjął się Marshall Vian Summers. Jest on skromnym człowiekiem, nie piastującym żadnego stanowiska na świecie, który odbył długie i trudne przygotowanie niezbędne do wypełnienia istotnej roli i posłannictwa w życiu. Jest obciążony wielkim ciężarem, błogosławieństwem oraz odpowiedzialnością otrzymania Objawienia Boga w czystej formie, jego ochrony i zaprezentowania go. Jest pierwszym spośród Boskich Posłańców ujawniającym rzeczywistość Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie. Posłaniec jest zaangażowany w proces Objawienia od ponad 30 lat. Przebywa wśród nas w dzisiejszym świecie. Dowiedz się więcej…

Pieczęć Proroków jest pieczęcią ustanowioną przez Boga u schyłku życia Posłańca. Pieczętuje ona Objawienie w czystości, chroniąc je przed modyfikacjami i wtrąceniami do komunikatu Boga. Pieczęć Proroków jest stanowiona przez samego Boga i tylko Bóg może złamać Pieczęć w tych przełomowych momentach ludzkiej ewolucji i wynurzenia do Większej Społeczności, kiedy Bóg zdecyduje się przemówić ponownie. Dowiedz się więcej…

Obecność może odnosić się zarówno do obecności Wiedzy w osobie, Obecności Zgromadzenia Anielskiego, bądź ostatecznie do Obecności Boga. Obecność tych trzech rzeczywistości ofiarowujących doświadczenie zdolne do zmiany życia obfitującego w łaskę i relacje, które mogą być odnalezione poprzez podążanie za misterium życia, a także poprzez studiowanie i praktykowanie albo jednego z poprzednich Boskich Objawień, albo też Nowego Objawienia Boga dla świata. Nowe Objawienie proponuje ścieżkę dla doświadczenia mocy tej Obecności w twoim życiu. Dowiedz się więcej…

Kroki do Wiedzy to prawieczna księga poświęcona duchowej praktyce, którą obecnie Bóg podarował światu po raz pierwszy. Podejmując tę tajemniczą podróż, każda osoba jest prowadzona do odkrycia mocy Wiedzy oraz doświadczenia wnikliwego, wewnętrznego pojmowania, które może zaprowadzić do wyższego celu i wezwania w życiu. Dowiedz się więcej…

Większa Społeczność jest rozleglejszym obszarem inteligentnego życia, w którym nasz świat istniał od zawsze. Ta Większa Społeczność obejmuje wszystkie światy we wszechświecie, gdzie egzystują czujące formy życia we wszystkich stanach ewolucji i rozwoju. Nowe Posłanie ujawnia, że ludzkość znajduje się we wczesnym, młodzieńczym stadium rozwoju i że nadszedł teraz czas, ażeby ludzkość przygotowała się na wyłonienie się do Większej Społeczności. To właśnie tutaj, stojąc u progu przestrzeni kosmicznej ludzkość odkryje, że nie jest sama we wszechświecie, a nawet w granicach własnego świata. Dowiedz się więcej…

Głęboki Mrok to będąca w toku Interwencja niektórych ras z Większej Społeczności, które są tutaj, aby wykorzystać słabą i skłóconą ludzkość. Odbywa się to w czasie, gdy ludzka rodzina wkracza w okres narastającego upadku i destabilizacji, stojąc w obliczu Wielkich Fal przemian. Interwencja ukazuje się jako życzliwa i odkupicielska siła, podczas gdy w rzeczywistości jej ostatecznym celem jest podkopanie ludzkiej wolności oraz zdolności do samostanowienia, a także przejęcie kontroli nad światem i jego zasobami. Nowe Posłanie ujawnia, że Interwencja stara się tutaj ustanowić skrycie swoje wpływy w umysłach i sercach ludzi w czasie rosnącego zamętu, konfliktu oraz słabości. Jako rodzimi ludzi tego świata jesteśmy wezwani do odparcia tej Interwencji, a także do ostrzegania i edukowania innych, jednocząc w ten sposób ludzką rodzinę w większym, wspólnym celu i przygotowując nasz świat na wyzwania i sposobności życia w Większej Społeczności. Dowiedz się więcej…

Wielkie Fale Przemian są zestawem potężnych sił środowiskowych, gospodarczych oraz społecznych, które gromadzą się obecnie na całym świecie. Wielkie Fale są rezultatem niewłaściwego użytkowania i nadużywania świata – jego zasobów i jego środowiska naturalnego. Wielkie Fale mają moc, by drastycznie odmienić oblicze tego świata powodując niestabilność gospodarczą, niekontrolowane zmiany klimatyczne, gwałtowne zmiany pogody, a także utratę gruntów ornych i zasobów słodkiej wody, grożąc wykreowaniem świata z ogromnymi trudnościami i ludzkim cierpieniem. Wielkie Fale nie są zjawiskiem końca czasów ani wydarzeniem apokaliptycznym, lecz okresem przejściowym do nowego stanu świata. Nowe Posłanie ujawnia to, co zbliża się do świata, a także większe przygotowanie, które musi zostać podjęte przez wystarczająco wielu ludzi. Jest to wezwanie do ludzkiej jedności i współpracy zrodzonej teraz z czystej konieczności zachowania oraz ochrony ludzkiej cywilizacji. Dowiedz się więcej…

Środowisko Mentalne jest środowiskiem myśli i emocji, istniejące równolegle do świata fizycznego. Środowisko mentalne uobecnia potencjały kształtujące nasze myślenie oraz stany emocjonalne zdolne do zdominowania nas, dopóki nie zostaniemy silni w Wiedzy. Dowiedz się więcej…

Wyższy Cel odnosi się do wniesienia niepowtarzalnego wkładu przez każdą osobę posłaną na świat i do wyjątkowych więzi, które umożliwią wypełnienie tego przeznaczenia. Wiedza wewnątrz osoby utrzymuje dla nich ten wyższy cel i przeznaczenie. Nie sposób ustalić tego mocą samego intelektu. Musi to zostać odkryte, śledzone i wyrażone w służbie innym, aby mogło zostać w pełni zrealizowane. Jak nigdy dotąd świat potrzebuje manifestacji tego wyższego celu od wielu ludzi. Dowiedz się więcej…

Duchowa Rodzina odnosi się do niewielkich grup roboczych sformowanych po Oddzieleniu, aby umożliwić wszystkim jednostkom działanie na rzecz większych form zjednoczenia oraz więzi realizowanych w dłuższym okresie czasowym, czego apogeum jest ostateczny powrót do Boga. Twoja Duchowa Rodzina stanowi relacje, które odzyskałeś poprzez Wiedzę podczas twojej długiej wędrówki przez Oddzielenie. Niektórzy członkowie twojej Duchowej Rodziny są na świecie, a inni poza światem. Duchowe Rodziny stanowią część misternego Planu Boga, którego zwieńczeniem jest uwolnienie i ponowne zjednoczenie wszystkich żyjących w Oddzieleniu. Dowiedz się więcej…

Starożytny dom odwołuje się do rzeczywistości życia i stanu świadomości oraz więzi, które miałeś przed przybyciem na świat i do których powrócisz po tym życiu. Twój Starożytny dom jest stanem związku i relacji z twoją Duchową Rodziną, Zgromadzeniem oraz Bogiem. Dowiedz się więcej…