Over de Wereldwijde Gemeenschap


Worldwide community of God's new message

De Wereldwijde Gemeenschap (WWG) is een open gemeenschap vanmensen uit alle naties, culturen en geloofstradities die de Nieuwe Boodschap van God willen ontvangen, bestuderen en integreren in hun leven. De Wereldwijde Gemeenschap staat open voor iedereen die oprecht aan de slag wil gaan met de teksten, de lessen en de weg van God’s Nieuwe Boodschap.

God heeft weer gesproken, en God zoekt mensen die samen een Wereldwijde Gemeenschap vormen, en de missie van de Boodschap en de Boodschapper ondersteunen. Zij zijn de eerste studenten, zij brengen als eerste de Nieuwe Boodschap in praktijk en delen deze Openbaring met anderen. Ze werken hierbij nauw samen met De Boodschapper and De Society. Deze mannen en vrouwen van de WWG zijn de pioniers van een nieuw begrip en een nieuwe beleving van God, van spiritualiteit en van de bestemming van de mensheid.

De WWG ontstaat op een cruciaal keerpunt, waarop de wereld geconfronteerd wordt met de grootste drempel in de evolutie uit de geschiedenis. De Mensheid treedt binnen in een Grotere Gemeenschap van leven in het universum, maar is hier niet echt op voorbereid. De Mensheid staat voor de Grote Golven van verandering: toenemende economische onrust, steeds sneller gaande klimaatverandering en grondstoffen die uitgeput raken. In de hele wereld nemen religieuze verdeeldheid en religieus geweld toe terwijl er meer dan ooit behoefte is aan grotere eenheid en samenwerking. Tegelijkertijd ervaren mensen over de hele wereld een groot gemis aan spiritualiteit. Allemaal redenen waarom God weer heeft gesproken.

De WWG van de Nieuwe Boodschap is van vitaal belang voor het overbrengen van de Nieuwe Boodschap van God naar de wereld toe. Het is deze gemeenschap die de Boodschap in overeenstemming met De Boodschapper en De Society zal verspreiden waardoor mensen in elke hoek van de wereld bereikt kunnen worden.

De WWG is in staat om de Boodschap en de Boodschapper te ontvangen en te ondersteunen. Dit is van zeer groot belang voor het in de wereld brengen van de Openbaring van God in haar meest zuivere vorm. Daarom is het de taak van deze gemeenschap om de Nieuwe Boodschap te bestuderen, in praktijk te brengen en in het leven te integreren. Tevens is zij in staat Kennis te promoten en de wereld bewust te maken van de Nieuwe Boodschap en de Boodschapper.

De studenten van de WWG vormen een zeer belangrijke ondersteuning voor de Society voor de Nieuwe Boodschap. Deze organisatie is het hart van de missie God’s Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen. Uiteindelijk zal door het werk en de bijdragen van de Boodschapper, de Society én de WWG de Nieuwe Boodschap in de wereld verankerd worden en zal zij hierdoor een vitale, levende kracht worden, die van generatie op generatie gevoeld zal worden. Haar diepste gaven zullen opbloeien en vruchten afwerpen, en zo zal het leven van ontelbare mensen gezegend worden, en zal uiteindelijk de koers van de menselijke geschiedenis in overeenstemming met God’s grote Plan voor de wereld veranderen.

Wie wij zijn

Onze uiteenlopende wereldgemeenschap bestaat uit mensen van alle rangen en standen, van verschillende geloofstradities en met verschillende sociaaleconomische achtergronden. Wij zijn Moslim, Christen, Joods en Boeddhist of we hebben helemaal geen religieuze achtergrond. Wij zijn jonge ouders, alleenstaande moeders, leraren, zakenmensen, boeren, meubelmakers, werkelozen, verpleegkundigen, studenten, artiesten en gepensioneerden. Wij erkennen dat God weer heeft gesproken tot de mensheid en dat Gods Boodschapper op dit moment in de wereld leeft. Wij zijn ons er allemaal van bewust dat we leven in een tijd van openbaring.

De Wereldwijde Gemeenschap van de Nieuwe Boodschap reikt over heel de aarde. Wij zijn mensen uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azie, Australië en Europa. Wij spreken Arabisch, Swahili, Koreaans, Chinees, Italiaans, Grieks, Spaans, Frans, Turks maar ook vele andere talen. Of we ons nu in London, Sao Paulo, Denver of Riyadh bevinden, wij leren, leven en delen vanuit de plaats waar wij wonen de Nieuwe Boodschap met anderen over de hele wereld.

Wij erkennen dat de Schepper een Nieuwe Openbaring neerzendt, van een grootte, omvang en belang zoals nog nooit eerder gezien op aarde. Dit is een Nieuwe Openbaring van God voor onze tijd en voor de moeilijke tijden die gaan komen. Wij willen deze Nieuwe Boodschap bestuderen en haar goddelijk geïnspireerde verkondiging, wijsheid, kracht en oefeningen in ons leven, in onze familie en onze geloofstraditie inbrengen, alsmede de wereld er bewust van maken.

Hoe Wij Leven

De WWG probeert haar heilige mandaat te vervullen, dat is het brengen van de Nieuwe Boodschap van God naar alle mensen op aarde die ernaar op zoek zijn. Ondanks dat wij als studenten van de WWG verspreid over de hele wereld wonen, en dat in zeer verschillende omstandigheden en leefsituaties, proberen wij de volgende zuilen van onze deelname in stand te houden:

 1. Studie: wij proberen de Nieuwe Boodschap te leren en in praktijk te brengen door haar teksten en leringen te bestuderen en haar spirituele weg voor onze levens te volgen. Hierbij beoefenen wij de Stappen naar Kennis, de Belangrijke Oefeningen en willen wij de de Vier Zuilen van ons leven opbouwen. Wij willen het richtsnoer van Kennis volgen in ons werk, onze interacties en onze participatie in het leven. Bovendien spannen wij ons in om de leringen en het voorbeeld van de Boodschapper te volgen.
 2. Relaties: wij willen bouwen aan onze relatie met God, de Raad der Engelen, met Kennis, de Boodschapper, De Society, met de Wereldwijde Gemeenschap van studenten en met heel de mensheid en de wereld zelf, en deze relatie hooghouden. We zijn hier om die te dienen.
 3. Voorspraak: het is ons streven om de Nieuwe Boodschap van God en dat wat zij leert aan zowel het individu als de hele wereld te promoten. Op deze manier willen wij bekend maken dat God weer heeft gesproken, dat God een Nieuwe Boodschap en een Boodschapper heeft gezonden en tegelijkertijd daarmee een nieuwe weg voorwaarts voor ieder mens en uiteindelijk voor heel de wereld.
 4. Dienstbaarheid: het is ons streven om de wereld te dienen. We doen dat door enerzijds De Society bij te staan in haar leidende missie God’s Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen, anderzijds via andere manieren van belangrijke dienstverlening. Zo proberen wij tegemoet te komen aan wat mensen en Aarde nodig hebben. Hierbij is de Nieuwe Boodschap onze leidraad en inspiratiebron. Wij zullen trachten onze diensten te vervullen in overeenstemming met de richtlijnen van Kennis, met onze geaardheid en onze aanleg, alsmede met dat wat de mensheid nodig heeft.
 5. Geven: wij leveren een financiële bijdrage om hiermee de verspreiding van de Nieuwe Boodschap in de wereld en het werk van De Society te steunen, op welk niveau dan ook, hoe groot of klein dan ook, dit in overeenstemming met Kennis en dat wat wij in de wereld in ons dagelijks leven nodig hebben.

Wat wij Beoefenen

Stappen naar Kennis

Stappen naar Kennis is een reis van 365 stappen/oefeningen en de kerntekst van de leer- en leefweg van de Nieuwe Boodschap.

Stappen naar Kennis Vervolgtraining zet de studie in Stappen voort via een reeks van 84 aanvullende stappen/oefeningen

De Belangrijke Oefeningen

Meditatie
We duiken onder de oppervlakte van de geest om de aanwezigheid en de wil van Kennis binnenin ons te ervaren.

Stilte
Wij beoefenen het verstillen van de geest in allerlei situaties zodat we in staat zijn de aanwezigheid van Kennis binnenin ons en binnenin anderen helder te zien en te herkennen.

Innerlijk luisteren
Wij beoefenen innerlijk luisteren in onze contacten in de wereld om de waarheid of fouten in ons denken, onze beslissingen en onze handelingen te kunnen waarnemen, alsmede die in het denken, de beslissingen en handelingen van anderen. Op deze manier beginnen we te merken hoe Kennis zich in en om ons heen beweegt.

Oefening op ieder uur
Ieder uur brengen we onze gedachten tot rust; we proberen helder te krijgen waar we ons bevinden, wat we aan het doen zijn en of er iets is dat Kennis ons aangeeft wat we zouden moeten zien, weten of doen.

Zien
Wij beoefenen ‘zien’ voorbij de beperkingen van het verstand, en zoeken naar meer inzicht en begrip betreffende situaties, dilemma’s en conflicten die in hun aard langdurig zijn en voorbij de directe horizon van ons leven reiken. Op deze manier kunnen wij voelen welke kant onze wereld opgaat en hoe wij ons moeten voorbereiden op toekomstige eventualiteiten. ‘Zien’ kan ervaringen van opmerkelijk inzicht met zich mee brengen, voorbij de normale parameters van tijd en ruimte. Dit vermogen wordt mogelijk gemaakt door Kennis. Deze ervaringen vereisen voortdurende contemplatie en overweging.

Contemplatie
Wij besteden tijd en zorg aan het objectief nadenken over de betekenis en waarde van onze handelingen en beslissingen, van onze vragen en behoeften, én van de handelingen van anderen. Bovendien oefenen wij ons in het overdenken van onze ervaringen met Kennis, zodat wij die leren begrijpen en we weten hoe en wanneer wij moeten handelen. Tegelijkertijd overdenken we bepaalde gedeelten van de Nieuwe Boodschap die een speciale betekenis hebben voor onze studie en onze ontwikkeling als mensen van de Nieuwe Boodschap.

Onderscheidingsvermogen en Discretie
Wij besteden tijd en zorg aan het objectief onderscheiden van wat er om ons heen gebeurt en wat we in anderen zien. We willen zelfbewust zijn, maar met omzichtigheid, zodat we weten wat we moeten zeggen en doen in elke gegeven situatie. Op deze manier houden wij onze innerlijke verbinding met Kennis in stand terwijl wij ons bezig houden met de wereld.

Besluitvorming
Wij leggen de vele vragen en beslissingen in ons leven voor aan Kennis zodat zij onze handelingen kan leiden en ons leven vorm kan geven. Op deze manier bereiden we ons voor op het ontdekken en volgen van het grotere doel van ons bestaan in de wereld.

De Vier Zuilen
Ons leven en doel steunen op Vier Zuilen: Werk en Kostwinnerschap, Mentale en Fysieke Gezondheid, Relaties en Spirituele Ontwikkeling. Sterke Zuilen zorgen ervoor dat wij een sterke basis hebben in ons leven waardoor wij vrij zijn om dienstbaar te kunnen zijn in de wereld. Wij erkennen dat wij niet om de ontwikkeling van een van deze Vier Zuilen heen kunnen, zelfs als we dienstbaar zijn aan de Nieuwe Boodschap.

De Uitkijktoren
Wij kweken een wijs begrip aan van het verleden en een schrandere visie op onze toekomst. Wij oefenen ons in vooruit blikken, zodat we misschien kunnen zien wat er over de horizon van onze nabije toekomst aankomt en we ons kunnen voorbereiden op eventualiteiten, mogelijkheden en moeilijkheden die misschien opdoemen. Dit zal ons in staat stellen ons op een verstandige manier voor te bereiden op de toekomst, doordat we de kracht van de door God aan ons geschonken Kennis gebruiken.

Zelfkennis
Wij willen een hogere graad van eerlijkheid en bewustzijn aankweken met betrekking tot onze gedachten en onze geestesgesteldheid, alsmede tot de algehele omstandigheden van ons leven. Dit doen wij zodat we constructieve veranderingen kunnen aanbrengen in ons leven, om aldus in staat en bereid te zijn om in de wereld te participeren.

Wat wij als waarheid ervaren

God
God is de Schepper van het universum in al haar dimensies en de Bron van Kennis in alle bewuste wezens. God is geen personage of een enkelvoudig bewustzijn, maar alomtegenwoordige kracht die alle leven doordringt. Zij bestaat buiten de beperkende grenzen van elke theologie en alle religieuze opvattingen. God spreekt tot het diepste deel van ieder persoon door de kracht van Kennis die binnenin hen leeft. Leer verder…

De Nieuwe Boodschap van God
God heeft een Nieuwe Openbaring gezonden, een Lering en een Weg om de relatie van de mensheid met de Schepper nieuw leven in te blazen, op een moment in ons leven waarop wij geconfronteerd worden met een turbulente en in verval gerakende wereld. De Nieuwe Boodschap komt met de Wil en Kracht van God om de religies van de wereld te vernieuwen, om onze onophoudelijke conflicten te beëindigen en de grotere gaven aan te boren die ieder persoon meegebracht heeft in de wereld . De Nieuwe Boodschap is de grootste Openbaring in haar soort, ooit aan de mensheid geschonken. Leer verder…

De Raad der Engelen
De Raad der Engelen waakt over onze wereld. De Raad die onze wereld overziet heeft de Wil van God door heel de geschiedenis heen vertaald, en doet dat nu voor onze tijd middels de Nieuwe Boodschap van God. Leer verder…

De Boodschapper
God heeft een Boodschapper de wereld in gezonden om De Nieuwe Boodschap van God te ontvangen. Zijn naam is Marshall Vian Summers en hij is de allereerste van Gods Boodschappers die de realiteit van de Grotere Gemeenschap van leven in het universum onthult. Hij leeft op dit moment in de wereld en heeft onze steun nodig. Leer verder…

God’s Vroegere Boodschappers en Openbaringen
God heeft alle religies van de wereld geïnitieerd, door Boodschappers in de wereld te zenden, die stuk voor stuk uit de Raad der Engelen gekozen waren, en hierop voorbereid werden. Zij werden op belangrijke keerpunten in de geschiedenis en evolutie van de mensheid uitgezonden om God’s Openbaringen te ontvangen. Leer verder…

Grotere Gemeenschap
Onze wereld komt te voorschijn in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Ons isolement is voorbij, maar we zijn ons er niet van bewust en zijn er niet op voorbereid. God heeft ons de openbaring geschonken met daarin alles wat we moeten weten over dit grotere strijdtoneel in het leven, zodat eenieder zich kan voorbereiden op onze voorbestemde ontmoeting met leven van buiten onze wereld.
Leer verder…

Kennis
Kennis is de grotere intelligentie binnenin ons, een diepere geest voorbij het intellect. Het is onze directe verbinding met God. Kennis vertegenwoordigt dat deel van ons dat God nooit verlaten heeft en dat nog steeds verbonden is met God’s Wil en Aanwezigheid. Leer verder…

Doel en Bestemming
Ieder van ons werd de wereld in gezonden voor een groter doel, dat wacht op ontdekking. Dit grotere doel ligt buiten het domein en het bereik van het intellect in Kennis dat diep binnenin ons leeft. Leer verder…

Relaties en Hoger Doel
Ieder van ons deelt een lotsbestemming met bepaalde personen en moet hiermee bepaalde dingen doen in overeenstemming met ons groter doel en dat wat de wereld, die wij hier komen dienen, nodig heeft. Leer verder…

Grote Golven van Verandering
Wij staan op de drempel van Grote Golven van verandering en omwenteling op het gebied van milieu, economie en politiek, die het aangezicht van de aarde zullen veranderen. De mensheid moet zich nu voorbereiden en in voldoende mate samenwerken om groot conflict, lijden en verval van de menselijke beschaving te voorkomen. Leer verder…

Mentale Milieu
Wij leven zowel in een mentaal als in een fysiek milieu. In het mentale milieu zijn krachten aanwezig die ons denken en onze emoties beïnvloeden, en die kunnen ons overheersen totdat we sterk genoeg geworden zijn door middel van Kennis. Leer verder…

Grotere Duisternis
Bepaalde rassen uit de Grotere Gemeenschap mengen zich op dit moment in onze zaken. Ze zijn hier om te profiteren van een zwakke en verdeelde mensheid, die wordt geconfronteerd met de Grote Golven van Verandering. Wij, als de oorspronkelijke bewoners van deze wereld, worden opgeroepen onze stem te verheffen tegen deze inmenging, om andere mensen te waarschuwen en voor te lichten, alsmede om in het licht hiervan mee te helpen om eenheid onder de mensen te creëren. Dit is de grootste uitdaging die de mensheid ooit gekend heeft. Leer verder…

De Bondgenoten van de Mensheid
Wetend dat de mensheid geconfronteerd wordt met een Interventie, heeft God een oproep gedaan aan die vrije rassen binnen onze regio in de ruimte om hun wijsheid en raad te zenden, zodat de mensheid in staat gesteld wordt deze inmenging te neutraliseren en zij zich kan voorbereiden op haar toekomst en lotsbestemming als een vrij ras binnen de Grotere Gemeenschap. Deze wijsheid en raad wordt verschaft aan de Boodschapper, die in de wereld is gekomen om bewustzijn te kweken onder de mensen betreffende de Grotere Gemeenschap, en om hen wijsheid en spiritualiteit te brengen. Leer verder…

Spirituele Familie
Ieder van ons maakt deel uit van een Spirituele Familie, die in het leven geroepen werd na de Afzondering in het leven geroepen werd om alle wezens in staat te stellen langzaam, gedurende een lange tijdsspanne, toe te werken naar een grotere staat van eenheid en verbinding, hetgeen uiteindelijk moet leiden naar onze definitieve terugkeer naar God. Onze Spirituele Familie, dat zijn de relaties die wij door Kennis opnieuw voor onszelf hebben teruggevonden hebben tijdens onze lange reis door de Afzondering. Sommige leden van onze Spirituele Familie bevinden zich in de wereld en sommige bevinden zich buiten de wereld. De Spirituele Families maken deel uit van het mysterieuze Plan van God al diegenen die in Afzondering leven te bevrijden en te herenigen. Leer verder…

Aloude Thuis
Ons Aloude Thuis is een staat van verbondenheid en verwantschap met onze Spirituele Familie, De Raad en God. Het Aloude Thuis, soms ook wel Hemel genoemd, is een staat van bewustzijn en verbondenheid die ieder van ons had voordat we de wereld binnengingen en waarnaar ieder van ons na dit leven terug zal keren. Leer verder…

De Missie van de Wereldwijde Gemeenschap

Wij zijn verbonden door de mysterieuze aanwezigheid van Kennis, onze verbinding met God, die ons aanzet tot het bestuderen, vertalen, steunen, beschermen en getuigen van de Nieuwe Boodschap van God en haar Boodschapper, Marshall Vian Summers. Om dit tot stand te brengen:

 • Doen wij ons best om de Nieuwe Boodschap in ieder aspect van ons leven te bestuderen en te beleven.
 • Willen wij zekerheid, stabiliteit en een netwerk van zinvolle relaties opbouwen
 • Leven wij eenvoudig en op een duurzame manier om eraan bij te dragen dat de menselijke familie blijft bestaan en de aarde behouden blijft.
 • Leren wij Kennis te volgen als een bron van kracht, wijsheid en vervulling, omdat wij inzien dat Kennis ons verbindt met God en ons groter doel in het leven.
 • Wij ondersteunen elkaar in onze studie van de Nieuwe Boodschap en onze beoefening van Stappen naar Kennis, de weg die de Nieuwe Boodschap wijst naar spirituele ontwikkeling.
 • Wij ondersteunen iedereen die toetreedt tot de WWG, waarbij we hun kracht en studie stimuleren als ze deze grotere reis in het leven willen gaan ondernemen.
 • Wij willen doorgeefluiken voor Kennis zijn en haar wijsheid verpersoonlijken, zodat wij dienstbaar kunnen zijn aan alle mensen waarmee wij in contact komen.
 • Om het Plan van God te kunnen uitvoeren delen we de Nieuwe Boodschap met anderen. Zodoende brengen we haar in deze tijden van grote en ongekende nood naar de mensheid toe.
 • Wij vertalen de woorden van God’s Nieuwe Boodschap en de woorden van de Boodschapper in onze taal en delen haar wijsheid en diepgaande Openbaring met anderen uit onze stad, streek, land en wereld.
 • Wij erkennen en promoten het bestaan van de Boodschapper en ondersteunen zijn essentiële werk in de wereld. Op deze manier zijn wij met hem.
 • Wij ondersteunen De Society in haar missie van het brengen van God’s Nieuwe Openbaring in deze tijd waar zij het hardst nodig is.