O Stowarzyszeniu

Czym jest Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie na rzecz Nowego Posłania od Boga jest 501(c)(3) organizacją religijną non-profit, której misją jest zachowanie, ochrona oraz zaprezentowanie Nowego Posłania od Boga na świecie. Stowarzyszenie nie jest powiązane z żadną inną instytucją religijną. Jest wspierana finansowo poprzez darowizny studentów Nowego Posłania na całym świecie, nie otrzymując dofinansowania ani dochodu od jakiegokolwiek rządu bądź organizacji religijnej.

Stowarzyszenie zostało założone w 1992r. przez Posłańca Marshalla Viana Summers, który widział potrzebę utworzenia organizacji oraz zgromadzenia oddanego grona osób, którzy mogliby nieść misję Posłańca zarówno podczas jego życia jak i poza nim, chroniąc Objawienie i utrzymując jego czystą formę na przyszłość.

Od tamtego dnia do dziś, członkowie Stowarzyszenia dzielili ciężar Posłańca – stojąc u jego boku, będąc świadkami procesu Objawienia i podejmując się wielkiego zadania doręczenia Nowego Posłania od Boga dla ludzkości.

Stowarzyszenie składa się z dziesięciu Członków oraz dziewięciu Głównych Współpracowników, z których każdy odpowiedział na ich własne poczucie wezwania, aby wspomóc Posłańca oraz przyspieszyć wyłonienie się Nowego Objawienia na świecie. Ponadto, Stowarzyszenie jest wspierane i wspomagane przez oddanych wolontariuszy, pochodzących z różnych krajów i służących wieloma różnymi zdolnościami.

Stowarzyszenie podąża za bezpośrednim przewodnictwem przewodniczącego Nowego Posłania – Marshalla Viana Summers. Asystującym przywódcy jest Dyrektor Stowarzyszenia – Reed Summers, który koordynuje działania Zespołu Zarządzającego nadzorującego wydziały organizacji.

Nasza Działalność

Misją Stowarzyszenia jest doręczyć Nowe Posłanie od Boga do świata ludziom zewsząd, aby ludzkość mogła znaleźć wspólny język, zachować Ziemię, ochronić ludzką wolność, a także posunąć naprzód ludzką cywilizację w momencie, gdy stoimy u progu wielkiej i niespotykanej zmiany.

Działania Stowarzyszenia poświęcone są rozwinięciu misji Posłania oraz Posłańca – misji pierwotnie ustanowionej przez Boga oraz Zgromadzenie Anielskie. Ta powinność głęboko powiązana jest z ewolucją i przeznaczeniem naszego świata oraz stanowi bezpośrednie rozszerzenie Boskiego Planu w służbie naszemu światu w tym krytycznym czasie dla ludzkiej historii.

Od narodzin czasu i stworzenia widzialnego wszechświata Bóg oraz Zgromadzenie Anielskie uczynili misją uzdrowienie Oddzielenia i odkupienie oddzielonych poprzez Wiedzę – zarówno  w naszym świecie jak i w Większej Społeczności inteligentnego życia.

Stowarzyszenie poświęcone jest służbie temu większemu posłannictwu oraz Planowi Boga. W tym czasie, naszym pierwszorzędnym zadaniem jest otrzymanie, ochrona, a także prezentacja Nowego Posłania Boga na świecie. Pragniemy uczynić to poprzez publikację książek, wspierając proces międzynarodowych tłumaczeń, prowadząc i udostępniając strony internetowe, grupy dyskusyjne i wiele innych środowisk on-line dla Światowej Społeczności poprzez wydarzenia, transmisje, Zgromadzenia oraz Otwartą Szkołę Nowego Posłania.

Czyniąc to, wezwanie oraz komunikacja Boga może dotrzeć do serc wszystkich ludzi budząc zarazem moc Wiedzy na świecie tak, aby ludzie mogli odkryć w jaki unikalny dla nich sposób mogą wnieść wkład w tym czasie rosnącej potrzeby, przemiany i sposobności. Jednak, jest to odpowiedzialność, która znacznie wykracza poza to, co sami możemy uczynić. Wymaga ona wsparcia i zaangażowania wielu ludzi. Książki, które trzymasz w swoim ręku, strony internetowe, które cię informują i inspirują, Sanktuarium Większej Społeczności, które gości wydarzenia Nowego Posłania, biura utrzymujące organizację – wszystkie są efektem dawania wielu ludzi.

A dzięki finansowemu wsparciu, drzwi Sanktuarium Większej Społeczności stoją otworem; Otwarta Szkoła Nowego Posłania jest ogólnodostępna bez żadnych opłat, a tomy oraz książki Nowego Posłania są w rosnącym tempie swobodnie udostępniane on-line. Ty, który możesz być spośród pierwszych, którzy otrzymają oraz doświadczą Nowego Posłania od Boga, możesz dołączyć do innych i wnieść swój prawdziwy wkład w to istotne posłannictwo.

Założenia Naszej Misji

 1. Dostarczyć Nowe Posłanie Boga ludzkości w swojej czystej formie.
 2. Zapewniać informacje o Posłańcu oraz o jego obecności ludziom wszędzie na świecie.
 3. Wspierać wyłanianie się Wiedzy w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną poprzez edukację oraz ścieżkę rozwoju zawartą w Nowym Posłaniu.
 4. Działać na rzecz wzrostu świadomości ludzkości oraz przygotowania na Wielkie Fale przemian, a także wyłonienie się ludzkości do Większej Społeczności inteligentnego życia we wszechświecie.
 5. Zachęcać do jedności i tolerancji pomiędzy światowymi religiami, prowadzonymi przez Nowe Objawienie Boga dla naszych czasów.
 6. Wspierać i podnosić na duchu Posłańca, gdy wciąż otrzymuje Nowe Objawienie Boga dla świata.
 7. Założyć Światową Społeczność Nowego Posłania aby nauczać, żyć i wspierać Nowe Posłanie we współpracy z Posłańcem oraz Stowarzyszeniem.
 8. Zbudować silne podłoże organizacyjne zdolne do niesienia Nowego Posłania od Boga światu teraz i w przyszłości.

Cele Strategiczne

 1. Ustanowić duchową świadomość oraz tradycję Nowego Posłania na świecie.
 2. Dotrzeć do milionów ludzi na świecie naukami oraz proklamacją Nowego Posłania.
 3. Udostępniać pisma oraz nagrania dźwiękowe Testamentu Nowego Posłania od Boga.
 4. Poszerzyć zakres oraz natężenie Nowego Posłania poprzez książki, strony internetowe oraz tłumaczenia.
 5. Zaprezentować Głos Objawienia światu w oryginalnej formie dźwiękowej.
 6. Opublikować powszechne nauki Posłańca zarówno w formie dźwiękowej, jak i pisanej.
 7. Zrealizować wizję Posłańca odnośnie ścieżki kształcenia i życia zgodnie z Nowym Posłaniem.
 8. Tworzyć możliwości dla ludzi na całym świecie w celu nawiązania więzi z objawieniem, a także z ich własną, głębszą naturą oraz wezwaniem w życiu poprzez Otwartą Szkołę Nowego Posłania.
 9. Wypracować stabilność i wytrzymałość organizacyjną, aby z powodzeniem wyjść naprzeciw reakcjom na Nowe Posłanie oraz na jego Proklamację.

O Przywództwie Nowego Posłania

Marshall Vian Summers

Posłaniec, Przewodniczący Nowego Posłania od Boga

Marshall Vian Summers jest Posłańcem Nowego Posłania od Boga. Został wybrany i przygotowany przez Zgromadzenie Anielskie przed tym życiem, aby służyć w roli Posłańca Nowego Objawienia, a obecnie otrzymał największe i najbardziej wszechstronne objawienie kiedykolwiek podarowane Ludzkości.

Marshall jest założycielem Stowarzyszenia, które utworzył w 1992r., aby przygotować i zaprezentować Nowe Posłanie od Boga na świecie. Jest on obecnym liderem Nowego Posłania od Boga oraz Światowej Społeczności Nowego Posłania. Ostatecznie, zostanie on zastąpiony w roli przewodniczącego przez swoją żonę – Patricię Summers. Dzisiaj, Posłaniec kontynuuje otrzymywanie rozwijającego się objawienia Nowego Posłania Boga dla tych czasów i dla czasów, które nadejdą. Dodatkowo, jest zaangażowany w rozpowszechnianie własnego orędzia, a także głównego przesłania dla świata, jak i nagrywanie rozległego dziedzictwa nauk, dyrektyw oraz objaśnień w celu wspierania studentów uczących się i żyjących Nowym Posłaniem. Wreszcie, pracuje nad historycznym projektem skompletowania całości Objawienia składającego się z ponad 9000 stron w nowy testament dla ludzkości.

Reed Summers

Nauczyciel i Przedstawiciel Nowego Posłania

Urodzony w tradycji Nowego Posłania jako syn Posłańca, Reed Summers jest członkiem Stowarzyszenia kierującym obecnie jej globalnym zasięgiem, a także misją edukacyjną. Dodatkowo, zapewnia nauczanie oraz kierunek dla Światowej Społeczności studentów i jest najważniejszym publicznym przedstawicielem Posłańca. Reed Summers dołączył do Posłańca oraz Stowarzyszenia w 2004r. w wieku 20 lat. Od pierwszych lat był zaangażowany we wspieranie misji Posłańca w wieloraki sposób: projektowanie stron internetowych, okładek książkowych, a także udostępnianie materiałów Nowego Posłania; pisząc, przemawiając oraz nauczając w Otwartej Szkole Nowego Posłania i koordynując wiele podróży Posłańca na świecie; wraz z Patricią Summers, opracowuje program nauczania w Otwartej Szkole Nowego Posłania oraz nadaje bieg wystąpieniom, Czuwaniom i Zgromadzeniom Nowego Posłania.

Patricia Summers

Nauczycielka i Przedstawicielka Nowego Posłania

Patricia stała u boku Marshalla od 1983r., niespełna dekadę przed zaistnieniem Stowarzyszenia. Od najwcześniejszych lat Objawienia blisko wspierała Posłańca w jego długiej podróży otrzymywania Objawienia Nowego Posłania stojąc zawsze u jego boku i pomagając mu nieść rosnący ciężar jego odpowiedzialności oraz rolę.

Patricia jest członkiem Stowarzyszenia i przez ponad trzy dziesięciolecia pomagała również stworzyć organizację, prowadząc ją poprzez wiele wyzwań, aby mogła być tam, gdzie znajduje się obecnie. Dzisiaj współpracuje z Reedem Summersem oraz Posłańcem przy kierowaniu Społecznością, przygotowując książki Objawienia oraz prezentując Nowe Posłanie od Boga. Dodatkowo, jest jednym z najważniejszych nauczycieli Nowego Posłania, oferując niezbędną mądrość, inspirację oraz kierunek dla Światowej Społeczności studentów Objawienia.

O Działaczach Stowarzyszenia

Members of the Society of the New Message

Działacze Stowarzyszenia Nowego Posłania

Marshall Vian Summers oraz działacze Stowarzyszenia na rzecz Nowego Posłania od Boga otrzymali wielką odpowiedzialność wniesienia Nowego Posłania do świata. Dla dziesięciu członków Stowarzyszenia poświęcenie się z całym sercem tej wielkiej służbie ludzkości jest zarazem ciężarem jak i błogosławieństwem

Stowarzyszenie jest zarządcą i strażnikiem Boskiego Słowa oraz Głosu Nowego Posłania. Ta rola została im powierzona przez Źródło Nowego Posłania – aby chronić, zachować i zaprezentować to Nowe Objawienie, a także by służyć mu z całym sercem. Prowadzą tutaj czynne działania, ażeby strzec czystości Nowego Posłania – jego publikacji, pism, ścieżek dźwiękowych, filmów video oraz publicznych wydarzeń.

Stowarzyszenie jest zaangażowane w szeroki zakres praktycznych odpowiedzialności związanych z misją zachowania i głoszenia Nowego Posłania, a także wspierania rosnącej Światowej Społeczności studentów. Mają wiele głównych zespołów i projektów Stowarzyszenia, koordynujących działalność Kluczowych Współpracowników oraz Wolontariuszy wspierających organizację.

Stowarzyszeniu nie utrzymuje funkcji doradców religijnych, mentorów ani nauczycieli. Nie są zaangażowani w nauczanie Nowego Posłania, bądź w ustalanie interpretacji pism. Ich rolą natomiast jest  podniesienie kluczowej pracy organizacji oraz wspieranie Posłańca, a także nauczycieli Nowego Posłania zapewniając ścieżkę edukacyjną jak i inspirację dla wszystkich, którzy pragną uczyć się i żyć Objawieniem. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza dziesięciu członków: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers oraz Patricia Summers

Historia Działaczy Stowarzyszenia

W dziejach każdego Objawienia pochodzącego od Stwórcy jest pewna historia – historia dostarczenia, historia jego Posłańca, a także historia wczesnej wspólnoty osób, którzy zgromadzili się, aby wspierać Posłańca oraz pomóc złożyć światu na ręce Objawienie Boga.

Historia Nowego Objawienia Boga jest odkrywana teraz przed nami wokół Posłańca i wokół Stowarzyszenia – małego kręgu osób zebranych w celu wsparcia jego dzieła – oraz rosnącej Światowej Społeczności studentów. Jest to historia ze skromnymi początkami, która wciąż się rozwija.

W 1992 r. będąc już zaangażowanym w proces Objawienia przez 10 lat, Posłaniec założył organizację Stowarzyszenia pomimo faktu, iż w tamtym czasie było tylko kilka współuczestniczących w procesie osób obecnych przy nim. W następujących po sobie latach, obecni członkowie Stowarzyszenia przybyli odnaleźć Objawienie i ostatecznie zająć ich miejsce w służbie Objawieniu. Każdy z nich ma wyjątkową opowieść.

Przebywając w rozmaitych życiowych sytuacjach, okolicznościach oraz miejscach, wszyscy oni natrafili na Objawienie lub Posłańca i rozpoczęli reagować na doświadczenie rozpoznania i poczucie wezwania, podejmując pierwsze kroki ku życiu w służbie, nawet jeśli nie wiedzieli gdzie owe kroki by ich zaprowadziły albo co to oznaczało.

Tak więc przybyli, zdobywając wolność odnalezienia ich drogi, jeden po drugim, każdy stający przed wyzwaniami i przeciwnościami, ale w poczuciu wiedzy, że muszą przybyć, w poczuciu obowiązku podjęcia roli w służbie tego wyłaniającego się Objawienia oraz osobie go otrzymującej. To wymagało większej wewnętrznej i zewnętrznej siły oraz stabilności, gdy rozpoczęli dzielić ciężar Posłańca.

W okresie ich lat służby, kroczyli trudną ścieżką wespół z Posłańcem, głęboko oddani oraz zaangażowani jemu oraz jego misji, uwalniając go tak, aby mógł czynić to, co tylko on może czynić, stojąc wraz z nim i będąc tam dla niego niezależnie od wyrastających trudności lub wyzwań.

Dzisiaj nadal odpowiadają na ich poczucie wezwania i odpowiedzialności, dążąc do osiągnięcia większej służby, stojąc przed jeszcze trudniejszymi wyzwaniami, ich życia oraz role udoskonalone i przedefiniowane, poświęcając się w imię tego wielkiego posłannictwa. To wszystko służy temu, aby Nowe Posłanie od Boga mogło dotrzeć do świata w najkrótszym możliwym czasie, zapewniając mądrość oraz wgląd rzadko kiedykolwiek widziane w tym świecie oraz wzywając Wiedzę w ludzkiej rodzinie tak, ażeby ta duchowa moc mogła wyłonić się i prowadzić ludzkość w tych czasach wielkiej potrzeby.

Jednakże, w jaki sposób tak mała grupa może to osiągnąć? Jak mogą wypełnić tę misję? To są pytania, z którymi żyją. Obecnie inni zaczynają odpowiadać na ich własne poczucie wezwania, aby wesprzeć Stowarzyszenie w tym doniosłym przedsięwzięciu. Kluczowi Współpracownicy, a także wielu wolontariuszy wspomagających obecnie Stowarzyszenie podejmuje się teraz kluczowych ról i odpowiedzialności, które umożliwiają temu posłannictwu rozrastać się na jeszcze większą skalę.

Historia wczesnej wspólnoty Objawienia nadal się rozwija, gdy zainspirowane osoby dookoła świata odpowiadają na Nowe Objawienie Boga i zajmują ich miejsca w służbie – zarówno na świecie, jak i bezpośrednio wspierając misję Posłania oraz Posłańca.

O Kluczowych Współpracownikach Stowarzyszenia

Kluczowi Współpracownicy Stowarzyszenia stanowią istotną część misji Nowego Posłania od Boga. Kluczowi Współpracownicy są osobami mającymi poczucie osobistego wezwania ku służbie i rozwojowi misji Posłania oraz Posłańca i pomocy Stowarzyszeniu w wypełnieniu tej powinności na świecie. Uczynili z tego ich pierwszorzędny cel, wzmacniając ich wewnętrzne i zewnętrzne życia wystarczająco, aby utrzymywać i rozwijać kluczowe aspekty działań Stowarzyszenia, a także by przetrwało ono wraz z biegiem czasu. To jest rzeczywista demonstracja prawdziwej służby. Obecnie jest trzynastu Kluczowych Współpracowników w pięciu krajach wspierających Stowarzyszenie.

O Wolontariuszach wspomagających Stowarzyszenie

Wolontariusze wspierający Stowarzyszenie świadczą służbę o krytycznym znaczeniu dla rozwoju wielu aspektów działalności i posłannictwa Stowarzyszenia. Wolontariusze są studentami Światowej Społeczności przebywającymi na całym świecie, zdolnymi do zaoferowania własnego czasu, umiejętności i dyspozycyjności, aby wykonać określone zadania, projekty zespołowe oraz współpracować w zespołach i wydziałach organizacji. Ta forma służby dopełnia ich szkolenie oraz orędownictwo Nowego Posłania na świecie i stanowi kluczowe wsparcie dla działań oraz misji Stowarzyszenia i Posłańca.

W chwili obecnej jest ponad 84 wolontariuszy z 28 krajów wspierających Stowarzyszenie.