Jouw familie voorbereiden


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Voorbereiden op de Grote Golven van verandering vereist veel zaken. Het is belangrijk, dat als je familie hebt en getrouwd bent dat je hen eveneens voor begint te bereiden. Jouw kinderen hoeven niet te weten wat er aan komt, maar jouw echtgeno(o)t(e) of jouw partner moet op de hoogte gebracht worden en moet je inspanningen ondersteunen. Dit is zeer belangrijk, want waar je leeft, hoe je leeft – je baan, waar je gesitueerd bent, je vervoer – dat alles zal zeer belangrijk zijn.
Veel mensen, zelfs in welvarende landen, verkeren in een zeer slechte positie hiervoor, natuurlijk en omdat het zoveel tijd vergt om het emotioneel te accepteren en om vervolgens de noodzakelijke aanpassingen in iemands leven te maken; hoe eerder deze voorbereiding kan beginnen, hoe beter. Nogmaals, tijd is essentieel. Als je erg weinig tijd hebt, zal je maar heel weinig opties hebben en je zult misschien überhaupt niet in staat zijn veel te doen.
Als je echtgeno(o)t(e) of partner afkerig of onzeker is moet jij nog steeds de noodzakelijke voorbereidingen treffen. Hier moet je een leider worden. Je moet de verantwoordelijkheid op je nemen. Jouw kinderen moeten op z’n minst weten dat de natuur beschadigd is door menselijk misbruik en menselijke hebzucht. Mensen hebben teveel natuurlijke hulpbronnen gebruikt en nu is er minder beschikbaar.
In jouw familie zou plezier simpel moeten zijn en je moet je richten op je bezuinigingen, zoveel mogelijk van jouw financiële hulpbronnen sparend voor de toekomst als maar mogelijk is, de “Aanbevelingen” bijgesloten in dit boek volgend en te beginnen met De Weg van Kennis te leren, zodat de kracht van begeleiding die God in jou geplaatst heeft bekend is bij jou en beschikbaar is voor jou. Anderen zullen nu afhankelijk zijn van de door jou genomen gemeenschappelijke actie. Daarom heb je niet veel tijd voor twijfel en ambivalentie wat dit betreft. Zodoende wordt je familie een grote stimulans voor jou om over de Grote Golven te leren, om je connectie met Kennis te ontwikkelen en de initiële stappen te zetten die aanbevolen worden.
Jouw kinderen zouden werkelijk over de Grote Golven geïnstrueerd moeten worden. Laat za lezen. Wijs ze op bronnen die hen kunnen helpen hen te instrueren. Houd zinvolle en objectieve gesprekken met ze. Als ze weifelend zijn of er niet over willen weten, moet je nog steeds je familie leiden. Nogmaals, vertrouw niet op consensus.
Als er een heftige meningsverschil tussen jou en je echtgeno(o)t(e) of partner bestaat over verandering die doorgevoerd moet worden, dan moet je nog steeds de leider zijn. Als je zuiver bent en als Kennis jou instrueert, moet je de leider zijn en je moet elke actie noodzakelijk om je familie en je kinderen te beschermen ondernemen, met of zonder de participatie van je echtgeno(o)t(e). Je kunt nu door niemand teruggehouden worden, want de tijden eisen herkenning en voorbereiding.
Als je bejaarde ouders hebt, die afhankelijk zijn van hun omstandigheden en kwaal, kan je hen misschien niet op de hoogte brengen. Maar je moet nog steeds bedenken hoe er voor hen gezorgd kan worden, rekening houdend met de hulpbronnen die beschikbaar zijn. Dit kan een erg moeilijke zaak zijn en het zou kunnen dat je professioneel advies in zou moeten roepen.
Het is een erg moeilijke taak om degene te zijn die wakker geworden is, terwijl anderen nog steeds slapen en dromen. Het kan een erg moeilijke taak zijn om degenen te zijn die de grote verandering die er aankomt ziet, kent en voelt, terwijl anderen verlamd blijven of haar de rug toekeren. Maar dit is je voorbereiding – niet alleen voor de wereld die komen gaat, niet alleen voor de toekomst, maar ook jou voorbereiding om sterk te worden, om anderen te leiden en grotere verantwoording in je leven te nemen. Verwerp dit niet of neem er geen aanstoot aan. Het is noodzakelijk en het zal je verlossen. Zoals eerder gezegd, de Grote Golven van verandering versnellen een proces dat hoe dan ook plaats moet vinden. Het is noodzakelijk voor jou om volwassen te worden, om objectief te worden, om observerend te worden, om bewust van je milieu te worden en om bewust te worden van je verbinding naar de toekomst en jou relatie met de toekomst.
Tijdens jou voorbereiding moet je je onkosten zoveel mogelijk terugbrengen, zelfs als je vermogend bent. Je zult deze hulpbronnen in de toekomst nodig hebben. Jou pleziertjes en activiteiten zouden eenvoudig moeten zijn, want je zult nu jou energie en jou hulpbronnen moeten bewaren. Denk niet dat jou financiële positie of jou financiële status in het aangezicht van de Grote Golven van verandering behouden zullen blijven. Dat zou een erg zware fout zijn. Want in de toekomst zullen veel mensen werkeloos zijn, zullen geen werk hebben en zullen financieel desperaat en berooid zijn. Zelfs regeringen in de rijke landen zullen niet voldoende in staat zijn hen te verzorgen.
Daarom is het noodzakelijk, zoals met alles, om je leven te vereenvoudigen, je hulpbronnen te sparen en te beginnen met de stappen de zetten die je moet zetten om je kracht te herwinnen, je focus te herwinnen, je verantwoordelijkheden te nemen en effectief en wijs anderen te helpen in het aangezicht van grote verandering.
Zoals eerder gezegd, er zouden andere mensen kunnen zijn waar je voor moet zorgen. Want veel segmenten van de bevolking, zelf in de rijke landen, zullen extreem kwetsbaar zijn – de ouderen, de gebrekkigen, kinderen zonder ouders of kinderen met maar een ouder. Als je gezond bent, moet je in een positie verkeren om ze bij te staan. Want iedereen zal in de toekomst armer zijn als de Grote Golven de voor de mensen beschikbare grondstoffen zullen verminderen en als de economieën de grote en moeilijke aanpassing aan leven in een wereld in verval beginnen.
Jullie economische realiteit zal niet gebaseerd zijn op groei maar op behoud. Dat zal een heel andere realiteit zijn voor de meeste mensen. Ze komt er aan. Je kunt het zien. Je kunt het voelen. Er is geen genie voor nodig om dit te erkennen, alleen maar moed en nuchterheid.
Daarom zal het financiële welzijn van je familie, je families gezondheid, jullie onderlinge relaties – nu allemaal versterkt moeten worden. Jullie moeten je verenigen en zoveel als mogelijk als een eenheid werken. Je kinderen zullen reageren als ze herkennen dat er nu grote financiële druk is. Hun spel en activiteiten zouden eenvoudig en natuurlijk moeten zijn. In de toekomst hebben ze de technologische pleziertjes of speeltjes misschien niet waar ze nu eventueel van genieten in een rijk land. Ze zullen zich hieraan aan moeten passen. Iedereen zal zich aan moeten passen – niet alleen de armen, niet alleen degenen die met ongeluk te maken krijgen, maar iedereen.
Hier zou het goed mogelijk kunnen zijn dat families verenigd worden om middelen en hulp te verzorgen – netwerken van families, via burgerorganisaties, via kerken en zo voort. Hoe meer je hiervoor vooruit plant, hoe beter de positie voor jou en jou familie zal zijn.
Het zou goed kunnen dat je te maken krijgt met onenigheid of ongeloof. Jammer genoeg is de mensheid in haar globale fase van evolutie nog niet erg intelligent. Hier is intelligentie de bereidheid en het vermogen om te leren en zich aan te passen. Dit vereist de bereidheid en het vermogen te veranderen als omstandigheden dit vereisen en vooruit te kijken en behoefte tot verandering te voorzien. In dit respect heeft de mensheid in het algemeen nog niet haar grotere intelligentie gedemonstreerd.
Dus je kunt verwachten dat er ongeloof en weerstand zal zijn. Je kunt verwachten dat veel mensen kritisch zullen zijn. Ze zullen denken dat jou benadering en jou ideeën te extreem zijn en dat waar jij naar wijst in de toekomst te radicaal is, zelfs onmogelijk. Maar je kunt je hierdoor niet laten weerhouden, want wat er aan komt is een radicale verandering en dat vereist, wat voor velen een radicale voorbereiding lijkt.
Je moet altijd voldoende voedselvoorraad voor je familie hebben, zoveel als je op kunt slaan, want er zullen tijden komen dat voedsel moeilijk te krijgen of te kopen zal zijn en het zal met zekerheid zelfs duurder worden.
Je moet grote tolerantie met je familie beoefenen, want ze zullen allemaal in de loop van de tijd de druk van aanpassing ervaren. Het zal moeilijk voor iedereen zijn. Het zal moeilijk zijn voor je oudere kinderen, die misschien gewend zijn om met een zekere mate van welvaart te leven, om een leven zonder deze welvaart tegemoet te treden. Wees dan zeer tolerant naar elkaar. Wees zo mededogend als je kunt. Wees geduldig. Maar zet door. Je moet een vastberaden benadering hebben. Je kunt jezelf niet toestaan achterop te raken in jou voorbereiding.
Als je een familie hebt, betekend dit dat je een leider van die familie moet worden. Dat betekend dat jij de verantwoording zal moeten nemen voor het uitzetten van een richting, het nemen van stappen en het hebben van de behoefte dat anderen met je mee gaan. Het zal moeilijk zijn, maar het maakt je ook sterk. Tegenslag maakt je sterk. Meningsverschil zal je sterk maken. Spot zal je dwingen om jezelf te vertrouwen en om Kennis in jezelf te vertrouwen.
Handel niet uit angst of paniek, want het leidt tot slechte beoordeling. De gemoedstoestand die je wilt bereiken is een van helderheid, objectiviteit en vastberadenheid. Je zult door perioden van grote bezorgdheid en grote angst gaan. Je zult misschien door perioden gaan waarin je deze realiteit wilt ontkennen, ervoor weghollen of een meer comfortabele manier vinden om het te benaderen of over na te denken. Je zult het willen verzachten en denken dat het niet echt zo erg is en dat je er te sterk op reageert. Je zult denken dat je verstandiger moet zijn, rationeler, wat in werkelijkheid betekend dat je zou moeten handelen zoals andere mensen handelen. Je zult tijden hebben waarin je je hulpeloos en hopeloos zult voelen. Waarom überhaupt voorbereiden als het zo verschrikkelijk is?
Maar dit zijn allemaal emotionele reacties. Het is normaal om dit soort reacties te hebben zolang ze maar niet te lang duren. Het maakt deel uit van de psychologische aanpassing voor leven in een wereld in achteruitgang – een wereld van afnemende hulpbronnen, een wereld van afnemende mogelijkheden en een wereld van grote spanning – die meer cohesie en eenheid tussen mensen vereist.
Het is een vreemde realiteit dat hoe welvarender mensen zijn, hoe meer van elkaar gescheiden ze zijn. Hoe meer rijkdom mensen hebben, hoe meer afstand ze willen tot elkaar, hoe geïsoleerder ze worden en hoe meer ze zich richten op hun relatie met dingen in plaats van met elkaar. Deze rijkdom die zo koortsachtig en geobsedeerd gezocht word, verzwakt in feite de menselijke familie en vernietigd individuen die claimen haar vruchten te plukken.
In de toekomst zullen mensen zich moeten verenigen. Er zal meer samenwerking moeten zijn. Er zullen meer beperkingen moeten zijn op wat mensen kunnen doen om eenvoudigweg steden en gemeenschappen te laten functioneren.
Je zult in de toekomst minder persoonlijke vrijheden hebben en dat zal lastig zijn. Uit noodzaak zullen mensen binnen gemeenschappen bepaalde andere wegen volgen als hulpbronnen afnemen en als de behoefte voor zorg, met name voor degenen die het meest kwetsbaar zijn, steeds overheersender/belangrijker word. Wetteloosheid en misdaad zullen toenemen en dit zal een groot probleem zijn.
Dit zijn zaken die jij misschien al gevoeld hebt, of misschien zijn dat zaken waar je helemaal niet aan gedacht hebt. Maar als je over de horizon begint te kijken en de voortekenen van de wereld ziet en als je een grotere objectiviteit verwerft – voorbij de krampachtige reactie van hoop en angst beweegt naar een plaats van meer objectiviteit – zal je in staat zijn het plaatje, de mogelijkheden en moeilijkheden te zien, die zich met zekerheid zullen aandienen. Je zult zien hoe mensen reageren op de eisen van grote verandering. Je zult mensen zien vechten, worstelen en wedijveren. Je zult mensen zien die het ontkennen. Je zult mensen zien die anderen de schuld geven, regeringen de schuld geven en God de schuld geven. Je zult geweld zien. Je zult tragedie zien. Maar je zult ook grote menselijke moed en grote menselijke integriteit zien.
De moeilijke tijden voor ons houden de belofte om mensen in een grotere functionele eenheid te brengen dan ze ooit ervaren hebben. Alleen in tijden van oorlog hebben bepaalde naties zich verenigd met zo’n vastberadenheid. Nu vecht je tegen het product van s’mensens misbruik van de wereld. Nu zal je vechten tegen de consequenties van menselijke hebzucht, domheid en conflict. En nu zal je moeten wedijveren met interventie van plunderende rassen in het Universum, die hier zijn om hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid.
Het is als een grote oorlog beginnen, maar het is geen oorlog tegen andere mensen. Het is een oorlog tegen omstandigheden. Het is een oorlog tegen het product van het lange en ongelukkige verleden van de mensheid. Het is een worsteling tegen de natuur, op een bepaalde manier, doordat je nu moet omgaan met de realiteit van het leven in een wereld in verval, waar steeds grotere aantallen mensen zullen drinken van een langzaam slinkende bron.
De grote drempel hier is de grote drempel onder ogen zien – voor jezelf, voor jou familie, voor jou echtgeno(o)t(e) of partner, voor jou gemeenschap en voor al die andere mensen waar je om geeft. Daarom is de innerlijke voorbereiding van vitaal belang. Als je in paniek raakt, zal je domme dingen doen en erg onverstandige en zelfs tragische beslissingen nemen. Als je iedereen tegelijk probeert te vertellen wat je ziet, zal je overweldigd worden met ontmoediging/tegenspraak. In plaats daarvan, moet je in stilte, voordat je iets buiten je familie verkondigd, jou innerlijke kracht opbouwen.
Het is alsof je voor een grote berg staat en je moet deze berg beklimmen. Je moet verzamelen wat je nodig hebt, het proviand dat je nodig zal hebben, alles wat onnodig is voor de reis achterlatend. Je versterkt jezelf om deze klim te ondernemen – je bouwt je fysieke kracht en je mentale kracht op, je bouwt je vastberadenheid op, je vereenvoudigd je leven, je vereenvoudigt je hoeveelheid zorgen en je focust je geest en aandacht. Je zult , als de tijd verstrijkt, de tragedie zien van mensen die weggeveegd worden, alles verliezend in de Grote Golven van verandering. Als de economische instabiliteit groeit, verliezen mensen hun baan, hun carrière en hun thuis. Het gebeurt al op zoveel plaatsen. Je zult meer sociale wanorde zien, met name in grote en expanderende steden, maar ook in landelijke gebieden als de lokale economieën in beginnen te storten.
Je zult deze zaken zien en als je onvoorbereid bent zullen ze jou overweldigen en er zal weinig zijn dat je eventueel kan doen om je op ze voor te bereiden. Daarom is deze tijd zo belangrijk om te zien wat anderen niet kunnen zien, te voelen wat anderen niet zullen voelen en te doen wat anderen niet zullen doen. Dit geeft jou de grootst mogelijke voorsprong en zal veel kracht van jou vragen. Je zult deze kracht nodig hebben als nooit te voren.
Daarom, klaag niet. Verwerp deze woorden niet. Probeer niet terug te vallen in een comfortabele geestestoestand met als jou comfortabele conclusies en veronderstellingen. Val niet terug (trek je niet terug) in een of andere eerdere of vroegere ervaring. Zoek niet naar een vlucht, een vlucht naar een of andere plaats of situatie waar je niet hoeft om te gaan met deze zaken, want zulke plaatsen zullen nu niet bestaan.
Vanuit een hoger gezichtspunt en vanuit grotere wijsheid zijn de Grote Golven van verandering (dat) wat de mensheid voor zichzelf gecreëerd heeft om een soort verlossing af te dwingen. Niet in staat haar rijkdom effectief te gebruiken, moet ze nu haar mislukking gebruiken. De mensheid moet nu tegenspoed gebruiken om zichzelf te redden. Deze verlossing is niet gegarandeerd, maar onder grimmigere omstandigheden tonen mensen inderdaad de gave om zich op een meer onbaatzuchtige manier te verenigen. Mensen hebben inderdaad de gave om zich te verenigen teneinde elkaar te redden. Het is alsof je in een brandend huis bent. Iedereen moet inspringen of het huis is verloren. Iedereen moet meewerken of mensen zijn verloren. Het is alsof je in een langzaam zinkend schip bent. Iedereen wordt aangezet tot actie om het schip te redden en om niet alleen zichzelf te redden, maar om iedereen te redden.
De Grote Golven zullen dit soort onbaatzuchtige acties in toenemende mate vereisen en diegenen die deze onbaatzuchtige benadering van het leven kunnen cultiveren zullen in een positie verkeren om anderen te leiden, anderen te helpen, anderen te redden en anderen mondiger te maken. Diegenen die vandaag vereert en geïdeologiseerd worden, zouden door een totaal ander soort leiders vervangen kunnen worden, wiens vaardigheden en wiens medeleven hen boven iedere ander verheffen. Diegenen die aantrekkelijk zijn, diegenen die beroemd zijn, diegenen die mooie zijn, diegenen die charmant zijn – wat hebben zij te bieden aan een wereld in verval? Hun kansen zijn niet groter dan van een gemiddeld persoon en in sommige gevallen veel geringer.
Dit zal een ander soort kracht vereisen van mensen – een basiskracht, de kracht van Kennis. Dit zal meer integriteit, meer wijsheid en meer samenwerking vereisen – de ware merites en de ware gaven van de menselijke familie. In weelde zijn mensen losbandig, maar tijdens tegenspoed kunnen mensen magnifieke dingen doen.
Gewoon zorgen voor je familie, een leider worden in je familie, de visie bepalen, de stappen nemen en weigeren je verantwoordelijkheden op te geven voor de verlangens en voorkeuren van anderen – dit representeert een grootsheid in jou. Deins hier niet voor terug, of je deins terug voor precies die omstandigheden waarvoor je in de wereld gekomen bent om te dienen en je brengt als gevolg je familie in gevaar.
Je kunt de mensheid niet redden. Je kunt de wereld niet redden. Je kunt je land niet redden. Je kunt je stad of je dorp niet redden. Maar je moet diegenen dicht bij jou redden en je moet die buren redden die het meest kwetsbaar zijn en die het meest bedreigt worden door de omstandigheden die komen gaan.
Er zal veel gedeeld en veel samengewerkt moeten worden. Er zal een grote overheidsdienst (veel door de overheid geregeld) moeten zijn. Er zal een grote terughoudendheid op geweld en zelfdestructief gedrag uitgeoefend moeten worden. De omstandigheden zullen die vereisen. Veel mensen zullen groot gevaar lopen – de zeer ouden, de zeer jonge, de invaliden en gehandicapten. Veel mensen zullen naar voren moeten komen om meer te geven dan ze gewend waren te geven. Hun tijd en hun energie zal nu geweid worden aan zorg voor anderen. Dit zal een noodzaak zijn. Iedereen zal bij moeten springen, of complete gemeenschappen zouden tot chaos en vreselijk geweld kunnen vervallen. Verhongering zou zelfs in de rijkste plaatsen voor kunnen komen als de voedsel distributie ontwricht wordt.
De situatie is verschrikkelijk, afschuwelijk of reddend/verlossend, afhankelijk van hoe je het bekijkt, afhankelijk van in welke geestestoestand je verkeerd. Als je functioneert vanuit je persoonlijke geest, dan lijkt alles verschrikkelijk en je zult het willen ontkennen en van je afzetten. Als je het niet van je af kunt zetten, zal je anderen de schuld willen geven en proberen weg te rennen en een schuilplaats te vinden. Echter vanuit de hogere geestestoestand van Kennis er ken je al die tijd al dat de Grote Golven er aan kwamen, dat je een rol hebt te vervullen en dat je nu erg sterk, erg medelevend en erg vergevingsgezind moet worden.
Daarom is het nemen van de Steps to Knowledge zo belangrijk. Het zal jou welbevinden en het welbevinden van je familie en anderen waar je om geeft veiligstellen. Kennis is er niet alleen voor het hebben van een hoge spirituele ervaring. Jou strikte overleving zal er nu van afhangen en jou dienstbaarheid aan anderen, want de behoeften van de mensen zullen in de nabije toekomst vele malen groter zijn dan ze vandaag zijn.
Jouw spiritualiteit zal er zijn om voor mensen te zorgen, mensen te voeden, mensen te dienen en de wereld om je heen te verzorgen. Dat zal jou geschenk aan God zijn. Dat zal jou dienstverlening aan de wereld zijn. Dat zal het zijn dat jou herenigen met Kennis in jezelf en jou heel en compleet maakt.
Precies die omstandigheden die mensen ontkennen, verwerpen, vermijden en waar ze doodsbenauwd voor zijn, zijn precies die omstandigheden die ze konden verlossen, die ze in zichzelf konden verenigen en die ze krachtig en heel, effectief en vervuld konden maken.
Als de mensheid niet van haar successen kan leren, dan moet ze van haar fiasco’s leren. Als de mensheid zich niet in haar rijkdom kan verenigen, dan moet ze zich verenigen in het verlies van haar rijkdom. Want in een wereld van achteruitgang zal rijkdom verdwijnen. Uiteindelijk is rijkdom gebonden aan hulpbronnen in de wereld. Als hulpbronnen afnemen, zal de rijkdom afnemen. Enkelen zullen misschien grote rijkdom vasthouden, maar zij zullen extreem kwetsbaar zijn als anderen zich tegen hen keren. Waar kunnen ze zich schuil houden? Ze zullen als slaven, als gevangenen leven. Ze zullen niet in staat zijn zich onder de mensen te begeven, niet in staat hun gezicht te laten zien, omgeven door bewakers. Dat zal hun tragedie zijn.
Dit is de wereld die je bent komen dienen. Verwerf de kracht voorbij vrees en voorkeur. Verwerf de grotere kracht van Kennis, die helder, objectief en medelevend is. Wordt een student van Kennis. Ontvang Gods zegen en Gods voorbereiding. Kijk vooruit, niet om te proberen om alles te begrijpen of op te lossen, maar om de stappen te zetten die je moet zetten.
Stel jezelf de vraag; “Wat moet ik nu doen om mezelf en mijn familie voor te bereiden?” Er zijn al zaken waarvan je weet dat je ze moet doen. Misschien ken je ze al een tijdje. Nu moet je ze doen. Doe vandaag de dingen waarvan je weet dat je ze moet doen en morgen weet je andere dingen die je moet doen. Als je ze doet, zal je meer dingen weten die je moet doen. Door het doen krijg je meer helderheid. De taken afronden waarvan je weet dat je ze moet doen, tonen je de andere taken die afgerond moeten worden.
Het pad opent zich voor je. Je kunt jezelf niet terughouden en alles aankijken. Er is geen garantie op succes in het leven. Er is geen verzekering dat alles wat je doet perfect uit zal pakken. Je zult niet het pad zien om vervolgens te beslissen of je de reis wilt maken. Je moet de reis maken om het pad te zien.
Kennis in jou weet wat er gedaan moet worden. Zij weet hoe op de wereld te reageren ver boven waar jou intellect toe in staat is. Maar zelfs jou intellect zal hier in grote dienstbaarheid gebracht moeten worden – samenwerken met Kennis, jezelf verenigen vanbinnen, al jou kwaliteiten en jou verkregen wijsheid doen gelden.
Om te weten wat te doen na wat je nu doet, zal je af moeten maken wat je nu aan het doen bent, waarna de volgende stap zal verschijnen. Zo word de reis onthult. En dit is de reis die je moet maken.