Gods Plan voor de Wereld

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (rechtsklik om te downloaden)

Zoals geopenbaard aan
Marshall Vian Summers
op 26 maart 2011
te Boulder, CO, Verenigde Staten

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.

Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.

Laten Wij spreken over Gods Plan voor de wereld, een Plan dat alleen kan worden uitgevoerd met menselijke toewijding en begrip. Want God heeft een Plan voor de wereld. Zonder dit Plan zal de wereld steeds chaotischer en instabieler worden, en de gevolgen zullen in toenemende mate twijfelachtiger en ongelukkiger zijn.

Want de wereld is slechts [één van] vele werelden, ontelbare werelden in de Grotere Gemeenschap, waar intelligent leven zich heeft ontwikkeld en waar op vele plaatsen intelligent leven werd gekoloniseerd. Het universum is immens, natuurlijk. Maar de Schepping is zelfs nog groter dan het fysieke universum.

God heeft een Plan voor de afgescheidenen om terug te keren. En daarom werd Kennis binnenin ieder mens, ieder individu, in iedere wereld, in het hele universum geplaatst.

Het universum werd geschapen als een plek waar de afgescheidenen kunnen leven. En de Heer van de gehele Schepping heeft het evolutieproces en het geologische proces en het biologische proces in gang gezet, die nu allemaal op eigen kracht werken, zonder Goddelijke tussenkomst.

Gods Plan is gebaseerd op het terugwinnen van de afgescheidenen door de kracht en aanwezigheid van Kennis. Ongeacht iemands religieuze overtuigingen, gebruiken en erfgoed, of zelfs als iemand geen religieuze overtuigingen, gebruiken en erfgoed heeft, is het nog steeds hetzelfde: het terugwinnen van de afgescheidenen door middel van Kennis. Want Kennis is het deel van jou dat God nooit heeft verlaten, en dus is de Scheiding nooit voltooid, en daarom kun je worden verlost.

Een deel van jou leeft in Afscheiding – het persoonlijke deel van jou; het wereldse deel van jou; dat deel van jou dat in zo’n grote mate geconditioneerd is door je cultuur, je religie en je familie. Maar dieper van binnen heeft het deel van jou, het centrum van je Wezen, God nooit verlaten.

Dit is een gebied van je bestaan dat buiten het domein en het bereik van het intellect ligt. Het is volkomen mysterieus voor je denkende geest. Omdat de Afscheiding nooit werd voltooid, is het proces van het terugwinnen van de afgescheidenen, jouw terugwinning, gaande.

God is niet bezig met het tot in details besturen van jouw zaken, en het veranderen van het klimaat, en het veroorzaken van rampen en geluk. Dit is iets dat gewoon deel uitmaakt van het levensproces – een proces dat aan het begin van de tijd in gang werd gezet. Er is dus geen conflict of tegenstelling tussen de Schepping en het evolutieproces.

God heeft een Plan, niet alleen voor jou en voor ieder mens. God heeft een Plan voor de hele wereld. Gods Nieuwe Openbaring moet de mensheid voorbereiden op twee grote gebeurtenissen – de grootste gebeurtenissen in de hele menselijke geschiedenis, gebeurtenissen waarop de mensheid zichzelf niet kan voorbereiden, gebeurtenissen waarover Gods vorige Openbaringen jullie niet volledig kunnen informeren en jullie op kunnen voorbereiden.

Daarom heeft God opnieuw gesproken. Daarom werd er een Boodschapper naar de wereld gezonden. Daarom is er een Nieuwe Openbaring. Zij is voor jou, maar ook voor de hele wereld. Zij is voor de wereld van vandaag en voor de wereld die komen gaat.

Zij is voor de nieuwe wereld die je bent binnengetreden – een wereld van achteruitgang van het milieu, een wereld van klimatologische verstoring en instabiliteit, een wereld van toenemende economische en politieke wrijving en ontoereikendheid – een nieuwe wereld. De nieuwe wereld vereist een Nieuwe Openbaring.

Veel mensen wachten op de Nieuwe Openbaring. Sommigen menen te wachten op de terugkeer van hun grote leraar, hun emancipator, hun verlosser. Maar dat is niet hoe God te werk gaat. Want dat zou de mensheid alleen maar verder verdelen tussen gelovigen en niet-gelovigen, een sektarische verdeling van de ene religie tegen de andere.

Gods Plan is niet hier om menselijke conflicten en crisis verder te bevorderen en te verdiepen, maar om het fundamentele element te vestigen waarop alle religies zijn gebaseerd. Want alle ware religies zijn door God geïnitieerd. Dat is de terugkeer naar Kennis in het individu en de uitdrukking van Kennis in je omgang met anderen en je omgang met de wereld.

Kennis beïnvloedt mensen via Kennis. Daarom is er geen conflict tussen Kennis die in het ene individu en het andere bestaat. Het enige mogelijke conflict is de interpretatie of vervorming door het individu van wat Kennis werkelijk in hem aangeeft, als hij zich daar al bewust van is.

Het is Gods Plan om de mensheid voor te bereiden, om de menselijke beschaving te redden, die nu in toenemende mate, met iedere dag die voorbijgaat, bedreigd wordt – door toenemende ontwrichting, door toenemende onrust en met een groot risico voor ineenstorting.

Gods Plan is er ook om de mensheid voor te bereiden op haar verbintenis met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven in het universum. Er is al sprake van Interventie in de wereld en dat is al tientallen jaren het geval – een Interventie door kleine verkennende [buitenaardse] groepen die machtig zijn in hun overtuigingskracht.

Zij zijn niet uit op militaire verovering, want dat zou de waarde van de wereld vernietigen. Zij zijn hier om een groter buitenaards gezag te vestigen over menselijke zaken en het lot en de toekomst van de wereld. Daarom vertrouwen ze op menselijke onderwerping en instemming. Dat is hun kracht, en veel mensen zijn al bezweken onder hun overredingskracht.

Want jullie worden geconfronteerd met een niet-menselijk universum – een immens competitief universum, een universum waar, tenminste in dit deel van de Melkweg, er omgangsregels zijn, en beperkingen en restricties.

Gods Openbaring onthult wat deze zijn en wat ze zullen betekenen voor de beslissingen die de mensheid zal moeten nemen met betrekking tot haar reactie op de Interventie en haar begrip van haar positie binnen de Grotere Gemeenschap zelf.

Het is Gods Plan om Kennis in het individu te activeren. Want alleen op dit niveau ontstaat ware compassie, vastberadenheid en begrip binnenin het individu, om hebzucht en vooroordelen, wrok en ambitie tegen te gaan.

Niet iedereen hoeft te reageren, maar voldoende mensen uit voldoende landen moeten dat doen ten einde de basis te leggen voor een grootsere toekomst die de mensheid zal moeten opbouwen in de confrontatie met een aftakelende wereld – een wereld van afnemende grondstoffen, een wereld met een instabiel klimaat, een wereld van toenemende wrijving en concurrentie, een wereld die geconfronteerd wordt met het ernstige en reële risico van voortdurende oorlog en vernietiging.

De Boodschapper werd naar de wereld gezonden. Hij is een bescheiden man. Hij bekleedt geen positie in de maatschappij. Het heeft tientallen jaren geduurd om hem voor te bereiden om de Openbaring te ontvangen, en het heeft hem tientallen jaren gekost om de Openbaring te ontvangen. Want de Openbaring zelf is immens en veelomvattend, veel omvangrijker dan alles wat ooit eerder aan de menselijke familie werd verstrekt. Want nu vormen jullie een geletterde wereld, een onderling verbonden wereld, een onderling afhankelijke wereld.

De mensheid wordt geconfronteerd met de Grote Gemeenschap. Nu moet het Onderricht alomvattend zijn. Nu moet de Weg aan het individu worden gegeven, zodat mensen geen rampzalige en zelfvernietigende beslissingen nemen voor zichzelf en voor anderen.

Het is Gods Plan, dat de mensheid als een vrij en onafhankelijk ras in de Grotere Gemeenschap zal opkomen. Maar om dit mogelijk te maken, moet er meer eenheid en samenwerking zijn tussen de naties, de stammen en de volkeren van de wereld. En er moet een voorbereiding zijn op de realiteiten, de moeilijkheden en de mogelijkheden van de Grotere Gemeenschap zelf, welke alleen God kan openbaren.

Het is een geheel nieuwe drempel. Het is een groter panorama. Het is een uitdaging voor menselijke overtuigingen en veronderstellingen. Het is een overgang naar een nieuwe wereld, geconfronteerd met een Grotere Gemeenschap van intelligent leven.

De mensheid heeft de mogelijkheid. Zij heeft Kennis in de wereld levend gehouden. Zij is niet volledig ontkerkelijkt en mechanistisch geworden zoals zoveel ver gevorderde naties in dit gedeelte van de ruimte. Zij heeft nog steeds een hoge ethiek. Zij is geen roofzuchtig ras in het universum geworden. Jullie zijn onwetend en onschuldig en onvoorbereid, maar jullie hebben een grote belofte als volk.

Maar alleen God kan hier de ontbrekende stukjes leveren. Alleen God kan onthullen wat de kern is van alle religies van de wereld – wat spiritualiteit en spirituele beoefening werkelijk betekenen, waartoe zij dienen en hoe de bestaande tradities kunnen worden gebruikt om hen te verenigen voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van de wereld.

Het is Gods plan om de mensheid voor te bereiden om de grote ecologische en economische uitdagingen die eraan komen, onder ogen te zien – uitdagingen waarop de mensheid niet is voorbereid en waarvan ze zich grotendeels niet bewust is.

Jullie hebben de grondstoffen van de wereld uitgeput, en jullie gaan hiermee door. Dus wat zal jullie kinderen en hun kinderen in staat stellen een leefbare wereld te hebben, een wereld die niet tot chaos en catastrofe is vervallen? Jullie kunnen dit niet beantwoorden. Geen mens heeft hier een antwoord op. De Interventie heeft hier geen antwoord op, want zij is hier om zichzelf te dienen.

De Openbaring moet van God komen, want alleen God kent het menselijk hart, de menselijke geest en de menselijke reis hier op Aarde, jullie planeet van oorsprong. Alleen God weet alles over de Grote Gemeenschap. Alleen God weet wat er op de wereld afkomt. Alleen God weet wat de Grote Golven van verandering zullen brengen en wat de mensheid moet doen om zich voor te bereiden.

Veel mensen zien slechts stukjes en delen van de oplossing, maar ze zien niet het hele plaatje, en daarom zijn hun pogingen om een oplossing te brengen slechts tijdelijk of gedeeltelijk succesvol, als ze al überhaupt echt in overweging worden genomen.

Dit is een gevaarlijke tijd voor de menselijke familie. De dreiging van Interventie is groot, en groeit met iedere dag. De mensheid blijft het zaad van haar toekomstige ondergang zaaien door de wereld verder te vernietigen en uit te putten. Nu is er een grote race gaande om wie toegang krijgt tot de resterende grondstoffen van de wereld.

Jullie hebben de samenstelling van het klimaat veranderd. Nu zal de voedselproductie worden bedreigd. Brandstof- en energiebronnen zullen afnemen, en de strijd om hen is zelfs op dit moment uiterst hevig.

God is hier om de mensheid van zichzelf te redden, niet om jou uit de wereld te halen, maar om je in staat te stellen in de wereld te zijn, zodat de wereld een toekomst heeft – een toekomst voor de mensheid, een toekomst die bepaald wordt door menselijke vrijheid en zelfbeschikking.

Want jullie beseffen niet hoe zeldzaam vrijheid is in het universum en wat ervoor nodig is om haar tot stand te brengen en te handhaven binnen een Grotere Gemeenschap van intelligent leven, waar de meeste naties geen individuele vrijheid kennen en het belang en haar waarde er niet van inzien.

Er valt zoveel voor de mensheid te leren en af te leren. Maar Gods Plan is echt en werd al lang geleden vastgesteld.

Door grote strijd, verlies en opoffering, heeft de mensheid een wereldbeschaving gecreëerd, een wereld die steeds meer onderling afhankelijk is geworden naarmate de bevolking van de mensheid is gegroeid. Nu steunen naties op elkaar, zoals het hoort. Nu zijn volkeren onderhevig aan wereldinvloeden, wat onvermijdelijk is.

Hoe jullie zullen omgaan met een aftakelende wereld zal de gevolgen bepalen. En hoe jullie omgaan met de aanwezigheid van de Grotere Gemeenschap in jullie wereld zal de gevolgen bepalen. Maar om deze dingen op te lossen in het voordeel van de mensheid, wat de menselijke eenheid, sterkte, kracht en wijsheid zal ondersteunen, moeten jullie Gods Openbaring ontvangen.

Jullie kunnen nu niet achteromkijken. Jullie moeten vooruitkijken. Jullie kunnen niet duizenden jaren teruggaan om de waarheid van Gods Wil te leren kennen. Jullie moeten herkennen wat God jullie vertelt en tegen jullie zegt en waarvoor Hij jullie waarschuwt in de Openbaring zelf.

Het heeft de Boodschapper bijna 30 jaar gekost om de Nieuwe Openbaring te ontvangen. En die wordt nog steeds tot op de dag van vandaag ontvangen. Dit is niet iets wat jullie kunnen ontvangen, want jullie werden niet voor dit doel naar de wereld gezonden. Hiervoor moet er een ware Boodschapper zijn, en de Boodschapper moet hulp en steun hebben. De Boodschapper moet echte studenten hebben en een kern van individuen om hem in staat te stellen de grote omvang van de Nieuwe Boodschap in de wereld te brengen en overal beschikbaar te maken voor mensen.

De mensen begrijpen het proces van de Openbaring niet. Hier wordt voor het eerst de Openbaring geopenbaard terwijl ze plaatsvindt. Ze wordt opgenomen. Zelfs de Stem van de Nieuwe Boodschap wordt opgenomen en beschikbaar gesteld aan de mensen. Jullie leven in een tijd van Openbaring. De Boodschapper is hier in de wereld. Het is een tijd van grote zegen en voorzienigheid voor de mensheid als deze dingen herkend en duidelijk gezien kunnen worden.

De toekomst van de mensheid is in gevaar. De menselijke beschaving loopt gevaar, zowel door interne ineenstorting en vernietiging als door externe concurrentie en invloed. Het is tijd voor de mensheid om volwassen te worden, haar onophoudelijke conflicten te beëindigen en te beginnen samen te werken voor het behoud van de wereld.

Nu vechten jullie op verschillende fronten om de gevolgen van eeuwenlang misbruik van jullie milieu aan te pakken. Jullie moeten je verenigen om jullie wateren en jullie lucht te zuiveren. Jullie moeten je verenigen om voedsel te verdelen waar het nodig is en om naties te helpen zodat ze hun bevolking van voldoende voedsel en water kunnen voorzien. Jullie moeten vrijheid en elementaire democratie in landen bevorderen omdat ze anders zullen instorten en met veel inspanning en geweld ten val worden gebracht en omver worden geworpen.

Individuen en burgers moeten veel verantwoordelijker worden in hoe zij de grondstoffen van de wereld gebruiken, vooral in de rijke landen. Het is een verandering op een immense schaal. Het vereist een heroverweging en reactivering van zoveel dingen.

Mensen gaan ervan uit dat de toekomst zal zijn zoals het verleden, maar de toekomst is al veranderd en zal voor de meeste mensen heel anders zijn dan het verleden. Rijkdom zal verloren gaan in de rijke landen, en de armere volkeren van de wereld zullen met steeds grotere moeilijkheden worden geconfronteerd.

Gods Plan houdt met dit alles rekening, want God begrijpt de menselijke preoccupaties, de menselijke fantasieën en de menselijke natuur, en het risico en de moeilijkheid van leven in Afscheiding in een mooie maar moeilijke wereld.

Daarom is er geen hel en straf omdat God vastbesloten is de afgescheidenen door Kennis voor te bereiden en te redden. Jullie leven al in helse toestanden. Sommige mensen in een zeer helse staat. Jij zou je in een meer helse staat kunnen bevinden. Er lijkt geen einde te komen aan wat de mens zichzelf en elkaar kan aandoen.

Gods plan is niet om een deel van de Schepping te redden en de rest naar de verdoemenis te sturen. Dat is een volledig menselijke projectie, gebaseerd op de behoefte van de mensheid aan wraak en het feit dat religie werd verspreid op basis van angst en vermaning.

Jullie zijn nu niet langer meer zulke primitieve mensen. Jullie moeten reageren op een grotere wijsheid en een grotere kracht. Jullie hoeven niet te worden vastgezet als schapen en dieren, tot onderwerping geslagen, bedreigd met eeuwige verdoemenis als jullie zouden falen.

Jullie zijn nu meer ontwikkelde mensen. Jullie hebben een grotere Openbaring nodig. En jullie hebben het nodig dat de Openbaring van al Gods eerdere demonstraties wordt verduidelijkt, zodat ook zij kunnen dienen om de stappen naar Kennis te verschaffen die ieder mens moet vinden en volgen.

Gods plan is om de wereld te verenigen, niet als één natie, maar als een samenwerkend geheel van naties, samenwerkend nu uit noodzaak, niet gebaseerd op ideologie of religie alleen, maar uit pure noodzaak.

Als de mensheid het pad van conflict en oorlog kiest, zal de Interventie succesvol zijn en zullen jullie uiteindelijk geregeerd worden door externe mogendheden die geen belang hebben bij individuele vrijheid en geen werkelijk begrip hebben van de menselijke aard en de menselijke ziel. Denk niet dat dit op enigerlei wijze gunstig zal zijn, want het zal een wrede en harde aanpak zijn, die verder gaat dan jullie je nu kunnen voorstellen.

Het is tijd voor de mensheid om volwassen te worden, om haar puberale gedrag en zienswijze te staken, om verantwoordelijk te worden voor de zorg en de toekomst van de wereld, niet gedreven door individueel profijt, maar door wat de toekomst en de vrijheid van de mensheid zal veiligstellen, terwijl zij deze grootse periode van beproeving en moeilijkheden ondergaat.

Je zult steeds meer zien dat één natie alleen niet succesvol kan zijn als anderen falen.

Je zult steeds meer zien dat één godsdienst alleen niet tegemoet kan komen aan de behoeften van de mensheid.

Je zult steeds meer zien dat een crisis in één land het welzijn en de welvaart van andere landen zal beïnvloeden.

Je zult steeds meer zien dat het milieu wordt verstoord en dat noodweer en de verandering van het wereldklimaat een steeds destructiever effect zullen hebben op het vermogen van de mensheid om zich te voeden en te verzorgen.

Je zult steeds meer onenigheid, financiële instabiliteit en corruptie zien ontstaan in de wandelgangen.

Je zult steeds meer de gevolgen zien van onverantwoordelijk menselijk gedrag.

Je zult steeds meer zien dat oorlog geen optie kan zijn, want het vernietigt de infrastructuur en de grondstoffen, die in de toekomst zo moeilijk te vervangen zullen zijn.

Je zult steeds meer zien dat mensen dezelfde dingen nodig hebben en dat de wereld beperkt is in wat zij kan bieden.

Je zult steeds meer de grenzen van de technologie zien en wat er gebeurt als de technologie faalt en hoe dat het leven van zoveel mensen beïnvloedt.

Je zult steeds meer zien dat menselijke moed, menselijke vastberadenheid en menselijke samenwerking uiteindelijk het verschil zullen maken.

Want als mensen niet bereid zijn om aan de wereld en aan elkaar te geven, kan van de technologie niet worden verwacht dat zij de mensheid redt of het milieu in stand houdt of de stabiliteit en veiligheid van naties en gemeenschappen waarborgt.

Als er geen medeleven en geen begrip is, is er geen vooruitgang. Je kunt spelen met je kleine handheld apparaatjes. Je kunt je vergapen aan je kleine machientjes, maar ze gaan de wereld niet redden.

Het is Gods Plan om Kennis binnenin jou te activeren om je meer kracht, meer integriteit, een groter doel en meer vrijheid te geven. Het is de activering van Kennis die de fouten van het verleden zal uitwissen en jou de kracht zal geven om afleiding en schadelijke verslaving te overwinnen.

De prioriteiten van de mensheid moeten veranderen. De activiteiten van de mensheid moeten veranderen. De consumptie van de mensheid moet veranderen. De relaties binnen de mensheid moeten veranderen. Dit alles wordt niet ingegeven door een of ander groots ideaal, maar door de noodzaak zelf, door de eisen van de natuur, die zelf de spelregels hier in deze wereld verandert.

Dit is geen tijd om te ontkennen of te vermijden of te doen alsof. Het is tijd om met open ogen te kijken en helder te zien, je geest tot rust te brengen, je veroordeling van anderen op te geven en te zien wat er aan de horizon verschijnt.

Hoe dit effectief voor het individu kan worden gedaan, wordt in Gods Nieuwe Openbaring duidelijk gemaakt. Het is niet slechts een voorschrift voor een betere wereld. Het is een beschrijving om te overleven in de nieuwe wereld en om de realiteit van de Grotere Gemeenschap zelf onder ogen te zien.

Deins hier niet voor terug en denk niet dat het te veel voor jullie is om in overweging te nemen, want jullie zijn de wereld ingezonden om deze omstandigheden het hoofd te bieden. En jullie echte gaven, jullie ware gaven, die jullie nog niet ontdekt hebben, die zijn hiervoor bedoeld. Het is allemaal een kwestie van of je eerlijk genoeg bent tegenover jezelf om dit te zien. De waarheid is gebaseerd op eerlijkheid – eerlijkheid tegenover jezelf en eerlijkheid tegenover anderen, barmhartige eerlijkheid, maar ook een krachtige eerlijkheid.

De menselijke beschaving zal niet worden gered door wishful thinking of door het aanvallen van andere volkeren of door het dienen van de belangen van slechts één natie.

De wereld wordt bedreigd. De menselijke beschaving wordt ernstig bedreigd. God heeft een waarschuwing, een zegen en een voorbereiding naar de wereld gezonden.

Dit zijn de dingen waarover je nu moet gaan nadenken, en niet je preoccupaties en je hobby’s, je afleidingen en je obsessies.

Iedereen voelt de gevolgen van de nieuwe wereld – de spanning, het verlies, de bezorgdheid, de ontwrichting. Het raakt mensen over de hele wereld. Maar wie kan zien wat dit betekent, en waar dit naartoe gaat, en wat de mensheid in staat zal stellen haar koers te wijzigen en mettertijd een nieuwe richting in te slaan?

Dit kan niet alleen maar de discussie zijn tussen leiders in hun geheime bijeenkomsten. Het moet iets zijn dat deel uitmaakt van het algemene gesprek onder burgers.

Grote delen van de wereld worden bedreigd met het verlies van hun primaire hulpbronnen en hun vermogen om hun bevolking van voedsel te voorzien. Jullie hebben grotere problemen, maar nauwelijks antwoorden.

Terwijl jullie verder gaan, zijn er duizend oplossingen nodig om aan de behoeften van de mensheid te voldoen, en ze zijn nog niet allemaal vastgesteld. Men is zich er zelfs nog niet allemaal van bewust. En jullie zullen ze allemaal nodig hebben. Het is niet alleen een eenvoudige oplossing. Het is geen idee of voorschrift. De oplossing is dat iedereen zijn steentje bijdraagt, niet om te bekritiseren, maar om te creëren.

Veel dingen zullen moeten veranderen. Sommige regeringen zullen moeten worden veranderd en omvergeworpen om de mensheid de volgende stap te laten zetten. Dit gebeurt al, zie je. Het maakt deel uit van een natuurlijk proces. De tijd is gekomen. De wereld is ontwricht. Mensen kunnen niet langer wachten op wat ze fundamenteel nodig hebben.

Kennis zal je kracht, moed en vastberadenheid geven. Want Kennis is niet bang voor de wereld. Kennis kan alles het hoofd bieden. Door de kracht van Kennis, kun je alles onder ogen zien. Dit is een kracht die je als individu nodig zult hebben, en veel individuen zullen deze kracht nodig hebben om te zorgen voor hen die zwak en ziek zijn, zij die niet in staat zijn om te reageren.

Jullie leven in een tijd van grote verandering, een grote drempel, waar de mensheid een meer verenigde en creatieve en constructieve gemeenschap in de wereld wordt, en waar de mensheid begint op te komen in de Grotere Gemeenschap. Jullie zullen je vastberadenheid voor vrijheid daar moeten laten gelden, anders krijgen jullie geen respect en geen aanzien.

Om in de Grotere Gemeenschap op te komen als een vrij en onafhankelijk ras, moet je voldoen aan de drie eisen die het leven je stelt: dat is eenheid, zelfredzaamheid en discretie. Niet langer jullie belachelijke en zielige toestand uitzenden in het heelal. Andere naties in dit gebied van de ruimte zullen jullie autonomie respecteren als jullie aan deze drie eisen kunnen voldoen.

Het is Gods Plan dat jullie dit doen. Want God weet waar de wereld heengaat. God weet wat de mensheid te wachten staat. God weet wat er bestaat in het universum om jullie heen. God weet wat de mensheid onder ogen zal moeten zien en waaraan zij zich zal moeten aanpassen, en welke verandering in haar denken en gedrag moet worden bewerkstelligd om dit mogelijk te maken.

Wees blij. Wees opgelucht. Maar wees verantwoordelijk en wees vastberaden. Want God heeft opnieuw gesproken, en de Nieuwe Openbaring is in de wereld. De mensheid heeft een grootsere toekomst, maar zij moet heel hard werken om ervoor te zorgen dat die gerealiseerd en vervuld kan worden.

Laat dit jullie begrip zijn.