De profetie van de Grote Golven


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 4 juni 2008
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen.Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


De vraag zal met zekerheid opkomen: Wat kan je verwachten van de Grote Golven van verandering. Wat er precies staat te gebeuren zal deels bepaald worden door de mogelijkheid van de mensheid om te reageren en zich voor te bereiden. Wat er gaat gebeuren is dat de wereld op zal warmen, met als gevolg een grotere teruggang van voedselproductie en een afname van waterreserves in veel delen van de wereld, terwijl in andere delen enorme overstromingen zullen plaatsvinden. Energiebronnen zullen afnemen met als gevolg economische ontreddering en op sommige plaatsen zelfs ineenstorting.
Alles zal verschrikkelijk duur worden. Er zal veel competitie en een groot risico op conflict en oorlog zijn over de resterende hulpbronnen. Bepaalde gebieden zullen verwoest worden. Andere zullen beschadigd worden. Veel bedrijfstakken zullen verdwijnen. Veel mensen zullen werkeloos zijn.
In veel delen van de wereld zal hongersnood dreigen, zelfs in delen van de rijke landen. Er zullen in toenemende mate internationale verdragen moeten komen. Voedsel zal daar verdeeld moeten worden waar het het meest nodig is. Er zal een groot tekort zijn aan medicijnen en medische voorzieningen, zelfs in de rijke landen. Het weer zal ontzettend verwoestende zijn.
Het risico van oorlog op zichzelf zal conflict op een nooit eerder geziene schaal tot gevolg hebben. Als dit conflict voorkomen of geminimaliseerd kan worden zal dit een enorm verschil in de gevolgen voor de mensheid hebben. Maar een bepaalde mate van conflict zal ontstaan, met name in de arme landen, zowel intern als onderling. En er bestaat een groot risico dat landen, hierdoor wanhopig op zoek naar hulpbronnen, in een onderling conflict terecht zullen komen.
Regeringen zullen meer controle uit moeten oefenen, menselijke vrijheid beperkend, zelf in de meest vrije landen. Veel mensen zullen zich hiertegen verzetten. Er zal veel menselijke tragedie en veel menselijke moed en onverschrokkenheid voorkomen.
Grote gebieden in de wereld die nu dichtbevolkt zijn zullen onbewoonbaar worden omdat het daar door gebrek aan water onmogelijk zal worden om voedsel te verbouwen. Er zal een enorme migratie van mensen plaatsvinden weg uit zulke gebieden en weg uit oorlogsgebieden. Er zullen milieuvluchtelingen en oorlogsvluchtelingen zijn op een nooit eerder vertoonde schaal.
Met name in de grote stedelijke gebieden zal door de verslechterende omstandigheden een groot risico op pandemieën ontstaan. Veel mensen zullen sterven. Het zal een immense en traumatisch reeks gebeurtenissen zijn.
Maar te midden van dit alles zal er veel menselijke vindingrijkheid zijn. Technologie moet nieuwe wegen ontwikkelen om de mensen van energie te voorzien, meestal via vormen van elektriciteit. Binnen landen en in veel gevallen tussen landen onderling zal er een enorme efficiency en het samengaan van hulpbronnen plaats moeten vinden.
Maar zelfs de grootste menselijke inspanningen zullen de massale verandering en ontwrichtingen die zullen ontstaan niet kunnen voorkomen. Maar menselijke vindingrijkheid en samenwerking zullen bepalen of de mensheid een toekomst zal hebben en of de menselijke beschaving kan overleven en een nieuwe fundering van eenheid en samenwerking op kan bouwen.
Daarom kan je niet aan de Grote Golven van verandering ontkomen. Maar je kunt hun destructieve effecten minimaliseren en je kunt op vele manieren je voordeel met ze doen – een nieuwe koers uitzetten voor de mensheid, een sterkere internationale gemeenschap bouwen, technologie ontwikkelen, sociale rechtvaardigheid ontwikkelen en het menselijk welzijn bevorderen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. In feite zal het de moeilijkste zaak zijn die de mensheid ooit ondernomen heeft. Er is grote toewijding, grote moed, sterk geloof, veel samenwerking en een sterke persoonlijke terughoudendheid voor nodig.
Een Nieuwe Boodschap van God is nodig om de helderheid, wijsheid en Kennis te leveren die de mensheid nu nodig zal hebben om munt te slaan uit haar kracht en te voorkomen dat ze zich neerlegt bij haar zwakte.
Reizen zal extreem moeilijk, indien niet onmogelijk zijn. Mensen zullen plaatselijk leven, plaatselijk werken en zullen plaatselijk moeten zien te overleven. Plaatselijke voedselproductie en plaatselijke fabricage zullen steeds belangrijker worden. Alles zal op een kleinere schaal moeten functioneren.
Diegenen die hulpbronnen hebben zullen deze moeten delen door ze naar verhongerende mensen in het buitenland en naar gebieden in de wereld die een grote crisis verkeren te sturen. De humanitaire inspanning zal enorm zijn, bijna onvoorstelbaar volgens de huidige standaarden. Rijkere landen zullen de mensen op moeten vangen die de verwoeste gebieden of gebieden waar geen voedsel meer geproduceerd kan worden ontvluchten. De gebieden in de wereld waar de mensheid kan leven zullen afnemen, waardoor miljoenen mensen gedwongen zullen worden naar elders te verhuizen en zich opnieuw te vestigen.
Dit verschilt zoveel van de fantasieën en verbeelding van de huidige menselijke gemeenschappen – het bouwen van steeds grotere steden, het bouwen van steeds snellere transportmiddelen, het creëren van steeds opmerkelijker persoonlijke comfort en lux. Zo’n dwaasheid. Zo blind. Zo roekeloos. Zo dom en zo onintelligent. Deze krachten duwen de mensheid verder en verder naar de rand van instorting, dwingen tot nog meer roofbouw op de aarde – geen acht slaand op de tekens dat veel grenzen reeds gepasseerd zijn.
Diegenen die vooruit kunnen kijken en kunnen zien wat er aankomt achter de horizon worden veroordeeld als zijnde negatieve, niet spirituele of doemdenkende mensen. Jullie zieners worden verstoten, genegeerd of belasterd terwijl iedereen doorgaat met de wereld te verwoesten, haar hulpbronnen uit te putten en haar toekomstige mogelijkheden te reduceren.
Terwijl er grote energiebronnen bestaan die de mensheid nog niet ontdekt heeft, is het een lange weg tot het ontdekken hiervan, en zal ze Grote Golven van verandering moeten zien te overleven om zelfs maar een kans te hebben om ze te ontdekken.
De transitieperiode naar een nieuwe stabiliteit in de wereld zal lang en erg moeilijk zijn. Het is niet onmogelijk. In feite moet het gebeuren. Maar denk niet dat het zomaar vanzelf gebeurd. Denk niet dat technologie alleen dat mogelijk maakt.
De bevolking zal in de toekomst veel kleiner moeten worden, hopelijk intentioneel en met mededogen. Indien niet, dan zal de natuur de bevolking uitdunnen – natuur, conflict en oorlog.
Je zult een kleinere wereld hebben om in te leven. Wellicht kunnen hier slechts een, misschien twee miljard mensen leven, maar niet veel meer. Dat is met jullie gevorderde technologie en met grote inspanning, een sterke internationale gemeenschap, enorme samenwerking en het matigen en beperken van conflict en oorlog. Met anderen woorden, als alles goed en correct gebeurt, met een enorme menselijke contributie, dan zal je nog steeds een kleinere wereldbevolking krijgen.
Als deze handelingen niet uitgevoerd worden, als de mensheid zich niet wil en kan voorbereiden, als zij haar eigen hebzucht, corruptie en onderlinge wedijver niet kan beperken, dan zullen de resultaten veel slechter zijn, zoveel slechter dat met de pen niet te beschrijven zijn – een in verval raken van de beschaving, een enorme teruggang van de menselijke bevolking, die de wereld verder zal verwoesten en de hulpbronnen verder zal uitputten.
En daarbovenop heb je het verborgen gevaar van Interventie en competitie vanuit de Grotere Gemeenschap, het Universum. Er is reeds een Interventie in de wereld, zichzelf positionerend om de macht over te nemen, om zichzelf te presenteren als de redder van de mensheid en haar ondersteunend netwerk en haar legioen van menselijke vertegenwoordigers te vestigen. Deze Interventie probeert de publieke opinie te beïnvloeden door zichzelf te positioneren als de nobele redders van de mensheid en in sommige gevallen zelfs als de voorouders van de mensheid teneinde haar tentakels in het menselijk web te weven. De Interventie creëert een menselijk individu dat in staat is om de menselijke familie te adviseren en eventueel te leiden, een individu dat op geen enkele manier loyaal aan de mensheid is, een individu zonder mededogen, respect of empathie voor de mensheid.
Dit is hoe buitenaardse rassen die geen militaire kwaliteit bezitten controle over een grote wereld vol met gewelddadige individuen kunnen krijgen. Deze interveniërende rassen zullen menselijke achteruitgang steunen en zullen de kracht van de sterkste naties ondermijnen, door hen in competitie en conflict met elkaar te brengen. Zij zullen menselijk conflict aanmoedigen door sommige leiders van landen en religies wereldheerschappij te beloven.
De mensheid is gemakkelijk te misleiden. Zij is verdeeld. Zij is bijgelovig. Zij is onbekend met leven buiten de wereld, leven in de Grotere Gemeenschap van werelden, leven in het Universum.
Alles wat de Interventie nodig heeft is tijd totdat de mensheid zichzelf te verzwakt heeft tot op het punt dat de Interventie zichzelf kan presenteren, ofwel publiekelijk of achter de schermen, om de macht over te nemen. Als dat zou gebeuren, dan heeft de mensheid haar grootste goed verloren – haar vrijheid en haar zelfbeschikking.
Je kunt nu al zien hoe moeilijk het is om deze zaken onder ogen te zien en hoe zwak je bent door je onvermogen om ze tegenmoet te treden. Je zou fysiek sterk kunnen zijn. Misschien kan je 30 km hardlopen. Misschien kan je voor jezelf opkomen in jou zakenleven. Misschien ben je sterk in het innemen van een standpunt, maar emotioneel en psychologisch kan je hier zien hoe zwak en incapabel je kunt zijn – hoe graag je weg zou willen lopen, hoe sterk je vasthoud aan oplossingen, Hoe vaak je in de ontkenning kan schieten, hoe gemakkelijk je vervalt in wanhoop en hoe vaak je protesteert en uithaalt naar anderen, mensen en regeringen, niet in staat om eenvoudig te kijken en de Grote Golven van verandering onder ogen te zien.
Je moet dit onder ogen zien. Als je het niet kunt, zal je vluchten, je voorbereidingen zullen niet gebeuren en je zult steeds kwetsbaarder zijn voor de kracht van al deze gebeurtenissen.
De Nieuwe Boodschap is hier om je voor te bereiden, maar om je voor te bereiden moet ze je eerst waarschuwen. Als je de ernst van het probleem niet ziet, zal de waarde van de oplossing niet erkennen. Als je niet inziet dat je niet echt een antwoord hebt op al deze zaken, dan zal je niet in de positie zijn om de gratie en kracht te ontvangen die God voor de wereld geleverd heeft. Als je de realiteit niet kunt accepteren, dan zal je de oplossing niet herkennen.
De situatie is veel serieuzer dan jij je realiseert en ze zal meer kracht van jou vergen dan je denkt te hebben, maar die je in werkelijkheid wel bezit. Je vertrouwen in jezelf, je vertrouwen in mensen, je vertrouwen in naties en je vertrouwen in de kracht van Kennis binnenin jou en binnenin anderen zullen zoveel sterker moeten worden dan ze vandaag zijn. Je zult jouw oordelen, jouw haat, jouw vooroordelen, jouw cynisme, jouw onverschillige gezichtspunten, jouw dwaze hoop en wensen en jouw fantasieën, los moeten laten.
Maar om deze zaken los te laten is als het doen herleven van ware kracht en jou vermogen om in het moment van het leven te genieten en je voor te bereiden op het leven in de toekomst. Het is het verjongen van jouw vermogen om met anderen te zijn, met jezelf te zijn, van alle echte voordelen van het leven te genieten en de belofte om je groter doel hier te realiseren en te vervullen.
Nu zie je nog niet dat het voorbereiden op de Grote Golven van verandering de weg is die jou voor jezelf en voor God zal vervullen. Dit zal je sterk, medelevend, competent en wijs maken – wijzer dan je vandaag bent. Het zal je een ontsnapping uit jouw ongelukkig verleden en ongelukkige omstandigheden naar een nieuw leven bieden – een leven van nut, betekenis en contributie.
Als de mensheid geen vooruitgang kan boeken in tijden van voorspoed, moet ze vooruitgang boeken in tijden van tegenspoed. Als de mensheid zich niet kan verenigen en gezamenlijk haar basiskracht op kan bouwen in tijden van welvaart en overvloed, zal ze dat moeten doen in tijden van afnemende mogelijkheden en afnemende hulpbronnen.
Er zijn drie zaken die de mensheid moet bereiken om een vrij ras te zijn binnen de Grotere Gemeenschap van intelligent leven. Zij moet verenigd zijn. Zij moet onafhankelijk zijn. En zij moet in extreme mate discreet zijn. Zij moet verenigd zijn in de zin van samenwerken als een geheel. Dat betekend niet dat iedereen elkaar liefheeft, goed met elkaar op kan schieten of hetzelfde over zaken denkt, maar dat de mensheid als een complete eenheid samen moet werken.
Onafhankelijkheid van de mensheid betekend dat alles wat je nodig hebt van deze wereld afkomstig is zodat je niet afhankelijk bent van handel en invloed van anderen in de Grotere Gemeenschap – anderen die zonder meer hun voordeel zouden doen met een jong en opkomend ras zoals dat van jullie.
En jullie moeten zeer discreet zijn, wat betekend dat jullie niet jullie complete communicatie de ruimte insturen, aan iedereen die die het horen wil alles onthullen wat jullie denken, alles wat jullie doen, jullie zwaktes, jullie sterke kanten, jullie geheimen – alles.
Jullie kunnen de grote kwetsbaarheid van de mensheid in het universum duidelijk zien. Jullie zijn niet verenigd. Jullie zijn nog steeds bezig met een sektarische stammenoorlog, met competitie en conflict, waarbij s ’werelds hulpbronnen in snel tempo vernietigd worden. Als jullie je natuurlijk erfgoed verspillen en verminderen verliezen jullie met elke dag die voorbijgaat je onafhankelijkheid hier in deze wereld – jullie meest vitale en fundamentele hulpbronnen verminderend drijven jullie de wereld richting de Grote Golven van verandering. En jullie zijn amper discreet als jullie nagenoeg alles via jullie radiotransmissies de ruimte in blazen.
Jullie zien niet hoe ontzettend kwetsbaar jullie zijn. Want in het Universum zullen de sterken de zwakken domineren als ze de kans krijgen, net als hier op Aarde. De natuur veranderd niet door technologie. Iedereen in het Universum is op zoek naar hulpbronnen en die vergevorderde rassen die de hulpbronnen van hun eigen wereld overvraagd hebben moeten nu handel drijven en overal waar ze kunnen op zoek gaan naar deze hulpbronnen. De competitie en de misleiding hieromtrent zijn enorm, groter dan je je mogelijkerwijs voor kunt stellen. Het is simpelweg de natuur die op een veel grotere schaal plaatsgrijpt.
Als de mensheid ervaren zou zijn in de handel en wandel in jullie lokale Universum, dan zouden jullie vandaag de oorlog beëindigen. Dan zouden jullie nog vandaag energie rantsoeneren. Dan zouden jullie nog vandaag het milieu beschermen. Dan zouden jullie de biologische diversiteit vandaag nog in stand houden. Dan zouden jullie jullie communicatie vandaag nog beperken tot andere media. En gisteren.
Jullie sturen aan op een positie van extreme machteloosheid en kwetsbaarheid in het Universum, en omdat jullie in een wereld van zo’n enorme biologische diversiteit en rijkdom, realiseren jullie je haar importantie voor anderen niet. Jullie zijn als een inheemse stam die in het oerwoud leeft, geïsoleerd van de rest van de wereld, levend in een plaats van enorme natuurlijke rijkdom, niets vermoedend dat verkenners jullie kusten hebben bereikt en jullie heiligdom binnendringen – verkenners die hier zijn om de macht over jullie bezittingen in handen te nemen en jullie te onteigenen.
Dit is de natuur. Dit is evolutie. Dit gebeurt als de inboorlingen van welke plaats of wereld dan ook hun hulpbronnen verkwisten en niet voorbereid zijn op interventie. Dat wil niet zeggen dat de mensheid per definitie onder vreemd bewind zal vallen. Maar het is het grote risico dat jullie nu tegemoet treden – het grote niet herkende risico, het grote decor voor de Grote Golven van verandering, de verborgen dreiging voor de mensheid.
Als de naties van de wereld dit wisten, zouden ze zich verenigen om de wereld te verdedigen. Zij zouden zich verenigen om de hulpbronnen van de wereld te beschermen, zodat de mensheid een toekomst zal hebben. Want denk niet dat je de ruimte in kan gaan en claimen wat je vernietigd of overdadig gebruikt hebt hier op Aarde. Jullie zou grote moeite hebben om deze hulpbronnen te vinden en zelfs als jullie ze eventueel zou vinden, zouden jullie er achter komen dat ze in het bezit waren van anderen – anderen die vele malen sterker zijn dan jullie zijn.
Er is zoveel dwaasheid, roekeloosheid en adolescentie in het menselijk gedrag dat gecorrigeerd moet worden. De Nieuwe Boodschap waarschuwt hiervoor, vermaant dit en spreek hier over. In de Grotere Gemeenschap kan je niet dwaas en arrogant zijn. En zelfs binnen je eigen wereld kan je niet langer meer dwaas en arrogant zijn.
Dit is de tijd van afrekening, als de mensheid of volwassen zal moeten worden en zich verenigen of tekort zal schieten en door anderen onder de voet gelopen zal worden. Als je dit niet accepteert, als je dit niet kunt accepteren, als dit teveel voor je is, als je denkt dat het niet waar is, dan ben je dom en zwak. Dit is de Openbaring. Negeer haar op eigen risico. Want zelfs God zal jou niet redden als je geen aandacht schenk aan Gods waarschuwingen en ze niet eert.
Ontelbare keren zijn opkomende rassen zoals dat van jullie onder de voet gelopen door hulpbronnen zoekers en economische collectieven – zij die op zoek zijn naar kansen zoals deze, zij die roofzuchtig zijn, zij die opportunistische zijn, zij die zonder een schot te lossen zeggenschap over werelden zoals deze kunnen krijgen.
Jullie gaan in de Grotere Gemeenschap een veel verfijndere en invloedrijkere leefomgeving binnen waar totale oorlog zeldzaam is, maar waar list en controle enorm zijn. Je bezit nu nog geen wijsheid, want je hebt je nog niet aan dit omvangrijker milieu aan hoeven passen. Maar jullie werden via de Nieuwe Boodschap van wijsheid van de Grotere Gemeenschap voorzien. En jullie hebben bondgenoten in het Universum die jullie hun waarschuwingen, hun perspectief en hun informatie gestuurd hebben om jullie te helpen in de voorbereiding op de Grotere Gemeenschap en om jullie te waarschuwen voor de gevaren van het leeghalen van jullie aarde en het weggooien van jullie onafhankelijkheid.
Het plaatje is in feite zeer helder. Het is niet ingewikkeld. Als jullie falen in het verzorgen van deze plaats, zullen anderen uit het Universum komen en jullie plaats innemen. Zij zullen jullie niet vernietigen. Zij zullen je eenvoudig voor hun karretje spannen en gebruiken, op de manier zoals jullie vee gebruiken, op de manier waarop de mensheid slaven gebruikt heeft. Het is geen ingewikkelde situatie. Zelfs jullie kinderen zouden het kunnen begrijpen. Het is steeds in de natuur gebeurd en door heel de Grotere Gemeenschap sinds de tijd begon, sinds de afscheiding van God begon.
Het feit dat mensen het niet zien, er niet over nadenken, het nier erkennen, het zich niet voor kunnen stellen of het niet onder ogen kunnen zien, representeert gewoon jullie gebrek aan ontwikkeling, jullie gebrek aan wijsheid en het vermaak waar jullie jezelf aan overgegeven hebben dat jullie verblind voor de realiteit van de basiswetten van de natuur zelf.
Daarom moeten jullie de Grote Golven van verandering onder ogen zien; moeten jullie de Grotere Gemeenschap onder ogen zien – niet met voorkeur en niet met angst, maar met kracht en objectiviteit. En jullie moeten deze kracht en deze objectiviteit verwerven, die Kennis binnenin jullie je zal geven, want zij is niet bang. Kennis heeft geen voorkeur buiten het dienen van de grote waarheid waarvoor ze hier is.
Op het moment is de mensheid een zwakke en onderling verdeelde beheerder van een prachtige planeet die door anderen hoog gewaardeerd wordt. Hoe zal je haar beschermen? Hoe zal je haar verdedigen? Hoe hou je haar rijkdom en haar diversiteit van leven in stand? Als je het verspild zal je het kwijt raken en de kosten zullen groter zijn dan jij je voor kunt stellen. Als jij je door vreemden laat overhalen zal dat omstandigheden creëren die vele malen erger zijn dan jij je voor kunt stellen.
Dit is het leven. Je moet opgroeien om in het leven te kunnen staan. Je moet je voorbereiden op eventualiteiten. De natuur is genadeloos voor diegenen die niet voorbereid zijn. Zowel de geschiedenis als de natuur leren jou war er gebeurt als deze voorbereidingen niet gemaakt worden. Je moet nuchter en helder zijn, en dan kan je van het leven genieten, in het leven staan en veilig in het leven staan. Je kan je niet vermaken buiten deze waarheden om zonder je positie in gevaar te brengen, en op het moment verkeerd de positie van de mensheid in groot gevaar.
Belangrijke beslissingen moeten genomen worden over hoe het met de mensheid verder moet – beslissingen zowel op regeringsniveau als op het persoonlijke niveau. Zullen jullie vechten en worstelen voor wat jullie willen, om wat jullie hebben vast te houden, of zullen jullie samenwerken met anderen om een grotere stabiliteit in jullie gemeenschap, in jullie dorpen, in jullie steden, of in jullie landen te verschaffen? Zullen jullie de realiteit van de Grote Golven van verandering accepteren, of gaan jullie door met ze te ontkennen door jullie voorkeuren, jullie dromen en jullie fantasieën te ontkennen? En gaan jullie door met jullie zekerheid dat jullie vermaak oneindig in stand gehouden kan worden? Zullen jullie de realiteit van de Grotere Gemeenschap zelfs terwijl de Interventie door jullie luchtruim vliegt en jullie mensen tegen hun wil meeneemt? Zullen jullie dwaas en onwetend blijven, zoals een puber, niet genegen de realiteit onder ogen te zien, niet genegen om de verantwoordelijkheid onder ogen te zien, niet genegen iemand anders te helpen buiten jezelf? Dit zijn de vragen. Dit is de uitdaging.
God heeft voor een Nieuwe Boodschap voor de mensheid gezorgd om de mensheid te waarschuwen voor de Grote Golven van verandering, om de mensheid te waarschuwen voor de interventie vanuit de Grotere Gemeenschap en om te onderwijzen dat de mensheid een grotere spirituele kracht bezit, Kennis genaamd, die haar basiskracht representeert op zowel het individuele als het collectieve niveau, en dat de mensheid deze Kennis en haar eigen aangeboren talenten moet gebruiken om de wereld te herstellen en zich als een vrij en zelfbeschikkend ras in het Universum te vestigen.
Ondanks dat de mensheid een grote toekomst heeft, is haar toekomst nu in groot gevaar. Neem het niet voor lief dat de mensheid succes zal hebben. Denk niet dat jullie succes op de een of andere manier gegarandeerd is. Ga er niet van uit dat ongeacht wat er gebeurt de mensheid op zal komen en in staat zal zijn om door te gaan. Denk niet dat jullie overwicht in deze wereld jullie toekomstige zelfbeschikking garandeert.
Van deze zaken uitgaan betekend jullie zwakte in standhouden en jullie kracht vermijden. Want kracht ontstaat altijd bij het tegemoet treden van de realiteit, niet door er voor weg te lopen. En de realiteit zal jullie ofwel dienen ofwel ondermijnen, afhankelijk van de positie die je ten opzichte van haar inneemt.
Dit is de tijd voor de mensheid om zich te verenigen en sterk te worden. De aansporing hiervoor is immens. De mogelijkheid om te falen is groot. Dit is jullie kans om op te komen of te falen, om groot te worden, verenigd en vrij in het Universum of om jullie zelf hier op aarde aan te tasten en onder onderwerping van vreemde machten te vallen. Dit vertegenwoordigd de grote drempel voor de mensheid, de grote kans voor de mensheid en de grote uitdaging voor de mensheid.