Sterkte en Veerkracht Opbouwen

Luister naar de origineel gesproken openbaring in de Engelse taal:

Download (klik rechts om te downloaden)

Building the Bridge to a New Life

Zoals geopenbaard aan God’s Boodschapper
Marshall Vian Summers
op 5 april 2010
te Boulder, Colorado

Over deze opname


Wat je in deze audioopname hoort is de stem van de Engelenschare die door de Boodschapper Marshall Vian Summers spreekt.
 
Hier wordt de orginele communicatie van God, die zich voorbij woorden bevindt, in menselijke taal en begripsvermogen vertaald door de Engelenschare die over de wereld waakt. De Schare spreekt Gods Boodschap vervolgens uit via de Boodschapper.
 
In dit opmerkelijke proces, spreekt de Stem van Openbaring opnieuw. Het Woord en het Geluid zijn in de wereld. Voor het eerst in de geschiedenis is het voor jou en voor de wereld mogelijk gemaakt om de opname van de oorspronkelijk gesproken openbaring te ervaren.
 
Moge jij de ontvanger zijn van dit geschenk van de Openbaring en moge jij open staan om deze unieke Boodschap voor jou en voor jouw leven te ontvangen.


Noot voor de lezer:
Deze vertaling werd voor de Society verzorgd door een student van de Nieuwe Boodschap die aangeboden heeft om de originele Engelse tekst te vertalen. Wij stellen deze vertaling in haar vroege vorm beschikbaar voor de wereld om mensen de mogelijkheid te geven in hun eigen taal kennis te maken met een deel van de Nieuwe Boodschap.


Als je dat punt in je leven bereikt waarop je serieus begint te denken dat je misschien een groter doel hebt waarom je hier bent – een herkenning die absoluut op je wacht en al heel lang op je ligt te wachten – wanneer je hieraan begint te denken, moet je de kwestie van kracht in overweging nemen.

Mensen nemen aan dat ze klaar zijn voor dingen waar ze niet klaar voor zijn. Ze nemen aan dat ze, als ze de kans krijgen, als ze aangemoedigd worden, een aantal belangrijker taken in hun leven zouden kunnen aangaan. Maar de werkelijkheid is dat ze de kracht niet hebben en de capaciteit nog niet hebben, en dus komen misschien wel grote kansen naar hen toe, maar ze zijn niet in staat ze te zien of ze te ontvangen. Het zal te veeleisend lijken, te ongemakkelijk, te verstorend voor hun huidige activiteiten, te ingewikkeld, te verwarrend, of gewoon te moeilijk.

Maar wat is een grote kans anders dan een kans om iets van grotere gewicht in je leven te doen? En dit zal zeker meer van je vragen dan je huidige activiteiten. Het vereist meer kracht, meer moed, meer zelfvertrouwen, meer eigen eerlijkheid. Het zal veel meer van je vragen.

Daarom bereid je je voor op een groter doel voordat je weet wat het is. Je bereidt je deels voor door de kwaliteiten op te bouwen die je nodig zult hebben, de vaardigheden en de bekwaamheden die je nodig zult hebben om een grotere activiteit in het leven te ondernemen. Anders zul je er niet staan als het echt moet, wanneer dat prachtige moment van herkenning plaatsvindt waarop je je realiseert dat zich een grotere kans voordoet.

Veel mensen beseffen niet dat ze in hun leven tot dusverre grote keerpunten gemist hebben, vooral als ze ouder zijn, simpelweg omdat ze niet konden reageren. Ze konden een uitdaging niet aan. Ze konden hun toenmalige traject niet wijzigen. Ze konden zich niet losmaken van afspraken en verplichtingen. Ze hadden de kracht niet. Dus kracht is erg belangrijk.

Als We je moesten vertellen dat je in staat moest zijn deze berg hier te beklimmen, en het was een hele hoge berg en het vereiste kundigheid, zouden We je niet gewoon daar maar naartoe sturen om te beginnen met de bergflank op te trekken. Het zou een heel voorbereidend proces in gang zetten. Je weet niet wat het is om een berg als deze te beklimmen. Je weet niet wat ervoor nodig is. Je hebt de wijsheid niet om de gevaren van de berg en de kansen die je onderweg zult hebben te begrijpen. Deze dingen moeten allemaal vooraf geleerd worden voordat je iets echt groots aanpakt.

Je grotere doel is als het beklimmen van een berg en op dezelfde manier moet je je voorbereiden op de klim zelf. Je moet je voorbereiden door kracht en veerkracht en consistentie op te bouwen. Je moet niet alleen de inspanning kunnen opbrengen, je moet in staat zijn die inspanning een tijdlang vol te houden. En als je je grotere doel in het leven in ogenschouw neemt gaat het om een heleboel tijd. Het gaat om de rest van je leven.

Dus de krachtopbouw begint nu, en op een bepaalde manier heb je dit aldoor al gedaan – het bouwen aan consistentie, het hoopvol bouwen aan eigen eerlijkheid, moed opbouwen om risico’s te nemen, moed opbouwen om te communiceren met mensen en moeilijkheden en dilemma’s op te lossen, bouwen aan de vaardigheid om verantwoordelijkheden te blijven dragen en te leren hoe je een verantwoordelijk persoon wordt. Dit is allemaal het leggen van het fundament voor wat later misschien komt, en wat later zál komen als je je hierop bewust voorbereidt.

Hier moeten hoop en dromen gebaseerd zijn op een solide fundament. Je moet de capaciteit voor grotere waarheid en de kracht en de veerkracht opbouwen om een grotere waarheid in de wereld te dragen en om te volgen wat de waarheid je zal aangeven – zelfs als het moeilijk is, zelfs als het onwenselijk is. [Want] zelfs de meest wonderbaarlijke gelegenheid zal onwenselijke aspecten hebben en zal enorme inspanning vergen om langdurig volgehouden te worden, om volbracht en vervuld te worden. Ongeacht je huidige omstandigheden heb je de kans kracht en veerkracht op te bouwen, om je verantwoordelijkheden te behouden en vol te houden en om je verantwoordelijkheden te vermeerderen.

Dit gaat natuurlijk een tegengestelde richting op dan de richting die veel mensen vandaag de dag op gaan. Ze willen verantwoordelijkheden ontvluchten. Ze willen verantwoordelijkheden mijden. Maar wat is het hebben van een groter doel in het leven anders dan een veel groter aantal verantwoordelijkheden op je te nemen? Nu moet je een groter leven leiden [met] grotere acties, meer moed, meer kracht en grotere eigen eerlijkheid.

Hier ruk je je los van andere mensen die proberen zoveel mogelijk voordeel te behalen met zo weinig mogelijk investering en ga je een andere weg volgen. Je zult hierin niet helemaal alleen zijn, maar je zult veel mensen moeten achterlaten, want zij zijn nog niet zover dat zij erkennen dat zij zich moeten voorbereiden op iets groters in hun leven.

Je zou met enige nauwkeurigheid kunnen zeggen dat alles wat je tot dusverre in je leven hebt gedaan een voorbereiding is op je grotere doel – karakteropbouw, het verwerven van vaardigheden, het belang van eigen eerlijkheid erkennen, leren hoe je effectief kunt communiceren met andere mensen en hoe je met andere mensen kunt samenwerken, waarbij je je eigen gevaarlijke en niet gerechtvaardigde neigingen neutraliseert. Al deze dingen kunnen verwezenlijkt worden door de loop van het leven zelf.

Als je dat punt bereikt waarop je beseft dat je een groter doel hebt en dat je je erop moet voorbereiden, zul je in staat zijn terug te kijken op je leven en te zien hoe je bepaalde essentiële vaardigheden nodig had om dit gezichtspunt te bereiken. En je zult de lange periodes waarin je je activiteiten moest handhaven en volhouden gaan appreciëren, zelfs als ze niet niet je hoogste aspiraties vertegenwoordigden. Je zult de eenvoudige bijdragen van mensen onderweg waarderen, zelfs van mensen die grote dingen van je eisten en een hoge standaard voor jou bepaalden. Zelfs mensen met wie het moeilijk omgaan was – ook zij hielpen je met het leggen van een fundament.

Deze herkenning zal je een heel ander inzicht geven in je verleden en een grotere waardering voor iedereen die aan jouw leven heeft deelgenomen, want iedereen heeft je ofwel laten zien wat je moet doen ofwel laten zien wat je niet moet doen. Door hun aanbevelingen en voorbeelden laten ze alle dingen zien die je moet weten om uiteindelijk eerlijk naar jezelf te worden en te beseffen dat je hier voor een groter doel bent.

Als je jezelf voorbereidt op je groter doel zul je studietaken uitvoeren, De Weg van Kennis leren, bouwen aan de Vier Pijlers van je leven, en dit zal een tijdje doorgaan. Je zult ongeduldig worden en denken: “Nou, wat is hier spannend aan? Waar is de roem? Waar is de inspiratie? Waar is de grote prestatie? Ik leid gewoon dit wereldse leven en doe al deze activiteiten.”

Je zult dit soort momenten zeker hebben omdat je niet gewend bent een echt fundament te leggen. Je wilde de minimale inspanning voor de maximale beloning. En nu ontdek je dat de benodigde inspanning veel groter is dan je eerder hebt geleverd en mysterieuzer omdat je de uitkomst niet kunt afbakenen. In feite ben je er misschien niet eens zeker van wat hierna zal gebeuren.

De Aanwezigheid der Engelen moet weten dat je de moed en de uithoudingsvermogen hebt om te doen wat nodig is. Voordat zij je iets echt belangrijks onthullen willen ze zien of je de inspanning kunt volhouden, of je verantwoordelijk genoeg kunt zijn, of je je schadelijke neigingen kunt corrigeren, of je consistent kunt zijn en of je sterk kunt zijn.

Dit is zo ontzettend belangrijk want het is een grote tragedie wanneer iets belangrijks gegeven wordt aan een persoon of een groep mensen en zij het niet kunnen dragen en het draait uit op een mislukking. Het is voor henzelf individueel een mislukking. Het is een mislukking in hun relaties. En het is een mislukking voor hen die hun deze grote kans in het leven hebben gegeven.

Mensen die voor zichzelf roemrijke doelen stellen, roemrijke missies, roemrijke definities, praten gewoon tegen zichzelf. Ze weten niet wat ze doen. Ze leven in hun fantasie en als hen iets echts gegeven wordt zullen ze er een fantasievoorstelling van maken. Ze zullen het groter maken dan het op dat moment werkelijk is. Ze willen het verfraaien met hun verlangens en hun ambities. Ze willen het inkleuren met hun percepties en hun overtuigingen. Ze willen het in iets anders veranderen tot het onherkenbaar is geworden. Daarom krijgen ambitieuze mensen pas belangrijke dingen te doen als ze een grotere loyaliteit kunnen laten zien, een grotere loyaliteit aan Kennis.

De kracht waar Wij over spreken is niet het soort kracht om gewoon een grote inspanning gedurende een korte tijd te leveren, om tien mijl te hardlopen of een project op tijd af te krijgen, of een grote inspanning te leveren voor dat moment, zelfs niet ten dienste van iemand anders. De Kracht waar Wij over spreken is de kracht om een lange reis te ondernemen, om door lange periodes heen te gaan waarin je niet zeker bent wat je aan het doen bent, om je gebrek aan zelfvertrouwen en de twijfel die je hebt over de wijsheid van je daden onder ogen te zien. Het is de kracht om gedurende lange tijd een grotere verantwoordelijkheid in het leven te dragen.

Zeker, op dit moment hebben niet veel mensen zo’n kracht omdat zij het nooit ontwikkeld hebben in de andere activiteiten van hun leven. Ze hebben nooit hoeven zorgen voor andere mensen. Ze hebben misschien nooit in het levensonderhoud van andere mensen hoeven voorzien, zeker als ze rijk en welvarend zijn. Ze hebben nooit hun werk gedurende een langere periode hoeven volhouden om een belangrijk doel te bereiken. Ze gaven het op toen het moeilijk werd. Ze zwichtten voor de overredingen van hun vrienden. Ze konden de afstand niet afleggen. Niet omdat het hen ontbrak aan aangeboren talent. Niet omdat ze slecht of verkeerd waren. Simpelweg omdat ze nooit de vaardigheid en de capaciteit hadden ontwikkeld om grotere dingen te doen.

Dus als iemand door God geroepen wordt om iets groters te doen dan eenvoudig met een redelijke mate van succes zijn eigen zaken te regelen is er een periode van vallen en opstaan. Er is een lange periode van voorbereiding voor het werkelijke doel van je inspanningen aan jou onthuld wordt.

Ook de Boodschapper zelf moest laten zien dat hij in staat was om vele jaren door te gaan zonder echt de uitkomst te weten, zonder goed te begrijpen waar zijn inspanningen toe leidden en de grote verantwoordelijkheid die hij moest aanvaarden en dragen.

Maar mensen zijn ongeduldig. Ze willen nu de antwoorden. Ze willen het resultaat horen en dan zullen ze beslissen of ze de reis zullen ondernemen. Maar in het leven moet je de reis maken om het resultaat te vinden. Als het een ware reis is – en niet gewoon een romance, niet gewoon een soort fantasie – dan is dit de situatie. Je moet die kracht hebben, die moed, dat vertrouwen, want hier betekent vertrouwen echt iets.

Een groter doel is niet jouw creatie. Jij hebt het niet bedacht op basis van je verlangens en je eigen onderscheidingsvermogen. Het gebeurt niet op jouw voorwaarden. Het onthult zichzelf niet in overeenstemming met jouw wensen of eisen. Dat is wat het groter maakt.

Dus je zult je moeten voorbereiden, zie je, niet alleen om dit grotere doel te dragen, je moet je zelfs voorbereiden om te kunnen zien dat je een groter doel hebt. Je doet dit eerst door de Vier Pijlers van je leven op te bouwen – de Pijler van Relatie, de Pijler van Werk, de Pijler van Gezondheid en de Pijler van Spirituele Ontwikkeling. Al deze Pijlers moeten sterk genoeg zijn om een grotere roeping in het leven te kunnen dragen. Als je nog niet zo sterk bent dan kan de roeping je niet gegeven worden zonder je ernstige schade te berokkenen en zonder de kans op mislukking te creëren voor hen die over jouw leven waken.

Zie je, het is dus een zeer, zeer delicate zaak. Het is niet voor luilakken. Het is niet voor eerzuchtigen. Het is niet voor curiositeiten zoeker. Je moet een zeer serieuze intentie hebben. En je moet je inzetten voor de lange termijn, snap je. Dus het is het ontwikkelen van deze vaardigheden en deze kwaliteiten die in het begin het eigenlijke werk voorstelt.

Zoveel mensen beweren dat ze er klaar voor zijn, dat ze sterk zijn, o, ze hebben dit alles gedaan in hun leven, maar als ze geconfronteerd worden met iets van deze omvang, vallen ze spoedig weg. Ze hebben het zelfvertrouwen niet. Ze hebben het vertrouwen niet in de Grotere Machten. Ze worden gedreven door ambitie, en als het erop lijkt dat hun grotere doel niet ten dienste staat van hun ambitie, verdwijnen ze snel uit beeld.

Je moet bouwen aan de Vier Pijlers van je leven en er nu meteen mee beginnen. En vervolgens leer je De Weg van Kennis en neem je de Stappen naar Kennis, wat je op dit moment al kunt doen. En daarna begin je je leven en omstandigheden diepgaand te evalueren, vooral je relaties met mensen, met plaatsen en met de activiteiten in je leven om te zien wat echt waar is en behouden zou moeten worden en wat deze kracht en deze zekerheid en dit doel niet heeft.

Dit verlangt natuurlijk objectiviteit en nogal wat moed. Zelfs het ontwikkelen van het vermogen om objectief te zijn is een grote uitdaging voor veel mensen. Er gelden hier dus basisvoorwaarden. De basisvoorwaarden omvatten de dingen die Wij al genoemd hebben: eigen eerlijkheid, verantwoordelijkheid, consistentie, plicht, onderscheidingsvermogen, mentale en fysieke gezondheid, echte werkvaardigheden en vakbekwaamheid en eerlijkheid in je relaties – allemaal heel belangrijke zaken om gewoon een goed leven in de wereld te leiden, maar essentieel om een groter doel te kunnen volhouden en in staat te zijn dat doel te dragen en het op de juiste manier te vervullen zoals het vervuld moest worden. Je werkt hier naar iets groters toe, en je laat de omschrijving ervan open zodat je het kunt ervaren als je verder gaat.

De meeste mensen zouden zich enorm ongeschikt voelen, als hun het echte uitkomst van hun doel verteld zou worden, omdat ze niet voorbereid zijn. En misschien zouden ze de andere kant op rennen, en denken: “Nou, dit is niet wat ik met mijn leven wil doen!” Ze zouden dat denken omdat ze hun echte wensen niet kennen. Ze zijn niet eerlijk genoeg tegen zichzelf om het verlangen van hun eigen hart te kennen. Ze jagen nog steeds dromen na waarin ze zo enorm hebben geïnvesteerd: romantiek, rijkdom, schoonheid, charme, sensatie. Ze jagen dit alles na, en zetten zich in voor dingen die uiteindelijk geen waarde, geen bestendigheid en geen echte beloning bevatten.

Maak je geen zorgen over hen. Zij zijn niet jouw probleem, tenzij je je toevallig hebt aangesloten bij een van hen of getrouwd bent met een van hen. Dan heb je een probleem. Maar de uitdaging ligt voor je. Je kunt hier niet onderhandelen. Je kunt niet onderhandelen met de waarheid. En je kunt niet onderhandelen met God of de Aanwezigheid der Engelen. Zij bewaken de weg voor jou. Je kunt het accepteren of niet. Je kunt ofwel beginnen met je erop voor te bereiden of je kunt het niet. De beslissing is aan jou. Er worden hier geen dealtjes gesloten. Op dit niveau wordt geen compromis met de waarheid gesloten, zie je.

Je gaat omdat je weet dat je moet gaan omdat Kennis, de diepere Intelligentie binnenin je, bevestigt dat je verder moet gaan. En het is deze Kennis, in plaats van je wilskracht, of de kracht en de stelligheid van je overtuigingen, die werkelijk de basis zal zijn die jou zal dragen door moeilijke en onzekere tijden die voor je liggen.

De wereld wordt geconfronteerd met de Grote Golven van Verandering – grote verandering in het milieu, grote economische onrust, grote conflicten en ontberingen. Al deze zaken kunnen je focus te niet doen en je van je stuk brengen. Je bouwt niet alleen kracht op voor je grotere doel, maar ook om in staat te zijn jezelf te verweren en op de been te houden in de moeilijke tijden die voor je liggen. God geeft je deze wijsheid om je leven te redden, niet alleen in termen van je grotere verrichting in de wereld, maar om je leven gaande te houden, punt uit. Je realiseert je de ernst niet van wat er aankomt voor de wereld. Zelfs als je je zorgen maakt over gebeurtenissen zie je nog steeds de kracht van deze tijden niet.

Het is Kennis die jou verder zal dragen, want zij beschikt over onbeperkte kracht en capaciteit, die ver uitgaan boven wat jij met wilskracht alleen of met de kracht en de overtuiging van je ideeën kunt bereiken. Die zijn breekbaar tegenover de grote verandering in de wereld, en zij zullen je niet door de lange voorbereiding heen kunnen dragen die voor je ligt, en ze zullen je niet de echte moed verschaffen die je nodig hebt om voort te gaan wanneer anderen om je heen wegvallen of tot wanhoop vervallen.

Daarom neem je de Stappen naar Kennis als onderdeel van jouw voorbereiding, want je moet de bron van jouw kracht en inspiratie ontdekken. Je moet de wijsheid vinden die God binnenin je heeft gelegd die jou in staat zal stellen door de moeilijke tijden die voor je liggen heen te navigeren en jezelf staande te houden tijdens je eigen moeilijkheden en de moeilijkheden van het leven om je heen.

Je moet erg veerkrachtig zijn, erg sterk en erg meelevend als je van plan bent een grotere reis in het leven te ondernemen. Buiten louter overleven is dit de belofte van vervulling voor jou, want niets in de wereld zal je vervullen. Geen enkele van de beloningen waar mensen op inspelen of die mensen verheerlijken of waar ze zich volledig aan overgeven zal de diepere behoefte van de ziel vervullen. Je moet hier een andere focus in je leven hebben. Je verlangens en je rollen kunnen niet eenvoudigweg bepaald worden door je samenleving of door je familie en hun waarden, want er is een grotere roeping voor je. En daarom geven Wij je deze Leer als onderdeel van je voorbereiding.

Als je te weten komt dat dit de waarheid is over je leven zul je een belangrijke ommekeer hebben gemaakt, en zul je beginnen aan een andere fase van je reis in de wereld – een andere fase met nieuwe inzichten maar ook nieuwe vereisten.

Hoewel dit misschien een tijd van onzekerheid is voor jou is het ook een tijd van grote belofte. Het is een tijd van grote opwinding voor hen die over jou en je leven waken. Want jouw succes in niet alleen voor jou, maar ook voor hen. En voor de vele mensen die baat zullen hebben bij jouw gaven en die door jouw daden geïnspireerd zullen worden om een groter doel en grotere reis voor zichzelf te ondernemen.

Laat dit jouw inzicht zijn.