Richtlijnen voor de Voorbereiding op de Grotere Gemeenschap

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan Gods Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 19 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


1. Begin met het lezen van de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid en bestudeer ze diepgaand.
2. Lees alles wat je kunt over de Grotere Gemeenschap binnen de Leer ‘De Weg van Kennis uit de Grotere Gemeenschap’.
3. Leer wat je kunt over de aanwezigheid van buitenaardse mogendheden in de wereld.
4. Moedig menselijke eenheid aan en benadruk daarbij de gevoeligheid van de mensheid voor de Interventie en voor overreding in het universum en dat de mensheid tot op heden nog weinig of geen verdediging heeft opgebouwd tegen de invloeden van de Grotere Gemeenschap waarin jullie leven.
5. Ondersteun de openbaarmaking van de buitenaardse aanwezigheid – openbaarmaking vanuit overheden, openbaarmakingen vanuit de Interventie zelf en openbaarmaking vanuit het publiek, die al op zoveel manieren getroffen is.
6. Beschouw jezelf als iemand die leeft binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, een Grotere Gemeenschap waar leven is geëvolueerd en waar de technologische ontwikkeling is versneld, maar een Grotere Gemeenschap waar de beperkingen van het fysieke leven nog steeds van invloed zijn op iedereen die in het fysieke universum bestaat.
7. Val niet ten prooi aan overreding en verleidingen door enige buitenaardse aanwezigheid die zich in de wereld actief bemoeit met menselijke zaken. Geloof niet dat iemand hierheen zal komen om een worstelende mensheid te verlossen of te redden en [herken] dat diegenen die dat beweren hier zijn voor hun eigen doeleinden – om te profiteren van de zwakheid, verdeeldheid en het bijgeloof van de mensheid.
8. Zie de mensheid en jezelf als de inheemse bevolking van de wereld die nu geconfronteerd worden met Interventie. Wat moeten de inheemse volkeren doen om hun grenzen veilig te stellen en te bepalen hoe en wanneer en waar contact met de buitenwereld zou moeten plaatsvinden voor het welzijn van de inheemse volkeren van de wereld?
9. Geloof niet dat enig ander ras aanspraak kan maken op deze wereld, of genetisch verbonden is met het mensenras, of dat het in enig opzicht de ouders of gidsen zijn van de mensheid. Dit is een leugen die wordt voorgehouden door die mogendheden die vandaag de dag in de wereld ingrijpen.
10. Begrijp waarom de Bondgenoten van de mensheid niet in de wereld aanwezig zijn en dat zij een non-interventie beleid voeren waarbij ze alleen hun wijsheid en inzicht delen met diegenen die willen weten over het leven buiten deze wereld.
11. Bereid je voor op de Grote Golven van verandering die naar de wereld komen zodat je in een sterke positie verkeert om in deze Groter Golven van verandering je weg te vinden en anderen van dienst te zijn. Dit houdt in het ondersteunen van de mensheid en haar voorbereiden op haar toekomst binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.
12. Laat je door niemand overtuigen dat die mogendheden die in de wereld interveniëren hier zijn voor het welzijn van de mensheid. Dit vertegenwoordigt verwarring aan de kant van de menselijke familie en bedrog van de kant van die mogendheden die hier reeds zijn.
13. Begrijp dat de mensheid een grens naar de ruimte moet vaststellen en dat pogingen tot interventie en overreding zullen blijven doorgaan, en dat de mensheid – omdat ze verdeeld is en niets weet over de realiteiten van leven in het universum – vooral gevoelig is voor overreding en interventie van buitenaf.
14. Kijk of je zelf enig contact hebt gehad met buitenaardse mogendheden, hetzij via de mentale leefwereld hetzij in direct fysiek contact. Wees moedig als je jezelf afvraagt: “Heb ik enig direct contact gehad met een buitenaardse mogendheid? En zo ja, wat was de aard van het contact en wat gebeurde er?”
15. Hekel oorlog als een verzwakking van de menselijke familie in de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap. Benadruk eenheid en samenwerking van de mensheid ten overstaan van de Grote Golven van verandering en de voorbereiding op haar grote ontmoetingen met de Grotere Gemeenschap waarin ze bestaat.
16. Deel de Briefings van de Bondgenoten van de Mensheid met zoveel mogelijk mensen en stuur de Verklaring van de Menselijke Soevereiniteit naar je vrienden en kennissen en naar de regeringsleiders. Hoe meer mensen hiervan afweten, hoe sterker de mensheid zal staan en hoe beter zij in staat zal zijn om de interventie en overredingen af te wenden om haar eigen koers uit te kunnen zetten naar een vrij en zich ontwikkelend ras in het universum.
17. Geloof niet dat de ontvoering van mensen door buitenaardse mogendheden enig voordeel oplevert voor de mensheid. Begrijp dat deze ontvoeringen alleen bedoeld zijn om een hybride wezen te kweken dat in staat is om regeringen en handels- en religieuze instellingen te beïnvloeden en om een netwerk van aanhangers voor de Interventie zelf te creëren. Dit is een grove schending van jullie rechten en welzijn, en een enorme bedreiging voor de toekomst en de vrijheid van de mensheid.

18. Erken dat geavanceerde technologie niet gelijk staat aan geavanceerde ethiek en moraliteit. Gebruik Neem de mensheid als goed voorbeeld hiervan. Denk niet dat diegenen die het vermogen hebben verkregen om in door de ruimte te reizen enige vooruitgang in ethiek, moraliteit, religie of spiritualiteit vertegenwoordigen. Denk niet dat zij jullie in dit opzicht iets kunnen leren, want in veel gevallen zijn jullie verder gevorderd dan zij in jullie bewustzijn van de realiteit van God en de aard van jullie eigen spiritualiteit.
19. Begrijp dat de mensheid om vrij te zijn in het universum aan drie vereisten zal moeten voldoen: eenheid, zelfvoorziening en discretie. De mensheid zal deze doelen in hoge mate moeten verwezenlijken. Op dit moment wordt geen van deze doelen voldoende beoefend. Dit vertegenwoordigt de nadruk en focus op het verenigen van de mensheid voor haar eigen verdediging en op haar voorbereiding op de opkomst in een grotere arena van leven.
20. Begrijp dat de Interventie die vandaag de dag hier in de wereld is hier is om menselijke eenheid af te breken. Ze is hier om het zelfvoorzienend vermogen van de mensheid af te breken en ze is hier om zoveel mogelijk te leren over de menselijke aard, het menselijk gedrag en de menselijke samenleving, waarmee ze jullie discretie ondermijnen en jullie zwakheden blootleggen.
21. Kijk met helderheid en nuchterheid naar de sterren. Het is een uitdagende maar wonderlijke omgeving in het universum, maar jullie moeten sterk en vastberaden zijn om op te komen in deze grotere arena.
22. Leer De Weg van Kennis en bouw je fundament in Kennis zodat zij je mag beschermen tegen overreding en Interventie en ze je voorwaarts mag leiden in dienst van de mensheid – om de mensheid voor te bereiden om meer verenigd en vastberadener te worden en meer in staat te zijn om te reageren en te functioneren binnen een Grotere gemeenschap van leven.
23. Begrijp dat God een waarschuwing voor en een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap heeft verzorgd zodat de mensheid veilig deze grote drempel kan overgaan en een grotere eenheid en samenwerking onder de menselijke familie tot stand kan brengen en zichzelf kan voorbereiden op zowel de realiteit als de spiritualiteit van het leven in het universum.
24. Denk niet dat enig ras hier lijfelijk naartoe zal komen en de mensheid zal redden. Het is de mensheid zelf die haar eenheid en haar samenwerking, haar kracht en haar vastberadenheid moet opbouwen. Het voorlichten van mensen over de realiteit en de spiritualiteit van het leven in het universum is een essentiële voorbereiding om deze vooruitgang te ondersteunen. Alle rassen die hier komen en beweren dat ze hier zijn om de mensheid te behoeden of te redden, vormen een groot gevaar en een grote misleiding.

25. Behoud je zelfvertrouwen en behoud je vertrouwen in de kracht en het potentieel van de menselijke familie. Verlies het vertrouwen in menselijke leiders of instellingen niet, ongeacht hun dwalingen of hun fouten. De mensheid heeft de verborgen kracht om Interventie en overreding af te weren en om als vrij en zelfbeschikkend ras op te komen in een Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Sta nooit toe dat iets dit geloof en dit vertrouwen wegneemt, want er zijn vandaag de dag veel mogendheden in de wereld die precies dat proberen te doen.
26. Herken in welke mate je misschien van binnen een erfenis en realiteit uit de Grotere Gemeenschap bezit. De kans bestaat dat je in andere werelden geleefd hebt en dat je ervaring van de Grotere Gemeenschap deel uitmaakt van je fundament. Accepteer dit als een mogelijkheid en laat de openbaringen hierover, welke ze ook zijn, mettertijd in je geest opkomen. Je bent niet alleen een burger van deze ene wereld, maar van een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, en dit vertegenwoordigt in een grotere context de betekenis en de kracht van je relaties en je spiritualiteit.
27. Begrijp dat de mensheid een bestemming heeft in de Grotere Gemeenschap, een bestemming als vrij en autonoom ras. Maar om dit te verwezenlijken en deze bestemming te vervullen moet de mensheid zich verenigen; zij moet een einde maken aan oorlog en conflicten; ze moet leren de schade die zij de aarde toebrengt te beperken om een duurzaam en zelfvoorzienend bestaan hier in de wereld te creëren.
28. Begrijp dat de mensheid niet in staat zal zijn om erop uit te trekken om de Grotere Gemeenschap te exploiteren en te plunderen, want buiten dit zonnestelsel zijn het grondbezit en de regio’s en reisroutes in handen van anderen. De mensheid zal moeten leren zelfvoorzienend te worden binnen haar eigen invloedssfeer binnen dit zonnestelsel. Als ze dit kan bereiken kan ze Interventie en invloed van buiten afweren en zich als vrij en autonoom ras in het universum vestigen.