Stappen naar Kennis | 267-365

STAP 267

ER IS EEN EENVOUDIGE OPLOSSING VOOR ALLE PROBLEMEN DIE IK VANDAAG TEGENKOM.

ALLE PROBLEMEN DIE JE ALS INDIVIDU TEGENKOMT,hebben een heel eenvoudig antwoord. Hoe kun je dit antwoord vinden? Zul je het vinden door met jezelf te worstelen? Zul je het vinden door iedere mogelijkheid waar je aan kunt denken uit te proberen? Zul je het vinden door je er druk over te maken en te piekeren? Zul je het vinden door het te ontkennen en in plaats daarvan plezierige stimulatie te zoeken? Zul je het vinden door in depressie te vervallen en denken dat het leven zo zwaar voor je is,dat je niet kunt voldoen aan de eisen van je eigen omstandigheden?

ER IS EEN EENVOUDIG ANTWOORD OP DE PROBLEMEN die je vandaag tegenkomt. Het is te vinden in Kennis. Doch om Kennis te vinden ,moet je stil worden en opmerkzaam en leren je los te maken van angst en zorgen. Veel in je leven zal betrokken zijn bij het oplossen van problemen,en het is in het leren,om dit effectief,verantwoordelijk en enthousiast te doen,dat je zult bereiken wat je hier kwam om te bereiken.

HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE GEDURENDE DE DAG en laat je niet misleiden door de complexiteit van de problemen. Problemen zijn alleen maar complex wanneer je probeert er profijt aan te ontlenen,door ze op te lossen of ze te vermijden. Wanneer je een voorkeur hebt,die je geest beheerst,kun je niet zien wat vanzelfsprekend is. Wanneer je nu leert om naar ieder probleem te kijken met Kennis,zul je zien dat de oplossing er klaarblijkelijk is. Je kunt zien dat je dit niet eerder kon herkennen,want je was op een bepaalde manier bang voor de uitkomst,of je was ongerust dat de oplossing van het probleem je arm en verstoken zou achterlaten. Je zult een andere visie hebben, vandaag.

IN JE TWEE DIEPERE OEFEN PERIODES ,verblijf in Kennis. Probeer geen antwoorden op je problemen te vinden,maar blijf eenvoudig stil en ontvankelijk. Kennis is op de hoogte welke dingen aangesproken moeten worden en zal invloed op je uitoefenen,zodat je hierop reageert en zijn richting volgt. Zonder continue tussenkomst van jou,zal het voor de hand liggende naar boven komen en zul je stap voor stap leren wat te doen. Dus het is zo, dat je je zult realiseren,dat er een eenvoudige oplossing is voor alle problemen die je tegenkomt. Dit zal een bevestiging van Kennis zijn,en je zult gelukkig zijn dat het leven je deze problemen geeft,zodat je je ware mogelijkheden beoefent in reactie daarop.

OEFENING 267:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 268

IK ZAL NIET MISLEID WORDEN DOOR COMPLEXITEIT VANDAAG.

PROBLEMEN IN DE WERELD WORDEN COMPLEX,wanneer er een probleem is die correctie en ontwikkeling vereist,en dat wordt gekleurd door de voorkeuren van een ieder,ieders verlangen om te beschermen wat ze bezitten en ieders competitie met elkaar. Dus het is dit waardoor problemen in de wereld complex worden en het maakt niet uit hoe je probeert ze op te lossen,er is altijd iemand die niet vertegenwoordigd wordt. Iemand is van streek. Iemand verliest. In je samenlevingen is dit overduidelijk. Maar dit representeert alleen maar de angst van mensen en hun ambitie in tegenstelling tot kennis. In Kennis ben je bereid alles op te geven,wat Kennis in de weg staat. Je bent bereid alles op te geven dat schadelijk is voor jezelf of anderen. Je bent bereid om je los te maken van elke situatie die niet meer heilzaam is voor jou en anderen. Dit is omdat Kennis je oprechte eerlijkheid mogelijk maakt. Dit is een onbaatzuchtige vorm van betrokken zijn bij de wereld en is dus heilzaam voor iedereen.

DAAROM,WANNEER JE KIJKT NAAR EEN PROBLEEM IN DE WERELD en het lijkt ingewikkeld,dan is het in het begin heel moeilijk om eenvoudig te zien,wat het probleem is. Maar de oplossing is altijd heel direct. Het is de angst van de mensen hierover,wat het onmogelijk maakt om het vanzelfsprekende te herkennen. Het is je vandaag gegeven om je te realiseren,dat er een onmiddellijke oplossing voor alle problemen zijn die een oplossing vereisen. Soms is een oplossing onmiddellijk duidelijk. Soms moet het benaderd worden in stadia. Maar iedere stap is heel direct wanneer je Kennis volgt.

OM PROBLEMEN OP DEZE MANIER TE BENADEREN, moet je ze zonder angst en voorkeur benaderen. Je Moet Kennis volgen en niet proberen Kennis te gebruiken om iets op te lossen,volgens je eigen plan. Je kunt Kennis niet op deze manier gebruiken,maar je kunt Kennis volgen,en in het volgen van kennis zul je een pad volgen van vastberadenheid. Dit is een pad dat maar weinig mensen op het eerste gezicht zullen herkennen,maar het is een pad die bewijst volkomen effectief te zijn na verloop van tijd,want het zal iedereen die hierbij betrokken zijn bevrijden en voorziet een ieder hierbij betrokken van de middelen voor zelf toepassing. Dus de man of vrouw van kennis in de wereld, wordt een bron van vastberadenheid en herstel in de wereld. En hun aanwezigheid en hun activiteiten zullen altijd de situatie op een goede manier beïnvloeden.

LAAT JE NIET BEINVLOEDEN DOOR DE SCHIJNBARE COMPLEXITEIT van de problemen in de wereld,want met Kennis kunnen alle dingen eenvoudig opgelost worden. Kennis wordt niet misleid,en wanneer je leert om met Kennis te zijn,kun je ook niet misleid worden.

HERINNER JEZELF AAN DIT IDEE ,ieder uur en in je twee diepere meditatie oefeningen,betreedt opnieuw het heiligdom van de stilte in jou. Raak gewend aan de stilte want Kennis is stil. Raak gewend aan stilte want in stilte versterk je je goedheid en je innerlijke waarde. Een geest die in vrede is,is niet een geest die in oorlog is. Een geest die in vrede is,wordt niet misleid door de wereld.

OEFENING 268:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 269

DE KRACHT VAN KENNIS ZAL ZICH VIA MIJ UITBREIDEN.

DE KRACHT VAN KENNIS ZAL ZICHZELF UITBREIDEN,van jou,die Kennis aan het ontvangen is. Allereerst zal dit heel subtiel zijn,maar wanneer je continueert om jezelf te ontwikkelen en je erop toelegt, zal de kracht van Kennis sterker en sterker worden. Het zal een kracht van aantrekking zijn voor sommigen. Het zal een kracht van afwijzing zijn voor anderen die niet bij machte zijn om er gehoor aan te geven. Het zal iedereen beïnvloeden. Dat is waarom je moet leren om heel onderscheidend te zijn in relaties,want wanneer je je ontwikkelt als een student van Kennis,zal je invloed op anderen groter zijn. Je moet deze invloed niet gebruiken voor zelfzuchtige doelen,want dan zullen je activiteiten schadelijk zijn voor jou en anderen.

KENNIS VOORZIET IN DEZE TERUGHOUDENDHEID waar we over gesproken hebben,en je moet dit beoefenen voor je eigen bestwil. Wanneer je ambitieus bent met Kennis,zul je een groot risico lopen en ook ten opzichte van andere mensen,want wijsheid,compassie,terughoudendheid en zelfcontrole moeten samengaan met de ontwikkeling van Kennis. Wanneer je probeert om Kennis te gebruiken voor egoïstische gewin of voor wat jij denkt dat de wereld nodig heeft,zul je jezelf op een dwaalspoor brengen en Kennis zal je niet meer begeleiden.

ACCEPTEER DE TERUGHOUDENDHEID EN ONTWIKKELING die nu van je gevraagd worden,want zij zullen je beschermen en je in staat stellen je geschenken te geven met een minimum aan verdeeldheid en persoonlijk risico. Zij zullen de heelheid en waardigheid van je inzet garanderen,want het zal niet aangetast zijn door egoïstische motieven. Oefen ieder uur en ga diep naar binnen in de twee meditaties van vandaag. Herhaal je idee voor vandaag en treed opnieuw binnen in de stilte. Sta toe dat dit een dag is waarin Kennis krachtiger wordt.

OEFENING 269:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 270

MET MACHT KOMT VERANTWOORDELIJKHEID.

MET MACHT KOMT VERANTWOORDELIJKHEID. Kennis zal je krachtiger maken en jij moet verantwoordelijk zijn aan Kennis. Dat is waarom je een volger moet zijn. Door een volger te zijn wordt je een leider,want je bent in staat te ontvangen en je bent in staat om te leiden. Dus je zult anderen leren te ontvangen en voorziet hen van leiding. Dit is een natuurlijke uitbreiding van het geschenk dat je nu ontvangt,welke na verloop van tijd zijn uiting door jou zal vinden in je leven.

HET IS HEEL BELANGRIJK dat je de relatie tussen macht en verantwoordelijkheid herkent. Verantwoordelijkheid vereist zelfdiscipline,terughoudendheid en zelfcontrole. Het vereist een objectiviteit over je eigen leven,die maar weinigen hebben bereikt in deze wereld. Verantwoordelijkheid is een last totdat het herkend wordt als een bron van bescherming. Het is de garantie en de zekerheid dat jouw geschenk een heilzame en welkome uiting in jou zal vinden en dat je zal vorderen en ontwikkelen door de weergave van je bijdrage.

HET IS HEEL GEWOON IN DE WERELD DAT MENSEN macht willen zonder verantwoordelijkheid,want hun idee van vrijheid is dat ze door niets worden tegengehouden. Dit is volkomen contraproductief en heeft heel gevaarlijke consequenties voor degenen die volharden dit te proberen. Jij die een student van kennis bent,moet leren de verantwoordelijkheden te accepteren,die je gegeven zijn,want zij voorzien in de bescherming en leiding die je nodig hebt,zodat je op de juiste wijze mag ontwikkelen,positief en compleet. Zij zijn de zekerheid dat je voorbereiding het grote resultaat zal voortbrengen welke beoogd was om voort te brengen.

DENK IEDER UUR AAN DIT IDEE en vergeet het niet vandaag. In je diepere oefeningen,denk heel zorgvuldig over wat deze verklaring betekent. Denk over jouw ideeën over macht en herken in hoeverre ze de verantwoordelijkheid van een Grote Bron nodig hebben, om op de juiste wijze benut en uitgedrukt te worden. Deze twee oefenperiodes zullen momenten zijn van mentale activiteit en toepassing. Denk heel zorgvuldig aan al jouw ideeën rond om de les van vandaag. Het is heel essentieel dat je je eigen gedachten en overtuigingen onderzoekt,want je moet je huidige mentale opmaak begrijpen om de impact die het heeft op je uiterlijke leven te beseffen. De les van vandaag lijkt ontnuchterend op het eerste gezicht,maar na verloop van tijd,zal het je het vertrouwen en de zekerheid geven,die je nodig zult hebben om van harte vooruit te gaan.

OEFENING 270:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 271

VANDAAG ZAL IK VERANTWOORDELIJKHEID ACCEPTEREN.

ACCEPTEER VERANTWOORDELIJKHEID,wat jouw mogelijkheid is om gehoor te geven. Accepteer dit,cultiveer dit,koester het en verwelkom het. Dit is wat je sterk zal maken. Dit is wat je toegewijd zal maken. Dit is wat je relaties zal brengen,waar je altijd naar verlangd hebt. Dit is de bevoegdheid die je zo wanhopig nodig hebt en die je nu aan het leren bent om op te eisen. Met deze bevoegdheid komen de condities voor bevoegdheid – dat je gehoor geeft aan Kennis en Kennis volgt,dat je je onthoudt van alle motivaties die niet zijn ontstaan vanuit Kennis,dat je objectief wordt met jezelf en al je motieven,dat je jezelf bevraagt zonder zelftwijfel en dat je je omringt met individuen die je kunnen ondersteunen in het naar boven komen van Kennis in jou en vrij zijn om jou hun waarnemingen te vertellen. Dit is essentieel voor je welbevinden en ontwikkeling. Dit zal je beschermen tegen zelfgemaakte fouten,welk,wanneer je krachtiger wordt meer en meer impact heeft op jou en anderen.

ACCEPTEER VERANTWOORDELIJKHEID VANDAAG. Accepteer dit,want dit representeert je meest ware en grootste behoefte. Verantwoordelijkheid stelt je in staat om lief te hebben en jezelf uit te breiden in de wereld.

DENK IEDER UUR AAN DIT IDEE. En wanneer je vandaag,tweemaal de meditatie binnengaat,neem dan de volle verantwoordelijkheid, voor het zijn van een student van Kennis en betreed de stilte en de rust met je gehele zijn. Laat geen gedachte of twijfel je ervan af houden. Laat tegenstrijdigheid je niet weerhouden. Open jezelf. Treed binnen in het mysterie van het leven, zodat je in staat bent om er gehoor aan te geven,want dit is de betekenis van verantwoordelijkheid.

OEFENING 271:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP272

MIJN LERAREN ZULLEN MIJ LEIDEN TERWIJL IK VERDER GA.

JE HEBT LERAREN NODIG DIE JE LEIDEN als je verdergaat op het pad van Kennis,want je riskeert veel,ver buiten je eigen begrip en veronderstellingen. Je zult een verbintenis aangaan in een leven die je nog niet hebt begrepen. Je zult een verbintenis aangaan in een leven die je nog niet hebt begrepen. Je zult toegang krijgen tot macht en middelen die je nog niet volledig hebt herkend. Je zult grotere risico’s nemen in het leven,voorbij menselijke veronderstellingen,voorbij menselijk geloof en voorbij menselijke overeenkomsten. Dit zal een sterke leiding van jou vereisen,zowel van Kennis en van je voornaamste relaties. Je Innerlijke Leraren representeren je meest voornaamste relaties,want deze relaties zijn compleet gebaseerd op Kennis,en zijn je gegeven om Kennis veilig en compleet te ontwikkelen.

ACCEPTEER DAAROM JE GRENZEN ALS STUDENT van Kennis,zodat je vooruit gaat met de assistentie die van je geëist zal worden. Wees dankbaar dat zo een grote assistentie aan jou gegeven kan worden en dat het elke omstandigheid kan doordringen, want het is onzichtbaar voor de ogen. Wees dankbaar dat je het kunt ervaren in elke omstandigheid en dat je de raadgeving van je Leraren kan ontvangen,op die momenten in het leven ,die dit vragen.

BEVESTIG DE AANWEZIGHEID VAN JE LERAREN VANDAAG, zodat je veel moed en enthousiasme zult hebben,in jouw ondersteuning van het verschijnen van Kennis. Herinner jezelf ieder uur dat je Leraren bij je zijn. In je diepere oefen periodes,treed binnen in rust en stilte, met hen,zodat zij hun aanwezigheid en hun raad aan jou kunnen geven, wanneer dat nodig is. Accepteer je student zijn,zodat je zal leren te geven aan de wereld.

OEFENING 272:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 173

MIJN LERAREN BEWAREN DE HERINNERING VAN MIJN ALOUDE THUIS VOOR MIJ.

JOUW LERAREN REPRESENTEREN JOUW SPIRITUELE FAMILIE die voorbij deze wereld vertoeven. Zij bewaren de herinnering van je bron en je bestemming,die je moet leren te beseffen,door je ervaring in de wereld. Zij weten van de mogelijkheden en de moeilijkheden. Zij weten van de mogelijke fouten die je kunt maken,en zij zijn op de hoogte van de fouten die je al hebt begaan. Zij zijn volledig voorbereid om je te leiden. Zij hebben de wijsheid en de volmaaktheid om dat te doen.

ONDERSCHAT HUN WAARDE VOOR JOU DAAROM NIET en herinner je altijd dat ze aanwezig zijn in je leven om je in te wijden in Kennis. IJ wensen voor jou dat je sterk wordt in Kennis,zelfs zo sterk zoals zij zijn geworden. Dus ,zij dienen je grootste nood en doel en jij moet ze volgen,ontvangen hun aanwezigheid eren,zoals een student zijn Leraar eert. Dit zal je in staat stellen om hun geschenken helemaal te ontvangen en zal je bevrijden van enige valse associaties die je over hen zal hebben. Dit is een zeer verantwoordelijke relatie en je zult erin groeien.

ACCEPTEER DAN DE AANWEZIGHEID VAN JE LERAREN. Accepteer het ieder uur,wanneer je jezelf herinnert dat ze bij je zijn en accepteer het in je twee diepere meditatie oefeningen,wanneer je jezelf opent om ze te ontvangen. Dit is een grote mogelijkheid voor Kennis. Je Leraren zullen je inwijden in Kennis,want ze kunnen alleen gekend worden. Je beelden of concepten ten opzichte van hen zijn relatief betekenisloos,behalve dat zij je benadering zouden kunnen limiteren. Je moet de essentie van je Leraren ervaren,, die hun aanwezigheid is,om ze volledig te kennen. En je zult ontdekken vanuit ervaring,terwijl het ontwikkelt,dat dit is hoe je het leven kunt ervaren als geheel.

HOEWEL JE VERSTAND de vorm van de dingen zal waarnemen,zal je hart de essentie van de dingen ervaren en dit is hoe de dingen gekend worden. Wanneer ze gekend worden,weet je hoe je met ze om moet gaan. Dus al je mogelijkheden van het verstand zullen gebruikt worden voor een groot doel,want Kennis zal gebruik maken van al jouw mogelijkheden en de mogelijkheden van de wereld voor de redding van de wereld,wat de verlossing van Kennis in de wereld is.

OEFENING 273:Twee periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 274

IK ZOEK BEVRIJDING VAN TEGENSTRIJDIGHEID,

ZOEK BEVRIJDING VAN TEGENSTRIJDIGHEID,VANDAAG want dit is de bron van alle verwarring,misère en frustratie. Tegenstrijdigheid is de besluiteloosheid om aan het leven deel te nemen. Het is de besluiteloosheid over in leven zijn. Vanuit deze besluiteloosheid worden alle manieren van zelf oplegging,alle manieren van aanval en alle manieren van confrontatie gecreëerd. Het is vanuit deze besluiteloosheid dat mensen in een fantasie leven zonder Kennis.

KIJK DAAROM UIT VOOR TEGENSTRIJDIGHEID. Het is een waarschuwing,dat je functioneert zonder Kennis en dat je probeert om te besluiten te maken puur op speculatie,persoonlijke voorkeur en angst. Het besluiten zonder fundering die de mensheid op een dwaalspoor zet. Het is besluiten zonder fundering die jou op een dwaalspoor zet. Kennis verdrijft tegenstrijdigheid,want het geeft een duidelijke richting. Het is onverschillig ten opzichte van keuzes en overleg,want het weet eenvoudig wat juist is en leidt je naar vervulling,stap voor stap,met aanhoudende zekerheid en overtuiging.

HERINNER JE IEDER UUR DAT JE VERLOST WENST TE WORDEN van tegenstrijdigheid. Besef wanneer je je les herhaalt,hoeveel van je leven verspild is met proberen te beslissen tussen dit of dat,in het vragen aan jezelf,Wat zal ik nu doen,in het onderzoeken van jezelf over wat goed is of wat slecht is en je afvragen en je druk maken over de beste keus en zijn mogelijke consequenties. Kennis bevrijdt je van de lastige en verkwistende aanpassingen van het intellect. Kennis overlegt niet. Het wacht eenvoudig op de tijd om te handelen. Het is absoluut zeker van zijn richting. Het is onwankelbaar in zijn overtuiging. Wanneer je dit volgt,wat God s grootste geschenk is aan jou,die leeft in een wereld van dualisme en verwarring,zul je ontdekken dat je een doel, bedoeling en richting zult hebben en dat ze dag na dag beschikbaar voor je zullen zijn.

IN JE DIEPERE MEDITATIES probeer jezelf van harte aan je oefening te geven. Wees niet tegenstrijdig over je oefening. Hou je niet in vanwege angst of onzekerheid,want je neemt deel aan deze voorbereiding,omdat Kennis dit van je vraagt en elke dag geef je jezelf omdat Kennis dit van jou vraagt. Dus,terwijl wij samen vooruitgaan in onze voorbereiding,wordt je kennis versterkt dag na dag,want het is hier de basis van jouw voorbereiding. Welke andere reden kun je mogelijkerwijs hebben om een student van Kennis te worden?

DAAROM,IN JE DIEPERE OEFENINGEN en in je ieder uur oefening,gedenk,versterk je overtuiging dat je je moet verlossen van tegenstrijdigheid. Besef de schadelijkheid van tegenstrijdigheid. Zie hoe het mensen gevangen houdt in hun eigen ideeën, hun belofte ontkennen met het leven. Zie wat het mensen kost om je heen. Het is enorm. Besef dit met zekerheid dat iedereen zijn juiste plaats vindt. De wereld zal verder gaan zonder de onenigheid waaronder het nu lijdt. Op deze manier,zoeken alle dingen samen hun vervulling, geïntegreerd in het leven. Dat is de weg van Kennis.

OEFENING 274:Twee oefen periodes van30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 275

VANDAAG ZOEK IK VRIJHEID VAN ONZEKERHEID.

HET ZOEKEN VAN VRIJHEID VAN ONZEKERHEID,betekent dat je authentieke vrijheid zoekt,die echt is en waarlijk de naam vrijheid verdient. In essentie,weet je wat je doet of je weet het niet. Wanneer je niet weet wat je doet,wacht je simpelweg op Kennis. Wanneer je weet wat je doet,volg je eenvoudig wat je weet. Zo eenvoudig is dat. Onnodige speculatie,de poging tot besluiten gebaseerd op angst en preferentie,de vereiste dat je de zekerheid hebt die je mist en de projectie van schuld over jezelf en anderen voor de mislukkingen door het nemen van verkeerde besluiten hebben je geest,je lichaam en je wereld belast . Het is dit, waarvoor je wilt vluchten vandaag,zodat je de vrijheid kunt vinden,in de zekerheid die God je heeft gegeven. Het is deze zekerheid,die je moet ontdekken en volgen. Door dit te volgen,zul je al zijn beloningen oogsten e zul je een schenker van deze beloningen worden in de wereld.

HERINNER IEDER UUR HET IDEE VAN VANDAAG en zie zijn complete relevantie naar de wereld over jou. In je diepere oefen periodes,geef jezelf aan de stilte. Geef jezelf aan deze ontmoeting met Kennis. Geef jezelf helemaal en laat noch tegenstrijdigheid,noch onzekerheid je weerhouden. Hierin,zul je de kracht van Kennis beoefenen door Kennis te volgen en na verloop van tijd,zul je zo sterk worden zoals Kennis werkelijk is. Zoek daarom om te ontkomen aan onzekerheid vandaag en alles wat daarmee gepaard gaat. Want dit heeft de inspiratie van de mensheid verwoest en heeft de mensheid naar de oorlog tegen zichzelf en de wereld geleid.

OEFENING 275:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 276

KENNIS IS MIJN VERLOSSING.

KENNIS IS JOUW VERLOSSING,want het leidt je uit je hopeloze netelige positie,die ontstaan is uit het proberen te leven in fantasie en verbeelding. Het leidt je in de helderheid en duidelijkheid van de realiteit. Het gidst je acties en je denken,zodat beiden effectief zijn en leiden tot ware zelfrealisatie. Dus,God heeft je de grootst mogelijke gift gegeven:de middelen in jezelf om alle fouten te corrigeren,alle verwarring en conflicten op te lossen en je leven op de juiste koers te zetten die gericht is op je ware bestemming. Hier wordt je gemachtigd en geëerd en je zelfwaardering teruggewonnen. Het is jouw waarde die teruggewonnen moet worden door jou. God vereist niet dat God s waarde herwonnen wordt,want het was nooit verloren. Maar jouw waardering voor jezelf was verloren,en dit kan alleen teruggewonnen worden door een Groter Plan te volgen welke niet door jou gemaakt is,maar die gecreëerd is voor je totale welzijn.

WANNEER JE JE REALISEERT HOEVEEL VAN JE LEVEN verspilt is door tegenstrijdigheid en hoe weinig resultaat dat voortgebracht heeft,dan zul je de grote behoefte aan Kennis herkennen. Dit zal je de kracht en de overtuiging geven om verder te gaan in je voorbereiding met de grootst mogelijke zelf betrokkenheid. Zodra je je ware behoefte hebt herkent,dan ben je in staat de ware remedie die aangeboden wordt te herkennen.

DUS JIJ ALS STUDENT VAN KENNIS ZAL JE REALISEREN met helderheid van geest en eenvoud van de waarheid, exact wat nodig is,want Kennis is je verlossing. Herinner je dit ieder uur en denk eraan in het licht van je recente oefeningen. In je diepere meditaties,sta jezelf toe om compleet de stilte in te gaan,herkennend dat je jezelf inlaat met de middelen voor je eigen verlossing en door jou de verlossing van de wereld.

OEFENING 276:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 277

MIJN IDEEEN ZIJN KLEIN, MAAR MAAR KENNIS IS GROOT.

HET REALISEREN VAN DE WAARHEID VAN DEZE VERKLARING zal je in staat stellen om jezelf te richten op de bron van alle Kennis. Dan kun je aan de duisternis van de verbeelding van de wereld ontsnappen. Verbeelding is instabiel en zelfs zijn helderste momenten kunnen van het ene op de andere moment in duisternis omslaan. Zelfs zijn grootste inspiraties kunnen bitter ontmoedigd worden met de geringste provocatie. Hier is geen zekerheid. Hier is geen realiteit. Hier is niets betrouwbaars,want alleen verandering kan worden verwacht. Datgene wat begiftigd en gewaardeerd wordt,zal zeker verloren gaan. Datgene wat grimmig en vernietigend is zal je zeker achtervolgen.

ZO IS EEN LEVEN GELEEFD IN VERBEELDING. Zo is een leven geleefd in isolatie van je eigen denken. Onderschat de kracht van Kennis niet om je te bevrijden uit deze hopeloze situatie,waar niets wat zuiver is kan worden onderscheiden,waar geen ware bedoeling kan worden aangeleerd en waar niets permanent en wat echt is gerealiseerd en gevestigd kan worden. Het is jouw verlossing uit de duisternis van je separate verbeelding,die je zal leiden in de realiteit van het leven en je zal verlossen.

BESEF HIER DAT ZELFS JE GROOTSTE IDEEEN,zelfs degene ontstaan uit Kennis, klein zijn ten opzichte van Kennis zelf. Kennis is de grote bron van jouw zijn zoals het zichzelf uitdrukt in je individuele leven. Eer daarom wat groot is en besef wat klein is. Besef dat na verloop van tijd wanneer Kennis in je naar boven komt en je het toestaat zich steeds vrijer te uiten,je de gedachten die voortkomen uit kennis zal beginnen te herkennen en die gedachten die slechts ingebeeld zijn. Nochtans,zelfs gedachten van Kennis,die veel krachtiger en effectiever zijn,dan welke andere gedachten die je je kunt voorstellen,zelfs deze gedachten,welke de bron zijn van waar begrip in de wereld,zijn klein ten opzichte van Kennis.

HERINNER IEDER UUR DE KRACHT VAN DIT IDEE,want het is gegeven om je te bevrijden van je eigen verwarring en verkeerde veronderstellingen. In je diepere oefen periodes van vandaag,wendt je geest actief aan. Probeer te kijken naar elk idee die je koestert,of het nou positief of negatief is. Kijk dan naar ieder idee waar je in gelooft, of die je aanhangt. Onderzoek je relatie tot de primaire ideeën die je leven beheersen. Herinner jezelf dan,nadat je naar alles hebt gekeken,dat Kennis veel groter is dan dat idee. Hier zul je beseffen,dat er een bedoeling is voor jou om de wereld van ideeën te ontvluchten en de wereld van relaties binnen te gaan,waar alles levensvatbaar,echt en gebaseerd is op een fundering,die nooit veranderd.

OEFENING 277:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 278

WAT ONVERANDERLIJK IS ZAL ZICH UITING GEVEN DOOR MIJ.

WAARHEID IS ONVERANDERLIJK,MAAR HET UIT ZICHZELF in de wereld van veranderende omstandigheden en veranderend begrip. Het lijkt dus dat de waarheid veranderlijk is,maar de bron van waarheid is niet veranderlijk. Jij die in een veranderlijke wereld leeft en die zelf verandering ondergaat moet beseffen dat je Bron onveranderlijk is. Wanneer je dit beseft,heb je een fundering van vertrouwen in je Bron. Vertrouwen kan alleen waarlijk gevestigd worden,wanneer het gebaseerd is op datgene wat niet veranderd,bedreigd of vernietigd kan worden. Hierin heeft je geloof en vertrouwen een ware fundering,Je beseft dat datgene wat onveranderlijk is, wat de bron van je vertrouwen en de ontvanger van je vertrouwen is,zichzelf zal uiten in de veranderende wereld op veranderende wijze. Zijn uiting zal dus voldoen aan al je behoeftes. Het zal je dienen in alle situaties, Het zal functioneren op elke laag van begrip. Het zal zichzelf actualiseren in elke plek van menselijk streven. Het zal dus lijken,dat de waarheid veranderlijk is,want het functioneert op verschillende manieren in verschillende omgevingen,en het is herkent op verschillende manieren vanuit verschillende oogpunten. Doch waarheid zelf,wat Kennis zelf is,is altijd onveranderlijk,altijd liefdevol en waarachtig.

BEGRIJP DAAROM VANDAAG, hoe relatief en veranderlijk je ideeën zijn en hoeveel je je identificeert met datgene wat veranderlijk is,dat wat niet op zichzelf kan staan. Wanneer je identiteit opgericht wordt in Kennis en niet alleen in ideeën,speculaties en overtuigingen,zul je beginnen de duurzaamheid en veiligheid te ervaren, die alleen kennis kan schenken. Wanneer je beseft dat je ware leven onveranderlijk is,dan zul je je vrij voelen om het toe te staan zich te uiten in veranderende omstandigheden. Hier zul je angst voor de dood en destructie ontvluchten. Hier zul je alle angst voor de dood en destructie ontvluchten. Hier zul je vrede in de wereld vinden,want de wereld verandert,maar jij niet.

OEFENING 278:Lees deze stap drie keer vandaag.

STAP 279

IK MOET MIJN VRIJHEID ERVAREN OM HET TE BESEFFEN.

VRIJHEID IS GEEN CONCEPT OF IDEE. Het is een ervaring. Het moet daarom door jou gerealiseerd worden in vele verschillende omstandigheden,om zijn universele toepassing te zien. Tijd is jou gegeven om dit te bereiken. Dit zal al je activiteiten betekenisvol,doelbewust en waardevol maken. Dan zul je geen fundering hebben, om jezelf of de wereld te veroordelen,want alle dingen zullen je begrip versterken voor de noodzakelijkheid van Kennis en alle dingen zullen ontvangers van Kennis zijn.

GEEF JEZELF DAAROM AAN DE OEFENING,voorbereiding en toepassing. Identificeer je niet alleen met ideeën,want zelfs het grootste idee is bedoeld als een uiting in veranderende omstandigheden en zal van zichzelf onstabiel zijn. Om ware stabiliteit te hebben in de wereld,moet je je identificeren met Kennis en toestaan dat Kennis zijn kracht,zijn effectiviteit en welwillendheid demonstreert in de wereld. Je moet je vrijheid ervaren om het op waarde te schatten en zijn betekenis in de wereld te begrijpen. Dit is waarom je een student van Kennis bent. En dit is waarom je alles moet toepassen wat je hier in je voorbereiding leert.

HERINNER DIT IEDER UUR terwijl je in verbinding bent met de wereld. Herinner je dit in je diepere meditatie oefeningen,waar je verbonden bent met je innerlijk leven. In beide arena s,moet Kennis zegevieren. In beide arena s,moet je vrijheid beoefend worden om gerealiseerd te worden. In je diepere meditaties, beoefen de kracht van je geest om het mogelijk te maken,om in rust en stilte te komen. Laat angst of tegenstrijdigheden je niet domineren vandaag. Je beoefent je vrijheid en ontwikkelt het,want je kunt alleen vrij zijn,wanneer je vanbinnen stil bent en wanneer je vanbinnen stil bent,ben je al vrij.

OEFENING 279:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 280

TERUGBLIK.

KIJK TERUG OP DE AFGELOPEN TWEE WEKEN,beginnend met de eerste les in de terugblik periode en vervolgens elke stap,tot de laatste les. Probeer een overzicht te verkrijgen wat zich heeft afgespeeld in de afgelopen twee weken. Probeer te zien hoe je je oefening kunt verdiepen en verbeteren. Herken hoeveel tijd en energie verspild zijn door tegenstrijdigheid en ijdele speculatie. Besef hoeveel van je energie is verspild met twijfel en verwarring wanneer je eigenlijk alleen maar had hoeven vertoeven in Kennis. Je mogelijkheid om dat te volgen wat buiten je begrip valt,wat hier noodzakelijk is,zal je leiden naar de grootst mogelijke zekerheid dat het leven je kan schenken. Door deze zekerheid,zullen jouw ideeën,je acties en je waarnemingen een uniformiteit verkrijgen die hen toe zal staan om een krachtige expressie te zijn in de wereld,waar de mensheid verward is en verloren in tegenstrijdigheid en verbeelding. Het is door dit te volgen,dat je in staat bent te geven en in staat bent om te leiden. Je zult dit na verloop van tijd herkennen,wanneer je je vrijheid beoefend en je je vrijheid toestaat om zichzelf uit te oefenen via jou.

JE BENT NU EEN STUDENT VAN KENNIS. Wijd jezelf aan het toepassen van je voorbereiding met toenemende toewijding en betrokkenheid. Sta de fouten uit je verleden toe om je te motiveren. Zij zouden en hoeven geen bron te zijn van zelfverwijt. Zij zijn nu bedoeld om begrepen te worden,als een demonstratie van je behoefte aan Kennis. Nochtans,mag je dankbaar zijn dat Kennis aan je gegeven is,want je bent je aan het realiseren dat boven alles,het Kennis is wat je zoekt.

OEFENING 280:Een lange oefenperiode.

STAP 281

BOVEN ALLES ZOEK IK KENNIS.

BOVEN ALLES ZOEK IK KENNIS,want Kennis zal je al het andere geven wat je nodig hebt. Je zult Kennis zoeken met totale overtuiging,wanneer je je realiseert dat elke andere weg of inspanning en elk ander gebruik van je geest en lichaam hopeloos zullen zijn en je in grotere verwarring zullen brengen. Want zonder Kennis,kun je alleen leren dat je Kennis nodig hebt en met Kennis zal alle ware studie vooruitgaan. Je verleden heeft je de grote behoefte aan Kennis al geleerd. Je hoeft dit niet iedere keer opnieuw te leren. Waarom dezelfde lessen iedere keer weer opnieuw leren,denkende dat dit een ander resultaat voor je zal opleveren.

OP JEZELF KUN JE NIETS DOEN. Zonder Kennis kun je alleen maar meer verbeelding genereren. Daarom is er dat ene antwoord op je grootste behoefte en het ene antwoord zal alle andere behoeftes bevredigen die voortkomen uit je ene grote behoefte. Je behoefte is fundamenteel en het antwoord op je behoefte is fundamenteel. Hier is geen complexiteit,want in essentie heb je Kennis nodig om betekenisvol te leven. Je hebt Kennis nodig om vooruit te gaan. Je hebt Kennis nodig om je Ware Zelf te realiseren. Je hebt Kennis nodig om je bestemming te vervullen in de wereld. Zonder kennis,zul je eenvoudig ronddwalen en opnieuw terugkomen om je te realiseren dat je Kennis nodig hebt.

DIT IS EEN DAG VAN DANKBETUIGING,want je gebeden zijn verhoord. Er is geantwoord op je behoefte. Het geschenk is aan je gegeven om je Kennis terug te winnen. Boven alles zoek dat wat alles zal dienen, door jou. Hierin,wordt je behoefte en de remedie voor je leven eenvoudig en je zal instaat zijn om voort te gaan in zekerheid en met geduld,een consistente student van Kennis wordend. Dag na dag zul je al het andere dat probeert je in duisternis van verwarring te brengen,ontsnappen. Dag na dag zal dat wat onecht is,beginnen te desintegreren en dat wat authentiek is zal tevoorschijn komen.

OP IEDER UUR VANDAAG herinner en bevestig deze grote waarheid – dat je Kennis zoekt boven alles. In je diepere meditatie oefeningen,sta jezelf toe de stilte te betreden. Sta jezelf toe dat je leven getransformeerd wordt. Sta Kennis toe om naar boven te komen,zodat je een voertuig mag zijn voor zijn uiting,want hierin zul je vreugde vinden.

OEFENING 281:Twee oefen periodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 282

IK ZAL LEREN OM DE VERANTWOORDELIJKHEID TE ACCEPTEREN OM KENNIS IN DE WERELD TE BRENGEN.

KENNIS IN DE WERELD BRENGEN vereist verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid is om Kennis te volgen en te leren om Kennis voldoende en doelbewust uit te drukken. Hierin,zullen je menselijke mogelijkheden gecultiveerd en verbeterd moeten worden. Onderscheidingsvermogen en alle andere kwaliteiten van waarde in jezelf zullen ook gecultiveerd moeten worden,want je moet leren uit te drukken,wat je bij je draagt. Je moet leren het te volgen en een waardig voertuig ervoor worden. Dit is de ware betekenis van alle individuele ontwikkeling. Dit is waar individuele ontwikkeling ware bestemming heeft. Dit is waar je groei en ontwikkeling ook richting heeft.

STA JEZELF DAAROM TOE OM DE BETEKENIS van vandaag te ervaren. Sta jezelf toe om verantwoordelijkheid te accepteren. Het is geen gewicht op je schouders. Het is een ceremonie van doorgang voor jou en hierin zullen aan alle dingen die je verward en gefrustreerd hebben in jezelf een nieuw en betekenisvolle aanvulling gegeven worden. Besef dat Kennis verantwoordelijkheid draagt. Hierin,is het nodig dat jij het behandeld met de ernst die vereist wordt en toch met deze ernst,ontvang je de grootsheid en de vrede die het je zal opleveren. Na verloop van tijd,zul je een heel erg fijn afgestemd voertuig voor Kennis worden in de wereld. Hierin,zullen alle dingen die ontwikkeling vereisen,ontwikkeling vinden en alle dingen die louter je proces hinderen,zullen worden losgelaten.

IN JE DIEPERE OEFENINGEN IN STILTE VANDAAG,herken dat je een verantwoordelijkheid hebt om de mogelijkheden van de geest te cultiveren als een student van Kennis. Beoefen deze verantwoordelijkheden en glijd niet af in verbeelding. Verbind jezelf als een student van Kennis,volgens de vereisten van je voorbereiding,want je bent nu een persoon van verantwoordelijkheid en kracht aan het worden.

OEFENING 282:Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 283

DE WERELD IS TEGENSTRIJDIG,MAAR IK NIET.

KIJK NAAR JEZELF IN DE WERELD en je zult zien,dat de wereld van de mensheid zich heeft verloren in tegenstrijdigheid. Het wenst dit bezitten en wenst daarnaartoe te gaan. Het wil alles behouden wat het verkregen heeft en niets verliezen en toch wil het meer dan het nodig heeft. Het is verward ten opzichte van zijn netelige positie. Het is verward ten opzichte van de remedie. Het is verward ten opzichte van zijn identiteit. Het is verward ten opzichte van wat te waarderen en wat niet. Alle argumenten en discussies,alle conflicten en alle oorlogen zijn aangegaan ,door het beoefenen van tegenstrijdigheid.

ALS JE IN KENNIS VERBLIJFT,zul je naar de wereld kijken en zijn volslagen verwarring herkennen. Dit zal je leren en herinneren aan de grote behoefte aan Kennis in de wereld. Kennis zal zichzelf nooit aanvallen en Kennis is niet in conflict met zichzelf. Daarom zullen twee individuen,twee naties,of zelfs twee werelden,geen kwesties van strijd hebben,wanneer ze geleid worden door Kennis,want Kennis zoekt altijd om individuen samen te brengen op een betekenisvolle manier en hun interacties te verhelderen ten opzichte van elkaar. Het is niet mogelijk dat Kennis in conflict is met zichzelf,want er is geen oppositie binnen Kennis. Het heeft een bestemming en een doel en hiertoe organiseert het alle activiteit. Het organiseert alle vormen van oppositie naar het dienen van een doel en een richting. Het is dus de grote vredestichter in de wereld. Wanneer je in Kennis verblijft,zul je het voertuig voor zijn expressie worden. Dan zul je vrede doceren, want vrede zelf zal gedoceerd worden door jou.

NAAR KENNIS KIJKEND OP DEZE MANIER zal je in staat stellen om je ware betrokkenheid en je ware verantwoordelijkheid als een student van Kennis te herkennen. De wereld is in ambivalentie. Het is in verwarring en lijdt onder het resultaat van dit al. Maar jij die nu leert getuige te zijn,zonder oordeel of afkeuring en leert om getuige te zijn van de wereld met de zekerheid van Kennis,zal in staat zijn om de moeilijke positie te herkennen en weten,dat je de remedie nu binnenin je draagt.

IN JE DIEPERE OEFENINGEN TREEDT NOGMAALS DE STILTE BINNEN en gebruik het woord RAHN wanneer dat nodig om je te helpen. Omdat je leert om stil te zijn,ben je aan het leren,om zeker te zijn. Elk individu die de stilte verkrijgt in de wereld,zal een bron voor Kennis worden in de wereld,want Kennis zal zichzelf uiten in de wereld waar er ook maar een opening is in de geest. Jouw geest is nu open aan het gaan,zodat Kennis zichzelf kan uitdrukken.

OEFENING 283:Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 284

STILTE IS MIJN GESCHENK AAN DE WERELD.

HOE KAN STILTE EEN GESCHENK ZIJN,kun je je afvragen. Het is een geschenk,omdat het een uiting is van zekerheid en vrede. Hoe kan stilte een geschenk voor de wereld zijn? Omdat jouw stilte het mogelijk maakt voor alle andere zielen om stil te zijn,zodat zij zullen weten. Een geest die in conflict is,kan niet stil zijn. Een geest die wanhopig naar oplossingen zoekt,kan niet stil zijn. Een ziel die onstuimig bezig is met zijn eigen evaluaties,kan niet stil zijn. Dus terwijl je de stilte presenteert,die je nu aan het cultiveren bent,aan de wereld,geef je alle andere geesten,die jou herkennen de mogelijkheid en de demonstratie die ze in staat zullen stellen om hun eigen stilte binnen te gaan. Je bent,in essentie,aan het communiceren dat vrede en vrijheid mogelijk zijn en dat er een grote aanwezigheid van Kennis is in de wereld,een beroep doende op elk afgescheiden en gekwelde geest.

JE STILTE IS EEN GESCHENK. Het zal alle geesten kalmeren. Het zal alle geschillen beslechten. Het zal een kalmerend,verzachtend effect hebben op allen die lijden onder het gewicht van hun eigen verbeelding. Dit,dan,is een groot geschenk. Het is niet je enige geschenk,want je zult ook geven door middel van je ideeën,je acties en je vervulling in de wereld. Hier zul je de ontwikkelde kwaliteiten van de geest demonstreren, die van je vereist worden als een student van Kennis. Doch,van alles dat je zult bijdragen aan de wereld,zal stilte het grootste effect hebben,want in stilte zul je resoneren met alle andere geesten,je zult alle andere geesten kalmeren en je zal ware vrede uitbreiden in de wereld en de vrijheid die het demonstreert.

HERINNER JE VANDAAG HET BELANG VAN STILTE op ieder uur. Kijk uit over de wereld van turbulentie en besef zijn grote toepassing hier. In je twee diepere meditatie oefeningen,geef jezelf nogmaals aan de stilte. Sta jezelf toe om de tegenstrijdigheid en onzekerheid te ontsnappen, die je achtervolgt en je tegenhoudt. Kom dichterbij de sfeer van stilte,die de sfeer van Kennis is,want daar vind je vrede en zekerheid. Dit is het geschenk van God aan jou en dit zal je geschenk aan de wereld zijn.

OEFENING 284:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 285

IN STILTE KUNNEN ALLE DINGEN GEKEND WORDEN.

IN STILTE KUNNEN ALLE DINGEN GEKEND WORDEN,want de geest is in staat om op Kennis te reageren. Dan zal Kennis zijn uiting vinden in je specifieke gedachten en activiteiten. Je geest was bedoeld om Kennis te dienen,zoals je lichaam was bedoeld om je geest te dienen. Hierin ,is de bijdrage van je Ware Thuis in staat om zichzelf uit te drukken in de wereld van ballingschap. Hier raken Hemel en Aarde elkaar en wanneer ze elkaar raken,begint ware communicatie te bestaan en de overdracht van Kennis in de wereld is gemaakt.

JE BEREID JE VOOR OM EEN VOERTUIG VAN KENNIS TE WORDEN zodat alle dingen die je bereikt,groot en klein,uniek en gewoon,de aanwezigheid van Kennis uit zal drukken. Je functie in de wereld is daarom niet groot,het is eenvoudig. Het is wat wordt uitgedrukt door je activiteit, wat belangrijk is,want de eenvoudigste handeling gedaan met Kennis is een groot onderricht van Kennis en zal op alle zielen in de wereld effect hebben en imponeren.

HERINNER JEZELF DAAROM OP IEDER UUR aan het belang om stilte te cultiveren en de onmiddellijke vrijheid van angst en conflict,dat dit voor je teweegbrengt. Sta je diepere oefening periodes van vandaag toe om momenten te zijn van ware toewijding,waar je naar het altaar van God gaat om jezelf te geven. Dit is in essentie,de ware kerk. Dit is de ware kapel. Dit is waar gebeden bewaarheid worden en waar je geest,die de expressie is van God s Geest,in stilte,nederigheid en openheid,zichzelf overgeeft aan zijn grote bron. Hierin,zegent God jou en geeft aan jou een geschenk om aan de wereld te geven,welk het resultaat is van je eigen ontwikkeling.

DIT ALLES GEBEURT IN STILTE,want in stilte kan de overdracht van kennis voltooid worden. Dit is absoluut natuurlijk en totaal voorbij je begripsvermogen. Daarom hoef je geen energie en tijd te verspillen om erover te speculeren,je af te vragen of proberen zijn mechanisme te begrijpen. Dit is niet nodig. Het is alleen vereist,dat je een ontvanger van Kennis bent. Ga niet apart staan en proberen het te begrijpen.

GA NIET APART STAAN VANDAAG,maar betreedt de stilte,want dit is het geschenk van God aan jou. In stilte,zal de overdracht van Kennis worden gemaakt. Hiermee,word je een voertuig voor Kennis in de wereld.

OEFENING 285:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 286

IK DRAAG STILTE BIJ ME, DE WERELD IN VANDAAG.

DRAAG DE STILTE BIJ JE. STA je innerlijke leven toe stil te zijn,wanneer je je beweegt in de wereld van turbulentie en verwarring. Er is niets om op te lossen in je gedachten,want je leert om met Kennis te zijn. Kennis zal je denken organiseren en geeft het ware uniformiteit en richting. Draag de stilte bij je en wees er zeker van,dat al je innerlijke conflicten opgelost worden door Kennis,want je volgt de bron van hun resolutie. Elke dag zal je dichterbij vrede en vervulling brengen. En dat wat je eerder achtervolgde en grote donkere wolken over je geest wierpen zullen eenvoudig weg vluchten,wanneer je het pad van Kennis loopt.

DRAAG DE STILTE BIJ JE DE WERELD IN. Dit zal je in staat stellen om waarlijk opmerkzaam te zijn. Dit zal je in staat stellen om de wereld te zien,zoals hij werkelijk is. Dit zal je in staat stellen om het conflict in de wereld te verspreiden,want hier onderwijs je vrede door in vrede te zijn. Dit is geen bedrieglijke vrede die je onderwijst. Het is ontstaan uit een ware associatie met Kennis,want hier ben je kennis aan het volgen. Je staat Kennis toe de richting aan te geven. Je kunt dit alleen doen in stilte.

DENK NIET DAT STILTE JE ONBEKWAAM LAAT ZIJN van de echte activiteit in de wereld. Je zal actief zijn in de wereld en je zal deelnemen aan zijn mechanisme,maar je zal van binnen stil zijn,wanneer je dat doet. Je zult tot je grote vreugde,ontdekken,dat je veel meer bekwaam,meer effectief en veel meer toegankelijk bent voor anderen,met grotere betrokkenheid en productiviteit,wanneer je deze stilte bij je draagt de wereld in. Hier zal je energie uitgedrukt worden op een betekenisvolle manier,in de wereld. Hier worden alle krachten van je geest en je lichaam een bijdrage en niet verspilt in een innerlijk conflict. Daardoor wordt je krachtiger en effectiever,meer zeker en productiever,wanneer je stilte de wereld in brengt.

HERINNER JEZELF GEDURENDE DE DAG,dat je stilte in de wereld brengt en in je twee diepe meditatie oefeningen zoek de toevlucht van stilte. Ontvlucht de wereld die je zintuigen rapporteren en ga de sereniteit en het heiligdom van stilte en Kennis binnen. Je zult ontdekken,wanneer je voortgaat,dat je twee langere oefen periodes tijden van rust , verlichting en grote momenten van verjonging zullen zijn. Zij zijn, waar jij de heilige kapel van de Heilige Geest bezoekt iedere dag. Zij zijn waar jij en God elkaar ontmoeten d.m.v. Kennis.

DEZE OEFEN PERIODES,worden dan de hoogtepunten van elke dag,wanneer je leert de geschenken,die aan je gepresenteerd worden te ontvangen. Je zult uitkijken naar je oefen sessies als een mogelijkheid om jezelf te regenereren en te verfrissen,om ware inspiratie te vinden en ondersteuning om je geest in staat te stellen sterker en sterker te worden met Kennis,zodat je vrede en stilte de wereld inbrengt.

OEFENING 286:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 287

MET KENNIS KAN IK NIET IN OORLOG ZIJN.

MET KENNIS KUN JE NIET IN OORLOG ZIJN. Je kunt niet in oorlog zijn met jezelf of met anderen,want met Kennis is er alleen Kennis en er is verwarring in de wereld. Verwarring vereist geen aanval. Daarom ben je met kennis niet in oorlog,want je hebt een geest,een doel,een verantwoordelijkheid,een richting en een betekenis. Hoe meer je geest uniform wordt,hoe meer je uiterlijke leven ook uniform wordt. Hoe kun je in oorlog zijn met jezelf,wanneer je Kennis volgt? Oorlog ontstaat uit tegenstrijdigheid waar tegengestelde waarde systemen met elkaar in conflict komen om herkenning te verkrijgen. Concurrerende ideeën,concurrerende emoties en concurrerende waarden voeren allen oorlog met elkaar en je bent gevangen in het midden van hun grote veldslagen.

MET KENNIS ONTSNAP JE HIER ALLEMAAL AAN. Met Kennis kun je niet in oorlog zijn met jezelf. Na verloop van tijd,zal al je zelftwijfel,onzekerheid,angst en bezorgdheid weg slijten. Wanneer dat gebeurt,zul je in toenemende mate voelen dat je niet in oorlog bent en zul je genieten van het volle profijt van in vrede zijn. Dit zal je in staat stellen, om je ogen te richten op de wereld met volledige betrokkenheid,want al je mentale en fysieke energie zal nu beschikbaar zijn voor jou,om bij te dragen aan de wereld. Wat je zult bijdragen,zal groter zijn,dan je acties of je woorden,want je zult stilte en vrede de wereld in dragen.

HIER ZUL JE NIET IN DE OPPOSITIE ZIJN TOT IEDEREEN,doch anderen zullen verkiezen in oppositie te zijn tot jou. Hier zul je niet in oorlog zijn met iedereen,zelfs als anderen verkiezen om met jou in oorlog te zijn. Dit zal je grootste bijdrage zijn en dit is wat je leven zal onderwijzen door demonstratie. Hier zal Kennis zichzelf aan de wereld schenken en de grote lessen onderwijzen,die je nu leert te ontvangen voor jezelf. Dit onderwijs zal van nature naar boven komen. Je hoeft het niet af te dwingen in de wereld en je hoeft niet te proberen om iemand anders te veranderen,want Kennis zal zijn ware taak via jou volbrengen.

BESEF OP IEDER UUR DE BETEKENIS VAN HET IDEE VAN VANDAAG en realiseer je dat de kracht van Kennis al jouw lijden en eventueel het lijden van de wereld,beëindigt. In je diepere oefen periodes,ga terug naar je grote heiligdom en wordt nogmaals een ontvanger van Kennis in openheid en nederigheid. Dan,zul je in staat zijn,om je aanhoudende relatie met Kennis met steeds grotere zekerheid uit te dragen. Dan,zal dat wat nodig is om bij te dragen moeiteloos van jou uitstralen.

OEFENING 287:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 288

VIJANDEN ZIJN ALLEEN MAAR VRIENDEN,DIE NOG NIET HEBBEN GELEERD ZICH AAN TE SLUITEN.

ER ZIJN GEEN ECHTE VIJANDEN IN HET LEVEN,want alle oorlog en conflicten zijn ontstaan uit verwarring. Dit moet je begrijpen. Een leven zonder Kennis kan alleen maar verwarrend zijn en moet zijn eigen innerlijke begeleidingssysteem creëren,welke slechts de ideeën en het geloof zijn, waarmee het zichzelf identificeert. Dus,individuen hebben hun individuele doel en eigen identiteit. Deze evaluaties botsen met die van andere individuen en dus een voor een,groep voor groep,natie voor natie en wereld voor wereld,is oorlog voortgebracht en gevoerd.

BINNEN KENNIS IS DIT NIET MOGELIJK,want binnen Kennis is iedereen je vriend. Je herkent iedere persoon in welke fase van ontwikkeling dan ook, dat hij of zij op dat moment is geëngageerd. Je kunt betrokken raken bij sommigen van hen,en bij sommigen van hen niet. Sommigen van hen kunnen in staat zijn jouw contributie direct te ontvangen,terwijl anderen het nodig zullen hebben om het indirect te ontvangen. Maar het zijn allemaal je vrienden. Er is geen oppositie in Kennis,omdat er slechts Kennis is in het universum. Het uit zich door ieder individu. Terwijl ieder individu een zuiverder voertuig voor Kennis wordt,terwijl ieder individu een grotere ontvanger voor Kennis wordt en terwijl ieder individu kennis volgt en verantwoordelijk voor Kennis wordt,dan zal de mogelijkheid voor hem of haar om in conflict te zijn kleiner worden en geleidelijk aan verdwijnen.

HERKEN,DAN ,DAT ALLE OORLOGEN EN CONFLICT simpelweg een uiting van gebrek aan capaciteit is voor degenen die betrokken zijn bij het samenkomen. Wanneer individuen samenkomen,herkennen ze een gezamenlijk noodzaak,welke hun voornaamste noodzaak wordt. Dit moet ontstaan zijn uit Kennis en niet uit idealisme,wil het effectief zijn. Het moet ontstaan zijn uit Kennis en niet slechts filosofie, wil het leiden tot ware actie en betrokkenheid. Dus,je wordt een vredestichter en een vredebewaarder in de wereld terwijl je volgt als een student van Kennis. Hoe sterker Kennis in je is,hoe zwakker je angst en twijfel zullen zijn. Op deze manier,zal oorlog in je eindigen en je leven zal een demonstratie zijn,dat oorlog onnodig is.

WIJD JEZELF VANDAAG AAN HET EINDIGEN VAN OORLOG in de wereld,door de oorlog in jezelf te eindigen,zodat je een vredestichter en handhaver van vrede mag zijn. Herinner jezelf ieder uur aan de les van vandaag en pas het toe in de wereld die je om je heen ziet. Pas het toe op alle conflicten in de wereld,waar je gewaar van bent. Probeer zijn complete relevantie te begrijpen tot deze conflicten. Dit zal vereisen,dat je deze conflicten vanuit een ander standpunt beziet teneinde de volle impact en betekenis van het idee van vandaag te realiseren. Het is dit standpunt die je moet cultiveren,want je moet leren te zien zoals Kennis ziet,om te denken zoals Kennis denkt en te handelen zoals kennis handelt. Dit alles zul je zeer zeker bereiken,wanneer je Kennis iedere dag volgt.

IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES ga terug naar stilte en rust zodat je je mogelijkheid om een afgezant van Kennis in de wereld te worden,cultiveert en jezelf voorbereidt. Dit is je verantwoordelijkheid vandaag. Dit zal al je andere activiteiten doordringen en ze waarde en betekenis geven,want vandaag ben je een student van Kennis.

OEFENING 288:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 289

VANDAAG BEN IK EEN STUDENT VAN KENNIS.

WEES EEN WARE STUDENT VANDAAG. Geef jezelf helemaal aan je leerproces. Neem niets zomaar aan,want ware studenten,nemen niets zomaar aan en dat stelt ze in staat om alles te leren. Realiseer je dat je Kennis niet kunt begrijpen,je kunt het alleen ontvangen; je kunt alleen zijn uitgestrektheid ervaren,gedurende je leven in de wereld

STA DAAROM JEZELF TOE OM ONTVANKELIJK TE ZIJN VOOR KENNIS. Sta jezelf niet toe om ontvankelijk te zijn,voor tegenstrijdigheden,die de wereld doordringen. Houdt afstand van deze tegenstrijdigheid,want je bent nu nog niet sterk genoeg met kennis om tegenstrijdigheid het hoofd te bieden en je geschenk in een tegenstrijdige wereld af te geven. Wees niet ambitieus in dit opzicht,of je overschrijd je capaciteit en zal falen als resultaat daarvan. Wanneer Kennis in je groeit en zich ontwikkelt,zal het je naar gebieden leiden,waar je in staat bent om te dienen. Het zal je leiden naar situaties waar je een adequate bekwaamheid hebt om dit over te brengen.

WEES EEN STUDENT VANDAAG. Probeer niet om het leerproces te gebruiken om je eigen ambities ermee te vervullen,laat je vandaag niet door je eigen persoonlijke ideeën leiden,maar wees een student van kennis. Wanneer je ergens zeker van bent,draag het zo wijs en gepast als mogelijk is uit. Wanneer je ergens onzeker van ben,keer dan terug naar Kennis en wees eenvoudig in vrede met Kennis,want Kennis zal je leiden. Op deze manier zul je een waar en actief bemiddelaar worden voor Kennis in de wereld. Kennis zal zichzelf door jou uitbreiden in de wereld en alles wat jij ontvangt zal via jou gegeven worden in de wereld.

IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES VANDAAG versterk je mogelijkheid om het rijk van Kennis binnen te gaan. Ga vandaag dieper,dan je ooit gegaan bent. Wees vandaag een student van Kennis. Treed Kennis binnen. Ervaar Kennis. Op deze manier,zul je meer en meer betrokken zijn bij zijn macht en genade. Op deze manier,zul je zijn doel begrijpen in de wereld,welke alleen gerealiseerd kan worden door deelname.

OEFENING 289:Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 290

IK KAN ALLEEN MAAR EEN STUDENT ZIJN. DAAROM, ZAL IK EEN STUDENT VAN KENNIS ZIJN.

IN DE WERELD BEN JE EEN STUDENT – ALTIJD. Elke dag,elk uur en elke minuut ben je aan het leren en proberen je leerproces te verwerken. Je bent of een student van Kennis of een student van verwarring. Je bent of een student van zekerheid of een student van tegenstrijdigheid. Je bent of een student van heelheid en integriteit of je bent een student van conflict en oorlog. Je kunt alleen leren van in de wereld zijn en je kunt alleen het resultaat van je leerproces demonstreren.

DUS ER IS GEEN KEUS of je een student wil zijn of niet,want je zal een student zijn of je nu wilt of niet. Wanneer je besluit geen student te zijn,zul je slechts een ander leerplan bestuderen. Hierin heb je geen keus,want in de wereld zijn, is het leren en demonstreren van het resultaat van jouw leerproces. Dit herkennen,dat je beslissing bepaald waar je een student zult zijn en wat je zult leren. Dit is de kracht van besluit, die je gegeven is. Kennis zal je op natuurlijke wijze leiden om de juiste beslissing te nemen en zal je naar jezelf leiden,want het is je gegeven om aan de wereld te schenken. Dus,terwijl je Kennis benadert,zul je je voelen alsof je betrokken bent in een groot thuis komen. Je zult een grote integratie voelen in jezelf en je zult voelen dat je zelf conflict en je oorlog in jezelf begint te verminderen en te vervagen.

WEES EEN STUDENT VAN KENNIS VANDAAG,want een student van ben je. Kies het leerplan dat jou gekozen heeft. Kies het leerplan die jou verlost en door jou de wereld. Kies het leerplan,dat je doel hier vervult en dat je leven voorbij deze wereld verklaart en die zich zelf hier wenst uit te drukken. Word een student van Kennis.

BESEF DE KRACHT VAN HET IDEE VANDAAG en herinner het op het uur. Onthoud altijd om de les van de dag te lezen, voordat je de wereld ingaat,zodat je mag beginnen gebruik te maken van zijn oefening voor die dag. Bevestig je student zijn in Kennis. Versterk je betrokkenheid als een student van Kennis. Volg de oefeningen met steeds grotere toewijding.

IN JE TWEE DIEPERE OEFEN PERIODES,wend je geest actief aan,met het oog op wat het betekent om een student te zijn in de wereld. Wend je geest aan om de boodschap van vandaag te begrijpen en probeer te beseffen,dat je een student bent onder alle omstandigheden. Probeer te beseffen dat je hierin geen keuze hebt,want je moet leren,verwerken en je leerproces demonstreren. Dit is de fundering van een ware leer. Besef dat jouw doel in de wereld is,om een student van Kennis te worden,om Kennis te verwerken en om Kennis toe te staan zichzelf uit te drukken,zodat je Kennis mag demonstreren in de wereld. Op deeenvoudigste manier,is dit een uiting van jouw doel en vanuit jouw doel zal een specifieke roeping voortkomen om je te leiden op specifieke manieren in de wereld volgens jouw aard en jouw bedoeling.

DUS,VANDAAG ZUL JE JEZELF VERSTERKEN ALS EEN STUDENT van Kennis. In je langere oefen periodes,wend je geest actief aan om het idee van vandaag te proberen te doordringen en om zijn complete relevantie te herkennen in jouw leven.

OEFENING 290:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 291

IK BEN DANKBAAR VOOR MIJN BROEDERS EN ZUSTERS DIE FOUTEN MAKEN JEGENS MIJ.

WEES DEGENEN DANKBAAR DIE DE BEHOEFTE aan Kennis demonstreren. Wees degenen dankbaar,die jou leren ,dat het hopeloos is om je met enig streven in de wereld bezig te houden zonder Kennis. Wees degenen dankbaar,die je tijd besparen door de resultaten te demonstreren die jij voor jezelf overweegt,zelfs nu. Wees degenen dankbaar die jou je eigen grote behoefte in de wereld laten zien. Wees degenen dankbaar die je demonstreren,wat je aan de wereld moet geven. Wees al degenen dankbaar die schijnbaar fouten ten opzichte van jou maken,want zij laten je zien wat nodig is in jouw leven en zij zullen je herinneren dat Kennis je enige ware bedoeling is,je enige ware doel en je enige ware expressie.

HIERIN ZULLEN ALLEN DIE FOUTEN JEGENS JOU BEGAAN je vrienden worden,want zelfs in hun ellende,zullen zij je van dienst zijn en zullen je oproepen om hen te dienen. Hier zullen alle dwaasheid,fouten,verwarring,tegenstrijdigheid,conflict en oorlog in de wereld je leiden naar de overtuiging van Kennis. Op deze manier,dient de wereld je,ondersteunt je en bereid je voor om het te dienen in zijn grote nood. Hier word je ontvankelijk voor de ontwikkeling van de wereld en word je een geheugensteun gegeven van de fouten in de wereld. Op deze manier,zal je liefde en compassie voor de wereld opgeroepen worden.

HERINNER JEZELF VANDAAG IEDER UUR deze boodschap en probeer zijn betekenis in de context van al je activiteiten te realiseren,zodat alles wat er vandaag gebeurt de betekenis demonstreert van het idee van vandaag. In je diepere oefen periodes,wend je geest actief aan om te proberen het idee van vandaag te doorgronden. Herroep elke persoon,waarvan jij denkt dat hij fouten jegens jou heeft begaan. Zie hoe die persoon je gediend heeft en zal blijven dienen,als een geheugensteun. Dit kan je veel tijd en energie besparen, om je dichter bij Kennis te brengen,door je voornemen voor Kennis te verhogen en je te herinneren,dat er geen alternatief is voor Kennis. In je langere oefen periodes,denk aan iedere persoon,waarvan je voelt,dat hij fouten ten opzichte van jou heeft gemaakt en realiseer je de enorme dienst aan jou,vanuit dit perspectief.

STA DEZE DAG TOE OM EEN DAG VAN VERGEVING TE ZIJN en een dag van acceptatie,waar je jouw dankbaarheid herkent en uitgebreid naar degenen die fouten ten opzichte van jou hebben gemaakt. Het leven is een samenzwering om je naar Kennis te brengen. Wanneer je Kennis binnentreed,zul je je de grote dienst realiseren die het leven je geeft,zowel van zijn vervulling als van zijn falen. Wees een ontvanger van dit geschenk,want in liefde en dankbaarheid zul je je tot de wereld keren en wensen om bij te dragen,dat wat het grootste is van alle bijdragen. Hier wil je Kennis geven in dankbaarheid en dienstbaarheid aan de wereld die jou heeft gediend.

OEFENING 291:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 292

HOE KAN IK BOOS ZIJN OP DE WERELD WANNEER HET MIJ ALLEEN MAAR DIENT?

HOE KUN JE BOOS ZIJN WANNEER DE WERELD JE DIENT? Wanneer je herkent hoeveel de wereld je dient,welke alleen maar herkent kan worden in de context van Kennis,dan zul je alle haat tegen de wereld,al je veroordeling van de wereld en al je weerstand tegen de wereld beëindigen. Dit zal je ware bestemming,je ware aard en je ware doel om in de wereld te zijn bevestigen.

JE BENT IN DE WERELD GEKOMEN OM TE LEREN EN OM AF TE LEREN. Je bent in de wereld gekomen om te leren wat echt is en wat niet. Je bent in de wereld gekomen,om een begunstiger te zijn in de wereld,een begunstiger die gezonden is van buiten deze wereld om hier te dienen. Dit is de ware aard van je aanwezigheid hier en al spreekt het de evaluatie van jezelf tegen,het is niettemin waar en zal waar zijn ongeacht je gezichtspunt,ongeacht je eigen idealen en overtuigingen en ongeacht welke bezigheden je voor jezelf hebt vastgesteld. De waarheid wacht je en wacht op je totdat je klaar bent het op waarde te schatten.

HERINNER JE HET IDEE VAN VANDAAG OP IEDER UUR en zie zijn toepassing overal wanneer je om je heen kijkt in de wereld. In je twee diepere oefeningen,breng je opnieuw elke persoon voor de geest,waarvan je voelt dat hij fouten ten opzichte van jou gemaakt heeft en probeer opnieuw hun bijdrage te begrijpen om je naar Kennis te brengen,om je te leren Kennis te waarderen en je te leren,dat er geen hoop is buiten Kennis. Er is geen hoop zonder Kennis. Het idee van vandaag zal liefde en dankbaarheid veroorzaken ten opzichte van de wereld en zal dit gezichtspunt versterken,wat noodzakelijk voor je is om met zekerheid en liefde en Kennis naar de wereld te kijken.

OEFENING 292:Twee oefen periodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 293

VANDAAG WENS IK NIET TE LIJDEN.

VERSTERK JE BESLISSING OM NIET TE LIJDEN vandaag,door een student van Kennis te zijn,door Kennis na te leven en door jezelf aan Kennis te wijden. Laat je niet meeslepen door de betekenisloze najaging in de wereld,in hopeloze inspanningen of in zijn verbolgen conflicten. Al deze dingen bezitten aantrekkingskracht voor jou,maar sta niet toe om jezelf hieraan over te geven vandaag,want de overtuigingen van de wereld zijn ontstaan uit grote angst en onrust in de wereld. Onrust en angst zijn als ziektes,die de geest beïnvloeden. Laat je geest niet zo beïnvloeden vandaag. Je wilt niet zo lijden vandaag en je zal lijden wanneer je de overtuigingen van de wereld volgt. Neem deel aan de wereld en vervul je wereldse verantwoordelijkheden,maar versterk je beslissing om een student van Kennis te zijn,want dit zal je bevrijden van al het lijden en zal je de grootsheid schenken die voor jou bedoeld zijn om aan de wereld te geven.

BEVESTIG IEDER UUR DAT JE NIET WILT LIJDEN vandaag en realiseer je de onvermijdelijkheid van je lijden,wanneer je probeert jezelf met de wereld in te laten zonder Kennis. De wereld kan jou nu alleen herinneren aan je ene grote doel en verantwoordelijkheid en dat is om een student van Kennis te worden. Wees dankbaar dat de wereld je wil ondersteunen op de enige manier waarop dat kan en wees dankbaar dat vanuit je Oeroude Thuis,God de Genade in de wereld heeft uitgebreid,zodat je het kunt ontvangen en leren om te geven.

OEFENING 293:Ieder uur oefening.

STAP 294

TERUGBLIK

BEGIN DEZE TWEEWEKELIJKSE TERUGBLIK MET DEZE AANROEPING:

IK BEN NU EEN STUDENT VAN KENNIS. Ik wil leren over de betekenis en het doel van Kennis door mijn deelname. Ik zal mijn aandeel volgen,zonder dat ik probeer de methode of de lessen op welke manier dan ook te veranderen,omdat ik wens te leren. Ik ben een student van Kennis in een wereld waar Kennis niet aanwezig lijkt te zijn. Om deze reden ben ik hier gezonden,om voor te bereiden,te geven wat Kennis wil en wenst te geven aan de wereld. Ik ben gewaarborgd in mijn verantwoordelijkheid. Hierin,zal ik alles ontvangen,wat ik werkelijk verlang,want ik verlang werkelijk om van de wereld te houden.

DEZE AANROEPING VOLGEND begin je je tweewekelijkse Terugblik. Beginnend met de eerste dag,in deze tweewekelijkse periode,lees de les van die dag en herinner je oefening. Ga door op deze manier en behandel al de dagen in deze tweewekelijkse periode en probeer dan om een overzicht te krijgen van je leven gedurende deze oefen periode. Begin te zien wat er is gebeurd in je leven,gedurende deze tweewekelijkse periode.

WANNEER JE OVERZICHT KRIJGT VAN EEN TERUGBLIK zul je de beweging van je leven beginnen te zien. Misschien zal dit subtiel zijn in het begin,maar je zal je spoedig beginnen te realiseren dat je leven snel vordert en dat je waarden en je ervaring van jezelf veranderen. Je verandert fundamenteel. Eindelijk word je jezelf. Je zal je realiseren,dat oorlog die nog steeds in je woedt van tijd tot tijd,zal verminderen en steeds minder frequent wordt. Alleen met een bewust en objectief overzicht kan dit herkent worden en wanneer dit herkent wordt,geeft het je vertrouwen en de overtuiging om door te gaan,want je zal weten dat je je ware koers en je ware bestemming volgt. Je zult weten dat je een ware student van Kennis bent en dat je de juiste keuze hebt gemaakt,aangaande je student zijn.

OEFENING 294:Een lange oefen periode.

STAP 295

IK DRING NU BINNEN IN HET MYSTERIE VAN MIJN LEVEN.

JE DRINGT NU BINNEN IN HET MYSTERIE VAN JE LEVEN die tracht zichzelf aan jou te onthullen. Het mysterie van jouw leven is de bron van alles wat zich manifesteert in je leven. Alles wat gemanifesteerd zal worden en voornemens is om gemanifesteerd te worden,wordt belichaamd in het mysterie van het leven. Daarom is je huidige betrokkenheid als een student van Kennis absoluut fundamenteel voor alles dat je wil doen in de wereld en voor alles dat je wilt realiseren en vervullen in dit leven. Het is absoluut noodzakelijk voor jouw behoefte.

STA HET MYSTERIE TOE MYSTERIEUS TE ZIJN. Sta dat wat duidelijk is toe duidelijk te zijn. Op deze manier,zul je het mysterie van Kennis betreden met eerbied en openheid en je zal jezelf verbinden in de wereld met een praktisch accent en een concrete benadering. Dit zal je in staat stellen,om een brug te zijn van je Aloude Thuis naar deze tijdelijke wereld. Dan zul je het leven in het universum behandelen met eerbied en ontzagen zul je je toewijding in de wereld behandelen met nuchterheid en verantwoordelijkheid. Hier zullen al je mogelijkheden correct gecultiveerd en geïntegreerd worden en je zult een voertuig voor kennis zijn.

WE ZULLEN NU EEN MEER GEAVANCEERD GEDEELTE van je leerplan beginnen. Je kunt je realiseren dat het meeste wat je leert ,je nu nog niet kunt begrijpen. Veel van de stappen die je volgt,zullen er zijn om je Kennis te activeren,om het sterker en meer aanwezig in jou te maken en de aloude herinnering van je ware relaties in het universum in jou op te roepen en de bedoeling van jouw doel hier. Daarom zullen we beginnen aan een serie lessen waarvan je niet in staat zult zijn ze te begrijpen,maar waarmee je je moet verbinden. Je dringt nu binnen in het mysterie van je leven. Het mysterie van je leven, bevat alle belofte voor jouw leven .

HERINNER JE LES GEDURENDE DE DAG. Reciteer het op het uur en in je twee diepere oefen periodes,treed de stilte en vrede binnen. Sta jezelf toe het mysterie van je leven binnen te dringen,zodat het mysterie van je leven onthuld mag worden. Want alle bedoeling,doel en richting zijn ontstaan vanuit je origine en je bestemming. Je bent een bezoeker binnen de wereld en je deelname hier moet je grotere leven voorbij deze wereld toelichten. Op deze manier,is de wereld gezegend en vervuld. Op deze manier,zul je jezelf niet verraden,want je bent geboren vanuit een groter leven en Kennis is blijvend in jou om je hieraan te herinneren.

OEFENING 295:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 296

NASI NOVARE CORAM

DE ALOUDE WOORDEN VAN VANDAAG ZULLEN KENNIS STIMULEREN. Hun betekenis wordt als volgt vertaald: De aanwezigheid van de Leraren van God is bij me. Dit is een eenvoudige vertaling van deze woorden,maar hun kracht overschrijdt verre hun vanzelfsprekende betekenis. Zij kunnen een diepe reactie in je oproepen,want zij zijn een aanroeping voor Kennis,ontstaan uit een aloude taal,die niet is ontstaan in enige wereld. Deze taal vertegenwoordigt de taal van Kennis en dient allen die een taal spreken en nog steeds een taal nodig hebben om te communiceren.

HERINNER JE DE LES VAN GISTEREN,probeer niet om de afkomst van deze woorden te begrijpen of het mechanisme van hun werking,maar wees de ontvanger van hun geschenk. Reciteer ieder uur de aanroeping van vandaag en in je diepere oefen periode herhaal de aanroeping en betreed dan de stilte en rust om de kracht van deze woorden te voelen. Sta ze toe om je te assisteren om de diepte binnen te gaan van je eigen Kennis. Wanneer je iedere lange oefenperiode hebt beëindigd en weer terugkeert naar de wereld van actie en vorm,reciteer de aanroeping opnieuw en wees dankbaar dat het mysterie van je leven is doordrongen. Wees dankbaar dat je Aloude Thuis met jou in de wereld is gekomen.

OEFENING 296:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 297

NOVRE NOVRE COMEY NA VERA TE NOVRE

DE AANROEPING VAN VANDAAG SPREEKT VAN DE KRACHT VAN DE STILTE in je geest en de kracht die de stilte in je geest zal hebben in de wereld. Sta je aanroep toe om gereciteerd te worden op ieder uur,met grote eerbied. Sta het mysterie van je leven toe zich nu voor jou te ontvouwen,zodat je het mag aanschouwen en het bij je draagt in je avontuur in de wereld.

HERHAAL DE AANROEPING VAN VANDAAG in je twee diepere oefen periodes en betreed nogmaals de diepte van de stilte,jezelf compleet gevend aan je oefening. Tegen het eind van de oefening,herhaal je het idee van vandaag opnieuw. Sta jezelf toe de aanwezigheid die bij je is te voelen, wanneer je dit doet,want je Aloude Thuis vertoeft bij jou zoals jij in de wereld vertoeft. De aloude herinnering van je thuis en de herinnering aan alle ware relaties die je tot dusver teruggewonnen hebt in je gehele evolutie worden dus herinnerd door het idee van vandaag. Want in stilte kunnen alle dingen gekend worden en alle dingen die gekend zijn zullen zichzelf aan jou openbaren.

OEFENING 297:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 298

MAVRAN MAVRAN CONAY MAVRAN

DE AANROEPING VAN VANDAAG DOET EEN BEROEP OP DEGENEN die Kennis met jou beoefenen in de Grotere Gemeenschap,zodat de kracht van hun onderneming en hun grote verwezenlijkingen, al je pogingen en al je oefeningen als student van Kennis mogen verfraaien. De aanroeping van vandaag verbind jouw ziel met alle zielen die geëngageerd zijn in de herroeping van Kennis in het universum,want je bent een burger van de Grotere Gemeenschap alsook een burger van jouw wereld. Je bent deel van een grote onderneming die bestaat in de wereld alsook voorbij deze wereld,want God is overal aan het werk. De ware religie,dan,is het herroepen van Kennis. Je vindt zijn expressie in elke wereld en elke cultuur en daar verwerft het zijn symbolisme en rituelen,maar zijn essentie is universeel.

OEFEN IEDER UUR EN HERHAAL DE AANROEPING VAN VANDAAG en wanneer je dat doet,neem een moment om zijn invloed te voelen. Je kunt een manier vinden om dit in alle omstandigheden te doen vandaag en dit zal je herinneren aan je Aloude Thuis en de potentie van Kennis die je bij je draagt. In je diepere oefen periodes,herhaal de aanroeping en treed dan binnen in het heiligdom van Kennis in stilte en nederigheid. Wanneer je oefening is beëindigd,herhaal dan nogmaals de aanroeping. Sta je geest toe om zich te verbinden,met dat wat voorbij de gelimiteerde omvang van menselijke betrokkenheid is,want Kennis spreekt van een groter leven in en voorbij de wereld. Het is dit grotere leven,welke je nu moet onderhouden. Het is dit grotere leven dat je nu moet ontvangen,want je bent een student van Kennis. Kennis is groter dan de wereld,maar Kennis is naar de wereld gekomen om te dienen.

OEFENING 298:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 299

NOME NOME CONO NA VERA TE NOME

DE AANROEPING VAN VANDAAG ROEPT TOT DE KRACHT van andermans pogingen bij het terugwinnen van Kennis ter ondersteuning van die van jou. Het is nogmaals een bevestiging van de kracht van wat jij aan het doen bent en je totale integratie in het leven. Het bevestigt de waarheid in een grotere context en het bevestigt de waarheid in woorden die je in eeuwen niet hebt gebruikt,maar die jou weer vertrouwd worden,wanneer ze diep resoneren in je geest.

OEFEN OP IEDER UUR EN NEEM EEN MOMENT om de werkzaamheid van de uitspraak van vandaag te voelen. Gebruik het als een aanroeping om te beginnen en een zegening om je twee langere oefen periodes te beëindigen. Sta jezelf toe het mysterie van je leven binnen te dringen,want het mysterie van je leven is de bron van alle betekenis in je leven en het is deze betekenis die je zoekt vandaag.

OEFENING 299:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 300

VANDAAG ONTVANG IK AL DEGENEN DIE VAN MIJN SPIRITUELE FAMILIE ZIJN.

ONTVANG DEGENEN DIE VAN JOUW SPIRITUELE FAMILIE ZIJN,die je leiden en helpen,wiens inspanning bestaat ten dienste van Kennis. en in dienst van Kennis jouw eigen inspanningen aanvullen en wiens aanwezigheid in jouw leven een bevestiging is dat ware gemeenschap bestaat ten dienste van Kennis. Sta hun realiteit toe die van jezelf te verduidelijken,om de duisternis van isolatie te verdrijven en alle zwakte van individualiteit,zodat je individualiteit de kracht mag vinden van zijn ware bijdrage. Verblijf niet alleen in je gedachten vandaag,maar treed binnen in de aanwezigheid van je Spirituele Familie,want je bent geboren uit gemeenschap en in gemeenschap treed je nu binnen,want leven is gemeenschap – gemeenschap zonder uitsluiting en zonder tegenstelling.

HERINNER JE DIT OP IEDER UUR VANDAAG. In je langere oefen periodes,verbind je geest actief om te proberen de boodschap die je vandaag gegeven is te begrijpen. Probeer te begrijpen wat Spirituele Familie werkelijk betekent. Probeer te begrijpen dat dit wezenlijk voor jou is. Je hebt dit niet gekozen. Je bent eenvoudig hier uit geboren. Het representeert jouw verwezenlijkingen in Kennis tot dusver. Alle verwezenlijkingen in Kennis is het herwinnen van relaties en jouw Spirituele Familie zijn die relaties die je tot dusverre herwonnen hebt in je terugkeer naar God.

DIT ZAL JE BEGRIP TE BOVEN GAAN,maar je Kennis zal resoneren met de boodschap voor vandaag en de aanroepingen die je hebt beoefend de afgelopen dagen. Kennis zal onthullen wat je moet weten en wat je moet doen. Je bent niet bedoeld om bezwaard te zijn met te proberen te begrijpen, dat wat buiten jouw begrip valt. Maar er is jou verantwoordelijkheid gegeven om gehoor te geven aan de communicatie die je gegeven is van het mysterie van je eigen leven en van de kracht van God in je leven.

JIJ BENT DEEL VAN EEN SPIRITUELE FAMILIE. Jij ontvangt dit door jouw ervaring,een ervaring die je participatie in dit leven en het grote doel dat je bent komen dienen bevestigt.

OEFENING 300:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 301

VANDAAG ZAL IK MEZELF NIET IN ANGST VERLIEZEN.

STA DE GEWOONTE OM JEZELF IN ANGST TE VERLIEZEN NIET TOE,je geest vandaag gevangen te houden. Accepteer dat je een groter leven betreedt met een groter gevoel van je doel. Sta jezelf toe te vertrouwen op de zekerheid van kennis in jezelf en zijn bevestiging van je ware relaties. Wees in vrede vandaag. Sta jezelf toe in de stilte te verblijven terwijl je je in de wereld begeeft.

HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAG IEDER UUR. In je diepere oefeningen,gebruik je het als een aanroeping om te beginnen en een zegening om je meditatie te beëindigen. Sta jezelf toe stil te zijn in je meditaties. Laat je niet meevoeren door angst. Je verblijft in Kennis,wat de bron van alle zekerheid in de wereld is. Jij verblijft hierin en je staat het toe zijn potentie en geschenken te verspreiden aan jou die leert jouw zekerheid terug te winnen voor jezelf. Sta deze dag toe een bevestiging voor je student zijn te zijn. Sta deze dag toe om een uiting van Kennis te zijn.

OEFENING 301:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 302

IK ZAL VANDAAG GEEN WEERSTAND BIEDEN AAN DE WERELD.

BIED GEEN WEERSTAND AAN DE WERELD,want de wereld is de plaats die je bent komen dienen. Het is de plaats waar Kennis zich zal uitdrukken, wanneer je leert om een voertuig voor kennis te zijn. Sta de wereld toe te zijn zoals hij is,want zonder jouw veroordeling is het veel eenvoudiger voor jou om in de wereld te zijn,om zijn middelen toe te passen en om zijn mogelijkheden te herkennen.

BIED GEEN WEERSTAND AAN DE WERELD,want je bent van voorbij deze wereld. De wereld is niet langer een gevangenis voor jou,maar de plaats voor jou om bij te dragen. Tot welke omvang dan ook,je niet in staat was om je aan te passen aan de wereld in het verleden en tot welke omvang het zijn in de wereld moeilijk voor je was,je kijkt nu naar de wereld op een nieuwe manier. Je hebt in de wereld gezocht om Kennis te vervangen en nu realiseer je je dat Kennis je gegeven is van je bron. Dus, de wereld wordt niet langer gebruikt als een vervanging voor Kennis en de wereld kan nu een leeg canvas worden waarop je het potentieel van Kennis kunt uitdrukken. Dus,de wereld wordt wat het terecht is in jouw leven. Om deze reden hoef je de wereld geen weerstand te bieden.

WANNEER JE DE WERELD ERVAART VANDAAG,herinner je dit idee ieder uur en wees aanwezig, in welke omstandigheid je je ook bevind. Sta je innerlijk toe om stil te zijn,zodat Kennis zijn invloed en leiding mag uitoefenen. Sta jezelf toe om vandaag zekerheid uit te dragen – de zekerheid van Kennis. Dit is een zekerheid,die je niet hebt uitgevonden of geconstrueerd voor jezelf. Het verblijft altijd in jou,ondanks je verwarring.

BIED GEEN WEERSTAND AAN DE WERELD VANDAAG,want Kennis is bij je. In je langere oefen periodes,herinner je dit idee zowel voor als na je meditaties. Ontvlucht de wereld in het heiligdom van stilte in je meditaties. Hoe groter je betrokkenheid in het heiligdom van stilte,hoe groter het gemak dat je zult hebben in de wereld,want je zult niet proberen om de wereld te gebruiken als plaatsvervanger van je Aloude Thuis. Hier wordt de wereld bruikbaar voor jou en jij wordt bruikbaar voor de wereld.

OEFENING 302:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 303

IK TREED VANDAAG TERUG VAN DE OVERTUIGINGEN VAN DE WERELD.

TREEDT VANDAAG TERUG VAN DE OVERTUIGINGEN VAN DE WERELD. Herken wat zeker is en wat verwarrend. Herken wat toegewijd is en wat tegenstrijdig is. Laat de frustratie en verwarring van de wereld je niet overnemen,maar houd het licht van God in je hart. Houd het brandend in jezelf,wanneer je je in de wereld waagt. Dus ga je ongeschonden en onbeïnvloed want je verblijft in Kennis. Zonder Kennis,vaagt de wereld je slechts weg,in zijn eigen roes. Het vaagt je weg in zijn stimulansen en dwaze ondernemingen.

VANDAAG VERBLIJF JE IN KENNIS en aldus ben je vrij van de overtuigingen van de wereld. Herhaal het idee van vandaag ieder uur en herken hoe belangrijk dit is om je innerlijke balans en je gevoel van zelf en zekerheid te behouden. Realiseer je hoe belangrijk het idee van vandaag is om jezelf toe te staan,om de stilte levend te houden in jezelf zodat je diepere meditaties,waarin je vandaag opnieuw stilte zult beoefenen en hun invloed en hun resultaten kunnen aanwenden in al je activiteiten,want dat is hun doel.

HERKEN DE OVERTUIGINGEN VAN DE WERELD EN DOE EEN STAP TERUG.

Dit is je gegeven om te doen,want hier heb je de kracht van besluit. Dit kun je doen wanneer je de overredingen van de wereld herkent en je je realiseert hoe belangrijk Kennis is. Dit zal je in staat stellen de kracht van besluit uit naam van jezelf te beoefenen. Hier zal de wereld je niet claimen en hier zul je een kracht voor het goede zijn,want dit is je doel.

IN JE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN,gebruik opnieuw het idee van vandaag,als een aanroeping om je voor te bereiden. In stilte en rust treed je het heiligdom van Kennis binnen,zodat je jezelf daar zult verjongen en verfrissen. Vind er verlossing van je eigen interne conflicten en de conflicten die in de wereld razen. Wanneer je terugkeert van je heiligdom,herinner jezelf dan dat je niet geclaimd wordt door de verwarring in de wereld. Herinner jezelf dat je niet ten prooi zult vallen aan de overtuigingen van de wereld. Dan,zul je de zekerheid voortbrengen,die je nu leert te ontvangen in de wereld om je heen.

OEFENING 303:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 304

VANDAAG WIL IK GEEN STUDENT VAN ANGST ZIJN.

HERINNER JE DAT JE ALTIJD EEN STUDENT BENT – elke dag,elk uur en elk moment. Daarom,wanneer je meer gewetensvol wordt,moet je selecteren wat je wilt leren. Hier word je een ware keus gegeven,want ofwel je bent een student van kennis of een student van verwarring. Wees geen student van angst vandaag,want zonder Kennis is er onzekerheid en is er angst. Zonder Kennis zijn er angstige bezigheden die grotere angst en een groter gevoel van verlies bestendigen.

BESEF JE VERANTWOORDELIJKHEID ALS STUDENT. Besef dit en accepteer het met opluchting,want je hebt hier een betekenisvolle keus – een student te zijn van Kennis of een student van verwarring. Kennis zal zijn invloed op je uitoefenen, om je in staat te stellen de juiste keuze te maken,dat te kiezen wat je zekerheid,doel,betekenis en waarde in de wereld geeft. Dan,zul je een kracht voor Kennis worden in de wereld om verwarring,duisternis en angst van alle geesten,die onder hun onderdrukkende gewicht werken,op te lossen.

WEES GEEN STUDENT VAN ANGST. Maak dit besluit in jezelf,ieder uur wanneer je de angstige overtuigingen van de wereld herkent,de verwarring van de wereld en zijn duistere invloed op iedereen,die zijn onderdrukking voelt. Sta jezelf toe een bevrijde ziel te zijn in de wereld. Houd het juweel van liefde in je hart. Houd het licht van Kennis in je hart. Wanneer je terugkeert naar je twee diepere meditatie oefeningen van vandaag,herhaal het idee,zodat je de stilte en rust in je heiligdom binnen mag treden. Verjong jezelf in Kennis en verfris jezelf,want Kennis is het grote licht dat je bij je draagt. Hoe meer je in zijn aanwezigheid komt,hoe meer het vanuit jou zal stralen en hoe meer het op jou zal schijnen en door jou heen,op de wereld.

OEFENING 304:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 305

IK VOEL DE KRACHT VAN LIEFDE VANDAAG.

WANNEER JE NIET GEVANGEN BENT IN DE OVERTUIGINGEN VAN DE WERELD,zul je de kracht van liefde voelen. Wanneer je niet verleidt bent door de tegenstrijdigheden in de wereld,zul je de kracht van liefde voelen. Dit is natuurlijk voor je,voor je zijn,voor je aard en de aard van allen die hier met jou verblijven. Daarom,wanneer je student zijn in Kennis zich verdiept,zal je ervaring van liefde zich verdiepen.

STA LIEFDE TOE OM VANDAAG IN JE LEVEN TE ZIJN,want Kennis en liefde zijn een. Sta jezelf toe,om hier een ontvanger van te zijn vandaag,want hierin word je geëerd en je gevoel van waardeloosheid zal verdwijnen. Ontvang de kracht van liefde ieder uur en ontvang het in je diepere meditatie oefeningen,waar je ware ontvankelijkheid beoefend.

STA KENNIS TOE DE WARE AARD VAN LIEFDE AAN JOU TE ONTHULLEN. Sta jouw liefde voor Kennis toe Kennis voor je op te wekken,want Kennis houd van jou als zichzelf en wanneer je leert om Kennis lief te hebben als jezelf,zal je gevoel van afgescheidenheid van het leven verdwijnen. Dan zul je voorbereid zijn als een begunstiger in de wereld,want dan wil je alleen maar bijdragen wat je hebt ontvangen. Je zal dan beseffen,dat er geen ander geschenk is dat je ook maar kan vergelijken met het geschenk van Kennis,wat het geschenk van liefde is. Dit zal je met heel je hart aan de wereld willen schenken. Hier zullen je Leraren actiever voor jou worden,want zij zullen je voorbereiden,dit effectief bij te dragen,zodat je je lotsbestemming kan vervullen.

OEFENING 305:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 306

IK ZAL VANDAAG RUSTEN IN KENNIS.

IN KENNIS ZUL JE RUST EN ONTLASTING van de wereld vinden. In Kennis vind je comfort en zekerheid. In Kennis zal alles wat het meest waar is,verblijf in jou houden,want in Kennis zijn de Christus en de Boeddha een. In Kennis komen alle grote verwezenlijkingen van alle grote Spirituele Afgezanten samen en worden aan jou onthuld. Hierin,is hun belofte vervuld,want ze hebben zichzelf gegeven voor dit doel. Dus,de Kennis die je vandaag ontvangt,is de vrucht van hun geschenk,want Kennis is in leven gehouden in de wereld voor jou. Het is in leven gehouden door hen die hebben ontvangen en het hebben bijgedragen. Dus hun leven voorzag in de fundering voor jou. Hun geven voorziet in de fundering van jouw geven. Hun acceptatie van Kennis versterkt jouw acceptatie van Kennis.

HET DOEL VAN ALLE SPIRITUELE LERINGEN is de ervaring en de manifestatie van Kennis. Dit kan het eenvoudigste geschenk en het grootste geschenk doordringen,de meest wereldse handeling en de meest uitzonderlijke handeling. Je bent in groot gezelschap,jij die Kennis beoefend. Jij ontvangt het geschenk van Christus en de Boeddha. Je ontvangt het geschenk van alle ware afgezanten,die hun Kennis gerealiseerd hebben. Dat is wat je ware participatie vandaag kracht geeft en fundering wanneer je verder gaat met het grote doel om Kennis levend te houden in de wereld.

Vandaag op ieder uur en in je diepere meditatie oefeningen,rust in Kennis,die nu in jou leeft.

OEFENING 306:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 307

KENNIS LEEFT NU IN MIJ.

KENNIS LEEFT IN JOU en jij leert te leven met Kennis. Dus,alle duisternis en illusie zijn verdreven van je geest,wanneer je je realiseert hoe je leven altijd geweest is en altijd zal zijn. Wanneer je de onveranderlijkheid van je ware bestaan beseft,zul je je realiseren,hoe het zich wenst uit te drukken in een wereld van verandering. Je Kennis is groter dan je verstand,groter dan je lichaam en groter dan de definitie van jezelf. Het is onveranderlijk doch altijd veranderlijk in zijn expressie. Voorbij angst,twijfel en vernietiging verblijft het in jou en wanneer je leert er in te verblijven,zullen al zijn kwaliteiten jou eigen worden.

ER IS NIETS IN WAT DE WERELD KAN VOORZIEN dat hier ook maar mee te vergelijken is,want alle geschenken van de wereld,zijn tijdelijk en vergankelijk. Wanneer je ze honoreert,zal je angst om ze te verliezen groter worden. Wanneer je ze voor jezelf houdt,zal de angst voor de dood en vernietiging versterkt worden en zul je opnieuw verwarring en frustratie beleven. Maar met Kennis,kun je dingen bezitten in de wereld zonder je ermee te identificeren. Je zult ze ontvangen en afstaan overeenkomstig de noodzakelijkheid om dat te doen. Dan,zal de grote onrust van de wereld je niet beïnvloeden,maar de kracht van de Kennis die je bij je draagt,zal de wereld beïnvloeden. Op deze manier,zul jij de wereld meer beïnvloeden dan de wereld jou beïnvloed. Op deze manier,zul je een begunstiger voor de wereld zijn. Op deze manier,zal de wereld gezegend worden.

VERJONG JEZELF DOOR KENNIS in je diepere oefen periodes in stilte en herinner jezelf op ieder uur aan de kracht van Kennis die je vandaag bij je draagt. Laat geen enkele twijfel of onzekerheid je ervan afbrengen,want hier zijn twijfel en onzekerheid compleet onnatuurlijk. Je bent aan het leren om eenvoudig te worden,want wat is natuurlijker dan jezelf zijn? En wat kan meer jezelf zijn dan Kennis zelf?

OEFENING 307:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 308

TERUGBLIK

IN JE LANGERE OEFEN PERIODE VAN VANDAAG onderneem je de terugblik van de afgelopen twee weken van trainen volgens onze eerdere instructies. Dit is een heel belangrijke periode van terugblikken,want je zal terugblikken op de aanroepen die je gegeven zijn en je zult ook terugkijken op de potentie van de taak die je onderneemt als student van Kennis. Herken in deze afgelopen weken je eigen angst voor Kennis. Besef je eigen angst,voor het mysterie van je leven. Herken iedere poging die je mocht hebben gemaakt om opnieuw illusie en verbeelding te betreden. Herken dit contrast in het leren,welke zo essentieel is voor je begrip.

BLIK HIEROP TERUG MET OBJECTIVITEIT EN COMPASSIE. Weet dat je tegenstrijdigheden ten opzichte van het leven beseft moeten worden en dat het zal doorgaan om zichzelf uit te drukken,met steeds meer afnemende potentie,wanneer je dichter en dichter bij Kennis komt. Herinner je dat Kennis het leven zelf is,de echte essentie van het leven. Het is onveranderlijk en nochtans uit het zichzelf door constante verandering. Om het te ervaren,moet je je deelname bekrachtigen als een student van Kennis en je herinneren,dat je een beginnend student van Kennis bent,zodat je niet kunt steunen op je aannames. Je moet het leerplan ontvangen en geleid worden in het toepassen ervan. Op deze manier,zul je veilig zijn voor onjuiste toepassing,alle verkeerde interpretatie en dus veilig voor vergissingen.

DEZE TERUGBLIK IS HEEL BELANGRIJK,want je hebt nu een belangrijk keerpunt in je deelname als student van Kennis bereikt. Kennis begint nu potentie te krijgen. Je begint zijn kracht te voelen. Je begint nu zijn totale belang voor jou te beseffen. Jij die in het verleden voor een deel met het leven was,beseft nu dat het leven compleet met jou is en vereist dat je helemaal met het leven bent. Dit is je redding en je verlossing,want hier verdwijnen alle afgescheidenheid,angst en moeilijkheden. Wat zou je mogelijkerwijs kunnen verliezen, om zo een geschenk te ontvangen? Je verliest alleen maar je verbeelding,die je heeft achtervolgt,bedreigt en je angst heeft aangejaagd. Doch,zelfs je verbeelding zal een groter doel dienen,met Kennis,want het is bedoeld om je te dienen op een andere manier.

GA DOOR MET JE TERUGBLIK MET GROTE DIEPTE EN OPRECHTHEID. Wees niet bezorgd over hoelang het duurt. Je tijd kan niet beter besteed worden. Blik terug op de afgelopen twee weken,zodat je de vooruitgang van Kennis in jezelf mag observeren. Je zal dit begrip nodig hebben,wanneer je anderen zult ondersteunen in de toekomst,in het terugwinnen van Kennis voor zichzelf.

OEFENING 308:Een lange oefen periode.

STAP 309

DE WERELD DIE IK ZIE IS AAN HET PROBEREN EEN GEMEENSCHAP TE WORDEN.

DE WERELD DIE JE ZIET PROBEERT EEN GEMEENSCHAP TE WORDEN,want dit is zijn evolutie. Hoe kan een wereld zich ontwikkelen,wanneer het gefragmenteerd is? Hoe kan de mensheid zich ontwikkelen,wanneer het zichzelf tegenwerkt? Hoe kan de wereld in vrede zijn,wanneer de ene partij wedijvert met de andere? De wereld die je ziet,is zoals het verstand die je in jezelf ervaart – in conflict met zichzelf,doch zonder doel of betekenis. De wereld die je ziet,is aan het proberen een gemeenschap te worden,want alle werelden waar zich intelligent leven heeft ontwikkeld, moet een gemeenschap worden.

HOE DIT ZAL WORDEN BEREIKT EN WANNEER DIT BEREIKT ZAL WORDEN is buiten ons huidige bereik,maar wanneer je zonder oordeel naar de wereld kijkt zul je de wens om te verenigen in iedere persoon zien. Je zult het verlangen zien om afgescheidenheid te beëindigen. De druk van de problemen in de wereld is louter een netelige kwestie,die vraagt om de creatie van een gemeenschap in de wereld. Dit is zo duidelijk,als je maar zou kijken. Wanneer jijzelf een persoon wordt en al je wonden heelt in jezelf als een student van Kennis,zo is ook de wereld aan het proberen een wereld te worden en al zijn wonden aan het helen en al zijn interne conflicten en afgescheidenheid. Waarom is dit zo? Omdat Kennis in de wereld is.

TERWIJL JE KENNIS ONTDEKT IN JEZELF,herinner je dan,dat Kennis latent is in iedere persoon en zelfs in zijn latente periode zal het zijn invloed uitoefenen en zijn richting uitbreiden. De wereld bevat ook Kennis. Het is een grotere representatie van jezelf,waar je naar kijkt. Wanneer je dus een student van Kennis wordt en in staat bent objectief je voorbereiding te herkennen,zul je beginnen met een ware kijk te hebben op de evolutie van de wereld. Hier zal je gezichtspunt niet verstoord worden,door je persoonlijke voorkeuren of angsten,want de evolutie van de wereld,zal eenvoudigweg duidelijk voor je zijn. De evolutie van de wereld,is duidelijk voor je Leraren,die naar de wereld kijken voorbij zijn beperkingen. Maar jij die in de wereld bent,die de invloed van de wereld voelt en die de twijfel en onzekerheid van de wereld voelt,moet ook naar de wereld leren kijken zonder deze beperkingen.

DE WERELD IS AAN HET PROBEREN EEN GEMEENSCHAP TE WORDEN. Herinner jezelf hier ieder uur aan,houd je verstand actief bezig,in je diepere oefen periodes,met proberen om het idee van vandaag te begrijpen. Denk aan de problemen van de wereld en de oplossingen die hiervoor gevraagd worden. Denk aan de conflicten in de wereld en het belang ze op te lossen. Realiseer je dat wanneer ieder individu of groep van individuen zich verzetten,tegen deze resoluties en vereisten,hen ertoe zal brengen om oorlog te voeren tegen de wereld en tegen elkaar. De conflicten die je waarneemt zijn slechts de pogingen om afscheiding te behouden. Maar de wereld probeert een gemeenschap te worden,ondanks de weerstand hier tegen,het zal niet-aflatend proberen dit te doen,want dit is zijn evolutie. Dit is het ware verlangen van iedereen die hier verblijft,want alle afscheiding moeten beëindigd worden en alle bijdragen moeten gegeven worden. Dit is je doel en het doel van allen die hier zijn gekomen.

HERINNER JE,JE BENT GEROEPEN en je bent aan het reageren,op je enige echte doel. Na verloop van tijd,zullen anderen geroepen worden en zij zullen reageren. Dit is onvermijdelijk. Je bent het onvermijdelijke aan het volbrengen,wat een groot deel van je tijd zal vergen en vele stappen. Kennis is de bron en Kennis is het resultaat. Je kunt daarom zeker zijn van de uiteindelijke uitkomst van je acties. Ongeacht hoe de wereld zich ontwikkelt in zijn voorbereiding en zijn moeilijkheden,het moet dit ene ware doel volbrengen. Dus,kun je vorderen met zekerheid.

PROBEER IN JE LANGERE MEDITATIES HET IDEE VAN VANDAAG TE DOORGRONDEN. Wees hier niet zelfingenomen,maar pas je verstand actief toe,zoals het bedoeld is. Probeer om je eigen tegenstrijdigheden, over de wereld die een gemeenschap gaat worden,te herkennen. Herken ook je verlangen voor een gemeenschap en het begrip dat dit noodzakelijk is. Zodra je je eigen gedachten en gevoelens onderzoekt,aangaande het idee van vandaag,zul je beter begrijpen waarom de wereld in zijn huidige netelige positie verkeert. De wereld heeft een bepaalde bestemming en een bepaalde koers te volgen,doch is het tegenstrijdig over alles. Op deze manier zal de wereld zelf tegenstrijdigheid af moeten leren,zoals jij nu aan het leren bent en jouw ontwikkeling zal het assisteren in zijn grote onderneming,want dit is je bijdrage aan de wereld.

OEFENING 309:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 310

IK BEN VRIJ WANT IK VERLANG OM TE GEVEN.

JE VRIJHEID ZAL VERVULD WORDEN,je vrijheid zal volbracht worden en je vrijheid zal voor altijd teruggewonnen worden,door de bijdrage van jouw ware geschenken aan de wereld. Jij die nu toegewijd bent om te geven en aan het leren over de aard van jouw geschenk en je verantwoordelijkheid als een gever,legt de basis voor je eigen vrijheid en verzekert je eigen vrijheid in de wereld. Wees niet ontmoedigd dat de wereld niet dezelfde waarden bezigt en wees niet geschokt,dat de wereld niet jouw betrokkenheid deelt,want er zijn velen in en voorbij de wereld die dezelfde voorbereiding ondernemen als jij. Er zijn velen,die je huidige voorbereiding hebben voltooid,die nu met heel hun hart en ziel de wereld dienen.

ZO BEN JE DEEL VAN EEN GROTERE STUDIE GEMEENSCHAP. Wat je nu aan het leren bent,zal iedereen uiteindelijk moeten leren,want iedereen moet Kennis terugwinnen. Dit is de Wil van God. We proberen nu om de hoeveelheid tijd en de problemen die je tegenkomt te minimaliseren. Nochtans begrijpen we dat de evolutie zijn koers moet volgen,binnen het individu alsook in de mensheid. Dus,Kennis breidt zichzelf uit om de ware evolutie van het leven te ondersteunen,zodat het leven zichzelf mag realiseren en vervullen. Dit proces zet zich voort in jou en in de wereld. Jij die je student zijn in Kennis claimt,zal je voorspraak voor Kennis claimen. Hierin,zul je in toenemende mate een kracht voor het goede worden in de wereld – een kracht die tegenstrijdigheid,verwardheid en conflict verdrijft,een kracht voor vrede,een kracht voor zekerheid en een kracht voor ware samenwerking en verwantschap.

HERINNER JE DIT IDEE IEDER UUR gedurende de dag en in je twee diepere oefen periodes,verbind je geest actief in het denken hierover. Laat je geest een bruikbaar instrument zijn voor onderzoek. Blik opnieuw terug op al je ideeën en overtuigingen,die geassocieerd zijn aan het idee van vandaag. Realiseer je opnieuw hoe tegenstrijdigheid je nog steeds van je inspiratie berooft,je berooft van motivatie,je berooft van moed en je berooft van betrekkingen. Versterk je student zijn en je voorspraak voor Kennis,zodat je verder je tegenstrijdigheid mag ontvluchten vandaag en je zekerheid mag ontvangen,welke je geboorterecht is.

OEFENING 310:Twee oefen periodes van 30-minuten.Ieder uur oefening.

STAP 311

DE WERELD ROEPT ME. IK MOET ME VOORBEREIDEN OM HET TE DIENEN.

JE BENT GEKOMEN OM DE WERELD TE DIENEN,doch je moet je voorbereiden om het te dienen. Je kunt jezelf niet voorbereiden,want je weet niet waar je je op voorbereidt en je kent de methodes om je voor te bereiden niet, want deze moeten je gegeven worden. Maar je weet dat je je moet voorbereiden en je weet dat je de stappen van voorbereiding moet nemen, want dit zit al reeds in je Kennis.

JE BENT GEKOMEN OM DE WERELD TE DIENEN. Wanneer dit is ontkend of verwaarloosd,zul je in verwarring raken. Wanneer je doel niet vordert en gediend wordt,zul je je vervreemd voelen van jezelf en zul je vervallen in de duisternis van je verbeelding. Je zult jezelf veroordelen en geloven dat God jou ook veroordeelt. God veroordeelt je niet. God roept jou om je doel te herkennen en het te vervullen.

LAAT AMBITIE JE NIET VOORTIJDIG IN DE WERELD BRENGEN. Herinner je dat je een student van Kennis bent. Je volgt Kennis in de wereld,want je bent je aan het voorbereiden om een voertuig en ontvanger te worden van zijn gift. Dit zal terughoudendheid eisen van jouw kant. Dit zal getrouwheid eisen voor een grotere voorbereiding. Een student hoeft alleen de leiding te volgen van de instructie. De student hoeft alleen maar te vertrouwen op het vermogen van de instructeur. Je kennis zal dit bevestigen en zal je onzekerheid laten verdwijnen,want jouw Kennis keert terug naar zijn Thuis en naar zijn Bron. Het keert terug naar dat,waar het naar terug moet keren. Het reageert tot dat, wat het moet vervullen in de wereld.

HAAT OF VERZET JE NIET TEGEN DE WERELD,want het is de plaats waar je je bestemming vervuld. Dus het verdient je dankbaarheid en waardering. Doch herinner je ook om de kracht van stimulans en verwarring op waarde te schatten. Hier moet je sterk zijn met Kennis en ook al waardeer je de wereld voor het bekrachtigen van je vastberadenheid in Kennis,je neemt ook notitie van de verwarring van de wereld en treedt voorzichtig de wereld binnen,met onderscheidingsvermogen en getrouwheid aan Kennis. Dit alles is belangrijk en we zullen je eraan herinneren terwijl we voortgaan,want ze zijn essentieel voor jou,om wijsheid te leren als student. Het is zowel jouw verlangen naar Kennis en je capaciteit voor Kennis,die we moeten cultiveren en die je moet leren te ontvangen.

OEFENING 311: Lees deze les drie keer vandaag.

STAP 312

ER ZIJN GROTERE PROBLEMEN VOOR MIJ OM OP TE LOSSEN IN DE WERELD.

VEEL VAN JE PERSOONLIJKE PROBLEMEN ZULLEN OPGELOST WORDEN,wanneer je jezelf geeft aan een grotere roeping. Sommige van je persoonlijke problemen,zul je specifieke aandacht moeten geven,maar zelfs hier zul je bemerken,dat hun druk op jou minder wordt,wanneer je binnentreedt in de grotere arena van deelname in het leven. Kennis geeft je grotere dingen te doen,maar het ziet niet een detail over het hoofd,van wat je moet volbrengen. Daarom zijn kleine details en grote details,kleine aanpassingen en grote aanpassingen allemaal meegerekend. Niets is eruit gelaten. Jij kunt jezelf onmogelijk in dit opzicht evenwichtig voorbereiden,want je weet niet hoe je prioriteiten vast te stellen,tussen wat groot en wat klein is. Jouw poging om dat te doen zal je alleen maar dieper in verwarring en frustratie brengen.

WEES DAN DANKBAAR,DAT JE BESPAARD WORDT,om het onmogelijke te proberen voor jezelf,want wat waar is word je gegeven. Wat je moet doen is een student en een voertuig voor Kennis worden. Dit zal alle betekenisvolle individuele ontwikkeling en alle betekenisvolle individuele vorming activeren. Het zal meer van je eisen,dan je van jezelf geëist hebt en alles wat het vereist zal vervuld worden en zal zijn ware belofte voor jou opbrengen.

HERINNER JEZELF HIER IEDER UUR AAN en verzeker je dat een grotere betrokkenheid wordt beloofd,die voorziet in een ontkomen aan je individuele ellende. In je diepere oefen periodes van vandaag,betrek je geest actief om terug te kijken op al je kleine persoonlijke problemen. Kijk terug op al de dingen,waarvan je denkt dat je ze voor jezelf op moet lossen. Wanneer je naar elkeen objectief kijkt,zonder ontkenning,herinner en onthoud voor jezelf,dat een grotere roeping je gegeven is,die dit zal corrigeren of correctie onnodig maakt. Herinner jezelf dat Kennis voorziet in correctie op alle niveaus wanneer je leven gelijkvormig en geleid wordt,wanneer je Kennis naar boven begint te komen en wanneer je je ware zelf herkent en ontvangen begint te worden.

OEFENING 312:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 313

LAAT ME HERKENNEN DAT DATGENE,WAT COMPLEX IS IN FEITE SIMPEL IS.

JE DENKT DAT JE PERSOONLIJKE PROBLEMEN COMPLEX ZIJN. Je denkt dat de problemen in de wereld complex zijn. Je denkt dat je toekomst en bestemming complex zijn. Dit is,omdat je in verbeelding geleefd hebt en heb geprobeerd om vragen op te lossen zonder zekerheid. Dit is het resultaat van het gebruiken van je persoonlijke overtuigingen om het universum te organiseren naar jouw voorkeur. Dit is het resultaat van het onmogelijke te proberen en dit is het resultaat van het mislukken in het onmogelijke.

JE BENT GESPAARD,WANT KENNIS is met jou. Je bent verlost,want je bent aan het leren Kennis te ontvangen. Dus zo is het,dat alle conflicten opgelost worden en jij je ware doel,bedoeling en richting vindt in de wereld. Je zult ontdekken dat je nog steeds je eigen problemen zult oplossen en dit zal je alleen herinneren dat je Kennis nodig hebt om je te leiden,want al je eigen inspanningen gedaan zonder Kennis,herinnert jou aan je behoefte aan Kennis.

HERINNER DAAROM VANDAAG OP IEDER UUR ,dat Kennis bij je is en dat je een student van Kennis bent. Heb vertrouwen,dat alle problemen,die je waarneemt – groot en klein,in jezelf en buiten je – opgelost zullen worden door Kennis. Herinner jezelf ook,dat dit je niet in een passieve staat brengt. Dit zal je actieve betrekking als een student van Kennis vereisen en een actieve ontwikkeling van je mogelijkheden voor een oprecht doel. Natuurlijk,hiervoor was je passief vanwege je pogingen tot het onmogelijke en het falen in het onmogelijke. Nu wordt je actief en dat wat actief is in jou is Kennis,want je ontvangt nu je ware zelf.

IN JE TWEE LANGERE OEFEN PERIODES,verbind jezelf actief met het idee van vandaag. Tracht de betekenis te doorgronden. Blik terug op alle ideeën en overtuigingen die je nu bezit die hiermee in verbinding staan. Sta jezelf toe,om je gedachten en overtuigingen te inventariseren,zodat je gaat herkennen,welk werk in jou moet worden volbracht. Je bent de eerste ontvanger van Kennis en wanneer je hier eenmaal een zekere graad van vervulling hebt bereikt,zal Kennis op natuurlijke wijze,door je heen stromen. Je activiteiten,zullen dan meer en meer betrokken zijn in het dienen van de wereld rondom jou en grotere problemen zullen aan jou gepresenteerd worden,zodat je van je eigen dilemma s bevrijd wordt.

OEFENING 313:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 314

IK ZAL VANDAAG NIET BANG ZIJN OM TE VOLGEN.

WEES NIET BANG OM TE VOLGEN,want je bent een volgeling. Wees niet bang om een student te zijn,want je bent een student. Wees niet bang om te leren,want je bent een leerling. Accepteer slechts wat je bent en gebruik het voor het goede. Hier eindig je de oorlog tegen jezelf,waar je trachtte om iets te zijn,dat je niet bent. Leer jezelf te accepteren en je zal je realiseren dat je geaccepteerd bent. Leer van jezelf te houden en je zal je realiseren dat er van je gehouden wordt. Leer jezelf te ontvangen en je zal je realiseren dat dat je ontvangen bent. Hoe kun je jezelf liefhebben,accepteren en ontvangen? Door een student van Kennis te zijn,omdat hier al deze verwezenlijkingen natuurlijk zijn. Je moet ze verwezenlijken om met Kennis te zijn en Kennis zal ze verwezenlijken. Een eenvoudig middel is je dus gegeven om een schijnbaar complex dilemma op te lossen.

TWIJFEL NIET AAN DE KRACHT VAN KENNIS IN JOU en wat het kan ontwikkelen,want je kunt de betekenis van Kennis niet begrijpen,de bron van Kennis of het mechanisme van Kennis. Je kunt alleen zijn weldadigheid ontvangen. Je wordt alleen gevraagd om vandaag te ontvangen. Jou wordt alleen gevraagd een ontvanger van Kennis te zijn.

HERINNER JOUW IDEE IEDER UUR en geef het serieuze consideratie gedurende de dag. Realiseer je de vele mogelijkheden om te oefenen deze dag,wanneer nu, je geest teruggetrokken is van fantasie en verwarring. Realiseer je hoeveel tijd en energie er nu beschikbaar voor je is. Je zult versteld staan,over hoe je leven opengaat en wat een grote mogelijkheden voor je naar boven zullen komen.

VANDAAG IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES,ga opnieuw de stilte in. Neem opnieuw je toevlucht van de wisselvalligheden en de verwarring van de wereld. Ga opnieuw het heiligdom van Kennis binnen om jezelf te geven. Het is in dit geven dat je ontvangt. Het is in dit geven dat je vindt wat je zoekt vandaag.

OEFENING 314:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 315

VANDAAG ZAL IK NIET ALLEEN ZIJN.

WEES NIET ALLEEN VANDAAG. Isoleer jezelf niet in je angst of in je negatieve verbeelding. Isoleer jezelf niet in je fantasieën. Denk niet dat je alleen bent,want dat is een fantasie. Wees vandaag niet alleen. Realiseer je dat degenen die bij je zijn, niet overtuigd worden door je fouten of verbijsterd zijn door je mislukkingen,maar herkennen je ware aard en je Kennis. Degenen die bij je zijn vandaag houden zonder uitzondering van jou. Ontvang hun liefde,want dit bevestigt dat je niet alleen bent en dit bevestigt dat je niet alleen wenst te zijn. Waarom zou je anders alleen willen zijn, dan alleen om je pijn te verbergen,je gevoel van mislukking en je gevoel van schuld? Deze dingen welke het resultaat zijn van je afscheiding zullen je alleen maar verder isoleren.

NOCHTANS BEN JE NIET ALLEEN VANDAAG. Kies daarom om niet alleen te zijn en je zult zien,dat je nooit alleen bent geweest. Kies om jezelf niet te isoleren en je zult zien dat je alreeds deel van het leven uitmaakt. Bevestig dit ieder uur en realiseer je opnieuw de vele mogelijkheden om dit gedurende de dag te overwegen. Begin je diepere meditatie oefeningen,met de aanroeping van de boodschap van vandaag. Betreed dan de stilte en rust waar geen afscheiding is. Sta jezelf toe de grote geschenken van liefde te ontvangen,die je verschuldigd zijn en verdrijf elk gevoel van inadequaatheid en waardeloosheid,die alleen maar de overblijfselen zijn van je afgescheiden verbeelde leven. Vandaag ben je niet alleen. Er is daarom hoop voor de wereld.

OEFENING 315:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 316

IK ZAL MIJN DIEPSTE INGEVINGEN VERTROUWEN VANDAAG.

JE DIEPSTE INGEVINGEN KOMEN VOORT UIT KENNIS. Wanneer je geest helder wordt, van zijn belemmeringen en je leven zich begint te openen,tot de grotere roeping die nu voor jou tevoorschijn komt,zullen deze diepe ingevingen steeds sterker worden. Je zult in staat zijn om ze steeds makkelijker te onderscheiden. Dit zal groter zelfvertrouwen vereisen,die natuurlijk grote zelfliefde zal vereisen. Om je diepere ingevingen te vertrouwen,het volgen van Kennis en een student van Kennis te zijn,zal je zelfliefde herstellen en zal het plaatsen op een stevige fundering,waar de wereld het niet kan laten wankelen.

HIER BEN JE IN JE EIGEN OGEN VERLOST. Hier ben je in relatie gebracht met het leven. Hier brengt zelfliefde liefde voor anderen voort,want er is geen ongelijkheid hier. Je bent teruggewonnen en in jouw terugwinnen,begint Kennis zich uit te drukken in de wereld. Jij bent zijn eerste begunstigde,maar zelfs groter dan dit is zijn impact op de wereld. Want in jouw geven,zul je de wereld herinneren,dat het niet beroofd is van hoop,dat het niet alleen is,dat jij niet alleen bent,dat anderen niet alleen zijn en dat al de diepste ingevingen voor hoop,waarheid en gerechtigheid die anderen voelen,niet zonder fundering zijn,maar zijn ontstaan uit Kennis in hun zelf. Je zal dus een kracht van bevestiging in de wereld zijn en een kracht die ook Kennis bevestigt in anderen.

HERINNER JOUW IDEE IEDER UUR en tracht alle situaties,die je tegen komt vandaag,te gebruiken met het doel om Kennis terug te winnen. Op deze manier,zul je zien,dat je hele leven gebruikt kan worden om te oefenen. Als dit gedaan is,zal alles wat er gebeurt je dienen en je zult liefde voelen ten opzichte van de wereld. Je diepere ingevingen zullen vonken en de diepere ingevingen in anderen aanmoedigen en zul je dus een kracht voor Kennis zijn in de wereld.

IN JE TWEE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN,neem je in stilte je toevlucht in de tempel van Kennis in jou. Tracht hier stil te zijn en eenvoudig de kracht te voelen van Kennis in je leven. Laat deze dag een dag van zelfvertrouwen zijn en daarom een dag van zelfliefde.

OEFENING 316:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 317

IK HOEF ALLEEN MAAR MIJN TEGENSTRIJDIGHEID OP TE GEVEN OM DE WAARHEID TE WETEN.

HOE EENVOUDIG IS HET OM DE WAARHEID TE WETEN wanneer de waarheid werkelijk verlangt wordt. Hoe makkelijk is het om tegenstrijdigheid te herkennen en zijn verwoestende impact te zien op je leven. Hoe eenvoudig is het om het bewijs te zien van tegenstrijdigheid in de wereld om je heen en hoe het de diepere ingevingen van allen die hier wonen ondermijnen. Zoek dan,ontsnap dan,aan de last van besluiten maken en keuze maken,want dit is een last.

DE MAN EN VROUW VAN KENNIS hoeven zichzelf niet te belasten met constante beraadslagingen over wat ze moeten doen,hoe ze moeten zijn,wie ze zijn en waar ze naartoe gaan in het leven,want deze dingen,worden gekend,wanneer op elke stap geanticipeerd en genomen wordt. Dus het grote gewicht dat je draagt in de wereld,wordt bevrijd van je schouders. Je begint dan dus de wereld te vertrouwen. Hier is vrede mogelijk en verzekerd zelfs voor degenen die actief zijn in de wereld,want ze dragen stilte en openheid in zichzelf. Ze zijn nu ontlast en in een positie om waarlijk bij te dragen.

HERINNER JEZELF AAN DE LES, IEDER UUR en wanneer je naar de wereld kijkt, zie het effect en invloed van tegenstrijdigheid. Herken hoe het onmogelijk gemaakt is en hoe het verwarring uitstraalt en ondersteunt. Het is het resultaat van trachten het betekenisloze te waarderen en het waardevolle te negeren. Hier concurreren dingen zonder waarde met dingen van werkelijke waarde, in de inschatting van degenen die waarnemen. Herken dit als je naar de wereld kijkt. Laat geen uur voorbij gaan vandaag zonder dat je oefent,want op deze manier zal deze dag je de belangrijkheid van Kennis leren. Het leert je dat tegenstrijdigheid ontsnapt moet worden en dat het de vloek van verwarring is op de wereld.

IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES,ontsnap aan je eigen tegenstrijdigheid en treed opnieuw binnen in het heiligdom van Kennis,waar in stilte en vrede je volledig de kracht van Kennis kunt ervaren en de waarheid over je eigen aard. Dit is een dag van vrijheid. Dit is een dag van begrip over je dilemma en realiseren dat je ontsnappen gaande is. Neem deze stap met zekerheid,want vandaag kun je tegenstrijdigheid ontsnappen.

OEFENING 117:Twee oefenperiodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 318

ER IS EEN GROTERE KRACHT AAN HET WERK IN DE WERELD.

ER IS EEN GROTERE KRACHT AAN HET WERK IN DE WERELD,omdat er een grotere kracht aan het werk is in jouw leven en deze grotere kracht,is aan het werk in het leven van iedereen die hier woont. Zelfs als de meerderheid van inwoners in de wereld nog niet klaar is,om met de terugvordering van Kennis te beginnen,woont Kennis toch in hen en heeft zijn invloed op hen – een invloed die hen allen zal beïnvloeden op een bepaalde manier en die ze zullen negeren op andere manieren. Nochtans,wanneer je de ontvanger en vertegenwoordiger wordt van Kennis en wanneer je het voertuig voor de uiting van Kennis in de wereld wordt,zul je de kracht hebben om allen die de behoefte hebben Kennis in zichzelf te ontvangen te activeren,te beïnvloeden. Op deze manier,zal alles wat je doet,groot en klein,een zegen zijn in de wereld. Jij die nu leert zelfoordelen op te geven en aan tegenstrijdigheid te ontsnappen zal de effectiviteit zien van je Innerlijke Leiding,die de vonk van leven veroorzaakt op de wereld. Dus word je een deel van de kracht voor het goede,een kracht die een Grotere Macht dient in de wereld.

DE WERELD DEMONSTREERT ZIJN FOUTEN, met ernst en omvang,maar deze fouten worden geneutraliseerd door de aanwezigheid van een Grotere Macht in de wereld. Zonder deze Grotere Macht ,zou de mensheid niet zover ontwikkeld zijn. Zonder deze Grotere Macht,zou alles dat goed was in zijn manifestatie,alles dat de mensheid heeft gediend en geïnspireerd en alles dat besproken is,over de grootsheid van Kennis,direct en indirect,niet hebben plaatsgevonden. De Grotere Macht in de wereld,heeft de continuatie van de evolutie van de mensheid toegestaan en heeft Kennis levend gehouden in de wereld,door individuen,zoals jij zelf die,door de vonk van hun eigen Kennis,zijn geroepen ter voorbereiding,zodat Kennis teruggewonnen mag worden en geuit en dus levend wordt gehouden

HEB DAAROM HOOP,WANT ER IS EEN GROTERE MACHT in de wereld. Maar denk niet dat,dat jou passief maakt. Denk niet dat het de verantwoordelijkheid,die altijd de terugwinning van Kennis begeleidt,van je schouders tilt. Deze Grotere Macht in de wereld,vereist dat je je voorbereidt om het te ontvangen en uit te drukken. Jouw stem is zijn stem;jouw handen zijn zijn handen;jouw ogen zijn zijn ogen;jouw oren zijn zijn oren; jouw beweging is zijn beweging. Het is afhankelijk van je voorbereiding en van je demonstratie,wanneer je vertrouwt op zijn zekerheid en wanneer je vertrouwt op zijn doel,bedoeling en richting. Dus is het door je vertrouwen in Kennis en het vertrouwen van Kennis in jou,dat jullie verbond compleet wordt gemaakt.

HERINNER JEZELF DAAROM IEDER UUR,dat een Grotere Macht aan het werk is in de wereld. Denk hieraan wanneer je naar de wereld kijkt,in zijn tegenstrijdigheid en zijn fouten. Denk hieraan,wanneer je naar de wereld kijkt in al zijn pracht en zijn inspirerende expressie. Wanneer je maar zonder oordeel kijkt,zul je een geweldige aanwezigheid zien van Kennis in de wereld. Dit zal je vertrouwen geven in de wereld,zoals je nu vertrouwen leert te hebben in jezelf.

IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES VANDAAG,ga opnieuw je heiligdom binnen om jezelf te geven aan een Grotere Macht die in de wereld is en die in jezelf is. Sta je geest toe om stil te zijn,zodat je de Grotere Macht in je leven mag ontvangen en ervaren. Hier leer je te ontvangen,dat wat jou ontvangt. Hier leer je te herkennen,dat wat de wereld ontvangt en wat de wereld zijn enige ware hoop geeft.

OEFENING 318:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 319

WAAROM ZOU IK BEVREESD ZIJN WANNEER ER EEN GROTERE MACHT IN DE WERELD IS?

WANNEER JE IN DE DUISTERNIS VALT VAN DE ANGST,trek je je terug uit Kennis en treed je de duisternis van verbeelding binnen. Wanneer je dan ook valt in de duisternis van je eigen angst,ontken je de realiteit van een Grotere Macht in de wereld en dus verlies je de weldadigheid voor jezelf. Wanneer je dan ook valt in de duisternis van je eigen angst,volg je de leer van angst,welke ongebreideld functioneert in de wereld. Je staat jezelf toe een leerling van angst te zijn. Je staat jezelf toe door angst te worden geregeerd. Herken dit en je zult je realiseren dat dit niet nodig is,dat je de kracht hebt je student zijn om te leiden en dat je de mogelijkheid hebt om ware voorbereiding binnen te gaan.

DENK HIER SERIEUS OVER VANDAAG. Waarom zou je bang zijn,wanneer een Grotere Macht in de wereld is? Deze Grotere Macht,die je nu leert te ontvangen,is de bron van je verlossing. Wat kun je nu mogelijkerwijs verliezen,wanneer deze bron wordt herkend,wanneer je leert om in relatie met deze bron te komen en het toe staat jou te dienen? Wat kan de wereld van je afnemen,wanneer de bron van Kennis in jou is? Wat kan de wereld zichzelf aandoen,wanneer de bron van Kennis in de wereld is.

DIT BEWUSTZIJN VRAAGT OM VOLLEDIGE DEELNAME in de wereld en je volledige service aan Kennis. Het vraagt om volledige betrokkenheid in het helpen van anderen,want jij bent een voertuig voor de Grotere Macht in de wereld. Doch in deze actieve participatie begrijp je ook dat het alleen maar een kwestie van tijd is,voordat alle zielen wakker worden,voor het licht van Kennis in zichzelf. Dit kan een hele lange tijd duren,maar de tijd is bij je en met geduld en vertrouwen mag je je ontwikkelen,want wat kan je voorbereiding en je medewerking ondermijnen dan zelftwijfel en angst? Wat kan je afbrengen van handelen met zekerheid en volledige betrokkenheid,dan de twijfel dat Kennis bestaat in de wereld?

DAAROM,WANNEER JE OOIT DE ANGST BINNENGAAT,oefen deze dag herkenning dat een Grotere Macht in de wereld is. Gebruik deze herkenning om jezelf uit de angst te halen,door je te herinneren,dat een Grotere Macht in de wereld is en door de herinnering,dat er een Grotere Macht in je leven is. Denk hier ieder uur aan en in je diepere meditatie oefeningen,treedt opnieuw je heiligdom binnen,waar je in stilte en vertrouwen de Grotere Macht die in de wereld is ontvangt. Hier moet je je realiseren,dat je voorbereiding vereist,dat je je verwijderd van angst en duisternis en dat je naar voren treedt in het licht van de waarheid. Deze twee activiteiten,zullen je aard bevestigen en zal niets bedriegen,dat waar is in jezelf of in de wereld.

WANNEER JE NAAR DE WERELD KIJKT ZONDER OORDEEL en wanneer je naar jezelf kijkt zonder oordeel,zul je zien,dat er een Grotere Macht aan het werk is. Dit zal blijdschap in jou herstellen,want je zult je realiseren,dat je je Aloude Thuis hebt meegebracht en je Aloude Thuis is hier ook. Dit zal de last opheffen van angst,de druk van bezorgdheid en de verwarring van tegenstrijdigheid van je geest. Dan,zul je je herinneren,waarom je gekomen bent en zul je je leven geven,om bij te dragen aan dat wat je was komen geven. Dan zal je leven een verklaring van geluk en insluiting zijn en iedereen die jou ziet zal zich herinneren,dat zij ook van hun Aloude Thuis zijn gekomen.

OEFENING 319:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 320

IK BEN VRIJ OM IN DE WERELD TE WERKEN.

WANNEER DE WERELD JE NIET ONDERDRUKT,ben je vrij om in de wereld te werken. Wanneer de wereld,je niet intimideert,ben je vrij om in de wereld te werken. Wanneer je herkent,dat de wereld een plaats is,die vraagt om jou bijdrage,ben je vrij om te werken in de wereld. Dus,hoe groter je ervaring van Kennis in jouw leven,hoe vrijer je bent om in de wereld te werken. En in de wereld werken,zul je na verloop van tijd doen en je werk zal veel effectiever zijn,veel meer betrokken en meer compleet,dan wat je tot dusverre hebt gedaan. In je verleden,was je bang voor de wereld,geïntimideerd door de wereld,boos op de wereld en depressief door de wereld. Daarom zijn je vroegere bijdragen aan de wereld gelimiteerd door deze reacties. Je was tegenstrijdig over in de wereld zijn,omdat je bang van de wereld was. Misschien heb je je toevlucht gezocht in spirituele dingen,maar je ware spirituele aard zal je terugbrengen in de wereld en zal je terugbrengen met grotere kracht,zekerheid en doel,want je bent gekomen om in de wereld te zijn.

DIT BEGRIJPEND,ZUL JE JE OPNIEUW de belangrijkheid van Kennis realiseren. Je zult opnieuw bevestigen,hoeveel je aan de wereld wilt geven en hoe pijnlijk het voor je is,wanneer dit geven wordt tegengehouden en belemmerd. Je bent gekomen om in de wereld te werken en je wilt dit volledig doen,zodat wanneer je gaat,je zult gaan met je geschenken gegeven en met alles gepresenteerd. Je hebt niets om mee naar je Thuis te nemen van de wereld,dan alleen de teruggevorderde relaties. Met dit begrip,zul je vrij worden in de wereld.

HERHAAL IEDER UUR HET IDEE VAN VANDAAG en herken tot welke omvang je nog steeds tegenstrijdig bent,over in de wereld zijn,je tegenstrijdigheid wordt veroorzaakt en bestendigt door je eigen intimidatie en angst voor de wereld. Herinner je dit ieder uur,zodat je de grote les mag leren,die vandaag verteld wordt,de grote les dat je vrij bent geworden,om in de wereld te zijn. Hier breng je jouw Aloude Thuis mee. Hier probeer je niet om weg te vluchten,uit de wereld,eenvoudig omdat het je beangstigt, bedreigt of je depressief maakt.

JE BENT HIER OM AAN DE WERELD TE GEVEN,want Kennis is groter,dan de wereld – de wereld is een tijdelijke plaats,waar Kennis tijdelijk is vergeten. Hierin,zul je je realiseren,datgene,wat zich geeft en dat wat ontvangt,dat wat groot is en dat wat klein is. Je werk in de wereld,kan nu je volledige aandacht en toewijding hebben. Je werk kan nu je volledige verbintenis hebben. Dus,je fysieke leven kan volkomen betekenisvol worden,doelbewust en met waarde gevuld worden.

IN JE TWEE DIEPE MEDITATIE OEFENINGEN VAN VANDAAG,wek het vuur van Kennis in je op door opnieuw binnen te treden in je heiligdom. Herinner je stil te zijn. Herinner je je aan je oefening te geven. Dit is het werk voorhanden. Door dit werk,zal je werk in de wereld vrijheid gegeven worden,om zichzelf uit te drukken en jij die in de wereld bent,zal de zekerheid en het comfort gegeven worden,dat je Aloude Thuis bij je is.

OEFENING 320:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 321

DE WERELD WACHT OP MIJN BIJDRAGE.

WAARLIJK, DE WERELD WACHT OP JOUW BIJDRAGE,maar herinner je dat jouw bijdrage zich uitdrukt in alle dingen die je doet,groot en klein. Dus beeld jezelf niet in, in een verheven rol te zijn,want dat zal vernietigend moeilijk zijn. Dat is niet de weg van Kennis. Kennis zal zich uitdrukken door al je activiteiten heen,want het is een aanwezigheid,die je bij je draagt. Wanneer je geest en je leven vrij van conflict wordt,zal deze aanwezigheid zichzelf steeds meer uitdrukken via jou en je zal een getuige zijn van Kennis aan het werk,zowel in jezelf als in je leven. Hier zul je beginnen te begrijpen wat het betekent om Kennis in de wereld te brengen.

JE VERBEELDING HEEFT PRACHTIGE AFBEELDINGEN en vreselijke nachtmerries voor jou geproduceerd. Het is niet in harmonie met het leven. Het overdrijft het leven in zijn hoop en zijn angst. Het overdrijft je gevoel van jezelf,vooral tot je eigen zelfverachting. Wanneer je voorstellingsvermogen is omgeleid door Kennis,zal het zich engageren op een totaal andere manier. Het zal een totaal nieuw doel dienen. Dan zul je in staat zijn,om vrij te zijn en je verbeeldingskracht zal je niet bedriegen.

DE WERELD ROEPT JOU. Jij bent je nu aan het voorbereiden. In zijn grote nood,herken je jouw grote bijdrage. Maar onthou altijd altijd,dat je bijdrage van zichzelf geeft en jouw verlangen dat het geeft vanuit zichzelf,jouw verlangen is om te geven. Je verlangen,dat jouw leven een voertuig van uitdrukking wordt,is je verlangen,dat je leven niet belemmerd wordt door conflict en tegenstrijdigheid. Je verlangen te geven,is je verlangen vrij en heel te worden. Dit is je verlangen – dat je leven een voertuig voor Kennis is.

JE TAAK,DAN,IS GROOT maar niet zo groot,als je verbeelding zou kunnen aangeven,want je taak is,om je voertuig te perfectioneren,zodat Kennis zich vrijelijk kan uitdrukken. Je hoeft je niet af te vragen of je voor te stellen,hoe dit gedaan kan worden,want dit gebeurt vandaag en zal morgen gebeuren. Wanneer je de stappen volgt in je huidige voorbereiding en wanneer je de stappen volgt buiten deze voorbereiding, zul je zien,dat je alleen maar de stappen hoeft te volgen,zoals ze gegeven zijn,om verder te gaan.

HERINNER JEZELF IEDER UUR aan je les en vergeet het niet. Kijk naar de wereld en realiseer je dat het je roept,om bij te dragen. In je diepere meditaties,treed opnieuw binnen in je heiligdom in stilte en ontvankelijkheid. Dit doende,realiseer je dat Kennis je nodig heeft,om zijn voertuig te worden. Het heeft je nodig om zijn ontvanger te worden. Het heeft je nodig om zichzelf te vervullen door jou. Dus,jij en Kennis vervullen elkaar.

VANDAAG OP IEDER UUR EN IN JE DIEPERE OEFENINGEN,realiseer je de belangrijkheid van jouw rol. Realiseer je ook dat alle ware hulp je gegeven wordt,om je voor te bereiden en met jou te verblijven in je bijdrage,wanneer je leert om Kennis uit te drukken en Kennis toe te staan om zichzelf door jou uit te drukken.

OEFENING 321:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 322

TERUGBLIK

LAAT ONS NU TERUGKIJKEN OP DE LAATSTE TWEE WEKEN VAN VOORBEREIDING. Kijk opnieuw terug op iedere stap,lees zijn instructies zorgvuldig terug en roep je oefening terug van deze dag. Ga hier mee door voor alle dagen in deze tweewekelijkse periode. Wees objectief en herken waar je oefening dieper zou kunnen zijn of meer gewetensvol. Herken hoe de wereld je nog steeds overneemt en hoe nodig het is jezelf opnieuw ertoe te brengen met grotere zekerheid en vastberadenheid. Doe dit objectief. Veroordeling zal je alleen maar ontmoedigen en zal alleen leiden tot beëindiging van je deelname,want veroordelen is eenvoudig de beslissing niet deel te nemen en de rechtvaardiging om niet deel te nemen.

VERVAL,DAAROM,NIET IN DEZE GEWOONTE,maar kijk objectief naar je deelname. Hier zul je leren hoe te leren en je zal leren hoe jezelf voor te bereiden en jezelf te leiden. Je moet kiezen om deel te nemen en je moet kiezen om je deelname te verdiepen. Elke beslissing die je namens Kennis maakt wordt gesteund door de beslissingen van alle anderen die dezelfde beslissing nemen en door de kracht en aanwezigheid van je Leraren die bij jou zijn. Dus,je besluit voor Kennis,wanneer ook,het is gemaakt en gesteund,is grotendeels versterkt door de aanwezigheid van allen die met jou oefenen en door de aanwezigheid van je Spirituele Leraren. Dit is zeker voldoende om ieder obstakel te overwinnen,die je in jezelf of in de wereld ziet.

DE KRACHT VAN BESLUIT IS JE GEGEVEN. Hier is de kracht van besluit om je bijdrage objectief te bezien en te herkennen,waar het verdiept en versterkt kan worden. Los in de volgende twee weken van oefening op,door mee te nemen wat je vandaag herkend hebt,als noodzakelijk. Hier zul je krachtig uit eigen naam handelen en de toepassing van je kracht,zal in dienst staan van Kennis,want je bereid je voor om Kennis te ontvangen. Hier zijn je wil en vastberadenheid bevestigd,want zij dienen een groter doel.

OEFENING 322:Een lange oefen periode.

STAP 323

MIJN ROL IN DE WERELD IS TE BELANGRIJK OM TE NEGEREN.

JOUW ROL IN DE WERELD IS TE BELANGRIJK OM TE NEGEREN. Negeer het daarom niet vandaag. Draag het besluit voort dat de terugblik van gisteren je heeft gegeven. Draag dat voort,wat nodig is om je oefening te verdiepen,je oefening te gebruiken,je ervaring te gebruiken,je ervaring in de wereld te gebruiken om te oefenen,je oefening voort te dragen in de wereld en jou toe te staan je oefening te dienen. Negeer dit niet,want wanneer je dit negeert,negeer je slechts jezelf,je zekerheid,je vervulling en je geluk.

NEGEER DE VOORBEREIDING NIET die nu onderweg is. Iedere dag,wanneer je dit versterkt en wanneer je het doet ben je een pleitbezorger voor Kennis. Je bepleit je bijdrage in het leven. Zeker,zelfs nu in je voorbereiding onderwijs je Kennis en versterk je Kennis in de wereld. Misschien kun je dit nu nog niet zien,maar na verloop van tijd,zal dit zo duidelijk voor je worden,dat je zal leren ,ieder moment te waarderen,iedere ontmoeting met een ander,elke gedachte en elke ademhaling. Je zal elke ervaring in het leven waarderen,omdat je aanwezig voor ze bent en je zult je realiseren,dat in elk ,je Kennis kunt uitdrukken en ervaren,dat Kennis zichzelf uitdrukt.

HERINNER VANDAAG OP IEDER UUR. Maak deze toewijding,aan het begin van vandaag en aan het begin van alle dagen die volgen,om je stappen zo compleet als mogelijk te gebruiken. In je twee diepere oefen periodes,ga opnieuw de stilte binnen om je geest te verfrissen. Versterk je mogelijkheid en je vastbeslotenheid om je geest toe te staan om stil en ontvankelijk te worden. Dit moet je iedere dag versterken,want dit is deel van je oefening. Hier moet je je iedere dag aan geven,want dit is hoe je aan jezelf en aan de wereld geeft.

ONDERSCHAT NIET DE BELANGRIJKHEID VAN JE ROL,maar belast jezelf niet,dat jouw rol buiten jouw bereik ligt,want wat zou natuurlijker voor jou zijn,dan de rol te vervullen waarvoor je gekomen bent? Wat zou meer het belang en waarde van je leven volledig bevestigen,dan voort te brengen,waarvoor je leven bedoeld was? De kracht van besluit is je vandaag gegeven,om te versterken en toe te passen,doch de Grotere Kracht achter je besluit,is zelfs groter dan je besluit. Deze Grotere Kracht verblijft nu bij jou. Negeer je voorbereiding niet. Negeer het bewegen naar de voltooiing en de vervulling van je rol in de wereld niet,want wanneer je dit benadert,zal geluk jou benaderen.

OEFENING 323:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 324

VANDAAG ZAL IK EEN ANDER NIET VEROORDELEN.

BEOEFEN OPNIEUW DE BEVESTIGING VAN DIT IDEE. Pas het opnieuw toe op je ware ervaringen. Versterk opnieuw je begrip,dat Kennis bij jou is en jouw oordeel of evaluatie niet vereist is.

VEROORDEEL EEN ANDER NIET VANDAAG. Leer te zien. Leer te horen. Leer te kijken. Er is niet een persoon in de wereld,die jou niet iets kan geven wat heilzaam is,wanneer je hem niet zal veroordelen. Er is niet een persoon in de wereld die,door hun vaardigheid of hun fouten,de belangrijkheid van Kennis niet kunnen bevestigen en niet zijn behoefte kan demonstreren in de wereld. Dus,degene waar je van houdt en degene die je veracht bieden beiden geschenken van gelijke waarde. Degenen waarvan je denkt dat ze geweldig zijn en degenen waarvan je denkt,dat ze niet geweldig zijn, bieden allen wat essentieel voor je is. Eigenlijk is de wereld alles aan het demonstreren wat deze voorbereiding jou bezorgt,als je maar naar de wereld wil kijken zonder oordeel of veroordeling. In zoverre,dat je naar een ander kijkt met een oordeel,zul je jezelf beoordelen. Je wilt geen oordeel over jezelf,dus oordeel niet over een ander.

HERINNER JE IEDER UUR. Veronachtzaam je oefening vandaag niet,want het is essentieel voor je geluk. Het is essentieel voor het welzijn en vooruitgang in de wereld. In je twee diepere oefen periodes,treed opnieuw de stilte binnen. Kom en geef jezelf aan de oefening. Kom en geef jezelf. Je zult je kracht voelen wanneer je dit doet,het zal meer potentieel en effectief worden in het verwijderen van alles dat in de weg staat. Herinner je dat je een student van Kennis bent en studenten moeten oefenen om vooruit te gaan. Oordeel niet over een ander vandaag en je zult vorderen in de waarheid.

OEFENING 324:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 325

DE WERELD VERTOONT ZICH IN DE GROTERE GEMEENSCHAP VAN WERELDEN. DAAROM MOET IK OPLETTEND ZIJN.

DE WERELD IS AAN HET OPKOMEN in de Grotere Gemeenschap van werelden. Hoe kun je dit herkennen,wanneer je in gedachten verzonken ben,met je eigen problemen,je eigen hoop en je eigen ambitie? Hoe kun je herkennen,wat er gebeurt in de wereld? Hoe kun je de krachten zien,die je uiterlijke leven beïnvloeden en die je zaken leiden tot zo een grote hoogte? Een deel van sterk worden met Kennis,is aandachtig worden. Je kunt alleen aandachtig worden,wanneer je geest niet in gedachten verzonken is,met zijn eigen verbeelding en fantasie.

DE WERELD BEREID ZICH VOOR ZICH TE VERTONEN in de Grotere Gemeenschap van Werelden en dit ligt nu ten grondslag aan zijn evolutie en al zijn vooruitgang. Dat is waarom conflicten uitbarsten in de wereld,want degenen die tegen de evolutie van de wereld zijn, zullen er tegen vechten. Degenen die wensen dat de vooruitgang in de wereld verder gaat,zullen trachten de goedheid van de mensheid te versterken en het gevoel dat de mensheid een gemeenschap is,die zichzelf verzorgt en ondersteunt moet worden,voorbij alle verdeeldheid van natie,ras,religie,cultuur en stam. Dus het is,dat jij die een representant en ontvanger van Kennis geworden bent,vrede,eenheid,begrip en compassie in de wereld zal versterken. Dit maakt allemaal deel uit van de voorbereiding van de wereld,die opkomt in de Grotere Gemeenschap van Werelden,omdat dit de evolutie in de wereld representeert. Dit representeert Kennis in de wereld.

KENNIS IN DE WERELD bevordert op geen enkele manier conflict in de wereld. Het promoot geen haat of verdeeldheid. Het promoot niets dat verdeeld en niets dat wreed of destructief is. Het is de collectieve ervaring van Kennis in de wereld,dat de wereld beweegt naar eenheid en gemeenschap. Omdat jouw wereld deel is van een Grotere Gemeenschap,is het aan het bewegen naar eenheid en gemeenschap vanwege zijn eigen evolutie en omdat het reageert op de Grotere Gemeenschap waar het deel vanuit maakt. Je kunt de belangrijkheid van dit idee niet weten,tenzij je aandachtig kunt worden voor de wereld en je kunt het belang van dit,voor jou die is gekomen,om deze opkomst te dienen,niet weten tenzij je aandachtig wordt van jezelf.

HERINNER JE OPNIEUW dat je alleen contact met jezelf kunt verliezen,wanneer je opnieuw binnengaat in je verbeelding en fantasie,want dit is het enige alternatief voor aandachtig naar jezelf en de wereld te zijn. Wordt dan wakker van je dromen en wordt aandachtig. Onthou om op ieder uur naar de wereld te kijken zonder oordeel en je zult zien,dat de wereld tracht een gemeenschap te worden,want het breidt zichzelf uit in de Grotere Gemeenschap. De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigt een gemeenschap die de mensheid oproept om binnen te treden en deel te nemen. Je kunt het mechanisme hiervoor niet begrijpen,want het is nu veel te groot voor je ogen en je mentale capaciteit,maar de beweging is zo duidelijk en waarschijnlijk als je maar wilt zien.

KIJK OP HET UUR en in je diepere meditatie oefeningen,betrek je geest actief in het beschouwen van dit idee. De oefening van vandaag is geen oefening in stilte,maar een oefening in actieve en nuttige betrokkenheid van jouw geest. Overweeg je eigen reactie op het idee van vandaag. Let op je gedachten voor en tegen. Let op je angsten,speciaal van de wereld die een gemeenschap gaat worden in het opkomen en deelname in de Grotere Gemeenschap. Let op deze dingen,want hier zul je begrijpen,datgene in jezelf dat jouw vordering ondersteunt en datgene wat het ontkent. Wanneer je leert te kijken naar deze dingen zonder oordeel maar met ware objectiviteit,zul je begrijpen waarom de wereld in conflict is. Je zult dit begrijpen en je zult het niet zien met haat,kwaadwilligheid of afgunst. Je zult dit zien met begrip en compassie. Dit zal je dan leren,hoe je moet leren te werken in de wereld,zodat je je doel hier mag vervullen.

OEFENING 325: Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 326

DE GROTERE GEMEENSCHAP IS IETS WAT IK KAN VOELEN MAAR NIET KAN BEGRIJPEN.

HOE KUN JE DE GROTERE GEMEENSCHAP BEGRIJPEN,wanneer je nog maar nauwelijks de gemeenschap waarin je leeft kunt begrijpen,laat staan het land waarin je leeft en de wereld waarin je leeft? Hier moet je alleen begrijpen dat er een Grotere Gemeenschap is en het een grotere context is,waarin het leven zich uitdrukt. Wanneer de mensheid tracht om een gemeenschap te worden en wanneer jij tracht een persoon te worden in plaats van vele personen,zul je je realiseren,dat je opkomt in de wereld,als een groter persoon en de wereld in de Grotere Gemeenschap als een grotere gemeenschap. Hier zoekt alle individualiteit gemeenschap,want in gemeenschap vindt het zijn ware expressie,zijn ware deelname en zijn ware rol. Dit is zo waar voor jou als het voor de wereld is.

JE KUNT HET VOELEN. Het is zo duidelijk. Je kunt het weten,want dit idee is ontstaan uit Kennis. Belast jezelf niet met proberen te begrijpen van dit alles,want begrip is niet nodig hier. Alleen weten en voelen van de realiteit hiervan. Wanneer je dit doet,zal je begrip op natuurlijke wijze groeien. Het zal niet ontstaan uit jouw eigen fantasie of idealisme,maar in plaats daarvan zal het ontstaan uit Kennis en ervaring. Het zal dus bij jou verblijven, jou dienen en je leven,meer echt en effectief maken.

ONTHOUD DAT JE ZULT BEGRIJPEN ALS JE VERDER GAAT,want begrip ontstaat achteraf en door ware toepassing. Heb dan vertrouwen,dat je begrip zal groeien,wanneer je deelname groeit. Je hoeft het universum niet te begrijpen,maar je hebt het wel nodig om het te ervaren. Je moet het voelen in jezelf en om je heen. Je moet jezelf zien als een persoon,je moet je wereld zien als een gemeenschap en je moet het universum zien als een Grotere Gemeenschap die,in een grotere sfeer van deelname,zelf ook probeert een te worden. Kennis werkt dus in alle arena s en op alle niveaus van deelname – binnen iedere persoon,binnen elke gemeenschap,binnen iedere wereld,tussen iedere wereld en binnen het universum als geheel. Dat is waarom Kennis zo groot is en waarom,terwijl je het ontvangt in jezelf,het veel groter is dan je kunt bevatten.

HET IS DUS NU,DAT JE DE GROTERE GEMEENSCHAP MAG ERVAREN en niet jezelf afscheidt om het te proberen te begrijpen. Begrip komt door deelname. Herinner jezelf aan het idee van vandaag ieder uur en in je twee diepere oefen periodes,tracht weer opnieuw actief te denken wat deze les betekent. Pas het toe op je ervaring. Pas het toe op je perceptie van de wereld. Herken de gedachten die ervoor zijn en die ertegen zijn. Herken de inspiratie en hoop dat dit je geeft en herken de angsten die dat opwekt. Onderzoek je gedachten en ervaringen aangaande het idee van vandaag,maar veroordeel het niet,want het komt tevoorschijn door Kennis. Het is bedoeld om je te bevrijden van je onvermogen van je eigen verbeelding. Het is bedoeld om je te bevrijden alsook de wereld.

GEBRUIK VANDAAG JE GEEST EN JE LICHAAM,om een student van Kennis te worden. Hierin,zul je leren om de bedoeling te begrijpen van jezelf,je wereld en de Grotere Gemeenschap van Werelden.

OEFENING 326:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 327

IK WIL IN VREDE ZIJN VANDAAG.

JE KUNT IN VREDE ZIJN VANDAAG,zelfs als je grotere dingen in de wereld en voorbij de wereld overweegt. Je kunt in vrede zijn vandaag,zelfs wanneer je de uitdaging tegenkomt om een student van Kennis te worden en de uitdaging de wereld objectief te observeren. Hoe kun je zo actief zijn en zo een uitdaging hebben en toch in vrede zijn? Het antwoord is dat Kennis bij je is. Wanneer je in Kennis verblijft,Kennis voelt en Kennis uitdraagt in de wereld,zul je stil zijn in jezelf, maar toch aan de buitenkant kun je actief betrokken zijn. Hier is geen contradictie tussen vrede en beweging,tussen innerlijke stilte en uiterlijke betrokkenheid. Hoewel de wereld een moeilijke en frustrerende plek is om te zijn,is het een natuurlijke ontvanger van Kennis. Zijn moeilijkheden en zijn frustraties hoeven je innerlijke staat niet te beïnvloeden,die steeds meer verenigd en harmonieus wordt.

HERINNER JEZELF IEDER UUR om in vrede te zijn,terwijl je in de wereld bent. Laat alle angst en bezorgdheid los en versterk je getrouwheid aan Kennis,wanneer je dat doet. In je twee diepere oefen periodes,wanneer je je terugtrekt uit de wereld,rakel het vuur van Kennis op en voel je comfortabel in zijn warme aanwezigheid. Realiseer dat in dit vuur alle dingen,die je je inbeeld en schadelijk zijn worden verteerd. Het vuur van Kennis zal jou niet verbranden,maar het zal je ziel verwarmen. Je kunt dit vuur binnengaan zonder angst,pijn of schade. Het zal je zuiveren en reinigen,want het is het vuur van liefde. Wees vandaag in vrede,want vandaag is een dag van vrede en vrede is aan je gegeven om te ontvangen vandaag.

OEFENING 327:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 328

VANDAAG EER IK DEGENEN DIE AAN MIJ GEGEVEN HEBBEN.

NOGMAALS BEVESTIGEN WE DEZE LES,die de realiteit van liefde en geven in de wereld bevestigd. Jouw ideeën ten opzichte van geven zijn veel te gelimiteerd en klein. Zij zal uitgebreid moeten worden,zodat je de omvangrijkheid van geven herkent in de wereld.

HERINNER JEZELF IEDER UUR om degene te gedenken,die aan je gegeven hebben. Denk niet alleen aan degene waarvan je voelt dat ze je hebben gekwetst,die jou ontkent hebben of die je in de weg stonden. Gedenk hen,want ook zij hebben jou iets gegeven. Ze hebben je eraan herinnert,dat Kennis noodzakelijk is en zij hebben een leven zonder Kennis aan jou gedemonstreerd. Zij hebben aan jou gedemonstreerd,dat Kennis ook in hen naar boven tracht te komen. Of ze het nou accepteren of verzetten tegen de komst,het is nog altijd aanwezig en nog altijd manifesteert het zichzelf.

JIJ BENT AAN HET VOORUITGAAN,omdat anderen hun inspiratie en hun fouten aan jou hebben gedemonstreerd – hun acceptatie van Kennis en hun verloochening van Kennis. Wanneer er geen verloochening van Kennis was in de wereld,zou je hier niet kunnen leren. Je zou het belang van Kennis niet herkennen. Het contrast in het leren,zal je leren wat waardevol is en wat het niet is en dit leert je om met compassie en liefdevol te zijn. Dit begrijpend,zal je in staat stellen om de wereld te dienen.

HERKEN IEDER UUR WIE AAN JOU GEEFT op dat moment en herken wie aan jou gegeven heeft in het verleden. Op deze manier,zal dit een dag van dankbaarheid en waardering zijn. Je zal begrijpen hoe belangrijk je voorbereiding is en hoe velen zich aan jou gegeven hebben om jou te dienen,zodat je deze voorbereiding mag ondernemen.

IN JE TWEE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN,herhaal je het idee van vandaag en sta dan ieder individu,die wacht om door jou herkent en gezegend te worden. En terwijl je dit doet,zullen alle individuen,die dit nodig hebben zichzelf aan jou presenteren. Kijk en zie hoe ze jou gediend hebben en dank hen voor hun diensten aan jou. Dank hen,dat ze jou geholpen hebben,je nood aan Kennis te herkennen. Dank hen dat ze je hebben laten zien,dat er geen alternatief is voor Kennis. En dank hen voor het versterken van jouw bijdrage aan Kennis. Zegen een ieder en sta de volgende individu toe om in je gedachten te komen. Op deze manier,zal je je verleden waarderen en het niet veroordelen. Op deze manier,zal liefde op een natuurlijke manier van je afstralen,want liefde moet geboren worden uit dankbaarheid en dankbaarheid moet geboren worden uit ware herkenning. Het is ware herkenning die je beoefent vandaag.

OEFENING 328:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 329

IK BEN VRIJ OM DE WERELD LIEF TE HEBBEN,VANDAAG.

ALLEEN DEGENEN DIE VRIJ ZIJN KUNNEN DE WERELD LIEFHEBBEN,want alleen degenen die vrij zijn kunnen aan de wereld geven. Alleen zij kunnen volledig hun eigen bijdrage herkennen en wat de wereld nodig heeft. Alleen degenen die vrij zijn kunnen van de wereld houden,omdat alleen zij kunnen zien,dat de wereld hen ondersteunt en gediend heeft,om hen in staat te stellen,vrij te worden en begunstigers voor de wereld te worden. Omdat de wereld zo verlangt naar jouw medewerking,heeft het zichzelf aan jouw voorbereiding gegeven,zodat je leert een begunstiger te zijn. Het heeft dit versterkt door de waarheid,die in de wereld bestaat en door de ontkenning van de waarheid,die in de wereld bestaat.

OP ALLERLEI MANIEREN DIENT DE WERELD DE VERSCHIJNING VAN KENNIS. Hoewel de wereld Kennis tegenspreekt en lijkt te ontkennen,verwerpt en Kennis aanvalt,indien gezien vanuit dit perspectief,zul je je realiseren,dat het eigenlijk Kennis dient. Hoe kan iets Kennis ontkennen? Wat dan ook,dat Kennis lijkt te ontkennen,kan alleen vragen om Kennis en pleiten voor Kennis om te komen. Degenen in verwarring,in duisternis en in wanhoop,verlangen naar verlossing en comfort. En al begrijpen ze de boodschap van hun eigen toestand niet,degenen met Kennis kunnen dit waarnemen en zullen door wijsheid leren hoe deze individuen te dienen,alle individuen en de wereld als geheel.

HERINNER JEZELF IEDER UUR,dat wanneer je vrij wordt,je in staat zal zijn om de wereld lief te hebben. Wanneer je leert om de wereld lief te hebben,dan ben je in staat,vrij te worden,omdat je in de wereld bent maar niet van de wereld. Omdat je in de wereld bent,representeer je datgene,wat je hebt meegebracht van je Aloude Thuis. Hoe eenvoudig en helder is dit met Kennis en toch hoe moeilijk te begrijpen,wanneer je in je eigen verbeelding zit en jezelf aan het vermaken bent,met je eigen afgescheiden ideeën. Dat is waarom je oefent – zodat je kan bevestigen wat natuurlijk voor je is en verwijdert van datgene wat onnatuurlijk voor je is.

IN JE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN,ontvang nogmaals de vrijheid die naar jou toekomt in stilte en ontvankelijkheid. Een geest die stil is en onbelemmerd en vrij. Het zal zich op een natuurlijke manier uitbreiden en in deze uitbreiding zal het zich op een natuurlijke manier uitdrukken,op een manier die het meest natuurlijk voor hem is. Dus,in je diepere meditaties beoefen je ontvangen en in je ieder uur oefening,beoefen je geven. Je bent vandaag vrij om van de wereld te houden en de wereld heeft jouw vrijheid nodig,omdat het je liefde nodig heeft.

OEFENING 329:Twee oefen periodes van30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 330

IK ZAL DE KLEINE DINGEN IN MIJN LEVEN NIET NEGEREN.

NOGMAALS BEVESTIGEN WE DIT IDEE,dat je niet onachtzaam bent voor die eenvoudige,praktische taken die je in staat stellen een student van Kennis te zijn. Onthou dat je niet probeert de wereld te ontvluchten,maar werkt aan krachtiger te worden in de wereld. Negeer daarom niet die eenvoudige,kleine dingen,die je in staat stellen en je de vrijheid geven om een student van Kennis te zijn. Hier kunnen al je activiteiten,zelfs de meest gewone en repetitieve,gezien worden,als een vorm van dienstbaarheid en deelname. Op deze manier,kunnen alle kleine dingen,al zijn ze nog zo gewoon en repetitief,de wereld dienen,omdat ze representeren,dat je je Ware Zelf eert. Dit is het Zelf die in alle individuen bestaat,het Zelf die bestaat in de wereld en het Zelf die bestaat in de Grotere Gemeenschap van Werelden.

WEES AANDACHTIG VOOR DE KLEINE DINGEN DIE JE DOET vandaag en veronachtzaam ze niet. Wanneer je niet bang voor ze bent,zul je er geen weerstand aan bieden. Wanneer je geen weerstand aan ze biedt,zul je in staat zijn aandacht aan hen te geven. En wanneer je aandacht aan hen geeft,zul je in staat zijn jezelf aan hen te geven. Hier zal Kennis zich in alle activiteiten uitdrukken en Kennis zal onderwezen worden en opnieuw versterkt in alle activiteiten. De wereld heeft deze demonstratie nodig,want de wereld denkt dat God,liefde,ware macht en inspiratie alleen in ideale staten bestaat en alleen in ideale situaties. De wereld begrijpt niet dat God,God overal uitdrukt en dat Kennis zich overal uitdrukt en in alle dingen.

WANNEER JE DEZE GROTE WAARHEID GAAT BEGRIJPEN,zul je de aanwezigheid van Kennis in alle dingen zien. Je zult Kennis in de wereld zien. Je zult Kennis in jezelf zien. Dit zal je volkomen vertrouwen geven in je eigen bijdrage en in je eigen dienstbaarheid aan Kennis. Je zult je dan realiseren,dat je de wereld tijd bespaart in zijn ontwikkeling,vordering en verlossing. Dit is zo belangrijk voor je vertrouwen. Maar het is nog belangrijker voor jou om de grootsheid van Kennis te realiseren en de grootsheid die je ervaart in jezelf,terwijl je leert om het te ontvangen.

HERINNER HET IDEE VAN VANDAAG IEDER UUR en pas het toe,zodat je accuraat bent ieder uur. In je twee diepere meditatie oefeningen,ga je opnieuw de stilte binnen zodat je jouw ervaring mag aanwakkeren,zodat het vuur van Kennis je geest mag zuiveren,reinigen en bevrijden van alle terughoudendheid. Op deze manier,zul je in staat zijn om meer compleet in de wereld te zijn en zullen kleine dingen niet over het hoofd gezien worden.

OEFENING 330:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 331

WAT KLEIN IS DRUKT UIT WAT GROOT IS.

KIJK NAAR DE NATUUR OM JE HEEN. Kijk naar het kleinste schepsel en realiseer je het mysterie van het bestaan van dat wezen,het wonder van zijn lichamelijke mechanismen en de waarheid van zijn totale opname in de natuur als geheel. Het kleinste schepsel kan de grootste waarheid uitdrukken. Het eenvoudigste ding kan de kracht van het universum uitdrukken. Drukt een schepsel dat klein is het leven en de inclusie in het leven minder uit dan een schepsel dat groot is? Gebruikmakend van deze analogie,realiseer je dat de kleinste handeling de grootste les kan bevatten. Realiseer je dat het eenvoudigste woord,het meest gewone gebaar,het diepste gevoel en emotie kan uitdrukken. Realiseer je dat het eenvoudigste ding kan toevoegen aan je oefening en de aanwezigheid van Kennis in je bevestigt.

WANNEER JE AANDACHTIG WORDT VOOR HET LEVEN,zul je getuige beginnen te worden van het mysterie van het leven in alle dingen. Hoe bijzonder zal dit voor jou zijn,die nu ontwaakt van de slaap van je eigen afgescheiden verbeeldingskracht. Het mysterie van het leven zal je inspireren en je roepen. Het zal het mysterie van je eigen leven bevestigen,die steeds meer echt en aan je gedemonstreerd wordt.

JE KUNT JE KLEIN VOELEN,maar je drukt het grote uit. Je hoeft niet groot te zijn,om het grote uit te drukken,omdat het grote in je is en je fysieke voertuig ten opzichte daarvan klein is. Je realiteit is ontstaan uit de grootsheid,die met jou is, dat zichzelf wenst te uiten in de eenvoud van je kleine voertuig. Hier begrijp je,dat je deel van het grote bent en je door het kleine werkt. Hier zul je niet in tegenspraak zijn over de relatie,tussen groot en klein,waar het kleine het grote moet uitdrukken,wat het op een natuurlijke manier doet. Hoe moet een klein schepsel proberen om zich groots uit te drukken? Nee. Het grote uit zich slechts door het kleine schepsel.

DUS IN JOUW LEVEN – die op elk moment klein mag lijken voor jou,die op elk moment afgescheidenen beperkt mag lijken – is grootsheid bij je. Dus het kleine is gebruikt,bevestigd,geëerd en gezegend. Dan is er geen basis voor zelf-veroordeling en haat. Alle dingen groot en klein worden gewaardeerd,want alle dingen groot en klein zijn samen.

OP IEDER UUR,DAN,IN WELKE KLEINE TAAK DAN OOK,in welke uitdrukking of gebaar en in welk onbelangrijk inzicht,sta het grote toe om zich uit te drukken. In je twee diepere oefen periodes,kom opnieuw in de nabijheid van dat,wat groot is in jou. Treed opnieuw binnen in het vuur van Kennis die jou zuivert. Zoek je toevlucht in het heiligdom van Kennis die jou zuivert. Hier ontmoet je het grote volledig. Dit is voorbij alle vorm. Hier is datgene,wat alle vorm bezielt en het doel,betekenis en richting geeft,wachtend op jou om het te ontvangen. Het kleine drukt het grote uit en het grote zegent het kleine.

OEFENING 331:Twee oefenperiodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 332

IK BEN NU PAS AAN HET BEGINNEN TE BEGRIJPEN,WAT DE BETEKENIS VAN KENNIS IS IN MIJN LEVEN.

JE BENT NU PAS AAN HET BEGINNEN TE BEGRIJPEN,want je begrip zal ontstaan uit ervaring,herkenning en het resultaat van je toepassing. Omdat je een beginnende student van Kennis bent,heb je een beginnend begrip. Neem dit ter harte,want dit bevrijdt je van het trachten om conclusies te verbinden,over je deelname en over je leven. Dus,je hebt het niet nodig om het onmogelijke te proberen en kun je je geest verlossen van de grote last,die vandaag anders je geluk zou overschaduwen en je gevoel van vrede en betekenisvolle activiteit zou verdrijven. Wanneer je accepteert,dat je alleen nog maar aan het beginnen bent,de bedoeling van je leven en de bedoeling van Kennis in je leven te begrijpen,bevrijdt dit je om deel te nemen en meer te leren. Zonder de last van oordeel,die je anders op je leven zou plaatsen,ben je vrij om deel te nemen en je deelname zal je vrijmaken.

HERINNER JEZELF IEDER UUR,dat je maar net aan het beginnen bent om de betekenis van Kennis in je leven te begrijpen. In je diepere oefen periodes,ga je opnieuw je heiligdom van Kennis binnen,zodat je capaciteit voor Kennis kan groeien,je verlangen naar Kennis kan groeien. Alleen als deze dingen kunnen groeien,kan je begrip groeien. Daardoor ben je bevrijd van oordeel. Je bent vrij om deel te nemen,waar alle begrip tevoorschijn zal komen.

OEFENING 332:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 333

ER IS EEN AANWEZIGHEID BIJ ME. IK KAN HET VOELEN.

VOEL VANDAAG DE AANWEZIGHEID VAN JE LERAREN,die bij jou verblijven en je voorbereiding overzien als een student van Kennis. Voel hun aanwezigheid vandaag en je zult je eigen aanwezigheid voelen,want je bent samen verbonden in deze aanwezigheid die je voelt. Onthou dat je niet alleen bent en je zal niet geïsoleerd zijn in je eigen gedachten. Je zal niet geïsoleerd zijn in je eigen angstige overwegingen.

ERVAAR IEDER UUR DEZE AANWEZIGHEID,want deze aanwezigheid is bij je ieder uur. Voel deze aanwezigheid,het maakt niet uit waar je bent vandaag,of je nu op je werk of thuis bent,want deze aanwezigheid is bij je waar je ook bent.

IN JE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN,sta je jezelf toe de aanwezigheid van liefde te ervaren,die de aanwezigheid van Kennis is,die de aanwezigheid van wijsheid is,die de aanwezigheid van zekerheid is,die de bron van je doel,betekenis en richting is in de wereld en die voor jou je roeping in de wereld bevat. Kom in de nabijheid en in de ervaring van deze aanwezigheid in je diepere meditaties. Verwaarloos dit niet,want hier ervaar je zelf- liefde,eigenwaarde en ware opname in het leven. Neem deze aanwezigheid met je mee vandaag en ontvang deze aanwezigheid in je diepere meditaties en je zult weten,dat de aanwezigheid iedere dag bij je is.

OEFENING 333:Twee oefen periodes van 30-minuten. Ieder uur oefening.

STAP 334

DE AANWEZIGHEID VAN MIJN LERAREN IS IEDERE DAG BIJ ME.

ELKE DAG,HET MAAKT NIET UIT WAAR JE BENT,het maakt niet uit waar je naartoe gaat,is de aanwezigheid van de Leraren bij je. Dit idee is er om je te herinneren dat je niet alleen bent. Dit idee geeft je de mogelijkheid om uit je isolatie te komen van je eigen verbeelding,om deze aanwezigheid te ervaren en om dit geschenk van aanwezigheid te ontvangen. In dit geschenk,zullen de Leraren jou de ideeën en inspiratie geven,die je nodig hebt. Hierin,zul je uitdrukken,wat je hebt ontvangen en dus bevestigen wat je hebt ontvangen.

OEFEN JEZELF DIT TE HERINNEREN IEDER UUR,door je nogmaals te concentreren op de aanwezigheid die bij je is. Je hoeft je alleen maar te ontspannen om het te voelen,want het is bijna zeker dat het bij je is. In je diepere oefeningen,treed nogmaals de stilte binnen in het heiligdom van Kennis,zodat je deze aanwezigheid kan ontvangen en de grote bevestiging en rust dat het jou geeft. Sta jezelf toe om zelftwijfel en het gevoel van niets waard te zijn,achter je te laten,want deze dingen worden verteerd in het vuur van Kennis en gezuiverd van je geest. Wanneer dit gebeurd is,zul je jezelf geen grote ideeën hoeven te geven over jezelf. Je zult het niet nodig hebben,om jezelf te misinterpreteren in een poging te ontsnappen aan je gevoel van schuld en inadequaatheid,want schuld en inadequaatheid,worden verteerd in het vuur van Kennis. Daarom,breng alles wat je deelname belemmerd en alle angsten die je achtervolgen en onderdrukken naar het vuur van Kennis,zodat ze verteerd kunnen worden. Je zult voor dit

STAP 335

HET VUUR VAN KENNIS IS IEDERE DAG BIJ ME.

WAAR JE OOK GAAT, WAT JE OOK DOET, het vuur van Kennis brandt in jou.  Voel het branden.  Op ieder uur,  voel het branden.  Ongeacht wat je ziet en wat je ook denkt, voel het vuur van Kennis branden.  Dit is de aanwezigheid van Kennis, die je in jezelf zal voelen, wanneer je de aanwezigheid van de Leraren om je heen voelt.  Het vuur van Kennis is aan het branden en terwijl je dit ervaart, zal het alles wat je tegenhoudt verteren – alles wat je achtervolgt en onderdrukt, alle gevoelens van niets waard zijn en schuld en alle pijn van conflict.  Wanneer deze dingen verteerd zijn, zullen zij niet langer invloed uitoefenen op je leven en je leven zal op een natuurlijke manier weer meer eenduidig en harmonieus worden.

VANDAAG MAAK JE EEN ZEER GROTE STAP IN DEZE RICHTING , door je te herinneren en ervaren van het vuur van Kennis op het uur.  In je twee diepere oefen periodes betreed opnieuw het vuur van Kennis in het heiligdom van Kennis.  Onthoudt dat dit vuur je rust en zekerheid geven.  Het zal je bevestiging geven over de betekenis en het doel van je leven en de grootsheid die je bij je draagt.

VERWAARLOOS JE OEFENING NIET VANDAAG, maar realiseer je zijn totale voordeel voor jou, niets dat je kan zien in de wereld kan jou mogelijkerwijs de zekerheid, de kracht, de vrede en het gevoel van omvatting geven dat het vuur van Kennis kan schenken.  Niets kan jou herinneren aan je totale opname in het leven dan de aanwezigheid van je Leraren die met jou verblijven.  Daarom, heb je de ervaring die je nodig hebt al en vanuit deze ervaring zul je het na verloop van tijd uit breiden naar al je relaties – met anderen, met de wereld en met de Grotere Gemeenschap van Werelden waar je in leeft.

OEFENING 335:  Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 336

TERUGBLIK

BEGIN JE TWEEWEKELIJKSE TERUGBLIK door de eerste les, in deze tweewekelijkse periode door terug te kijken, de les terug te lezen en je oefening terug te roepen van die dag.  Volg dit nadien voor elke volgende dag.  Kijk terug op je oefening.  Realiseer waar je oefening voor is en herken wat je oefening in jou aan het versterken is.  Herken hoe graag je wilt dat deze versterking gebeurt en realiseer je de enorme schat die je aan het ontvangen bent en tracht te ontvangen, wanneer je je voorbereidt als een student van Kennis.  Laat je terugblik vandaag een bevestiging zijn van het belang van je voorbereiding.  Herken hoeveel het nodig is om je voorbereiding te versterken en hoeveel ideeën je naast je neer moet leggen die je slopen of die het bestaan van Kennis ontkennen in je leven.  Onthoudt dat kennis bij je is en dat je Leraren bij je zijn, om ieder moment ervaren en ontvangen te worden.  Wanneer je leert om dit te ontvangen, zul je dit op een natuurlijke manier uiten.

IN JE ENE LANGE OEFEN PERIODE VANDAAG, kijk je terug op de laatste twee weken van oefening en realiseer je wat jou hier is aangeboden.  Realiseer je in welke mate het nodig is , om te ontvangen.  Realiseer je hoe graag je wilt ontvangen.

OEFENING 336: Een lange oefen periode.

STAP 337

ALLEEN KAN IK NIETS DOEN.

ALLEEN KUN JE NIETS DOEN, maar je bent niet alleen.  Ja, je bent een individu, maar je bent meer dan een individu.  Daardoor is het, dat je niet alleen kunt zijn en daardoor is het dat je individualiteit een grote belofte en doelstelling in de wereld heeft. Zo is het dat jij die deel bent van de grootsheid, die veel meer is dan je individualiteit en jij die ook deel bent van je individualiteit weer heel en verenigd wordt.  Hierin wordt alles wat je hebt geconstrueerd voor jezelf ingeschakeld voor het goede.  Al je creaties hebben doel, betekenis en richting en opname in het leven.  Dus je leven is verlost en teruggewonnen en je wordt deel van het leven en een voertuig voor zijn unieke expressie.  Dit is de ware betekenis van de les van vandaag.

ALLEEN DE SCHADUW EN DE DUISTERNIS VAN DE VERBEELDING kun je je verstoppen voor het licht van de waarheid.  Je moet wel geloven dat je alleen bent, om te denken, dat je verbeeldingen echt zijn.  Om te leren dat je niet alleen bent, zul je eerst angstig kunnen lijken, want je bent bang, dat je verbeeldingen en schuld worden onthuld.  Doch, wanneer je dit eerlijk overweegt zonder oordeel, realiseer je je dat dit betekent, dat je bent teruggewonnen, verjongd en nu voorbereid bent om de kracht die bij jou verblijft, te ontvangen, de kracht die je bron en ware zelf is.

HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAGOP HET UUR en realiseer je dat het een verklaring is van je kracht en inbegrip in het leven.  In je diepere meditatie sta je jezelf toe om opnieuw de stilte van je heiligdom van Kennis binnen te gaan, waar het duidelijk zal worden dat je niet alleen bent.  Hier ben je in ware verbinding met het leven en ware vereniging met degenen die zijn gekomen om te dienen en je te leiden en met degenen met wie je nu oefent.  In je inbegrip is je vreugde.  In je isolatie is je ellende.  Je ellende heeft geen fundering, want je bent niet alleen en je succes is gegarandeerd, want alleen kun je niets doen.

OEFENING 337: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 338

VANDAAG ZAL IK AANDACHTIG ZIJN.

WEES AANDACHTIG VANDAAG, zodat je ziet wat er om je heen gebeurt.  Wees aandachtig vandaag, zodat je jezelf kan ervaren in de wereld.  Wees aandachtig vandaag, zodat je het vuur van Kennis die in je brand, kan ervaren.  Wees aandachtig vandaag, zodat je kunt ervaren dat de Leraren bij je zijn.  Wees aandachtig vandaag vandaag, zodat je kan zien dat het vuur van Kennis aan het branden is in de wereld en dat de aanwezigheid van je Leraren ook aanwezig is in de wereld.  Deze dingen zullen op een natuurlijke manier naar je toekomen, wanneer je aandachtig bent, want zonder oordeel zul je zien wat er werkelijk gebeurt.  Dit zal je spirituele aard en doel in de wereld bevestigen.  Dit zal je ware identiteit bevestigen en betekenis geven aan jouw individuele leven.

WEES AANDACHTIG VANDAAG OP IEDER UUR en heb vertrouwen dat aandachtig zijn, zijn eigen ware resultaten voor jou zal opleveren.  Zonder oordeel en evaluatie, zul je door alle angstige verschijningen heen kijken, die de wereld je presenteert.  Je zult door alle angstige verschijningen, die je verbeelding aan jou presenteert, want alle angstige verschijningen zijn ontstaan of onderbouwd door verbeeldingskracht.  In het aandachtig zijn naar de wereld, herken je de verwarring in de wereld en zijn behoefte aan Kennis.  Dit zal je eigen verwarring en behoefte aan Kennis bevestigen en zal je gelukkig maken, dat je je nu aan het voorbereiden bent om Kennis zelf te ontvangen.

WEES AANDACHTIG IN JE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN, wees aanwezig en geef jezelf in stilte in het heiligdom van Kennis.  Je hoeft alleen maar aandachtig te zijn.  Oordelen is niet nodig.  Wees aandachtig en je zult het valse doorgronden en het ware ontvangen.  Want ware aandacht zal je altijd dat geven wat waar is en valse aandacht zal je altijd dat wat vals is geven.

VANDAAG VERSTERK JE DIT VERMOGEN VAN DE GEEST, deze mogelijkheid om aandachtig te zijn.  Je versterkt dit voor jezelf en voor de wereld, die behoefte heeft om herkent te worden.  Want de wereld heeft het nodig om geliefd te worden en liefde komt alleen door ware herkenning.

OEFENING 338: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 339

DE AANWEZIGHEID VAN LIEFDE IS NU BIJ ME.

DE AANWEZIGHEID VAN LIEFDE IS BIJ JE, in het vuur van Kennis in jou.  Zoals geïllustreerd door de aanwezigheid van je Leraren, deze aanwezigheid doordringt alle dingen in de wereld.  Het is de context waarin de wereld bestaat.  Het is stil;daarom, verblijft het in alles.  Kun jij, die de wereld waarneemt deze permanente aanwezigheid waarnemen? Kun jij die handelt in de wereld, het effect zien van deze aanwezigheid in de wereld? Wanneer deze aanwezigheid niet in de wereld was, zou de wereld zichzelf lang geleden vernietigd hebben en zou er geen hoop zijn voor jouw verlossing.  Er zou geen hoop zijn voor ware gemeenschap en voor alle dingen waar mensen toe instaat zijn in hun tijdelijke verblijf hier.  Alle dingen van werkelijke waarde zouden niet worden uitgezonden, want de duisternis van angst zou de wereld permanent bedekken en iedereen zou in complete duisternis leven.  Zonder de aanwezigheid van liefde, zou dit het geval zijn.  Je leven hier zou opgesloten zijn in duisternis en je zou nooit meer instaat zijn om te ontsnappen.

DAT IS WAAROM JE LEVEN IN DE WERELD TIJDELIJK IS.  Het zou niet permanent kunnen zijn, want je bent ontstaan uit het licht, waar je naar terugkeert.  Hoe zou je permanent in duisternis kunnen leven, wanneer je uit het licht geboren bent, waar je weer naar terugkeer?Je bent de wereld in gezonden om het licht in de wereld te brengen, niet om de duisternis van de wereld te bevestigen.  Het is Gods wil dat je het licht in de wereld brengt, niet dat je verbannen wordt in de wereld van duisternis.  Je bent hier om het licht in de wereld te brengen.

JIJ DIE EEN STUDENT VAN KENNIS BENT LEERT NU stap voor stap het licht van Kennis en het vuur van Kennis te ontvangen.  Wanneer je dit in jezelf ervaart, zul je het vuur van Kennis in de wereld zien branden, want dit is de aanwezigheid van liefde.  Dit is God in de wereld.  Wat God in de wereld doet, doet God door middel van jou, want Gods aanwezigheid in de wereld, activeert Kennis in alle zielen en roept alle zielen op om te ontwaken.  Dit onderbouwt, bevestigt en versterkt de verschijning van Kennis waar het ook voorkomt.

GODS AANWEZIGHEID IS PERMANENT.  De wereld zelf is tijdelijk.  Het fysieke universum is tijdelijk.  Gods aanwezigheid is permanent.  Kun je dan zien wat groot is en wat klein? Kun je dan zien dat wat geeft en dat wat je moet leren te ontvangen? Kun je je dan het belang van jouw service in de wereld beseffen?

WEES AANDACHTIG OP IEDER UUR en ervaar de aanwezigheid van liefde in de wereld in de wereld.  Wanneer je aandachtig bent, zul je dit ervaren.  In je diepere meditatie oefeningen, ervaar de aanwezigheid van liefde in jezelf, die het vuur van Kennis is.  Onthou wanneer je hiernaar kijkt, in jouw wereld en in jezelf, dat vanuit de stilte van deze aanwezigheid al het goede werk voortvloeit, alle belangrijke ideeën en de motivatie van alle belangrijke activiteiten.  Dit is wat de mensheid drijft en zelfs de Grotere Gemeenschap van Werelden, naar Kennis en met Kennis, naar het worden van een gemeenschap.

OEFENING 339: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 340

MIJN OEFENING IS MIJN BIJDRAGE AAN DE WERELD.

JE BENT EEN BEGINNEND STUDENT VAN KENNIS.  Als een beginnend student betrek je jezelf helemaal bij je oefening.  Beeld jezelf niet een grote rol in als redder of verlosser in de wereld, want dit zal je alleen maar teleurstellen, want je bent nog niet voorbereid om grote dingen voort te brengen.  Je plicht is om de stappen te volgen, zoals ze zijn gegeven.  Dit is de vereiste.  Na verloop van tijd, zal grootsheid groeien in je ervaring en zal je grootsheid ervaren in de wereld.  Toch, zoals we zo vaak hebben aangegeven in onze voorbereiding in zoverre, de grootsheid die je zult ervaren zal zichzelf uitdrukken in eenvoudige en gewone dingen.  Daarom, verbeeld je geen grootse ideeën over jezelf als redder.  Zie jezelf niet gekruisgd in de wereld, want deze beelden zijn ontstaan uit onwetendheid en je begrijpt hun ware bedoeling niet.

VOLG ELKE STAP, want elke zal  je gehele aandacht en betrokkenheid vereisen.  Zonder trachten toe te voegen wat onbelangrijk voor je voorbereiding is, zul je dan volkomen betrokken zijn bij je voorbereiding.  Dit zal je volledig betrekken en zal al je fysieke en mentale mogelijkheden verheffen en geeft hen gelijke doelstelling en richting.  Je oefening is je geschenk aan de wereld.  Vanuit je oefening zullen alle geschenken die je in de toekomst zult geven, instaat zijn gegeven te worden met vertrouwen, met liefde en zekerheid.

HERINNER JEZELF OP IEDER UUR, dat je oefening je geschenk aan de wereld is.  Wanneer je werkelijk de wereld wenst te dienen en wanneer je werkelijk in de wereld wenst te verklaren, dat wat je het meest dierbaar is en dat wat je eert in jezelf, geef jezelf dan aan je oefening en verwaarloos het niet vandaag.  In je diepere meditaties geef jezelf aan oefening want oefening is een handeling van geven.  En jij die nu leert om te ontvangen, bent ook jezelf aan het geven om te leren ontvangen.  Dus, je bent ook aan het leren om te geven.  Wanneer je je niet aan je oefening kunt geven, zul je niet instaat zijn om aan de wereld te geven, want aan de wereld geven is ook een vorm van oefening.  Onthou dat alles wat je kunt doen een oefening is.  Het maakt niet uit wat je doet, je beoefend iets,  je bent iets aan het beweren, je bent iets aan het bevestigen en je bent iets aan het studeren.  Gegeven dit begrip, geef jezelf aan ware voorbereiding, want dit is je geschenk aan jezelf en aan de wereld.

OEFENING 340: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 341

IK BEN BLIJ, WANT IK KAN NU ONTVANGEN.

LEER OM TE ONTVANGEN EN JE ZAL LEREN OM GELUKKIG TE ZIJN.  Leer om te geven en je geluk zal bevestigd worden.  Eenvoudig gezegd, dit is wat je aan het ondernemen bent.  Wanneer je dit niet ingewikkelder maakt met je eigen ideeën en verwachtingen, zul je de altijd aanwezige waarheid hiervan inzien en zul je leren wat het precies betekent en wat het zal vereisen.  Onthou dat ingewikkeldheid een ontkenning is van de eenvoud van waarheid.  De waarheid draagt zijn activiteit iedere dag voort, stap voor stap, zoals je je voorbereiding iedere dag voort draagt, stap voor stap.  Wanneer je leert om een student van Kennis te worden, leer je om de waarheid te leven.  De eenvoud is altijd aanwezig voor jou, want de waarheid is eenvoudig en zonneklaar voor allen die waarheid zoeken en voor allen die zoeken zonder het gewicht van veroordeling of oordeel.

HERINNER JE OEFENING OP IEDER UUR en in je diepere meditaties,  versterk je capaciteit en verlangen voor stilte opnieuw.  Want wanneer je elke dag een beetje meer stilte ervaart, zal het steeds meer groeien en zal het je leven vervullen en van je leven uitstralen als een groot licht, want je bent hier om een licht te zijn in de wereld.

OEFENING 341: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 342

VANDAAG BEN IK EEN STUDENT VAN KENNIS.

VANDAAG BEN JE EEN STUDENT VAN KENNIS.  Je volgt je voorbereiding stap voor stap.  Je ben t aan het leren om ontlast te worden van je eigen oordeel en angst.  Je bent aan het leren om bevestigd te worden door de aanwezigheid van Kennis in jou en de aanwezigheid van liefde in je leven.  Je bent aan het leren om jezelf te eren en aan het leren om de wereld te waarderen.  Je bent aan het leren om je verantwoordelijkheid te herkennen en aan het leren om de behoefte van de wereld voor deze verantwoordelijkheid te herkennen en voort te dragen.  Je bent nu aan het leren om te ontvangen.  Je leert nu om te geven.  Je bent aan het leren te herkennen dat je leven verlost wordt.

WEES EEN STUDENT VAN KENNIS VANDAAG en draag de handleiding zo compleet en uitdrukkelijk als mogelijk.  Herinner jezelf op het uur dat je een student van Kennis bent en neem een moment op ieder uur om te denken wat dit betekent, vooral in je huidige omstandigheden.  In je diepere oefen periodes, betrek je geest actief in overweging wat een student van Kennis is.  Herinner je wat je tot dusverre hebt geleerd.  Herken wat stap voor stap is versterkt en waarin je aangemoedigd wordt.  Je twee oefen periodes zijn periodes van actieve mentale betrokkenheid, waar je kijkt naar het idee van vandaag en probeert om de betekenis hiervan te zien ten opzichte van je leven.  Wanneer je denkt, denk constructief, want alle denken moet constructief zijn.  Wanneer denken niet noodzakelijk is, zal Kennis je voort dragen.  In de wereld heb je Kennis nodig en je moet leren om constructief te denken, want je bent een student van Kennis.  Wees vandaag een student van Kennis en je zult datgene eren wat jou gidst, dat wat je leidt en dat wat je zegent.  Je zult Kennis vertegenwoordigen, want je bent een student van Kennis.

OEFENING 342: Twee periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 343

VANDAAG EER IK DE BRON VAN MIJN VOORBEREIDING.

EER DE BRON VAN JE VOORBEREIDING door vandaag een student van Kennis te zijn.  Herinner je dit op ieder uur en denk opnieuw wat een student van Kennis zijn betekent.  Probeer om alles wat je gegeven en alles dat versterkt is terug te roepen en probeer objectief te herkennen wat jou belemmert en tegenhoud.  Versterk jouw vertrouwen.  Versterk jouw deelname.  Gebruik je kracht van besluit om dat te doen  en herinner je wanneer je dit doet, dat je dat wat jou leidt en dat wat jij dient eert en representeert.

IN JE TWEE DIEPERE OEFEN PERIODES, betrek je verstand actief in overweging wat het idee van vandaag betekent.  Onthou dat je alleen dat kan dienen wat je waardeert.  Wanneer je Kennis waardeert, zul je Kennis dienen.  Wanneer je onwetendheid en duisternis waardeert, zul je dat dienen.  Dat wat jij waardeert is je meester en jouw meester geeft je dat wat jij moet leren.  Je bent een student van kennis.  Je bent een student van Kennis omdat je hebt gekozen dat je student zijn en de meester die jou leidt Kennis en waarheid reflecteert in de wereld.  Hier heb je maar twee keuzes, want je kunt alleen maar kennis dienen of datgene wat Kennis probeert te vervangen.  Omdat niets Kennis werkelijk kan vervangen, is het verlangen dat ware Kennis vervangt het verlangen om niets te dienen, om niets te zijn en niets te hebben. .  Hier hebben we het over als we het over armoede hebben.  Het is een staat van niets dienen, niets zijn en niets hebben.

EER DAAROM DAT WAT JOU DIENT.

Eer dat wat jouw realiteit en de betekenis en de waarde van jouw aanwezigheid in de wereld erkent en je zult iets echts zijn en je zult iets echts hebben.  Het is dus dat jij die aan het leren is om te dienen degene zult zijn die leert te ontvangen.

OEFENING 343: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 344

MIJN KENNIS IS HET GESCHENK DAT IK AAN DE WERELD GEEF.

KENNIS IS JOU GESCHENK AAN DE WERELD, maar eerst moet je een voertuig worden om het te uiten.  Je moet het accepteren, het ontvangen, ervan leren en geven wat het jou geeft om te geven.  Je moet jezelf openen, zodat het van nature door jou op de wereld kan schijnen.  Van jou kennis zal alles komen – alle betekenisvolle activiteiten, alle belangrijke bijdrages, alle belangrijke gedachten,  alle belangrijke uitingen van emoties en alle geruststellende motivatie, om te bemoedigen, lief te hebben, te helen,  om anderen bij elkaar te brengen en te bevrijden.  Dit betekent eenvoudig dat jouw ware zelf zich uiteindelijk aan het uitdrukken is.  Dit is je geschenk aan de wereld.

HERINNER JEZELF HIER AAN OP IEDER UUR en voel het vuur van Kennis in je branden.  Voel jezelf als een voertuig die Kennis bij zich draagt in de wereld.  Wees blij dat je jezelf niet hoeft te kwellen, door uit te zoeken hoe je Kennis zult geven, hoe Kennis zich zal geven en wat het resultaat zal zijn.  Je volgt eenvoudig de stappen.  Zoals je tot dusverre hebt gezien, de stappen vereisen dat je je mentale mogelijkheden ontwikkelt en ze op de juiste wijze toepast.  Zij vereisen dat je mentaal aanwezig bent.  Zij vereisen dat je je leven in balans brengt en harmoniseert.  Hoewel je nu zover bent in je voorbereiding, ben je aan het beseffen dat je vele dingen weet die je nog niet hebt geaccepteerd of doorgevoerd.  Kennis is al die tijd bij je geweest en zelfs nu in je beginnende voorbereiding, wanneer je vooruitgaat met anderen die vooruitgaan met jou, wordt de kracht en effectiviteit van Kennis steeds meer werkelijk voor je.  Dit is je geschenk aan de wereld.

IN JE TWEE LANGERE OEFEN PERIODES VAN VANDAAG, in stilte en ontvankelijkheid, beoefen het ontvangen van de kracht van Kennis zodat het in je mag groeien en zodat je er een steeds grotere ervaring van hebt, wanneer je het aandurft om het in de wereld te brengen.  Deze langere oefen periodes zijn zo vitaal voor je voorbereiding, want ze vergroten je begrip, ze vergroten je ervaring en ze maken het makkelijker voor je om Kennis te ervaren nu je in de wereld bent.  Want jouw Kennis is je geschenk voor de wereld, en jouw Kennis is je geschenk aan jezelf.

OEFENING 344: Twee oefenperiodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 345

MIJN KENNIS IS MIJN GESCHENK AAN MIJN SPIRITUELE FAMILIE.

JOUW KENNIS IS JOUW GESCHENK AAN JOUW SPIRITUELE FAMILIE, want je bent in de wereld gekomen, niet alleen om jezelf en de wereld te bevorderen, maar om je Spirituele Familie te bevorderen.  Je specifieke leergroep vereist dat je vordert, zodat het zelf zal vooruitgaan, want het zoekt ook een groter verbond.  Door de tijd heen heb je je actieradius en capaciteit voor relaties gecultiveerd.  Al je successen tot dusver zijn belichaamd in de uitdrukking en het bewijs van jouw Spirituele Familie.

DE TERUGKEER NAAR GOD IS DE TERUGKEER NAAR OMVATTING in relatie.  Dit is voorbij je mogelijkheid tot begrip en het is zeker voorbij je ideeën en je idealisme.  Het kan alleen maar ervaren worden.  Het moet ervaren worden en door deze ervaring zul je begrijpen, dat je hier niet alleen gekomen bent voor je eigen verlossing en niet alleen om de wereld te dienen, maar om hen te dienen, die jou gezonden hebben.  Hierin, word je rol steeds belangrijker wanneer je hieraan denkt, weet je dat het waar is.

VANDAAG OP IEDER UUR, denk je aan dit idee en herinner je je Spirituele Familie, die je je nu leert herinneren.  In je twee diepere meditatie oefeningen, ga opnieuw jouw heiligdom van Kennis binnen en probeer de aanwezigheid van je Spirituele Familie te ervaren.  Wanneer je geest stil is, zul je je realiseren dat ze nu bij je zijn.  Hoe konden ze afzonderlijk van jou zijn, die niet afzonderlijk van hen kan zijn en terwijl je in de wereld bent, zijn zij nu bij je.

OEFENING 345: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 346

IK BEN IN DE WERELD OM TE WERKEN.

JE BENT IN DE WERELD OM TE WERKEN.  Werken is wat je wilt doen.  Werk is waarom je bent gekomen.  Maar wat is dit werk waarvan wij spreken? Is het je huidige baan, die je tegenstaat en waar je moeilijkheden mee hebt? Zijn het de vele taken die je denkt te bezitten en die je jezelf toebedeeld heb? Je ware werk zal misschien uitgedrukt worden in een van deze activiteiten, maar het is waarlijk groter.  Het zal je geluk en je vervulling zijn om elke stap van je ware werk uit te dragen.  Je ware werk in de wereld is om te reageren op je specifieke roeping, die je zal verbinden met de bepaalde mensen op bepaalde manieren, zodat je je individuele bestemming mag vervullen in de wereld.

DIT IS JE WERK.  Denk op dit moment niet, dat je kunt begrijpen wat dit werk is en probeer het geen definitie te geven, buiten wat we jou hebben gegeven.  Het is goed om niet volledig te weten wat dit betekent.  Het is goed het mysterie van het leven te beseffen zonder te proberen het concreet te maken.

JE BENT IN DE WERELD OM TE WERKEN.  Pas jezelf toe, zodat je toepassing, de bron van je doel, bedoeling en richting, zich aan jou kan openbaren.  Het is door je werk en je betekenisvolle activiteit dat je je waarde zult ervaren – de waarde van je individuele leven en de zekerheid van jouw ware bestemming.  Je ware werk garandeert je alle dingen van waarde en biedt je ontsnapping van alle dingen, die jou verbergen en die je hulpeloos en ellendig maken.

HERINNER JEZELF AAN HET IDEE VANDAAG op ieder uur.  In je twee diepere oefeningen, betrek je geest opnieuw actief in het overwegen van het idee van vandaag.  Overweeg hoe je naar werk zelf kijkt en al je associaties met werk.  Kijk terug hoe je hebt gereageerd op werk in het verleden – je verlangen naar werk, je tegenstrijdigheid met betrekking tot werk en je weerstand om te werken.  Herken hoe alle verlangen om werk te ontvluchten in werkelijkheid het verlangen om Kennis te ontdekken was.  Besef dat Kennis je zal betrekken bij werk met een nieuw doel, een nieuwe bedoeling en een nieuwe richting.  Onderzoek je gedachten.  Je moet je gedachten begrijpen, want ze zijn nog steeds erg effectief  in het beïnvloeden van je perceptie en je begrip.  Wanneer je objectief kunt zijn met je eigen geest, zul je instaat zijn om Kennis toe te staan om erop te schijnen en zul je in staat zijn om daadkracht te gebruiken om jezelf voor te bereiden en te werken met de inhoud van je geest.  Dit is effectief binnen jouw kader van deelname, want het is je niet gegeven om je doel ,  bedoeling of richting van Kennis te bepalen. , maar om de ontvanger van Kennis te worden, om Kennis te ervaren en Kennis toe te staan om zich door jou uit te drukken.

IN JE TWEE LANGERE OEFEN PERIODES, gebruik dus je verstand actief.  Concentreer je op dit ene idee.  Herken alle gedachten en gevoelens die hier mee geassocieerd worden.  In het laatste gedeelte van elke lange oefen periode, sta alle gedachten toe je te verlaten.  Treed opnieuw de stilte en ontvankelijkheid binnen, zodat je te weten kunt komen.  Kennis heeft jouw denken niet nodig, wanneer je kennis zelf ervaart, want al het denken is een vervanging voor Kennis.  Doch kennis zal al je denken leiden om een groter doel te dienen.

OEFENING 346: Twee 40-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 347

VANDAAG STA IK MIJN LEVEN TOE ZICH TE ONTVOUWEN.

STA JE LEVEN TOE ZICH TE ONTVOUWEN VANDAAG.  Zonder je eigen interne desoriëntatie, zonder de duisternis van je eigen verbeelding en zonder je eigen verwarring en conflicten, zul je getuige zijn van je eigen ontvouwing in jouw leven.  Vandaag representeert een stap in de ontvouwing van jouw leven, in het tevoorschijn komen van jouw kennis, in de cultivatie van je ware begrip en in de uiting van je ware vervulling.  Wees aandachtig vandaag en leer om je uiterlijke leven en je innerlijke leven objectief te observeren.  Op deze manier, zul je ervaren wat er werkelijk is en je zal houden van wat er werkelijk is, want wat er werkelijk is, is waar en reflecteert de liefde zelf.

HERINNER JEZELF OP IEDER UUR, om de ontvouwing van je leven te observeren.  In je diepere meditatie oefeningen, in stilte en ontvankelijkheid, observeer je de ontvouwing van je innerlijke leven.  Observeer ,  je uiterlijke leven en je innerlijke leven, zoals ze samen moeten ontvouwen.  Hier voel je de beweging van je leven.  Hier zul je weten, dat je leven wordt begeleid en geleid.  Hier zul je weten dat alle dingen, die werkelijk waardevol en dierbaar zijn en dat alles wat we hebben aangegeven in onze voorbereiding tot dusver tot leven komen.  Hier sta je toe dat sommige dingen wegvallen en andere dingen tevoorschijn komen.  Hier bepaal je het deel van je leven die voor jou is om te bepalen, die jouw denken en gedrag zijn.  Hier sta je dat gedeelte van je leven toe, die je niet kan bepalen, die je doel, bedoeling en richting is, om op een natuurlijke manier naar boven te komen en zichzelf uit te drukken.  Hier ben je getuige van je leven, die deze dag tevoorschijn komt en zich ontvouwt.

OEFENING 347: Twee oefen periodes van 30-minuten.   Ieder uur oefening.

STAP 348

VANDAAG BEN IK GETUIGE VAN HET ONTVOUWEN VAN DE WERELD.

ZONDER JOUW ANGSTIGE SPECULATIE, zonder jouw verontrustende reactie op angstige verschijningen en zonder je ambities en ontkenningen, kun je de wereld zien ontvouwen vandaag.  Je ogen zullen het zien, je oren zullen het horen, je huid zal het voelen en je zult het voelen met je gehele fysieke en mentale wezen.  Je zult dit weten, omdat je wezen weet, terwijl je verstand denkt en je lichaam handelt.  Dus het is dat de kracht van Kennis de kracht van zijn is, waar je deel van uitmaakt.

HET IS MET DEZE KRACHT, dat je de wereld zich kan zien ontvouwen, want de wereld heeft een wezen, een verstand en een lichaam.  Zijn wezen weet, zijn verstand denkt en zijn lichaam handelt.  De natuur is zijn lichaam.  Jullie collectieve denken is zijn verstand.  Kennis is zijn wezen.  Dus wanneer je Kennis begint te realiseren in je leven, zul je kennis in de wereld realiseren.  Wanneer je Kennis je geest ziet reinigen en zuiveren, zul je Kennis alle geesten zien reinigen en zuiveren in de wereld.  Wanneer je Kennis jou ziet leiden in effectieve actie, zul je Kennis in de wereld anderen zien leiden in effectieve actie.  Dus, wanneer je leert om compassie te hebben met jezelf, zul je leren compassie te hebben met de wereld.  Wanneer je getuige bent van je eigen ontvouwing, zul je getuige zijn van de ontvouwing van de wereld.

HERHAAL DIT IDEE VANDAAG OP IEDER UUR en wees getuige van de ontvouwing van de wereld.  In je twee langere oefen periodes van vandaag, met geopende ogen, staar naar de wereld om je heen.  Besteed deze tijd alleen, starend naar de wereld om je heen.  Kijk zonder oordeel.  Voel de wereld zich ontvouwen.  Je hoeft niet te proberen dit te voelen.  Je zult het voelen omdat het natuurlijk is.  Zonder belemmering of tussenkomst van jouw kant, zal deze ervaring altijd aanwezig en beschikbaar voor je zijn.  Voel de wereld zich ontvouwen, want het zal alles bevestigen, wat je nu aan het leren bent en alles wat je nu aan het leren bent zal de wereld dienen in zijn ontvouwing.

OEFENING 348: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 349

IK BEN GELUKKIG DAT IK EINDELIJK DE WAARHEID KAN DIENEN.

HET IS JOUW GROOTSTE VREUGDE, het is je grootste geluk en het is je grootste tevredenheid om eindelijk de waarheid te dienen.  Je verleden was gefrustreerd en somber, omdat je hebt geprobeerd dingen te dienen, zonder fundering en betekenis.  Je hebt geprobeerd je te identificeren met dingen zonder doel en richting.  Dit heeft voor jou geresulteerd in een gevoel dat je geen doel, betekenis en richting had.  Voel je gelukkig nu dat je de waarheid presenteert en de waarheid dient, want de waarheid geeft je alles dat waar is.  Het geeft je doel, betekenis en richting en dat is wat je hebt gezocht in al je betrekkingen, relaties, activiteiten en ondernemingen.  Dit is wat je zocht in al je fantasieën, in al je zorgen en in al je hoop.

ALLES WAT JE WERKELIJK HEBT GEWILD, wordt nu aan je gegeven.  Leer nu te ontvangen, wat je werkelijk wilde hebben en je zult je realiseren wat waar is.  Je zult je ook realiseren, wat je altijd werkelijk gewild hebt.  Dit stelt de waarheid in staat om eenvoudig en duidelijk te worden.  Dit stelt je eigen individuele aard in staat om eenvoudig en duidelijk te worden, want in eenvoud worden alle dingen gekend.  In complexiteit worden alle dingen verborgen.  Alleen wat mechanisch is in de wereld kan complex zijn, doch zijn essentie is eenvoudig en kan onmiddellijk ervaren worden.  Alleen in het controleren wat mechanisch is in het leven, wat je moet doen tot op zekere hoogte, zijn er ingewikkeldheden, maar zelfs deze ingewikkeldheden zijn eenvoudig stap voor stap te bepalen.  Dus, je benaderinng van het leven moet eenvoudig zijn, of je nu te maken krijgt met eenvoud of complexiteit .  De complexiteit waar wij van spreken, wat een vorm van ontkenning is,  vertegenwoordigt de complexiteit van ons eigen denken en de moeilijkheid van onze eigen benadering.

WEES DAN GELUKKIG, DAT JE DAT KAN DIENEN WAT WAAR IS, want dit zal dingen vereenvoudigen en zal je in staat stellen om om te gaan met mechanische complexiteit in een directe en effectieve manier.  Wees dan gelukkig dat je leven doel, bedoeling en richting heeft.  Herinner je dit op ieder uur en in je twee diepere oefen periodes treed opnieuw de stilte binnen met grote ontvankelijkheid en devotie.  Herinner je dat je jezelf hier geeft, dat oefening geven is, dat je leert om te geven en dat je leert om te dienen.  Je geeft wat waar is en je dient wat waar is en als resultaat ervaar je wat waar is en ontvangt wat waar is.  Daarom, is dit een dag van vreugde, omdat je dient wat waar is.

OEFENING 349: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 350

TERUGBLIK.

KIJK OPNIEUW TERUG OP DE LAATSTE TWEE WEKEN van je training, lees elke les en kijk terug op elke dag van oefening.  Ontwikkel nogmaals je mogelijkheid om objectief te zijn.  Herken nogmaals de algehele beweging van je leven – de langzame maar heel belangrijke en substantieve veranderingen die binnen je waarden gebeuren, binnen je betrekkingen met anderen, binnen je activiteiten en heel belangrijk,  binnen je algehele gevoel van jezelf.

HOUD IN GEDACHTEN DAT BELANGRIJKE VERANDERINGEN geleidelijk gaan en vaak onopgemerkt blijven, totdat het resultaat je duidelijk wordt.  Realiseer je dat geringe of onbeduidende veranderingen vaak gepaard gaan met grote emotionele omwentelingen waar  mensen denken dat er iets groots is gebeurd.  De grote verandering is dieper en veranderd alles.  Kleine, stapsgewijze verandering heeft onmiddellijk effect op je gezichtspunt, maar zijn algehele effect is niet blijvend.  De enige uitzondering hierin is wanneer jouw Leraren ingrijpen in je persoonlijke sfeer om hun aanwezigheid te demonstreren of om een invloedrijke boodschap te brengen, die je absoluut nodig hebt op dat moment.  Deze tussenkomsten zijn zeldzaam, maar kunnen gebeuren wanneer het nodig is voor je eigen bestwil.

BESCHOUW DAAROM,  DE ALGEHELE BEWEGING IN JOUW LEVEN.  Aanschouw hoe je  leven zich ontvouwt.  Dit bereidt je voor op de toekomst, want dit programma bereid je voor op de toekomst.  Alles wat hier onderwezen is moet je gebruiken en versterken en je moet beiden beoefenen in het kader van deze voorbereiding en ook ver daar buiten.  In je langere oefen periode van vandaag, word een wijze observeerder van je eigen ontwikkeling.  Herken waar je oefening versterkt moet worden.  Besef dat dit voortkomt uit jouw Kennis.  Volg dit zo goed als je kunt nu we de laatste lessen naderen in deze fase van Stappen naar Kennis.

OEFENING 350: Een lange oefenperiode.

LAATSTE LESSEN

JE GAAT NU AAN DE LAATSTE STAPPEN BEGINNEN in onze voorbereiding.  Dit zijn niet de laatste stappen in je algehele benadering tot Kennis of in je gebruik en ervaring van Kennis.  Nochtans, zijn zij de laatste stappen in deze ene grote fase van ontwikkeling, waarin je nu betrokken bent.  Geef, je daarom aan de volgende fase van oefeningen met toegenomen verlangen en intensiteit.  Sta Kennis toe om je richting te geven in je deelname.  Sta jezelf toe om zo krachtig, zo sterk en zo betrokken te zijn.  Denk niet aan je verleden, maar besef de realiteit van kennis in het moment en zijn grote belofte voor de toekomst.  Jij bent geëerd die de bron van je voorbereiding eert.  Jij bent geëerd deze dag, wanneer je de laatste stappen begint te zetten in deze essentiële fase van je ontwikkeling.

STAP 351

IK DIEN EEN GROTER DOEL, DIE IK NU BEGIN TE ERVAREN.

HERHAAL DIT IDEE OP HET UUR en vergeet het niet.  Wanneer je dit begrip versterkt, zal het steeds meer echt en duidelijk voor je worden.  Wanneer het steeds meer echt wordt, zullen alle andere ideeën die hiermee in strijd zijn vervagen, want deze ene grote waarheid heeft substantie.  Alle andere dingen die zich voordoen als de waarheid en hiermee in conflict zijn, zullen vervagen, want zij zijn zonder vermogen.  Dat wat waar is bestaat of je nu wilt of niet, of je er nu in gelooft of niet of je er nu aan vasthoud of niet.  Dat is wat het waar maakt.

IN HET VERLEDEN HEB JE GEDACHT, dat alle dingen bestonden, omdat jij dat wilde.  Dit is alleen waar in het gebied van verbeelding, een gebied die je nu leert te ontvluchten.  Zelfs in het gebied van de verbeelding, leer je dat wat het dichtst bij de waarheid is te waarderen, zodat je het gebied van verbeelding kan ontvluchten.  Want het gebied van verbeelding is niet het gebied van creatie.  Wat creëert, creëert door Kennis.  Dit is de Creatie die permanent is, betekenisvol en de ware kracht e waarde heeft zelfs in de wereld.  Het is niet het gebied van verbeelding.

Betreed de stilte in je diepere oefen periodes.  Kom met grote eerbied, voor wat je tracht te doen.  Herinner jezelf aan het belang van deze momenten van stilte.  Herinner je dat dit momenten van verering zijn, momenten van ware toewijding, momenten waar je jezelf opent en waar Kennis zichzelf opent.  Sta deze dag toe een dag te zijn van grotere devotie, want je bent een ware student van Kennis vandaag.

OEFENING 351: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 352

VANDAAG BEN IK EEN WARE STUDENT VAN KENNIS.

BEVESTIG DIT OP IEDER UUR en in je twee meditatie oefeningen, betreed je je perioden van stilte met grote eerbied en devotie.  Dit zijn je tijden van aanbidding.  Je gaat nu werkelijk naar kerk _ niet wegens verplichting, niet uit angst of ongerustheid en niet vanwege een gevoel van plicht tot een liefdeloze God,  maar vanuit een gevoel van grote blijdschap en vanuit een verlangen jezelf te geven aan datgene wat zichzelf aan jou geeft.  Wees een ware student van Kennis.  Herinner je alles dat aan jou verteld is dusver en maak er ieder uur gebruik van.  Betrek je betekenisvol met oefenen. , zowel innerlijk als uiterlijk.  Versterk deze dag.  Geef deze dag aan Kennis, zoals Kennis zich deze dag aan jou geeft, zodat je zult leren over de aanwezigheid van Kennis in jouw leven.

KENNIS IS GODS GESCHENK AAN JOU, want Kennis is Gods uitbreiding naar jou.  Dus, Kennis zal God voor jou zijn maar zal spreken over grootsheid voorbij het zelf, want Kennis is hier om je instaat te stellen om in betekenisvolle relatie te zijn met jezelf, met anderen en met het leven.  Hierdoor zul je instaat zijn relaties te herwinnen en daardoor bewogen naar je Ware Thuis in God.

OEFENING 352: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 353

MIJN WARE THUIS IS IN GOD.

JE WARE THUIS IS IN GOD.  Je Ware Thuis is.  Je Thuis is waar.  Jij bent waar.  Jij bent thuis, zelfs nu je in de wereld bent, doch de wereld is niet je Ware Thuis.  Omdat je thuis bent in de wereld en omdat je met Kennis bent, kun je aan de wereld geven en voorzien in precies dat,  wat het nodig heeft en jij zal dit gevoel van thuis aan de wereld willen geven, die zich ontheemd en verlaten voelt.

HERHAAL DIT IDEE OP HET UUR en kijk naar de mensen in de wereld en zie hoe ontheemd ze lijken te zijn.  Herinner je hoe ze waarlijk thuis zijn, maar het zich niet realiseren.  Net als jijzelf, zijn ze thuis in slaap.  Je leert nu om wakker te worden uit je slaap en je realiseert je dat je toch thuis bent,  omdat je Spirituele Familie bij je is, Kennis is bij je en je Leraren zijn bij je.

Zo is het dat je thuis bent in God, zelfs wanneer je ver van je Ware Thuis lijkt te zijn.  Je hebt je Ware Thuis met je meegebracht.  Hoe kun je ergens zijn waar God niet is als God overal is? Hoe kun je niet met je Leraren zijn, wanneer ze je vergezellen? Hoe kun je niet bij je Spirituele Familie zijn, wanneer je Spirituele Familie altijd aanwezig is? Het kan tegenstrijdig lijken dat je weg kunt zijn van je Ware Thuis en toch thuis zijn, maar je lijkt alleen maar weg te zijn van je Thuis wanneer je naar de wereld kijkt en je identificeert met de wereld die je ziet.  Maar in jezelf draag je Kennis, welke een herinnering is, dat je werkelijk thuis bent en dat je in de wereld bent om je Ware Thuis uit te strekken in de wereld.  Want je Ware Thuis wenst zichzelf te geven aan de wereld, zodat de wereld zijn Thuiskomen kan vinden.

HERINNER JE DIT OP IEDER UUR en keer terug thuis naar Kennis in je twee diepere meditaties.  Keer terug naar huis in het heiligdom van je innerlijke tempel.  Hier ervaar je je Ware Thuis en hier wordt het meer werkelijk voor jou.  Wanneer het meer werkelijk voor je wordt,  verblijft het steeds meer met jou in je ervaring.  Je moet je Ware Thuis ervaren, terwijl je in de wereld bent.

OEFENING 352: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 354

IK MOET MIJN WARE THUIS ERVAREN TERWIJL IK IN DE WERELD BEN.

IN JE WARE THUIS BEN JE GELUKKIG, ben je opgenomen, ben je compleet, ben je in relatie, ben je een volledige deelnemer, ben je essentieel en ben je betekenisvol.  Je Ware Thuis is  onbegrijpelijk voor jou, terwijl je in de wereld bent.  Je Ware Thuis is in feite onbegrijpelijk voor jou totdat je volledig aangekomen bent bij je Ware Thuis, totdat je Spirituele Familie herenigd is, met alle andere Spirituele Families en alle hereniging compleet is in het universum.

DOCH, ZELFS WANNEER JE WARE THUIS ONBEGRIJPELIJK IS, denk niet dat het buiten jouw bereik is.  Het is je gegeven vandaag om je Ware Thuis te ervaren, want je draagt Kennis in je.  Je enige limitatie hier, is je capaciteit om Kennis te ervaren en uit te drukken.  Nochtans, wanneer je elke stap neemt en wanneer je elke stap ontvangt in je voorbereiding, groeit je capaciteit om relaties en communicatie te ervaren.  Wanneer je meer en meer vrijheid zoekt van je eigen verbeelding en van je eigen geïsoleerde denken, zul je je opname in het leven in een steeds grotere en grotere mate ervaren.  Dus, je evolutie kan afgemeten worden in termen van je steeds meer toegenomen capaciteit om Kennis te ervaren en uit te drukken.  Dus, je bent thuis terwijl je in de wereld bent, want je Ware Thuis groeit in je eigen ervaring.  Het vuur van Kennis groeit steeds krachtiger en zijn verterende genade wordt steeds meer duidelijk wanneer je geest vrij, heel en gericht wordt.

HERINNER DIT OP IEDER UUR en keer terug naar je Ware Thuis in je diepere oefen periodes.  Je bent thuis in de wereld.  Daarom, kun je in vrede zijn in de wereld.

OEFENING 354: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 355

IK KAN IN VREDE ZIJN IN DE WERELD.

HET IS MOGELIJK OM IN VREDE TE ZIJN IN DE WERELD, want je hebt je bron van vrede meegebracht.  Je kunt in vrede zijn in de wereld zelfs wanneer de wereld een plaats van actieve betrokkenheid, een plaats van moeilijkheid, een plaats van uitdaging en een plaats van noodzakelijke vervulling, want je draagt vrede in je, vanwege het vuur van Kennis.  Vanuit Kennis komen alle betekenisvolle gedachten en activiteiten naar boven – alle ware inspiratie, alle belangrijke ideeën en alle grote expressies.  Doch, Kennis is groter dan zijn uitingen, want het is een licht in de wereld.

JE BENT IN VREDE IN DE WERELD, want je bent met het licht in de wereld en nochtans ben je verbonden met de wereld, want je bent hier gekomen om te werken.  Alleen door deelname, door iedere stap te volgen, kun je beseffen dat er geen contradictie is tussen vrede en werk.  Er is geen scheiding tussen stilte en werk.  Dit moet je volledig ervaren, want het is een volledige ervaring en je capaciteit voor deze ervaring moet steeds meer uitgebreid worden.  Je begrip en bevattingsvermogen moet continu worden uitgebreid.  Je betrokkenheid bij het leven moet steeds meer harmonieus en consistent worden.  Je onderscheidingsvermogen ten opzichte van relaties moet vergroot worden en werkelijk toegepast.  Alle kwaliteiten die geassocieerd zijn met de cultivatie van Kennis moeten ook verhoogd worden.  Dit zal het voor jou mogelijk maken om vrede te hebben in de wereld, want jij was bedoeld om vrede te hebben in de wereld.  Vrede in de wereld is een uiting van je Ware Thuis in de wereld en dit zul je vinden in jezelf.

OEFENING 355: Lees de les drie keer vandaag.

STAP 356

IK ZAL MEZELF VINDEN VANDAAG.

JE ZELF IS GROTER DAN JE HUIDIGE CAPACITEIT om het te ervaren.  Doch in je huidige capaciteit kun je je Zelf vinden en het ervaren.  Onthou dat dit je grote verlangen is.  Herinner dit op ieder uur.  Onthou dat je je Zelf wilt vinden, want zonder je Zelf ben je verloren in je eigen denken en in het onberekenbare denken van de wereld.  Zonder je Zelf , zul je je Zelf net zo tijdelijk en zo veranderlijk als de wereld voelen.  Zonder je Zelf,  zul je je bedreigd en zo dreigend als de wereld voelen.  Je ware verlangen is daarom om je Zelf te herwinnen en met je Zelf die zijn ontstaan uit je ene Ware Bron, die worden uitgedrukt door jouw Kennis die leeft in je Aloude Thuis.

VANDAAG IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES, kom opnieuw tot Kennis.  Kom om jezelf te geven.  Kom om te aanbidden.  Kom in devotie en eerbied, zodat je je  capaciteit mag vergroten om je Zelf te ervaren, zowel in je meditatie oefen tijd , als in je tijd in de wereld.  Je bent in de wereld gekomen om je Kennis te herwinnen en je Kennis toe te staan zich uit te drukken.  Jij zal je Zelf dan uitdrukken, want je bent in de wereld om je Zelf uit te drukken.

OEFENING 356: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 357

IK BEN IN DE WERELD OM MEZELF UIT TE DRUKKEN.

ALLES WAT JE OOIT HEBT GEZEGD en alles wat je ooit gedaan hebt, was een poging om je Zelf uit te drukken.  Jouw dilemma in het verleden is dat je hebt geprobeerd een zelf uit te drukken, die niet jouw Zelf is.  Deze tijdelijke zelf, deze persoonlijke zelf, is gebruikt als vervanger voor je Ware Zelf, maar het is alleen bedoeld als bemiddelaar tussen je Ware Zelf en de wereld.  Omdat het als een plaatsvervanger is gebruikt, heeft het zijn eigen verwarring en gebrek aan fundering, je communicatie en uitdrukking uitgeschakeld.  Je hebt daarom, de bron van je expressie of het beste voertuig voor je expressie niet gevonden.

DAT JE WARE ZELF ZICHZELF WENST UIT TE DRUKKEN, is duidelijk in al je activiteiten in het verleden, wanneer je ze objectief zult begrijpen.  Alles wat je ooit tegen iemand hebt gezegd, bezit een zaadje van ware expressie.  Alles wat je ooit hebt gedaan of probeerde te demonstreren bevat het zaad van ware demonstratie en expressie.  Je hoeft alleen je expressie te zuiveren, om het compleet te hebben en werkelijk vertegenwoordiger van jouw aard en daardoor werkelijk bevredigend voor jou te zijn.

OMDAT JE HIER BENT OM JEZELF UIT TE DRUKKEN, moet je ook leren om je Zelf uit te drukken, hoe je ware uiting anderen zal beïnvloeden en hoe dit effect op de juiste wijze gebruikt kan worden, voor je eigen welzijn en ook voor hun welzijn.  Hier leer je wat je wilt uitdrukken en hoe je het uit moet drukken.  En je leert ook zijn impact op de wereld te beseffen.  Dit vereist de cultivatie van Kennis in jou, de cultivatie van je persoonlijke mogelijkheden en de transformatie van je persoonlijke zelf,  van een plaatsvervanger voor Kennis te zijn.  Als een tussenpersoon,  moet je persoonlijke zelf correct ontwikkeld en geactiveerd worden.  Hier dient het een Groter Zelf in jou, zoals je Groter Zelf het Groter Zelf van het universum dient.  Hier vindt alles zijn rechtmatige plaats en zijn gelijkmatige uitdrukking.

HERINNER JEZELF OP HET UUR, dat je je Zelf wenst uit te drukken en in je diepere meditatie ervaringen, waar je in stilte en devotie komt, sta je Ware Zelf toe zich aan jou uit te drukken.  Voorbij woorden en voorbij handelingen, zal je Ware Zelf zich uitdrukken en jij zal zijn uitdrukking begrijpen.  Je zult weten dat je zijn expressie wilt ontvangen en zijn expressie uit wilt breiden in de wereld.  De wereld is de plaats waar je gekomen bent om je Zelf uit te drukken, want de wereld is de plaats waar je thuis wenst te zijn.

OEFENING 357: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 358

IK WENS THUIS TE ZIJN IN DE WERELD.

JE WENST OM THUIS TE ZIJN IN DE WERELD.  Je bent hier niet gekomen om de wereld te ontvluchten.  Je bent hier gekomen om thuis te zijn in de wereld.  Dit begrijpend, zal je in staat stellen om je bijdrage op waarde te schatten en jezelf geheel te betrekken in zijn uitdrukking.  De wereld ontvluchten zonder bij te dragen aan de wereld , zal je dilemma alleen maar compliceren en je zult terugkeren naar je Spirituele Familie met je geschenken ongeopend en niet afgeleverd.  Je zult je dan realiseren dat je terug moet keren omdat het werk dat je had voorgenomen te volbrengen in de wereld niet volbracht is.

WEES DAN BLIJ DAT JE NU IN DE WERELD BENT en dat je niet hoeft te wachten om opnieuw binnen te komen.  Je bent hier al.  Je bent al zover gevorderd.  Je bent in de perfecte positie om je bestemming te vervullen.  Je hebt je Aloude Thuis met je meegebracht – in het zaad en in het licht van jouw Kennis, die nu aan het groeien is, tevoorschijn komt en voortspruit.

DE WERELD IS NIET JOUW THUIS, maar jre bent bedoeld om thuis te zijn in de wereld.  Denk hieraan op ieder uur en realiseer je hoe graag je thuis wilt zijn in de wereld.  Realiseer je hoe graag je de wereld niet wil veroordelen of niet eenvoudig weg wil ontvluchten van de wereld.  Wanneer je thuis bent in de wereld, wil je in staat zijn om voorbij de wereld te bewegen, om op een grotere manier te dienen en een grotere realiteit te ervaren dan de wereld je kan bieden.  Maar je zult niet vertrekken met spijt, met boosheid of met teleurstelling.  Je zult vertrekken met blijdschap en tevredenheid.  Dit zal de wereld zegenen en zal jou zegenen, die zichzelf en de wereld gezegend heeft terwijl je in de wereld was.

IN JE DIEPERE MEDITATIE OEFENINGEN, sta jezelf toe serieus te overwegen wat thuis voor je betekent.  Opnieuw is dit een oefening van actieve mentale betrokkenheid.  Gebruik je geest om de belangrijke dingen, die nu aan je gegeven zijn te overwegen.  Je zult alle gedachten die je hebt in relatie tot het idee van vandaag moeten onderzoeken om te begrijpen, hoe je het idee van vandaag benadert en hoe je er op zult reageren.  De kracht van besluit ligt bij jou, maar je moet de huidige inhoud van je geest begrijpen.  Hiermee, zul je instaat zijn om namens jezelf juist en wijs besluit te nemen, binnen jouw gebied van verantwoordelijkheid.  Je bent bedoeld om thuis te zijn in de wereld.  Breng thuis met je mee, zodat anderen zich thuis mogen voelen in de wereld.  Op deze manier, zal de wereld gezegend  worden, omdat het niet langer een afzonderlijke plaats is.  Ontvlucht de wereld niet vandaag, maar wees aanwezig om de wereld te dienen.

OEFENING 358: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 359

IK BEN AANWEZIG OM DE WERELD TE DIENEN.

WEES AANWEZIG OM DE WERELD TE DIENEN en de aanwezigheid dat de wereld dient zal door jou spreken.  Wees aanwezig om de wereld te dienen en jij zal aanwezig zijn tot die aanwezigheid.  Je zult betrokken zijn in elke activiteit en elke activiteit zal belangrijk en betekenisvol zijn.  Dan,  zul je geen ontsnapping zoeken van je ervaring, je zult geen ontsnapping zoeken van de wereld en je zult geen duistere plek zoeken om je te verstoppen, want je zult je realiseren, dat het licht van Kennis compleet weldadig is.  Je zal wensen om er meer en meer in te baden en meer en meer uit te willen drukken in de wereld.  Dit is jouw plicht hier en jouw grote liefde.

HERINNER JEZELF IEDER UUR dat je aanwezig wenst te zijn om de wereld te dienen.  Herinner jezelf ook dat je aanwezig wenst te zijn, om te ontvangen wat de wereld jou geeft.  Herinner jezelf dat je moet leren hoe te geven en hoe te ontvangen en dat is waarom je een beginnend student van Kennis bent.  Belast jezelf niet met verwachtingen van jezelf, boven wat is aangegeven in je programma van voorbereiding.  Je Leraren herkennen je huidige staat en ze herkennen je huidige stap.  Ze onderschatten niet jouw kracht, maar ze overschatten ook niet je huidige mogelijkheden.  Dat is waarom je ze nodig hebt, om vooruit te gaan met zekerheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid.

IN JE DIEPERE OEFENINGEN, wees aanwezig om jezelf in stilte aan je oefening te geven.  Herinner je opnieuw dat alle oefening geven is.  Je bent jezelf aan het geven, zodat je Ware Zelf aan jou gegeven mag worden.  Hier breng je wat klein is naar wat groot is en wat groot is , brengt zichzelf naar wat klein is.  Hier realiseer je je dat ook jij groot bent en dat het kleine bedoeld is, om de grootsheid waar je deel van bent uit te drukken.  De wereld vraagt wanhopig om het ontsluieren van deze grootsheid, nochtans moet je leren hoe de grootsheid in de wereld te onthullen.

OEFENING 359: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 360

IK MOET LEREN HOE GROOTSHEID IN DE WERELD TE ONTHULLEN.

MET EENVOUD, NEDERIGHEID en zonder valse aannames, herinneren dat je een beginnend student van Kennis bent, zul je in staat zijn om te leren hoe grootsheid te onthullen in de wereld.  Dit is heel essentieel want de wereld is tegenstrijdig ten opzichte van grootsheid, ten opzichte van Kennis en te opzichte van liefde.  Wanneer je het verlangen van de wereld aan hem presenteert, wanneer de wereld in een staat van tegenstrijdigheid is, weet het niet hoe te reageren.  Zijn reactie zal daarom ofwel demonstreren dat het voor of tegen je bijdrage is.  Elk individu, elke gemeenschap of elke wereld die bestoken is met tegenstrijdigheid zal op meer dan een manier reageren, omdat het tegenstrijdig is.  Om deze reden moet je tegenstrijdigheid toetreden met Wijsheid, want degenen die tegenstrijdig zijn, moeten leren om hun zekerheid te ontvangen, zoals je nu aan het leren bent.

HERKEN IN HOEVERRE JE TEGENSTRIJDIG BENT GEWEEST, ten opzichte van deze voorbereiding.  Besef dat om deze reden, deze voorbereiding aan jou gegeven is in oplopende stappen, stap voor stap, dag na dag.  Stap voor stap, leer je je capaciteit voor Kennis te ontwikkelen en je verlangen te accepteren en je leert ook om Kennis uit te drukken.  Een student zijn betekent dat je hier bent om te leren en wanneer je leert, zul je demonstreren, onderwijzen en de grote resultaten produceren die Kennis wenst voort te brengen.  Doch, Kennis kan jouw limieten niet overtreffen, omdat Kennis om je geeft en jou beschermt als zijn voertuig.  Omdat je deel van Kennis bent, zul je ook wensen om voor jouw voertuig te zorgen.  Dat is waarom je je uiterste best moet doen om voor je geest en lichaam te zorgen, wanneer je vordert.

IN JE DIEPERE OEFEN PERIODES VAN VANDAAG, sta je jezelf toe om geïnstrueerd te worden in hoe grootsheid in de wereld te onthullen.  Besef dat de wereld tegenstrijdig is en accepteer dit, want dit is de huidige staat van de wereld.  Besef dat je met Wijsheid en onderscheidingsvermogen moet geven.

En besef dat je Kennis van zichzelf moet laten geven en niet te geven van je eigen ambitie of behoefte om een gevoel van inadequaatheid te vermijden.  Sta je gift toe waar te zijn en je geven zal waar zijn.  Je geven, zal dan, zal van zichzelf geven op een manier die passend is, die jou zal behoeden en die degenen zal eren, die je geschenk ontvangen.  Dit zal hun uit hun tegenstrijdigheid halen, zoals jij nu zelf in het licht geleid wordt.

OEFENING 360: Twee oefen periodes van 30-minuten.

STAP 361

IK WORD IN HET LICHT VAN KENNIS GELEID VANDAAG.

JIJ DRAAGT HET LICHT.  Draag het bij je ieder uur en in iedere omstandigheid.  Gebruik de hele dag om het dragen van Kennis van Kennis te beoefenen.  Probeer niet om Kennis te uiten, want Kennis doet dit zelf, wanneer het geschikt is.  Je opdracht vandaag is, om Kennis te dragen, aandachtig te zijn en te herinneren dat Kennis bij je is.  Of je nu alleen bent of met anderen, of je nu op je werk bent of thuis, of in een situatie die plezierig is of onaangenaam, draag je Kennis in je.  Voel het branden in je hart.  Voel het de uitgestrektheid van je geest vullen.

In je twee diepere oefen periodes, treed opnieuw het heiligdom van Kennis binnen, zodat je verfrist en vernieuwd mag worden, zodat je gezegend en geëerd wordt en zodat je rust en vrijheid zal vinden.  Hoe meer je dit vind in je innerlijke leven, te meer je in staat zult zijn het in je uiterlijke leven uit te dragen, want je bent bedoeld om Kennis in de wereld uit te dragen.

OEFENING 361: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 362

IK BEN AAN HET LEREN OM TE LEREN VANDAAG, WANT IK DRAAG KENNIS BIJ ME VANDAAG.

JE BENT AAN HET LEREN OM TE LEREN.  Je bent aan het leren om Kennis te ontvangen.  Je bent aan het leren om Kennis te waarderen.  Je bent aan het leren om Kennis te dragen.  Je leert om Kennis uit te drukken.  Je bent aan het leren, om al je mentale en fysieke mogelijkheden te cultiveren die essentieel zijn voor deze algehele voorbereiding.  Je bent een volmaakte student.  Wees daarom geheel betrokken bij je student zijn, vandaag, wat je zal bevrijden van valse aannames en van het plaatsen van onmogelijke lasten op jezelf.  Dat wat in waarheid gegeven is zal je op een natuurlijke manier in staat zijn om te doen, want je bent van nature gecreëerd om dit te doen.  Je fysieke en mentale voertuigen, die dingen die aan de wereld gebonden zijn, zullen op een natuurlijke manier betrokken worden in je ware vervulling.

LEER OM TE LEREN.  Leren om te leren betekent dat je leert om deel te nemen.  Dat betekent dat je zowel volgt als leidt.  Jij volgt jouw Leraren en hun programma van ontwikkeling en jij leidje mentale en fysieke voertuigen.  Op deze manier, wordt leiden en volgen allemaal hetzelfde, zoals geven en ontvangen allemaal hetzelfde zijn.  Dus het is dat degenen die ontvangen zullen geven en degenen die volgen zullen leiden.  Dus het is dat degenen die geven zullen moeten blijven ontvangen en degenen die leiden zullen moeten blijven volgen.  Hier verdwijnt de dualiteit van zulke dingen.  Hun uniformiteit en hun aanvullende aard worden herkend omdat dit eenvoudig is, omdat het duidelijk is en omdat het waar is.

HERINNER DIT IDEE OP HET UUR en gebruik je twee oefen periodes, om jezelf met Kennis te verbinden in stilte en eenvoud.  Sta deze laatste oefen perioden in dit programma toe om grote diepte te hebben.  Geef jezelf hieraan zo compleet als je maar kan, want dit doende zul je je capaciteit voor Kennis en ervaring van Kennis vergroten.  Wanneer je capaciteit en ervaring van Kennis groeit, zal je verlangen naar Kennis ook groeien, want kennis is je ware verlangen.

OEFENING 362: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 363

KENNIS IS MIJN WARE VERLANGEN, OMDAT IK EEN STUDENT VAN KENNIS BEN.

KENNIS IS JE WARE VERLANGEN.  Denk niet dat je verlangens bedrieglijk zijn, want alle verlangens, wanneer herkend, zijn voor Kennis.  Het is omdat je jouw verlangens verkeerd geïnterpreteerd hebt, of probeerde om ze te gebruiken om andere dingen te versterken, die je op een dwaalspoor brachten.  Probeer niet zonder verlangen te zijn, want leven is verlangen.  Verlangen is intentie.  Verlangen is betekenis en richting.  Toch, moet je je ware verlangen herkennen, wat het verlangen naar Kennis is, om zichzelf te vervullen en zichzelf op te eisen, het verlangen naar Kennis om jou te redden en voor jou om Kennis te redden.  Hoe kun je Kennis redden? Door het in jezelf te houden, door een student van Kennis te zijn, door Kennis bij je te dragen, overal waar je gaat, door je bewustzijn van Kennis te versterken, door eenvoudig met Kennis te zijn en door niet te proberen Kennis te gebruiken om je eigen doelstellingen en je eigen doel te vervullen.

GA DOOR MET DE NORMALE ACTIVITEITEN VAN DE DAG, maar draag Kennis bij je.  Wanneer Kennis niet in twijfel is, hoef jij niet in twijfel te zijn.  Wanneer Kennis niet bang is, hoef jij niet bang te zijn.  Wanneer Kennis de situatie niet veranderd, hoef je de situatie niet te veranderen.  Wanneer Kennis je zegt een omstandigheid te verlaten, verlaat die omstandigheid.  Wanneer Kennis je zegt om in de omstandigheid te blijven, blijf in die omstandigheid.  Hier word je zo eenvoudig en krachtig als Kennis.  Hier word je Kennis zelf.

HERHAAL HET IDEE VAN VANDAAG OP HET UUR en ervaar het.  In je innerlijke leven, ervaar het ook in je diepere meditatie oefeningen.  Je innerlijke en uiterlijke leven is waar je jezelf toepast en waar je jezelf geeft.  Zij zijn waar je Kennis draagt.  Na verloop van tijd, zul je zien, dat Kennis jou zal dragen.

OEFENING 363: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 364

KENNIS DRAAGT ME OMDAT IK EEN STUDENT VAN KENNIS BEN.

TERWIJL JIJ KENNIS DRAAGT, zul je voelen dat Kennis jou draagt.  Je zal voelen hoe Kennis je leidt en richting geeft, je bewaart, je beschermt tegen gevaar, je weghoudt bij moeilijke en schadelijke betrekkingen, jou betrekt bij individuen met wie je verbonden moet zijn en je wegleid van verdeelde betrekkingen, die geen doel hebben.  Het is dus dat je een leider en een volger word, want je volgt Kennis en leidt jezelf.  Je brengt Kennis op, doch je beoefent de kracht van besluit namens jezelf.  Het is dus dat je een grote volger en een groot leider wordt.  Je bent dus in een positie om te dienen en je zult in toenemende mate voelen alsof Kennis je door het leven draagt.  En je voelt ook dat je Kennis draagt.  Correct gezien, zul je je ware relatie tot Kennis beseffen.  Je zult beseffen,  dat je Kennis in je draagt en dat kennis je welzijn draagt in zichzelf.  Dit is perfect aanvullend.  Het is perfect,  want het is ontstaan uit perfectie zelf.

WEES EEN WARE STUDENT VAN KENNIS.  Verbind jezelf met de oefening.  Geef jezelf aan de oefening.  Verander je oefening niet.  Verwaarloos je oefening niet.  Alles wat je hoeft te doen is oefenen en aandachtig zijn, oefen en wees aandachtig.  Op het uur en in je diepere meditatie oefeningen, waar je in de stilte komt, om met de stilte zelf te zijn, oefen om te oefenen, oefen om te leren en leer om te leren.  Vandaag leer je om te leren.  Vandaag ben je een student van Kennis.

OEFENING 364: Twee oefen periodes van 30-minuten.  Ieder uur oefening.

STAP 365

IK BEN TOEGEWIJD TE LEREN OM TE LEREN.  IK BEN TOEGEWIJD TE GEVEN WAT IK BEDOELD BEN TE GEVEN.  IK BEN TOEGEWIJD OMDAT IK DEEL BEN VAN HET LEVEN.  IK BEN DEEL VAN HET LEVEN OMDAT IK EEN BEN MET KENNIS.

WAT IS TOEWIJDING dan je natuurlijke expressie van je ware verlangen? Het bevrijd je; het bind je niet.  Het verbind je; het verplicht je niet.  Het versterkt je;het verplicht je niet.  Ware toewijding is ontstaan uit ware Kennis, van waaruit jezelf ontstaan bent.  In deze laatste stap in dit stadium van je voorbereiding, geef jezelf en de hele dag aan oefening.

EER JEZELF voor het voltooien van een opmerkelijke en substantiële taak in het voltooien van dit ene jaar van voorbereiding.  Eer je Kennis voor het geven van het verlangen deel te nemen en de kracht om deel te nemen.  Eer je Kennis voor de visie die nu tevoorschijn komt.  Eer allen die je gediend hebben in je leven – je familie, je ouders, je vrienden en je ogenschijnlijke vijanden en tegenstanders.  Eer iedereen die je instaat hebben gesteld om Kennis te waarderen en die je de kracht en het besluit hebben gegeven om de voorbereiding voor Kennis te ondernemen.  Herinner ook je Leraren, want zij herinneren jou en verblijven zelfs nu bij jou.  Herinner je dat je een student van Kennis bent en hiermee zul je instaat zijn om vooruit te gaan in je voorbereiding.

VANDAAG OP HET UUR en in je twee diepere meditatie oefeningen, geef jezelf.  Beschouw alles wat je is gegeven.  Laat dit een dag zijn van vervulling en dankbaarheid.  Laat dit een dag zijn om te eren dat Kennis echt in jou is en dat je echt in Kennis bent.  Open jezelf voor de volgende stap, voorbij dit programma.  De volgende stap wacht op je – een stap die je betekenisvol zal verbinden met andere studenten van Kennis, een stap die je betekenisvol zal verbinden met degenen die verder zijn gevorderd, dan wat jij tot dusver vervult hebt, een stap die je zal verbinden in het dienen van degenen die net beginnen te vorderen in het stadium die jij juist hebt voltooid.  Je ontvangt dus, van degenen die je voor zijn en geeft aan degenen achter je.  Dus, allen zijn gekoesterd en ondersteund in hun terugkeer Thuis bij God.  Het is dus dat je volgt en leid, je ontvangt en je geeft.  Het is dus dat al je activiteiten uniform worden en je kunt ontkomen aan al je negatieve verbeelding.  Het is dus, dat je een student van Kennis bent.  En dus is het dat Kennis je zegent, jij die bedoeld bent om de wereld te zegenen.

NASI NOVARE CORAM