Waar dient jou voorbereiding voor?


Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 22 oktober 1993
te USA

Over deze tekst


Wat je in deze tekst leest is de transcriptie van de originele stem van de Engelenschare zoals zij door de Boodschapper Marshall Vian Summers sprak.

Hier wordt de originele communicatie van God, die voorbij woorden bestaat, vertaald naar menselijke taal en begrip door middel van de Engelenschare die over de wereld waakt. De Engelenschare levert vervolgens Gods Boodschap aan de Boodschapper, waarna het wordt getranscribeerd en beschikbaar gemaakt aan jou en aan alle mensen.

In dit opmerkelijke proces spreekt de Stem van de Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap in ontvangst te nemen voor jou en voor jouw leven.
DE WEG VAN DE GROTERE GEMEENSCHAP is een zeer grote voorbereiding. Zij is groot omdat zij tegemoet komt aan een grote behoefte in de wereld. Je bent in een tijd van enorme verandering en uitdaging in de wereld gekomen. Het is geen gemakkelijke tijd om in de wereld te zijn, maar als contributie jouw doel en intentie is, is het de juiste tijd om in de wereld te zijn.

Je bent tijdens een belangrijk keerpunt gekomen. Het is niet het begin van een nieuw tijdperk. Het is het begin van een grote overgang, een overgang van stammencultuur naar een wereldgemeenschap en in interactie met de Grotere Gemeenschap, waar jouw wereld een klein deel van is. Je bent hier niet gekomen om een normaal leven te leven onder rustige omstandigheden. Je bent hier niet naartoe gekomen om met pensioen te gaan, om uit te rusten of om een leven in stille meditatie te leven. Je bent gekomen om een wereld te dienen, met enorme en urgente noden en wiens tijd gekomen is voor een ontmoeting met leven van buiten haar grenzen.

Misschien beschouw je jezelf als een pechvogel omdat je in zo’n tijd gekomen bent. Als je echter goed nadenkt over alles wat we tot nu toe gezegd hebben, zal je inderdaad zien dat het leven je precies dat geeft wat je nodig hebt om Kennis in jezelf te bevrijden en je ware kracht en vermogen terug te winnen. Je doet dit niet noodzakelijkerwijs omdat je dat wilt, maar omdat het noodzakelijk is. Grote zaken worden nooit bereikt omdat mensen dat willen. Grote zaken worden bereikt omdat mensen ze nodig hebben. Wil en noodzaak zijn erg verschillend. Er zit niet genoeg kracht, toewijding, vastberadenheid en doorzettingsvermogen in iets willen. Er moet een noodzaak in jou bestaan – iets dat je moet doen, iets dat je moet hebben, iets dat je moet bereiken. Het is deze sterkere motivatie die jou ware kracht en vermogen geeft en jou op het spoor houdt, ongeacht de omstandigheden of situaties waar je eventueel tegenaan loopt.

Je bent in een belangrijke tijd gekomen. Je bent gekomen om belangrijke zaken te geven. Gefeliciteerd! De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap is aan jou gegeven om je in staat te stellen je voor te bereiden. Waar je je op voor moet bereiden is belangrijker dan wat je ouders of je grootouders onder ogen moesten zien. Daarom moet een nieuw onderricht en een nieuwe visie gegeven worden, om de situatie waar je hier tegenaan loopt volledig naar waarde kunnen te schatten. Je kunt niet vertrouwen op de wijsheid die door je voorouders vergaard en opgedaan is, omdat je nu zelfs een nog grotere capaciteit moet hebben. Als we het dus over de grote voorbereiding hebben, relateren wij dit aan de grootsheid van de tijd waarin jij gekomen bent.

Vraag de wereld niet om je te geven wat je wilt hebben, want dat is de weg van telleurstelling en ontgoocheling. Zoek in plaats daarvan naar de mogelijkheid om iets groters bij te dragen aan de wereld, die nodig heeft wat jij hebt, want je hebt werkelijk wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft wat jij nodig hebt alleen voor zover het jou de mogelijkheid kan bieden om te geven, jezelf ten volle te verplichten en de kleine vooringenomenheden, verslavingen en moeilijkheden te vermijden die mensen hier ketenen. Je rol zal niet grandioos zijn; zij zal eenvoudig zijn. Onder nagenoeg alle omstandigheden zal je achter de schermen en zonder erkenning werken. Dit is noodzakelijk om jou te beschermen en om jou geschenk tegen vervuiling, misbruik of uitbuiting door anderen, te beschermen,

Waar ben je je op voor aan het bereiden? Je bereid je voor op een wereld die een wereldgemeenschap moet vestigen. Als ras bereid je je voor op de ontmoeting van intelligent leven van buiten de wereld en om je bezig te houden met en betrokken te raken in een (onopzettelijke) reeks aangelegenheden, conflicten en interacties die in dit deel van de Grotere Gemeenschap plaats vinden. Jullie zijn als dorpsbewoners in een ver woud die zich opeens in het midden van een grote interactie tussen verkennende en binnendringende naties bevinden. Jullie dorp zal nooit meer hetzelfde zijn. Je kunt niet meer terugkeren naar een meer geïsoleerd bestaan waar menselijke wezens alleen maar te kampen hadden met andere menselijke wezens. Nu zijn jullie problemen groter, maar jullie mogelijkheden zijn eveneens groter. Jullie aansporing om te leren en je te ontwikkelen moet daarom groot zijn.

Dit is geen tijd voor verwarring, ambivalentie of zelfingenomenheid. Dit is een tijd om een grotere uitdaging aan te gaan. Dit is een tijd om jezelf voor te bereiden om zaken die je zelfs niet kunt begrijpen. Dit is een tijd om Kennis te volgen en om je ware kracht en richting te herwinnen, die de jouwe zijn om te herwinnen en die je nu nodig hebt om je voorbereiding te beginnen.

Je bent je voor aan het bereiden op een wereld in een grote overgang. Het is geen wereld waarin alles uit elkaar gescheurd zal worden. Het is geen wereld waarin de natuur zichzelf zal vernietigen of waar de wereld vermorzeld en verwoest wordt. Het is geen wereld waar engelen zullen komen om de mensheid te redden. Laat deze fantasieën en deze angstige en hoopvolle dromen links liggen. Wees helder open en eerlijk. Let op wat er gebeurt zodat je zaken zou kunnen zien zoals ze werkelijk zijn en hun realiteit kunt ervaren.

Je bent je voor aan het bereiden om in een wereld te zijn waar de mensheid zich moet verenigen. Zij moet dit doen omdat dat haar evolutie is. Haar evolutie wordt van brandstof voorzien door grotere krachten zowel in de wereld als in de Grotere Gemeenschap die de richting en de ontwikkeling van jullie ras zullen bepalen. Je evolutie wordt door de Grotere Gemeenschap bepaald, want je bent in voorbereiding op de Grotere Gemeenschap. De wereld komt op in de Grotere Gemeenschap en de Grotere Gemeenschap laat zich elke dag meer en meer in met menselijke aangelegenheden. Dit vereist een unificatie van menselijke gemeenschappen. Zelfs als de Grotere Gemeenschap hier niet betrokken bij zou zijn, zelfs als je geen enkel contact zou hebben, zouden menselijke gemeenschappen zich uiteindelijk moeten verenigen voor hun wederzijdse overleving en voor de restauratie en bescherming van de wereld.

Nochtans is het een feit dat de Grotere Gemeenschap hier is, en dit jullie ontwikkeling in een stroomversnelling brengt. Elke generatie moet nu nieuwe moeilijkheden en globale problemen onder ogen zien die elke dag groter worden. Jouw ouders waren niet bezorgd om waar jij je nu om moet bekommeren. Nu moet je je bekommeren om het welzijn en het overleven van je planeet. Dit zijn grotere zorgen en ze raken je op alle mogelijke manieren. Ze vereisen grotere bedrevenheid, intelligentie en aandacht.

Het feit dat je hier je aandacht aan begint te schenken is een indicatie van het dilemma waar de mensheid zich op dit moment bevindt. Zoals we gezegd hebben is de mensheid altijd vooruit geholpen door de toegewijde acties van enkele mensen, dus kijk niet naar het grote publiek om dingen te veranderen. Kijk naar jezelf en naar anderen als jij die een grotere behoefte beantwoorden en die een groter probleem en een grotere belofte voor de mensheid zien. Het is een grotere belofte voor de mensheid om een verenigde gemeenschap te worden. Alleen op deze manier zal de mensheid in staat zijn om aan haar globale problemen tegemoet te komen. Alleen op deze manier zal zij in staat zijn om enig welzijn voor haar inwoners te verzekeren, waar zij zich ook bevinden. En alleen op deze manier zal zij voorbereid zijn om met krachten uit de Grotere Gemeenschap om te gaan, die zelf verenigd en vastberaden zijn.

Een gefragmenteerde, verdeelde, oorlogvoerende verzameling naties, culturen en stammen in de wereld zullen in de Grotere Gemeenschap geen kracht of doeltreffendheid bezitten en zullen onderwerp van allerlei vormen van manipulatie en valse voorwendsels zijn. Omdat jullie bezoekers voor het merendeel geïnteresseerd zijn in het behoud van jullie wereld, willen zelfs degenen die jullie ongunstig gezind zijn niet zien dat jullie jezelf vernietigen, want jullie zouden veel van het milieu meenemen in de vernietiging. Degenen die jullie steunen zien graag dat jullie je ontwikkelen en productieve en zinvolle deelnemers in een grotere arena van het leven worden. Ze zien graag dat jullie je ontwikkelen en zie zien eveneens graag dat jullie milieu beschermd wordt.

In de Grotere Gemeenschap worden milieus vaak als belangrijker beschouwd dan de rassen die ze herbergen of die haar gebruiken. Een milieu zo prachtig, zo rijk en zo divers als deze wereld is een grote buit, een juweel, een biologisch pakhuis in het universum. Zulke milieus worden in de Grotere Gemeenschap in zeer hoge mate gewaardeerd. Er wordt grote moeite getroost om deze milieus te beschermen als ze bedreigd worden door de inheemse rassen of door enig ander ras dat eventueel probeert hen te gebruiken en te overheersen. Dit vertegenwoordigd de ethiek van veel ontwikkelde rassen in de Grotere Gemeenschap.

Daarom hebben jullie een urgente noodzaak. Jullie hebben een urgente noodzaak om jullie zelf op een hoger plan te brengen, om jullie ras te verenigen, om jullie milieu te herstellen en om als een stem in de Grotere Gemeenschap te spreken. Dit lijkt op een grote uitdaging – onmogelijk misschien zeg je en niet haalbaar. De mensheid heeft zelfs niet bij benadering nooit iets dergelijks gedaan. Dus waarom zou ze nu wel doen waar de situatie om vraagt? Wat zal haar de kracht en vastberadenheid geven om haar in staat te stellen om iets te bereiken dat, gezien de natuur en gedrag van de mensheid op dit moment, onoverkomelijk lijkt? Wat dit zal bewerkstelligen is de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap.

De Grotere Gemeenschap zal een zeer belangrijke impact op mensen hebben als ze zich bewust worden hiervan. Gezien vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap zijn menselijke wezens allemaal hetzelfde. Dus dit geeft jullie de stimulans om jullie met elkaar te verbinden, om jullie hulpbronnen en wijsheid te delen, om voor jullie verdediging en jullie welzijn samen te werken. De achteruitgang van het leefmilieu van de wereld en de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de economieën van de wereld zullen dit eveneens voeden. Niets zal echter zo’n grote invloed op de motivatie van mensen hebben als de overlevingsangst zelf, want de meeste mensen zijn primair bezig met overleving. Een onvoldoende groot deel van het menselijk ras heeft tot nu toe haar bewustzijn en haar motivatie naar een hoger niveau getild.

Uiteindelijk zijn vereniging en contributie (dienstbaarheid?) de grootste krachten in het universum. Voor een ras als dat van jullie, in jullie fase van ontwikkeling, is het begaan zijn met overleven en welzijn echter datgene wat mensen op een hoger niveau van participatie en samenwerking zal brengen. Dit is daadwerkelijk keer op keer in jullie geschiedenis aangetoond. Wij zeggen niet dat dit goed of fout is. Wij zeggen dat dit is zoals het is. Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap functioneert op het niveau zoals het is, niet zoals het zou moeten zijn. Het leidt naar wat de bestemming van alle leven is, maar het begint bij de zaken zoals ze op dit moment zijn.

Het is jullie evolutie en jullie bestemming dat jullie de Grotere Gemeenschap zullen ontmoeten en dat jullie je ermee bezig gaan houden. De Grotere Gemeenschap vertegenwoordigd veel verschillende rassen met verschillende motieven. Veel van degenen die jullie zullen ontmoeten zullen in het geheel niet in jullie geïnteresseerd zijn. Zij willen alleen jullie milieu beschermen voor eigen gebruik. Anderen proberen een zinvolle relatie met jullie op te bouwen, terwijl anderen naar de mogelijkheid tot handel en diplomatieke relaties omzien. Sommigen willen echter van jullie profiteren. Zij beschouwen jullie als dierlijk en zelfvernietigend en proberen bij jullie te halen wat ze kunnen voordat jullie jezelf vernietigen.

Hier bestaan veel verschillende opvattingen en gezichtspunten omdat de Grotere Gemeenschap onmetelijk en divers is. Sommige rassen zijn spiritueel ontwikkeld; velen niet. Voor ieder van hen is echter een hogere technologie en sociale cohesie noodzakelijk om jullie kusten te kunnen bereiken. Bovendien zijn ze allemaal machtig in het mentale leefmilieu, wat wil zeggen dat ze in staat zijn om jouw denken meer te beïnvloeden dan jij dat van hun.

Waar jullie je op voorbereiden is de Grotere Gemeenschap. Natuurlijk zien jullie dit niet, tenminste nog niet. Van waar jullie kijken zien jullie alleen maar de nabije zaken van het leven. En waar jullie over speculeren wat morgen kan gebeuren is op deze zaken gebaseerd. Als jullie echter een breder perspectief hebben en verder weg kunnen kijken en kunnen zien wat er voor de mensheid achter de horizon aankomt, zullen jullie het motief hebben om jezelf en anderen voor te bereiden en te onderwijzen.

Het opkomen van de wereld in de Grotere Gemeenschap zal heel geleidelijk gebeuren, maar de effecten van deze opkomst zullen diepgaand zijn. Op dit moment proberen krachten van de Grotere Gemeenschap zich genetisch te verbinden met menselijke wezens om het milieu te beschermen en hun motieven en hun Grotere Gemeenschapsintelligentie in de menselijke gemeenschap te planten. Op het eerste gezicht lijkt dit een goede zaak omdat dit jullie grotere kansen voor bewustzijn en genetische ontwikkeling zou kunnen bieden. Het is echter slecht omdat het beslag legt op jullie besluitvorming. Het neemt immers de leiding over. Niemand wil gedomineerd worden, zelfs al bevat het enkele goede vooruitzichten.

In de Grotere Gemeenschap zullen jullie gedomineerd worden, tenzij jullie voldoende bewustzijn en onderscheidingsvermogen kunnen ontwikkelen. We hebben het hier niet over technologie. We hebben het over Kennis en Wijsheid. Jullie bezoekers zijn niet verder ontwikkeld in Kennis dan jullie, alhoewel zij technologisch gezien een veel grotere capaciteit hebben en een groter sociale samenhang bezitten dan op dit moment in de wereld het geval is. Jullie moeten je op hun voorbereiden zoals zij zich reeds op jullie voorbereid hebben.

Jullie bereiden je voor op dat naties in de wereld samensmelten en op het hier slaags raken van culturen. De toekomst zal conflictueus en zeer moeilijk zijn. Naties zullen niet in staat zijn zich langer met hun eigen zaken bezig te houden en elkaar te mijden, want als een natie faalt, zullen andere erdoor geraakt worden. Als een natie haar milieu vernietigd, zullen andere culturen de volledige impact hiervan voelen. Meer en meer samenwerking op wereldniveau zal nodig en vereist zijn. Je zult niet alles hiervan zien tijdens de duur van je leven, want je bevind je in het vroege deel van de overgang, maar wat je nu hieraan bijdraagt zal de kwaliteit van leven voor jouw kinderen en voor de komende generaties bepalen.

Kijk, in de Grotere Gemeenschap en in het leven zelf leven individuen niet alleen voor henzelf zoals ze dat in deze wereld in deze tijd lijken te doen. Ze leven voor al het leven. Wat je vandaag hebt is gebaseerd op het geven van degenen die hiervoor hebben geleefd. Al jullie technologische gemakken, jullie kunst, jullie muziek, alles wat gemaakt en geproduceerd is, jullie vrijheden en jullie onvermogen – alles is de erfenis van het geven en gebrek aan geven van degenen die voor jou hebben geleefd. Zij maakten het leven mogelijk dat je vandaag hebt, zoals jij het leven mogelijk moet maken voor degenen die na jou zullen leven. Vanuit een groter perspectief is dit de context waarbinnen jouw missie en jouw doel begrepen kan worden. Dit is het wat je op het niveau van je wezen vervult. Alle andere vormen van vervulling stimuleren de geest en kunnen haar een tijdelijk gevoel van vrede en doel geven, maar zij hebben geen invloed op het groter en dieper deel van jou. Ze leiden niet tot een blijvend en betekenisvol iets.

Wat je vandaag geeft zal morgen gevoeld worden. Wat je in dit leven bijdraagt zal het leven van de komende generaties bepalen en zij zullen je bedanken of vervloeken afhankelijk van wat je gegeven hebt en hoe dit geven bereikt werd.

Je leeft niet voor jouw generatie. Je leeft voor de toekomst. De toekomst bepaald het heden. Dit is de grote waarheid in de Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap, een waarheid die in het begin moeilijk te begrijpen is, want zij vertegenwoordigd een hoger bewustzijn en perspectief en een hoger uitkijkpunt van waaruit het leven gezien wordt en aan het leven deelgenomen wordt. Je bent hier voor de toekomst. Dit inzicht stelt je in staat om te zien wat je vandaag doen moet. Dit brengt je in het nu, want het leven op dit moment is voor dit moment en voor de momenten die volgen. Je leeft voor nu en toch leef je ook voor de toekomst omdat je geschenk voor de toekomst is.

Veel van de grote geschenken die tijdens jou generatie gegeven worden zullen niet door jou generatie gevoeld worden, maar door de komende generaties. Zo vordert de mensheid. Zo ontwikkeld zich het leven. Kijk naar jullie planten en dieren. Zij geven zichzelf, zodat ze misschien geven voor de toekomst van hun soort. De bomen laten hun bladeren varen en eventueel hun hele leven zodat die eventueel teelaarde creëren, zodat toekomstige bomen kunnen groeien. Planten en dieren geven hun zaden zodat toekomstige generaties zich kunnen ontwikkelen en de mogelijkheid hebben om te leven en iets aan de wereld te geven.

Denk hier goed over na, maar trek geen voorbarige conclusies. Dit is een belangrijk idee om over na te denken. Het is een idee dat je uit je persoonlijke geest haalt en je in een grotere bewustzijnstoestand brengt waar je je leven in een breder tijdsvenster kunt zien. Hierbij zal je je leven in een bredere context en als deel van een hogere staat van zijn in het universum zien.

Je maakt deel uit van een grote overgang. Jouw generatie en de generaties die komen gaan maken deel uit van de grote overgang van geïsoleerd en verdeeld ras naar een verenigd ras dat in staat is tot interactie met de Grotere Gemeenschap. Zelfs als de Grotere Gemeenschap op dit moment niet aanwezig zou zijn in de wereld, zou jou onvermogen om deze stappen te zetten leiden tot de vernietiging van het leefmilieu en het verlies van de gelegenheid om in deze wereld te leven. Twee grote tragedies. De kans op deze mislukking is nu groot; de risico’s zijn hoog. Daarom moet je je leven nu op een bredere manier bekijken. Je moet jezelf niet slechts als een persoon zien die worstelt om gelukkig te worden en rond te kunnen komen, maar als een persoon die hier op missie naartoe gestuurd is. – een missie die nog volbracht moet worden, een zeer belangrijke missie, voor zowel het heden als de toekomst, een missie die jouw grotere kracht en jouw grotere relaties herstelt.

Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap ziet het leven in de context van de Grotere Gemeenschap als geheel. Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap richt zich niet exclusief op jouw wereld. Zij wordt niet gedomineerd door jouw opvattingen, overtuigingen, gewoontes of geschiedenis. Zij ziet jouw bestemming omdat jouw bestemming voor de hand ligt. Intelligent leven in alle werelden moet zich op een dag verenigen voor hun overleving en welzijn. Zij moet zich verenigen om in staat te zijn om te wedijveren met de Grotere Gemeenschap met al haar verschillende krachten en groter problemen. Hierop moet je je voorbereiden. In de voorbereiding hierop zal je leven harmonieus worden en zal tot een gemaakt worden. Dit is de belofte van een voorbereiding op de Grotere Gemeenschap, een Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap. Dit betekend het om Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap te ervaren en kenbaar te maken – een spiritualiteit van niet enkel ideeën en speculaties, maar een spiritualiteit van het ware leven, zowel nu als in de toekomst, een spiritualiteit voor zowel de tegenwoordige tijd als voor jouw bestemming.

Jij bent je voor aan het bereiden op de Grotere Gemeenschap. Als je je bewust en verstandig voorbereid zullen jij en toekomstige generaties meer kans maken om de grote beloningen van het deel uitmaken van een Grotere Gemeenschap van leven te verwezenlijken en te beleven. Als je echter tekortschiet in het bewustzijn van de noodzaak tot voorbereiding of als je je niet verstandig of effectief voorbereid, dan zal het leven harder en moeilijker worden en de uitdagingen zullen abrupt en overweldigend lijken. Je zult verrast worden en je zult er niet klaar voor zijn. Daarom moet je jezelf en jou leven matigen. Daarom moet je boven jou vooroordelen en jou onbelangrijke interesses en aangelegenheden uitstijgen.

Je moet met je hart naar deze boodschap luisteren en je moet deze boodschap in je hart voelen. Als je erover nadenkt wil je haar misschien van je afzetten omdat zij ofwel te ongemakkelijk, te vreemd, te afwijkend, te moeilijk is of een te grote uitdaging vormt. Misschien zeg je: “Waarom zorgen maken, waarom al die moeite doen. Ik maak me er niet druk over. Ik denk er niet over na. God zal voor alles zorgen.” God heeft jou gestuurd om voor alles te zorgen. Leun niet achterover met de gedachte dat de godheid zal komen om jou te redden. Jij bent gekomen om de wereld te redden, om de mensheid een toekomst te bieden en om jouw ras een grotere kans te geven – een kans om te vereniging, zich te ontwikkelen en sterker, wijzer en capabeler te worden, een kans om haar geschillen op stammenniveau, haar religieuze fanatisme, haar gewelddadigheid, haar egoïsme en haar genotzucht te ontgroeien.

Dit is de kloof die bestaat tussen een primitief ras en een ontwikkeld ras in de Grotere Gemeenschap. Jullie zijn nog steeds een primitief ras, maar het leven vereist dat je over deze kloof heen stapt en leert om een voortschrijdend ras in de Grotere Gemeenschap. Daarom wordt Spiritualiteit van de Grotere Gemeenschap nu gepresenteerd en daarom is voorbereiding in de Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap noodzakelijk. Je moet je primitieve neigingen ontgroeien. Je moet je geschiedenis achter je laten. Jou geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. In je geschiedenis kan je echter een grote beweging naar eenwording, naar wereldbevolking, naar het oplossen van wereldproblemen en naar het bereiken van een groter bewustzijn, scholing en verantwoordelijkheid binnen de mensheid zien.

Je bent een inwoner van je wereld. Gezien vanuit het perspectief van de Grotere Gemeenschap ben je geen Amerikaan of Chinees. Ben je geen Indiër of Rus of Polynesiër. Je bent de inwoner van een wereld. De onderlinge verschillen waar jullie aan vasthouden zijn nietszeggend en moeten jullie ontgroeien om vooruit te kunnen komen. Dit is noodzakelijk. Je moet dit voelen en zien. We geven je een visie over waar jullie naar toe gaan en waar jullie je op voorbereiden. Dit is direct gerelateerd aan het doel waar je voor gekomen bent, hetgeen geen persoonlijk of egoïstisch doel is. Het is een missie van geven – nu en voor de toekomst geven aan de wereld. Je kunt dit voelen en dit zien. Het is beschikbaar voor jou om te voelen en te zien, omdat de beweging van de wereld gevoeld en opgemerkt kan worden. Ondanks het feit dat de beweging van de wereld enorm is, kan zij gevoeld worden.

Daarom is jouw voorbereiding groot. Daarom is jouw voorbereiding noodzakelijk. Daarom zal jou voorbereiding jou naar je ware doel en betekenis in het leven terugbrengen en terugwinnen Daar waar je vandaan komt, ben je belangrijk. Terwijl je in de wereld bent, ben je niet belangrijk totdat je de belangrijkheid vind die je ervoer en die je kende voordat je hier kwam. Dit brengt je op gelijke voet met alle anderen die hier voor een doel naar toe gestuurd zijn. Jouw bijdrage is echter uniek en dit is de betekenis en waarde van jouw individualiteit.

Je zult deze reis niet alleen maken. Je zult niet alleen voor jezelf aanspraak kunnen maken op jouw bijdrage. In plaats daarvan zal zij deel uitmaken van een grotere samenwerking die plaats zal vinden in zinvolle relaties met individuen en met kleine groepjes mensen. Dit zet alles in beweging op zeer specifieke manieren omdat dit het Grotere Levensplan vertegenwoordigd, een Plan dat altijd bedoeld was voor de mensheid en dat nu een nieuwe fase ingaat.

Als je de menselijke geschiedenis met dit groter perspectief leest en begrijpt, dan zal je zien dat zij altijd afgestemd was op overwicht in de wereld en deelname in de Grotere Gemeenschap. Ge de Grotere Gemeenschap zullen jullie echter niet overheersend zijn. En tenzij jullie jezelf kunnen scholen en de vaardigheden en vermogens van de Grotere Gemeenschap kunnen leren, zullen jullie overheerst worden omdat in de Grotere Gemeenschap de sterken de zwakken overheersen, zoals dat ook hier op Aarde gebeurt. Om jullie een ware kracht te geven die slechts enkelen in de Grotere Gemeenschap bezitten, brengen wij jullie De Weg van Kennis van de Grotere Gemeenschap – De Weg van Kennis zoals die in de Grotere Gemeenschap bestaat. De Weg van Kennis is op geheime en mysterieuze manieren aan individuen overal, in alle rassen, culturen en werelden gegeven. Dit vertegenwoordigd het werk van de godheid. Buiten de stammeninterpretaties van elk jong ras in elke wereld vertegenwoordigd dit pure Kennis en pure spiritualiteit. Het is niet vermengd met de tradities elke wereld waar zij naar toegestuurd is. Bijgevolg vertegenwoordigd zij een echte leeruitdaging en een grote kans op werkelijk begrip en groter vermogen.

Je bent voor een groot doel gekomen. Daarom heb je een grote voorbereiding nodig. Je hebt grote metgezellen nodig. En je hebt een groot hart nodig. Dit is jouw geschenk en jouw bestemming. Om hier deel van uit de maken ben je gekomen. En het is een zegen dat dit zo is.