Zelfredzaamheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Self-Reliance

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 21 januari 2009
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

De mensheid gaat een tijd van grote moeilijkheden tegemoet, een tijd waarin jullie geconfronteerd zullen worden met de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen: achteruitgang van het milieu, uitputting van grondstoffen, toenemende politieke en economische instabiliteit en een toenemend risico op concurrentie, conflicten en oorlog tussen naties over wie toegang zal krijgen tot de resterende grondstoffen van de wereld.

Het is een tijd van toenemende instabiliteit en onzekerheid. Regeringen zullen niet in staat blijken om met de situatie om te gaan terwijl deze zich ontvouwt. De mensen zullen rusteloos en verontrust zijn en zich boos maken over corruptie en wanbeheer dat de kop opsteekt.

Het zal een tijd zijn met toenemende wrijving tussen naties die geen goede betrekkingen met elkaar hebben. Het zal een tijd zijn waarin armoede en ontbering zullen toenemen omdat de productie en distributie van voedsel verstoord zullen raken.

Het is een tijd waarin de mensheid sterk en verenigd moet worden om de Grote Golven van verandering te doorstaan en een sterkere eenheid te smeden tussen volkeren en naties voor het behoud van de wereld en de menselijke beschaving.

De meeste mensen zien werkelijk niet de omvang van wat komen gaat. Misschien voelen ze een diepe onrust. Misschien hebben ze een angstig gevoel. Misschien maken ze zich zorgen over hun eigen economie en hun eigen nationale probleem. Maar het spook is veel groter. De uitdaging zal veel groter zijn.

Het vertrouwen van de mensen in de naties en in de leiders zal worden beschadigd. Het vertrouwen van de mensen in God en in Gods voorzienigheid zal aan het wankelen worden gebracht. Sommige mensen zullen denken dat dit het einde der tijden is, het bekende einde der tijden waar bepaalde religieuze groeperingen zo naar uitkijken.

Maar het is echt een tijd waarin de mensheid de gevolgen onder ogen moet zien van misbruik van haar natuurlijke erfenis in de wereld en van haar hebzuchtig en op uitbuiting gericht gebruik van de wereld. Het is een tijd waarin de gevolgen onder ogen moeten worden gezien, waarin de rekening betaald moet worden, waarin de mensheid zich rekenschap moet geven van de gevolgen van haar gedrag gedurende een lange periode.

Dit is echter een uiterst belangrijke tijd voor jou. Want het is een tijd waarin je je prioriteiten en je activiteiten, je relaties en je verplichtingen opnieuw moet beoordelen. Het is de tijd om een groter zelfvertrouwen op te bouwen, niet een vertrouwen dat gebaseerd is op je ideeën of overtuigingen, niet een vertrouwen dat gebaseerd is op je veronderstellingen, maar op een diepere kracht die de Schepper van al het leven in je heeft gelegd, een vertrouwen dat gebaseerd is op de kracht van Kennis – een diepere Intelligentie, een Intelligentie die uit God geboren is, een Intelligentie die niet het product is van je sociale conditionering of denkpatronen.

Zie je, je hebt echt twee soorten geest. Je hebt een geest aan de oppervlakte die door de wereld geconditioneerd is en een product is van je aanpassingen aan de wereld en je sociale conditionering. En dan heb je een diepere Geest van Kennis.

Kennis denkt niet zoals je persoonlijke geest. Ze vergelijkt niet en vormt geen tegenstellingen. Ze speculeert niet. Ze konkelt niet. Ze onderhandelt niet. Ze mengt zich niet in eindeloze gesprekken met andere mensen. Ze is volkomen anders, begrijp je.

Dus wanneer Wij spreken over zelfvertrouwen, spreken Wij over jouw vertrouwen op de kracht van Kennis. Want het is deze kracht die de Schepper van al het leven je heeft gegeven om je te leiden, je te beschermen en je voor te bereiden op een groter leven in een veranderende wereld.

In tegenstelling tot je persoonlijke geest, is Kennis niet bang voor de wereld. Zij is hier gekomen met een missie om de wereld op een unieke manier te dienen, met bepaalde mensen en in bepaalde situaties.

Zij wordt niet verlamd door angst. Ze wordt niet gedomineerd door ontkenning of denkpatronen. Zij is helder, eerlijk en objectief, en doorziet elke vorm van bedrog.

Je kunt deze grotere Intelligentie niet gebruiken om jezelf te verrijken, alsof zij slechts een hulpmiddel voor je persoonlijkheid is. Je kunt haar niet gebruiken om rijkdom en voordeel te verwerven, want Kennis is veel krachtiger dan je intellect en functioneert buiten het domein en het bereik van het intellect.

Het is hier heel belangrijk dat je het onderscheid beseft tussen Kennis en de geest waarin je 99% van de tijd leeft. Anders zul je deze boodschap verkeerd interpreteren. Je zult beginnen te vertrouwen op je veronderstellingen, je overtuigingen, je opvattingen en je vooroordelen. Dit zal je alleen maar verzwakken en verblinden en je minder in staat stellen om je aan te passen aan de veranderende omstandigheden van je leven. Je zou dan niet kunnen zien wat er achter de horizon gloort: de Grote Golven van verandering. En dat zou je verhinderen je voor te bereiden op de Grote Golven van verandering.

Daarom is onderscheid maken tussen Kennis en je persoonlijke geest essentieel. Maar dit onderscheid moet gebaseerd zijn op ervaring. Want wanneer je verbonden bent met Kennis, is dat een heel andere ervaring dan wanneer je eenvoudigweg beslissingen neemt in je geest, of alleen je denken probeert aan te passen aan de omstandigheden om je heen.

Want wanneer je probeert je denken aan te passen, verwijs je altijd naar het verleden omdat je geest altijd naar het verleden verwijst. Hoewel de geschiedenis je belangrijke lessen kan leren, en dat ook doet, stelt zo’n verwijzing naar het verleden je niet in staat een situatie op een nieuwe manier te zien, stelt je niet in staat een beslissing te onderscheiden die je moet nemen of een verschijnsel dat zich om je heen voordoet, want je zult er altijd in termen van het verleden over denken.

Dit is alsof je bij het rijden met de auto door de achterruit kijkt. Je kunt niet zien waar je naartoe gaat, je kunt veranderende omstandigheden niet beoordelen, en je kunt mensen en hun capaciteiten en handicaps niet doeltreffend herkennen, omdat je geest zo geconditioneerd is om volgens bepaalde patronen te denken dat hij in zijn zienswijze niet creatief of onderscheidend kan zijn. Daarom moet je intellect Kennis volgen, want Kennis zal nooit je intellect volgen.

Een andere manier om dit te bekijken is te zeggen dat een deel van jou Goddelijk is en een deel van jou menselijk. Een deel van jou is wijs; een deel van jou is niet wijs. Een deel van jou kan geen fouten maken; een ander deel van jou is erg vatbaar voor het maken van fouten.

Dus welk deel van je geest moet het andere deel volgen? En hoe cultiveer je je bewustzijn van Kennis, ontwikkel je een basis van ervaringen in Kennis, zodat je je bewust kunt worden hoe zij functioneert via jouw unieke natuur, en hoe je haar tekens en haar richting kunt lezen?

Zelfredzaamheid is dus niet iets dat zomaar gebeurt. Het is niet iets dat toevallig gebeurt. Het is iets dat je moet cultiveren en ontwikkelen. In het centrum van je leven moet dit je focus zijn. Want als God jou de leidende kracht van Kennis heeft gegeven om je in staat te stellen je omgeving te onderscheiden en verstandige beslissingen te nemen, hoe zou dit dan níet het centrum van je aandacht kunnen zijn en je primaire focus in je vorming?

De universiteiten kunnen je misschien onderwijzen over de opgebouwde inzichten en wijsheid uit het verleden, maar zij kunnen je niet leren hoe je moet zien en weten en hoe je met wijsheid moet handelen.

Oude ideeën zullen het niet goed doen in een radicaal veranderende wereld. Oude veronderstellingen zullen ofwel volkomen onjuist blijken te zijn, ofwel zeer ontoereikend om de actuele situatie het hoofd te bieden. Kijk niet naar de veranderende omstandigheden van je leven met de gedachte dat het slechts een cyclus is zoals in het verleden, een economische cyclus of een levenscyclus of alleen maar een sociologisch patroon, want de wereld verandert en is veranderd.

De mensheid heeft het klimaat van de wereld veranderd. De mensheid heeft de wateren van de wereld verontreinigd. De mensheid heeft de landbouwgrond van de wereld verwoest. Jullie zullen nu een wereld in verval moeten betreden, een wereld waar de grondstoffen moeilijker te verwerven en veel kostbaarder zullen worden.

Dit zal het gedrag van mensen veranderen, vooral in de rijke naties. Jullie zullen je aanpassen aan een geheel nieuwe reeks omstandigheden waarin jullie vroegere scholing en begrip niet erg nuttig zullen blijken te zijn.

Het zijn zij die de Grote Golven van verandering kunnen zien, die ze van tevoren kunnen herkennen en de moed hebben om zich erop voor te bereiden, en de moed hebben om anderen te leren hoe ze de wereld moeten zien en hoe ze moeten reageren op de wereld die jullie zijn komen dienen.

Kennis is hier met een missie. Zij is hier om te dienen. Haar focus is niet simpelweg aankoop, veiligheid en verrijking. Zij is niet onder de indruk van schoonheid, rijkdom en macht. Zij ziet hoe de mensheid zichzelf tot slaaf maakt, zichzelf misleidt en zichzelf vernedert. En zij ziet de verschrikkelijke gevolgen van armoede en ontbering onder de mensen.

Kennis is er om je leven te vernieuwen, je je integriteit terug te geven en de Goddelijke Aanwezigheid en Kracht in je leven te herstellen. Dit gebeurt ongeacht de religieuze traditie waarvan je deel uitmaakt. Het gebeurt zelfs als je geen religieuze traditie hebt die je kunt omschrijven.

Zij is de kracht van verlossing in jezelf. Ze wordt niet beheerst door je intellect of door je sociale conditionering of door de meningen en waarden van anderen. Ze wordt niet beheerst door je religieuze ideologie of overtuigingen. In feite blijken deze dingen vaak een belemmering te zijn voor het herkennen en voor het tot uitdrukking brengen van Kennis.

God heeft jou veel kracht gegeven, maar dit is niet jouw persoonlijke kracht. Het is niet je wilskracht of je zelfbeschikking of de overheersing van anderen. Maar om dit te weten en dit te voelen en het bewijs hiervan overal om je heen te zien, moet je je bezighouden met een ander soort onderricht, een oriëntatie in jezelf.

Daarom heeft de Schepper van al het leven de Stappen naar Kennis de wereld in gezonden, zodat jullie deze Goddelijke verbinding kunnen maken en je bewust worden van de kracht en de aanwezigheid van Kennis in jezelf en in anderen, en deze kracht leren te herkennen, te ervaren en te aanvaarden.

Dit zal je perceptie en je inzicht veranderen omdat Kennis je een echt inzicht zal geven. Ze zal je ideeën temperen, en je zult zien dat je overtuigingen en je ideeën en je veronderstellingen allemaal relatief zijn en allemaal betrekking hebben op het verleden, en hoeveel van je denken gebaseerd is op angst en gedachtepatronen, die in de meeste gevallen niet meer zijn dan een reactie op angst.

Je zult nu moeten leren om zowel in jezelf te luisteren als met grote objectiviteit om je heen te kijken. De meeste mensen worden gedomineerd door hun geest, hun denken, hun plannen, hun angsten, hun zorgen, hun problemen, hun woede, hun onbarmhartigheid. Ze zijn aanwezig in de wereld, maar ze zijn niet betrokken bij de wereld. Ze staan voor je, maar ze worden in beslag genomen door hun eigen denken en kunnen niet op de juiste manier hun omgeving zien en horen en daarop reageren.

Als je naar mensen kijkt, zul je zien hoezeer zij in beslag genomen worden door hun eigen gedachten – proberend te hebben wat zij willen hebben, proberend te ontkomen aan verlies, proberend indruk te maken op anderen, gedreven door verlangens, fantasieën, angsten en behoeften. Voor iemand die geleid wordt door Kennis, zal het lijken alsof alle anderen geketend zijn, ook al proberen ze in pracht en praal te leven, of in een politiek vrije natie te leven.

Kennis geeft je de ogen om te zien en de oren om te horen. Ze zal je de kracht geven om alles aan te kunnen en je weg te vinden in wat volkomen onvoorspelbaar en overweldigend lijkt.

Ongeacht je overtuigingen of ideologie of sociale achtergrond of nationaal erfgoed, leeft Kennis in je. Ze probeert je leven in een positieve richting te sturen en je te behoeden voor beslissingen die destructief zijn voor jezelf. Je kunt haar aansporingen en haar inperkingen voelen als je echt oplet. Maar dit vergt een heel andere benaderingswijze.

Hier moet je meer een waarnemer worden van je eigen geest en van de wereld om je heen, in plaats van iemand die alleen maar reageert op de wereld en de wereld daardoor veroordeelt. Hier moet je bereid zijn te leven met vragen en niet te vertrouwen op antwoorden. Hier moet je geest open zijn als een raam, in plaats van gesloten als een deur. Hier moet je de moed hebben om je verplichtingen, je relaties, je activiteiten en je verbintenissen opnieuw te evalueren om te zien of ze werkelijk deel uitmaken van je grotere doel waarvoor je in de wereld bent.

Voor je intellect kan dit heel verwarrend zijn, maar voor Kennis is het zo klaar als een klontje. Als je na verloop van tijd, door de Stappen naar Kennis te zetten, het verschil begint te zien tussen hoe Kennis functioneert en hoe je intellect functioneert, zul je zien dat ze totaal verschillend zijn. En je zult gaan beseffen dat je nooit in je geest de werkelijke waarheid van je leven zou kunnen achterhalen, de werkelijke richting van je leven en hoe je met succes in de wereld kunt zijn, waar je grotere doel gerealiseerd en vervuld kan worden.

Kijk om je heen en je zult zien dat mensen nog steeds proberen om altijd maar meer te verwerven. Zij beseffen niet dat zij leven in een wereld van slinkende grondstoffen. Zij zijn niet voorbereid op wat komen gaat, en wanneer de Grote Golven toeslaan, wanneer zich plotseling economische tegenspoed voordoet, is dat alsof zij dat niet hebben zien aankomen. Zelfs de experts zagen het niet aankomen.

Maar kennis geeft je tekens en aanwijzingen. De wereld geeft je tekens en aanwijzingen. Maar als je geest niet oplet, als je niet kijkt en luistert, zonder voortdurend te oordelen en te interpreteren, dan zul je niet zien en zul je niet horen. En je zult de tekenen niet herkennen.

Je zelfredzaamheid, je zelfvertrouwen, moet dus een vertrouwen op Kennis zijn. En je moet hier heel duidelijk begrijpen dat wie jij bent niet je geest is, dat je intellect werkelijk een communicatiemiddel in de wereld is om een grotere kracht in jezelf te dienen en om de Grotere Kracht te dienen die jou naar de wereld heeft gezonden.

Met Kennis zul je weten wat je in jezelf moet volgen, en je zult weten wie je om je heen moet volgen – wie sterk is met Kennis en wie niet, wie helder kan zien en wie niet, wie nederig is en wie niet, wie gedreven wordt door ambitie of sociale conditionering en wie niet. Dit geeft je een fundament voor onderscheidingsvermogen in relaties, wat een van de cruciale vaardigheden is die je echt moet ontwikkelen in het leven om succesvol te zijn en je leven niet weg te geven aan mensen of aan omstandigheden die geen toekomst of werkelijke bestemming voor je inhouden.

Je zult merken dat Kennis de wereld niet bekijkt met afschuw of met veroordeling, of met frustratie of woede. Ook kijkt zij niet op een fantasievolle manier naar de wereld, hopend of gelovend dat alles wel goed zal komen.

Zij doet wat je intellect niet kan, namelijk helder zien. Kennis is hier met een missie. Zij is hier niet om de wereld te veroordelen, zij is hier niet om zichzelf te verrijken, zij is hier niet om andere mensen te manipuleren, en zij is hier niet om controle en overwicht te verwerven. Je moet inzien dat deze kracht niet ergens anders kan worden gevonden.

Wanneer mensen zich dan door Kennis laten leiden, begint hun denken Kennis te vertegenwoordigen. Hun waarden, hun instelling verandert. Ze worden niet gedreven door hebzucht. Ze zijn niet gebiologeerd door schoonheid of rijkdom. Zij zien het leven niet slechts als een kans om rijkdom of macht voor zichzelf te verwerven. Iets aan hen is zeldzaam en uniek. Een aanwezigheid is bij hen. Je voelt vertrouwen in hen. Je vertrouwt op hun wijsheid, en je herkent hun nederigheid.

Kennis is de grootste kracht in het universum omdat het de kracht van God is die door het individu werkt. Toch hebben mensen geen weet van Kennis. Zij reageren niet op Kennis in zichzelf. Zij volgen Kennis niet in hun beslissingen en gedrag. Het is net alsof Kennis ofwel niet bestaat, ofwel een zeer mysterieus iets is dat alleen bepaalde mensen overkomt.

Maar zo is het niet, zie je, want iedereen en jij werden in de wereld gezonden voor een groter en uniek doel. Maar alleen Kennis kent dit doel en bewaart dit doel voor jullie – ze wacht tot jullie er klaar voor zijn, tot jullie de rijpheid, het verlangen en de toewijding hebben om jullie grotere doel waarvoor jullie hier zijn, te ontdekken en te ervaren.

Soms zal Kennis een leven lang moeten wachten, want mensen kunnen hardnekkig doorgaan met hun oude manier van denken – niet bereid om zichzelf te bevragen, niet bereid hun meningen en oordelen opnieuw te overdenken, niet bereid onzekerheid onder ogen te zien, niet bereid toe te geven aan een grotere kracht.

Toen Jezus zei: “Kom volg mij”, bedoelde hij: “Volg de kracht van Kennis, want dat is wat ik volg.” Hier geeft God je grote kracht, maar ook grote verantwoordelijkheid. Je kunt tot God bidden om de wereld te herstellen, maar God heeft jou hierheen gezonden om de wereld te herstellen, jou en alle anderen.

Je kunt persoonlijke redenen hebben om in de wereld te zijn, maar er zijn belangrijkere redenen waarom jij in de wereld bent. En je grotere doel betekent niet dat je een asceet of een onthechte wordt, want dat is alleen voorbehouden aan bepaalde individuen. Voor alle anderen geldt dat ze in de wereld moeten zijn, in de wereld moeten functioneren, met de wereld moeten omgaan, de wereld moeten dienen.

Wie zal het milieu herstellen? Wie zal zijn levensstijl veranderen om te kunnen functioneren in een wereld in verval? Wie zal de grond of het water van de wereld in stand houden zodat de mensheid hier een toekomst heeft? Wie zal in de grote menselijke behoefte voorzien en een wereld tegemoet treden waarin de armoede zal toenemen? Wie zal de kracht hebben om de Grote Golven van verandering het hoofd te bieden en ze te gebruiken om de wereld tot nut te zijn?

Je kunt niet van regeringen of leiders verwachten dat zij dit allemaal regelen. Als je dat doet, zul je ernstig teleurgesteld worden.

Zie je, het antwoord zit in jou, maar de roeping komt van de wereld. De wereld moet je grotere gaven uit jou roepen, wat betekent dat je de wereld onder ogen moet zien en haar niet veroordelen. Je moet openstaan voor de wereld en je er niet van terugtrekken of voor weglopen.

Dit is zo anders, zie je. Het is een andere stimulans. Het is een andere manier van in de wereld staan. Het is een andere relatie met jezelf, fundamenteel, en het legt een heel andere basis voor relaties met anderen.

Want met Kennis weet je bij wie je moet zijn en hoe je bij hen moet zijn. En Kennis zal je naar de individuen brengen die de grootste impact en het grootste voordeel voor je leven zullen hebben. Kennis wordt niet gedreven door onzekerheid of de behoefte aan rijkdom, schoonheid of macht, dus zal zij zich niet hierdoor laten misleiden. En ze zal jou verlossen van misleiding door dit soort zaken.

Hier betekent zelfredzaamheid niet dat je het alleen doet en dat je niemand anders vertrouwt. Nee, Kennis is juist hier om je te verenigen met bepaalde mensen, om je te verenigen met je doel waarvoor je in de wereld bent, om die liefde en aanwezigheid en dienstbaarheid naar de wereld te brengen. Ze is er om je opnieuw bij het leven te betrekken, je met anderen te verenigen, je te bevrijden van de Afscheiding en van de Hel van je eigen isolement.

Alleen Kennis heeft de kracht om dit te doen, begrijp je. Je geest kan prachtige en fantastische geloofssystemen tevoorschijn toveren, of metafysische theorieën, of religieuze ideologieën, maar hij kan niet doen wat Kennis kan, omdat je geest niet kan doen wat alleen God kan doen. En God wint de afgescheidenen terug door middel van Kennis.

Het is niet alleen de Kennis van God, want je kunt God werkelijk niet kennen vanuit je huidige positie. Door te volgen waarvoor Kennis in de wereld is gekomen, word je herenigd met je Bron, word je bevrijd van de tragedies en verleidingen van de wereld en krijg je echte relaties met jezelf en met anderen, relaties die op geen enkele andere manier tot stand kunnen worden gebracht.

Dit gaat veel verder dan intuïtie, vluchtige momenten van intuïtie, want Kennis is een kracht in jou die in je leven tevoorschijn zal komen als je er een opening voor creëert, en die je een heel andere ervaring van jezelf en van de wereld om je heen zal geven.

God heeft jouw gebeden al verhoord, ook al heb je nog niet gebeden. God heeft de nood van de wereld beantwoord. Het leeft in ieder mens en wacht om ontdekt te worden.

In het begin moet je je losmaken van je sociale conditionering, van je ingesleten gedachtenpatronen, van je plichtsgevoel, van je gevoel van machteloosheid. Misschien moet je de omstandigheden van je leven veranderen, je verplichtingen tegenover andere mensen veranderen, je in hoge mate bevrijden van familieverplichtingen, je bevrijden van je eigen vastgeroeste ideeën en je identificatie met die ideeën.

Want Gods eerste doel is om je te ontlasten, om je te bevrijden, om je te leren wat echte vrijheid is, om je te laten zien wat je tegenhoudt, wat je vastketent en tot slaaf maakt. Je kunt geen groter doel of een grotere kracht dienen als je aan andere dingen gebonden bent.

Je moet vertrouwen op wat mysterieus en diep in je ligt, dat buiten het domein en het bereik van je intellect bestaat. En je zult de ketenen van verplichting moeten verbreken, de ketenen van onderwerping, de ketenen van anderen te willen behagen, of de waarden van je cultuur hoog te houden, als die niet in overeenstemming zijn met Kennis.

Dit is de echte vorm van zelfbevrijding. Dit is de kracht van verlossing die in je werkt – buiten je controle, buiten je begrip, buiten de grenzen en de beperkingen die cultuur en zelfs religie je hebben opgelegd.

Nu maak je je los, zodat je je kunt verenigen met de kracht van God in jezelf en die kracht en aanwezigheid in je leven en in de wereld kunt brengen. Je doet dit zonder religieuze overtuigingen aan te hangen of religieuze instellingen te promoten. Het is de aanwezigheid die bij je is die het belangrijkste is. En als je niet gedomineerd wordt door je gedachten, je angsten of je verlangens, zul je deze aanwezigheid voelen, want de grote bron van stilte bevindt zich onder de oppervlakte van je geest. Daar verblijft deze aanwezigheid.

Breek door het oppervlak en je zult haar voelen. Maar als je aan de oppervlakte leeft, zul je nooit weten wat er onder je ligt. Je kunt met een bootje op de oceaan drijven en nooit weten wat er onder je ligt.

Wat echt waardevol is, zit onder de oppervlakte van de geest: de sterkte, de kracht, de genade. Daar zit het. Je kunt daar niet komen door alleen wilskracht te gebruiken, of door langs bepaalde lijnen te denken, of door een bepaalde ideologie aan te hangen.

Je moet leren stil te zijn. Je moet leren je geest te heroriënteren, gezag te krijgen over je emoties, de wilde paarden van je denken in dienst te stellen van jou en van Kennis.

Natuurlijk zul je veel vragen hebben. Er zal veel verwarring heersen. Er zal veel opnieuw geëvalueerd worden.

Maar als je de Stappen naar Kennis neemt, zul je zien hoe geknecht je voorheen was, hoe zwak je positie was, hoe je de tekenen van Kennis in jezelf of in andere mensen niet kon zien of herkennen, zeer zeldzame gelegenheden daargelaten misschien. Je zult zien hoezeer je een slaaf was van je behoeften, je angsten en de verwachtingen van anderen.

Maar het proces van bevrijding moet plaatsvinden. Maar deze bevrijding dient niet alleen om je vrij te maken. Ze moet je in een grotere rol plaatsen en je in een grotere richting sturen die je doel en bestemming hier vertegenwoordigt.

De wereld is chaotisch. Ze wordt niet door God bestuurd. Maar God heeft je een kracht gegeven om je weg erin te vinden, een richting en een groter doel dat jij moet dienen. Daarom heb je een unieke aard en persoonlijkheid, omdat je voor dit doel bent ontworpen.

Als je je ontwerp herkent, zul je je ontwerper gaan ervaren. Je bent speciaal gemaakt voor een doel dat je nog niet hebt ontdekt. Dus hoe kun je dan over jezelf oordelen?

Nu zul je Kennis nodig hebben als nooit tevoren, want in het aangezicht van de Grote Golven van Verandering kun je niet op veiligheid en zekerheid vertrouwen van iets om je heen. Je kunt niet terugvallen op luiheid of gezapig denken en daar enige stabiliteit of veiligheid vinden.

Nu zullen de Grote Golven van Verandering je dienen door van je te eisen dat je dit zelfvertrouwen ontwikkelt, dit vertrouwen op Kennis. Hier zal wat vreselijk en traumatisch, gevaarlijk en overweldigend lijkt, Kennis naar voren roepen.

Je kunt niet blijven dollen in het aangezicht van de Grote Golven van verandering. Je moet beginnen je leven en je tijd serieus te nemen en ze niet verspillen aan zinloze zaken. Hierin zijn de Grote Golven een roeping – een oproep aan jou om te reageren op Kennis in jezelf en op de kracht van de gebeurtenissen in je wereld.

Je zult zien dat de wereld je dient, je probeert voor te bereiden, je probeert wakker te schudden, je uit je dromen van vervulling en tragedie probeert te roepen tot een grotere dienstbaarheid en participatie in het leven. Hier moet je je veroordeling van de wereld, je afwijzing van de wereld, je vlucht uit de wereld laten varen en de kracht vinden om de wereld met helderheid, objectiviteit en nederigheid tegemoet te treden. Kennis zal je de kracht hiervoor geven, want alleen Kennis heeft de kracht om dit te doen.

Hoe sterker Kennis in jou wordt, hoe meer zij zal resoneren met andere mensen, en hoe meer jij een bron van kracht en inspiratie zult worden, en je leven een demonstratie van een grotere dienstbaarheid in de wereld zal zijn. En dat is de krachtigste spirituele leer die er kan zijn.

Hier volg je dezelfde Kracht die Jezus heeft geleid en de Boeddha en Mohammed en alle heiligen die zijn gekomen en die tot op de dag van vandaag niet worden herkend.

Je geest zal het oneens zijn, je geest zal vragen stellen, je geest zal twijfelen, maar dat is slechts je sociale, oppervlakkige geest. Natuurlijk zal hij op deze manier reageren, want hij voelt zich uiterst onveilig en onzeker. Zijn overtuigingen zijn slechts een steunpilaar. Zijn fundamentalisme is slechts een vervanging voor Kennis, want alleen Kennis weet.

De geest gelooft, de geest probeert het leven te definiëren en te bepalen, maar alleen Kennis weet. Daarom is zij de bron van je verlossing. Daarom is zij de Kracht van God in je leven. En daarom is zij de grootste Kracht in het universum.