De Pijler van Gezondheid


You need sufficient health - not perfect health

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 12 oktober 1994
te Boulder, Colorado

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Er wordt in de wereld veel gepraat over het herstellen, verbeteren en behouden van de gezondheid. Maar laten we eerst naar een meer fundamentele vraag kijken voordat we deze vragen gaan behandelen. Die vraag is: Wat is gezondheid? Wat vormt echte gezondheid in de mens? Is gezondheid slechts het ontbreken van ziekte of ziekteverschijnselen? Is gezondheid slechts het ontbreken van invaliditeit of lichamelijke beperkingen? Of is gezondheid, vanuit een andere benadering, het vermogen om aan sportevenementen deel te nemen of om te voldoen aan een aantal basiscriteria voor lichamelijke vaardigheid?

Laten we stellen dat, binnen het kader van het leggen van een fundament voor het leren en leven van De Weg van Kennis, gezondheid in essentie vitaliteit is. Het is de vitaliteit die voortvloeit uit het leven van een authentiek leven – een leven vol zin en doel, een leven dat richting heeft en een leven dat zich zinvol bezighoudt met anderen en met de wereld. Dit levert een vitaliteit op, een wil om te leven en een verlangen om een bijdrage te leveren – een zekere levensvreugde, zou je kunnen zeggen.

Het is opmerkelijk dat deze vitaliteit ontbreekt bij zoveel mensen die aan andere criteria voor gezondheid voldoen, zelfs bij mensen met een zeer goede conditie en mensen die nog nooit een ernstige ziekte hebben ondervonden. En het is even opmerkelijk dat vitaliteit kan worden gevonden bij bepaalde personen die lichamelijke gebreken hebben of die een voorgeschiedenis met lichamelijke ziekten hebben gehad.

Je moet daarom naar de kern van de dingen kijken. Wat is gezondheid en wat levert gezondheid op? Van hieruit kun je begrijpen wat gezondheid bedreigt en kun je een veel duidelijker beeld krijgen van hoe je gezond kunt blijven.

Gezondheid is vitaliteit. Vitaliteit is de wil om te leven en een bijdrage te leveren. Ze bevat iets opwindends over het leven. Ze bevat een gevoel van doel in het leven. En ze communiceert haar natuurlijke affiniteit met het leven naar iedereen om je heen. Deze vitaliteit kan zich in een sterk lichaam bevinden of in een zwak lichaam, maar als je lichaam goed functioneert heb je een grotere kans deze vitaliteit te ervaren. Zelfs mensen met ernstige lichamelijke beperkingen of zelfs handicaps kunnen deze fundamentele essentie van gezondheid ervaren.

De volgende vraag die aan het begin opkomt is: Hoe gezond moet je zijn? In de wereld tref je een grote diversiteit aan meningen aan, een heel scala aan antwoorden. De een zal zeggen: “Nou, gezond zijn is gewoon niet ziek zijn!”. Anderen zullen zeggen: “O, nee, gezond zijn is veel actiever, veel levendiger, veel competenter zijn”.

Er heerst een grote zorg over gezondheid, zelfs onder gezonde mensen, omdat de verwachtingen zeer hooggespannen zijn. Mensen hopen of verwachten een leven zonder lichamelijke kwalen, pijn en problemen. Mensen staan zelfs wel op het standpunt dat als het lichaam gewond of ziek is er iets fundamenteel mis moet zijn met de persoon, alsof iedereen te allen tijde een perfecte gezondheid moet ervaren, en als ze dit niet ervaren, er iets inherent verkeerd is in hun denken. Hoewel het waar is dat negatieve verbeelding en ongepaste omgang met anderen je van je vitaliteit zullen beroven, waardoor je kansen op gezondheid verkleind en verminderd worden, moet niet worden aangenomen dat ziekte en letsel een tekortkoming in de natuur vertegenwoordigen. Ziekte en letsel maken deel uit van het risico van leven in de fysieke wereld. Het kan iedereen overkomen.

Deze bewering zal enige bezwaren oproepen aangezien mensen zeer idealistisch zijn over gezondheid. Zij nemen aan dat als het leven van iemand op orde is en het zinvol wordt geleefd, ziekte of letsel zullen ontbreken. Dit is een hoopvolle verwachting, die echter niet gebaseerd is op waarheid. Zelfs de meest wijze onder de Wijzen kan letsel oplopen. Zelfs de meest wijzen onder de Wijzen worden ziek en oud. En toch kan de kans op ziekte en letsel sterk worden verkleind en kun je een aantal zeer zinvolle maatregelen treffen om je fysieke welzijn te waarborgen. Om te beginnen moet je zelf echter wel een idee hebben hoeveel gezondheid nodig is. Laten we deze vraag nu behandelen, want het is een fundamentele vraag.

In de meest simpele bewoording gezegd is je lichaam gezond als het je kan helpen om volledig betrokken te zijn bij je doel in het leven. Welnu, deze bewering vereist enige toelichting omdat je nog niet weet wat jouw doel is in het leven, zie je. Maar als je fysiek voldoende gezond bent om een basis voor Kennis te kunnen ontwikkelen en te kunnen beginnen aan de tweede grote fase van het leven, dan zul je gezond genoeg zijn.

Hier associeer je gezondheid niet met schoonheid of atletische vaardigheden of enig ander prachtig ideaal. Het is voldoende gezond zijn. Je lichaam is in staat om te dienen. Dit is gezondheid. Als jouw lichaam niet in staat is om te dienen, dan moet je in principe je belangrijkste bezigheden in het leven opgeven en je lichaam je primaire aandacht geven. Het is alsof het lichaam een voertuig is, zoals een auto. Als het doel van de auto is om je van het ene punt naar het andere te brengen dan heeft hij zijn doel gediend. Maar als dit in mechanisch opzicht niet mogelijk is, dan moet hij naar de garage worden gebracht om gerepareerd te worden.

Als je fysieke lichaam in staat is om je door het leven te dragen dan ben je gezond genoeg. We moeten dit van meet af aan duidelijk maken, want als we het hebben over het ontwikkelen van de Pijler van Gezondheid moet jij enkele zeer realistische verwachtingen hebben. Als je verwachtingen hebt die buiten datgene vallen wat nodig en essentieel is raak je geobsedeerd door dit ene gebied ten koste van je betrokkenheid bij andere Pijlers. Zoals we hebben gezegd moeten alle Vier de Pijlers samen worden onderhouden. Welnu, het is waar dat je gedurende bepaalde perioden aan een Pijler meer aandacht moet besteden dan aan de anderen, maar ze moeten allemaal worden onderhouden. Het is overduidelijk dat mensen geobsedeerd raken door hun fysieke gezondheid. Soms hebben ze daar een geldige reden voor, omdat hun lichaam simpelweg niet in staat is te functioneren. Maar hier moeten we terugkomen op onze fundamentele definitie: Het doel van het lichaam is om te dienen als een voertuig om je in staat te stellen een groter doel in het leven te vervullen.

Je zult merken dat veel mensen die geobsedeerd zijn door hun gezondheid gezond genoeg zijn om hun doel te verwezenlijken, maar ze verwaarlozen hun doel omdat ze een hogere verwachting omtrent hun gezondheid hebben. We moeten hier onderscheid maken tussen wat gewenst is en wat nodig is – een zeer belangrijk onderscheid dat je op alle aspecten van het leven moet toepassen. Als jouw lichaam, net als de auto, je van de ene plaats naar de andere kan brengen dient het zijn doel. Het hoeft niet perfect te zijn. En als je het perfect probeert te maken, nou ja, dan geef je het meer aandacht dan het werkelijk verdient en dat gaat ten koste van het onderhouden van de andere essentiële aspecten van je leven.

Denk eraan: er zijn Vier Pijlers in het leven en die moeten allemaal worden onderhouden. Ze moeten allemaal sterk en functioneel worden. Hier moet je realistische verwachtingen hebben. Als je streeft naar meer laat je andere inspanningen los om je alleen maar te wijden aan een gebied. Daarom spreken we als we het over gezondheid hebben van een gezondheidsniveau dat afdoende en noodzakelijk is. Dit kan in contrast staan met wat er verwacht wordt of wat gewenst is.

Dus je moet jezelf de vraag stellen: Wat betekent essentiële gezondheid voor mij? Voordat je deze vraag stelt, moet je je afvragen hoeveel tijd en energie je besteedt aan je gezondheid of aan dingen waarvan je denkt dat ze met je gezondheid te maken hebben, zoals schoonheid en verzorging en jezelf kleden en persoonlijke verfraaiing, enzovoorts. We hebben gezegd dat zelfs invaliden kunnen stralen met Kennis. Dit is vitaliteit.

Wat is daarom de juiste verwachting? Wat is juist voor jou? Wij kunnen je alleen richtlijnen en waarschuwingen geven en je de juiste richting op sturen. Als je de Vier Pijlers van je leven wilt ontwikkelen als een basis voor het leren en leven van De Weg van Kennis en voor het worden van een persoon van Kennis, dan zul je merken dat je het je niet kunt veroorloven om te veel te investeren in een bepaald gebied. Je moet een balans zoeken, wat iets is dat maar weinig mensen in deze wereld doen.

Het lichaam moet in staat zijn om te doen wat ervan wordt verlangd. Wat van het lichaam zal worden verlangd zal afhangen van je doel wanneer het aan je onthuld wordt en wanneer je voorbereid bent om het te ervaren en uit te voeren. Sommigen hebben hun lichaam misschien meer nodig dan anderen, maar wij verzekeren je dat de meeste mensen in de wereld van vandaag die voldoende voedsel, onderdak en stabiliteit in hun leven hebben in staat zijn om mannen en vrouwen van Kennis te worden op basis van hun huidige gezondheidsniveau.

Nogmaals, we maken onderscheid tussen wat adequaat en essentieel is en wat eventueel wordt gewenst of verwacht. In staat te zijn bergen te bedwingen of grote atletische prestaties te leveren is prima voor sporters, maar het is niet nodig voor de ontwikkeling en het behoud van een adequaat gezondheidsniveau. Sterker nog, het beoefenen van dit soort activiteiten zal een inzet vergen die jou ervan kan weerhouden een fundament voor Kennis te leggen.

Er wordt vaak te weinig gegeven aan het lichaam, maar in veel gevallen wordt er te veel gegeven in naam van de gezondheid. Mensen zijn geobsedeerd door gezondheid en genezing en zich goed voelen en er goed uitzien, maar tegen welke prijs Sommige mensen zullen zeggen: “Nou, ik zou me graag willen ontwikkelen in De Weg van Kennis en De Weg van Kennis willen leren leven, maar ik moet voor mijn gezondheidsprobleem zorgen! En natuurlijk blijven hun gezondheidsproblemen maar aanhouden. Hun probleem is niet de gezondheid. Hun probleem is hun prioriteiten. Tenzij je een levensbedreigende ziekte hebt, kun je je ontwikkelen in De Weg van Kennis. Zelfs als je gebonden bent aan een rolstoel of op een andere manier lichamelijk gehandicapt bent, kun je een fundament voor Kennis leggen.

Hier moet je beoordelen wat voldoende gezondheid is. Je peilt je verwachtingen en normen aan de hand van wat nodig is. Deze praktische benadering van gezondheid is zo cruciaal. Ze plaatst de zaken in een juist perspectief en geeft je een veel nauwkeuriger inzicht in wat er gedaan moet worden om je fysieke gezondheid te behouden. Zonder dit fundamentele principe en perspectief, gebaseerd op wat er werkelijk nodig is in je leven, zul je ten prooi vallen aan verwaarlozing of obsessie en dit zal je beletten om een evenwichtig en doelgericht leven te leiden.

Het lichaam is een mechanisme. Het is niet magisch. Verwar het niet met de geest of met de (Heilige) Geest. Mensen proberen ze allemaal over een kam te scheren omdat ze willen voelen dat ze één zijn en dat het leven een eenheid is. Maar het leven functioneert op verschillende niveaus. Het functioneert op het niveau van de fysieke leefwereld, de mentale leefwereld en de spirituele leefwereld. Je belangrijkste zorg in het leven in de wereld en in het leren leven van De Weg van Kennis is het ontwikkelen van adequate vaardigheden in de fysieke en mentale leefwerelden. Je ontwikkelt vaardigheden in de fysieke leefwereld zodat je een evenwichtig leven kunt leiden. En toch, vanwege de opkomst van de wereld in de Grotere Gemeenschap, moet je ook vaardigheden in de mentale leefwereld leren, adequate vaardigheden, om te kunnen functioneren en te doen wat je weet dat je moet doen. Je hebt geen vaardigheid nodig in de spirituele omgeving omdat Kennis in je zit en omdat je verbonden bent met je Spirituele Familie en met de Ongezienen, die toezicht houden op je ontwikkeling.

Er bestaat geen garantie in het leven dat je perfect gezond zult zijn. Ook al is je denken perfect en je gedrag onberispelijk, wat het risico op een ongeluk, ziekte of verwonding voor jou verkleint, loopt je dit risico nog steeds, omdat dat deel uitmaakt van het feit dat je in de wereld bent. Mensen willen vaak het idee van risico’s elimineren. Ze houden niet van het idee dat ze met risico’s moeten leven, en dus geloven ze: “Er is echt geen letsel of ongeval in de wereld. Er is geen ziekte. Het is allemaal het gevolg van het niet goed functioneren van mensen en als we dat kunnen opheffen, nou, dan zouden er geen ongelukken, verwondingen of ziekten zijn.” Nogmaals, kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar de planten en de dieren. Ze lopen allemaal een risico door hier te leven. Er is geen garantie dat alles perfect voor hen zal verlopen, dat ze allemaal een lange levensverwachting zullen hebben. Om in het leven te zijn, moet je in het leven zijn zoals het is, en niet zoals je wilt dat het is. Om het leven te ervaren, moet je het leven ervaren zoals het is en niet zoals je het wilt hebben.

Er zijn risico’s verbonden aan het bestaan in de wereld. Dat hoort bij het hier zijn. Accepteer dit. Dit vereist moed, geen vermijding. Als je het leven omarmt moet je het leven omarmen. Je kunt niet simpelweg de onderdelen die je leuk vindt eruit pikken en de rest minachtend van de hand wijzen. Je hebt misschien een idee van een perfect leven of een reeks idealen die een perfect leven illustreren, maar we brengen je naar iets wat groter is – een echt leven, een authentiek leven, een leven dat volledig in harmonie is met Kennis in jou en Kennis in het universum. Dit is het Goddelijke.

Nogmaals, onze aanpak lijkt eenvoudig in tegenstelling tot andere benaderingen, omdat hij zonder valse voorstelling van zaken is. Het doet niets af aan wat nodig is en het voegt niets toe. Hoeveel gezondheid is er nodig? Je moet deze vraag uiteindelijk voor jezelf beantwoorden, maar denk eens na over de criteria. Stel jezelf de vraag: Hoe gezond moet ik zijn om het proces op te starten waarmee ik een basis kan leggen voor het leren en leven van De Weg naar Kennis? Kan mijn lichaam mij, als een voertuig, door de stad verplaatsen? Kan het me brengen waar ik naartoe moet? Kan het met mensen communiceren?” Je zult in de meeste gevallen, op enkele uitzonderingen na, merken dat het antwoord ja is.

Hier kan het lichaam liefdevol en passend worden behandeld. Maar als je probeert het lichaam in overeenstemming te brengen met je gezondheidsidealen of met je beeld van een perfecte gezondheid zal je er zoveel van eisen dat je het lichaam schade zal berokkenen. Je zult ervan verwachten dat het een perfect instrument is. Je zult er onfeilbaarheid van verwachten. Je zult eisen dat het werkt volgens idealen die niet in overeenstemming zijn met de aard van de fysieke realiteit of de eigenschappen van je fysieke voertuig.

Ga terug naar deze fundamentele vraag. Wat heeft mijn lichaam nodig om het werk af te maken waarvoor ik gekomen ben? Dit is een vraag die je jezelf voortdurend moet stellen. Een keer is niet genoeg omdat je antwoord zal veranderen, vooral als je vooruitgaat als student en beoefenaar van De Weg van Kennis. Misschien ben je, net als veel mensen, ontevreden over de vorm van je lichaam of over aspecten van je uiterlijk. Maar maakt dit echt een verschil in termen van het vermogen van je lichaam om een groter doel te dienen? En hoeveel ben je bereid te investeren in deze oppervlakkige verbeteringen? Hoeveel van je elementaire energie, tijd en middelen ben je bereid te gebruiken in je poging geringe bezwaren tegen het uiterlijk en functioneren van je lichaam te verhelpen?

Nogmaals, we brengen je terug naar de praktische aanpak, naar de aanpak die werkt, die gebaseerd is op wat je kunt doen in het leven. Want zoals gezegd zijn zinvolle relaties met andere mensen gebaseerd op wat je samen kunt doen in het leven. Wat jullie samen doen in het leven ontwikkelt je band, je vertrouwen en de mogelijkheden en aspecten van je relatie.

Hetzelfde geldt voor je relatie met je lichaam. Wat jullie samen kunnen doen, zal ook hier je relatie ontwikkelen. Als je te veel verwacht zul je teleurgesteld worden. Vind de echte basis van je relatie. Die vind je door in de loop van tijd te achterhalen wat je moet doen. Dan wordt het lichaam gebruikt omdat het in wezen een communicatie-instrument is. Het doel van het lichaam is niet om mooi te zijn. Het moet een communicatie-instrument zijn, een voertuig zijn en deelnemen aan een fysieke wereld in een fysieke realiteit. Net als een auto: als het je kan brengen waar je naartoe moet heeft het zijn werk gedaan. Maar kijk naar de manier waarop mensen met hun auto’s omgaan en hoeveel tijd en energie er in hun auto’s gaat zitten! Beschouwt men de auto als een voertuig om van de ene plaats naar de andere te gaan? Oh, nee. Het voertuig wordt een podium voor hun zelfexpressie. Het wordt iets dat een idee vertegenwoordigt dat ze hebben over zichzelf of een beeld dat ze willen projecteren, en dus wordt er veel tijd en energie, geld en middelen gestoken in iets dat in de grond een vervoermiddel is. Dit is een interessante vergelijking met jouw relatie met je lichaam.

Mocht je je echte bijdrage in het leven vinden, dan zal men je herinneren om je inbreng en zal je leven gewaardeerd worden om de bijdrage die je hebt geleverd. Wanneer je deze wereld verlaat zal je je, als je voldoende bijgedragen hebt, dit leven herinneren op basis van wat je hebt bijgedragen. Al het andere zal er niet toe doen. Alleen jouw bijdrage en de relaties die zij heeft gestimuleerd en ontwikkeld. Dat is alles wat je mee kunt nemen uit deze wereld. Daarom is dat het voornaamste waar je je mee bezig moet houden terwijl je hier in de wereld bent.

Wat wij je hier bieden is vrijheid – de vrijheid om een waarachtig en evenwichtig leven te leiden. Je moet gezond genoeg zijn. Je hebt de essentiële relaties nodig. Je hebt wat toereikend en nuttig is nodig. Een perfecte gezondheid najagen is als het najagen van de perfecte persoonlijkheid. Je kunt er je hele leven aan besteden en als dat het geval is zal het verspild zijn. Want je zult terugkeren naar je Aloude Thuis met je geschenken die je niet gegeven hebt, en je zult je afvragen wat daar beneden met je gebeurd is dat je niet kon bedenken wat je had moeten doen en je zult zeggen: “Ik weet niet wat er gebeurd is. Ik ben het vergeten, denk ik. Ik moet terug. Ik wil terug. Deze keer zal ik het me herinneren. Ik weet dat ik het me kan herinneren”. En je kunt dit zeggen omdat het zo duidelijk is wanneer je Thuis bent! Daar heb je het al. Het is allemaal zo duidelijk! Niets vertroebelt je visie. Je bent nu het water uit en je kunt de situatie duidelijk zien.

Kijk naar je lichaam en zeg: “Jij moet het doel dienen dat mij in de wereld heeft gebracht. Ik zal daarom voor je zorgen en ik zal je er dankbaar voor zijn. En ik zal je kwaliteiten hiervoor beschermen. En als we klaar zijn, zal ik je bedanken, je zegenen en je verlaten”. Dit is je lichaam eren en zijn ware functie in je leven herkennen. Nu maak je niet de fout te denken dat het lichaam hetzelfde is als je geest of de (Heilige) Geest. Je herkent waarvoor het dient, je accepteert de eisen en de verzorging ervan, je waardeert zijn dienstbaarheid en meer vraag je er niet van.

Laten we nu nadenken over de kwestie van de geestelijke gezondheid, de gezondheid van de geest. We zullen hier een aantal zeer fundamentele ideeën presenteren die in eerste instantie misschien moeilijk te begrijpen zijn, want ze moeten grondig overwogen worden, zoals veel van hetgeen we hier presenteren. Laten we beginnen met een aantal nuttige definities en die zullen we dan samen verder uitwerken. De geest is, net als het lichaam, in dienst van de (Heilige) Geest. Dat is zijn fundamentele rol. Maar om deze rol te kunnen vervullen en om de grote waarde van de geest te kunnen beseffen, moet je de volgorde van gezag omkeren.

Voordat je begint met het terugwinnen van Kennis wordt de geest gezien als dienstbaar aan het lichaam en de (Heilige) Geest als dienstbaar aan de geest, dus de hele volgorde van dienstbaarheid is omgedraaid en het lichaam is het belangrijkste – het plezier van het lichaam, de gezondheid van het lichaam, het uiterlijk van het lichaam, het welbehagen van het lichaam. De geest moet slaafs worstelen om eindeloos in al deze dingen te voorzien. En omdat het lichaam een onvolmaakt instrument is en vatbaar voor pijn, letsel en ziekte, kan de geest er kennelijk niet genoeg voor doen. Het is alsof de bestuurder al zijn of haar tijd besteedt aan het verzorgen van de auto! Dat is verkeerd om. Het is omgekeerd aan hoe het moet zijn. De auto wordt verondersteld de bestuurder te dienen, niet andersom.

In het geval van jouw leven is de bestuurder de (Heilige) Geest. Het bedieningspaneel is de geest. En het fysieke voertuig is het lichaam. De geest dient hier als een intermediair tussen het fysieke leven en de spirituele realiteit en de geest leeft in zijn eigen leefwereld, die de mentale leefwereld wordt genoemd, de leefwereld waarin de geest andere geesten beïnvloedt. Het is de leefwereld van het denken. Het is een andere leefwereld dan de fysieke realiteit, hoewel ze onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

Laten we daarom beginnen met een belangrijke definitie: Een geest in dienst van Kennis is een geest die zich uit. Een geest die in dienst staat van zichzelf is een geest die in wanorde verkeert, die verward is en deze fundamentele gezondheid en fundamentele relatie mist. Wanneer je geen relatie meer hebt met Kennis moet je geest iets dienen omdat hij gemaakt is om te dienen, dus hij zal zijn ideeën dienen, hij zal zijn ideeën verdedigen en hij zal zijn ideeën beschermen. Hij zal zichzelf zelfs hiervoor vernietigen omdat de geest een voertuig is. Hij is niet de bron van creativiteit. Een geest zonder Kennis is slaafs en overbodig. Hij is defensief en achterdochtig. Hij is fundamenteel bang omdat hij alleen is en geen werkelijk fundament heeft om in de wereld te leven. Je hebt deze angst ervaren. Je hebt deze onrust ervaren. Je hebt deze kwetsbaarheid en deze defensieve houding ervaren. De geest moet iets dat groter is dienen om zijn rechtmatige plaats in het leven te vinden en om zijn belangrijke mogelijkheden volledig te benutten.

De geest zal het onderweg moeilijk hebben, omdat hij niet wil afzien van het gezag dat hij voor zichzelf heeft opgeëist. Hij is als de dienaar die heeft geprobeerd het koninkrijk over te nemen in afwezigheid van de koning. Hij moet zijn zeggenschap opgeven omdat hij die niet kan bezitten. Dit is niet zijn domein.

De geest moet dienen. Het lichaam moet dienen. Dus je gaat van de hiërarchie die zegt: “De geest dient het lichaam. En de (Heilige) Geest dient de geest,” naar de realiteit van het leven alom, dat illustreert dat het lichaam de geest dient en de geest de (Heilige) Geest.

Je ziet in de wereld om je heen alle vreselijke verschijningsvormen van geestesziekte. Het is alom aanwezig. Het manifesteert zich overal om je heen. Je kunt de effecten ervan zelfs in je eigen leven zien. Mensen lijden omdat ze geen zinvolheid ervaren. Mensen voelen zich verloren omdat ze nergens bij horen. Van mensen wordt verwacht dat ze helden en heldinnen worden, onafhankelijk en zelfstandig, en toch is dat niet hoe je moet leven. Mensen zijn ambivalent omdat ze bang zijn voor pijn en ze weten niet waar de pijn vandaan komt.

De geest kan niet heersen omdat hij een dienaar is. Hij is een zeer slechte heerser. Hij kan de realiteit niet verwezenlijken. Hij kan geen stabiele en betekenisvolle grondslag scheppen voor het leven in de wereld. Hij kan je ware identiteit niet verwezenlijken. Hij kan geen basis bieden voor betekenisvolle en duurzame relaties. Hij kan geen groter en zinvoller doel in het leven creëren.

Van de geest verwachten dat hij deze dingen doet is hem genadeloos belasten en hem steeds opnieuw tot mislukking en teleurstelling brengen. Het is wreed om de geest zo te behandelen, net zoals het wreed is om het lichaam te behandelen als een instrument om de onzekerheid van de geest te compenseren. In de verwachting dat de geest de primaire autoriteit in je leven zal zijn, schuilt geen vriendelijkheid.

Je persoonlijke geest, de geest die je hebt ontwikkeld om door de wereld te laveren en hier te overleven, is een prachtig instrument. Het is een prachtig mechanisme. Hij is echter niet eeuwig. Hij kan korte perioden buiten het lichaam leven, maar ook hij moet geleidelijk verdwijnen. Alleen wat essentieel is van binnen is blijvend.

Ontdekken wat essentieel is in jou terwijl je in de wereld bent is de grootste ontdekking, het belangrijkste streven, de grootste activiteit, omdat alleen Kennis het doel draagt dat je vanuit je Aloude Thuis hebt meegebracht. Alleen Kennis weet wie je werkelijk moet ontmoeten in deze wereld en wat je moet doen. Alleen Kennis begrijpt je mentale en je fysieke aard en hun juiste doel.

Als Kennis niet aanwezig is creëren mensen grote en grandioze ideeën, enorme filosofieën en kosmologieën, enorme ideeën en grote mentale ingewikkeldheden. Maar de juiste vraag is of je met het leven kunt zijn of niet, of je in relatie bent met de ware aard van de wereld en haar richting en ontwikkeling en met je ware aard en uitdrukkingsvorm ervan in het leven. Dat is de juiste vraag. Het gaat er niet om hoe groot je ideeën zijn of hoe veelomvattend je levensfilosofie is.

Ruimer zien en denken kan alleen het resultaat zijn van een groter leven, een leven van Kennis. Je gedachten zullen zich verruimen en ontwikkelen omdat je ervaring zich zal verruimen en ontwikkelen. Je gedachten zullen veel omvattend zijn omdat je ervaart dat je opgenomen bent in het leven. En je denken zal evenwichtig zijn omdat je leven in evenwicht is

Tussen het leven van de geest en het leven van het hart zit een grote kloof, een enorme kloof, zonder duidelijke bodem. De afstand tussen de twee lijkt onoverkomelijk. Toch is er een manier om die te overbruggen. Jij moet echter de brug bouwen, die het fundament vormt. De brug heeft Vier Pijlers, en als de brug eenmaal naar behoren is gebouwd kunnen dingen zich over die brug bewegen. Een leven met dit fundament is als een brug tussen de wereld en je Aloude Thuis. Over deze brug kunnen ideeën, kracht, inzicht en herkenning in je leven komen om aan anderen gegeven te worden omdat je de brug hebt gebouwd die de overdracht van meer Kennis en Wijsheid mogelijk maakt.

Je geest is onderdeel van de brug en je lichaam is onderdeel van de brug. Je moet fysiek en mentaal voldoende gezond zijn om deze brug te bouwen. Net als je lichaam hoeft je geest niet perfect te zijn – zonder gebrek, zonder fouten, zonder pijn of zonder ongemak. Hij moet gewoon in staat zijn om adequaat te functioneren en de teugels van het leven af te staan aan een Grotere Kracht, die hij eigenlijk bestemd is te dienen.

Dit loslaten gebeurt niet opeens. Het gebeurt stapsgewijs en de kans dat het gebeurt, doet zich telkens voor wanneer je een serieuze beslissing moet nemen. Hier kun je jezelf afvragen: “Wat denk ik en wat wil ik?” en dan stel je jezelf de vraag: “Weet ik hier echt iets van af?”

Het is merkwaardig dat wanneer je door ervaring ontdekt dat wat je weet anders is dan wat je wilt, hetgeen vaak een zeer verwarrende en frustrerende erkenning is, dat je je dan pas zult realiseren dat Kennis echt is en geen verzinsel en dat ze niet alleen maar voortkomt uit jouw wishful thinking. Wanneer wat je weet verschilt van wat je wilt, bewijst dit de realiteit van Kennis voor jou. Dan zul je zien dat Kennis niet simpelweg een verzinsel van je eigen wil of onzekerheid is en dat Kennis een geheel eigen realiteit en intelligentie heeft, een realiteit en een intelligentie die niet beïnvloed kan worden door je impulsen, je angsten, je verlangens of iets anders in de wereld.

Kennis is het enige deel van jou dat zich voorbij de verleiding en voorbij manipulatie en controle bevindt. Ze vormt het fundament van je leven en is, zoals je in de toekomst zult zien, het belangrijkste geschenk dat je hebt. In de voorbereiding van Stappen naar Kennis wordt je geest gericht op Kennis, om meer in lijn met Kennis te denken. Dit wordt gedaan zodat je geest een brug voor Kennis en een voertuig voor Kennis kan worden. De geest wordt niet afgewezen. De geest wordt niet veracht. De geest wordt niet ontkend. De geest wordt niet vernietigd. Hij wordt opnieuw gebruikt. Hij wordt weer in harmonie gebracht met zijn ware relatie met Kennis, zijn ware relatie met de (Heilige) Geest.

Als je dit in de loop van de tijd verwezenlijkt zul je echte harmonie in je leven ervaren. Je zult meelevend naar het lichaam kijken en de waarde ervan beseffen en je zult meelevend naar je geest kijken en de waarde ervan beseffen. De geest en het lichaam zijn zowel communicatie-instrumenten als voertuigen voor het bestaan in de fysieke wereld. Ze moeten beide functioneren, niet perfect maar adequaat.

Maar omdat de meeste mensen zich er niet van bewust zijn dat Kennis een realiteit is die buiten hun geest ligt, wordt de geest vervolgens enorm uitvergroot. Mensen raken er diep in verwikkeld. Net zoals mensen in feite geobsedeerd kunnen raken door hun lichaam, kunnen ze ook geobsedeerd raken door hun geest – door hun gevoelens, hun gedachten, hun emotionele gesteldheid, door hun herinneringen, hun toekomstideeën, hun theorieën, hun filosofieën, hun angsten, hun paniek, enzovoorts. En oh, de geest ziet er zo groot en dominant uit! En hij is o zo verwarrend door zoveel niveaus! En hij lijkt ondoorgrondelijk. Het zijn lagen en lagen en lagen van denken. De geest lijkt het bestaan te overweldigen en je voelt je verslaafd aan zijn wil en zijn impulsen.

Waar vind je vrijheid? Je vindt vrijheid door de geest in dienst te stellen van Kennis. Je vindt vrijheid in het omkeren van de orde van autoriteit. Als je een slaaf van je geest bent, dan is de volgorde van autoriteit omgekeerd aan wat die zou moeten zijn. Als de geest niet kan worden gebruikt zal hij zich uitleven. Als de geest niet gericht kan worden, schiet hij alle kanten op. Als de geest geen autoriteit binnenin jou kan vinden, zal hij een slaaf worden van andere geesten in de mentale leefwereld.

Het ware gezag van de geest is Kennis. Omdat het Plan van de Schepper volmaakt is, roept het Plan op tot het vormen van werkelijk gezag in jezelf. Hier word je niet gevraagd om je leven te geven aan het Goddelijke, althans niet aan het Goddelijke dat ver, ver weg van je is. Het is niet het doel van de Schepper om je zaakwaarnemer te zijn, om binnen te komen en al je activiteiten aan te sturen. Denk niet dat de Schepper van het universum zich bezig gaat houden met je dagelijkse beslommeringen, met al je gevoelens, gedachten, angsten en zorgen en met al die kleine beslissingen die jou in beslag nemen.

Nee, de Schepper heeft je hiervoor Kennis gegeven. Ze bevindt zich in jou. Breng jezelf naar Kennis en je brengt jezelf naar de Schepper. Want God kan alleen gekend worden. Kennis kan alleen gekend worden. En het leven kan alleen gekend worden. Denken, filosoferen, speculeren, analyseren, evalueren, bekritiseren brengen je zonder Kennis niet terug in een relatie.

In Stappen naar Kennis wordt je geest gericht op productief en creatief denken. Hij krijgt richting. Hij krijgt doelgerichtheid. Hij krijgt betekenis. Dan wordt het mogelijk om te dienen in plaats van te vernietigen. Hij kan een voertuig worden om je leven in de wereld te verruimen in plaats van dat hij een belemmering is. Maar om dichtbij Kennis te kunnen komen en zijn natuurlijke relatie tot Kennis te herwinnen moet de geest de voorbereiding in De Weg van Kennis ondergaan.

Hier bestaan geen goocheltrucs. Er zijn geen geheime formules. Je neemt geen vreemd uitziende pil en wordt de volgende dag wakker in een staat van Kennis. Je moet de brug bouwen. Je moet het fundament construeren. Dat is jouw werk. De Schepper zal het werk doen zodra het fundament is gelegd en de Schepper zal je, via de Ongezienen, de mogelijkheid geven om de brug te bouwen en het fundament te leggen en je hierbij ondersteunen. Maar je moet wel komen opdagen voor het werk. Je moet je geest en je lichaam inzetten voor het werk. Je moet voorbereid worden om het werk te doen. En jij moet het werk doen.

Laten we op dit punt een belangrijk idee naar voren brengen: Veel mensen benaderen spiritualiteit en religie vooral omdat ze geruststelling, bescherming en troost willen. Ze willen een plek om thuis te komen uit de storm van het leven. Ze willen verlichting vinden. Ze willen acceptatie en vergeving ervaren. Al deze dingen zijn nu ook aanwezig, maar er word je meer aangeboden en er wordt veel meer van je gevraagd.

Mensen zien God vaak als een gigantisch welzijnssysteem – geestelijk welzijnswerk! Je hoeft je alleen maar aan te melden, je uitkering te innen en je krijgt je geschenken en je wonderen. Je hoeft alleen maar in het systeem te geloven. Dan zal God je komen dienen en al deze kleine dingen voor je doen, alsof God niets beters te doen heeft in het universum dan aan je wensen tegemoet te komen! Alleen een hopeloos ontoereikende God zou zich op die manier met je zaak bezighouden!

Dit is geen spirituele bijstand. Wij bieden je geen bijstand. Wij bieden je werk. We geven je een baan. We geven je een context en een basis, een doel, een betekenis en een richting zodat je je natuurlijke capaciteiten terug kunt krijgen, ze in harmonie en afstemming met elkaar kunt brengen en een echte basis voor Kennis kunt opbouwen. Denk niet: “Nou, wat gaat God voor mij doen?” God heeft je al Kennis gegeven. Als je kon begrijpen en zien hoe groot dit geschenk is zou je weten dat je hebt gekregen wat je nodig hebt om je weg te vinden in deze wereld en om er je gemeenschap te vinden.

Echter, zolang de volgorde van autoriteit omgekeerd is, zolang de geest het lichaam dient en de (Heilige) Geest de geest lijkt te dienen, zul je fysiek en mentaal gehandicapt zijn. Je fysieke problemen zullen sterk toenemen, net als je mentale problemen en je zult de neiging hebben geobsedeerd te raken door jouw eigen kleine problemen en door de kleine problemen van het leven.

Kleine problemen worden ondervangen en opgelost wanneer de grotere problemen van het leven worden aangepakt. Kleine problemen worden vergeven en geaccepteerd als je je energie besteedt aan de grotere problemen in het leven. Het grotere probleem in het leven is het vinden van de Weg naar Kennis zodat je beseft waarom je hier bent en je je volledig inzet voor het terugwinnen en het tot uitdrukking brengen van Kennis. Je wint Kennis terug door jezelf te wijden aan die personen die je ware bondgenoten vertegenwoordigen in De Weg van Kennis. Je wint haar terug door toewijding en overgave. Het is niet gebaseerd op persoonlijke beloning of op het verkrijgen van meer welvaart van God of van de wereld. Het is gericht op het vinden van de essentiële bijdrage die je in de wereld heeft gebracht en daarmee de herinnering aan hen die je hebben gezonden en die ook nu zelfs nog bij je zijn.

Gezondheid is vitaliteit, maar vitaliteit is het product van het leven van een echt leven. Ze is het product van het onder ogen zien van de risico’s en mogelijkheden van het leven. Zij is het product van echte relatie en echte toewijding die gedeeld kan worden met mensen. Zij is het resultaat van het ervaren van de ware hiërarchie van autoriteit in je leven en het eerbiedigen en respecteren van de verschillende aspecten van je natuur en de verschillende niveaus van bestaan. Dan ga je naar de dokter om je lichaam eenvoudigweg op de been te houden, zodat het je doel kan blijven ondersteunen. En je maakt aanpassingen in je denken en in je gedrag als dat nodig is. Je bent in staat om dit te doen omdat je een groter doel dient. En je spirituele leven en werkelijkheid kunnen dan tot uitdrukking komen in je denken en handelen in de wereld. Dit is gezondheid. Dit is de demonstratie van welzijn. Dit is de demonstratie van een grotere waarheid en een grotere realiteit die als een potentieel in alle mensen aanwezig is.

Hier is De Weg der Kennis voor bedoeld – om je in staat te stellen je missie hier te vervullen en degenen te vinden die je missie met je delen. Ze is om vrijheid te vinden en te ontsnappen aan die talloze beperkende activiteiten die de mensheid verlammen en haar hulpeloos maken tegenover haar eigen noden en tegenover de Grotere Gemeenschap, die de wereld in deze tijd overschaduwt.

Er is een grotere waarheid nodig in je leven, voor jouw welzijn en voor het welzijn van de wereld, want je bent hier niet alleen voor jezelf gekomen. Je bent hier gekomen voor de wereld. Zo groot ben je in werkelijkheid. Zo groot is je doel en zo groot is je beloning als je het essentiële aspect van je leven terugwint.

Als er dan sprake is van ziekte, ongeval of letsel vind je gewoon wat je nodig hebt om de aanpassingen of reparaties te doen die nodig zijn om door te kunnen gaan omdat je ergens naartoe moet en je iets te doen hebt. Dan zullen deze dingen niet aangedikt worden, niet in overdreven mate worden benadrukt en je leven en aandacht niet domineren. En hoewel je misschien kwalen en pijnen hebt terwijl je verdergaat, zul je doorgaan, en je zult je bestemming hier vervullen.

Laten we het nu even hebben over een goed leven. Eet goed. Zorg dat je genoeg slaap krijgt. Dagelijks bewegen. Ga met de juiste mensen om. Volg wat je weet. En blijf vragen om Kennis. Als je met de verkeerde mensen omgaat ondermijnt dat je gezondheid en welzijn en brengt je opnieuw in verwarring en desoriëntatie. Volg wat eenvoudig en begrijpelijk is. Misschien heb je tegen jezelf gezegd: “Ik weet dat ik dit niet moet doen,” of “Ik weet dat ik dat moet doen”. Ga het doen. Doe wat je weet. Waarom aarzelen? Waar wacht je nog op? Wacht niet tot zich een crisis voordoet. Wacht niet tot een klein probleempje een groot probleem is geworden. Veel van wat je moet doen om je lichaam te onderhouden en om geestelijk gezonder te worden, weet je al. Doe die dingen. Vraag niet om meer. Want je kunt niet meer gebruiken dan wat je vandaag hebt.

Mensen willen zich verenigen met het Goddelijke, maar ze kunnen niet eens met iemand anders zijn. Mensen willen een stralende gezondheid of gemoedsrust hebben, maar hoe kunnen ze dat bereiken als ze niet eens de eenvoudige taken kunnen uitvoeren waarvan ze weten dat ze die vandaag moeten doen? Begin waar je bent. Begin met wat je weet. Schakel anderen in om je te helpen bij het doen van wat je weet en keer niet om. Dit is het leggen van het fundament. Dit is het bouwen van de brug van de wereld naar je Aloude Thuis. Dit betekent dat je elk aspect van je leven gebruikt en elk deel van je leven belangrijk maakt.

Kom dicht bij Kennis en Kennis zal dichtbij voelen en je zult weten wat je moet doen. Maar ook daarbuiten ben je in staat om te doen wat je weet.