De Grote Golven van Verandering


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 27 juli 2007
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Grote veranderingen komen naar de wereld, veranderingen die de mensheid in haar geheel nooit eerder gezien heeft – Grote Golven van verandering die allemaal samenvallen in deze tijd. Want de mensheid heeft de wereld op zoveel manieren beïnvloed, en de resultaten van deze beïnvloeding komen nu bijeen – ze vergaren kracht, ze vergaren energie, ze vallen samen in een tijd dat de mensheid grotendeels onbewust en onvoorbereid is.

Deze Grote Golven zijn niet één gebeurtenis. Ze zijn niet een eenvoudig ding dat slechts op één moment plaatsvindt, want de mensheid heeft nu krachten van verandering in gang gezet waarmee ze zal moet leren leven. Jullie leven nu immers in een wereld van afnemende grondstoffen, een wereld waarvan het klimaat op een serieuze manier is aangetast, een wereld waarvan de ecologische conditie aan het verslechteren is, een wereld waarin de mensheid het vooruitzicht op groot gebrek aan voedsel en water en het gevaar van ziekte en kwaal op een zeer grote schaal onder ogen moet zien, waarbij zelfs de rijke naties van de wereld getroffen worden. De balans is nu verstoord en veranderd en de mensheid als geheel moet zich nu verenigen en verzamelen om om te kunnen gaan met deze grote uitdagingen.

In een wereld van een alsmaar toenemende bevolking en afnemende grondstoffen zal de mensheid voor een grote beslissing staan, een fundamentele beslissing welke kant op te gaan. Zullen naties om elkaar strijden en elkaar uitdagen om de resterende grondstoffen? Zullen zij vechten en worstelen over wie deze grondstoffen zal controleren en toegang tot deze grondstoffen zal hebben? Want inderdaad, alle grote oorlogen uit het turbulente verleden van de mensheid waren een strijd die, in beginsel, ging over het toegang verkrijgen tot en het uitoefenen van controle over grondstoffen.

Zullen de rijke naties van de wereld volhouden dat hun manier van leven in stand gehouden moet worden en daardoor competitie en conflict met elkaar aangaan, de rest van de wereld achteruitzetten, de arme mensen van de wereld beroven van de mogelijkheid henzelf te onderhouden zodat een gewichtige of decadente manier van leven in de rijke naties gehandhaafd kan worden?

Als de mensheid dit pad kiest, zal het een periode van aanhoudend conflict en permanente achteruitgang ingaan. In plaats van de resterende grondstoffen te behouden en te verdelen en de mogelijkheid te creëren zich aan te passen aan de conditie van een nieuwe wereld, zal de mensheid vernietigen wat overblijft, zichzelf arm en beroofd achterlatend, met immens verlies aan mensenlevens en met erg ongunstige en ernstige vooruitzichten voor de toekomst.

Als de mensheid echter een ander pad kiest, waarbij de inherente gevaren worden erkend die te maken hebben met het tegemoet treden van de Grote Golven van Verandering, met de ernst van de werkelijkheid ervan en met de verstrekkende gevolgen die ze kunnen hebben voor het welzijn en de toekomst van de mensheid, dan kunnen wijze individuen en leiders van naties en religieuze genootschappen herkennen dat een verdeelde mensheid tegenover van de Grote Golven van verandering zal falen. Verenigd kan de mensheid daarentegen een nieuwe koers uitzetten, zich voorbereiden op de impact van de Grote Golven van verandering en het begin van een grotere samenwerking en een grotere eenheid in gang zetten dan de mensheid als geheel nooit eerder heeft ervaren. Dit zal nu niet door religieuze principes of hogere ethiek gegenereerd worden, maar door pure noodzaak.

Want wat kan een natie hopen te bereiken als de wereld in conflict en ontbering vervalt? Naties van de wereld zijn nu veel te afhankelijk van elkaar om een pad van oorlog en conflict te kiezen zonder verval en ontbering voor iedereen te veroorzaken.

Verenigd hebben jullie een grote kans. Verdeelt zullen jullie falen. En jullie falen zal van lange duur zijn en het zal extreem kostbaar zijn – meer zal het zijn dan welke oorlog dan ook die ooit in deze wereld plaats heeft gevonden, verwoestender dan enig menselijk conflict dat de mensheid ooit gekend heeft.

De keuzes zijn gering, maar ze zijn fundamenteel. En deze keuzes moeten niet enkel door de leiders van naties en religieuze genootschappen worden gemaakt, maar door elke burger. Iedere persoon moet de keuze maken of zij zullen vechten en wedijveren, of zij zich tegen de Grote Golven van verandering zullen verzetten, of dat zij zullen worstelen met zichzelf en anderen teneinde welke levensstijl dan ook vast te willen houden. Of zullen zij het grote gevaar herkennen en zullen zij zich verenigen om zich voor te bereiden op haar impact en een nieuwe en andere soort toekomst voor de mensheid op te bouwen?

Want je kunt namelijk de manier van leven die je nu leeft niet volhouden. Die rijke naties, die welgestelde mensen, die mensen die gewend zijn geraakt aan welvaart, menend dat het niet slechts een recht is maar een bevoegdheid van God en van het leven – zij moeten bereid zijn om de hun manier van leven te veranderen, om veel eenvoudiger te leven, om veel rechtvaardiger te leven, want de verdeling van de resterende grondstoffen zal dit vereisen.

De rijken zullen moeten zorgen voor de armen en de armen zullen voor elkaar moeten zorgen, of mislukking treft iedereen, rijk en arm. Er zullen geen winnaars zijn als de menselijke beschaving faalt. Er zullen geen oppermachtige naties zijn. Er zal geen oppermachtige stam of groep of religieuze instantie zijn als de beschaving faalt. En de Grote Golven van verandering hebben de macht om de menselijke beschaving te doen falen. Zo groot zijn ze. Dat is hoe verreikend hun impact zal zijn.

Daarom is de eerste grote uitdaging die voor je staat, de grote uitgading onder ogen zien – zonder aan te dringen op oplossingen, zonder te vechten tegen de waarheid van wat je weet en wat je ziet, zonder andere mensen te beschuldigen of te verwachten dat iemand anders voor jouw probleem zal zorgen. Iedereen moet de verantwoording nemen over de manier waarop hij leeft, over hoe hij denkt, over wat hij doet, over de beslissing die vandaag voor hem ligt en over de beslissingen die hij in de toekomst tegemoet zal moeten treden. Iedereen, vooral diegenen uit de rijke naties, zullen opnieuw moeten bezien waar zij leven, hoe zij leven, welk beroep zij uitoefenen, hoe zij in hun levensonderhoud voorzien, hoe ze de grondstoffen van deze wereld gebruiken, hoe zij energie gebruiken – al dit soort dingen. Het is met zekerheid niet een tijd om ambivalent of zelfingenomen te zijn.

Het is met zekerheid niet een tijd waarin gedacht kan worden dat regeringsleiders het probleem voor jou aan zouden moeten pakken, want je moet nu naar jouw leven kijken en naar jouw omstandigheden.

Het is alsof de rekening gepresenteerd wordt. De mensheid heeft haar natuurlijke erfenis voor zo’n lange tijd uitgegeven en geleend, de afbetaling van de consequenties zo lang uitgesteld en nu wordt de rekening gepresenteerd. Nu komen de consequenties krachtig tevoorschijn en het zijn er veel.

Nu moet je rekening houden met wat je gecreëerd hebt. Je moet rekening houden met jouw conditie. Je moet rekening houden met je omstandigheden. Je moet rekening houden met de wereld die je voor jezelf aan het creëren bent. Want de mensheid heeft haar natuurlijke nalatenschap verspild. Deze overvloedige, prachtige wereld die de Schepper van al het leven aan de mensheid heeft gegeven als haar eigen wereld, is geplunderd, verspild en verkwist – door hebzucht, door corruptie, door oorlog en conflict, door onverantwoord gedrag, door onbewustheid en arrogantie – en nu beginnen de gevolgen te voorschijn te komen. Ze zijn niet eenvoudigweg een verafgelegen mogelijkheid of een probleem voor een toekomstige generatie.

Dit is de wereld die jij bent komen dienen. Dit is de wereld die jij gecreëerd hebt. Dit zijn de omstandigheden waar je nu mee word geconfronteerd. Je moet ze onder ogen zien. Je moet de verantwoording nemen dat je een klein aandeel hebt gehad in het creëren ervan. Je moet deze verantwoording nemen zonder schaamte, maar de verantwoordelijkheid is er desalniettemin. Want in het aangezicht van de Grote Golven van verandering is er geen weglopen en verstoppen. Je kan niet simpelweg je koffers pakken en naar het platteland verhuizen of ergens een plaats vinden om te schuilen terwijl de storm over waait, want deze storm zal lange tijd duren en er is nergens te schuilen.

Alleen Kennis in jou, de diepere intelligentie die God in jou geplaatst heeft, zal weten hoe om te gaan met deze omstandigheden en met de immense verandering die er voor de mensheid aankomt. Alleen deze diepere Kennis, deze heilige Kennis, zal de weg weten te vinden in de moeilijke tijden voor ons, zal weten hoe de roerige wateren te bevaren, want roerige wateren zullen er zijn.

Misschien ben je gewend je niet druk te maken over de grotere problemen van de wereld. Misschien heb je jezelf voldoende afgeschermd, zodat ze ver weg lijken, waar zij geen probleem voor jou lijken te zijn. Ze lijken iemand anders’ probleem te zijn, een probleem in een ander land, een probleem dat andere mensen onder ogen moeten zien en af moeten handelen. Maar deze afzondering is nu voorbij. Het is niet mogelijk dat je niet behoorlijk geraakt zal worden door de Grote Golven van verandering. Het is niet mogelijk dat ze jouw omstandigheden niet zullen veranderen, misschien zelfs dramatisch.

In wezen kan je niet veranderen wat nu aankomt, maar je kan je erop voorbereiden. Je kan je eraan aanpassen. Je kan het gebruiken om bij te dragen aan het welzijn van mensen, want dit is immers waarom je in de wereld gekomen bent. Op een hoger niveau, voorbij je gedachtes en overtuigingen, is de waarheid dat jij in de wereld gekomen bent voor een missie, dat jij hier bent voor een doel en dat God jouw in de wereld gestuurd heeft om de wereld te dienen, onder exact die omstandigheden die nu op jou af komen.

Zonder deze roeping zul je simpelweg, of in de ontkenning schieten en proberen te vergeten en onwetend en dwaas blijven, of je zult vechten en worstelen voor de handhaving van welke rechten dan ook je denkt te hebben of die je nog toekomen. Je zult uit angst of woede handelen. Je zult uihalen naar anderen. Je zult ontzetten bang zijn of ongelofelijk verward. Je zult geloven dat iets je zal redden, dat er een oplossing aan de horizon gloort die alle problemen zal doen verdwijnen. Je zult niet zien en je zult niet weten en je zult je niet voorbereiden. En als de Grote Golven komen, zul je onvoorbereid zijn en zul je kwetsbaar zijn.

Ongetwijfeld heb je gezien dat de natuur genadeloos is voor de onvoorbereide mensen. De natuur toont geen genade voor diegenen die niet voorbereid zijn op eventualiteiten. God wil je mislukking, conflict en ruzie besparen. Daarom is Kennis in jou geplaatst. God weet wat gaat komen voor de Mensheid. Maar mensen blijven blind en dwaas en genotzuchtig. God weet dat als jij je niet voorbereidt, als je niet sterk met Kennis wordt, als je niet toestaat dat je talenten in jou opgeroepen worden, als jij je vastklampt aan een oud leven, een oude reeks ideeën en veronderstellingen, je dan zult falen. En je falen zal verschrikkelijk zijn.

Toch is Kennis in jouw klaar om te reageren. Zij is niet bang voor de Grote Golven. In feite is zij altijd al voorbereid voor ze, want dit is je bestemming. Je bent niet in de wereld gekomen om simpelweg een consument te zijn, om simpelweg ruimte te vullen, om simpelweg de wereld verder aan te tasten en haar grondstoffen uit te putten. Dat is niet wat je hier gebracht heeft en in je hart weet je dat dit waar is. Maar wat je weet wat waar is en wat je denkt zijn nog niet hetzelfde. En dan moet je jezelf aansluiten bij Kennis en de Weg van Kennis leren en de Stappen naar Kennis nemen, zodat zij jouw gids en raadgever wordt.

Je zult deze innerlijke zekerheid nodig hebben omdat om je heen verwarring, woede en conflict zal heersen doordat mensen zich achtergesteld voelen, doordat mensen zich bedreigd voelen, doordat overal de veiligheid van mensen in het geding komt. Je zult individuen en groepen met woede en razernij zien reageren. Je zult zien dat naties elkaar bedreigen en dit gebeurt nu al. En de grote conflicten die zullen ontstaan en het grote gevaar van oorlog zal allemaal gemaskeerd worden door politiek en religie, terwijl het conflict in feite gaat over grondstoffen. Wie zal deze grondstoffen bezitten? Wie zal deze grondstoffen controleren?

Zulke conflicten zijn reeds begonnen en al geruime tijd gaande. En het vooruitzicht op grotere conflicten, op grotere oorlogen groeit met de dag. Het vuur brandt al in de wereld de sintels voor grotere conflicthaarden worden al opgestookt en de condities zijn rijp voor hun ontstaan.

Als je beschermd wil worden en voordeel wil hebben van de grote verandering die gaat komen, kan je zeker niet in je huidige positie blijven, met je huidige manier van denken en je huidige veronderstellingen. Er moet een grondige verschuiving in jou plaats vinden en deze verschuiving zal teweeggebracht worden door zowel de toestand van de wereld als door het opkomen van Kennis in jou. Je kunt mentaal, psychologisch en emotioneel niet blijven waar je bent en enige echte hoop hebben dat je de grote verandering die er aankomt overleeft en benut.

Dit is de grote waarschuwing die de Nieuwe Boodschap [1](1) presenteert. De Grote Golven van verandering komen naar de wereld en de mensheid wordt nu geconfronteerd met competitie van voorbij de wereld – interventie van rassen van buiten de wereld die proberen hun voordeel te doen met een zwakke en verdeelde mensheid, die proberen profijt te halen uit de achteruitgang van de menselijke beschaving. De Leer van de Nieuwe Boodschap presenteert deze realiteit zeer duidelijk. En het is niet moeilijk te begrijpen als je eenmaal de verdediging laat zakken, als je eenmaal je voorkeur aan de kant zet, als je eenmaal met een heldere blik kijkt en naar de wereld luistert om te zien en te weten.

Echter, merkwaardig genoeg is zulk gezond verstand niet algemeen. Mensen zijn verdwaald in wat ze willen of in wat ze vrezen te verliezen. Ze zijn verdwaald in hun conflicten, in hun wrok, in hun worsteling met henzelf en elkaar. Zodoende raakt datgene wat helder en begrijpelijk is om te zien, te horen en te weten en te doen, zoek – bedekt met menselijke vooringenomenheid, menselijk verlangen en menselijk conflict.

Ongetwijfeld is de mensheid nu bij een groot keerpunt aangekomen dat haar lot en haar toekomst zal bepalen. Het bewijs hiervoor is overal om je heen en je kunt het in jezelf voelen – het gevoel van ongerustheid, het gevoel van onzekerheid, de verwarring, de bezorgdheid. De signalen van de wereld spreken tot jou – ze vertellen jou dat er grote verandering aankomt, dat het op je stoep staat.

Je kunt deze dingen voelen als je jezelf toestaat om ze te voelen – zonder te proberen je ervoor te verstoppen of ervoor weg te lopen, of zonder te eisen dat je gelukkig en zorgeloos moet zijn, zonder dwaze bezigheden om je geest bezig en afgeleid te houden zodat je de signalen van de wereld, de roeping van de wereld en druk van Kennis binnenin jezelf niet hoort.

Dit is jouw tijd. Hierom ben je gekomen. Dit zijn de grote gebeurtenissen van jouw tijd. Dit is het grote keerpunt waar de mensheid tegenover staat, want je moet je nu voorbereiden op een toekomst die anders is dan het verleden. Het leven zal niet verder gaan zoals je het kent, zonder onderbreking. De mensheid zal niet simpelweg andere energiebronnen vinden of een of andere magische oplossing om de privileges van een enkeling te handhaven.

Want je leeft in een wereld van verval. Net die hulpbronnen die jouw natie rijkdom, veiligheid en stabiliteit geven, nemen nu af. Het milieu waarin je leeft zal in toenemende mate onder druk komen te staan door de achteruitgang van het milieu, door klimaatverandering en door de talrijke ingrepen die de mensheid al zo lang op de wereld zelf uitvoert.

Hierdoor staan jullie op de rand van de afgrond. Zul je kiezen om onwetend te blijven en zul je vechten en worstelen als jouw onwetendheid en jouw ontkenning jou uiteindelijk in de steek laten? Of zul je het pad van moed en wijsheid kiezen om je voor te bereiden en toe te staan dat Gods groot geschenk van Kennis jou zal leiden en beschermen?

Om de betekenis te kennen van Gods groot geschenk, moet je de ernst en de diepte van de uitdaging zien die de mensheid tegemoet treedt. Je moet de noodzaak in jezelf voelen, herkennend dat jijzelf geen antwoord hebt en dat zelfs jullie naties en jullie experts en jullie wetenschappers niet echt een antwoord hebben. Zij hebben oplossingen voor delen van het probleem. Zij proberen de mensheid te waarschuwen en voor te bereiding, maar de mensheid loopt nu ver achter in het voorbereiden op de Grote Golven van verandering. Het is al laat en jij bent niet voorbereid.

Daarom moet jij de werkelijke noodzaak in jezelf voelen om te reageren op het grote geschenk dat God nu geeft – een geschenk zoals de mensheid dat nooit eerder heeft ontvangen – want de mensheid staat nu voor een uitdaging en een crisis die zij nooit eerder onder ogen heeft moeten zien.

Om de oplossing te zien, moet je de noodzaak voelen. Je moet de noodzaak erkennen. Je moet de Grote Golven van verandering onder ogen zien. Je moet beginnen de stukjes en de signalen met elkaar in verband brengen om het plaatje te zien dat het je toont. Dit plaatje is helder en duidelijk, maar het is niet duidelijk voor diegenen die niet kijken, die niet nadenken, die niet de fundamentele associaties maken die gemaakt moeten worden als je het plaatje helder wil zien.

Elke moedige weg om je aandacht en je energie opnieuw te richten moet altijd gebaseerd zijn op een innerlijke en dringende noodzaak. Onder rustige omstandigheden maken mensen nauwelijks voortgang op geen enkel terrein. De echte vooruitgang moet gedreven worden door een echte en drukkende noodzaak – de druk van zowel jouw omstandigheden als de behoeften van de wereld en ook van Kennis binnenin jou. Kennis spoort je aan om bewust te worden. Zij spoort je aan om jezelf psychologisch, emotioneel en praktisch voor te bereiden op de grote uitdagingen die nu komen, op de grote gebeurtenissen van jouw leven en op de belangrijke relaties die voor jouw bedoeld zijn. Deze relaties zullen echter alleen verschijnen als je een grotere uitdaging in het leven aangaat.

Maak je niet ongerust dat anderen niet reageren. Maak je geen zorgen dat de mensheid onwetend, mateloos en dwaas blijft in haar overwinningen en conflicten. Want de roeping is voor jou. Jij zult verantwoording moeten nemen voor jouw leven en voor de reden dat je hier bent. De roeping is voor jou. Jij hebt geen consensus met anderen nodig om te reageren. In feite zal je zo’n consensus niet krijgen. Mogelijk ben jij de enige persoon die je kent die reageert. Zelfs als dit het geval is moet jij reageren. Je kunt niet op anderen wachten om je de zekerheid te geven dat jij moet reageren, want als iedereen reageert zal er paniek en onenigheid zijn. Er zal rampspoed en conflict zijn. Jij wilt niet op het moment wachten dat iedereen reageert, want dat zal chaos zijn.

Jij moet jezelf en je leven voorbereiden. Jij moet je relaties versterken. Je moet de mensen om je heen die je kent onderrichten – diegenen die kunnen luisteren en diegenen die kunnen reageren. Je moet je doelen en voorkeuren aan de kant zetten en op de wereld reageren. Je moet heroverwegen waar je leeft, hoe je leeft en met wie je bent in termen van wie met je mee kan reizen, wie met jou voor kan bereiden en wie niet. Je moet je werk en haar levensvatbaarheid voor de toekomst heroverwegen. En je moet dit doen zonder dat iedereen om je heen je aanmoedigt en het met je eens is, wat dit zal onwaarschijnlijk zijn.

Jouw geest zal de toekomst niet onder ogen willen zien. Je geest zal andere dingen willen, want je geest is zwak en feilbaar. Het wordt gedreven door angst en voorkeur. Maar er is een grotere geest in jou, de geest van Kennis. Zij is niet afgeleid. Zij is niet in conflict met zichzelf. Zij is geen onderwerp van verleiding door de wereld of door enig andere macht, want zij reageert alleen op God. Het is het enige deel in jou dat compleet puur en betrouwbaar is en het is het enige deel van jouw dat wijs is. Het bevat jouw groter doel om in de wereld te komen en het representeert jouw fundamentele relatie met God, die niet verloren is gegaan in de Afscheiding.

Ondanks alle verschijningsvormen van deze wereld, ondanks alle activiteiten en vermaak en tragedies van deze wereld, blijf je verbonden met God. En God heeft jou de wereld in gestuurd om een wereld in grote nood te dienen. Daarom ben jij wie je bent. Daarom heb jij een unieke aard. Daarom heb jij bepaalde sterke kanten die benut moeten worden en bepaalde zwakke kanten die herkend en goed beheert moeten worden. Want je kan niet zwak en ambivalent zijn in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Zij zullen je basiskracht in jou naar boven brengen en je zult deze basiskracht nu nodig hebben. Je niet wat aanrommelen in het aangezicht van zulke grote en immense moeilijkheden en uitdagingen.

De Grote Golven komen echt samen op de wereld. Je kan er niet aan ontkomen. Ze zijn diep en zullen lang duren. Heb jij de helderheid, de nuchterheid en de eerlijkheid om ze duidelijk te zien, om je emotioneel en psychologisch schap te zetten en een basis beginnen te bouwen voor jezelf – een basis gecreëerd door Kennis in jou, een basis van relaties, een basis van activiteiten en een basis van wijsheid? Je bouwt deze basis niet alleen om jezelf door deze grote uitdagingen te kunnen loodsen, maar om anderen te kunnen assisteren en dienen.

Want je moet weten dat de menselijke nood in de toekomst veel hoger zal worden. Iedereen zal armer worden en velen zullen berooid worden. Hier moet je niet alleen de kracht hebben om jezelf te helpen, maar ook anderen – om de ouderen te helpen, om de kinderen te helpen. Natuurlijk zal jij niet iedereen helpen, maar het zal duidelijk zijn wie van jouw buren of relaties vooral (in het bijzonder) zwak en kwetsbaar zijn. Je moet sterk genoeg zijn om ook voor hen te zorgen.

Alhoewel dit overweldigend lijkt, alhoewel dit niet je voorkeur geniet, is dit in feite wat je zal verlossen, want dit zal jouw uit je conflicten tillen, jouw verslavingen, jouw geringe eigenwaarde, jouw spijt, jouw pijnlijke herinneringen. Dit zal je dwingen om een echte relatie met jezelf, met anderen en met de wereld aan te gaan.

Dus kijk niet alleen naar de Grote Golven van verandering als een tragedie of als een groot gevaar maar als een roeping, als een noodzakelijkheid – een roeping en een noodzakelijkheid die jouw kan rehabiliteren en verlossen, die Kennis in jou kan oproepen en de grote geschenken die jij komen geven, geschenken die bepaald zullen worden door precies die omstandigheden die nu verschijnen.

De Grote Golven van verandering zullen grote helderheid in je leven brengen en zij zullen jou zowel je zwakte als je kracht laten zien. Zij zullen je wakker schudden uit je dromen van vervulling en tragedie. Ze zullen je tot bezinning brengen en ze zullen je naar Kennis in jezelf brengen. Verwerp ze daarom niet. Ontken ze niet. Denk niet dat ze onbeduidend zijn of dat mensen er een eenvoudige oplossing voor hebben want hiermee ontneem je jezelf je roeping en de kracht van jouw tijd en de verlossing die voor jouw bedoeld was, jij die in de wereld gestuurd bent voor specifiek deze omstandigheden.

Dit zal je herenigen met jouw kracht en het zal je gehechtheid aan je zwakte verbreken, want jij bent het die nu naar voren geroepen moet worden. Dit is niet een probleem dat anderen moeten oplossen, want iedereen moet een deel doen. En hoe meer er hier naar hun groter doel geroepen kunnen worden, hoe groter de kans voor de mensheid zal zijn, hoe groter de belofte voor de mensheid zal zijn en hoe groter de mogelijkheid voor de mensheid zal zijn om de Grote Golven van verandering te overleven en een nieuwe koers, een nieuwe richting en een grotere eenheid en samenwerking in het proces te bewerkstelligen.

Maar het is afhankelijk van jou en de kracht waarmee je geboren bent, de kracht die nu naar voren moet komen in de Kennis die God in jou geplaatst heeft, die alleen de weg voorwaarts kent.

Want de grote tijden zijn nabij. Dit is jouw tijd. Dit is jouw roeping. Dit is waar je ware kracht gevonden zal worden. Echte kracht wordt nooit gevonden als mensen zelfingenomen en in slaap. Zij wordt alleen gevonden als mensen reageren en handelen met echte richting en intentie.

Met de leerstelling van de Nieuwe Boodschap heet de mensheid grote hoop. Voor het eerst wordt spiritualiteit gepresenteerd op het niveau van Kennis. Het is een grote roeping. Het is een groot geschenk. Het komt met wijsheid groter dan de mensheid ooit heeft bereikt. Het roept mensen uit hun schaduwbestaan – uit conflict, uit controversie, uit verslaving, uit tragedie – om te reageren op een wereld in nood.

Want de Nieuwe Boodschap richt zich tot de grote nood van de wereld – de Grote Golven van verandering en de Grotere Duisternis van interventie die in de wereld is. Het richt zich tot het groter doel dat iedereen hier heeft geroepen. Het richt zich tot de kracht van Kennis en onthult hoe Kennis ontdekt en ervaren kan worden. Het richt zich tot het niveau van relaties dat de mensen moeten bereiken als zij echte eenheid en kracht met elkaar willen bereiken. Het richt zich tot de toekomst van de mensheid in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het Universum en de grote drempel die de mensheid moet nemen om haar grotere bestemming en vervulling te vinden.

Jij bent aldus gezegend om deze Boodschap te ontvangen, om gewaarschuwd te worden voor de Grote Golven van verandering en voor de Grotere Duisternis die in de wereld is. Want je hebt tijd om bewust te worden, om je schrap te zetten en je leven voor te bereiden en de begeleiding te ontvangen die God jouw via de Kennis waarmee je geboren bent, hetwelk het grootste geschenk is aan jouw en de wereld, heeft gegeven.