Een nieuwe Boodschap van Hoop


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Er komen Grote Golven van verandering naar de wereld. Ze zullen op niets lijken dat de mensheid als geheel ooit eerder onder ogen heeft moeten zien. Ze zijn grotendeels het gevolg van misbruik en overmatig gebruik van de wereld en haar hulpbronnen door de mensheid. Maar ze vertegenwoordigen eveneens een werkelijke drempel, een evolutionaire drempel die de mensheid heeft bereikt, met name betreffende haar confrontatie met intelligent leven van buiten de wereld. Het zal een tijd zijn waarin een grote beslissing genomen moet worden over of de mensheid zich zal verenigen en samenwerken teneinde de hulpbronnen van de wereld te delen en te beheren of dat zij zal vechten en wedijveren waardoor de mensheid in een staat van conflict en constante achteruitgang gedreven wordt.
Het is tevens een grote individuele drempel waarbij zij of zullen vechten en worstelen om te behouden wat ze hebben of dat ze zich met anderen zullen verenigen teneinde de hulpbronnen die beschikbaar zijn te delen en te beheren, en de verantwoording nemen voor het verzorgen van degenen die niet de beschikking hebben over de primaire levensbehoeftes. Dit is een praktische, fysieke drempel en het is een morele en ethische drempel.
Het is waarschijnlijk dat de mensheid voor beide opties zal gaan totdat een belangrijkere beslissing genomen en geformuleerd kan worden. Het is zeker dat veel zaken fout zullen gaan. Gemeenschappen en zelfs bepaalde naties kunnen ineenstorten(bezwijken). Het is zeker dat veel mensen zullen moeten migreren, en er zal een grote verschuiving in de structuur en functie van de beschaving plaatsvinden.
De nadruk in deze leerstelling over de Grote 177 Golven heeft gelegen bij de grote verschuiving die plaats moet vinden binnen het individu om de Grote Golven van verandering te herkennen en om de verschillende voorbereidingsstappen te ondergaan die noodzakelijk zijn om deze belangrijke drempel met wijsheid en zekerheid te naderen en met de kracht van Kennis.
Er zijn natuurlijk veel praktische zaken die uitgevoerd moeten worden en dat zal een appel doen op alle bekwaamheden en vakkundigheden van de mensheid. Maar als er geen wijsheid is, als er geen helderheid is, als er geen dieper motief bestaat om anderen te dienen en als er geen mogelijkheid bestaat om zich aan veranderende en veeleisende omstandigheden aan te passen, dan zullen al die praktische vaardigheden van de mensheid, al die vakkundigheden en als die ontwikkelde wijsheid van de mensheid niet voldoende zijn om een aanzienlijke en meer significante uitkomst te teweeg te brengen.
Wat de persoon zal zien, weten en doen zal het verschil bepalen in hun toekomstig welzijn en in het effect dat het zal hebben op andere mensen en op de samenleving in het algemeen.
De Nieuwe Boodschap is hier om een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding te leveren. De waarschuwing klinkt nu uit veel bronnen rondom de wereld, maar de ernst van de situatie wordt niet door velen herkend.
De aard van deze belangrijke reeks veranderingen wordt zwaar onderschat. De mensen zien het als slechts een van de vele problemen die de mensheid onder ogen moet zien en ze hebben het volste vertrouwen dat politieke en technologische innovatie de situatie zal oplossen of dat economische krachten de noodzakelijke aanpassingen zullen bewerkstelligen. Deze aannames zijn een waarschuwingssignaal dat de mensheid de kracht van de Grote Golven van verandering onderschat.
Het is een feit dat maar zeer weinig mensen zich zelfs maar bewust zijn van de buitenaardse aanwezigheid in de wereld, en zelfs onder hen herkennen maar zeer weinigen het als in interventie, als een gevaar en een risico voor de mensheid.Wat dit betekend is dat niet genoeg mensen zich bewust zijn van de realiteit van de Grote Golven van verandering en de enorme impact die zij zullen hebben op de menselijke familie en de toekomst van de mensheid in deze wereld.
Daarom heeft God een waarschuwing, een zegening en een voorbereiding gestuurd, aangezien tijd van wezenlijk belang is. Elke week, elke maand en elk jaar is nu belangrijk omdat de Grote Golven meedogenloos voortbewegen. De tijd die nodig is voor de voorbereiding is aanmerkelijk en het venster van mogelijkheden neemt af.
Daarom is dit voor jou niet alleen maar iets om over na te denken, om te contempleren of om enkel met je vrienden te bediscussiëren, om een bron voor verbeelding of om enkel een bron voor ongerustheid en zorg te zijn. Het moet je tot ware actie aanzetten. Jouw bewustzijn moet actie tot gevolg hebben en dit zal van jou vragen om met elk aspect van je leven en de mogelijkheden die in jou onmiddellijke omgeving en voor de natie als geheel bestaan, rekening te houden. Dit is niet iets voor bedeesde mensen, voor ambivalente mensen of voor mensen die handelen uit eigenbelang, want zij zullen de Grote Golven van verandering niet zien voordat het te laat is.
Dit is een roeping om bewust te worden, om je voor te bereiden, om sterk en competent te worden en te beginnen met het nemen van de vele stappen de nodig zullen zijn om je positie in de wereld veilig te stellen – om een sterkere positie te verwerven, om jezelf voor te bereiden op de schokken die zullen komen en om jezelf in een positie te plaatsen om dienstbaar naar anderen te kunnen zijn, want veel dienstbaarheid zal nodig zijn.
Denk niet dat het einde voor de mensheid gekomen is, dat dit de “eindtijd” is zoals sommige mensen geloven. Dit is een belangrijk keerpunt. Veel zaken zullen tot een einde komen. Veel standpunten (houdingen) zullen verdwijnen. Een groot deel van je traditioneel denken zal verdwijnen. Veel menselijke activiteiten zullen beëindigd of verminderd worden. Dus op die manier is het de eindtijd.
Het word tijd voor de mensheid om op te groeien en met haar uitzichtloze worsteling en haar puberale mateloosheid te stoppen. Want jullie komen nu op in de Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar de mensheid sterk en verenigd, onafhankelijk en zeer discreet moet zijn. Het wordt tijd voor de mensheid om in haar totaliteit een grotere volwassenheid te bereiken en de verantwoording te nemen om de wereld om zo’n manier te beheren dat zij jullie ook in de toekomst kan ondersteunen en leveren wat jullie nodig hebben, teneinde te leven en je verder te ontwikkelen.
Mensen hebben er geen idee wat dit betekend en het grote belang ervan. De consequenties van het overmatig gebruik en misbruik van de wereld door de mensheid beginnen nu pas voelbaar te worden onder de armste mensen van de wereld. Zij zullen de eersten zijn die moeten lijden, maar de impact hiervan zal tot in elke natie en elke cultuur reiken en zal eventueel elke persoon op een enorme en significante manier treffen.
Deze leerstelling die je ontvangt wordt niet gegeven om je uit angst te laten handelen. Zij is er niet om je te overmannen. Zij is er niet om je te kleineren. Zij is er niet om je te ontmoedigen. Maar je moet de realiteit onder ogen zien. Je moet voorbereid zijn en vooraf gewaarschuwd worden voor wat er achter de horizon aankomt. Want als je niet kijkt, zal je niet zien. Als je niet ziet, zal je niet weten. Als je niet weet, zal je geen voorbereiding treffen. En als je geen voorbereiding treft zal je leven in groot gevaar verkeren.
Daarom is er een Nieuwe Boodschap van God in de wereld. Zij is hier om je te waarschuwen, je sterker te maken en je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering en op de realiteit van de Grotere Gemeenschap met al haar uitdagingen en kansen voor de mensheid.
De Nieuwe Boodschap is eveneens hier om het individu sterker te maken, om de mensen te onderwijzen over spiritualiteit op het niveau van Kennis, om een verenigende geest en leerstelling naar alle religies van de wereld te brengen, om de menselijke relaties, menselijke families, menselijke betrokkenheid en menselijke contributie te versterken. Zij representeert een zeer zeldzame interventie door God, voor de bescherming en vooruitgang van de mensheid. Het is een zeer uitgebreide leerstelling en een uitgebreide openbaring. Denk niet dat je haar vanaf een afstand kunt begrijpen, want je moet haar ontvangen en in je leven brengen, haar wijsheid gebruiken en toepassen en haar specifieke leringen overbrengen. Alleen dan zal je de kracht en doeltreffendheid van de Nieuwe Boodschap kennen. En alleen dan zal jij je realiseren welke een zegen zij is en hoe zij precies op het juiste moment gekomen is.
Zoals in deze leerstellingen wordt gezegd, zal de mensheid een periode van grote verwarring en moeilijkheden binnen gaan. Voor jou is het noodzakelijk om een grotere helderheid en zekerheid vanuit de diepere bron van Kennis in jou te verwerven, of je zal het slachtoffer worden van de verwarring en de onrust, het conflict en de vijandigheid dat overal om je heen zal ontstaan.
Dit wordt je nu gegeven als een zegen – de zegen van bewustzijn, de zegen van wijsheid en de zegen van het hebben van tijd om jezelf, je leven, je begrip, je familie, je relaties en je omstandigheden voor te bereiden. Tijd is cruciaal. Je moet in actie komen en snel in actie komen als je de tijd wilt hebben om de noodzakelijke aanpassingen in je leven te maken, die op zichzelf tijd, concentratie en vele veranderingen behoeven.
Denk niet dat God de mensheid uiteindelijk zal redden als de mensheid een pad van zelfvernietiging zou kiezen. Denk niet dat God de mensheid zal redden door alle gevaren en consequenties weg te nemen die door de onwetendheid, arrogantie en strijd van de mensheid zijn veroorzaakt. Denk niet dat de onschuldigen gespaard zullen blijven als de Grote Golven van verandering hen overweldigen.
God heeft jullie de kracht van Kennis gegeven. God heeft in de loop van de geschiedenis grote afgezanten in de wereld gestuurd. De Engelen van God waken over de mensheid. God heeft veel krachtige machten in de wereld die individuen beïnvloeden, hen leiden en hen ondersteunen. Enorme machten en geesten zijn hier in de wereld ten voordele van de mensheid, God en God’s groot plan dienend.
De wereld is echter een plaats waar de mensheid moet kiezen, haar beslissingen moet nemen en de consequenties van haar beslissingen onder ogen moet zien. Dit is een afgescheiden wereld, waar de afgezonderde gekozen hebben om gescheiden van God te leven, gekozen hebben om hun eigen realiteit te creëren en gekozen hebben om een vorm van individualiteit aan te nemen ver voorbij het onderscheid dat God voor elke ziel gecreëerd heeft. Dit is een oord van beslissing. Het is een oord van contrast. Het is een oord dat anders is dan jou historisch thuis, waar je vandaan bent gekomen en waarnaar je uiteindelijk weer terug zal keren.
Binnen deze leefwereld is schoonheid en lelijkheid. Er is plezier en er is pijn. Er zijn mogelijkheden en er zijn gevaren. Er is kracht en wijsheid voor nodig om hier te verblijven en als je het leven en de betekenis van een groter doel wilt ervaren eveneens mededogen.
In deze moeilijke leeromgeving heeft God een Nieuwe Boodschap voor de mensheid gestuurd, een Boodschap om de mensheid een grotere kans te geven en de belofte op een nieuw begin – voor de mensheid om een bredere basis in de wereld te bouwen, om de Grote Golven van verandering te doorstaan, om haar kracht te gebruiken om de mensheid te verenigen, om gemoedsrust en rechtvaardigheid in de distributie van hulpbronnen te brengen en om een wijzere en sterkere positie veilig te stellen voor de toekomst, een positie die de tand des tijds kan doorstaan.
De Nieuwe Boodschap is eveneens gestuurd om de mensheid voor te bereiden op de Grotere Gemeenschap, om de gevaren van vroegtijdig contact te onderwijzen, om de mensheid te waarschuwen voor Interventie die op dit moment in de wereld plaats vindt en om ,deels via verre Bondgenoten in het Universum, de wijsheid te verstrekken die de mensheid nodig heeft om de complexiteiten, moeilijkheden en uitdagingen van het leven in het Universum te begrijpen. Dit verschaft de mensheid waar ze zelf niet in kan voorzien om zich in te laten met dit veel complexere en veel krachtigere leefmilieu – een leefmilieu waar de mensheid zich nu nog niet aan aangepast heeft, een leefmilieu dat grote vaardigheden en eenheid vereist onder (van) de menselijke familie.
De Nieuwe Boodschap is gestuurd om het individu op te tillen en om de spiritualiteit op het niveau van Kennis te onderwijzen. De Nieuwe Boodschap is gestuurd om te onderwijzen dat alle religies geïnitieerd zijn door God, dat alle religies veranderd zijn door mensen, dat God vele wegen naar verlossing heeft gecreëerd om tegemoet te komen aan de verschillende omstandigheden en temperamenten van mensen die in verschillende tijden en in verschillende culturen leefden en dat de mensheid nooit God’s wil moet voorwenden of verkondigen dat alleen hun religie de enige religie is. Want God heeft vele wegen naar verlossing gecreëerd. Menselijke onwetendheid en menselijke arrogantie op dit gebied moeten gecorrigeerd worden als de mensheid de kracht en de wil om zich te verenigen wil vinden voor haar eigen behoud en voor het behoud van deze prachtige wereld die de mensheid geschonken is als haar thuis in het Universum.
Het is als het beklimmen van een grote berg. Je moet deze berg beklimmen om het perspectief te verkrijgen dat je nodig hebt om zaken helder te zien. Je begint aan de voet waar iedereen verzameld is en je moet hen verlaten om deze reis te beginnen. Een paar mensen zullen met je meereizen. Onderweg ontmoet je anderen die door de verschillende fasen en over de verschillende hordes reizen en worstelen die iemand moet nemen om verder de berg op te gaan, die veel groter en blijkt te zijn en een grotere uitdaging blijkt te vormen dan jij je bij het begin ooit voor had gesteld.
Terwijl je nog steeds beneden in de laaglanden bent, verblind door de bomen, kan je het wezen van je leven niet zien. Je kunt de relatie van deze berg tot alles er omheen niet zien. Je visie zal geblokkeerd en verdoezeld zijn door alle omstandigheden van je leven.
Maar als je hoogte wint op deze berg, win je aan kracht en helderheid en je leven wordt simpeler en efficiënter, energie vrijmakend die je nu nodig hebt om door te gaan, om een nieuwe basis voor jezelf op te bouwen, symbolisch, om met zo min mogelijk belasting en weerstand verder deze berg op te gaan.
Je zult een uitkijkpunt moeten bereiken van waaruit je het land om je heen, de omstandigheden van je leven en de grotere situatie van de wereld duidelijk kunt zien – omstandigheden waarvan je je nu niet kunt veroorloven om ze te vermijden of te ontkennen, omstandigheden waarvoor je je niet kunt verstoppen of weglopen, omstandigheden die je toekomst zullen bepalen en omstandigheden die de grotere geschenken waarvoor God jou de wereld ingestuurd heeft om ze te geven.
Dit vereist een enorme verschuiving in jou, een verschuiving die geleidelijk plaats zal vinden, een belangrijke ommekeer in je leven van zelfzuchtig vermaak en een angstige attitude naar grotere kracht en objectiviteit en grotere dienstbaarheid naar anderen.
Vervulling wordt gevonden in het vervullen van je groter doel en missie in de wereld. Dit soort vervulling kan niet gevonden worden in het verwerven van plezier, het verwerven van dingen of het verwerven van mensen. Zelfs het vrijwaren van pijn of het vrijwaren van moeilijkheden kan je dit deze vervulling niet geven. Want het is de vervulling van de ziel; het vervult de diepere behoeften van de ziel. Er zijn grote gebeurtenissen nodig om dit uit jou te halen en grote gebeurtenissen staan nu voor jou en voor de hele wereld te gebeuren.
Ontvang de Nieuwe Boodschap van God. Oordeel of veroordeel haar niet. Enk niet dat het iets anders is. Denk niet dat je haar kunt begrijpen. Je hebt geen idee van haar kracht, doeltreffendheid of het grote bereik van haar leerstelling. Want zij brengt Kennis en wijsheid in de wereld die nooit eerder hier zijn gebracht, met name betreffende de Grotere Gemeenschap en de toekomst en bestemming van de mensheid.
Dit alles zal jou een grotere context en een hoger niveau van inzicht verschaffen, welk jou handelingen kan inspireren, je ideeën kan verhelderen en je een helderdere kijk op wat er komen gaat kan geven, de reis die je moet maken en de grote dienstbaarheid die je kan leveren aan anderen.
Er zullen andere voorschriften voor de mensheid komen en door verschillende mensen andere voorspellingen gedaan worden. Maar dit is de Nieuwe Boodschap van God. Je hoeft dit niet meteen in het begin te geloven en te accepteren, maar het is erg belangrijk dat je haar wijsheid ontvangt, dat je je voordeel doet met haar grote leerstelling, dat je haar geschenken van inzicht ontvangt, en dat je haar toepast in de wereld. Haar geloven is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is haar geschenk ontvangen en het in je leven toepassen en als een dienst aan anderen leveren. Slechts dan zal je de aard van deze Openbaring begrijpen. Slechts dan zal je weten wie haar gecreëerd heeft. Je kunt God niet kennen als je je afzijdig houdt van God.
Je kunt God niet kennen als je aan de zijlijn staat en probeert God en God’s werk in de wereld te beoordelen en te evalueren. Maar je kunt de kracht en aanwezigheid ontvangen die zij jou geeft. En na verloop van tijd zal je zien dat dit boven alles van het grootste belang is.
Je zult angst in jezelf en in anderen tegen moeten gaan. Veroordeel jezelf niet omdat je bang bent, want het is natuurlijk. Het is normaal. Het kan verwacht worden. Hoe zou je naar de Grote Golven van verandering kunnen kijken en je niet door hen intens bedreigd en verontrust voelen. Maar deze reactie, hoe normaal ook, kan niet je globale antwoord zijn. Je moet over je angst en vrees heen komen om een grotere kracht en objectiviteit en een grotere betrokkenheid te verwerven. Je moet het pathetisch gezichtspunt van je persoonlijk denken verlaten en jezelf verankeren in een diepere intelligentie in jezelf die niet bang voor de toekomst is, die niet bang is voor wat er ook moge komen.
Dit is de grote kracht die de Nieuwe Boodschap aan jou openbaart. Want waarom zou een moeilijke toekomst bekend gemaakt worden als deze grotere kracht om haar onder ogen te zien en tegen te gaan niet onthult zouden worden? Grote tijden vragen om grote kracht. Grote gebeurtenissen creëren grote individuen en grote relaties. De Grootsheid die jij in je draagt zal nooit tevoorschijn komen onder terloopse of normale omstandigheden. Zij moet in jou opgeroepen worden door grote gebeurtenissen en grote noodzaak. Zij moet van jou eisen dingen te doen waarvoor je vroeger te lui of te indolent zou zijn geweest. Zij moet je dwingen om objectief naar de wereld te kijken. Zij moet je dwingen je voor te bereiden op een toekomst die je op dit moment zelfs niet kunt zien.
Dit brengt de echte mogelijkheid tot vervulling van de ziel naar jou toe, Jij die in de wereld gekomen is om de Grote Golven van verandering onder ogen te zien, om in deze tijd van ontwrichting en deze tijd van ernst en kansen te leven. Het is geen toeval dat je in deze tijd hier bent. Kennis in jou is voorbereid op wat er gaat komen en heeft jou al die tijd voorbereid op de drempels die nu door de wereld genomen moeten worden.
Deze Leerstelling is niet alleen maar voor je intellect. Zij is er niet alleen maar om inzicht en perspectief te bewerkstelligen. Zij dient om een diepere spirituele kracht in jou te ontsteken en een diepere verbintenis – de diepere verbintenis die jou in de wereld gebracht heeft. Deze Leerstelling en deze Openbaring is niet bedoeld om eenvoudigweg materiaal voor discussies met je vrienden te genereren, ter overpeinzing of als argument om te redetwisten en debatteren. Als dat alles is wat je ermee doet, dan heb je haar groot geschenk gemist. Dan heb je haar doel en haar intentie niet begrepen.
Zij is er om een diepere verbintenis te ontsteken. Zij is er om met Kennis in jou te resoneren, die in de wereld gekomen is om te geven, die in de wereld gekomen is om in deze tijd onder deze omstandigheden in de wereld te zijn. Dit stijgt uit boven jou begrip van jezelf – jouw identiteit, hoe je jezelf nader verklaart, jouw omstandigheden, jouw naam, jouw verschijning, jouw interesses, jouw hobby’s, jouw relaties en al het andere.
Zij spreek van je dieper wezen – jouw diepere en grotere realiteit. Want de Hemel zal inet in de wereld gevonden worden. Zij moet hier naartoe gebracht worden. Zij moet gedemonstreerd worden door het geven van mensen en via authentieke relaties en ware dienstbaarheid aan de wereld. Dit is de manier hoe de Hemel naar de Aarde gebracht wordt. Dit is je grotere verantwoording. De wereld van dit moment geeft jou de grootste mogelijkheid voor haar verwezenlijking en haar uitdrukking.