Het Gevaar van Afzondering


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 27 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


In het aangezicht van de Grote Golven van verandering is het belangrijk dat je niet geïsoleerd bent en dat andere mensen weten wie je bent en waar je bent – mensen die jou kunnen assisteren, mensen op wiens wijsheid je kunt vertrouwen, mensen die jou kunnen helpen in tijden van nood. Dit netwerk van relaties, in welke mate het opgebouwd kan worden of reeds opgebouwd is, is van wezenlijk belang. Je zult veel assistentie van anderen nodig hebben. Je zult niet in staat zijn om volledig voor jezelf te zorgen in de aanwezigheid van de Grote Golven van verandering.
Je zult anderen nodig hebben voor advies, voor assistentie en onder sterke dwang zal je iemand nodig hebben die je helpt om jezelf te voeden en voor jezelf te zorgen. Het zal een groot dilemma zijn voor diegenen die geïsoleerd zijn, voor diegenen die nooit een functionerend en ondersteunend netwerk van relaties hebben opgebouwd.
Het is niet verstandig om ver weg van de steden te wonen, waar in het onderhoud voorzien kan worden en waar je toegang kunt verkrijgen tot de aller fundamenteelste zaken die je nodig zult hebben. Als je ver bij de steden vandaan bent en niet nauw betrokken bent bij je buren, zal je afgezonderd zijn en in je eentje.
In de toekomst zullen mensen hun huizen in de veraf gelegen gebieden verlaten, op zoek naar voedsel, energie, beschutting en veiligheid. Het zal niet veilig zijn om in de buitenwijken te wonen, want er zal veel misdaad en diefstal zijn. Dit zal komen door het feit dat veel mensen zonder werk zullen zijn, wanhopig op zoek naar iets dat ze kunnen gebruiken of verkopen. Voor iemand die alleen op het platteland woont zullen ze erg kwetsbaar zijn en handhaving van de orde zal niet afdoende zijn om hen te beschermen, want de behoeften van plattelandsgemeenten zal zo enorm zijn dat de ordehandhaving overbelast zal zijn.
Daarom moet jou voorbereiding op de Grote Golven ver voor extreme of moeilijke situaties beginnen. Als je wacht, als je jezelf terughoud van je voorbereiding, als je wacht tot er overeenstemming en consensus is, zal je erg weinig opties hebben. Je zult erg weinig opties en erg weinig keuze hebben. Hier zal, zoals het altijd geweest is in de menselijke geschiedenis, je kracht liggen bij Kennis in jezelf en binnen jou primaire relaties en gemeenschap, in welke mate deze dan ook opgebouwd zijn.
Daarom is het nu de tijd om aan te vangen met het delen van de realiteit van de Grote Golven met die mensen die je kent – met jou vrienden en jou familieleden, zelfs met jou buren. Misschien zullen maar enkelen in staat zijn te reageren/antwoorden, maar niettemin ben je jou eigen sociale zekerheid voor de toekomst aan het bouwen, want er zal zeer weinig sociale veiligheid van jullie regeringen komen.
Jou situatie moet daarom compleet her beoordeelt worden en dat maakt deel uit van de diepe evaluatie die noodzakelijk is. Je zult uit moeten zoeken hoe je een weg moet vinden om bij je buren, je vrienden en je bondgenoten te komen, met name als je op het platteland woont, waar de afstanden groot kunnen zijn. Het plattelandsleven zal erg gevaarlijk worden, tenzij je een hoge mate van onafhankelijkheid/zelfvoorziening hebt bewerkstelligd. Maar dat is erg moeilijk te bereiken en kan maar gedurende een bepaalde tijd aangehouden worden.
In de toekomst zullen agrarische gebieden tot op zekere hoogte beschermd worden, maar er leven veel mensen op het platteland die niet primair op agricultuur gericht, denkend dat ze dichter bij de natuur willen zijn zoals in een eerder tijdperk. Denkend dat ze weg willen van de stress en de problemen van het stadsleven en het platteland, gaan ze nu ver weg.
Maar de wereld is aan het veranderen. Jouw situatie is aan het veranderen en zal zelfs nog meer veranderen. Wat je vroeger voor je adempauze opzocht, als retraite, wordt nu een gevaar. Als de brandstof toevoer extreem laag wordt en er tekorten zijn, hoe zal je dan functioneren? Zelf de meest dichtbij gelegen steden hebben misschien geen voedsel, petroleum en medicijnen, want deze zaken zullen gecentreerd zijn in grote steden, waar grote groepen mensen leven. Buitengebieden zullen problemen hebben om zelfs de meest fundamentele zaken te vergaren.
Alles moet opnieuw bekeken worden in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Isolement is hier, zelfs binnen grote steden, zeer gevaarlijk. En dit is in het bijzonder waar voor alleenstaande moeders. Het is in het bijzonder waar voor bejaarden. Het is in het bijzonder waar voor kinderen en voor diegenen met een handicap en die invalide zijn. Hoe zullen ze weten wat ze moeten doen als er voedseltekorten zijn, of een tekort aan water, of een tekort aan benzine, of als ze niet in staat zijn om hun huizen of appartementen te verwarmen? Want al deze omstandigheden zullen ontstaan tijdens de Grote Golven van verandering, zelfs in de rijke landen.
Denk hier niet dat als je op het platteland leeft dat je voedsel of medicijnen op kunt slaan, want hoe lang zal dat je helpen? En wat zal mensen hinderen om het van jou te stelen, overdag komend, s ’nachts komend? Jou retraite is nu een isolement geworden, een gevaarlijk isolement.
In de toekomst trekken mensen naar de steden voor voedsel, voor energie, voor medicijnen en voor veiligheid. Grote groepen mensen komen uit de buitenwijken, waar voorraden op zullen raken. Je wilt niet aan het einde van de lijst staan als je in een stad of dorp leeft. Het zou weken of maanden kunnen duren voordat proviand jou bereikt.
Mensen denken: “Oh, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Dit zal nooit gebeuren!” Maar dit is in de loop van menselijk geschiedenis is dit ontelbare malen gebeurt en tijdens de Grote Golven van verandering zijn deze omstandigheden onvermijdelijk. Hoe zal jou land overleven en functioneren met de helft van de energiebronnen die het nu gebruikt? En wie zal de eerste zijn die deze bronnen ontvangt en die assistentie van jou regering krijgt?
Het is een moeilijke wereld die je binnengaat, een moeilijk stel omstandigheden. Als je de Grote Golven van verandering kunt zien – als je de tijd neemt om ze te bestuderen, om over ze te lezen en er over na te denken – zal je zien hoe onweerlegbaar kwetsbaar je bent en hoe kwetsbaar mensen zijn die geïsoleerd zijn – geografisch geïsoleerd, sociaal geïsoleerd of geïsoleerd door omstandigheden.
Daarom is het zo belangrijk je vrienden, familie en buren voor te lichten over de Grote Golven van verandering, om met hen samen te werken en een hulpplan te maken – om een calamiteitenplannen te hebben voor het geval dat bepaalde zaken zich voordoen, om huizen te hebben waar je samen kan zijn, om noodvoorraden aan te leggen zodat je niet onmiddellijk in gevaar bent en indien nodig samen te komen en elkaar assistentie en ondersteuning te leveren.
Deze gemeenschappelijke voorbereiding is zozeer van vitaal belang, zelfs in de afgelegen buitengebieden. Je zult ondertussen voldoende voorraden moeten hebben om voor jezelf te zorgen, om mensen te steunen die naar je toe kwamen en niets hebben, om over het dilemma van bejaarde mensen die in je nabijheid leven na te denken en om voldoende voorraden te hebben om, indien nodig, voor hen te zorgen of hen bij te staan. Dit zal het verschil maken tussen een moeilijke en catastrofaal set omstandigheden.
Gemeenschappelijke voorbereiding is zeer belangrijk. Het is erg waardevol. Daarom voorziet dit boek in “Aanbevelingen” ter voorbereiding op de Grote Golven van verandering. Dit zijn aanvankelijke stappen. Als mensen deze stappen zetten, zullen ze in een veel betere positie verkeren. Maar iemands omstandigheden veranderen heeft tijd nodig en vereist inspanning en moed en is vaak behoorlijk moeilijk uit te voeren, met name als je deel uitmaakt van een familie waar anderen het niet met je eens zijn.
Tijd is dan essentieel. Je hebt deze tijd nodig om na te denken over waar je leeft, hoe je leeft, hoe je sociaal actief kunt zijn, waarin je zelfvoorzienend kunt zijn, waar de voorzieningen zich eventueel bevinden en om een ondersteunend netwerk op te bouwen met je vrienden, familie en buren die in je nabijheid leven. Dit zal je tijd geven om jezelf te verlossen van overbodige bezittingen, activiteiten en verplichtingen die jou energie wegtrekken van deze primaire gerichtheid en kracht.
Als er een tekort aan brandstof is, wat doe je dan? Dit is met name een serieus probleem voor mensen die in de verafgelegen plattelandsgebieden of ver verwijderd van distributiecentra leven. Zij zullen de laatsten zijn die om het even welke voorraden kunnen ontvangen die geleverd worden. Hoe zullen ze functioneren in hun huizen, op hun boerderijen en in hun persoonlijke optrekjes? En hoelang zullen ze het volhouden, zelfs als ze hulpbronnen en proviand opzij gezet hebben? Zelfs de “Aanbevelingen” in dit boek benadrukken dat het aanleggen van voorraden hulpbronnen en proviand slechts een korte-termijn oplossing is. Dit is alleen om je door onaangename verassingen of moeilijke perioden heen te helpen. Het zijn geen permanente oplossingen.
Het is daarom erg belangrijk dat je begint de Grote Golven van verandering onder ogen te zien en deze boodschap met anderen te delen en oprecht manieren met ze te bespreken, mits zij ervoor open staan, waarop je elkaar indien nodig in de toekomst kunt helpen.
Door het lezen van de woorden in dit boek kan je zien hoe groot en belangrijk dit ding werkelijk is, hoe snel de omstandigheden van mensen kunnen veranderen, hoe weinig er nodig is om jou situatie op zijn kop te zetten en hoe volkomen je vertrouwd op hulpbronnen die van verre komen – hulpbronnen die je voor lief neemt, hulpbronnen waar je nooit vragen bij stelt. Wat zou er gebeuren als je er niet meer over kon beschikken?
Je moet nu over deze zaken nadenken – niet emotioneel, maar verstandig – nadenken over jou voordelen en nadelen, gebaseerd op waar je leeft, hoe je leeft en hoe je reist. Welke middelen heb je? Wat zijn je verplichtingen? Wat is de sterke kant van je positie? Moet je jou leefomstandigheden radicaal veranderen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering? Indien dit zo is, zal je dit redelijk snel moeten doen, want dit soort zaken hebben tijd nodig en tijd heb je niet veel. Als er tekorten in brandstof, of als de prijs van alles escaleert voorbij wat je je kunt permitteren, wat doe je dan? Klagen? Huilen? Instorten? In woede uitbarsten? Als je nooit eerder hierover hebt nagedacht, zal de schok overweldigend voor je zijn en je zult weinig keuze hebben in wat te doen.
Daarom denken de wijzen altijd na over wat er over de horizon aankomt. Zij kijken altijd en houden alles in de gaten. Zij zijn niet bezorgd en niet bang, maar voorzichtig. Want voor iedereen die grote verandering in de wereld voelt, en er zijn velen van jullie die dit zelfs op dit moment ervaren, is het belangrijk om te bekijken wat die verandering zou kunnen zijn en hoe je je daarop voor moet bereiden, gegeven om het even welke hulpbronnen je hebt.
Hierin kan je niet vertrouwen op regeringen of politieke partijen of technologische innovatie, want die alleen zijn niet voldoende om de mensen te beschermen – de mensen van jouw land, de mensen van jouw stad of dorp – tegen de grote effecten van de Grote Golven van verandering.
Omdat het klimaat zal veranderen, zal er een gigantisch verlies aan voedselproductie optreden in de wereld. En omdat de brandstof duurder en moeilijker te krijgen zal zijn, zal het voor grote boerenbedrijven moeilijker worden om voldoende voedsel te produceren. De nadruk komt vooral te liggen op voedsel, zoals al het geval is in de armere landen. Maar zelfs in de rijke landen zal voedsel een hoofdprioriteit hebben – niet simpel de voedselprijs, maar de beschikbaarheid van voedsel. Daarom leg je een voedselvoorraad voor minimaal een maand aan, zodat je tijd hebt om na te denken over wat je vervolgens moet doen en niet simpelweg in paniek of vertwijfeling schiet.
Als je kunt beginnen met je voor te bereiden, zal je aan zelfvertrouwen winnen. Als je niets doet, zal je de moed verliezen. Je zult verslagen zijn voordat zelfs de eerste sporen zichtbaar worden, zelfs voordat de problemen jou echt bereiken. Sommigen zullen zelfs capituleren bij het idee dat ze opnieuw over hun leven na moeten denken en zich voor moeten bereiden op de Grote Golven van verandering. Het is treurig dat hun moed en integriteit zo verzwakt is dat zij zo gemakkelijk opgeven. Hun situatie zal extreem zijn. Nu zal het aan andere mensen zijn om voor hen te zorgen, terwijl zij in feite voor andere mensen zouden moeten zorgen.
Je zult dit zien. Je zult al de demonstraties zien van menselijke onwetendheid, menselijke ontkenning, menselijke stommiteit en menselijke fantasie in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Alles zal uitvergroot worden. Als iemand voorheen dwaas was, zal hij nu waarschijnlijk nog dwazer zijn. Als iemand leefde op basis van een aantal zwakke aannames, zal hij deze aannames nu nog sterker verkondigen. Als iemand in een staat van ontkenning leefde, zal hij zijn bewoording van ontkenning vergroten tot het niet meer kan.
Hier moet je op voorbereid zijn. Er zal om je heen totale paniek, chaos en vertwijfeling heersen als mensen, nu totaal overrompeld, een werkelijk moeilijke situatie onder ogen moeten zien waar ze zich niet op voorbereid hebben – een situatie die nu hun hele leven en realiteit ondermijnd.
Wat is er nodig om zo’n krachtige impact te produceren? Een brandstoftekort in jou land, jou provincie of jou streek – dat alleen zou genoeg zijn. Een hevige weersuitbarsting. Een orkaan, een wervelwind of extreme droogte als de planeet opwarmt en plotseling is er niet genoeg water voor zowel de mensen als de landbouw. Er is zo weinig nodig om jou leven in gevaar te brengen.
Iedereen leeft met een aantal aannames die gebaseerd/gebouwd zijn op een zwakke en fragile infrastructuur. Zou de infrastructuur scheuren, en dat zal ze, dan zullen mensen met zekerheid in vertwijfeling en verwarring vervallen. Het zijn degenen die vooraf gewaarschuwd kunnen worden, het zijn degenen die de moed hebben om de onontkoombare veranderingen onder ogen te zien die zullen komen en de belangrijke mogelijkheden die zij met zich meebrengen, die sterk genoeg zullen zijn om weerstand te bieden aan deze uitdagingen en anderen kracht, aanmoediging en richting kunnen geven.
Maak je daarom niet druk met het veranderen van ieders bewustzijn. Jou bewustzijn moet veranderen. Jij bent degene die uit moet reiken naar hen in jouw nabijheid die jou kunnen steunen en helpen met je inspanningen. Mensen zijn getalenteerd. Ze bezitten wijsheid. Ze hebben vaardigheden. Dit moet allemaal samen gebracht worden voor het welzijn van alle betrokkenen. Zelfs als je jou stad of dorp niet zover kunt krijgen om een calamiteitenplan te maken, dan kan nog steeds specifieke mensen de hand reiken en met hen een netwerk opzetten.
De situatie vraagt om menselijke kracht, maar ze zal ook de menselijke zwakte blootleggen in al haar manifestaties. Het niet voorbereiden op de toekomst is een groot probleem dat de menselijke familie heeft – het niet voorbereiden op de werkelijke toekomst, niet vooruit denken, niet in staat zijn om met heldere en objectieve blik de wereld in te kijken en de mogelijkheden niet in overweging te nemen, de kansen en de extreme waarschijnlijkheid van grote verandering.
Je leeft in een wereld van verval. De beschikbaarheid van benzine, de beschikbaarheid van elektriciteit, de beschikbaarheid van voedsel en op sommige plaatsen water, zullen steeds grotere problemen vormen als jullie milieu niet in staat is aan de overweldigende eisen van de mensen en hun levenswijze te voldoen.
Medicijnen zullen moeilijk te verkrijgen zijn, met name in de afgelegen gebieden of op het platteland. Het zal niet zo zijn zoals het nu is, dat je eenvoudig langs elektronische weg iets kunt bestellen en dat het bezorgd wordt. Op deze manier bezorgen zal in de toekomst niet mogelijk zijn. Wat zal je doen als je deze medicijnen nodig hebt?
Dit zijn op dat moment allemaal uitermate praktische en realistische vragen. Misschien waren ze eerder ondenkbaar, en heb je jezelf nooit ermee bezig gehouden. Maar nu moet je jezelf met deze vragen bezig houden, want je staat voor een verandering in de wereld die de beschikbaarheid en de distributie van hulpbronnen, essentiële hulpbronnen, zal veranderen. En je zult zien hoe kwetsbaar je bent, zelfs bij het overwegen van deze zaken, met name als je geografisch of sociaal geïsoleerd leeft. Daarom kost het tijd om andere mensen die zich bewust zijn van de Grote Golven van verandering te benaderen, om elkaar te helpen bij het bedenken wat er gedaan moet worden en om de “Aanbevelingen” te gebruiken die hier als een uitgangspunt gepresenteerd worden.
Het vereist veel energie en tijd om dit te doen – energie en tijd die nu misschien besteed wordt aan zaken van weinig of geen waarde, of zaken die zeker niet essentieel zijn voor jouw toekomstig welzijn. Neem bijvoorbeeld alle energie die je op dit moment misschien gebruikt bij het klagen over de wereld, klagen over andere mensen, klagen over je regering of klagen over je leven en die aandacht en energie gebruiken om je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering, om een sociaal netwerk met andere mensen op te bouwen en je lokale gemeenschap voor te lichten. De overgrote meerderheid van de mensen weten niet dat de Grote Golven er aankomen, en als die Golven arriveren zullen ze niet gereed zijn.
Het leven gaat over volledig in het moment leven en over het wijs voorbereiden op de toekomst. Dat doen de dieren. Dat is wat mensen moeten leren te doen als ze intelligent willen worden. Het is een terugkomen in de natuurlijke wereld en de kunstmatige wereld van technologie achterlaten – jouw kunstmatige wereld die gebaseerd is op aannames, aannames gebaseerd op een overtrokken infrastructuur – die jou onderhoud met wat je nodig hebt.
Denk niet, omdat je in een grote en dichtbevolkte natie leeft en dat er rijkdom en technologie is, dat ze niet kan falen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering en dat de samenleving zelf in haar kern niet kan vervallen. Zelfs als voedsel duurder wordt, en op plaatsen niet voorradig, zal het jullie economische stabiliteit over de rand duwen. En dit gebeurt nu al. Wat denk je dat zou gebeuren als deze prijsstijging niet zou stoppen?
Je bent je voor aan het bereiden op een wereld in verval. Als je in een rijk en welvarend land hebt geleefd zal dit een zeer moeilijke erkenning en overgang worden. Het zal moeilijk worden grotendeels door jouw ideeën, jouw aannames en jouw overtuigingen en door de zwakheid die in de loop van de tijd is opgebouwd door het jezelf onmogelijk maken om moeilijke en onverwachte omstandigheden onder ogen te zien.
Daarom moet je jou isolement overbruggen. Neem deel in de lokale gemeenschap. Spreek in jou lokale stad, colleges en regeringen. Zoek uit wat jouw dorp of jouw stad of jouw land doet om zich voor te bereiden op deze grote problemen. Lees, ontwikkel jezelf, bezoek mensen, doe mee. Ontsnap aan je isolatie en zelfobsessie. Raak betrokken. Wordt een voorganger. Deel de onthulling in dit boek met anderen. Lees wat anderen ontdekken op het moment dat ze de Grote Golven van verandering beginnen te zien. Dit is gezond voor je. Het is bevrijdend voor jou. Hat zal je vertrouwen geven als je handelt. Als je niets doet zal je vertrouwen wegebben en zak je weg in vertwijfeling. Dan ben je pas echt machteloos en werkelijk kwetsbaar.
De situatie vraagt erom dat je krachtig wordt, dat je betrokken raakt bij anderen, dat je aan jou eigen helse isolatie ontsnapt, dat je actie onderneemt, dat je jou eigen kracht onderkent, dat je jou eigen vaardigheden benut en dat je de vaardigheden van anderen benut, in de wetenschap dat je in je eentje jezelf niet adequaat voor kunt bereiden op de grote verandering die er nu aankomt.
Als je in een woestijngebied leeft, is het mogelijk dat je moet vertrekken omdat er in de toekomst geen water zal zijn en dat het erg moeilijk zal worden dat voedsel jouw gemeenschap zal bereiken. Leef niet nabij stromend water, nabij rivieren die zullen overstromen bij heftig weer en veranderende klimatologische omstandigheden. Het is verstandig om kustgebieden te verlaten die getroffen worden door heftig weer en in veel gevallen bepaalde grote steden die te maken zullen krijgen met extreme sociale onrust.
Kennis binnen in jou, de grotere intelligentie die God jou gegeven heeft, zal je richting geven en zal je tekens geven en stappen leveren die je moet zetten. Je zet deze stappen zonder het complete proces of het resultaat volledig te begrijpen. Je zet eenvoudig de stappen. Kennis praat met jou via je gedachten, via je gevoelens. Maar zij zal niet spreken via angst, zij zal niet spreken via fantasie, en zij zal niet spreken via je voorkeuren. Je moet open zijn en Kennis in jezelf de vraag stellen, “Wat moet ik nu doen? Wat is de volgende stap die ik moet zetten? Hoe moet ik deze specifieke situatie benaderen? Welke beslissing moet ik nemen betreffende deze specifieke zaak?”
Je moet dit vasthouden. Je moet voorbij angst en afwijzing, schok en ontzag zien te komen om in een plaats van grotere helderheid en objectiviteit te geraken, zodat je kunt reageren op Kennis, Kennis voelen, Kennis horen en de signalen kunt zien die Kennis je gegeven heeft.
Je kunt dit probleem niet voor de wereld oplossen. Je kunt dit probleem niet oplossen voor het land. Je moet eerst je ark bouwen. En je moet de ark bouwen voordat het gaat regenen, voordat je in de grote verandering zit. Je moet anderen helpen arken te bouwen en je moet jouw ark verenigen met die van hun zodat je verwantschap en gemeenschap hebt.
Jouw kracht ligt in Kennis, verwantschap en gemeenschap. Ze worden nu alle drie primair. Het is belangrijker dan rijkdom. Het is belangrijker dan plezier. Het is belangrijker dan iets proberen te vermijden. Het is belangrijker dan je hobby’s en je obsessies. Het is belangrijker dan je liefdesavonturen en je tragedies. Je verbinding met Kennis opbouwen, sterke relaties met anderen opbouwen en deel gaan uitmaken van een gemeenschap van voorbereiding – dat is wat er werkelijk toe doet. Je moet functioneren op slechts een gedeeltelijk bewustzijn en gedeeltelijke zekerheid. Je zult niet alles weten wat gedaan moet worden. Niemand weet alles. Je zult voorzichtig moeten kiezen naar wie je luistert, want sommige mensen zullen je erg slecht advies geven. Zelfs mensen die bewust zijn van de Grote Golven van verandering kunnen je een erg slecht advies geven over wat je moet doen.
Hier zal de kracht van je relaties je helpen, want het is moeilijker om twee geesten te misleiden dan een. Hier moet je alles delen met Kennis. Vraag Kennis, “Is dit een goed idee?” Vraag Kennis, “Moet ik het advies van deze persoon volgen?” Misschien zal je weerstand voelen; misschien blijft Kennis stil. Beiden geven aan dat je zou moeten stoppen en niet doorgaan met die beslissing of met het volgen van die persoon.
Je moet geduld hebben. Je moet oplettend zijn. Als je schrikt en in paniek raakt zal je extreme en onverstandige dingen doen. Je zult groot gevaar met moed en met zoveel objectiviteit als je bijeen kunt rapen tegemoet moeten treden. Dit vereist de kracht van Kennis binnenin jezelf. En het vereist het zelfvertrouwen dat je actie kunt ondernemen, dat je jou leven in een positieve richting kunt bewegen en dat je niet in de val van gemakkelijke veronderstellingen en eenvoudige oplossingen trapt, denkend dat je op alles een antwoord hebt.
Onderschat het risico en de kracht van de Grote Golven niet. Veel mensen zullen dit doen, denkend, “Och, weet je, je past alleen maar deze nieuwe technologie toe en het is geen probleem” of “Je hoeft alleen maar te zorgen dat mensen hun gedrag op deze ene manier veranderen, en alles is voor elkaar.” Anderen zullen zeggen, “Het is niet echt een groot probleem. Het is allemaal door mensen bedacht voor hun eigen gewin of voordeel.” Je zult een hele scala aan reacties op de Grote Golven van verandering horen. Maar alleen binnenin jezelf, in de diepte van je ervaring zal je weten, en als je goed luistert zal je zien wie van de anderen verstandig en wie onverstandig is.
Onder veranderende omstandigheden moet je tegenslag nooit te licht opnemen. Dat is basiswijsheid betreffende het leven in de fysieke realiteit. Veel mensen doen dit natuurlijk. Sommige mensen doen dit tegenover alles en iedereen. Maar jij, jij moet meer kracht, meer zelfvertrouwen vergaren en daarmee meer geduld. Je moet de stappen volgen. Je kunt niet eenvoudig grote antwoorden hebben. Grote antwoorden zullen geen juiste antwoorden zijn. Alles moet uitgeprobeerd en aangetoond worden. Je beklimt een grote berg niet met een enorme sprong. Je moet jezelf en je hulpbronnen voorbereiden, en je zult de lange reis moeten nemen en onderweg kracht en wijsheid moeten vergaren.
Wees niet bezorgd dat anderen dit niet doen. Wees niet bezorgd dat het grote publiek in slaap en valselijk zelfverzekerd lijkt te zijn. Jij moet je voorbereiden. Tegen alle verwachtingen in moet jij je voorbereiden. Tegen de moedeloosheid die je bij het observeren van anderen zult zien, moet jij je nog steeds voorbereiden. Je bereid je voor omdat je moet – niet omdat iedereen het doet, niet omdat de experts je hebben verteld dat je dat moet doen. Zelfs de meeste experts weten niet wat er komen gaat en reageren niet op de juiste manier.
Jij hebt hier een geschenk van liefde gekregen. Als je het probleem naar waarde kunt schatten, zal je de betekenis van het antwoord zien. Als je de grote uitdaging die er nu aankomt kunt herkennen, zal je het geschenk van voorbereiding waarderen. Je zult het niet als een ongerief zien. Je zult er nier op een negatieve manier over denken. Je zult het niet ontkennen, verwerpen of denken dat het te extreem is. Het is in feite best geschikt in het aangezicht van de Grote Golven.
Deze voorbereiding zal je bevrijden. Het zal je bevrijden van je eigen zelfobsessie, je eigen zwakte, je eigen dwaasheid en je eigen vooroordelen. Het zal van je eisen om op het leven, de wereld en de realiteit te reageren. Je zult ontdekken dat je kracht bezit waarvan je daarvoor niet wist dat je die bezat. Als je actie onderneemt, zal jij je realiseren dat je deze kracht bezit en dat je deze kracht op kunt bouwen. Als je jou hand uitsteekt naar anderen zal je ontdekken dat anderen kracht bezitten en dat je hun kracht ook nodig zult hebben, net zoals zij die van jou nodig zullen hebben.
Dit zal het leven bevestigen, want mensen zijn bedoeld om samen in harmonie te functioneren. Mensen functioneren niet goed als zij in afzondering leven, of dat nou geografische isolatie, sociale isolatie of psychologische isolatie is. Mensen kwijnen weg slinken in isolatie, maar worden sterker als ze samenwerken aan een groter doel. Je hebt nu een groter doel. Je hoeft je nu niet af te vragen, “Wie ben ik, waarom ben ik in de wereld, en wat moet ik hier werkelijk doen?” want het leven verteld jou wat jij moet doen, en Kennis binnenin jou spoort je aan om te reageren. Je bent bevrijd van eindeloos gedelibereer, zelfonderzoek, jezelf beoordelen en zelfobsessie, want nu moet je op de wereld reageren.
Het kost tijd om bepaalde informatie die je nodig zult hebben te vergaren, maar het moet tot verstandige en constructieve actie leiden. Je moet je voorbereiden voordat de Grote Golven komen. Je moet je voorbereiden voordat anderen zich realiseren wat er gebeurt. Jij hebt deze vroege waarschuwing gekregen. Het is een zegen van onschatbare waarde en betekenis voor jou.
Heroverweeg je leven – je relatie met waar je leeft, het huis waar je in leeft, je werk, je vervoer, je relaties. Wie is wijs van diegenen die je kent? Wie is bekwaam? Wie is sterk? Wie kan de Grote Golven van verandering onder ogen zien? Onderzoek wat de hulpbronnen van je gemeenschap zijn. Wat kunnen ze betekenen? Welke toegevoegde waarden hebben ze werkelijk die jou en je gemeenschap kunnen ondersteunen?
Het werk is gigantisch. Het is noodzakelijk. En het is nu de tijd. Er is geen tijd voor dwaze beschouwing, alleen er over nadenken. En het is niet toepasselijk om alleen maar bang te zijn en niets te doen. Als je handelt, zal je sterker en meer zeker worden. Handel je niet dan word je zwakker en minder zeker. Handelen is noodzakelijk. Er is zoveel te doen, en het is nu de tijd om in actie te komen.
Het is alsof je land een grote oorlog gaat beginnen die het lot van de wereld zal bepalen. Je moet op deze manier over de Grote Golven denken, met dien verstande dat je nu in oorlog zult zijn met de wereld, onder condities van de wereld die grotendeels door excessief gebruik en misbruik door de mensheid van de hulpbronnen en het milieu veroorzaakt zijn. Het is een oorlog beginnen met de omstandigheden die jij veroorzaakt hebt, omstandigheden die jou nu kunnen overwinnen en verpletteren.
Je moet hier in het groot over nadenken, anders zal je het kleineren omdat je bang bent. Je zult het kleineren omdat je niet zeker bent. Je zult het kleineren omdat iedereen het risico kleineert. Je zult terugvallen in zelfgenoegzaamheid en valse zelfverzekerdheid, je eerdere interesses en prioriteiten weer oppakkend. Voor enkele minuten was je wakker. Je was gealarmeerd, maar vervolgens viel je terug in een sluimerstaat – nu slapend, onbewust, onvoorbereid en verzekerd dat alles, door iemand ergens, op de een of andere manier voor jouw geregeld zal worden.
Dit is de zwakheid van de mensheid. Zij is haar kracht, haar bewustzijn en haar reactie op de natuur verloren – geïsoleerd levend, in overvloed levend, op zelfverzekerdheid levend. De rijkdom en glorie die in de laatste eeuw gecreëerd werden zullen in deze eeuw afnemen en aftakelen – heel snel aftakelen, alsof een grote ballon leegloopt, zo kwetsbaar was het, lek geprikt door zoveel zaken.
Je moet bijsturen en jezelf aanpassen. Dat is intelligent zijn. Dit ontkennen is niet intelligent zijn. In afzondering leven is niet intelligent. Er zijn maar weinigen die in staat zullen zijn om in afzondering te overleven, maar zij zullen enorme vaardigheden moeten bezitten en een leven van voordurende ontberingen moeten leven. Dit zal alleen werken voor een zeer, zeer uniek groepje individuen. Voor ieder ander, wat nagenoeg iedereen is, zal er een grotere menselijke samenwerking en een zeer voorzichtig gebruik van hulpbronnen plaats moeten vinden.
Het complete menselijke landschap zal in de loop van de tijd opnieuw ontworpen moeten worden, zodat mensen kunnen functioneren en leven onder zeer verschillende omstandigheden in een wereld in verval. In de toekomst zullen complete steden door het opwarmen van de aarde verlaten worden. Als je op dit moment in zo’n stad leeft, moet je rekening houden met een verhuizing. Complete regio’s in de wereld zullen zo uitdrogen dat bijna niemand in staat zal zijn daar te leven. Ze zullen moeten verkassen. Waar moeten zij heen? Wat moeten ze doen? En wie zal hen opvangen?
Deze vragen kan je niet beantwoorden. Je hebt geen antwoord op deze vragen. Maar je hebt een reis te maken. Je hebt een voorbereiding te maken. Je hebt een weg te volgen. Deze voorbereiding, deze reis en deze weg waren altijd voor jou bedoeld. Het is nu voor jou de tijd om te beginnen en door te gaan. De uikomst voor de wereld kan je niet controleren, maar je kunt grotere stabiliteit voor jezelf en anderen opbouwen, en dit is belangrijk. Dit ligt binnen het bereik van jou verantwoordelijkheid en vermogen, en dat is wat je nu moet doen.