Ontsnappen aan Angst, Verwarring en Hopeloosheid

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 25 juni 2008
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname

Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Als men werkelijk eerlijk is tegenover zichzelf, moet men beseffen dat de wereld aan het veranderen is en dat er Grote Golven van verandering op de wereld afkomen. Dit is meer een gevoel in zichzelf: een gevoel van vrees, een gevoel van ongerustheid, een gevoel dat men zich op iets moet voorbereiden, ook al weet men niet wat dat specifiek is.

Want er komen Grote Golven van verandering naar de wereld – grote veranderingen in het milieu, slinkende grondstoffen, toenemende economische instabiliteit en een steeds groter risico op concurrentie, conflicten en oorlog over de resterende grondstoffen.

Misschien heb je sommige of al deze verschijnselen herkend. Misschien heb je een dieper gevoel in jezelf van onrust, van bezorgdheid, van onzekerheid, een groeiende onzekerheid over de vraag of alles wel goed komt. Alles lijkt normaal, natuurlijk, maar het gevoel van verandering blijft zich opdringen.

Als je even stil staat en jezelf afvraagt: “Hoe voel ik mij werkelijk over de toestand van de wereld?” of “Hoe voel ik mij werkelijk over de toestand van mijn land en het welzijn van de mensen?” roept dat misschien een andere reactie op dan wanneer je alleen maar probeert aan te nemen dat alles wel goed zal komen en dat de verandering waar het hier om gaat slechts een schommeling of een kleine verstoring is en dat het leven weer normaal zal worden zodra deze problemen voorbij zijn, alsof het wolken zijn die gewoon overtrekken, alsof je alleen maar de storm – een kortstondige maar zware storm – moet doorstaan.

Maar wat een dieper angstig voorgevoel teweegbrengt, is niet een kortstondige verstoring, is niet een ongemak. Het is iets veel diepers en groters, waarvan de gevolgen verstrekkend zijn. Dit is datgene wat aanleiding geeft tot een diepere bezorgdheid en een gevoel van ongerustheid.

Het is belangrijk deze gevoelens niet te verwerpen, want het zijn tekens in jezelf dat je reageert op iets groters in de wereld, zelfs als je niet volledig hebt herkend wat het is dat deze reactie in jou opwekt. Want op dit moment geeft de wereld je tekens, en Kennis in jezelf – de diepere Intelligentie die God heeft geschapen en in jou heeft gelegd – geeft je ook tekens. De tekens zijn niet louter vormen van aanmoediging, of bevestiging, of goedkeuring van je ideeën, overtuigingen en verwachtingen. Vaker wel dan niet zijn het waarschuwingssignalen, die je attent maken op de aanwezigheid van gevaar, of die wijzen op een verandering in je inzicht of activiteiten.

Het is alsof je een vroegtijdig waarschuwingssysteem in jezelf hebt, dat je tekens en aanwijzingen geeft dat je ergens aandacht aan moet besteden, dat je ergens op moet reageren, dat je iets moet herkennen dat je eerder niet herkend had. Dit vroegtijdig waarschuwingssysteem is van vitaal belang voor jou en mag nooit worden opgevat als louter angst of negativiteit van jouw kant. Het maakt deel uit van de grotere Intelligentie die God in je heeft gelegd om je te waarschuwen voor de aanwezigheid van gevaar, of je attent te maken op een behoefte, je aandacht te geven aan een specifieke zaak of een aantal moeilijkheden.

Kijk naar de natuur. De dieren in het veld kijken altijd om zich heen om hun omgeving te controleren, om te zien of daar enig risico of gevaar is. Waarom zouden zij zo voorzichtig zijn en jijzelf niet? Wijsheid zou je opdragen om altijd waakzaam en alert te zijn en aandacht te hebben voor je omgeving.

Elk moment van de dag begaan mensen kritieke vergissingen, krijgen ze vreselijke ongelukken of zien ze belangrijke kansen over het hoofd omdat ze geen aandacht hebben voor hun omgeving. Ze hebben geen aandacht voor hun diepere neigingen, die hen waarschuwen, aanmoedigen, of in sommige gevallen tegenhouden.

Dit gebrek aan aandacht is dan ook een kritiek probleem en de bron van de overgrote meerderheid van de fouten en vergissingen, en zelfs catastrofale vergissingen die mensen maken. Denk niet dat zo behoedzaam en opmerkzaam zijn betekent dat men uit angst handelt. Het is in werkelijkheid handelen uit wijsheid, want de wijze man of vrouw is altijd voorzichtig met het onderscheiden van zijn of haar omgeving, luistert beter naar de motieven en bedoelingen van andere mensen, controleert zichzelf bij het trekken van conclusies en bij het zeer zorgvuldig benaderen van beslissingen, waarbij hij of zij verificatie zoekt bij anderen die hij of zij vertrouwt.

Deze zorg en behoedzaamheid vertegenwoordigt wijsheid. Het is geen angst. Deze wijsheid vloeit voort uit de onderkenning dat de wereld vele gevaren en vele kansen kent, en dat men opmerkzaam en aanwezig moet zijn om ze beide te zien. Door roekeloos en onoplettend te zijn, breng je jezelf in gevaar en mis je ook de kritieke tekens, de kritieke kansen, die het leven je zo vaak geeft.

Voorzichtig en opmerkzaam zijn is dus echt intelligent zijn, en een gebrek aan oplettendheid en voorzichtigheid getuigt van een gebrek aan intelligentie. Want wat is intelligentie anders dan de bereidheid en het vermogen om te leren en zich aan te passen? Echte intelligentie schept het verlangen om te leren, om volledig betrokken te zijn bij het leven, om waakzaam te zijn, om onderscheid te maken, om geen voorbarig oordeel te vellen of voorbarige conclusies te trekken, om je aandacht volledig te geven aan de dingen die voor je liggen, om aandachtig naar andere mensen te luisteren om hun motieven en bedoelingen te onderscheiden en de werkelijke communicatie die zij aan hun woorden en daden trachten te geven. Intelligentie is niet gewoon slim zijn of complexe problemen oplossen. Intelligentie is de bereidheid en het vermogen om te leren en zich aan te passen.

Het leven is een voortdurend veranderende situatie, die zowel gevaren als kansen inhoudt. Daar niet volledig bij aanwezig zijn is niet aanwezig zijn bij jezelf, is functioneren op een manier waarbij je ontkoppeld of afgeleid bent van deze primaire betrokkenheid bij het leven. In die situatie kun je je grotere geestelijke vermogens niet aanwenden. Je kunt geen gebruik maken van de grotere Intelligentie van Kennis die God je heeft gegeven, en je zult de tekenen van de wereld missen en zelfs de tekenen van Kennis zelf, die je leiden, je iets vertellen, je instrueren, je aanmoedigen, je vooruithelpen of tegenhouden, afhankelijk van de situatie die zich voordoet.

Door dit gebrek aan aandacht kun je niet ten volle profiteren van je verblijf in de wereld en kun je geen gebruik maken van deze grotere Intelligentie van Kennis, en in feite van al je vaardigheden, al je fijngevoeligheidsniveaus. Je creativiteit en je vermogen om nieuwe ideeën of inzichten, nieuwe creaties in de wereld te brengen, worden erdoor ontkend.

Want als je niet kunt reageren op de wereld, dan zul je zelfs niet reageren op je creativiteit. Alsof er een mist over je geest is gekomen, of dat je een gordijn hebt opgetrokken tussen jezelf en iedereen en al het andere. En de enige manier waarop je niet aanwezig kunt zijn in de wereld is door geobsedeerd te zijn door je gedachten en fantasieën, of de gedachten en fantasieën van anderen.

Je intellect is een prachtig instrument, een communicatiemiddel in de wereld, en dat is haar ultieme doel. Maar de geest die dit doel niet heeft, die niet geleid wordt door de Geest, of Kennis, wordt in zichzelf een vorm van obsessie – hij sluit je op in jezelf, houd je eindeloos bezig met interne discussies, twijfels, de projectie van iemands verlangens, of de nachtmerrie van iemands angsten.

Op deze manier is het een geweldig instrument dat niet goed gebruikt wordt, dat niet correct wordt toegepast, dat geen sturing heeft, want uiteindelijk is het je lichaam dat je geest moet dienen, en je geest die je Geest moet dienen. Zonder deze dienstverlening worden het lichamelijk voertuig en het geestelijk voertuig roekeloos, worden ze problematisch en worden ze overheersend – overheersende problemen.

Als je in de wereld bent, moet je echt opletten. Luister niet naar je muziek als je rondloopt. Kijk. Luister. Verdiep en cultiveer je zien, je horen, je tastzin. Laat je niet in beslag nemen door je gedachten, je problemen, je herinneringen of je zorgen over de toekomst.

Dit is aanwezig zijn. Dit is levend zijn. Dit is echt intelligent zijn. Je hoeft geen goede opleiding in de gebruikelijke zin van het woord te hebben om intelligent te zijn, maar je moet wel waakzaam zijn. En je moet leren wijsheid te putten uit je eigen ervaring en uit de ervaring van anderen.

Zo maak je gebruik van de aanwezigheid van Kennis, die reeds in je aanwezig is, en zo vergaar je wereldse wijsheid die de evolutie van intelligentie vertegenwoordigt – zowel in jezelf als individu als voor de hele mensheid.

Terwijl mensen bepaalde opvattingen hebben en tot bepaalde conclusies komen, hebben Kennis en wijsheid beide een universele weerklank over zich. Mensen kunnen het oneens zijn over hoe iets moet worden opgelost, of hoe iets moet worden geïnterpreteerd. Zij kunnen het oneens zijn over hun ideeën over wat correct menselijk gedrag is, of hoe regeringen gevormd moeten worden, of hoe handel gedreven moet worden. Hier kan een grote verscheidenheid aan meningen bestaan, een groot aantal verschillende interpretaties. Maar echte wijsheid is iets dat mensen gemakkelijk met elkaar kunnen delen, en de ervaring van Kennis is iets dat mensen verenigt.

Want er bestaat geen jouw Kennis en mijn Kennis. Er kan sprake zijn van jouw interpretatie van Kennis en mijn interpretatie, of van jouw ervaringsgebied en van mijn ervaringsgebied, maar Kennis zelf is één. Daarom is zij een grote vredestichter in de wereld. Daarom is het een medium waardoor mensen elkaar herkennen, met elkaar resoneren en zinvolle actie vinden in onderlinge relatie.

Wat is angst? Angst is het afwijzen van de werkelijkheid. Het is een projectie van iemands eigen onvermogen om met succes in het leven te functioneren. Het is het gevolg van leven zonder de leiding van Kennis en zonder voldoende wijsheid te vergaren. Je hebt angst op het moment dat je geconfronteerd wordt met reëel gevaar. Dat is normaal.

Maar het grootste deel van de angst die mensen verteert is een product van hun verbeelding. In hub verbeelding sterven ze duizend doden. Zij verbeelden zich allerlei verschrikkelijke mogelijkheden, dingen die henzelf of anderen, hun geliefden of de hele wereld zouden kunnen overkomen. Zij leven hun eigen nachtmerrie, maar het is een nachtmerrie van de verbeelding.

Dit is het gevolg van losgekoppeld zijn van het leven en van de diepere Kennis die God in je heeft gelegd. Zonder deze grotere zekerheid en zonder deze grotere betrokkenheid bij de wereld, ben je alleen. Nu voel je je kwetsbaar. Nu ontbreekt het je aan zekerheid. Nu voel je je gestrest omdat je niet weet wat je moet doen en je geen fundament in jezelf hebt opgebouwd waarop je kunt vertrouwen, een fundament van zelfvertrouwen, een vertrouwen in Kennis in jezelf en daarmee het vermogen om volledig betrokken te zijn bij de wereld.

Mensen die maar wat rondlummelen, die niet opmerkzaam zijn, die niet opletten, die meegesleept worden in hun eigen stromen van verbeelding en egocentrisme, zijn slecht voorbereid om met de realiteit van de wereld om te gaan en zijn zeker slecht voorbereid om met Grote Golven van verandering om te gaan of met de realiteit dat de mensheid nu in contact staat met intelligente rassen uit het universum.

Dit onvermogen om aanwezig te zijn, om van het leven te leren, om de gevaren van het leven te onderkennen en van haar lessen en mogelijkheden te leren, vormt dan ook een groot handicap. En binnen dit handicap heerst eindeloze angst en onrust, maar geen onrust die van Kennis afkomstig is, maar meer onrust die voortvloeit uit iemands eigen zwakheid en gebrek aan onderscheidingsvermogen, gebrek aan ervaring en gebrek aan zelfvertrouwen.

Als je nog geen toereikend fundament van kracht in jezelf hebt opgebouwd – kracht die je verbinding met Kennis vertegenwoordigt en de opbouw van wereldse wijsheid in jezelf, kracht die je opbouwt door zinvolle verbintenissen met andere mensen te hebben – dan zul je het leven bezorgd bekijken, en je zult je bezorgd voelen omdat je nog niet in staat bent met de werkelijkheid om te gaan. Je hebt je zozeer aan de fantasie overgegeven, je hebt je geest en je verbeelding laten inpalmen door de verbeelding van anderen, dat je werkelijke vermogen om in de wereld te staan en door de steeds veranderende omstandigheden van de wereld te navigeren, onontwikkeld is. En zonder vaardigheid voel je je hulpeloos.

De enige manier om angst en al zijn duistere manifestaties werkelijk te vermijden is door je verbinding met Kennis op te bouwen en te beginnen je wereldse wijsheid te verzamelen, en deze te onderscheiden van je overtuigingen, je wensen, je angsten, je politieke ideologie, je religieuze ideologie, je opvattingen, je vooroordelen enzovoort. Dit vergt echt werk en inspanning van jezelf, echt innerlijk werk om meer controle te krijgen over je geest en hem te gebruiken voor een groter doel in plaats van simpelweg een slaaf te zijn van al zijn fantasieën en al zijn nachtmerries. Het staat voor iemand die de controle neemt over zijn eigen leven in plaats van te dobberen in een zee van veronderstellingen, drijvend in zijn eigen verbeelding.

Verbeelding zelf is zeer waardevol als zij wordt geleid door Kennis in jou. Je intellect is enorm waardevol als het door Kennis in je wordt geleid. Maar zonder deze leiding gaan dit soort dingen dwalen. Ze lopen uit de hand, en ze veroorzaken gevaren en egocentrisme.

De wereld leert je wat er over de horizon gloort. Zij toont je door demonstratie alle fouten die mensen maken. Zij toont je door demonstratie alle manieren waarop mensen zich succesvol met de wereld bezighouden. Zij toont je door demonstratie hoe een werkelijke bijdrage aan de wereld eruitziet en hoe die kan worden ervaren. De wereld toont je elke vorm van menselijke vergissing en misinterpretatie.

Maar om deze grote wereldse lessen te ontvangen, moet je met heldere blik kijken. Je moet kijken zonder voorbarige conclusies te trekken. Je moet leven met vragen in plaats van altijd antwoorden te zoeken. Je moet aanwezig zijn bij het leven in plaats van alleen aanwezig te zijn bij je eigen ideeën.

Benader dit als een beginneling omdat een beginneling weinig veronderstellingen maakt over zijn of haar eigen leren of prestaties en aanwezig is om door ervaring en door demonstratie te leren wat het meest waardevol is, en te onderscheiden wat waardevol is van wat niet waardevol is.

Omdat angst het gevolg is van het niet aanwezig zijn in de wereld en van het niet ervaren van de verbinding met Kennis, de diepere Geest, is het tegengif voor angst aanwezig zijn in de wereld en de Stappen naar Kennis in jezelf te zetten.

Hoe dichter je bij Kennis staat, hoe objectiever je kunt worden en hoe minder je je laat meeslepen door de fantasieën van hoop of de nachtmerries van wanhoop. Je hebt een manier gevonden om met de wereld om te gaan die helder, scherpzinnig en mededogend is. Je bent in staat te kijken en te zien omdat je niet zo bang bent. Je bent in staat om jezelf en je eigen problemen onder ogen te zien omdat je niet zo bang bent. Je bent in staat om naar de horizon van het leven te kijken om te zien wat er over de horizon aankomt, omdat je niet zo bang bent. Je bent in staat de waarheid in jezelf te vinden en die te onderscheiden van alles wat onjuist is, omdat je niet zo bang bent.

Door deze bereidheid en dit vermogen om je aan te passen en te leren krijg je zoveel kracht in jezelf, krijg je dit soort objectiviteit en word je vrij van angstige verbeelding en van de verlokkingen van de fantasie. Het is een helderheid, maar het is een helderheid die je zal belonen. Ze verlost je van twijfelen aan jezelf. Ze bevrijd je van zelfverloochening. Ze stelt je in staat om met heldere ogen naar de wereld te kijken en haar betekenis, haar waarde en haar moeilijkheden te onderscheiden.

Op deze manier ben je in staat om niet alleen door de veranderende omstandigheden van je leven te navigeren, maar ook door grotere golven van verandering die op de wereld afkomen en die een steeds grotere mate van instabiliteit en onzekerheid zullen voortbrengen in alle naties van de wereld, zelfs in de rijke naties. Hoe weet je wat je moet doen als je hiermee geconfronteerd wordt? Hoe zul je weten wat je moet doen wanneer de omstandigheden veranderen, wanneer je moeilijke beslissingen moet nemen op het moment zelf, wanneer je moet vertrouwen op Kennis in jezelf in plaats van simpelweg de bevelen of de voorspellingen van mensen in gezaghebbende posities te volgen?

Je moet een grotere verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Dat is fundamenteel. Dit genereert vervolgens de aanmoediging die je nodig hebt en de inzet die je nodig hebt om jezelf volledig in het moment te brengen en je bezittingen en verplichtingen te onderscheiden, de kracht van je relaties, de kracht van je verbinding met Kennis, de juistheid van je eigen omstandigheden.

Ben je op de juiste plaats met de juiste mensen en doe je de juiste dingen? Moedigen jouw relaties je aan of ontmoedigen ze je? Brengen ze je dichter bij de realiteit of nemen ze je ervan weg? Want er zijn geen neutrale relaties. Ze helpen je of hinderen je bij het vinden en opbouwen van je kracht, het cultiveren van je wijsheid.

In een wereld die geconfronteerd wordt met de Grote Golven van verandering, worden deze dingen nu steeds belangrijker. Als je werkeloos aan de zijlijn van het leven staat, in beslag genomen door televisie of films, levend in de verbeelding van iemand anders, losgekoppeld van de gebeurtenissen van de dag, je niet bewust van de grote veranderingen die in de wereld aan de gang zijn, dan plaats je jezelf in een positie van extreme machteloosheid en kwetsbaarheid.

Als gevolg van dit gebrek aan bewustzijn en voorbereiding, zul je je immens bang voelen. En naarmate de Grote Golven groeien, zal je angst escaleren. Je zult je hopeloos en hulpeloos voelen en geneigd zijn in paniek te raken en zeer slechte beslissingen te nemen of anderen te volgen die zeer slechte beslissingen nemen.

God heeft een grotere intelligentie in je gelegd om je te leiden en je te beschermen, maar je moet er toegang toe krijgen. Je moet ernaar luisteren en ervan leren en afzien van zelfgenoegzame veronderstellingen over het leven en over je toekomst.

Denk niet dat alles wel goed komt. Alles zal goed komen, maar misschien zal het niet fijn zijn. Denk niet dat God voor de dingen in de wereld zal zorgen, want God heeft jou gezonden om voor de dingen in de wereld te zorgen. Denk niet dat alles voor een goed doel gebeurt, want de dingen gebeuren gewoon, en toch kunnen ze een goed doel dienen. Denk niet dat je op de juiste tijd en op de juiste plaats bent met de juiste mensen, want dat is een onjuiste veronderstelling. Je kunt op de verkeerde plaats zijn met de verkeerde mensen die de verkeerde dingen doen, en dat is eigenlijk heel gewoon voor mensen om je heen. Denk niet dat alle angst slecht is, want er is angst die voortkomt uit voorzichtigheid, de herkenning van reëel gevaar, die een serieuze en verstandige reactie vereist.

Leer over de Grote Golven van Verandering en kijk de wereld in met zoveel objectiviteit en moed als je kunt opbrengen. Verwerf mettertijd de kracht hiervoor – kijk elke dag, overdenk elke dag, zie welke verandering je in je leven en omstandigheden moet aanbrengen, vermijd zelfgenoegzaamheid en ambivalentie, die twee kwellingen van de menselijke geest. Voorkom dat je jezelf onderschat of overschat, en waag je aan het leven zonder deze valse geruststellingen of voorspellingen. Zie moeilijkheden onder ogen met de kracht van Kennis in jezelf. En dien anderen, niet omdat de afloop gegarandeerd of verzekerd is, maar omdat de dienstverlening nodig is, en het juist is dat je die verleent.

Angst is gemakkelijk. Het is gemakkelijk om bang te worden, om in de put van angst of wanhoop te vallen. Het is gemakkelijk om je hulpeloos en hopeloos te voelen. Het is een luie reactie op het leven en op je omstandigheden. Moeilijker is het om de uitdagingen aan te gaan en de moeilijkheden op de weg van het leven tegemoet te treden, om alles wat onderzocht moet worden te onderzoeken, om de dingen die hersteld of gerepareerd moeten worden te repareren of te herstellen, om je zwakte onder ogen te zien en te weten dat je sterker moet worden. Geef niet toe aan de duistere weg van berusting of eigenwaan of hopeloosheid en wanhoop.

In het aangezicht van de Grote Golven van verandering, en zeker in het aangezicht van Interventie door rassen van buiten de wereld, zullen de mensen immens bang worden en tot wanhoop vervallen. Zij zullen dit automatisch doen omdat zij geen basis hebben om het leven met kracht en objectiviteit tegemoet te treden.

In plaats van de situatie onder ogen te zien en de vraag te stellen: “Wat moet ik doen?” en vervolgens te overwegen wat zij moeten doen, zullen zij eenvoudigweg instorten. Of hun hoop zal verdampen alsof het een fantoom is. Zij vallen van zelfverzekerdheid in de put van wanhoop, alsof zij uit een gebouw naar beneden vallen. Zij hebben niet de kracht of het fundament in zichzelf of de verbinding met Kennis om een onvoorziene situatie, een onverwachte gebeurtenis onder ogen te zien. Zij zullen in ontkenning schieten en zich afkeren, niet omdat zij geconfronteerd worden met iets dat onwerkelijk is, maar omdat zij niet de kracht hebben om het onder ogen te zien. Zij kunnen het niet aan. Zij kunnen het niet aan omdat zij niet de kracht hebben, en zij hebben niet het fundament, en zij hebben niet de verbinding met Kennis.

Bij afwezigheid van dit alles, is er alleen hoop en angst. En hoop wordt gemakkelijk verloren. En angst wordt gemakkelijk overgenomen. Het is alsof je in het leven niets anders hebt dan veronderstellingen en overtuigingen, en wanneer die veronderstellingen bedreigd worden of bewezen wordt dat ze vals zijn, stort je in. Wat je eerder overeind hield smelt als sneeuw voor de zon, en nu stort je in, verval je in wanhoop, verwarring en paniek.

Als je de Grote Golven van verandering onder ogen ziet, zul je dit bij mensen zien, dit onvermogen om de situatie onder ogen te zien, dit onvermogen om bij het probleem te blijven, deze vraag naar eenvoudige oplossingen, deze vraag naar iemand anders die het probleem voor hen oplost. Je zult dit zien. Je kunt het zelfs nu al zien.

Essentiële grondstoffen in de wereld nemen af. Daarom gaan de kosten van alles omhoog, maar wie kan dat onder ogen zien en zien wat de werkelijke oorzaak is? Zelfs de deskundigen kunnen dat niet. Zo gedreven door hoop en ambitie, zien zij de realiteit niet. Het leven vertelt hen wat dat betekent, maar zij kunnen het niet zien of horen. Ze lijken wel blind.

Formeel onderwijs lijkt hier niet veel verschil te maken. De opgeleiden lijken niet veel meer visie te hebben dan de ongeschoolden. Zij interpreteren de dingen gewoon op een complexere manier.

Of je ziet de tekenen die de wereld toont, of je ziet ze niet. Maar om ze te zien, moet je kijken en blijven kijken. Als je niet kijkt, zul je niet zien. Als je niet ziet, zul je niet weten. Als je niet weet, zul je niet weten waar je staat in het leven en wat er gebeurt. En je hebt dan niet de kracht om om te gaan met de veranderende omstandigheden die zich onvermijdelijk zullen voordoen.

Je kunt speculeren over het leven en veranderingen. Je kunt een spiritueel perspectief inbrengen en denken dat alles wordt geregeld door een groots plan, maar dat betekent niets als het alleen maar verbergt dat je niet de kracht hebt om de realiteit van je leven onder ogen te zien en de Grote Golven van verandering die op de wereld afkomen te onderkennen en de kracht om je voor te bereiden.

Je spirituele ideeën betekenen niets als je geen fundament in Kennis hebt gelegd en niet de moed hebt om dingen en problemen onder ogen te zien die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn. Voor sommige problemen bestaan zelfs geen antwoorden. Grote problemen hebben geen eenvoudige oplossingen. Je moet met het probleem leven en met het probleem werken om manieren te vinden om het op te lossen of de gevaren ervan weg te nemen. Mensen die eenvoudige oplossingen willen, willen dit omdat ze niet sterk genoeg zijn om de situatie onder ogen te zien.

Angst is hier het gevolg van een gebrek aan voorbereiding van hun kant en het gevolg van het niet gebruiken van hun intelligentie, geen verwerven van wereldse wijsheid. Dit is iets anders dan bezorgd zijn. Zich zorgen maken is risico’s en moeilijkheden onderkennen. Angst is je hulpeloos, hopeloos en overdonderd voelen. Dit is het verschil tussen iemand die van een zinkend schip afstapt en iemand die gewoon verstijfd blijft zitten en niet weet wat te doen.

Het is belangrijk om op deze manier naar angst te kijken – angst die voortkomt uit een gebrek aan kracht en voorbereiding, voortkomt uit het ontbreken van een echt fundament van wijsheid en kracht, angst die voortkomt uit de afwezigheid van Kennis in iemands bewustzijn, angst die het product is, het onvermijdelijke product, van iemand die leeft op basis van een aantal ongefundeerde veronderstellingen en overtuigingen.

God heeft jou een grotere Intelligentie gegeven om door de moeilijke en onzekere tijden die voor je liggen te navigeren, maar als je geen toegang hebt gekregen tot deze Intelligentie en deze niet in je leven hebt ingebracht, hoe kan zij je dan ooit van dienst zijn? Zonder deze diepere zekerheid heb je alleen je veronderstellingen en je overtuigingen om je enig gevoel van stabiliteit en zekerheid te geven. En wat zijn veronderstellingen en overtuigingen anders dan ideeën in de geest? Mogelijk hebben ze helemaal niets met de werkelijkheid te maken.

De overgrote meerderheid van de fouten en tragedies waarmee mensen geconfronteerd worden, zijn het gevolg van niet opletten, het gevolg van niet aanwezig zijn in de situatie, het gevolg van niet eerst iets checken met Kennis alvorens een grote beslissing te nemen, van niet letten op de waarschuwingssignalen, van niet de kracht en de genade zien van Kennis die voor hen werkt.

Angst neemt de leemte in beslag, de ledigheid die het gevolg is van het feit dat men zijn fundament niet voldoende heeft ontwikkeld. In plaats van een fundament is er niets, en in die leemte beginnen angst, onrust, bezorgdheid, twijfels aan zichzelf de ruimte te vullen. Waar de werkelijkheid niet bestaat, neemt de verbeelding het over – een verbeelding die geen echte leiding of focus heeft.

Hier fantaseren, dromen en speculeren mensen, maar eigenlijk weten ze niet waar ze staan in het leven en weten ze niet waar ze mee bezig zijn. Ze zijn niet voorbereid op wat er aan de horizon op hen afkomt en dat ze zouden kunnen waarnemen als ze zouden kijken, als ze zouden opletten en hun aandacht erbij zouden houden.

Jij bent naar de wereld gezonden om een wereld te dienen die zich in een overgangsfase bevindt, een wereld die te maken krijgt met de Grote Golven van verandering, een wereld die te maken krijgt met de enorme overgang waarbij ze in contact komt met intelligent leven van buiten de wereld. Je zult geconfronteerd worden met een wereld van afnemende grondstoffen, van economische instabiliteit, van politieke en sociale wanorde. Je bent naar de wereld gezonden om deze dingen onder ogen te zien en dienstbaar te zijn aan een worstelende mensheid. Maar is dit jouw ervaring van wie je bent en waarom je hier bent? En heb je werkelijk de kracht en het vermogen om al deze dingen te volbrengen?

Als dit niet het geval is, na een eerlijke beschouwing, als je beseft dat je deze kracht of dit bewustzijn niet hebt, dan zie je waar je je op moet richten: om te beginnen deze kracht op te bouwen, om je te scholen, om te leren over de Grote Golven van verandering, om de Stappen naar Kennis te nemen, om je leven te versoberen zodat je er bij aanwezig kunt zijn, zodat het van groot nut voor je kan zijn, om al die vormen van persoonlijk ontwijken en wegvluchten opzij te zetten, de televisie uit te zetten, op te houden met het lezen van dwaze dingen die geen betekenis hebben en je te concentreren op het ontwikkelen van een wijsheid en een bewustzijn over wat er in jouw wereld gebeurt, de tijd te nemen om te onderscheiden en te verhelderen en je sterke en je zwakke punten op te schrijven, zodat je weet wat ze zijn.

Waar zitten je blinde vlekken? Waar ben je geneigd dwaas te handelen? Waar heb je de neiging om in andere mensen te geloven zonder echt te twijfelen aan de waarde of de betekenis van wat ze je vertellen? Hoe staat het met je persoonlijke gezondheid? Hoe staat het met je economische situatie? Ben je in staat om met grote veranderingen om te gaan, of ben je uitermate kwetsbaar? Waar liggen je sterke en je zwakke punten, je bezittingen en je verplichtingen? Al deze dingen worden dan nu een focus, en ze zijn allemaal een tegengif voor angst en voor negatieve verbeelding.

Als je je fundament nog niet hebt gelegd, is dit het moment om te beginnen. Iets echt belangrijks voor jezelf doen zal je een groeiend gevoel van zelfvertrouwen geven. Actie ondernemen, niet alleen bewust zijn van iets, maar er actie op ondernemen, zal je een gevoel van vertrouwen en beweging in je leven geven. Je hebt dit vertrouwen nodig, en je hebt deze beweging nodig. Je moet zien dat je echt iets kunt doen. Zelfs als het onbeduidend lijkt kun je iets doen, en je doet iets, en je houdt je ogen gericht op datgene waar je je op moet voorbereiden. Je vermijdt alle neigingen in jezelf om op te geven of weg te lopen of om in ontkenning en vermijding te schieten. Dit vult je leven met kracht en zekerheid, waardoor er heel weinig ruimte is voor angst om de kop op te steken.

Maak je geen zorgen over wat anderen doen. Wat telt is wat jij moet doen. Leer van hen die meer doen dan jij, maar wacht niet op een consensus, want die consensus zal geen consensus in wijsheid zijn. Volg niet de zwakken. Identificeer je niet met de zwakken. En veroordeel de zwakken niet. Bouw in plaats daarvan aan je kracht. Bouw je fundament in Kennis. Breng je leven op orde en stop niet. En in plaats van angst, zal je de werking van Gods Kracht in jou en door jou beginnen te voelen. En hoe moeilijk de omstandigheden om je heen ook mogen lijken, je zult in staat zijn deze kracht met je mee te dragen.

Dit is je geschenk aan de wereld, de wereld die je bent komen dienen. Het vereist dat je sterk en bekwaam wordt, bewust en opmerkzaam. Het vereist dat je ontsnapt aan fantasie en ontkenning, hulpeloosheid en hopeloosheid, want je bent hier om de wereld te dienen. En degenen die jou de wereld in hebben gezonden zijn je kracht en je herinnering dat je hier bent voor een groter doel.