Over de Society

Wat is De Society?

De Society voor de Nieuwe Boodschap van God is een religieuze organisatie zonder winstoogmerk; het is haar missie om de Nieuwe Boodschap van God levend te houden, te beschermen en te presenteren in de wereld. De Society is niet aangesloten bij enig ander religieuze instelling. Zij wordt financieel ondersteund door donaties van de studenten van de Nieuwe Boodschap over de hele wereld en ontvangt van geen enkele regering of religieuze organisatie sponsoring of inkomsten.

De Society werd in 1992 door de Boodschapper Marshall Vian Summers opgericht. Hij zag de noodzaak van een organisatie en een toegewijde kern van mensen, die de Missie van de Boodschapper konden uitdragen, zowel tijdens als na zijn leven, en die de Openbaring tot ver in de toekomst zouden kunnen beschermen en haar zuiverheid in stand houden.

Vanaf die dag tot op heden heeft De Society de last van de Boodschapper gedeeld door naast hem te gaan staan, en getuige te zijn van het proces van Openbaring. Zij heeft daarbij de belangrijke taak op zich genomen om de Nieuwe Boodschap van God naar de mensheid te brengen.
De Society bestaat uit tien leden en negen vaste assistenten die ieder voor zich ervoor hebben gekozen om gehoor te geven aan hun innerlijk gevoelde roeping, namelijk het bijstaan van de Boodschapper en het bevorderen van de verspreiding van de Nieuwe Boodschap in de wereld. Daarnaast wordt De Society bijgestaan en ondersteund door toegewijde vrijwilligers die in andere landen wonen en die al naar gelang hun talenten hun diensten aanbieden.

De Society staat onder directe leiding van de leider van de Nieuwe Boodschap, Marshall Vian Summers. De leider van de Nieuwe Boodschap wordt bijgestaan door de Directeur van De Society, Reed Summers. Hij coördineert de werkzaamheden van het Management Team dat toezicht houdt op de afdelingen van de organisatie.

Ons Werk

De missie van De Society is het in de wereld brengen van de Nieuwe Boodschap van God, naar mensen overal toe, zodat de mensheid haar gemeenschappelijke basis kan vinden, de aarde kan behouden, de menselijke vrijheid kan beschermen en de menselijke beschaving kan bevorderen nu wij op de drempel van een grote en ongekende verandering staan.
Het werk van De Society is gewijd aan het bevorderen van de missie van de Boodschap en de Boodschapper – een missie die oorspronkelijk door God en de Raad der Engelen is ingesteld. Deze missie is diep verbonden met de evolutie en bestemming van onze wereld en is een directe uitbreiding van het Goddelijk Plan om onze wereld te dienen op dit een kritieke tijdstip in de menselijke geschiedenis.
Sinds het begin van de tijd en de schepping van het fysieke universum hebben God en de Engelenschare een taak bevorderd om de Afscheiding te helen en de afgescheidenen te verlossen middels Kennis, zowel in onze wereld als door de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum heen.

De Society staat in dienst van deze grotere missie en dit groter Plan van God. Op dit moment bestaat ons belangrijkste werk uit het ontvangen, bewaren, beschermen en aan de wereld presenteren van Gods Nieuwe Boodschap. Wij proberen dit te bereiken door de publicatie van boeken, ondersteuning van het proces van internationale vertaling en het hosten van websites, forums en vele andere online activiteiten. We maken onderricht en maatschappelijke betrokkenheid mogelijk voor De Wereldwijde Gemeenschap door middel van evenementen, uitzendingen Kampementen en The Free School van de Nieuwe Boodschap..

Op deze manier kan God’s oproep en communicatie de harten van alle mensen bereiken, en daarmee de kracht van Kennis doen ontwaken, zodat mensen hun unieke bijdrage kunnen ontdekken in deze tijd van escalerende nood, verandering en kansen.

Dit is echter een verantwoordelijkheid die ons vermogen ver te boven gaat. Het vereist de ondersteuning en assistentie van velen. De boeken die je in je hand hebt, de website die jou informeert en inspireert, het Heiligdom van de Grotere Gemeenschap waar de evenementen van de Nieuwe Boodschap plaatsvinden, de kantoren die de organisatie moet onderhouden is, het is alleen mogelijk als vele mensen geven.

En dankzij financiële bijdragen staan de deuren naar het Heiligdom van de Grotere Gemeenschap open, is De Free School van de Nieuwe Boodschap voor iedereen zonder kosten toegankelijk en zijn er steeds meer boeken van de Nieuwe Boodschap gratis online beschikbaar. Jij, die misschien onder de eersten bent die deze Nieuwe Boodschap ontvangt en ervaart, kunt je bij anderen aansluiten en een ware bijdrage leveren aan deze essentiële missie.

Onze Missieformulering

 1. Het naar de mensheid brengen van God’s Nieuwe Boodschap in haar zuivere vorm
 2. Het naar alle mensen brengen van nieuws van de Boodschapper en zijn aanwezigheid in de wereld.
 3. Ondersteunen van het doen ontwaken van Kennis in de levens van alle mensen via het onderricht en de weg van ontwikkeling die de Nieuwe Boodschap bevat.
 4. Vergroten van het bewustzijn over en voorbereiden op de Grote Golven van Verandering en het binnentreden van de mensheid in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum.
 5. Aansporen tot eenheid en tolerantie tussen de wereldgodsdiensten zoals dat aangegeven wordt door God’s Nieuwe Openbaring voor deze tijd.
 6. Bijstaan en steunen van de Boodschapper terwijl hij Gods Nieuwe Openbaring blijft ontvangen..
 7. Vestigen van de Wereldwijde Gemeenschap van de Nieuwe Boodschap om de Nieuwe Boodschap te leren, in het leven te integreren en te ondersteunen in lijn met de Boodschapper en De Society.
 8. Bouwen van een sterk organisatieplatform om de Nieuwe Boodschap van God uit te dragen in de wereld en naar de toekomst toe.

Strategische Doelstellingen

 1. Vestigen van spiritueel bewustzijn en traditie van de Nieuwe Boodschap in de wereld.
 2. Bereiken van miljoenen mensen wereldwijd met de leer en afkondiging van de Nieuwe Boodschap.
 3. Uitbrengen van de tekst en audio van het Testament van de Nieuwe Boodschap van God
 4. Toegankelijk maken van de enorme omvang en diepgang van de Nieuwe Boodschap, via boeken, websites en vertalingen.
 5. De Stem van Openbaring presenteren aan de wereld in haar oorspronkelijke audio vorm.
 6. Publiceren van de wereldlessen van de Boodschapper in zowel audio als geschreven vorm.
 7. Gronden van de visie van de Boodschapper betreffende de leer- en leefweg van de Nieuwe Boodschap.
 8. De mogelijkheid scheppen voor mensen wereldwijd om betrokken te raken bij de openbaring en bij hun eigen diepere natuur en roeping in het leven via de Free School de Nieuwe Boodschap.
 9. Bouwen van organisatorische stabiliteit en veerkracht om succesvol tegemoet te komen aan de reactie van de wereld op de Nieuwe Boodschap en haar afkondiging.

Over het leiderschap van de Nieuwe Boodschap

Marshall Vian Summers

Boodschapper, Leider van de Nieuwe Boodschap van God

Marshall Vian Summers is de Boodschapper van de Nieuwe Boodschap van God. Hij werd vóór dit leven door de Raad der Engelen uitgekozen en voorbereid om in deze rol van Boodschapper voor de Nieuwe Openbaring te dienen. Hij heeft nu de grootste en meest uitgebreide openbaring ontvangen ooit aan de mensheid gegeven.

Marshall is de grondlegger van De Society, die hij in 1992 oprichtte om de Nieuwe Boodschap van God in de wereld te behouden en te presenteren. Hij is de huidige leider van de Nieuwe Boodschap van God en de Wereldwijde Gemeenschap van de Nieuwe Boodschap. Zijn leiderschapsrol zal uiteindelijk overgenomen worden door zijn vrouw Patricia Summers.

Op dit moment ontvangt de Boodschapper nog steeds de zich ontvouwende openbaring van God’s Nieuwe Boodschap voor de huidige en toekomstige tijden. Bovendien is hij bezig met het via radio en tv uitzenden van zijn geopenbaarde kernboodschap, alsmede met het opnemen van een uitgebreide nalatenschap van leringen, richtlijnen en verklaringen om studenten bij te staan in het leren en (integreren in hun) leven van de Nieuwe Boodschap. Ten slotte werkt hij aan de samenstelling van de in totaal meer dan 9000 pagina’s tellende Openbaring, om te komen tot een nieuwe testament voor de mensheid, al met al een historisch project.

Reed Summers

Leraar en Vertegenwoordiger van de Nieuwe Boodschap

Als zoon van de Boodschapper geboren in de traditie van de Nieuwe Boodschap, is Reed Summers een lid van De Society en leidt haar algemene voorlichtings- en onderwijsmissie. Bovendien geeft hij les en richting aan de studenten van de Wereldwijde Gemeenschap en is hij de voornaamste publieke vertegenwoordiger voor de Boodschapper.

Reed Summers sloot zich in 2004, op een leeftijd van 20, aan bij de Boodschapper en De Society. Sindsdien heeft hij de missie van de Boodschapper in een breed scala aan activiteiten ondersteund: ontwerpen van de websites, boekomslagen en voorlichtingsmateriaal van de Nieuwe Boodschap; schrijven, spreken en onderwijzen in de Vrije School van de Nieuwe Boodschap; coördinatie van de vele reizen van de Boodschapper in de wereld; en naast Patricia Summers, het curriculum ontwikkelen voor de Free School van de Nieuwe Boodschap, alsmede de radio- en tv-uitzendingen van de Nieuwe Boodschap, Nachtwaken, en Kampementen.

Patricia Summers

Leraar en Vertegenwoordiger van de Nieuwe Boodschap

Patricia staat al vanaf 1983 aan de zijde van Marshall, bijna tien jaar voor het bestaan van De Society. Vanaf de vroegste dagen van Openbaring assisteerde zij van nabij de Boodschapper in zijn lange reis om de Openbaring van de Nieuwe Boodschap te ontvangen. Ze bleef voortdurend aan zijn zijde en hielp hem het groeiende gewicht van zijn verantwoordelijkheden en rol te dragen.
Patricia is lid van De Society en zij heeft al meer dan dertig jaar meegeholpen de organisatie op te bouwen. Ze heeft De Society door vele uitdagingen geleid waardoor deze nu is waar ze is. Op dit moment werkt ze samen met Reed Summers en de Boodschapper bij het leiden van De Society, bij het uitbrengen van de boeken van Openbaring en de wereldpresentatie van de Nieuwe Boodschap van God. Daarnaast is zij een van de belangrijkste leraren van de Nieuwe Boodschap; zij biedt essentiële wijsheid, inspiratie en richting aan de Wereldwijde Gemeenschap van studenten van de Openbaring.

Over de leden van de Society

Marshall Vian Summers en de leden van De Society voor De Nieuwe Boodschap van God hebben de enorme verantwoordelijkheid gekregen om de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen. Voor de tien leden van De Society is het een zware last, maar tevens een zegen om zich met hart en ziel in te zetten voor deze belangrijke dienst aan de mensheid.
De Society is de beheerder en bewaker van het Heilige Woord en de Heilige Klank van de Nieuwe Boodschap. Haar is deze rol toevertrouwd door de Bron van de Nieuwe Boodschap – om deze Nieuwe Boodschap te beschermen, te behouden en te presenteren en haar met hart en ziel te dienen. Bij de Society werkt men aan het bewaken van de zuiverheid van de Nieuwe Boodschap. – haar publicaties, teksten, audio, video en publieke evenementen.

De Society is betrokken bij een breed scala aan praktische verantwoordelijkheden, gerelateerd aan de missie om De Nieuwe Boodschap te behoeden en te verkondigen, en de groei van de Wereldwijde Gemeenschap van studenten te ondersteunen. Hiervoor bemensen zij de vele Kernteams en projecten van de Society en coördineren ze het werk van de Kernassistenten en Vrijwilligers die de organisatie ondersteunen.

De Society vervult niet de rol van religieuze raadsman, mentor of leraar. Zij houdt zich niet bezig met onderwijzen van de Nieuwe Boodschap of met het vastleggen van een interpretatie van teksten. In plaats daarvan is het haar rol om de kernwerkzaamheden van de organisatie gaande te houden en de Boodschapper en de leraren van de Nieuwe Boodschap te ondersteunen, dit door zorg te dragen voor de onderwijskundige weg en inspiratie voor iedereen die de Openbaring wil leren en in zijn leven wil toepassen.

Er zijn momenteel tien leden van De Society: Tyyne Andrews, Will Burrows, Robert Busbey, Jeanine Butler, Carol Coffey, Darlene Mitchell, Ellen Mitchell, Ayesha Summers, Reed Summers and Patricia Summers

Het Verhaal van de Leden van De Society

Elke Openbaring die door de Schepper door de geschiedenis heen is gegeven, heeft een verhaal – het verhaal van haar ontstaan, het verhaal van haar Boodschapper en het verhaal van de vroege gemeenschap van individuen die bij elkaar kwamen om de Boodschapper te steunen en te helpen bij het in de wereld brengen van Gods Openbaring.
Het verhaal van Gods Nieuwe Openbaring ontvouwt zich nu voor ons, rondom de Boodschapper, rondom De Society – de kleine kring van mensen die bij elkaar kwamen om hem te ondersteunen – en de groeiende Wereldwijde Gemeenschap van studenten. Het is een verhaal met een klein begin dat zich steeds verder ontvouwt.

In 1992 heeft de Boodschapper, die al tien jaar bezig was met het proces van Openbaring, de organisatie van De Society opgericht, ondanks dat er op dat moment maar enkele personen bij hem waren die hieraan mee wilden doen.
In de jaren die volgden zouden de huidige leden van De Society de Openbaring weten te vinden en zouden ze geleidelijk aan terecht komen in een functie waar ze aan haar dienstbaar konden zijn. Ieder van hen heeft zijn/haar eigen uniek verhaal.
Hoewel ze in verschillende levenssituaties, omstandigheden en op verschillende plekken verkeerden, maakten ze stuk voor stuk kennis met de Openbaring of de Boodschapper en begonnen te reageren op dat gevoel van herkenning, van roeping, en zetten daarmee de eerste stappen naar een leven van dienstbaarheid, zelfs al wisten ze niet waar die stappen hen heen zouden leiden of wat het te betekenen had.

En daar kwamen ze. Ze verworven de vrijheid om hun weg te vinden, een voor een. Ze werden geconfronteerd met uitdagingen en tegenslag, maar allen wisten ze dat ze niet anders konden, dat ze een functie moesten vervullen in dienst van deze steeds bekender wordende Openbaring en van de man die haar ontving. Zij moesten een steeds grotere innerlijke en uiterlijke kracht en stabiliteit ontwikkelen, naar mate ze de zware last van de Boodschapper gingen delen.
Gedurende al die jaren van dienstverlening hebben ze een moeilijke weg met de Boodschapper bewandeld; ze waren hem zeer toegewijd en voelden zich diep verbonden met hem en zijn missie, en dat gaf hem de vrije hand om te doen wat alleen hij kan doen; ze steunden hem en waren er voor hem, ongeacht de moeilijkheden en uitdagingen die zich voordeden.

En ze gaan door met gehoor te geven aan hun roeping en gevoel van verantwoordelijkheid, en ze willen nog meer diensten verlenen, nog grotere uitdagingen aangaan. Ze hebben hun leven en rol verfijnd en opnieuw bepaald in dienst van deze belangrijke missie. Dit alles, opdat de Nieuwe Boodschap van God de wereld kan bereiken, in de steeds kortere tijd die nog rest, de Boodschap van wijsheid en inzicht zoals zelden in deze wereld gezien, die Kennis doet ontwaken bij de menselijke familie, in de hoop dat deze spirituele kracht naar boven kan komen om de mensheid te leiden in deze tijden van grote nood.
Maar hoe kan deze kleine groep mensen dit mogelijkerwijs doen? Hoe kunnen ze deze missie vervullen? Dit zijn vragen waar zij mee leven.

Nu beginnen anderen te reageren op de door hen gevoelde roeping, om De Society assisteren bij deze grote onderneming. De Vaste Assistenten en de vele vrijwilligers die De Society nu bijstaan pakken belangrijke rollen en verantwoordelijkheden op waardoor deze missie op een steeds grotere schaal verder kan gaan.
Het verhaal van de vroege gemeenschap van de Openbaring ontvouwt zich steeds verder nu geïnspireerde mannen en vrouwen over heel de wereld gehoor geven aan God’s Nieuwe Openbaring en hun diensten aanbieden, zowel in de wereld als in de directe ondersteuning van de missie van de Boodschap en de Boodschapper.

Over de Vaste Assistenten van de Society

De Vaste Assistenten van De Society vormen een belangrijk onderdeel van de missie van de Nieuwe Boodschap van God. Vaste assistenten zijn mensen met een persoonlijke roeping om de missie van de Boodschap en de Boodschapper te dienen en te bevorderen. Zij willen De Society helpen deze missie in de wereld uit te voeren. Dit is hun belangrijkste doelstelling geworden, en ze hebben hun innerlijk en uiterlijk leven in voldoende mate versterkt om de belangrijkste gebieden in het werk van De Society te behouden, uit te kunnen bouwen en in de loop van de tijd gaande te houden. Dit is een onvervalst bewijs van ware dienstbaarheid.
Er zijn negen Vaste assistenten in de drie landen die De Society assisteren.

Over de Vrijwilligers die De Society assisteren

De vrijwilligers die De Society assisteren zijn zeer belangrijk in hun dienstverlening bij het bevorderen van de vele aspecten van het werk en de missie van De Society. Vrijwilligers zijn studenten van de Wereldwijde Gemeenschap die verspreid over de wereld wonen, die de mogelijkheid hebben hun tijd, vaardigheden en beschikbaarheid aan te bieden om specifieke taken en stafprojecten te vervullen. Zij werken met teams en afdelingen van de organisatie samen. Deze vorm van dienstbaarheid is een aanvulling op hun student-zijn en het uitdragen van de Nieuwe Boodschap in de wereld. Het is een belangrijke ondersteuning voor het werk en de missie van de Society en de Boodschapper.
Op dit moment zijn er 84 vrijwilligers in 28 landen die de Society assisteren.